NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012"

Transkript

1 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/4-212 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved frammøte på sameiermøtet i bytte mot nummererte stemmeskilt. I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameiers navn: Adresse: Seksjonsnr. I tilfelle du selv ikke møter, gis fullmakt til: Fullmektigens navn: Sted og dato: Seksjonseiers signatur:

2

3 SAMEIET LØRENPLATÅET INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 23. APRIL 212 SIDE 1 7 ÅRSBERETNING FRA STYRET FOR 211 SIDE 8 21 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 211 M/NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 211 og budsjett 212 SIDE Noter til regnskap 211 SIDE Egenkapital note 14 SIDE 32 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 212 SIDE 33 34

4 Side 1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 211 Ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået avholdes kl. 18 den i Sinsen Menighetshus, Lørenvn. 13. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. C) Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden. 2. ÅRSBERETNING FOR 211 Forslag til vedtak: Sameiermøtet beslutter styrets forslag til årsberetning som sameiets årsberetning for ÅRSREGNSKAP FOR 211 OG DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 211. Årets overskudd kr ,- overføres til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Forslag til vedtak: Sameiermøtet fastsetter revisors honorar for 211 etter regning, i henhold til avtale. Styrehonoraret for perioden mellom sameiermøtet i april 211 og april 212 fastsettes til 17. kr, en økning på 5. kr fra sammenlignbar periode året før. Styret beslutter fordelingen mellom styremedlemmene ut fra en samlet vurdering av det enkelte styremedlems arbeidsmengde. 5. INNKOMNE FORSLAG a) Styret foreslår følgende endring i husordensreglene 2 - Fellesarealer. Punkt tilføyes:

5 Side 2 Styret kan, etter skriftlig søknad fra seksjonseier, tillate beplantning på fellesområder for å skjerme beboere i 1. etasje fra innsyn fra gateplan. Dersom styret tillater beplanting skal seksjonseier selv påta seg ansvar for alt nødvendig vedlikehold av beplantning og seksjonseier skal påse at beplantningen holdes pen og den skal være i tråd med de retningslinjer som er gitt av sameiet til enhver tid både hva angår høyde og utseende. Videre skal seksjonseier videreformidle denne vedlikeholdsplikten ved et eventuelt salg av leiligheten. Brudd på dette behandles som er brudd på husordensreglene. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag og husordensreglene endres b) Nye miljøvennlige lamper saksfremlegg som vedlegg 1 til innkallingen. Styret har det siste året jobbet med å innhente tilbud knyttet til utskiftning av samtlige lamper i oppgangene. Arbeidet har vært utført i samarbeid med Lørenkvartalet. Basert på dette arbeidet foreslår styret å skifte ut lamper i oppganger til LED lamper. LED lamper bruker ca. 9 % mindre strøm enn nåværende lamper og har 1 % lysstyrke uten forsinkelser ved detektering. Videre vil LED lampene ha en dimmer innebygget som vil medføre at lampene kun vil stå på 1 % når det ikke er bevegelse mennesker i brannsluser og oppganger mv. Dette er begrunnet i at det ikke skal være helt mørkt, og at beboere skal oppleve sikkerhet. Styret har innhentet to alternative tilbud for utskiftning av lamper. Detaljer om dette og detaljer om potensielle innsparinger i strømkostnader følger som eget vedlegg til denne innkallingen. Styret anbefaler alternativ nr. 3 som medfører utskiftning av 3 lamper (2.etasje og oppover). Forslag til vedtak: Sameiermøtet gir styret fullmakt til å pilotteste nytt lampesystem. Dersom denne pilottestingen gir ønsket effekt og resultat har styret fullmakt til å bestille nye lamper til samtlige oppganger (2.etasje og oppover). Styrets fullmakt er begrenset oppad til NOK 65 NOK c) Oppgangskontakter Styret foreslår å etablere en oppgangskontakt i hver oppgang for å avhjelpe styrets arbeid. Instruksen til oppgangskontaktene vil i hovedsak være: Følge med om vask er utført, melde fra til styret om dette ikke er gjort. Melde fra om det lagres ting i fellesoppganger (slik at sameiet overholder brannkrav). Si fra om generelt vedlikeholdsbehov eller annet som angår oppgangen.

6 Side 3 Styret håper også at en oppgangskontakt i hver oppgang vil kunne gjøre det lettere å bli kjent med sine naboer og bidra til et rent og hyggelig sameie. Følgende har meldt sin interesse om å være oppgangskontakt: Børsteveien 6 A: Børsteveien 6 B: Kanonhallveien 66 A: Kanonhallveien 66 B: Børsteveien 4 A: Børsteveien 4 B: Kruttveien 12: Kruttveien 2-1: Kruttveien 11-15: Børsteveien 2 A: Børsteveien 2 B: Peter Møllersvei 6 A: Peter Møllersvei 6 B: Christine Urstein Skjelin Frode Bærøe Stein Flaatrud Britt-Mari Sletto Thomas Gaptjern Vidar Øverby Anette og Kenneth Nordås Tom Fristad Qasem Amini Preben Gustavsen Jacky Li Lourds Mathan Styret oppfordrer beboere i Børsteveien 4B, Kruttveien 12 og Børsteveien 2A til å melde seg som oppgangskontakt Forslag til vedtak: Det stemmes over oppgangskontakt i Peter Møllersvei 6A og Børsteveien 2A. Personen med flest stemmer velges som oppgangskontakt fra og med til og med neste ordinære sameiermøte. For øvrig velges overnevnte personer som oppgangskontakt fra og med til og med neste ordinære sameiermøte. d) Styret har mottatt forslag om å vedtektsfeste rett for styret til å begrense adgang til fellesarealer Forslaget lyder: Eierseksjonsloven kan synes uklar på styrets rett til praktisk administrasjon av fellesområdene. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ønskelig å begrense og kontrollere hvem som har adgang til bodene, slusene og oppgangene. Dette bør vurderes for å minske faren for innbrudd, overfall og hærverk. Forslaget er ment å sikre styre frihet til å innføre praktiske og sikkerhetsmessige ordninger. Styrevedtak kan naturligvis overprøves av årsmøtet. Forslag til tillegg i vedtektene 2. Styret disponerer sameiets fellesarealer. Adgangen til deler av fellesarealene (slik som oppganger, bodarealer, sluser eller tekniske rom) kan styret avgrense til de som har behov for det. Slik

7 Side 4 avgrensing kan gjøres ved fysiske tiltak eller oppsigelig avtale med de berørte. e) Styret har fått inn sak fra beboer som har sett seg lei på søppel og rot i trappeoppgang/heis i Peter Møllersvei 6A Forslag til vedtak Beboeren ber om det kunngjøres at dette er uakseptabelt og ønsker en generell innskjerping av husordensreglene i sameiet. Styret har fått inn følgende saker som ikke fremmes for sameiermøtet: f) Styret har mottatt henvendelse om oppsett av ballbinge i parken Forslaget går ut på å sette opp en ballbinge med 2 mål og net rundt på grusbanen i parken, for å ha et aktivitetstilbud til de litt større barna. Forslaget inneholder også restriksjoner ved bruk, eksempelvis at den ikke kan benyttes etter klokken 2. på kvelden. Styret oversender forslaget til styret i Løren Velforening. g) Styret har mottatt ønske om uteaskebeger Beboeren som kommer med henvendelsen påpeker alle røyksneipene som kommer frem når snøen smelter. Forslaget er at det settes ut uteaskebegeret i parken og rundt omkring i borettslagene. Styret oversender forslaget til styret i Løren Velforening h) Styret har mottatt forslag fra beboer om forbud mot lufting av hunder på grøntområder som brukes av barn. Beboeren påpeker at mange av beboerne som lufter hunden i Lørenparken, lar dem gjøre fra seg på gressplenen i fellesområdet. De fleste eiere plukker opp ekskrementene etter hundene sine, men det er ikke alltid like lett å få med seg hele avføringen med resultat at en betydelig del blir liggende igjen. Beboeren peker videre på at beboerne (som utgjør ganske mange barn) og barnehager i nærmiljøet er eksponert for ekskrementer i stort omfang. Styret oversender forslaget til styret i Løren Velforening i) Støy fra ventilasjonsanlegg Beboeren redegjør for mulige tiltak for støydemping og ber om at disse tas videre med 7.

8 Side 5 Styret har sendt forslaget videre til de 4 berørte parter, Selvaag, Bydelsoverlegen, Plan og bygningsetaten og 7. Styret informerer videre om at dette er et forhold de har arbeidet med i lengre tid. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av to styremedlemmer for 2 år B) Valg av ett varamedlem for 2 år C) Valg av 2 utsendinger til årsmøtet i Løren Velforening for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Oppnevning av frivillige til sosialkomité Oslo 2. mars 211 Styret i Sameiet Lørenplatået Kai Linnes Reidar Waaltorp Inger Ingebrigtsen Marianne Svartnes Godkjent og ekspedert elektronisk

9 Side 6 Innkalling til Sameiermøte 211 Vedlegg 1 Vedlegg til sameiesak nr. 5 b) Nye miljøvennlige lamper Styret i sameiet har samarbeidet med styret i Lørenkvartalet for å få best mulig pris (volumrabatt) på nytt lampesystem for sameiets oppganger Totalt er det 642 lamper og 445 av lampene er i sameiet Lørenplatået. Styret har sett på to ulike scanarier for å kunne spare strøm på lys i fellesoppganger. 1) Mulighetene for å koble sensorer til eksisterende lamper: Å koble lamper til utvendig lyssensor som skrur av/på lamper avhengig av utedagslys medfører at lys i brannsluser også er av når det er lyst ute, Brannsluser har ikke vinduer og brannslusene vil derfor være helt mørke på dagtid. Dette er en uholdbar situasjon.. Arbeidet å koble om lamper i brannsluser slik at disse lyser hele tiden/ har sensor er en omfattende jobb, det medfører at det må trekkes nye kabler til alle lamper, en kostnad estimert til 6 % av kostand for nye energisparende lamper, uten at en får årlig besparingspotensiale med seg. En slik løsning frarådes av alle fagfolk vi har vært i kontakt med. Alternativet er da å etter montere en sensor på hver lampe. Dette vil ha tilsvarende kostnad som å skifte ut samtlige lamper til LED lamper. Styret anbefaler derfor at sameiet skifter til LED lamper. 2) LED lamper: Nye LED lamper bruker ca 9 % mindre strøm enn eksisterende lamper, de har 1% lysstyrke uten forsinkelse (dagens lamper har sparepære som tar litt tid å gi full effekt) De nye lampene har også en dimmefunksjon slik at lampe gir 1% lysstyrke istedenfor å være helt avslått. Dette gjør at den opplevde sikkerheten styrkes da det ikke vil være helt mørkt i brannsluse eller fellesoppganger før bevegelse. Levetid på LED lampe er estimert til 5 timer. Hver lampe er gjennomsnitt estimert til å lyse i 5 timer pr døgn (lamper i u etg og 1 etg står på lengere tid,lamper videre oppover i etasjene i oppganger står på kortere tid). Sparepotensiale: Skife av alle lamper: Årlig besparing på Kwh = ca kr + spart pæreskift kr 2,- = Totalt spart pr år kr kr (ved skifte alle 445 lamper) Skifte av lamper fra 2 etg og oppover: Årlig besparing på 85 6 KwH = ca 85 6 kr + spart pæreskift kr 13,- = Totalt spart pr år kr 98 6,- (ved skifte av 3 lamper 2 etg og oppover i etasjene) For å kvalifisere for at vi skal kunne søke om enøk midler er det kun alternativ 1 som tilfredsstiller minste kravet til støtte på minimum sparte 1 KwH. En videreutvikling av LED lampen med nød batteri er under utvikling. Denne er beregnet å være i salg innen 6-9 mnd. Dette vil muliggjøre at nye LED lamper også vil fungere som nødlys i trappeoppganger og brannsluser. Styret ønsker å avvente lampebytte til denne er tilgjengelig på markedet da en slik lampe vil dekke flere

10 Side 7 behov for sameiet. Styret ønsker at sameiermøtet skal ta stilling til følgende alternativer: 1) Lampene skiftes ikke ut og beholdes som i dag med de strømutgifter dette medfører 2) Sameiet skifter alle lamper i samtlige oppganger til LED lamper. Prisen er estimert til NOK for utskiftning av samtlige 445 lamper. Årlig besparing på Kwh = ca kr + spart pæreskift kr 2,- = Totalt spart pr år kr kr (ved skifte alle 445 lamper) 3) Sameiet skifter ut lamper i 2. etasje og oppover (underetasje og 1.etasje skiftes ikke ut i første omgang). Prisen er estimert til NOK for utskiftning av 3 lamper. Årlig besparing på 85 6 KwH = ca 85 6 kr + spart pæreskift kr 13,- = Totalt spart pr år kr 98 6,- (ved skifte av 3 lamper 2 etg og oppover i etasjene) For å kvalifisere for at vi skal kunne søke om ENØK midler er det kun alternativ 1 som tilfredsstiller minste kravet til støtte på minimum sparte 1 KwH. For de to siste alternativene gjelder: at styret avventer videreutvikling av lampe med nødlysfunksjon og ser hvordan denne lampe fungerer/blir. En oppgang får montert lamper i alle etasjer som et testprosjekt. Funksjonstest og vurdering av testoppgang utføres før lamper skiftes i alle fellesområder. Styret anbefaler alternativ 3 med utskiftning av alle lamper i 2.etasje og oppover. Forslag til vedtak: Sameiermøtet gir styret fullmakt til å pilotteste nytt lampesystem. Dersom denne pilottestingen gir ønsket effekt og resultat har styret fullmakt til å bestille nye lamper til samtlige oppganger (2.etasje og oppover). Styrets fullmakt er begrenset oppad til NOK 65 NOK

11 Side 8 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden sameiermøte 14. april 211 har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder: Kai Linnes 211 (2 år) Styremedlem: Reidar Waaltorp 21 (2 år) Styremedlem: Inger Ingebrigtsen 211 (2 år) Styremedlem: Knut-Ove Jessen 21 (2 år) fratrådte Styremedlem: Marianne Svartnes 211 (2 år) Varamedlem: Christine F. Johannessen Varamedlem: Eystein B. Jenssen 21 (2 år) 211 (2 år) VALGKOMITE: Leder: Anders Lie 211 (1 år) Medlem: Hilde Solbjør 211 (1 år) STYREREPRESENTANT LØREN VELFORENING: Kai Linnes 211 (1 år) UTSENDINGER TIL ÅRSMØTET I LØREN VELFORENING: Bjørn Fossen JonAme Kolstø 211 (1 år) 211 (1 år) 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET KONTAKTINFORMASJON STYRET Styretelefon: , bemannet 18-2 på hverdager og lørdag/søndag E-post: som leses daglig Hjemmeside: / Postadresse: Sameiet Lørenplatået, v/boligbyggelaget Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 28 Oslo TILLITSVALGTE OG ANSATTE I.h.t. regnskapsloven 3-3 omfattes sameiet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre og utvalg. Sameiets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Sameiets revisor er BDO. Forretningsførsel utføres av Boligbyggelaget Usbl.

12 Side 9 EIENDOMMEN Sameiet består av 9 blokker med til sammen 244 boligseksjoner. Sameiet er registrert i enhetsregistret og foretaksregistret med organisasjonsnummer Eiendommen har gårdsnr. 124 bruksnr. 21. VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har drifts- og vaktmesteravtale med Selvaag Forvaltning AS, hvor Ulf Smestad eller (e-post Michael Abrahamsen (e-post er kontaktperson for daglige vaktmestertjenester. Styret gjør samtidig oppmerksom på at vaktmesteravtalen ikke omfatter vaktmestertjenester inne i de enkelte seksjoner, men at denne tjenesten kan kjøpes av de enkelte beboere. Se for utfyllende informasjon. HMS Sameiet er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter bl.a. kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter, lekeplasser og tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Fordelingen av ansvar for elektriske anlegg og utstyr er gitt en slik tolkning; sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden og styret har plikt til å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte boenhet oppmerksom på det ansvar den enkelte har for å holde elektrisk opplegg og utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrifter. Styrets arbeid med HMS omtales nærmere under pkt. 3 styrets arbeid. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret finnes og fungerer. BREDBÅND, TV OG TELEFONI Eierskapet for infrastruktur knyttet til TV, internett og telefoni ble med virkning fra overdratt fra Løren Infrastruktur AS til Løren Velforening, hvor sameiet er medlem. Fra samme dato inngikk Løren Velforening avtale med Viken Fibernett AS om leveranse av disse tjenestene. Feilmeldinger eller tekniske spørsmål rettes til Viken Fibernett på eller kundesenter på telefon 2414 hele døgnet. Se for øvrig omtale under pkt. 3. styrets arbeid. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige forsikring og har polisenummer Egenandelen pr. skade er på 6. kr. Hvis sameiets forsikring skal benyttes må beboer snarest mulig melde skaden til styret i sameiet på e- post eller på tlf (telefonen er betjent hverdager 18-2 og lørdag/søndag). REKLAMASJONER PÅ FORHOLD I LEILIGHETENE Alle reklamasjoner på leilighetene rettes til kundeservice i Selvaagbygg AS, telefon eller e- post

13 Side 1 OMSETNING AV LEILIGHETER Omsetning av leilighetene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. 3. STYRETS ARBEID 211 I perioden mellom sameiermøtene og er det gjennomført 14 styremøter. Det er etablert klare rutiner for styrearbeidet og hvert styremedlem har definerte ansvarsområder. Varamedlemmene innkalles til hvert styremøte og deltar fullt ut i den etablerte vaktordningen på styretelefon/styr i tillegg til å løse enkeltoppgaver. For å ivareta beboernes interesser i størst mulig grad har styret sett behov for å være tilgjengelige for beboerne. Det er derfor etablert egen styretelefon ( ) og e-postadresse som sjekkes regelmessig. Styret har lagt og legger fortløpende ned mye arbeid i sameiets hjemmeside (www.lorenplataet.no). Denne er oppgradert teknologisk i 211 og er nå så godt utviklet at den brukes som den primære kommunikasjonskanalen med beboerne. Spesielt viktig informasjon formidles fortsatt på oppslagstavlene i oppgangene. Det er videre montert en låsbar postkasse på postkassestativet i Kruttveien 12 for beskjeder til styret. Denne tømmes jevnlig. Mål for styrets arbeid: Styret har etablert mål for sitt arbeid og ønsker å bli evaluert mot disse målene av sameiermøtet: Hovedmål Utvikle og ivareta bomiljø og sameiets eiendommer for at beboerne skal oppleve et trygt og attraktivt bomiljø slik at verdien av den enkelte sameiers boliginvestering kan maksimeres. Delmål a. Etablere gode rutiner for oppfølging av vaktmestertjenester, renovasjon, renhold, husorden og vedlikehold b. Etterleve intensjonene i den miljøvennlige profilen som ligger til grunn ved etableringen av Lørenbyen c. Trygghet for beboerne d. Sameiet skal ha et godt renommé blant nabosameiene, tjenesteleverandører, andre samarbeidspartnere og mulige boligkjøpere e. Etablere et systematisk HMS-arbeid og effektive internkontrollrutiner Målene skal nås gjennom aktiv deltagelse fra sameierne/beboerne i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Hovedmål: Verdiutvikling på boliginvesteringen Styret har kunnskap om pris på i alt 5 salg som er foretatt i perioden fra til

14 Side 11 Utviklingen i gjennomsnittlig kvadratmeterpris, korrigert for en konstant verdi på kr. 19 for evt. parkeringsplass, har vært slik på disse salgene: Antall salg Kr/kvm u/parkering Gjennomsnittlig listepris 27/ Snitt solgte med overtagelse 2. halvår Snitt solgte med overtagelse 1. halvår Snitt solgte med overtagelse 2. halvår Snitt solgte med overtagelse 1. halvår Boligmassen som omsettes har betydelige variasjoner m.h.t. opprinnelig listepris. Leilighetsmassen som er omsatt siste året var dyrere enn gjennomsnittet når de ble solgt som nye. Hensyntatt dette har verdien på leiligheter omsatt i 2. halvår 211 og så langt i 212 vært på 32 %, ikke 45 % som tabellen over gir inntrykk av. Dersom snittet på 32 % er representativt for hele sameiet, er verdien av den samlede boligmassen økt med ca. 184 mill. kr siden ferdigstillelse i 27/28. Styret vurderer dette som en meget tilfredsstillende utvikling som stimulerer til ytterligere innsats for å øke kvaliteten på områdets samlede bomiljø. Et viktig element i verdiutviklingen på eiendommen består i å finne gode driftsformer, riktige servicenivåer og kostnadseffektive underleverandører slik at felleskostnadene er på et riktig nivå. Styret legger ned mye arbeid i å ha god økonomistyring og evaluerer alle tjenestekjøpsavtaler årlig. For å vurdere om felleskostnadene er på riktig nivå er det gjennomført en sammenligning med andre sameier på Lørenområdet. Lørenplatået skiller seg fra de andre sameiene ved at felleskostnader til fjernvarme og strøm håndteres over energiregnskapet i stedet for å inkludere kostnadene i de månedlige fellesutgiftene. Dette prinsippet gir et sterkt fokus på disse kostnadene både i styret og hos beboerne. Uansett valg av prinsipp fordeles felleskostnadene etter sameiebrøken (antall kvadratmeter bruksareal). Kvm. BA Pr. måned Kr/kvm/ Kilde måned Lørenplatået 1. halvår 212 u/kabel-tv/bredbånd 18,3 Budsjett felleskostnad strøm og fjernvarme 21 2,24 Energi-regnskapet Sammenlignbare felleskostnader Lørenplatået 2,48 Lørenparken ,34 Finn.no Lørenhagen ,24 Finn.no Lørenvangen , Finn.no Løren Start , Finn.no Lørenlunden ,27 Finn.no

15 Side 12 Tabellen over viser at Lørenplatået ligger vesentlig lavere enn estimatene for de ne utbyggingene på Løren og i laveste sjikt av de etablerte sameiene. Tabellen sier ingenting om hvor mye hvert sameie har bygget opp av egenkapital til å møte framtidige investeringsbehov. Styret vurderer dette slik at felleskostnadene i sameiet er på et fornuftig nivå totalt sett, men vil fortsette arbeidet med å holde disse på et lavt nivå, samtidig som egenkapitalen økes jevnt og trutt for å møte framtidige vedlikeholdsbehov. Delmål A: Etablere gode rutiner for oppfølging av vaktmestertjenester, renovasjon, renhold, husorden og vedlikehold Vaktmestertjenesten Vaktmesteravtalen ble rutinemessig sagt opp pr og det er framforhandlet en ny avtale med virkning fra juni 211. Frekvensene på innholdet i tjenesten er endret basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra beboere. Det er en klar forutsetning for den nye avtalen at vaktmestertjenesten styrkes med gartnerkompetanse for å bøte på det svakeste punktet i denne tjenesten så langt. Renhold og renovasjon Renhold i fellesarealene har vært av varierende kvalitet siden oppstarten i 28 og sameiet har nå sin tredje leverandør av renholdstjenester. Nivået er fortsatt for ujevnt og styret har satt renholdsavtalen under observasjon. Det betyr aktivt søk etter bedre alternativer samtidig som nåværende leverandør følges tett opp og gis en mulighet til å prestere bedre. Det har også vært utfordringer knyttet til renovasjon. Styret har i 211 inngått en vedlikeholdsavtale med Envac på renhold og vedlikehold av søppelanlegget. Det er mange miljømessige fordeler med et slikt anlegg vi har i sameiet, bl.a. unngår vi søppelbiler inne på området og skadedyrsproblematikken kan elimineres. Det er imidlertid fremdeles alt for mye feilbruk av søppelnedkastene, slik at disse tettes og søppel hoper seg opp. Styret har sørget for fordeling av informasjonsmateriale om hvordan nedkastene fungerer. Beboerne henstilles til å sette seg godt inn i hvordan søppelsuganlegget skal benyttes. Enda mer beklagelig er det at enkelte beboere ikke tar seg bryet med å fjerne egen søppel og heller setter den fra seg rundt søppelnedkastene. Konsekvensen er at sameiet pådras ekstra kostnader til å fjerne dette, det vil si at alle beboerne er med på å betale ekstra for å fjerne avfallet fra noen få beboere. For å komme dette problemet til livs sender styret nå regning på 5 kr, tilsvarende en vaktmestertime, ved hensatt søppel på området. I 211 er det utstedt 3 slike fakturaer. Styret har fortsatt samarbeidet med de andre sameiene gjennom Løren Velforening for å etablere en rutine med komprimatorbil. Komprimatorbilen kommer tre ganger pr år slik at beboerne kan kaste søppel, pappesker, juletre og lignende. Tiltaket har ført til en forbedring når det gjelder forsøpling av fellesarealene. Husordensreglene Styret har utarbeidet en fast rutine for håndtering av brudd på husordensreglene. Alle klager skal være skriftlige for at styret skal behandle saken. Ved brudd på husordensreglene gis det først en muntlig advarsel, deretter eskaleres saken med skriftlige advarsler i forskjellige trinn. Alle advarsler loggføres

16 Side 13 og siste trinn i rutinen er at i alvorlige tilfeller kan det kreves tvangsfravikelse hjemlet i eierseksjonsloven. I løpet av 211 har styret behandlet 13 stk konkrete klager. og det er gitt 7 stk skriftlige advarsler. Flesteparten av klagene i knytter seg til en konkret leilighet hvor utleier nå har skiftet ut leietakere. Videre har styret mottatt flere henvendelser av generell karakter som styret har svart ut. Dette innbefatter blant annet støyproblematikken knyttet til O7. Se for øvrig punkt nedenfor for informasjon om støyproblematikk knyttet til O7. Styret har behandlet søknader om fasadeendringer og tilsvarende i henhold til vedtekter og husordensregler i løpet av sommeren/høsten 211. Generelt gjelder at enhver form for monteringer eller oppbevaring av gjenstander på terrasser/balkonger forutsettes forsvarlig festet. Det gjelder f.eks blomsterpotter/-kasser, lamper eller andre gjenstander. Det er ikke tillatt å henge opp noe som henger på utsiden av rekkverket, med unntak av blomstepotter/-kasser i toppetasjer der det er avsats på utsiden av rekkverk. Alle gjenstander som utgjør potensiell fare for skade på folk, bygningsmasse eller omgivelsene umiddelbart må festes forsvarlig eller fjernes. Det vises for øvrig til vedtektene 1 Særlige regler vedrørende balkonger/terrasser samt fellesarealer Styret presiserer at det er god skikk og bruk å spørre naboen før en foretar endringer, og minner om vedtektene der det fremkommer at alle fasadeendringer skal søkes styret for godkjenning. Vedlikehold Styret har fått utarbeidet forslag til detaljert vedlikeholdsplan neste 25 år. Denne er veiledende men vil bli lagt til grunn både for årlige vedlikeholdsplaner og vurdering av behov for oppbygging av egenkapital i sameiet til enhver tid. Ett sammendrag av planen finnes på neste side. Den viser at over tid vil kostnad pr. bruttokvadratmeter leilighet være fra ca kr/år. Dette er vesentlig mer enn det som ligger i budsjettet for 212 og indikerer en gradvis økning i husleien fram mot ett oppsamlet vedlikeholdsbehov i 214. Vedlikeholdstiltak som er iverksatt i 211 er maling av ståldører og enkelte vegger i oppgangene. Det er planlagt en oppgradering av oppganger med mye slitasje i 212. De mest omfattende velikeholdstiltakene i 211 har vært knyttet til innbruddsikring av dører som en konsekvens av hyppige innbrudd i bodene. Beboerne oppfordres til å ikke oppbevare verdifulle ting i bodene. Heis Det er undertegnet vedlikeholdskontrakt og kontrakt om heisalarmer for samtlige heiser i sameiet med leverandøren OTIS AS. Det er en nedgang i antall driftsstans på heisene, men det er fortsatt et uforholdsmessig høyt nivå. Fra reparatørene meldes det at de fleste problemene skyldes feilbruk fra beboerne ved at heisdørene sperres bl.a. i forbindelse med flytting eller når barn leker. Styret ønsker å gjøre beboerne oppmerksom på at sameiet har store kostnader ved denne typen reparasjoner. For å unngå de fleste av disse unødvendige heisstansene ber vi om at barn informeres og

17 Side 14 at det benyttes egne nøkler for å låse heisdørene i åpen posisjon. Den i styret som til enhver tid har styretelefonen har tilgang til en slik nøkkel som kan lånes ved behov. TV/Internett/Telefoni Eierskapet for infrastruktur knyttet til TV, internett og telefoni er fra overdratt fra Løren Infrastruktur til Løren Velforening, der sameiet er medlem. Den eksisterende avtalen med Viken Fibernett utløp Løren Velforening har derfor inngått ny avtale med Viken Fibernett for leveranse av TV og bredbånd til alle sameier og borettslag på Løren. Løren Velforening har gjennom bredbåndgruppen, bestående av medlemmer fra hvert sameie og borettslag på Løren, forhandlet frem nye priser og vilkår for leveranse av TV og bredbånd. Grunnpakken (Tv og internett uten individuelle tilvalg) vil ha en pris på 229 NOK per måned. Dette vil faktureres som en del av fellesutgiftene. Grunnpakken øker med NOK 3,- per boenhet. I ny pris ligger det økt antall TV-kanaler, samt en dobling av internetthastigheten (1/1 Mbit/s). Videre har Løren Velforening oppnådd svært gunstige priser på individuelle oppgraderinger. Individuelle oppgraderinger faktureres hver enkelt boenhet separat og vil ikke inngå som en del av felleskostnadene. Det er valgfritt for hver enkelt boenhet om man ønsker individuelle oppgraderinger av TV/internett. Ringetablåer og merking av postkasser Ringetablåer blir jevnlig skiftet ut når styret får beskjed om eierskifter og eventuelle nye leieboere. Eierskifter blir meldt inn fra meglere og vi får beskjed via regnskapsfører USBL. Vi får imidlertid ikke alltid beskjed når seksjonene leies ut og det flytter inn nye leieboere. Vi ber seksjonseiere melde fra til vår e-postadresse når nye beboere flytter inn slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som bor i leilighetene og får oppdatert postkasselapper og ringetablåer. Styret har i 211 bestrebet seg på å få en mer ryddig merking av postkassene i sameiet, men det er fortsatt en del arbeid igjen med dette. Strøm, gass og fjernvarme Sameiets er bygget opp med et fellesmålt anlegg som infrastruktur. Det innebærer at det finnes to hovedmålere, én for strøm og én for varme (fjernvarme). I hver seksjon finnes det i tillegg tre undermålere med fjernavlesning: Strømmåler Fjernvarmemåler Vannmåler I tillegg har enkelte seksjoner egen gassmåler som ikke fjernavleses, men som avleses ved årlig service på gasspeis. Gasspeisene er knyttet til felles gasstank for flere av utbyggingene på Løren. Det er Løren Velforening som eier og administrerer denne felles infrastrukturen for gass. Kjøp av energi gjøres via hovedmålerne, noe som medfører at alle sparer egen, årlig fastavgift som man ville måtte betalt ved innkjøp på hver enkelt måler. Sameiets energileverandører er for tiden: Strøm: NorgesEnergi Fjernvarme: Hafslund Fjernvarme

18 Side 15 Gass: Statoil leverer gass til Løren Velforening Alle tre målerne som er knyttet til det fellesmålte anlegget blir fjernavlest, og danner grunnlaget for årlig avregning av faktisk forbruk. Avleste verdier kan kontrollavleses direkte på seksjonens egne målere. Fjernavlesing gjøres for tiden av Inergi AS, som har en avtale om utfakturering gjennom Hafslund Strøm. Avtalen med Hafslund om avregning utløper og årsavregningen for 211 blir siste faktura fra Hafslund. Sameiet har inngått ny avtale med Inergi AS om å forestå avregningen fra samme tidspunkt og a-konto avregningene for 212 kommer derfor fra Inergi AS. I forbindelse med skiftet av leverandør av avregningstjenesten har styret iverksatt en manuell avlesning på alle målere for å kontrollere fjernavlesningen pr Dessverre er det mange sameiere som ikke har fulgt opp dette, noe som både påvirker kvaliteten på avregningsgrunnlaget og gir svært mye ekstraarbeid for styret. Likevel har dette tiltaket gitt grunnlag for en grundig gjennomgang av målere både på strøm og fjernvarme. Gjennomgangen skjer i samarbeid med Selvaag Ettermarked og deres underleverandører. Det er funnet en rekke feil på målere både for strøm og fjernvarme. Blant annet er det strømmålere som ikke har vært tilkoblet fjernavlesningen, fjernvarmemåler hvor følere er feilmontert, fjernvarmemålere som teller feil vei og defekte målere av andre årsaker. Arbeidet med gjennomgang fortsetter inn i 212. Sameiets strømforbruk er alt forbruk målt på hovedmåler inn til sameiet. Dette omfatter alle undermålere ute i de enkelte seksjonene, i tillegg til forbruk i fellesarealer. Forbruk i fellesarealer omfatter her bl.a utelamper, lys i oppganger osv. Det forbruket som ikke er målt inn i den enkelte leilighet økt fra 235. KwH i 211 til 3. KwH i 212. Styret har derfor iverksatt en rekke kontrollmålinger for å kunne sette inn tiltak for å redusere dette forbruket. Videre er det utarbeidet forslag til alternative løsninger på belysning i oppgangene. Dette fremmes som egen sak for sameiermøtet i 212. Sameiets forbruk av fjernvarme inkluderer både fjernvarme til oppvarming i radiatorer og baderomsgulv og varmtvann målt på hovedmåler inn i bygningsmassen. Dette inkluderer også her forbruk knyttet til fellesarealer. Differansen mellom det som er målt på hovedmåler og summen av det som er målt ute i sameiets seksjoner går til oppvarming av oppgangene (radiatorer) og til varmetap i ledningsnettet. Denne varmen bidrar til oppvarming av sameiets bygningsmasse, og er i så måte like mye verdt som den varmen den enkelte selv slipper ut gjennom sine radiatorer. Styret har iverksatt sperring av radiatorer i oppgangene. Forbruket av fjernvarme som ikke er målt inn i den enkelte leilighet ble 212. KwH i 211 mot 583. KwH i 21. Det betyr at andel umålt forbruk er redusert fra 23 % i 21 til 11 % i 211. Styret har nå inngått serviceavtale med Østfoldrør AS på fjernvarmeanlegget, men arbeidet med å gjennomgå systemet pågår for fullt. Dette gjelder ikke minst alle forhold knyttet til varme i baderomsgulv, hvor både styret og ettermarked har mottatt svært mange klager. Når det gjelder gass har Løren Velforening inngått en løpende vedlikeholdsavtale på hele infrastrukturen, inklusive gasstank og utvendig røropplegg. Dette betyr ukentlig søk etter mulige gasslekkasjer. Kostnaden ved dette deles på de sameierne som har innstallert gasspeis og kommer i tillegg til årlig gassinspeksjon. Det er enkelte leilighter som ikke har gitt tilgang til å gjennomføre årlig service på gasspeis. For disse vil gasstilkoblingen bli avstengt for egen kostnad, men andel av faste

19 Side 16 kostnader til infrastrukturen på gass må fortsatt betales. Det forventes at den faste kostnaden til gass vil bli redusert etter hvert som Lørenområdet bygges ut og flere sameier deler på infrastrukturen. Delmål B: Etterleve intensjonene i den miljøvennlige profilen som ligger til grunn ved etableringen av Lørenbyen De viktigste tiltakene m.h.t. miljøprofilen har vært å redusere unødvendig bilkjøring inne på området og å bidra til at avfallsløsningen fungerer tilfredsstillende. Styret har arbeidet aktivt med energibesparende tiltak i fellesområdene. Det største enkelt tiltaket har vært å kartlegge økonomien i en eventuell overgang til LED-baserte (energieffektive) lyspærer med sensor i oppgangene. Ett annet tiltak er sperringen av radiatorene i oppgangene for å unngå at disse stilles inn på vilkårlige nivåer av alle og enhver. Styret arbeider med å finne bedre løsninger for avfall som ikke passer inn i vårt eget søppelavsug gjennom miljøkomiteen i Løren Velforening. Det er sterkt ønskelig å kunne etablere både egen pappcontainer og et miljøtorg på et egnet sted på Løren. Styret anmoder beboerne om å bidra med forslag til ytterligere miljøtiltak. Delmål C: Trygghet for beboerne Gjennom Løren Velforening er det inngått en avtale om miljøvakt med Securitas som omfatter både sameiene og velforeningens område. I tillegg til daglig patruljering av områdene er det en tilkallingstjeneste. Nytt fra 212 er at denne kan tilkalles av alle beboere, ikke bare av styremedlemmer. Tilkallingstjenesten kan brukes både ved husbråk og ved uønsket aktivitet/adferd i fellesområdene. Styret har benyttet seg av denne to ganger i 211, begge ganger med tilfredsstillende respons fra Securitas. Delmål D: Sameiet skal ha et godt renommé blant nabosameiene, tjenesteleverandører, andre samarbeidspartnere og mulige boligkjøpere Forholdet til tjenesteleverandører Styret har som policy å opptre ryddig og samtidig være tydelige på hva vi forventer av tjenesteleverandørene vi samarbeider med. Denne ryddigheten består bl.a. i at vi konsekvent sier opp alle avtaler ved utløp og enten reforhandler eller innhenter alternative tilbud. Samarbeid med nabosameiene gjennom Løren Velforening Sameiet er obligatorisk medlem i Løren Velforening og styreleder er styremedlem i velforeningen med ansvarsområdene informasjon og infrastruktur gass. Styremedlem Marianne Svartnes har vært pådriver i arbeidet med å arrangere den etter hvert så populære Lørendagen. Det er lagt ned et stort arbeid i noe som etter hvert kan bli et viktig verktøy for å forme bomiljøet på Løren. Det er godt gjort for et nytt boområde å kunne etablere tradisjoner allerede etter 4 års levetid. Lørendagen er i ferd med å bli en slik tradisjon.

20 Side 17 Styret i Lørenplatået har påtatt seg oppgaven med å etablere og drifte en hjemmeside også for Løren Velforening for å øke frekvensen for informasjon derfra. Etter hvert som utbyggingen av Lørenområdet fortsetter vil Løren Velforening få flere medlemmer. Det forventes derfor at Velforeningen får stadig større betydning for bomiljøet på Løren framover. I løpet av 211 er det etablert driftsrutiner for infrastruktur gass som bl.a. består i ukentlig kontroll av gasstank og systematisk sniffing med spesialutstyr for å avsløre eventuelle gasslekkasjer. Beboerne anmodes om å være på vakt i forhold til eventuelle gasslekkasjer på egen veranda. Vi har hatt tilfeller av gasslekkasje mindre enn en meter fra gassgrill. Det er enkelte eiere av seksjoner som ikke har gitt tilgang til sine boenheter for den årlige servicen på gasspeis og anlegg. Etter et begrenset antall purringer vil gassen til disse seksjonene bli stengt av for eiers regning. En slik avstengning vil ikke frita seksjonen for de faste kostnadene knyttet til infrastruktur for gass. Det er styrets vurdering at samarbeidet med de andre sameiene gjennom Løren Velforening så langt har fungert meget godt, selv om det er utfordrende å finne en effektiv driftsform på den administrative delen av Velforeningen. Informasjon til beboerne hjemmesiden er viktig informasjon for potensielle boligkjøpere Styret ønsker et tett samarbeid med Sameiets beboere og ser på informasjonsflyten som svært viktig. Informasjon til beboere har vært publisert både på hjemmesiden og i oppgangene i etterkant av hvert styremøte, i tillegg publiseres også informasjon fortløpende på hjemmesiden. Styret har oppgradert hjemmesiden på internett i 211 (www.lorenplataet.no) og denne er en stor suksess ut fra antall besøk. I løpet av 211 hadde den i overkant av 8 treff, og bare i løpet av de to første månedene i 212 har vi hatt hele 2.5 besøk. Det er derfor naturlig at hjemmesiden etterhvert har blitt den primære informasjonskanalen til og fra beboerne. Spesielt viktig informasjon vil fortsatt bli formidlet via oppslagstavlene i oppgangene. Styret er dessuten tilgjengelige på telefon i angitte tidsperioder hver dag hele året og mottatt e-post leses jevnlig. Det er lagt mye arbeid i å lage bedre rutiner for å følge opp og tilbakemelde henvendelser fra beboerne. Styret innser at dette fortsatt er et forbedringsområde. Henvendelsene fra beboerne er det viktigste elementet i styrets arbeid med internkontroll og en oppsummering av henvendelsene siden forrige styremøte er fast post på alle styremøter. Delmål E: Etablere et systematisk HMS-arbeid og effektive internkontrollrutiner Internkontroll Styret er opptatt av at internkontrollen skal være målrettet mot tiltak som støtter målene for styrets arbeid. Styret har utarbeidet en fast årsplan for internkontrollarbeidet som er oppsummert slik: Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 Henvendelser x x x x x x x x x x x x 2 Vedlikeholdsplan x 3 Regnskap x x x 4 HMS-plan x x x x x x x x x x x x 5 Internkontroll x

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet.

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22. april kl 18.00 Sted: Sinsen Menighetshus, Lørenvn. 13. ble det avholdt ordinært sameiermøte 2013 i Sameiet Lørenplatået SAK 1: a KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital.

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital. 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1 Sameiet Lørenplatået

1 Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer