E-medvirkning, åpenhet, deltakelse og samarbeid KVU. E-medvirkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-medvirkning, åpenhet, deltakelse og samarbeid KVU. E-medvirkning"

Transkript

1 KVU E-medvirkning Mars

2 2

3 E-medvirkning: Åpenhet, deltakelse og samarbeid Hvordan KVU Kristiansandsregionen kan involvere innbyggerne i prosessen gjennom bruk av sosiale medier En kartlegging av politisk bruk av sosiale medier i Kristiansand og forslag til strategier for bruk av internett og sosiale medier for å øke medvirkningen i prosessen med KVU Kristiansandsregionen. 1. mars 2010 Dag Petter Svendsen Statsviter/analytiker, emind AS 3

4 Innhold Forord 1. Teknologiske endringer driver frem nye former for kommunikasjon, deltakelse og samarbeid 2. Hva er sosiale medier? Noen definisjoner 3. E-medvirkning: Utvidelse av den demokratiske arena og senkning av barrierene for politisk deltakelse 4. Kartlegging av lokalpolitiske diskusjoner i Kristiansand i sosiale medier 5. Drammen og Stavanger: Ingen lokalpolitikk på Facebook 6. Erfaringer med bruk av sosiale medier og internett i byplanlegging 7. Forslag til strategier for bruk av sosiale medier og internett for å øke borgernes deltakelse i byutviklingsprosesser, KVU Kristiansand 8. Konklusjon 9. Tillegg: Australias Government 2.0 Taskforce 4

5 Forord Denne rapporten er skrevet av Dag Petter Svendsen, statsviter og analytiker i emind AS. emind er et rådgivningsog analysefirma som blant annet arbeider med data-mining og statistisk analyse, strategiutvikling, ERP-systemer og e-handel. emind har kontoradresse i Hammerdalen i Larvik Rapporten er bestilt av Statens vegvesen, Konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandregionen. Rapportens mål er å vise hvordan internett og sosiale medier kan brukes for å invitere innbyggerne i Kristiansandsregionen til deltakelse og samarbeid i forbindelse med politiske prosesser relatert til konseptvalgutredningen. Rapporten gir et bakteppe av konsepter, eksempler, best practice og konkrete fremgangsmåter som kan brukes som grunnlag for å involvere befolkningen i konseptvalgutredningen. Rapporten forklarer kort hva sosiale medier er og gir noen eksempler på hvordan slike medier blir brukt i lokalpolitisk engasjement. Videre vises eksempler på vellykket gjennomføring av e-medvirkningsprosjekter fra bl.a. Australia og USA. I dag brukes internett og sosiale medier, som for eksempel Facebook, av svært mange innbyggere i Norge. I tillegg til å være kommunikasjonskanaler er sosiale medier også sosiale nettverk. Nettopp fordi så mange mennesker bruker sosiale medier er disse kanalene svært godt egnet for å komme i kontakt med store innbyggergrupper, enten det er for å spre eller innhente informasjon. Informasjonen kan være alt fra ris og ros til kommersielle selskaper eller en kommune, eller invitasjon til deltakelse og samarbeid i en politisk prosess. Offentlig sektor kan bruke sosiale medier som et tillegg til eksisterende kanaler for politisk deltakelse for å nå innbyggergrupper som ikke deltar på allmøter eller skriver leserinnlegg i lokalpressen. Slik kan den demokratiske arena utvides og barrierene for politisk deltakelse kan senkes: Oppsøk borgerne der hvor de finnes, inviter borgerne til deltakelse på deres premisser. Flere har bidratt i utviklingen av rapporten. Gunnar Ridderstrøm og Hæge Skjæveland fra Statens vegvesen har bidratt med viktige og gode orienteringer, diskusjoner og kommentarer underveis i skrivingen for å sørge for at rapportens innhold ble mest mulig relevant for KVU Kristiansand. Tor Atle Odberg fra Miljøverndepartementet takkes for gode råd og innspill. Likeså takkes Inge Fosselie for korrektur og kommentarer, og for utformingen av et journalistisk sammendrag av rapporten. Eventuelle feil og mangler i rapporten er utelukkende forfatterens ansvar. Larvik, 1. mars 2010 Dag Petter Svendsen Statsviter og analytiker emind AS, Mob:

6 1. Teknologiske endringer driver frem nye former for kommunikasjon, deltakelse og samarbeid Offentlig sektor står til dels foran, til dels midt oppe i, omfattende endringer i samfunnet, drevet fremover av teknologiske, demografiske, sosiale og økonomiske endringer. Den teknologiske revolusjonen handler om det såkalte Internett 2.0, eller den sosiale bruken av internett gjennom sosiale medier. Denne bruken av nettet har i seg potensial til å forandre måten offentlig sektor forholder seg til innbyggerne på, og hvordan offentlig sektor virker internt. Både offentlig sektors strukturelle organisering, tjenestetilbud og demokratiske prosesser vil bli påvirket av de teknologiske endringene. Påvirkningene skjer gjennom samarbeid og nettverksdannelser på internett og i sosiale medier. Den demografiske endringen handler om internettgenerasjonen, aldersspennet fra tidlige tenår til rett over de 30. Denne demografiske gruppen har vokst opp med digital teknologi, og som stiller nye krav til politiske myndigheter og offentlig sektor, både når det gjelder hvor raskt man forventer å få svar på spørsmål til graden av deltakelse og samarbeid. Videre er internettgenerasjonen vant til å være aktive ikke passive - brukere av internett; deltakelse er selve beveggrunnen for svært mye av denne generasjonens nettbruk. De sosiale endringene handler om deltakelse i sosiale nettverk og bruk av sosiale medier på internett. Onlinesamarbeid fører til stadig flere omfattende prosjekt som har langtrekkende betydning for hvordan vi lever våre liv og løser våre oppgaver. Selvorganiserende nettverk lager Wikipedia, utvikler avansert programvare som Linux og starter kampanjer for å stoppe autoritære og diktatoriske regimer som i Iran. Facebook har over 300 millioner medlemmer, og dette sosiale nettverket kan ikke ignoreres av hverken politikere eller offentlige tjenestepersoner. Fordelene som offentlig sektor får ved å ta i bruk sosiale medier er mye større enn ulempene; fordelene nås blant annet ved at ansatte i offentlig sektor stimuleres til smart bruk av sosiale medier i arbeidstiden. Massesamarbeid forandrer måten bedrifter innoverer, tilegner seg talenter og samhandler med den øvrige verden. Å trekke nytte av sosiale nettverk har revolusjonert måten mange private bedrifter driver business på, og deler av modellen er overførbar til offentlig sektor. Wikinomics-prinsippene som åpenhet, likeverdig samarbeid og delingskultur er viktige for transformasjonen av offentlig sektor. E-demokrati -initiativene i Norge er i svært høy grad begrenset til internettportaler, slik vi ser på norske kommuners nettsteder, hvor innbyggerne kan lese informasjon om kommunen og dens tjenester samt laste ned offentlige dokumenter og henvende seg til kommunale etater via e-post. Dette er imidlertid e-administrasjonløsninger, som bare utgjør ett aspekt ved e-demokratiet. Kommuner og andre offentlige aktører har anledning til å transformere samhandlingen med borgerne ved å ta i bruk sosiale medier og internettbaserte sosiale nettverk og åpne opp for e-medvirkning. Dette bør gjøres ikke bare for å yte bedre service, men for at offentlig sektor skal bli mer åpen og demokratisk. Offentlig sektor vil slik ikke bare gi, men også tilegne seg kunnskap som produseres i sosiale medier. Interaksjonen mellom offentlig ansatte og borgere for øvrig vil kunne sette i gang innovasjonsprosesser i både offentlig og privat virksomhet som kommer alle til gode. Svært mange bruker internett hver dag til å søke og gi råd gjennom de sosiale nettverkene vi er del av, bidrar til kunnskapsproduksjon i ulike fora, kommenterer og vurderer produkter som kjøpes på internett og får produktanbefalinger basert på andre konsumenters erfaringer. Offentlig sektor kan åpnes for lignende kulturelle og sosiale praksiser. 6

7 Visualisering av sosiale nettverk i den norske politiske bloggosfæren i august 2009 (de store boblene er sentrale blogger, prikkene er perifere politiske blogger). Kilde: Tradisjonelle former for politisk deltakelse engasjerer ikke internettgenerasjonen. Denne generasjonen forventer kontinuerlig samarbeidog involvering, også med politikere og offentlige myndigheter. Denne forståelsen ligger til grunn når USAs regjering nå har lansert en ambisiøs plan for å åpne opp offentlig sektor og endre form og innhold i samarbeidet mellom innbyggerne og offentlig sektor. Reformen styres av nøkkelordene transparency, participation og collaboration (åpenhet, deltakelse og samarbeid), og sosiale medier og sosiale nettverk utgjør selve infrastrukturen i reformen. Avisenes og den tradisjonelle journalistikken svekkes av internettavisenes vekst og sviktende annonseinntekter. Det er av vital demokratisk interesse at folk har informasjon og redskap som setter dem i stand til å følge med i den lovgivende prosessen, og gir dem mulighet til å kunne holde valgte representanter ansvarlige for deres handlinger. Bruk av sosiale medier kan bidra til å motvirke uønskede effekter av en svakere presse. Den demokratiske deltakelsen har sunket gjennom de siste tiårene, både målt ved partimedlemskap og stemmegivning ved valg, og særlig blant de unge. Det politiske systemets legitimitet hviler på folks mulighet til å aktivt gi sin støtte eller til å sanksjonere lovforslag. Å utvide arenaen for demokratisk deltakelse og å senke barrierene for politisk deltakelse ved å la folk delta i beslutningsprosesser. Sosiale medier kan bidra til å øke interessen for politikk og forsterke støtten og tilliten til demokratiske institusjoner. Ved å åpne høringsprosessen til å omfatte sosiale medier kan KVU Kristiansandsregionen oppnå at etatens anbefalinger får en sterkere folkelig forankring. Det kan også bidra til å utvide den demokratiske prosessen og øke forståelsen for hvordan innbyggerne vil utvikle Kristiansandsregionen når det gjelder arealutnyttelse og transport. 7

8 2. Hva er sosiale medier? Noen definisjoner Sosiale medier er en fellesbetegnelse på teknologier og sosiale interaksjonsformer som har vokst frem på internett i løpet av særlig de siste fire, fem årene. De sosiale mediene er en viktig bestanddel i det som kalles Web 2.0/ Internett 2.0. Det som karakteriserer Web 2.0 er anledningen til både å lese og skrive på internett. Mens det tidlige internettet - Web kun lot oss lese nyheter, artikler osv., ble det særlig fra midten av 2000-tallet mulig å skrive på internett. Nettopp det å kunne lese og kommentere, kritisere eller applaudere andres politiske meninger i de sosiale mediene, som blogger eller innlegg i diskusjonsforaer, men også etter hvert journalistiske artikler i nett-aviser og andre nyhetskanaler online, ga liv til en ny offentlighet. Nyhetsartikler, private individers blogginnlegg eller politikeres meninger ble kommentert og diskutert. Slike meningsutvekslinger fant og finner sted i all hovedsak uten redigering (unntakene gjelder f.eks. ytringer av rasistisk karakter, slike blir som regel fjernet i de største diskusjonsforaene, men kan leve sitt eget liv i blogger skrevet av private individer). I høy grad utgjør altså den sosiale mediesfæren en uredigert offentlighet. Definisjonene under er i stor grad hentet fra Wikipedia.no og Wikipedia.org. Definisjonene er forkortet og i enkelte tilfeller noe omskrevet. Antallet norske Facebookbrukere er oppdatert av forfatteren. Blogger Blogger (web logs¹ ) er et svært utbredt sosialt medium. En blogg (av engelsk blog, en kortform av web log, av web, «vev» og log, «logg»), på norsk også vevlogg, er et oppdatert nettsted hvor én eller flere forfattere publiserer innhold. Innleggene presenteres som oftest i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at det siste innlegget automatisk legges øverst på bloggens forside. Forsiden inneholder et bestemt antall innlegg, og de overskytende innleggene legges automatisk i et arkiv. Mange weblogger tar opp teknologispørsmål, men det finnes både strikkeblogger, forfatterblogger, matblogger, jussblogger og politiske blogger. Fra og med rundt tusenårskiftet kunne enhver starte sin versjon av et online magazine. Det var ikke nødvendig å kunne sette opp et avansert nettsted; bloggene kunne settes opp i løpet av minutter. Snart ble det også mulig å kommentere det andre skrev på sine respektive blogger. Et innlegg på en gitt blogg kunne slik sette i gang en diskusjon blant leserne av bloggen. Bloggene ble med andre ord sosiale, i det bloggteknologien tillot sosial interaksjon i form av meningsutveksling. Et av de mest betydningsfulle norske eksemplene på den politiske innflytelse bloggere (personer som skriver en blogg) har hatt på politiske beslutninger er blasfemiparagrafdebatten tidlig i Saken ble slått stort opp av Dagbladet.no, som skrev at Bloggere senket regjeringens blasfemiforslag ². Blogger kan registreres både i Norge og i andre land, f.eks. i USA. Lederartikkelen i Aftenposten den 10. desember 2009 kommenterte at det nå er registrert blogger på Blogg.no, et norsk nettsted for registrering av blogger. I tillegg finnes det ytterligere titusener, om ikke flere, blogger med adresser i utlandet, og som ikke er registrert på Blogg.no. ¹ ² 8

9 Social network analysis: Utsnitt av nettverket som utgjøres av bloggere som omtaler GrameenPhone. Området som er innringet med rødt vises forstørret i neste bilde. Kilde: Området innringet med rødt i forrige bilde forstørret: Her visualiseres temaer som omtales i forbindelse med GrameenPhone i bloggnettverket. Kilde: 9

10 Brukergenerert innhold og brukerskapt innhold Ulike typer medieinnhold som er offentlig tilgjengelig og produsert av sluttbrukere. Det er gjerne formålstjenlig å trekke et skille mellom brukergenerert og brukerskapt innhold. I de tilfellene der brukerne aktivt produserer innhold, f eks å redigere en artikkel på Wikipedia, vil det være tale om brukerskapt innhold. I økende grad ser en imidlertid at innhold blir til gjennom et komplekst samspill mellom brukere og ulike tjenester. Innholdet er ikke produsert av brukeren direkte, men genereres på bakgrunn av hva den enkelte, eller et kollektiv foretar seg. Et banalt eksempel på brukergenerert innhold er en nettside som lister opp hvilket innhold som er mest lest, oftest videresendt etc. En mer kompleks form for brukergenerert innhold finner vi når en bruker deltar i en test eller konkurranse, der resultatet fører til en automatisk oppdatering av vedkommendes profilside, f eks på Facebook. Crowdsourcing Crowdsourcing er en spesiell form for dugnad, hvor en stor, litt udefinerbar gruppe gjør en felles oppgave basert på fellesskap, medvirkning og selvorganisering istedenfor kontroll og hierarki. Slike grupper vil ofte få en kollektiv identitet som kan bli sterk. Ordet er et ordspill på outsourcing og henspiller på at et firma kan bruke disse mekanismene for å nå et mål. Crowdsourcing er den underliggende mekanismen som driver prosjekter som Wikipedia, men her er det ikke noe firma som driver aktiviteten, selv om en stiftelse står som eier av varemerket. Til forskjell fra ordinære prosjekter i for eksempel et forlag kan slike prosjekter I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, ikke en overordnet aktør/avsender. Facebook, Linkedin og sosiale nettverk Senere, og særlig i løpet av de siste to, tre årene, har andre sosiale medier vokst frem. Sosiale nettverk er blant de mest utbredte former for sosiale medier. Facebook er den fremste representanten; her kan man opprette kontakt med venner, bekjente og ukjente i små eller store sosiale nettverk for å holde kontakt, utveksle meninger eller møte mennesker med felles interesser. Facebook er et nettsamfunn, opprinnelig laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA. Siden har det spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder. Det er et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved at en profil blir opprettet. Der kan han/hun skrive om seg selv, legge ut bilder samt snakke med andre. Nettsamfunnet har mer enn 350 millioner aktive brukere på verdensbasis, og anslåtte over 2 millioner norske brukere i begynnelsen av 2010 (forfatterens oppdatering). Brukere lager en profil som inneholder personlig informasjon, bilder og interesser. Deretter kan de opprette relasjoner til andre brukere, utveksle private og offentlige meldinger og knytte seg til forskjellige typer grupper. Tjenesten er reklamefinansiert, og gratis for brukeren. Linkedin likner på Facebook, men er forbeholdt faglige og profesjonelle sosiale nettverk

11 Gov 2.0/Government 2.0 Government 2.0: Omfatter offentlig sektors bruk av sosiale nettverk og av integrasjonsfunksjonene i Web 2.0 i politikkutforming og i tjenestelevering. Government 2.0 søker å effektivisere prosesser i offentlig sektor, som tjenestelevering til innbyggere og næringsliv. Integrasjonen av verktøy som wikier, sosiale nettverk utviklet av offentlig sektor eller allerede eksisterende sosiale nettverk, blogger m.m. hjelper lokal, regional eller nasjonal politisk myndighet til å både innhente og spre informasjon til innbyggerne. Sosiale medier Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Den tradisjonelle «innholdskonsumenten» står fritt til å bli en såkalt «innholdsprodusent», ettersom sosiale medier i stor grad gjør det mulig og oppfordrer til at brukeren selv kan generere, publisere og dele innhold. Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon. Mange forbinder sosiale medier med Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, MySpace osv. Sosiale medier er imidlertid mye mer enn disse nettverkene. Andre begreper som hører inn under fenomenet «sosiale medier» er Brukergenerert innhold... Crowdsourcing m.m. Twitter Twitter 6 er også et sosialt nettverk, men noe forskjellig fra de to overnevnte nettverkene. Twitter er et slags SMS-nettverk, men med en vesentlig forskjell: Twitter foregår på internett (men også på nyere mobiltelefoner). En SMS sendes som regel fra en til en; på Twitter sendes en meldig fra en til mange (flere hundre, tusener eller hundretusener). Det er kun tillatt å skrive meldinger på 140 tegn. Man kan så spørre seg om det er mulig å ytre politiske meninger med såpass begrenset mengde ord, men det lar seg i høyeste grad gjøre. Et av de fremste eksemplene på Twitters nytte er iranernes bruk av dette sosiale mediet for å fortelle omverdenen om den iranske regjeringens overgrep mot sivilbefolkningen medio 2009 og fremover samme år 7. Web 2.0 Web 2.0 er en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester. Med web 2.0 ønsker man å betegne den nye generasjonen sosiale nettjenester som har blomstret opp de siste årene, og som avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Her inngår alt fra blogger til wikier og sosiale nettverkstjenester. Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd. Eksempler her er hvordan bloggen, med mulighet for tilbakemeldinger og tilhørende diskusjoner, eller profilsider hos tjenester har tatt over mye av markedet for de personlige hjemmesidene som hadde sin storhetstid rundt årtusenskiftet

12 Utsnitt av partiet Høyres twitternettverk, august Visualisering av sosiale nettverk kan blant annet identifisere sentralt plasserte personer, såkalte gatekeepers. Kilde: Wiki Wiki og WikiWiki er begreper som brukes til å identifisere en spesiell type hypertekst-samling av dokumenter, eller gruppevaren som brukes til å lage slike samlinger. Wikiteknologi senker brukerterskelen for publisering av nettsider. En wiki er en eller flere nettsider laget med det mål å gi lesere muligheten til å bidra med og endre på innhold ved bruk av et «markup-language» (digitalt språk med syntaksregler for formatering). Noen wikier har et brukergrensesnitt som liknet veldig det man også finner igjen i MS Word, PowerPoint og lignende, og senker dermed brukerterskelen enda mer. Wikier er også kjent for å gjøre det enkelt å lenke sider og gi muligheten til å koble innhold på en mer fleksibel måte. Wikiteknologien er også kalt «to-veis-web». Et viktig prinsipp er at hvem som helst, når som helst kan redigere sider. Derfor har heller ingen eierskap til sidene. Konseptet er slik fordi man utvikler den bestemte tekstsamlingen sammen, noe som gjør arbeidet mer effektivt enn om alle hadde sittet og skrevet på hver sin tekstsamling eller nettside. Ved å gjøre nettpublikasjon enkelt og gi denne muligheten til alle, åpner wiki for to-veis-kommunikasjon og samarbeid på nett. Wikier kan også bli brukt internt i bedrifter, skoler og organisasjoner for å forenkle samarbeid og kunnskapsdeling og for å samle på denne kollektive kunnskapen som en ressurs for fremtiden. Gjennom wiki kan man samarbeide rundt dokumenter, komme frem til avgjørelser og holde hverandre oppdaterte. Ordet er hawaiisk og betyr kjapp. Begrepet ble opprinnelig brukt på nettstedet WikiWikiWeb som ble laget av Ward Cunningham i

13 Youtube Youtube 8 er et også benyttet av opposisjonen i Iran, også i løpet av protestene i løpet av de første dagene i desember Enhver kan filme en protestaksjon, en tale, eller hva man måtte ønske, enten med et profesjonelt kamera eller med en mobiltelefon, og laste filmen opp til Youtube. Filmen kan så ses av tusener, hundretusener eller millioner av borgere over hele verden. I tillegg kan alle som ser filmen gi den karakter (fra null til fem stjerner ) og skrive kommentarer om filmen, som så kommenteres og diskuteres av andre. Hvor mange bruker sosiale medier? Diskusjonsforaene er nok den eldste formen for sosial interaksjon på internett. I Norge finnes mange hundre foraer, hvorav noen av de mest kjente er Diskusjon.no, VG Debatt og Kvinneguiden.no. I slutten av august i år anslo emind 10 at antall diskusjonsforadeltakere i norske foraer var omkring Dette er imidlertid et noe upresist tall; antallet brukere med navnet Gjest (anonyme brukere) i foraene var 21, og disse sto for innlegg av totalt innlegg i norske diskusjonsforaer. Hvem bruker sosiale medier? Den 3. november 2009 publiserte TNS Gallup en spørreundersøkelse om nordmenns bruk av sosiale medier 11. Undersøkelsen, som er gjennomført i tredje kvartal 2009, viser at 63 prosent av respondentene er med i ett eller flere nettsamfunn. Aldersgruppen år er med i gjennomsnittlig 2,1 nettsamfunn, mens for aldersgruppen og 60+ er tallene henholdsvis 1,6 og 1,5 prosent. Facebook, Wikipedia og Youtube er blant de mest besøkte sosiale mediene. Mens 88 prosent i aldersgruppen år bruker Facebook ukentlig er prosentandelen for aldersgruppen år 47 prosent og for de som er 60+ er andelen 19 prosent. Økningen i bruk av sosiale medier i perioden 207 til 2009 er særlig sterk for aldersgruppene år og 60 år og over. Sosiale medier ser ut til å føye seg inn i rekken av teknologier slik som telefonen og fjernsynet i sin tid - som i begynnelsen ble mottatt med skepsis av middelaldrende og eldre, for så å bli omfavnet av alle generasjoner Ytterligere informasjon og presisering av tallene fås ved forespørsel til rapportens forfatter på 11 Hva sier statistikken hvem bruker sosiale medier? 13

14 3. Hva er e-medvirkning? 1. Sosiale medier: Åpenhet, deltakelse og samarbeid Hva er og hvordan kan sosiale medier brukes i offentlig sektor? I løpet av de siste årene har internettbaserte sosiale medier og sosiale nettverk, som for eksempel Facebook og Twitter, blitt svært populære. I Norge alene er antallet brukere av Facebook over to millioner 12. Eksempel på Facebook-gruppe: Framtidens byer

15 De internettbaserte sosiale nettverkene brukes som oftest til å knytte vennskap og til å holde kontakt med venner og bekjente, men brukes også til politiske formål 13. I denne rapporten vises det til eksempler fra Kristiansand, hvor innbyggerne organiserer seg på Facebook for å støtte aksjoner, dele informasjon og diskutere lokalpolitiske anliggende. Rapporten viser også til den australske regjeringens Goverment prosjekt og hvordan sosiale medier brukes i offentlig sektor både i Australia og i USA. Eksempel på bruk av Twitter for å informere og dele nyheter

16 Wikier 16 har revolusjonert kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling på internett. Det mest kjente eksempelet er Wikipedia, et onlineleksikon som er produsert gratis av hundredetusener av borgere over hele verden. Wikipedia har flere artikler enn Encyclopædia Britannica (EB) og kvaliteten på artiklene er på høyde med, og ofte bedre enn EB 17. Alle som ønsker kan bidra til å skrive artikler på Wikipedia og man kan redigere hva andre har skrevet. Slik kan man si at prinsippet om peer review 18, eller fagfellevurdering, ligger til grunn for kunnskapsproduksjonen; alle som leser artiklene kan bidra til å korrigere og presisere og høyne kvaliteten på innholdet. Bruk av en wiki i et samarbeidsprosjekt om utvikling av prinsipper for byplanlegging 16 Wikiteknologien er også kalt «to-veis-web». Et viktig prinsipp er at hvem som helst, når som helst kan redigere sider. Derfor har heller ingen eierskap til sidene. Konseptet er slik fordi man utvikler den bestemte tekstsamlingen sammen, noe som gjør arbeidet mer effektivt enn om alle hadde sittet og skrevet på hver sin tekstsamling eller nettside. Ved å gjøre nettpublikasjon enkelt og gi denne muligheten til alle, åpner wiki for to-veis-kommunikasjon og samarbeid på nett Fagfellevurdering (etter engelsk peer review) er en metode for å kvalitetssikre publikasjoner eller rapporter. Metoden brukes mest i vitenskapelig publisering. I økende grad benyttes fagfellevurdering også for søknader om forskningsmidler, rapporter og lignende. Fagfellevurdering gjennomføres ved at manuskriptet blir sendt til vanligvis minst to forskere som jobber i samme fagfelt, og som skal vurdere manuskriptet. Disse fagfellene skriver så tilbake til utgiveren, påpeker eventuelle feil og svakheter og kommer med en anbefaling om manuskriptet skal trykkes eller ikke. Forfatteren får så enten avslag, beskjed om å rette opp feil og forbedre manuskriptet, eller manuskriptet blir antatt. Fagfellene som har vurdert manuskriptet, forblir vanligvis anonyme overfor forfatteren (dvs. med mindre fagfellene selv eksplisitt gir avkall på anonymiteten sin). 16

17 Future Melbourne 19 har anvendt en wiki i et e-medvirkningsprosjekt for å utvikle byplanen for Melbourne (Australia). Byens borgere, men også innbyggere i andre australske byer samt fra utlandet, har deltatt i byplanleggingen på samme måte som på Wikipedia: Utkastet til byplan har blitt diskutert og redigert av alminnelige borgere, i tett samarbeid med offentlig sektor. Slik har Melbourne, gjennom e-medvirkning og prinsippene om åpenhet, deltakelse og samarbeid 20, involvert innbyggerne i en sentral lokalpolitisk prosess. Hvorfor får sosiale medier så mye oppmerksomhet? Utbredelsen og bruken av de sosiale mediene og sosiale nettverk, særlig Facebook, har nådd massene i løpet av de siste par årene. Andre sosiale medier, som blogger og diskusjonsforaer, har eksistert helt siden begynnelsen av nittitallet, men selv om mange har deltatt i slike mediesfærer er det først gjennom Facebook at alle har blitt revet med av den store sosiale medier-bølgen. Her nevnes sju aspekter ved de sosiale mediene som gjør at slike får stor oppmerksomhet i forbindelse med offentlig sektor, utøvende makt og politiske partier i land som Australia og USA. 1. Sosiale medier gjør det mulig meget hurtig å komme i kontakt med og organisere tusener av mennesker veldig raskt og til meget lave kostnader. 2. Bruken av sosiale medier er svært utbredt i borgernes samhandling med kommersielle aktører, venner, jobb og kolleger; nå står offentlig sektor, politikere og utøvende makt for døren. 3. For millenniumsgenerasjonen 21, eller generasjon Y, er kommunikasjon og sosial samhandling gjennom sosiale medier normalen; disse kohortene stiller ikke på allmøter eller skriver leserinnlegg i aviser, men ytrer seg politisk gjennom sosiale medier. 4. Når offentlig sektor åpner for e-medvirkning kan innbyggerne delta i utviklingen av byplaner, komme med innspill i budsjettprosesser og programutforminger og bidra til en helt ny form for kunnskapsutvikling, basert på åpenhet, medvirkning og samarbeid. I flere land og i mange byer, delstater og regioner har sentrale og lokale myndigheter hatt suksess med e-medvirkningsprosjekt. 5. Gjennom sosiale medier og e-medvirkning nås folk som aldri ville deltatt i tradisjonelle former for politisk deltakelse. Dette gjelder ikke bare unge mennesker, men alle som ikke har tid til å engasjere seg eller delta på allmøter og lignende. 6. Eksemplets makt: Obama brukte med stort hell sosiale medier i valgkampen som førte ham frem til presidentembedet. Han fortsetter å presse frem e-medvirkning gjennom reformer i offentlig sektor etter prinsippene om åpenhet, deltakelse og samarbeid. USA, Australia og Storbritannia har iverksatt en lang rekke prosjekter som handler om å åpne opp offentlig sektor og invitere borgerne til deltakelse og samarbeid i politiske prosesser. 7. Innsikt man kan få i menneskelig atferd og politiske holdninger, trender og tendenser ved å analysere tekstinnholdet i tusenvis av blogger, diskusjonsforainnlegg, Twittermeldinger og tekster i øvrige sosiale medier. I valgkampens innspurt i september analyserte emind, på oppdrag fra Mandag Morgen, hva titusener av borgere diskuterte på internett. Mandag Morgen sammenstilte eminds funn med egne analyser av hva avisene var opptatt av i valgkampen og kunne vise både sammenfall og avvik 22. I Australia har regjeringen benyttet seg av slike metoder 23 for å avdekke politiske trender og tendenser i online-opinionen 24. Folk bruker sosiale medier til deltakelse og samarbeid i nær sagt alle øvrige sammenhenger i dagliglivet, fra shopping til kunnskapsutvikling og politisk diskusjon; nå står transformasjonen av forholdet til offentlig sektor for tur gjennom e-medvirkning. Nye former for styring og samstyring samt forskyvninger i maktforholdet mellom offentlig sektor og den vanlige borger, mellom de styrende og de styrte, er i ferd med å vokse frem. 17

18 2. Offentlig sektor og sosiale medier: Økt demokratisering Å involvere befolkningen i politiske beslutningsprosesser gjennom e-medvirkning Sosiale nettverk og wikier kan altså innlemmes i byplanleggingsprosjekt og i offentlige høringer for å involvere innbyggerne i politiske prosesser. Slik kan offentlig sektor og offentlige myndigheter nå borgersegmenter som ellers ikke ville deltatt i tradisjonelle former for høringer og politiske diskusjoner. Bruken av internett på denne måten kan altså utvide den demokratiske arenaen. Dertil er wikier og andre sosiale medier egalitære i den forstand at ellers eksisterende sosiale og organisatoriske hierarkier ikke eksisterer. Det gjør det lettere for mange borgere å delta i politiske diskusjoner og fritt ytre sin mening. På den måten bidrar internett til å senke barrierene for politisk deltakelse. Disse to aspektene ved bruken av internett i politiske prosesser kan derfor bidra til økt demokratisering; ved å utvide den politiske arenaen samt å senke barrierene for politisk deltakelse. Dertil vil offentlig sektor og offentlig myndighet få et bedre beslutningsgrunnlag ved at folk som vanligvis ikke uttaler seg får anledning til dette gjennom bruk av internett. Bruken av internett og sosiale medier gjør det også mulig for innbyggerne å delta når man har tid og overskudd. Problemet med allmøter er at tirsdag kl. 18:30 kanskje passer for ganske få, mens å delta i utviklingen av byplanen i en wiki, avgi en elektronisk stemme eller skrive et diskusjonsinnlegg kan gjøres når som helst. Åpne opp offentlige data: Unlocking innovation I uke 3 i 2010 lanserte Storbritannias regjering Data.gov.uk, en internettportal for deling av offentlige data 21. Tim Berners-Lee 22, en av oppfinnerne av internett, var blant dem som oppfordret regjeringen til å frigi data. Formålet med datadelingen er å invitere innbyggerne, både i Storbritannia og ellers, til å utvikle nye og nyttige webbaserte tjenester som benytter offentlige data: Advised by Sir Tim Berners-Lee and Professor Nigel Shadbolt and others, government are opening up data for reuse. This site seeks to give a way into the wealth of government data and is under constant development. We want to work with you to make it better. We re very aware that there are more people like you outside of government who have the skills and abilities to make wonderful things out of public data. These are our first steps in building a collaborative relationship with you. 23 En rekke regjeringer og byer har åpnet opp offentlige data slik at online-massene kan utvikle nye tjenester 24 (se også Transparency: Government Posting Huge Amount of High Value Government Data to Internet 25 ). I stedet for at offentlig sektor outsourcer utviklingsprosjekter til private firmaer, tar nå Storbritannias regjering og

19 i bruk crowdsourcing ; lar massene utvikle nye tjenester. Dette prinsippet ligger til grunn for utviklingen av operativsystemet Linux og Wikipedia. Utviklingen er meget viktig, både på grunn av innovasjonsbredden og takten som denne type offentlig-privat samarbeid tillater, men også fordi en slik åpning av offentlig sektor gir innbyggerne tilgang til mest mulig informasjon. Denne informasjonen er et avgjørende element i de nye samhandlingsformene mellom offentlig sektor og borgere, privat sektor og interesseorganisasjoner. Til grunn for denne delingen av offentlige data ligger open source -tenkningen; hundre eller tusen hoder tenker bedre enn ti. Forutsetningen for at tusen hoder skal kunne tenke og utvikle ideer sammen, er imidlertid fri tilgang til informasjon. Ved siden av det demokratiske aspektet ved utvidelsen av borgernes anledning til deltakelse i utviklingen av f.eks. byplaner, er open source -prinsippet en bærebjelke i de nye samhandlingsformene mellom offentlig sektor og borgerne. Eksempler på hvordan offentlige data har blitt benyttet til å lage nye webbaserte tjenester kan ses ved å følge linkene under 26. Offentlig-privat samarbeid Utviklingen av Government 2.0-prosjekter i Australia og USA har skjedd i samarbeid mellom offentlig og privat sektor og borgerne, men har også inkludert universiteter og organiserte deler av samfunnet. Private firmaer inviteres til samarbeid med offentlig sektor fordi førstnevnte kan ha kunnskap og kompetanse om teknologiske eller andre fagområder som offentlig sektor ikke har, og ofte ikke har behov for. Et eksempel med relevans for bruken for denne rapporten er Collabforge 27, som utmeislet strategier og administrerte wikiprosjektet i utviklingen av byplanen på nettstedet Future Melbourne 28. Universiteter kan med fordel involveres i slike prosjekter, både på grunn av kunnskap og kompetanse som kan benyttes i Gov 2.0-prosjekter, men også fordi studentene kan delta i administrasjonen av prosjektet, for eksempel i driften av wikier. Universitetet i Agder kan med fordel være partner i et sosialt medierprosjekt under KVU Kristiansandsregionen. 3. Sosiale medier og e-medvirkning er et tillegg til eksisterende kanaler Sosiale medier en av mange kanaler for samhandling med innbyggerne Bruken av sosiale nettverk og sosiale medier erstatter ikke eksisterende høringsprosesser, men bygger på og utvider slike. Ved å bruke internett og e-medvirkning kan offentlig sektor og offentlige myndigheter nå borgergrupper som ikke deltar på konvensjonelle demokratiske arenaer, som allmøter eller bystyremøter, eller som skriver leserinnlegg og setter seg inn i omfattende saksdokumenter. En kan engasjere mange av dem som i dag ikke er engasjert, kompliserte saksforhold kan forenkles ved å crowdsource prosessen. Samtidig er det viktig å understreke at ikke alle bruker internett eller sosiale medier. Sosiale, økonomiske og demografiske ulikheter skaper et digital divide 29 ; deltakelse i e-demokratiet forutsetter at folk bruker og behersker internett og sosiale medier ikke alle gjør det og

20 Opplæring i bruk av de nye mediene er derfor viktig. Også blant internettbrukerne vil vi finne forskjeller hva gjelder interessen for og evnen til å delta i politiske prosesser. Dette gjelder også i tradisjonell politisk deltakelse. Slike forhold må legges til grunn når man utformer retningslinjer for bruk av internett i politiske sammenhenger; det må tilretteslegges for flere former for deltakelse for å imøtekomme ulike grupper. Høringer gjennom sosiale medier: Lave kostnader, flere innbyggere kan nås. Når det gjelder den praktiske utførelsen av en sosial mediestrategi i et e-medvirkningsprosjekt for KVU Kristiansandsregionen, anbefaler emind å bruke eksisterende teknologi for å involvere byens innbyggere i høringsprosessen. KVU Kristiansandsregionen må ha et nettsted med informasjon om prosessen der det lenkes til alle relevante dokumenter. Et slikt nettsted kan være en blogg. Mange bloggsteder lar brukerne sette bloggen opp gratis, en bloggplatform med mange muligheter for fleksibel utforming. Det er mulig at det er behov for profesjonell bistand til noe av utformingen av bloggen, avhengig av hvordan en vil utforme nettstedet. Bloggen plasseres på et domene, som Kjøp av domene koster noe over 300 kroner pr. år. I tillegg må KVU-Kristiansandsregionen bruke en wiki for å involvere kristiansandere og andre i høringen. Et open source og gratis alternativ er Twiki, som også ble brukt av Future Melbourne. 4. Anbefaling Gjør det selv! emind anbefaler at KVU Kristiansandsregionen selv utvikler kunnskap og kompetanse for å gjennomføre en høringsprosess i sosiale medier. Internettbaserte sosiale nettverk vil i økende grad dominere formen på og innholdet i samhandlinger mellom borgere og offentlig sektor i årene fremover. Eksterne aktører har sin berettige plass i slike utviklingsprosesser, for rådgivning, analyse og annet, men Statens vegvesen må selv tilegne seg kunnskap og praktisk erfaring.. Lokalpolitikk engasjerer kristiansandere på Facebook. KVU Kristiansandsregionen anses derfor som en egnet prosess for bruk av internett og sosiale medier for å involvere befolkningen, nettopp fordi høringen berører lokale politiske anliggende som mange vil ha meninger om. Problemstillingene angår regionen deres og vil ha konsekvenser for deres hverdag. Det antas derfor at mange innbyggere vil engasjere seg i diskusjoner om hvordan transportplaner og planer for arealbruk bør utformes, gitt at de har tilstrekkelig og egnet informasjon samt muligheter til å delta. Lytt, lær, delta, engasjer, involver Målet med prosjektet er å involvere innbyggerne i Kristiansandsregionen til å delta og samarbeide i konsekvensutredningen gjennom bruk av sosiale medier. Hovedtrekkene i strategien som legges til grunn for å nå dette målet kommenteres under: For å sette i gang en sosial mediekampanje i Kristiansand trengs for det første et nettsted som informerer om prosjektet og om hvorfor og hvordan innbyggerne kan delta. Nettstedet kan være en blogg, for eksempel WordPress, som også er gratis og av høy kvalitet. Det bør også settes opp en wiki, eventuelt en stem på mitt prosjekt -løsning

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen

Sosial og digital kommunikasjon. En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen Sosial og digital kommunikasjon En strategisk tilnærming for deltagelse i nettsamtalen 1 Hvem er vi? Det første kommunikasjonsbyrået i Norge som spesialiserer seg på helhetlig rådgivning innen digitale

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier

Strategi for bruk av sosiale medier Strategi for bruk av sosiale medier Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Arkiv i Nordland, arkivlederseminar Bodø 27.11.2012 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv - Kommunearkiv

Detaljer

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0

Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Fra bibliotek 1.0 til web 2.0 Presentasjon av noen utvalgte web 2.0 tjenester Jannicke Røgler, IKT-rådgiver Buskerud fylkesbibliotek Ung 3.0 konferansen i Sandefjord Agenda Definisjon av web 2.0 Presentasjon

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 - Helena Makhotlova -Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier - I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Folkets og pressens dom over regjeringen: En analyse av nettdiskusjoner og nyheter i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport

Folkets og pressens dom over regjeringen: En analyse av nettdiskusjoner og nyheter i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport Folkets og pressens dom over regjeringen: En analyse av nettdiskusjoner og nyheter i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport Dag Petter Svendsen 02.10.2012 www.emind.no Folkets og pressens dom over

Detaljer

Kan trafikantene påvirkes gjennom nye kanaler? Hva kan vi lære av fake news og chatbots? Teknologidagene i Trondheim,

Kan trafikantene påvirkes gjennom nye kanaler? Hva kan vi lære av fake news og chatbots? Teknologidagene i Trondheim, Kan trafikantene påvirkes gjennom nye kanaler? Hva kan vi lære av fake news og chatbots? Teknologidagene i Trondheim, 25.10.17 Petter Bae Brandtzæg SINTEF pbb@sintef.no @petterbb 1 Innhold Hva virker (og

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

IKT og lokaldemokratiet

IKT og lokaldemokratiet IKT og lokaldemokratiet Norges forskningsråd KIM-programmets forskerkonferanse Inderøya, 25. 26. mai 2005 Signy Irene Vabo Høgskolen i Oslo Studiet i offentlig styring http://www.media.uio.no/prosjekter/ild

Detaljer

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg!

VVS-Foreningen på sosiale medier. Blogg! VVS-Foreningen på sosiale medier Blogg! Hvorfor? Mål: flere skal kjenne til VVS-Foreningen mer omtale økt synlighet og påvirkningsmulighet Sosial bro Deling Kanal til media, politikere, myndigheter og

Detaljer

Hvordan nå ungdom via sosiale medier?

Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Hvordan nå ungdom via sosiale medier? Colt Kommunikasjon AS Stiftet 03.12.2006 Helena Makhotlova Kommunikasjonsrådgiver i Norges første PRbyrå med spesialisering i sosiale medier I dag er vi 5 heltidsrådgivere

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Digitalisering og brukerfokus

Digitalisering og brukerfokus Digitalisering og brukerfokus Digitaliseringskonferansen 2012 Terje Kili Fagdirektør Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg Forbrukerrettigheter: Retten til informasjon

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Kommunikasjon for Orkland

Kommunikasjon for Orkland Kommunikasjon for Orkland Rådmannskollegiet Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord Mars 2017 1 Kortfattet sammendrag Når flere kommuner skal slås sammen til èn er informasjonsbehovet stort. Evaluering av

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

+ Oversikt. Web 2.0 i klasserommet (Wiki) Praktisk Noen ideer for bruk i fag. Kunnskapsløftet (LK06) Web 2.0 (og Web 1.0)

+ Oversikt. Web 2.0 i klasserommet (Wiki) Praktisk Noen ideer for bruk i fag. Kunnskapsløftet (LK06) Web 2.0 (og Web 1.0) Wiki som redskap i diktanalyse Irene Beyer Log og Louise Mifsud 10 september 2012 Oversikt Kunnskapsløftet (LK06) Web 2.0 (og Web 1.0) Web 2.0 i klasserommet (Wiki) Praktisk Noen ideer for bruk i fag 1

Detaljer

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S.

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S. Big data - bare for de store? Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering Arild S. Birkelund IT Arkitekt - Atea Hva

Detaljer

Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com

Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com Arne Krokan Professor dr.polit NTNU arnek.wordpress.com arne@krokan.com 1 The E transformatione Digital Tjeneste. Fysisk Produkt Digital prosesss Fysisk prosess Fysisk aktør Digital aktør Endrede tjeneste

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

REALFAGKOMMUNER, P2 19. mai Lærende nettverk. Torbjørn Lund

REALFAGKOMMUNER, P2 19. mai Lærende nettverk. Torbjørn Lund REALFAGKOMMUNER, P2 19. mai 2016 Lærende nettverk Torbjørn Lund torbjorn.lund@uit.no Reformtiltak og lærende nettverk REAL FAGS- KOMMUNER UiU VFL Språkkommuner Begrunnelser FOR LÆRENDE NETTVERK I hovedsak

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Fremtidens samfunn. Unge og bærekraftig urbanisering

Fremtidens samfunn. Unge og bærekraftig urbanisering Fremtidens samfunn Unge og bærekraftig urbanisering Oslo Future Living 11.mai 2016 Jon-Andreas Solberg I dag skal jeg snakke om 01 Hvorfor vi må inkludere unge i arbeidet med bærekraftig urbanisering Hvilken

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Nina Torjesen. Hotte samhandlingsverktøy i 2017 #EVRYWHATSHOT

Nina Torjesen. Hotte samhandlingsverktøy i 2017 #EVRYWHATSHOT Nina Torjesen Hotte samhandlingsverktøy i 2017 #EVRYWHATSHOT What makes humans superior? It is not that we are so special on the individual level, it is because we are able to collaborate flexibly, in

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

Sosiale medier - å dele og delta med ny teknologi

Sosiale medier - å dele og delta med ny teknologi Sosiale medier - å dele og delta med ny teknologi Kunnskapsfrokost BI Trondheim 24 mai 2011 Høyskolelektor Cecilie Staude, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI 24.05.2011 1 Hvem er jeg? Høyskolelektor,

Detaljer

En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012

En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012 En digital reform - på veien mot det digitale samfunn! Testdagen Odin 2012 Ved underdirektør Ellen Strålberg, Difi Etablert 1. januar 2008 Skal bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Ca. 230 ansatte

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Sosiale medier hva kan skolene gjøre? Espen Grimmert 24. november 2010

Sosiale medier hva kan skolene gjøre? Espen Grimmert 24. november 2010 Sosiale medier hva kan skolene gjøre? Espen Grimmert 24. november 2010 Espen Grimmert Utdannelsen hos Lilleborg Markedssjef i NHO Markedssjef i Scandinavia Online (SOL) Sjef for søketjenesten Kvasir Direktør

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

Sosiale medier 11. mai

Sosiale medier 11. mai Sosiale medier 11. mai SOSIALE MEDIER Brukerne skaper innholdet i sosiale medier. Det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Delekulturen er essensen (difi.no) Synkrone relasjoner Asynkrone

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Hva er demokrati? Introduksjon til IKT og demokrati. AFIN 9. november Demokrati og politiske utfordringer. To grunnleggende ideer (R Dahl)

Hva er demokrati? Introduksjon til IKT og demokrati. AFIN 9. november Demokrati og politiske utfordringer. To grunnleggende ideer (R Dahl) Introduksjon til IKT og. Demokrati og politiske utfordringer AFIN 9. november 2004 Hva er? To grunnleggende ideer (R Dahl)! Menneskene er likeverdige! Den enkelte er den beste til å avgjøre egne interesser

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Offentlige -tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF EU Kids Online (2006-09) EFFIN (2003-2007) CITIZEN MEDIA (2006-09) RECORD (2007-10)

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Slipp kunnskapen løs!

Slipp kunnskapen løs! Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Leder Verran Ungdomsråd MALM Tlf.: Utvalg: Malm Oppvekstsenter, møterom: Amfiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Leder Verran Ungdomsråd MALM Tlf.: Utvalg: Malm Oppvekstsenter, møterom: Amfiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 18:00 Verran Ungdomsråd Malm Oppvekstsenter, møterom: Amfiet Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou Partnerforum 4.april 2017

Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou Partnerforum 4.april 2017 Sosialt byråkrati? Innovasjon, prøving og feiling Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou Partnerforum 4.april 2017 PST: Første etterretningstjeneste på FB (2010) #minregjering (2015) #minregjering

Detaljer

Multikanal. Nina Furu Webforum 2012

Multikanal. Nina Furu Webforum 2012 Multikanal Nina Furu Webforum 2012 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs- og konsulentvirksomhet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet

Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016. Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Ungdomstrinn i utvikling Nordiskt skolledarseminarium, Helsingfors 28.-29.1.2016 Vivi Bjelke, prosjektleder Utdanningsdirektoratet Hva ønsker Norge å oppnå? Hva gjør vi med det vi vet? Hvorfor? Hva gjør

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014

DIGITALISERING I UH-SEKTOREN. DigiEx, Handelshøyskolen BI. Prosjekt 2014, 13. November, 2014 DIGITALISERING I UH-SEKTOREN DigiEx, Handelshøyskolen BI Prosjekt 2014, 13. November, 2014 Kontaktinformasjon Insert contact picture Karin Brennholm Prosjektleder digital eksamen karin.b.brennholm@uit.no

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Nye nettfenomener - staten og delekulturen

Nye nettfenomener - staten og delekulturen Nye nettfenomener - staten og delekulturen NOKIOS 17. oktober 2008 Tanja Storsul, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Prosjekt finansiert av FAD Rapport på web: www.media.uio.no/nettfenomener 2

Detaljer

Citizen involvement EPSA 2009. Tor Busch

Citizen involvement EPSA 2009. Tor Busch Citizen involvement Tor Busch EPSA 2009 Det er et generelt problem at innbyggerne i Europa i økende grad engasjerer seg mindre i politiske spørsmål. Noe av bakgrunnen for dette er stor avstand mellom offentlig

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer