Innkalling for Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund Hobbesland som er leder av by og samfunnsenheten i Kristiansand kommune orienterer om: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og Utviklingsprogrammet for byregioner fase 1 (jf sak til kommunestyret). Saksnr Tittel Saksliste 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger 015/14 Investering uteseksjonen 016/14 Utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune i /14 Høringsuttalelse - reservasjonsordning for fastleger 018/14 Utviklingsprogram for byregioner 019/14 Søknad om fritak politiske verv Trygve Raen 020/14 Søknad om å bli medeier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 021/14 Samarbeid med Birkenes kommune om regnskap og lønn - navneendring Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på

2 Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 013/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /673 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

4 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /673 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Rådmann Gro Anita Trøan og økonomisjef Tom Olstad orienterer om regnskap 2013.

5 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 015/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Halvor Nes K1-153, K2 - V24 14/582 Investering uteseksjonen Administrasjonens forslag til vedtak: Investering i utstyr, traktor og tilhenger gjennomføres med en investeringsramme på Det skal innhentes priser fra minst tre leverandører som kan ivareta aktuelle krav til traktor. Total kostnadsramme medregnet mva er ,- Tjenesteutvalget Teknisk sjef informerte og besvarte spørsmål. Avstemming: 5 stemmer mot og 4stemmer for administrasjonens forslag til vedtak Tjen-017/14 Vedtak: Saken oversendes formannskapet uten forslag til vedtak. Formannskapet Teknisk sjef Halvor Nes og rådmann Gro Anita Trøan informerte. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-008/14 Vedtak: Investering i utstyr, traktor og tilhenger gjennomføres med en investeringsramme på Det skal innhentes priser fra minst tre leverandører som kan

6 ivareta aktuelle krav til traktor. Total kostnadsramme medregnet mva er ,-. Saksopplysninger: Bakgrunn Birkenes kommune ivaretar i dag ikke de kommunale veiene med tanke på den veikapitalen de representerer. Med dagens innsats på eksempelvis grusveier er det overhengende sannsynlig at investeringsbehovet vil øke dramatisk som følge av store skader på vei. Spesielt i forbindelse med regnvær da veinettets dreneringssystem(grøfter, stikkrenner, etc) og vegetasjon langs vei, ikke driftes og vedlikeholdes. I enkelte tilfeller kan situasjonen være så kritisk at veger må stenges i perioder. Offentlig forvaltning av et veinett innebefatter tre viktige komponenter. Drift, vedlikehold og investeringer. Drift retter seg mot trafikantene. (Fremkommelighet, trafikksikkerhet) Regelmessig inspeksjon av vegnettet Beredskap Oppfølging av kontrakter kontroll «Vaktmesterrollen» - oppsynsmenn med «det gode blikket» for å forebygge skader og generelt være i forkant. Fokus på veiens dreneringssystem. Lokalkunnskap er en svært viktig komponent ved drift av vei. Vedlikehold retter seg mot veien. (Veikapitalen) Små og mellomstore utbedringer/reparasjoner Gjennomføre forebyggende tiltak Fokus på å holde vedtatt standard for veinettet Investeringer optimaliserer drift og vedlikehold. Større utbedringer for å øke fremkommelighet eller trafikksikkerhet Standardhevinger Det er en tett sammenheng mellom disse to gruppene. De rette investeringer gir et rimeligere og enklere drift og vedlikehold, mens manglende investeringer gir et dyrt og krevende drift og vedlikehold. Mer alvorlig er det med manglende drift og vedlikehold, da effekten av investeringer blir svært kortvarig både med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet og ikke minst med tanke på ivaretakelsen av veien som en veikapital. Drift og vedlikehold, og da spesielt drift, er funksjoner veieier er best i stand til å ivareta. Det vil ganske enkelt si at eier kjenner sin eiendom best og vet hvor nødvendige tiltak til enhver tid må iverksettes for å forebygge og unngå unødvendige vedlikeholdskostnader og i verste fall investeringskostnader. En viktig aktivitet ved veiforvaltning er oppfølging av

7 kontrakter. Dette må gjøres administrativt ved profesjonell kontraktsoppfølging og i marka ved at utførelsen blir kontrollert. Det tilbakevendende spørsmålet blir alltid om kommunen får de tjenestene de betaler for? Utbedres eksempelvis brøyteskader av kontraktør eller må kommunen selv bære kostnader ved reparasjon fordi vi mangler kontroll og oppfølging. Denne organiserte kontrollvirksomheten er i dag nærmest fraværende og dette er kostbart og uheldig med tanke på ivaretakelse av den veikapitalen som veinettet representerer. Her må kommunens egne oppsynsmenn/fagarbeidere ha en nøkkelrolle. Ved konkurranseutsetting av drift risikerer man store svingninger i grad av lokalkunnskap med utskifting av leverandører med jevne mellomrom. En konkurranseutsetting krever også svært grundige og planmessige konkurransegrunnlag med tilhørende omfattende kontraktsoppfølging. Det er i hovedsak vurdert to alternativer til organisering, kalt byggherremodellen og fleksimodellen: Byggherremodellen tilsier at kommunen kun ivaretar driftsoppgaver. Alt arbeid med vedlikehold (inkludert brøyting) og investeringer vil basere seg på innleie. Kommunen har ingen behov for utstyr annet enn bil for gjennomføring av oppsyn. Modellen krever rekruttering av annen kompetanse enn den kommunen har tilgjengelig pr i dag. Fleksimodellen innebærer at kommunen i tillegg til drift ivaretar enkelt vedlikehold. Det er vurdert behov for 2 årsverk for å dekke denne løsningen. Den vil kreve utstyr som gjør at en kan utføre de aktuelle oppgave for å få unyttet potensialet organiseringen gir for å gi innsparinger på drift ved egenproduksjon. Fleksimodellen er den som best ivaretar kommunens eierskap til vegnettet og sikrer ivaretagelse av vegkapitalen på lengre sikt. Økonomiske vurderinger tilsier også at løsningen er billigere enn innleie til alt vedlikeholdsarbeid, jfr beregning under kap vurdering/anbefaling. Teknisk sektor ønsker at fremtidig organisering innenfor området veg skal baseres på fleksimodellen, med totalt 2 årsverk i driftsorganisasjonen. Det vil i 2014 bli jobbet med omorganisering av teknisk sektor for å oppnå valgt løsning. Det er forventet at løsningen vil være helt på plass i Vurdering Det utstyrsnivået som oppfattes å være minimum for fleksimodellen er traktor og tilhenger, samt brøyteutstyr og noe utstyr til annet vegvedlikehold som slodding mm som kommunen har i dag. Traktor og tilhenger må kommunen eie selv. Det er undersøkt muligheter for leie/leasing uten resultat. Eventuell bruk av ytterligere utstyr som gravemaskin vil baseres på innleie i kortere perioder. Det er ikke aktuelt at kommunen eier dette utstyret selv med nåværende situasjon. Eksisterende traktor (2006, 5500 timer) krever store reparasjoner, kostnadsoverslag på ca kr i 2014, for å komme i tilfredsstillende stand, og må forventes å også få betydelige vedlikeholdskostnader kommende år. Tilhenger (1989) er utrangert og må erstattes, det er ikke

8 tilgjengelige deler for reparasjon og tilhengerne ivaretar ikke nødvendige krav til dagens bruk, bla a i forhold til hastigheter på 50 km/t. Det er innhentet priser for nytt utstyr som kan dekke de behovene kommunen har for effektiv drift. Konkretiserte priser tilsier noe høyere kostnadsnivå enn tidligere vurderinger for investeringsramme på ,- som var gjort med utgangspunkt i investering i ny traktor.. Det er gitt to alternativer til traktor der en er en demomodell som utgangspunkt for beregningene. Begge alternativene er fra samme leverandør og det må gjøres en større forespørsel før en evt anskaffelse. Priser er oppgitt til og med innbytte av dagens traktor. For tilhenger er det bedt om pris fra ulike leverandører. Det er mottatt tre tilbud hvor kun ett ivaretar kommunens krav ift sikkerhetsutstyr (bremsesystem), arbeidshøyde fra lasteplan med mer. Med noen reduksjoner i tilbudt utstyr er prisen Det er gjort beregninger av tre alternative løsninger for nødvendig utstyr til aktuelle vedlikeholdsoppgaver med 1; kjøp av ny traktor og henger, 2; reparasjon av traktor og kjøp av ny henger, 3; innleie/kjøp av aktuelle tjenester. Alternativ 1: Alternativ 2: Kjøp av traktor m/ tilhenger: Reparasjon av eksisterende traktor kjøp av henger Investering traktor m /tilhenger Investering i tilhenger års levetid 10 års levetid avskrivning Avskrivningskostnad pr år Rentekostnad pr år 3,5 % Rentekostnad pr år 3,5 % Reparasjon vedlikehold ( ) Dieselkostnader Slitasje og service annet utsyr Slitasje og service annet utsyr Service Service Dieselkostnader Årskostnad Driftsstopp reparasjon - 15 dager Årskostnad Forskjell mellom investering og fortsatt reparasjon av eksisterende pr år: Alternativ 3: Oppgitte timer Kjøp av tjenester 5,2 timers bruk dagen ca 230 dager pr år 1200 Innleiepris tjenester 700 Sum innleie Reduksjon bemanning ved innleie 70 % Årskostnad Forskjell innleie og investering pr år

9 Beregningene viser klart at egenproduksjon er et rimeligere alternativ enn innleie på mindre og kontinuerlige vedlikeholdsoppgaver. Her skal også legges til at innlagte timepriser på innleie er lave. Dette nivået ligger i de kontrakter kommunen har pr i dag, men det må forventes økt timepris i evt nye kontrakter. Dette viser at Fleksimodellen gir en kostnadseffektiv tilnærming til å løse de aktuelle oppgaver. Investeringer på vegnettet og større vedlikeholdsoppdrag vil ivaretas ved kjøp av tjenester, ref også dagens kontrakter. Videre viser beregningene at investering i nytt utstyr gir litt lavere kostnad enn oppgradering av gammel traktor og kjøp av ny tilhenger, disse kostnadene må likevel oppfattes som tilnærmet like på årsbasis. Nytt utstyr vil imidlertid gi en rekke fordeler sett opp mot reparasjon av gammelt Forutsigbarhet i kostnader. Usikkerheten er stor med gammelt utstyr. Mer effektiv drift med større kapasitet i utstyret og økt fartsbegrensning til 50 km/t. Mindre driftsstopp som følge av feil på utstyr Bedrede arbeidsforhold med utstyr tilpasset vårt behov Bedre ivaretagelse av HMS Potensial for redusert drivstofforbruk pr time Investering i nytt utstyr tilsvarer kostnader med reparasjon av gammelt utstyr. Nytt utstyr gir store fordeler for effektiv drift sammenlignet med videre bruk av gammelt utstyr og gir langt bedre forutsigbarhet. Anbefaling Det anbefales at en går videre med investering i ny traktor og tilhenger. Det innhentes priser på traktor fra minimum tre leverandører som grunnlag for endelig valg av ny/demokjørt traktor.

10 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 016/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad K /231 Utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune i Eiendommer som får helt eller delvis fritak i henhold til 7 i eiendomsskatteloven Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret gir fritak for eiendommene i vedlagte liste, etter 7a og b. Kommunestyret bes vurdere om: gnr/bnr 129/1, sanatorium (Olav Ljosland Risdal) gnr/bnr 128/1, bo- og behandlingssenter (Harry Normann Thorsen) gnr/bnr 127/1, bo og behandlingssenter (Sigmund Aune) skal ha helt eller delvis fri fra eiendomsskatt. Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret i Birkenes vedtok at eiendommer som faller inn under 7a, 7b og 7c (ett år) i eiendomskatteloven skal få fritak fra eiendomsskatt i Dette notatet viser hvilke eiendommer administrasjonen mener skal ha fritak i henhold til 7a og 7b. Listen over eiendommer er gjennomgått av sakkyndig nemnd i kommunen. Rådmannen inviterer kommunestyret til å vedta listen over eiendommer som får helt eller delvis fritak. Under offentlig ettersyn av takster og lister som får fritak, gis det anledning for eiendomsbesittere å søke kommunen om å få fritak etter 7a og 7b i eiendomsskatteloven. Liste over eiendommer som får helt eller delvis fritak etter 7a og 7b i eiendomsskatteloven

11 1. Hjemmelen er 7 i eiendomsskatteloven: Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. e) Endra med lover 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003, etter res. 20 juni 2003 nr. 712), 16 juni 2006 nr. 25 (f o m skatteåret 2007). 2. Vedtaket i kommunestyret: Kommunestyret bestemmer etter eskl. 7a at eiendommer som eies/leies/drives av private skoler, barnehager, idrettslag, religiøse eller øvrige ideelle organisasjoner, lag og foreninger skal være fritatt for eiendomsskatt. Etter eskl. 7 b fritas bygninger som har historisk- eller vernemessig verdi for eiendomsskatt. Fritakene gjelder til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Administrasjonen lager en liste over hvilke eiendommer som faller inn under 7 a og b og legger den fram for kommunestyret til behandling.

12 3. Administrasjonens forslag til liste over eiendommer som får helt eller delvis fritak fra eiendomskatt i 2014 Listen er laget i samarbeid med sakkyndig nemnd. I denne listen står ikke eiendommer som skal har fritak etter 5 i eiendomsskatteloven. Eiendommer som får fritak etter 5 skal ikke kommunestyret ta stilling til. Eiendom Eier Anvendelse Hjemmel Spesiell kommentar 7a Museer Egil Flakk Fløtermuseet Fløterhytta ved Flaksvann 174/9 Olav Heimdal Gamle skolestue 91/47 Birkenes bygdemuseum Grashamn 91/10 Jakob Olaus Mo Torvstrøfabrikken Grendehus Aabol skole Kommunal eiendom Ås skole Kommunal eiendom Mosfjeld skole Kommunal eiendom 80/3 Håbesland skulekrins Tjamsland skole Kommunal eiendom Flå skole/grendehus Kommunal eiendom 108/7 Søre Herefoss Bede- og grendehus Gauslå Kommunal eiendom Oggevatn skole Kommunal eiendom Retterholt skole Kommunal eiendom Nygård skole Kommunal eiendom Dovland skole Kommunal eiendom Skreros Kommunal eiendom Vegusdal Kommunal eiendom Engesland Kommunal eiendom Vatne Kommunal eiendom Fjermedal Kommunal eiendom Sørli Kommunal eiendom 113/9 Væting skulekrets Barnehager 87/221 Hampehaugen Barnehage AS

13 Herefoss barnehage 88/610 Birkenes Barnehage Leirskoler 26/18 Foreldrelaget ved Krossen skole, Kr.sand 27/11 Klett Leirskole 151/3 Nardus Oggetun Delvis fritak. Hovedbygninger Skoler 88/610 Folkehøgskolen Sørlandet 88/41 Folkehøgskolen Sørlandet Idrettsanlegg 88/157 Birkenes idrettslag 104/2/1 Herefoss idrettslag 167/50 IL Gry Garasje Kommunal eiendom 124/3/1 Herefoss skytterlag 168/13 Arnt Olav Furholt Veguslag skytterlag Birkenes skytterlag Kommunal eiendom Lillesand og Birkenes Kommunal eiendom Pistolklubb Andre foreninger 108/23 Birkenes Speidergruppe 87/54 Birkenes Speidergruppe Anlegg for religiøs virksomhet 88/246 Den evangeliske lutherske frikirke 88/47 Bedehuset Salem 87/10 Philadelphiamenigheten Vennesla. 92/59 Birkenes kyrkjelege fellesråd 26/25 Skjerkedalens Indremisjon 167/17 Engesland Misjonsforening Spesielle eiendommer 167/36 Bensinpumpe på Engesland 167/23 Vegusdal Forbruksforening Samme bygg som på 167/8 Delvis fritak. Hotelldelen skal betale skatt Bedehus Anlegget er et bygdetiltak der innbyggerne i bygda har tatt initiativet Anlegget er et bygdetiltak der innbyggerne i bygda har tatt initiativet 92/42 Joker Herefoss Anlegget er grunnleggende viktig for bygda 167/8 Linda Vranum og Samme bygg Tomt bankbygning benyttes av

14 Morten Olsen som på 167/23 Vegusdal Ve og Vel 88/798 Biva AS Bedriften er et yrkestilbud til arbeidstakere med spesielle behov 174/10 Lillesand og omegn Turisthytte turistforening 151/23 Sørlandets Sykehus HF Furukollen, Tilbud til pasienter Oggevatn 129/1 Olav Ljosland Risdal Sanatorium 128/1 Harry Normann Thorsen Bo og behandlingssenter 127/1 Sigmund Aune Bo og behandlingssenter Nemnda ber kommunestyret vurdere om: gnr/bnr 129/1, sanatorium (Olav Ljosland Risdal) gnr/bnr 128/1, bo- og behandlingssenter (Harry Normann Thorsen) gnr/bnr 127/1, bo og behandlingssenter (Sigmund Aune) skal ha helt eller delvis fri fra eiendomsskatt.

15 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Anne Stapnes K2 - G00, K3 - &13 14/257 Høringsuttalelse - reservasjonsordning for fastleger Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 2. Dersom det likevel åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Birkenes kommune at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg Tjenesteutvalget Forslag fra KrF 1. Birkenes kommune er åpen for at enkelte fastleger får anledning til å reserve seg mot å henvise til abort. 2. En så prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget, og ikke den enkelte kommune. Forslag fra AP: Bør i administrasjonens forslag pkt 1 byttes ut med skal, pkt 2 lik administrasjonens forslag. Avstemming: 3 stemmer for Aps forslag, 3 stemmer for KrFs forslag og 3 stemmer med leders dobbeltstemme for administrasjonens forslag til vedtak.

16 Tjen-016/14 Vedtak: 1. Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 2. Dersom det likevel åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Birkenes kommune at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg Høring - Reservasjonsordning for fastleger - HOD Saksopplysninger: Bakgrunn På grunnlag av avtale om bistand fra Kristiansand kommune i forhold til kommuneoverlegefunksjon, brukes Kristiansand kommunes fremstilling av saken. Hovedtrekkene i forslaget I Regjeringens samarbeidsavtale med KrF ble partene enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen. Et kort sammendrag av forslaget: Reservasjonsretten gjelder kun henvisning til abort, og aktiv dødshjelp dersom dette senere skulle bli lovlig i Norge. Henvisning til kunstig befruktning omfattes ikke. Det er den enkelte kommune som skal avgjøre om det skal inngås avtaler om reservasjonsrett med en eller flere fastleger. Andre kommunalt ansatte leger som ikke er fastleger, kan også omfattes av ordningen. Reservasjonsretten er ikke absolutt: Dersom det ikke er mulig å sikre kvinnens rettigheter, skal kommunen og legen ikke inngå avtale om reservasjon. Dersom forutsetningen for en inngått avtale ikke er til stede, kan kommunen si denne opp. Legen skal inngå en forpliktende avtale med en kollega som må garantere kvinnen time senest neste dag for henvisning til abort. Legen må også skriftlig informere hver enkelt pasient på listen om at hun eller han reserverer seg, det er ikke nok med oppslag på venterommet. Kvinnen kan skifte fastlege utenom de to gangene i året hun vanligvis har rett til dersom det dreier seg om skifte til en lege som ikke har reservert seg mot henvisning til abort. Det arbeides med å endre HELFO sine systemer slik at det blir mulig å effektuere fastlegeskifte umiddelbart, ikke neste måned som nå.

17 Sanksjonsmuligheter overfor kommuner og leger som ikke følger lover og forskrifter om reservasjonsretten er lagt til Fylkesmannen. En lege som bryter lov eller forskrift kan tildeles advarsel fra Statens Helsetilsyn. Kommunene er ikke gitt sanksjonsmuligheter overfor leger som fortsetter å reservere seg mot henvisning til abort etter at avtalen er blitt sagt opp. Bakgrunn for saken I forhandlingene om Regjeringsplattformen, ble det inngått en avtale med Kristelig Folkeparti om å formalisere og sikre fastlegers rett til å reservere seg mot virksomhet som strider mot deres samvittighet og som handler om liv og død. I den saken som nå er på høring, er dette avgrenset til å gjelde henvisning til abort, samt aktiv dødshjelp dersom dette i fremtiden skulle bli aktuelt. Regjeringen anbefaler at den enkelte kommune skal administrere ordningen og inngå reservasjonsavtale med den enkelte lege, se sammendraget ovenfor for nærmere detaljer. Avtalen vil falle bort ved to anledninger: Enten dersom kommunen ikke har tilstrekkelig tilgang på leger som ikke har reservert seg, eller dersom legens personlige avtale med en kollega som overtar aborthenvisningene, faller bort. Vurdering av hovedtrekkene i høringsdokumentet Dokumentet varsler en prinsipiell endring i fastlegeordningen, fordi lov og forskrift i dag ikke gir fastlegene rett til å reservere seg mot noen form for fastlegearbeid. Alle som arbeider som fastlege i dag, har gått inn i yrket uten en slik rettighet. Prinsipielt er en slik endring betenkelig. Den kan bidra til å uthule det universelle samfunnsoppdraget som fastlegene har. En rett som en fastlege får til å reservere seg mot en oppgave, vil føre til en reduksjon i pasientenes rett til nødvendig helsehjelp. I dette tilfelle er det de abortsøkende kvinnene som får avgrenset sine rettigheter etter abortloven. En ser at dette er konfliktfylt for enkelte leger, men hensynet til kvinner i en sårbar livssituasjon må veie tyngst. En ser også at reservasjonsrett innen ett område kan føre til uthuling av et av grunnlagene for hele fastlegeordningen. Det å veie legenes behov for å kunne reservere seg opp mot pasientenes innskrenkede rettigheter, er en politisk sak. I dokumentet er det lagt opp til at kommunene selv skal avgjøre om de skal inngå avtaler om reservasjonsrett med enkelte leger. Begrunnelsen er at kommunene er de som forvalter avtalene med fastlegene. Det er betenkelig å overlate en slik alvorlig avgjørelse til den enkelte kommune. Etter at et stort antall kommuner har protestert på dette, har Helseministeren signalisert at han vil se nærmere på dette punktet. Uansett om Stortinget fastsetter reglene for reservasjon, eller om det blir opp til den enkelte kommune å gjøre dette, vil det oppstå problemer der kommunen og legen ikke klarer å oppfylle kravene som må oppfylles før man kan inngå avtale om reservasjon. For de leger det gjelder, er dette et alvorlig samvittighetsspørsmål som i liten grad blir påvirket av om det rent praktisk lar seg gjøre å gi legen reservasjonsrett. Høringsdokumentet drøfter i liten grad hvorledes slike situasjoner skal håndteres. Det er ikke lagt opp til at legen i slike tilfeller kan sies opp fra sin fastlegeavtale. Dermed kan det oppstå situasjoner som er helt fastlåste, og der pasientenes rettigheter ikke kan oppfylles. Diskusjon Saken er blitt polarisert og «politisert» ved at mye av debatten egentlig har handlet om selve abortloven. I høringsnotatet er det flere steder presisert at abortloven ligger fast og ikke er under diskusjon. Notatet anbefaler endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven og i Helse- og omsorgstjenesteloven, ikke abortloven.

18 Hensynet til kvinnens rettigheter i forhold til fastlegens samvittighet. I dag er det ikke nedfelt i lov, forskrift eller den enkelte fastlegens avtale at legen har anledning til å reservere seg mot noen deler av det samfunnsoppdraget man har som fastlege. Det betyr at alle leger med fastlegeavtale i Norge i dag skal utføre alle oppgaver, også henvisning til abort. Enkelte leger har likevel laget en praksis der de nekter å utføre enkelte oppgaver. I dag er det ikke grunnlag i lovverket for dette. En kvinne som vurderer å begjære selvbestemt abort, kan være i en vanskelig og sårbar livssituasjon, og møtet med en fastlege som ikke vil henvise til abort, kan gjøre situasjonen enda vanskeligere for henne. Forslaget fra Regjeringen gir klare føringer for alternativer. Likevel kan det bli en ekstra belastning for kvinnen å måtte finne alternativer til å la sin fastlege henvise til abort. Ettersom reservasjonsrett i dag ikke er hjemlet i lov eller forskrift, betyr forslaget fra Regjeringen en svekkelse av prinsippet om kvinnenes rettigheter etter abortloven til fordel for enkeltlegers samvittighet. I dag er det altså ikke noen områder der fastleger i medhold av lov og forskrift kan reservere seg mot oppgaver. Fastlegeordningen er den offentlige tjenesten som befolkningen er mest fornøyd med. En av grunnene er at den er universell. Fastlegen tar seg av alle allmennmedisinske problemer og sørger for behandling av det aller meste selv eller i samarbeid med andre kommunale instanser. Det hun ikke avklarer på egen hånd, henvises til spesialisthelsetjenesten. Nettopp dette allmenne og altomfattende oppdraget er fastlegeordningens «adelsmerke». En reservasjonsrett på et eller flere områder vil bryte med dette allmenne oppdraget. Ettersom alle fastleger i dag har gått inn i denne delen av helsevesenet uten å ha rett til å reservere seg mot noen oppgaver, vil det enkleste være å videreføre dagens praksis. Dette ble gjort senest i et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet i Leger som ikke vil henvise til abort må finne arbeid innen andre deler av helsevesenet. Under 20 % av landets leger er fastleger, så dette kan vanskelig sies å være noen alvorlig form for yrkesforbud. Skal fastlegens samvittighet avhenge av kommunens mulighet til å inngå avtale? I forslaget fra Regjeringen er det lagt opp til at den enkelte kommune skal avgjøre om den vil inngå reservasjonsavtale med en eller flere av sine fastleger. Etter sterke reaksjoner fra mange kommuner, har Helseministeren uttalt at han vil se nærmere på dette. Imidlertid skal Kristiansand kommune ta stilling til høringsnotatet slik det foreligger. 4 I forslaget er reservasjonsretten en relativ størrelse. Man kan ikke inngå reservasjonsavtale dersom kommunen ikke vil dette, dersom legen ikke klarer å skaffe en kollega til å gjøre henvisninger til abort for seg eller dersom kommunen ikke har nok leger som kan gjøre dette arbeidet. Reservasjonsrett er et alvorlig samvittighetsspørsmål for de legene dette gjelder. Legene vil oppleve det som vanskelig at deres samvittighet skal kunne «skrues av og på» alt etter om kommunen ønsker eller klarer å inngå reservasjonsavtale. Høringsdokumentet gir ingen føringer for hva lege og kommune skal gjøre dersom legen fortsetter å reservere seg når det ikke foreligger en avtale om dette. Dersom en ordning med reservasjonsrett skal innføres, må denne vedtas av Stortinget og gjøres lik for hele landet. Den må ha mye klarere angivelser på hvorledes konfliktsituasjoner mellom kvinnenes rettigheter, kommunens behov og legenes samvittighet skal håndteres. Sanksjoner overfor leger og kommuner som bryter lov eller forskrift. Uansett om det blir en felles nasjonal ordning, eller om kommunene selv kan velge om de vil gå inn i denne, må det lages tydelige regler for hvorledes kvinnenes rettigheter kan ivaretas der legene nekter å henvise til abort når rammeforutsetningene ikke er til stede. Det vil si at det ikke finnes villige kolleger i nærheten som kan overta henvisningen til abort. I slike tilfeller vil kvinnenes rettigheter etter abortloven ikke være ivaretatt, og kommunen oppfyller ikke sin plikt etter Helse- og omsorgsloven til å gi helsetjenester til de som bor eller oppholder seg i kommunen.

19 Høringsdokumentet sier lite om sanksjoner dersom avtalen brytes. Det står at Statens helsetilsynet kan kreve retting dersom kommunen ikke sørger for kvinnenes rettigheter, og at en lege kan tildeles en advarsel. Dette vil ikke være tilstrekkelig for å sikre kvinnenes rettigheter. I siste instans må legen kunne fjernes fra sin fastlegepraksis slik at kommunen kan få inn en lege som kan sikre kvinnenes rettigheter.

20 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 018/14 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jakob Olaus Mo K2 - U01 14/653 Utviklingsprogram for byregioner Administrasjonens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar gjennomføring av prosjektet «Næringsutvikling i Kristiansandsregionen» i henhold til tilsagn fra KMDs utviklingsprogram for byregioner. Birkenes sitt bidrag i prosjektet skal være arbeidstimer etter fordeling mellom deltagende kommuner. Formannskapet Rådmann Gro Anita Trøan informerte. Forslag fra varaordfører: Sakspapirene ble sendt ut Saken behandles ikke i formannskapet, men legges fram for kommunestyret 1. april. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer FM-007/14 Vedtak: Sakspapirene ble sendt ut Saken behandles ikke i formannskapet, men legges fram for kommunestyret 1. april. Vedlegg: Informasjon om utviklingsprogrammet for byregioner, fase 1 - orientering om tilsagnsbeløp og oppstartssamling Søknad om deltakelse i KMD's utviklingsprogram for byregioner - Gjennomlesing og anmodning om samtykke innen fredag 31.1 kl. 12,

21 Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent søknad fra Kristiansandsregionen om deltakelse i Utviklingsprogrammet for byregioner med kr ,-. Dette utgjør 50 % av utgiftene til programmet. Regionen må selv delta med de resterende 50 %. Dette programmet kan bli svært interessant og positivt for næringssamarbeidet i vår region og administrasjonen er positiv til å delta i dette. Oppstartmøtet avholdes i departementet og vår region deltar med 4 representanter i det møte. Vurdering / Anbefaling Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet vedtok at Kristiansand skulle utarbeide en felles søknad fra kommunene. Vår kommune ble i januar 2014 forelagt utkast til søknad fra Kristiansandsregionen om deltakelse i departementets Utviklingsprogram for byregioner. Søknaden har en kostnadsramme på kr ,- hvorav 50% må dekkes av regionen med arbeidstimer og tilskudd. Administrasjonen tilbakemeldte da en positiv holdning til å delta i programmet. Styret i Knutepunkt Sørlandet hadde saken til behandling Søknaden er altså nå imøtekommet med kr ,-. Programmet oppfattes som positivt for regionens næringspolitiske satsing for å oppnå vekst i verdiskapning, sysselsetting og befolkning på samme nivå som de øvrige storbyene i regionen. Det legges opp til et tett samarbeid med næringslivet og akademia og det vil bli invitert til et regionalt oppstartmøte om kort tid. Det er utarbeidet et felles saksframlegg for behandling i kommunene.

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 19.03.2014, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 19.03.2014, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 19.03.2014, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 005/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-16:35 Saksliste Saksnr Tittel 007/16 Godkjenning av møteprotokoll 28.01.2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: 03.02.2014 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER - FORSLAG - RESERVASJON MOT Å HENVISE TIL ABORT Vedlegg: Høringsnotat Sammendrag:

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-20:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2014

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS 14.06.2017 056/17 Kommunestyret Kommunestyret PS PS 22.06.2017 07.09.2017 043/17 Tjenesteutvalget PS 12.06.2017 Saksbehandler

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS /16 Formannskapet PS /16 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/16 Tjenesteutvalget PS 07.03.2016 011/16 Formannskapet PS 09.03.2016 022/16 Kommunestyret PS 17.03.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Tom Olstad

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet Side 1 av 6 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Toril Mesteig, tlf. 72483165 Vår dato 10.04.2014 Deres dato Vår referanse 2014/711 3 Deres referanse Helse og omsorgsdepartementet Postboks

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0007 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Styrke vekst i Kristiansandsregionen Kort beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Onsdag 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 17:00-18:25 Saksliste Saksnr Tittel 034/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 29.01.2014

Kommunestyret. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Krav om lovlighetskontroll kommunestyre sak 059/13 002/14 Taksering og utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune. Kommunestyrets rammer

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll

Formannskapet. Møteprotokoll Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.01.2012 Eventuelt 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 13.12.2011 002/12 Delegasjonssaker 003/12 Meldinger 004/12 Lokal kontantstøtteordning 005/12 Innsparing

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 17.01.2012 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.2011 002/12 Valg av sekretær for kontrollutvalget 2012 og 2013 003/12 Godkjenning av lovpålagte samarbeidsavtaler

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 HØRING RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Rådmannens

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.09.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.09.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 17.09.2013 Forespørsel / Interpellasjon fra SP 041/13 Godkjenning av møteprotokoll 18.06.2013 042/13 Delegasjonssaker 043/13 Meldinger 044/13 Søknad om tillatelse

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER

REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER REFERAT FRA STYREMØTE FREDAG 12. DESEMBER Kristiansand den 17. desember 2014 Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arild Windsland, Birkenes kommune,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato Formannskapet 02.09.2015 Kommunestyret Tjenesteutvalget 01.09.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Kommunereformen - veien videre Administrasjonens

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/ Kommunestyret 081/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 12/1438-37 C83 Vår saksbehandler: Per H. Lervåg, tlf. 61283002 KOMMUNEREFORM - PLAN FOR ARBEIDET I RINGEBU Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Formannskapet 105/14 17.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8 Arkivsaksnr.: 14/112-2 Arkivnr.: G21 &13 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommunestyre støtter

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang

Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang Sakspapir Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: Liv Stette ArkivsakID: 12/1493 Tlf: 70 16 20 13 JournalID: 14/16369 E-post:

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I STYRET TORSDAG 24. APRIL KL 12:30 14:00 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Johnny Greibesland, Songdalen kommune, Arvid Grundekjøn, Kristiansand

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.04.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 27.02.2013 008/13 Meldinger 009/13 Salg av kommunalt tilleggsareal på Tollnes 010/13 Uteområdet ved Birkeland

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 24.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:15 Saksliste Saksnr Tittel 045/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 29.08.2012 027/12 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2012 028/12 Meldinger 029/12 Henvendelse om kjøp av kommunal tomt 030/12 Finansreglement 2012 031/12 Stiftelsen

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

REFERAT ETTER MØTE I STYRET FREDAG 12. SEPTEMBER KL 09:00 11:30 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND

REFERAT ETTER MØTE I STYRET FREDAG 12. SEPTEMBER KL 09:00 11:30 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND REFERAT ETTER MØTE I STYRET FREDAG 12. SEPTEMBER KL 09:00 11:30 PÅ HOTEL NORGE I KRISTIANSAND Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune, Arne Thomassen, Lillesand kommune, Johnny Greibesland,

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Saksliste Saksnr Tittel 044/15 Meldinger 045/15 Driftsrapport 2. tertial

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 05.06.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 05.06.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 05.06.2013 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13 Meldinger 018/13 Tilskuddssatser private barnehager 2013 - ny behandling 019/13 Etterjustering tilskudd

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN

SAKSPROTOKOLL - HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN SAKSPROTOKOLL - HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN Formannskapet behandlet saken den 06.03.2017, saksnr. 30/17 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015

Birkenes kommune. Saksframlegg. Økonomiplan , årsbudsjett 2015 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Råd for funksjonshemmede PS 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 06.06.2012 016/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.04.2012 017/12 Meldinger 018/12 Valg av kulturpriskomite 019/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN

REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Kristiansand, 24. april 2015 REFERAT FRA STYREMØTE, FREDAG 24 APRIL KL 09:00 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND - FYLKESUTVALGSSALEN Tilstede fra styret: Åse Severinsen, Søgne kommune Johnny Greibesland,

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf

Vedlegg: Strategisk plan for NAV i Hedmark Strategi Høringsdokument til kommunene jan2011.pdf KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.04.2011 038/11 TØS Kommunestyret 14.04.2011 032/11 TØS Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-113 : Arkivsaknr.: 11/4017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 139 Arkivsaksnr.: 17/817. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 139 Arkivsaksnr.: 17/817. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 139 Arkivsaksnr.: 17/817 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 06.03.2017 Kommunestyret 20.03.2017 HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN Rådmannens

Detaljer

Strategisk næringsplan. Kristiansandsregionen. Handlingsplan 1.INNLEDNING for Birkenes kommune 2015-2018. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Oppfølging av planen

Strategisk næringsplan. Kristiansandsregionen. Handlingsplan 1.INNLEDNING for Birkenes kommune 2015-2018. 1.1 Bakgrunn. 1.2 Oppfølging av planen Handlingsplan 1.INNLEDNING for Birkenes kommune 2015-2018 Strategisk næringsplan 1.1 Bakgrunn 1.2 Oppfølging av planen Etter en omfattende prosess i 2014 vedtok alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet Oppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtested: Sandvig Møtedato: 21.08.2017 Tid: 09:00-11:30 Eventuelt forfall meldes til Hilde Larsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer