Innkalling for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund Hobbesland som er leder av by og samfunnsenheten i Kristiansand kommune orienterer om: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og Utviklingsprogrammet for byregioner fase 1 (jf sak til kommunestyret). Saksnr Tittel Saksliste 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger 015/14 Investering uteseksjonen 016/14 Utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune i /14 Høringsuttalelse - reservasjonsordning for fastleger 018/14 Utviklingsprogram for byregioner 019/14 Søknad om fritak politiske verv Trygve Raen 020/14 Søknad om å bli medeier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 021/14 Samarbeid med Birkenes kommune om regnskap og lønn - navneendring Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på

2 Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 013/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /673 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /673 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Rådmann Gro Anita Trøan og økonomisjef Tom Olstad orienterer om regnskap 2013.

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 015/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Halvor Nes K1-153, K2 - V24 14/582 Investering uteseksjonen Administrasjonens forslag til vedtak: Investering i utstyr, traktor og tilhenger gjennomføres med en investeringsramme på Det skal innhentes priser fra minst tre leverandører som kan ivareta aktuelle krav til traktor. Total kostnadsramme medregnet mva er ,- Tjenesteutvalget Teknisk sjef informerte og besvarte spørsmål. Avstemming: 5 stemmer mot og 4stemmer for administrasjonens forslag til vedtak Tjen-017/14 Vedtak: Saken oversendes formannskapet uten forslag til vedtak. Formannskapet Teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-008/14 Vedtak: Investering i utstyr, traktor og tilhenger gjennomføres med en investeringsramme på Det skal innhentes priser fra minst tre leverandører som kan

6 ivareta aktuelle krav til traktor. Total kostnadsramme medregnet mva er ,-. Saksopplysninger: Bakgrunn Birkenes kommune ivaretar i dag ikke de kommunale veiene med tanke på den veikapitalen de representerer. Med dagens innsats på eksempelvis grusveier er det overhengende sannsynlig at investeringsbehovet vil øke dramatisk som følge av store skader på vei. Spesielt i forbindelse med regnvær da veinettets dreneringssystem(grøfter, stikkrenner, etc) og vegetasjon langs vei, ikke driftes og vedlikeholdes. I enkelte tilfeller kan situasjonen være så kritisk at veger må stenges i perioder. Offentlig forvaltning av et veinett innebefatter tre viktige komponenter. Drift, vedlikehold og investeringer. Drift retter seg mot trafikantene. (Fremkommelighet, trafikksikkerhet) Regelmessig inspeksjon av vegnettet Beredskap Oppfølging av kontrakter kontroll «Vaktmesterrollen» - oppsynsmenn med «det gode blikket» for å forebygge skader og generelt være i forkant. Fokus på veiens dreneringssystem. Lokalkunnskap er en svært viktig komponent ved drift av vei. Vedlikehold retter seg mot veien. (Veikapitalen) Små og mellomstore utbedringer/reparasjoner Gjennomføre forebyggende tiltak Fokus på å holde vedtatt standard for veinettet Investeringer optimaliserer drift og vedlikehold. Større utbedringer for å øke fremkommelighet eller trafikksikkerhet Standardhevinger Det er en tett sammenheng mellom disse to gruppene. De rette investeringer gir et rimeligere og enklere drift og vedlikehold, mens manglende investeringer gir et dyrt og krevende drift og vedlikehold. Mer alvorlig er det med manglende drift og vedlikehold, da effekten av investeringer blir svært kortvarig både med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet og ikke minst med tanke på ivaretakelsen av veien som en veikapital. Drift og vedlikehold, og da spesielt drift, er funksjoner veieier er best i stand til å ivareta. Det vil ganske enkelt si at eier kjenner sin eiendom best og vet hvor nødvendige tiltak til enhver tid må iverksettes for å forebygge og unngå unødvendige vedlikeholdskostnader og i verste fall investeringskostnader. En viktig aktivitet ved veiforvaltning er oppfølging av

7 kontrakter. Dette må gjøres administrativt ved profesjonell kontraktsoppfølging og i marka ved at utførelsen blir kontrollert. Det tilbakevendende spørsmålet blir alltid om kommunen får de tjenestene de betaler for? Utbedres eksempelvis brøyteskader av kontraktør eller må kommunen selv bære kostnader ved reparasjon fordi vi mangler kontroll og oppfølging. Denne organiserte kontrollvirksomheten er i dag nærmest fraværende og dette er kostbart og uheldig med tanke på ivaretakelse av den veikapitalen som veinettet representerer. Her må kommunens egne oppsynsmenn/fagarbeidere ha en nøkkelrolle. Ved konkurranseutsetting av drift risikerer man store svingninger i grad av lokalkunnskap med utskifting av leverandører med jevne mellomrom. En konkurranseutsetting krever også svært grundige og planmessige konkurransegrunnlag med tilhørende omfattende kontraktsoppfølging. Det er i hovedsak vurdert to alternativer til organisering, kalt byggherremodellen og fleksimodellen: Byggherremodellen tilsier at kommunen kun ivaretar driftsoppgaver. Alt arbeid med vedlikehold (inkludert brøyting) og investeringer vil basere seg på innleie. Kommunen har ingen behov for utstyr annet enn bil for gjennomføring av oppsyn. Modellen krever rekruttering av annen kompetanse enn den kommunen har tilgjengelig pr i dag. Fleksimodellen innebærer at kommunen i tillegg til drift ivaretar enkelt vedlikehold. Det er vurdert behov for 2 årsverk for å dekke denne løsningen. Den vil kreve utstyr som gjør at en kan utføre de aktuelle oppgave for å få unyttet potensialet organiseringen gir for å gi innsparinger på drift ved egenproduksjon. Fleksimodellen er den som best ivaretar kommunens eierskap til vegnettet og sikrer ivaretagelse av vegkapitalen på lengre sikt. Økonomiske vurderinger tilsier også at løsningen er billigere enn innleie til alt vedlikeholdsarbeid, jfr beregning under kap vurdering/anbefaling. Teknisk sektor ønsker at fremtidig organisering innenfor området veg skal baseres på fleksimodellen, med totalt 2 årsverk i driftsorganisasjonen. Det vil i 2014 bli jobbet med omorganisering av teknisk sektor for å oppnå valgt løsning. Det er forventet at løsningen vil være helt på plass i Vurdering Det utstyrsnivået som oppfattes å være minimum for fleksimodellen er traktor og tilhenger, samt brøyteutstyr og noe utstyr til annet vegvedlikehold som slodding mm som kommunen har i dag. Traktor og tilhenger må kommunen eie selv. Det er undersøkt muligheter for leie/leasing uten resultat. Eventuell bruk av ytterligere utstyr som gravemaskin vil baseres på innleie i kortere perioder. Det er ikke aktuelt at kommunen eier dette utstyret selv med nåværende situasjon. Eksisterende traktor (2006, 5500 timer) krever store reparasjoner, kostnadsoverslag på ca kr i 2014, for å komme i tilfredsstillende stand, og må forventes å også få betydelige vedlikeholdskostnader kommende år. Tilhenger (1989) er utrangert og må erstattes, det er ikke

8 tilgjengelige deler for reparasjon og tilhengerne ivaretar ikke nødvendige krav til dagens bruk, bla a i forhold til hastigheter på 50 km/t. Det er innhentet priser for nytt utstyr som kan dekke de behovene kommunen har for effektiv drift. Konkretiserte priser tilsier noe høyere kostnadsnivå enn tidligere vurderinger for investeringsramme på ,- som var gjort med utgangspunkt i investering i ny traktor.. Det er gitt to alternativer til traktor der en er en demomodell som utgangspunkt for beregningene. Begge alternativene er fra samme leverandør og det må gjøres en større forespørsel før en evt anskaffelse. Priser er oppgitt til og med innbytte av dagens traktor. For tilhenger er det bedt om pris fra ulike leverandører. Det er mottatt tre tilbud hvor kun ett ivaretar kommunens krav ift sikkerhetsutstyr (bremsesystem), arbeidshøyde fra lasteplan med mer. Med noen reduksjoner i tilbudt utstyr er prisen Det er gjort beregninger av tre alternative løsninger for nødvendig utstyr til aktuelle vedlikeholdsoppgaver med 1; kjøp av ny traktor og henger, 2; reparasjon av traktor og kjøp av ny henger, 3; innleie/kjøp av aktuelle tjenester. Alternativ 1: Alternativ 2: Kjøp av traktor m/ tilhenger: Reparasjon av eksisterende traktor kjøp av henger Investering traktor m /tilhenger Investering i tilhenger års levetid 10 års levetid avskrivning Avskrivningskostnad pr år Rentekostnad pr år 3,5 % Rentekostnad pr år 3,5 % Reparasjon vedlikehold ( ) Dieselkostnader Slitasje og service annet utsyr Slitasje og service annet utsyr Service Service Dieselkostnader Årskostnad Driftsstopp reparasjon - 15 dager Årskostnad Forskjell mellom investering og fortsatt reparasjon av eksisterende pr år: Alternativ 3: Oppgitte timer Kjøp av tjenester 5,2 timers bruk dagen ca 230 dager pr år 1200 Innleiepris tjenester 700 Sum innleie Reduksjon bemanning ved innleie 70 % Årskostnad Forskjell innleie og investering pr år

9 Beregningene viser klart at egenproduksjon er et rimeligere alternativ enn innleie på mindre og kontinuerlige vedlikeholdsoppgaver. Her skal også legges til at innlagte timepriser på innleie er lave. Dette nivået ligger i de kontrakter kommunen har pr i dag, men det må forventes økt timepris i evt nye kontrakter. Dette viser at Fleksimodellen gir en kostnadseffektiv tilnærming til å løse de aktuelle oppgaver. Investeringer på vegnettet og større vedlikeholdsoppdrag vil ivaretas ved kjøp av tjenester, ref også dagens kontrakter. Videre viser beregningene at investering i nytt utstyr gir litt lavere kostnad enn oppgradering av gammel traktor og kjøp av ny tilhenger, disse kostnadene må likevel oppfattes som tilnærmet like på årsbasis. Nytt utstyr vil imidlertid gi en rekke fordeler sett opp mot reparasjon av gammelt Forutsigbarhet i kostnader. Usikkerheten er stor med gammelt utstyr. Mer effektiv drift med større kapasitet i utstyret og økt fartsbegrensning til 50 km/t. Mindre driftsstopp som følge av feil på utstyr Bedrede arbeidsforhold med utstyr tilpasset vårt behov Bedre ivaretagelse av HMS Potensial for redusert drivstofforbruk pr time Investering i nytt utstyr tilsvarer kostnader med reparasjon av gammelt utstyr. Nytt utstyr gir store fordeler for effektiv drift sammenlignet med videre bruk av gammelt utstyr og gir langt bedre forutsigbarhet. Anbefaling Det anbefales at en går videre med investering i ny traktor og tilhenger. Det innhentes priser på traktor fra minimum tre leverandører som grunnlag for endelig valg av ny/demokjørt traktor.

10 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 016/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad K /231 Utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune i Eiendommer som får helt eller delvis fritak i henhold til 7 i eiendomsskatteloven Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret gir fritak for eiendommene i vedlagte liste, etter 7a og b. Kommunestyret bes vurdere om: gnr/bnr 129/1, sanatorium (Olav Ljosland Risdal) gnr/bnr 128/1, bo- og behandlingssenter (Harry Normann Thorsen) gnr/bnr 127/1, bo og behandlingssenter (Sigmund Aune) skal ha helt eller delvis fri fra eiendomsskatt. Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret i Birkenes vedtok at eiendommer som faller inn under 7a, 7b og 7c (ett år) i eiendomskatteloven skal få fritak fra eiendomsskatt i Dette notatet viser hvilke eiendommer administrasjonen mener skal ha fritak i henhold til 7a og 7b. Listen over eiendommer er gjennomgått av sakkyndig nemnd i kommunen. Rådmannen inviterer kommunestyret til å vedta listen over eiendommer som får helt eller delvis fritak. Under offentlig ettersyn av takster og lister som får fritak, gis det anledning for eiendomsbesittere å søke kommunen om å få fritak etter 7a og 7b i eiendomsskatteloven. Liste over eiendommer som får helt eller delvis fritak etter 7a og 7b i eiendomsskatteloven

11 1. Hjemmelen er 7 i eiendomsskatteloven: Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. e) Endra med lover 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003, etter res. 20 juni 2003 nr. 712), 16 juni 2006 nr. 25 (f o m skatteåret 2007). 2. Vedtaket i kommunestyret: Kommunestyret bestemmer etter eskl. 7a at eiendommer som eies/leies/drives av private skoler, barnehager, idrettslag, religiøse eller øvrige ideelle organisasjoner, lag og foreninger skal være fritatt for eiendomsskatt. Etter eskl. 7 b fritas bygninger som har historisk- eller vernemessig verdi for eiendomsskatt. Fritakene gjelder til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Administrasjonen lager en liste over hvilke eiendommer som faller inn under 7 a og b og legger den fram for kommunestyret til behandling.

12 3. Administrasjonens forslag til liste over eiendommer som får helt eller delvis fritak fra eiendomskatt i 2014 Listen er laget i samarbeid med sakkyndig nemnd. I denne listen står ikke eiendommer som skal har fritak etter 5 i eiendomsskatteloven. Eiendommer som får fritak etter 5 skal ikke kommunestyret ta stilling til. Eiendom Eier Anvendelse Hjemmel Spesiell kommentar 7a Museer Egil Flakk Fløtermuseet Fløterhytta ved Flaksvann 174/9 Olav Heimdal Gamle skolestue 91/47 Birkenes bygdemuseum Grashamn 91/10 Jakob Olaus Mo Torvstrøfabrikken Grendehus Aabol skole Kommunal eiendom Ås skole Kommunal eiendom Mosfjeld skole Kommunal eiendom 80/3 Håbesland skulekrins Tjamsland skole Kommunal eiendom Flå skole/grendehus Kommunal eiendom 108/7 Søre Herefoss Bede- og grendehus Gauslå Kommunal eiendom Oggevatn skole Kommunal eiendom Retterholt skole Kommunal eiendom Nygård skole Kommunal eiendom Dovland skole Kommunal eiendom Skreros Kommunal eiendom Vegusdal Kommunal eiendom Engesland Kommunal eiendom Vatne Kommunal eiendom Fjermedal Kommunal eiendom Sørli Kommunal eiendom 113/9 Væting skulekrets Barnehager 87/221 Hampehaugen Barnehage AS

13 Herefoss barnehage 88/610 Birkenes Barnehage Leirskoler 26/18 Foreldrelaget ved Krossen skole, Kr.sand 27/11 Klett Leirskole 151/3 Nardus Oggetun Delvis fritak. Hovedbygninger Skoler 88/610 Folkehøgskolen Sørlandet 88/41 Folkehøgskolen Sørlandet Idrettsanlegg 88/157 Birkenes idrettslag 104/2/1 Herefoss idrettslag 167/50 IL Gry Garasje Kommunal eiendom 124/3/1 Herefoss skytterlag 168/13 Arnt Olav Furholt Veguslag skytterlag Birkenes skytterlag Kommunal eiendom Lillesand og Birkenes Kommunal eiendom Pistolklubb Andre foreninger 108/23 Birkenes Speidergruppe 87/54 Birkenes Speidergruppe Anlegg for religiøs virksomhet 88/246 Den evangeliske lutherske frikirke 88/47 Bedehuset Salem 87/10 Philadelphiamenigheten Vennesla. 92/59 Birkenes kyrkjelege fellesråd 26/25 Skjerkedalens Indremisjon 167/17 Engesland Misjonsforening Spesielle eiendommer 167/36 Bensinpumpe på Engesland 167/23 Vegusdal Forbruksforening Samme bygg som på 167/8 Delvis fritak. Hotelldelen skal betale skatt Bedehus Anlegget er et bygdetiltak der innbyggerne i bygda har tatt initiativet Anlegget er et bygdetiltak der innbyggerne i bygda har tatt initiativet 92/42 Joker Herefoss Anlegget er grunnleggende viktig for bygda 167/8 Linda Vranum og Samme bygg Tomt bankbygning benyttes av

14 Morten Olsen som på 167/23 Vegusdal Ve og Vel 88/798 Biva AS Bedriften er et yrkestilbud til arbeidstakere med spesielle behov 174/10 Lillesand og omegn Turisthytte turistforening 151/23 Sørlandets Sykehus HF Furukollen, Tilbud til pasienter Oggevatn 129/1 Olav Ljosland Risdal Sanatorium 128/1 Harry Normann Thorsen Bo og behandlingssenter 127/1 Sigmund Aune Bo og behandlingssenter Nemnda ber kommunestyret vurdere om: gnr/bnr 129/1, sanatorium (Olav Ljosland Risdal) gnr/bnr 128/1, bo- og behandlingssenter (Harry Normann Thorsen) gnr/bnr 127/1, bo og behandlingssenter (Sigmund Aune) skal ha helt eller delvis fri fra eiendomsskatt.

15 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Anne Stapnes K2 - G00, K3 - &13 14/257 Høringsuttalelse - reservasjonsordning for fastleger Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 2. Dersom det likevel åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Birkenes kommune at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg Tjenesteutvalget Forslag fra KrF 1. Birkenes kommune er åpen for at enkelte fastleger får anledning til å reserve seg mot å henvise til abort. 2. En så prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget, og ikke den enkelte kommune. Forslag fra AP: Bør i administrasjonens forslag pkt 1 byttes ut med skal, pkt 2 lik administrasjonens forslag. Avstemming: 3 stemmer for Aps forslag, 3 stemmer for KrFs forslag og 3 stemmer med leders dobbeltstemme for administrasjonens forslag til vedtak.

16 Tjen-016/14 Vedtak: 1. Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 2. Dersom det likevel åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Birkenes kommune at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg Høring - Reservasjonsordning for fastleger - HOD Saksopplysninger: Bakgrunn På grunnlag av avtale om bistand fra Kristiansand kommune i forhold til kommuneoverlegefunksjon, brukes Kristiansand kommunes fremstilling av saken. Hovedtrekkene i forslaget I Regjeringens samarbeidsavtale med KrF ble partene enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen. Et kort sammendrag av forslaget: Reservasjonsretten gjelder kun henvisning til abort, og aktiv dødshjelp dersom dette senere skulle bli lovlig i Norge. Henvisning til kunstig befruktning omfattes ikke. Det er den enkelte kommune som skal avgjøre om det skal inngås avtaler om reservasjonsrett med en eller flere fastleger. Andre kommunalt ansatte leger som ikke er fastleger, kan også omfattes av ordningen. Reservasjonsretten er ikke absolutt: Dersom det ikke er mulig å sikre kvinnens rettigheter, skal kommunen og legen ikke inngå avtale om reservasjon. Dersom forutsetningen for en inngått avtale ikke er til stede, kan kommunen si denne opp. Legen skal inngå en forpliktende avtale med en kollega som må garantere kvinnen time senest neste dag for henvisning til abort. Legen må også skriftlig informere hver enkelt pasient på listen om at hun eller han reserverer seg, det er ikke nok med oppslag på venterommet. Kvinnen kan skifte fastlege utenom de to gangene i året hun vanligvis har rett til dersom det dreier seg om skifte til en lege som ikke har reservert seg mot henvisning til abort. Det arbeides med å endre HELFO sine systemer slik at det blir mulig å effektuere fastlegeskifte umiddelbart, ikke neste måned som nå.

17 Sanksjonsmuligheter overfor kommuner og leger som ikke følger lover og forskrifter om reservasjonsretten er lagt til Fylkesmannen. En lege som bryter lov eller forskrift kan tildeles advarsel fra Statens Helsetilsyn. Kommunene er ikke gitt sanksjonsmuligheter overfor leger som fortsetter å reservere seg mot henvisning til abort etter at avtalen er blitt sagt opp. Bakgrunn for saken I forhandlingene om Regjeringsplattformen, ble det inngått en avtale med Kristelig Folkeparti om å formalisere og sikre fastlegers rett til å reservere seg mot virksomhet som strider mot deres samvittighet og som handler om liv og død. I den saken som nå er på høring, er dette avgrenset til å gjelde henvisning til abort, samt aktiv dødshjelp dersom dette i fremtiden skulle bli aktuelt. Regjeringen anbefaler at den enkelte kommune skal administrere ordningen og inngå reservasjonsavtale med den enkelte lege, se sammendraget ovenfor for nærmere detaljer. Avtalen vil falle bort ved to anledninger: Enten dersom kommunen ikke har tilstrekkelig tilgang på leger som ikke har reservert seg, eller dersom legens personlige avtale med en kollega som overtar aborthenvisningene, faller bort. Vurdering av hovedtrekkene i høringsdokumentet Dokumentet varsler en prinsipiell endring i fastlegeordningen, fordi lov og forskrift i dag ikke gir fastlegene rett til å reservere seg mot noen form for fastlegearbeid. Alle som arbeider som fastlege i dag, har gått inn i yrket uten en slik rettighet. Prinsipielt er en slik endring betenkelig. Den kan bidra til å uthule det universelle samfunnsoppdraget som fastlegene har. En rett som en fastlege får til å reservere seg mot en oppgave, vil føre til en reduksjon i pasientenes rett til nødvendig helsehjelp. I dette tilfelle er det de abortsøkende kvinnene som får avgrenset sine rettigheter etter abortloven. En ser at dette er konfliktfylt for enkelte leger, men hensynet til kvinner i en sårbar livssituasjon må veie tyngst. En ser også at reservasjonsrett innen ett område kan føre til uthuling av et av grunnlagene for hele fastlegeordningen. Det å veie legenes behov for å kunne reservere seg opp mot pasientenes innskrenkede rettigheter, er en politisk sak. I dokumentet er det lagt opp til at kommunene selv skal avgjøre om de skal inngå avtaler om reservasjonsrett med enkelte leger. Begrunnelsen er at kommunene er de som forvalter avtalene med fastlegene. Det er betenkelig å overlate en slik alvorlig avgjørelse til den enkelte kommune. Etter at et stort antall kommuner har protestert på dette, har Helseministeren signalisert at han vil se nærmere på dette punktet. Uansett om Stortinget fastsetter reglene for reservasjon, eller om det blir opp til den enkelte kommune å gjøre dette, vil det oppstå problemer der kommunen og legen ikke klarer å oppfylle kravene som må oppfylles før man kan inngå avtale om reservasjon. For de leger det gjelder, er dette et alvorlig samvittighetsspørsmål som i liten grad blir påvirket av om det rent praktisk lar seg gjøre å gi legen reservasjonsrett. Høringsdokumentet drøfter i liten grad hvorledes slike situasjoner skal håndteres. Det er ikke lagt opp til at legen i slike tilfeller kan sies opp fra sin fastlegeavtale. Dermed kan det oppstå situasjoner som er helt fastlåste, og der pasientenes rettigheter ikke kan oppfylles. Diskusjon Saken er blitt polarisert og «politisert» ved at mye av debatten egentlig har handlet om selve abortloven. I høringsnotatet er det flere steder presisert at abortloven ligger fast og ikke er under diskusjon. Notatet anbefaler endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven og i Helse- og omsorgstjenesteloven, ikke abortloven.

18 Hensynet til kvinnens rettigheter i forhold til fastlegens samvittighet. I dag er det ikke nedfelt i lov, forskrift eller den enkelte fastlegens avtale at legen har anledning til å reservere seg mot noen deler av det samfunnsoppdraget man har som fastlege. Det betyr at alle leger med fastlegeavtale i Norge i dag skal utføre alle oppgaver, også henvisning til abort. Enkelte leger har likevel laget en praksis der de nekter å utføre enkelte oppgaver. I dag er det ikke grunnlag i lovverket for dette. En kvinne som vurderer å begjære selvbestemt abort, kan være i en vanskelig og sårbar livssituasjon, og møtet med en fastlege som ikke vil henvise til abort, kan gjøre situasjonen enda vanskeligere for henne. Forslaget fra Regjeringen gir klare føringer for alternativer. Likevel kan det bli en ekstra belastning for kvinnen å måtte finne alternativer til å la sin fastlege henvise til abort. Ettersom reservasjonsrett i dag ikke er hjemlet i lov eller forskrift, betyr forslaget fra Regjeringen en svekkelse av prinsippet om kvinnenes rettigheter etter abortloven til fordel for enkeltlegers samvittighet. I dag er det altså ikke noen områder der fastleger i medhold av lov og forskrift kan reservere seg mot oppgaver. Fastlegeordningen er den offentlige tjenesten som befolkningen er mest fornøyd med. En av grunnene er at den er universell. Fastlegen tar seg av alle allmennmedisinske problemer og sørger for behandling av det aller meste selv eller i samarbeid med andre kommunale instanser. Det hun ikke avklarer på egen hånd, henvises til spesialisthelsetjenesten. Nettopp dette allmenne og altomfattende oppdraget er fastlegeordningens «adelsmerke». En reservasjonsrett på et eller flere områder vil bryte med dette allmenne oppdraget. Ettersom alle fastleger i dag har gått inn i denne delen av helsevesenet uten å ha rett til å reservere seg mot noen oppgaver, vil det enkleste være å videreføre dagens praksis. Dette ble gjort senest i et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet i Leger som ikke vil henvise til abort må finne arbeid innen andre deler av helsevesenet. Under 20 % av landets leger er fastleger, så dette kan vanskelig sies å være noen alvorlig form for yrkesforbud. Skal fastlegens samvittighet avhenge av kommunens mulighet til å inngå avtale? I forslaget fra Regjeringen er det lagt opp til at den enkelte kommune skal avgjøre om den vil inngå reservasjonsavtale med en eller flere av sine fastleger. Etter sterke reaksjoner fra mange kommuner, har Helseministeren uttalt at han vil se nærmere på dette. Imidlertid skal Kristiansand kommune ta stilling til høringsnotatet slik det foreligger. 4 I forslaget er reservasjonsretten en relativ størrelse. Man kan ikke inngå reservasjonsavtale dersom kommunen ikke vil dette, dersom legen ikke klarer å skaffe en kollega til å gjøre henvisninger til abort for seg eller dersom kommunen ikke har nok leger som kan gjøre dette arbeidet. Reservasjonsrett er et alvorlig samvittighetsspørsmål for de legene dette gjelder. Legene vil oppleve det som vanskelig at deres samvittighet skal kunne «skrues av og på» alt etter om kommunen ønsker eller klarer å inngå reservasjonsavtale. Høringsdokumentet gir ingen føringer for hva lege og kommune skal gjøre dersom legen fortsetter å reservere seg når det ikke foreligger en avtale om dette. Dersom en ordning med reservasjonsrett skal innføres, må denne vedtas av Stortinget og gjøres lik for hele landet. Den må ha mye klarere angivelser på hvorledes konfliktsituasjoner mellom kvinnenes rettigheter, kommunens behov og legenes samvittighet skal håndteres. Sanksjoner overfor leger og kommuner som bryter lov eller forskrift. Uansett om det blir en felles nasjonal ordning, eller om kommunene selv kan velge om de vil gå inn i denne, må det lages tydelige regler for hvorledes kvinnenes rettigheter kan ivaretas der legene nekter å henvise til abort når rammeforutsetningene ikke er til stede. Det vil si at det ikke finnes villige kolleger i nærheten som kan overta henvisningen til abort. I slike tilfeller vil kvinnenes rettigheter etter abortloven ikke være ivaretatt, og kommunen oppfyller ikke sin plikt etter Helse- og omsorgsloven til å gi helsetjenester til de som bor eller oppholder seg i kommunen.

19 Høringsdokumentet sier lite om sanksjoner dersom avtalen brytes. Det står at Statens helsetilsynet kan kreve retting dersom kommunen ikke sørger for kvinnenes rettigheter, og at en lege kan tildeles en advarsel. Dette vil ikke være tilstrekkelig for å sikre kvinnenes rettigheter. I siste instans må legen kunne fjernes fra sin fastlegepraksis slik at kommunen kan få inn en lege som kan sikre kvinnenes rettigheter.

20 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 018/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jakob Olaus Mo K2 - U01 14/653 Utviklingsprogram for byregioner Administrasjonens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar gjennomføring av prosjektet «Næringsutvikling i Kristiansandsregionen» i henhold til tilsagn fra KMDs utviklingsprogram for byregioner. Birkenes sitt bidrag i prosjektet skal være arbeidstimer etter fordeling mellom deltagende kommuner. Formannskapet Rådmann Gro Anita Trøan informerte. Forslag fra varaordfører: Sakspapirene ble sendt ut Saken behandles ikke i formannskapet, men legges fram for kommunestyret 1. april. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer FM-007/14 Vedtak: Sakspapirene ble sendt ut Saken behandles ikke i formannskapet, men legges fram for kommunestyret 1. april. Vedlegg: Informasjon om utviklingsprogrammet for byregioner, fase 1 - orientering om tilsagnsbeløp og oppstartssamling Søknad om deltakelse i KMD's utviklingsprogram for byregioner - Gjennomlesing og anmodning om samtykke innen fredag 31.1 kl. 12,

21 Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent søknad fra Kristiansandsregionen om deltakelse i Utviklingsprogrammet for byregioner med kr ,-. Dette utgjør 50 % av utgiftene til programmet. Regionen må selv delta med de resterende 50 %. Dette programmet kan bli svært interessant og positivt for næringssamarbeidet i vår region og administrasjonen er positiv til å delta i dette. Oppstartmøtet avholdes i departementet og vår region deltar med 4 representanter i det møte. Vurdering / Anbefaling Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet vedtok at Kristiansand skulle utarbeide en felles søknad fra kommunene. Vår kommune ble i januar 2014 forelagt utkast til søknad fra Kristiansandsregionen om deltakelse i departementets Utviklingsprogram for byregioner. Søknaden har en kostnadsramme på kr ,- hvorav 50% må dekkes av regionen med arbeidstimer og tilskudd. Administrasjonen tilbakemeldte da en positiv holdning til å delta i programmet. Styret i Knutepunkt Sørlandet hadde saken til behandling Søknaden er altså nå imøtekommet med kr ,-. Programmet oppfattes som positivt for regionens næringspolitiske satsing for å oppnå vekst i verdiskapning, sysselsetting og befolkning på samme nivå som de øvrige storbyene i regionen. Det legges opp til et tett samarbeid med næringslivet og akademia og det vil bli invitert til et regionalt oppstartmøte om kort tid. Det er utarbeidet et felles saksframlegg for behandling i kommunene.

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer