NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012"

Transkript

1 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/4-212 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved frammøte på sameiermøtet i bytte mot nummererte stemmeskilt. I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameiers navn: Adresse: Seksjonsnr. I tilfelle du selv ikke møter, gis fullmakt til: Fullmektigens navn: Sted og dato: Seksjonseiers signatur:

2

3 SAMEIET LØRENPLATÅET INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 23. APRIL 212 SIDE 1 7 ÅRSBERETNING FRA STYRET FOR 211 SIDE 8 21 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 211 M/NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 211 og budsjett 212 SIDE Noter til regnskap 211 SIDE Egenkapital note 14 SIDE 32 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 212 SIDE 33 34

4 Side 1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 211 Ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået avholdes kl. 18 den i Sinsen Menighetshus, Lørenvn. 13. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. C) Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn og godkjenning av dagsorden. 2. ÅRSBERETNING FOR 211 Forslag til vedtak: Sameiermøtet beslutter styrets forslag til årsberetning som sameiets årsberetning for ÅRSREGNSKAP FOR 211 OG DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 211. Årets overskudd kr ,- overføres til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Forslag til vedtak: Sameiermøtet fastsetter revisors honorar for 211 etter regning, i henhold til avtale. Styrehonoraret for perioden mellom sameiermøtet i april 211 og april 212 fastsettes til 17. kr, en økning på 5. kr fra sammenlignbar periode året før. Styret beslutter fordelingen mellom styremedlemmene ut fra en samlet vurdering av det enkelte styremedlems arbeidsmengde. 5. INNKOMNE FORSLAG a) Styret foreslår følgende endring i husordensreglene 2 - Fellesarealer. Punkt tilføyes:

5 Side 2 Styret kan, etter skriftlig søknad fra seksjonseier, tillate beplantning på fellesområder for å skjerme beboere i 1. etasje fra innsyn fra gateplan. Dersom styret tillater beplanting skal seksjonseier selv påta seg ansvar for alt nødvendig vedlikehold av beplantning og seksjonseier skal påse at beplantningen holdes pen og den skal være i tråd med de retningslinjer som er gitt av sameiet til enhver tid både hva angår høyde og utseende. Videre skal seksjonseier videreformidle denne vedlikeholdsplikten ved et eventuelt salg av leiligheten. Brudd på dette behandles som er brudd på husordensreglene. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag og husordensreglene endres b) Nye miljøvennlige lamper saksfremlegg som vedlegg 1 til innkallingen. Styret har det siste året jobbet med å innhente tilbud knyttet til utskiftning av samtlige lamper i oppgangene. Arbeidet har vært utført i samarbeid med Lørenkvartalet. Basert på dette arbeidet foreslår styret å skifte ut lamper i oppganger til LED lamper. LED lamper bruker ca. 9 % mindre strøm enn nåværende lamper og har 1 % lysstyrke uten forsinkelser ved detektering. Videre vil LED lampene ha en dimmer innebygget som vil medføre at lampene kun vil stå på 1 % når det ikke er bevegelse mennesker i brannsluser og oppganger mv. Dette er begrunnet i at det ikke skal være helt mørkt, og at beboere skal oppleve sikkerhet. Styret har innhentet to alternative tilbud for utskiftning av lamper. Detaljer om dette og detaljer om potensielle innsparinger i strømkostnader følger som eget vedlegg til denne innkallingen. Styret anbefaler alternativ nr. 3 som medfører utskiftning av 3 lamper (2.etasje og oppover). Forslag til vedtak: Sameiermøtet gir styret fullmakt til å pilotteste nytt lampesystem. Dersom denne pilottestingen gir ønsket effekt og resultat har styret fullmakt til å bestille nye lamper til samtlige oppganger (2.etasje og oppover). Styrets fullmakt er begrenset oppad til NOK 65 NOK c) Oppgangskontakter Styret foreslår å etablere en oppgangskontakt i hver oppgang for å avhjelpe styrets arbeid. Instruksen til oppgangskontaktene vil i hovedsak være: Følge med om vask er utført, melde fra til styret om dette ikke er gjort. Melde fra om det lagres ting i fellesoppganger (slik at sameiet overholder brannkrav). Si fra om generelt vedlikeholdsbehov eller annet som angår oppgangen.

6 Side 3 Styret håper også at en oppgangskontakt i hver oppgang vil kunne gjøre det lettere å bli kjent med sine naboer og bidra til et rent og hyggelig sameie. Følgende har meldt sin interesse om å være oppgangskontakt: Børsteveien 6 A: Børsteveien 6 B: Kanonhallveien 66 A: Kanonhallveien 66 B: Børsteveien 4 A: Børsteveien 4 B: Kruttveien 12: Kruttveien 2-1: Kruttveien 11-15: Børsteveien 2 A: Børsteveien 2 B: Peter Møllersvei 6 A: Peter Møllersvei 6 B: Christine Urstein Skjelin Frode Bærøe Stein Flaatrud Britt-Mari Sletto Thomas Gaptjern Vidar Øverby Anette og Kenneth Nordås Tom Fristad Qasem Amini Preben Gustavsen Jacky Li Lourds Mathan Styret oppfordrer beboere i Børsteveien 4B, Kruttveien 12 og Børsteveien 2A til å melde seg som oppgangskontakt Forslag til vedtak: Det stemmes over oppgangskontakt i Peter Møllersvei 6A og Børsteveien 2A. Personen med flest stemmer velges som oppgangskontakt fra og med til og med neste ordinære sameiermøte. For øvrig velges overnevnte personer som oppgangskontakt fra og med til og med neste ordinære sameiermøte. d) Styret har mottatt forslag om å vedtektsfeste rett for styret til å begrense adgang til fellesarealer Forslaget lyder: Eierseksjonsloven kan synes uklar på styrets rett til praktisk administrasjon av fellesområdene. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ønskelig å begrense og kontrollere hvem som har adgang til bodene, slusene og oppgangene. Dette bør vurderes for å minske faren for innbrudd, overfall og hærverk. Forslaget er ment å sikre styre frihet til å innføre praktiske og sikkerhetsmessige ordninger. Styrevedtak kan naturligvis overprøves av årsmøtet. Forslag til tillegg i vedtektene 2. Styret disponerer sameiets fellesarealer. Adgangen til deler av fellesarealene (slik som oppganger, bodarealer, sluser eller tekniske rom) kan styret avgrense til de som har behov for det. Slik

7 Side 4 avgrensing kan gjøres ved fysiske tiltak eller oppsigelig avtale med de berørte. e) Styret har fått inn sak fra beboer som har sett seg lei på søppel og rot i trappeoppgang/heis i Peter Møllersvei 6A Forslag til vedtak Beboeren ber om det kunngjøres at dette er uakseptabelt og ønsker en generell innskjerping av husordensreglene i sameiet. Styret har fått inn følgende saker som ikke fremmes for sameiermøtet: f) Styret har mottatt henvendelse om oppsett av ballbinge i parken Forslaget går ut på å sette opp en ballbinge med 2 mål og net rundt på grusbanen i parken, for å ha et aktivitetstilbud til de litt større barna. Forslaget inneholder også restriksjoner ved bruk, eksempelvis at den ikke kan benyttes etter klokken 2. på kvelden. Styret oversender forslaget til styret i Løren Velforening. g) Styret har mottatt ønske om uteaskebeger Beboeren som kommer med henvendelsen påpeker alle røyksneipene som kommer frem når snøen smelter. Forslaget er at det settes ut uteaskebegeret i parken og rundt omkring i borettslagene. Styret oversender forslaget til styret i Løren Velforening h) Styret har mottatt forslag fra beboer om forbud mot lufting av hunder på grøntområder som brukes av barn. Beboeren påpeker at mange av beboerne som lufter hunden i Lørenparken, lar dem gjøre fra seg på gressplenen i fellesområdet. De fleste eiere plukker opp ekskrementene etter hundene sine, men det er ikke alltid like lett å få med seg hele avføringen med resultat at en betydelig del blir liggende igjen. Beboeren peker videre på at beboerne (som utgjør ganske mange barn) og barnehager i nærmiljøet er eksponert for ekskrementer i stort omfang. Styret oversender forslaget til styret i Løren Velforening i) Støy fra ventilasjonsanlegg Beboeren redegjør for mulige tiltak for støydemping og ber om at disse tas videre med 7.

8 Side 5 Styret har sendt forslaget videre til de 4 berørte parter, Selvaag, Bydelsoverlegen, Plan og bygningsetaten og 7. Styret informerer videre om at dette er et forhold de har arbeidet med i lengre tid. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av to styremedlemmer for 2 år B) Valg av ett varamedlem for 2 år C) Valg av 2 utsendinger til årsmøtet i Løren Velforening for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Oppnevning av frivillige til sosialkomité Oslo 2. mars 211 Styret i Sameiet Lørenplatået Kai Linnes Reidar Waaltorp Inger Ingebrigtsen Marianne Svartnes Godkjent og ekspedert elektronisk

9 Side 6 Innkalling til Sameiermøte 211 Vedlegg 1 Vedlegg til sameiesak nr. 5 b) Nye miljøvennlige lamper Styret i sameiet har samarbeidet med styret i Lørenkvartalet for å få best mulig pris (volumrabatt) på nytt lampesystem for sameiets oppganger Totalt er det 642 lamper og 445 av lampene er i sameiet Lørenplatået. Styret har sett på to ulike scanarier for å kunne spare strøm på lys i fellesoppganger. 1) Mulighetene for å koble sensorer til eksisterende lamper: Å koble lamper til utvendig lyssensor som skrur av/på lamper avhengig av utedagslys medfører at lys i brannsluser også er av når det er lyst ute, Brannsluser har ikke vinduer og brannslusene vil derfor være helt mørke på dagtid. Dette er en uholdbar situasjon.. Arbeidet å koble om lamper i brannsluser slik at disse lyser hele tiden/ har sensor er en omfattende jobb, det medfører at det må trekkes nye kabler til alle lamper, en kostnad estimert til 6 % av kostand for nye energisparende lamper, uten at en får årlig besparingspotensiale med seg. En slik løsning frarådes av alle fagfolk vi har vært i kontakt med. Alternativet er da å etter montere en sensor på hver lampe. Dette vil ha tilsvarende kostnad som å skifte ut samtlige lamper til LED lamper. Styret anbefaler derfor at sameiet skifter til LED lamper. 2) LED lamper: Nye LED lamper bruker ca 9 % mindre strøm enn eksisterende lamper, de har 1% lysstyrke uten forsinkelse (dagens lamper har sparepære som tar litt tid å gi full effekt) De nye lampene har også en dimmefunksjon slik at lampe gir 1% lysstyrke istedenfor å være helt avslått. Dette gjør at den opplevde sikkerheten styrkes da det ikke vil være helt mørkt i brannsluse eller fellesoppganger før bevegelse. Levetid på LED lampe er estimert til 5 timer. Hver lampe er gjennomsnitt estimert til å lyse i 5 timer pr døgn (lamper i u etg og 1 etg står på lengere tid,lamper videre oppover i etasjene i oppganger står på kortere tid). Sparepotensiale: Skife av alle lamper: Årlig besparing på Kwh = ca kr + spart pæreskift kr 2,- = Totalt spart pr år kr kr (ved skifte alle 445 lamper) Skifte av lamper fra 2 etg og oppover: Årlig besparing på 85 6 KwH = ca 85 6 kr + spart pæreskift kr 13,- = Totalt spart pr år kr 98 6,- (ved skifte av 3 lamper 2 etg og oppover i etasjene) For å kvalifisere for at vi skal kunne søke om enøk midler er det kun alternativ 1 som tilfredsstiller minste kravet til støtte på minimum sparte 1 KwH. En videreutvikling av LED lampen med nød batteri er under utvikling. Denne er beregnet å være i salg innen 6-9 mnd. Dette vil muliggjøre at nye LED lamper også vil fungere som nødlys i trappeoppganger og brannsluser. Styret ønsker å avvente lampebytte til denne er tilgjengelig på markedet da en slik lampe vil dekke flere

10 Side 7 behov for sameiet. Styret ønsker at sameiermøtet skal ta stilling til følgende alternativer: 1) Lampene skiftes ikke ut og beholdes som i dag med de strømutgifter dette medfører 2) Sameiet skifter alle lamper i samtlige oppganger til LED lamper. Prisen er estimert til NOK for utskiftning av samtlige 445 lamper. Årlig besparing på Kwh = ca kr + spart pæreskift kr 2,- = Totalt spart pr år kr kr (ved skifte alle 445 lamper) 3) Sameiet skifter ut lamper i 2. etasje og oppover (underetasje og 1.etasje skiftes ikke ut i første omgang). Prisen er estimert til NOK for utskiftning av 3 lamper. Årlig besparing på 85 6 KwH = ca 85 6 kr + spart pæreskift kr 13,- = Totalt spart pr år kr 98 6,- (ved skifte av 3 lamper 2 etg og oppover i etasjene) For å kvalifisere for at vi skal kunne søke om ENØK midler er det kun alternativ 1 som tilfredsstiller minste kravet til støtte på minimum sparte 1 KwH. For de to siste alternativene gjelder: at styret avventer videreutvikling av lampe med nødlysfunksjon og ser hvordan denne lampe fungerer/blir. En oppgang får montert lamper i alle etasjer som et testprosjekt. Funksjonstest og vurdering av testoppgang utføres før lamper skiftes i alle fellesområder. Styret anbefaler alternativ 3 med utskiftning av alle lamper i 2.etasje og oppover. Forslag til vedtak: Sameiermøtet gir styret fullmakt til å pilotteste nytt lampesystem. Dersom denne pilottestingen gir ønsket effekt og resultat har styret fullmakt til å bestille nye lamper til samtlige oppganger (2.etasje og oppover). Styrets fullmakt er begrenset oppad til NOK 65 NOK

11 Side 8 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden sameiermøte 14. april 211 har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder: Kai Linnes 211 (2 år) Styremedlem: Reidar Waaltorp 21 (2 år) Styremedlem: Inger Ingebrigtsen 211 (2 år) Styremedlem: Knut-Ove Jessen 21 (2 år) fratrådte Styremedlem: Marianne Svartnes 211 (2 år) Varamedlem: Christine F. Johannessen Varamedlem: Eystein B. Jenssen 21 (2 år) 211 (2 år) VALGKOMITE: Leder: Anders Lie 211 (1 år) Medlem: Hilde Solbjør 211 (1 år) STYREREPRESENTANT LØREN VELFORENING: Kai Linnes 211 (1 år) UTSENDINGER TIL ÅRSMØTET I LØREN VELFORENING: Bjørn Fossen JonAme Kolstø 211 (1 år) 211 (1 år) 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET KONTAKTINFORMASJON STYRET Styretelefon: , bemannet 18-2 på hverdager og lørdag/søndag E-post: som leses daglig Hjemmeside: / Postadresse: Sameiet Lørenplatået, v/boligbyggelaget Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 28 Oslo TILLITSVALGTE OG ANSATTE I.h.t. regnskapsloven 3-3 omfattes sameiet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre og utvalg. Sameiets styre består av 3 kvinner og 4 menn. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Sameiets revisor er BDO. Forretningsførsel utføres av Boligbyggelaget Usbl.

12 Side 9 EIENDOMMEN Sameiet består av 9 blokker med til sammen 244 boligseksjoner. Sameiet er registrert i enhetsregistret og foretaksregistret med organisasjonsnummer Eiendommen har gårdsnr. 124 bruksnr. 21. VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har drifts- og vaktmesteravtale med Selvaag Forvaltning AS, hvor Ulf Smestad eller (e-post Michael Abrahamsen (e-post er kontaktperson for daglige vaktmestertjenester. Styret gjør samtidig oppmerksom på at vaktmesteravtalen ikke omfatter vaktmestertjenester inne i de enkelte seksjoner, men at denne tjenesten kan kjøpes av de enkelte beboere. Se for utfyllende informasjon. HMS Sameiet er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter bl.a. kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter, lekeplasser og tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Fordelingen av ansvar for elektriske anlegg og utstyr er gitt en slik tolkning; sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden og styret har plikt til å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte boenhet oppmerksom på det ansvar den enkelte har for å holde elektrisk opplegg og utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrifter. Styrets arbeid med HMS omtales nærmere under pkt. 3 styrets arbeid. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret finnes og fungerer. BREDBÅND, TV OG TELEFONI Eierskapet for infrastruktur knyttet til TV, internett og telefoni ble med virkning fra overdratt fra Løren Infrastruktur AS til Løren Velforening, hvor sameiet er medlem. Fra samme dato inngikk Løren Velforening avtale med Viken Fibernett AS om leveranse av disse tjenestene. Feilmeldinger eller tekniske spørsmål rettes til Viken Fibernett på eller kundesenter på telefon 2414 hele døgnet. Se for øvrig omtale under pkt. 3. styrets arbeid. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige forsikring og har polisenummer Egenandelen pr. skade er på 6. kr. Hvis sameiets forsikring skal benyttes må beboer snarest mulig melde skaden til styret i sameiet på e- post eller på tlf (telefonen er betjent hverdager 18-2 og lørdag/søndag). REKLAMASJONER PÅ FORHOLD I LEILIGHETENE Alle reklamasjoner på leilighetene rettes til kundeservice i Selvaagbygg AS, telefon eller e- post

13 Side 1 OMSETNING AV LEILIGHETER Omsetning av leilighetene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. 3. STYRETS ARBEID 211 I perioden mellom sameiermøtene og er det gjennomført 14 styremøter. Det er etablert klare rutiner for styrearbeidet og hvert styremedlem har definerte ansvarsområder. Varamedlemmene innkalles til hvert styremøte og deltar fullt ut i den etablerte vaktordningen på styretelefon/styr i tillegg til å løse enkeltoppgaver. For å ivareta beboernes interesser i størst mulig grad har styret sett behov for å være tilgjengelige for beboerne. Det er derfor etablert egen styretelefon ( ) og e-postadresse som sjekkes regelmessig. Styret har lagt og legger fortløpende ned mye arbeid i sameiets hjemmeside (www.lorenplataet.no). Denne er oppgradert teknologisk i 211 og er nå så godt utviklet at den brukes som den primære kommunikasjonskanalen med beboerne. Spesielt viktig informasjon formidles fortsatt på oppslagstavlene i oppgangene. Det er videre montert en låsbar postkasse på postkassestativet i Kruttveien 12 for beskjeder til styret. Denne tømmes jevnlig. Mål for styrets arbeid: Styret har etablert mål for sitt arbeid og ønsker å bli evaluert mot disse målene av sameiermøtet: Hovedmål Utvikle og ivareta bomiljø og sameiets eiendommer for at beboerne skal oppleve et trygt og attraktivt bomiljø slik at verdien av den enkelte sameiers boliginvestering kan maksimeres. Delmål a. Etablere gode rutiner for oppfølging av vaktmestertjenester, renovasjon, renhold, husorden og vedlikehold b. Etterleve intensjonene i den miljøvennlige profilen som ligger til grunn ved etableringen av Lørenbyen c. Trygghet for beboerne d. Sameiet skal ha et godt renommé blant nabosameiene, tjenesteleverandører, andre samarbeidspartnere og mulige boligkjøpere e. Etablere et systematisk HMS-arbeid og effektive internkontrollrutiner Målene skal nås gjennom aktiv deltagelse fra sameierne/beboerne i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Hovedmål: Verdiutvikling på boliginvesteringen Styret har kunnskap om pris på i alt 5 salg som er foretatt i perioden fra til

14 Side 11 Utviklingen i gjennomsnittlig kvadratmeterpris, korrigert for en konstant verdi på kr. 19 for evt. parkeringsplass, har vært slik på disse salgene: Antall salg Kr/kvm u/parkering Gjennomsnittlig listepris 27/ Snitt solgte med overtagelse 2. halvår Snitt solgte med overtagelse 1. halvår Snitt solgte med overtagelse 2. halvår Snitt solgte med overtagelse 1. halvår Boligmassen som omsettes har betydelige variasjoner m.h.t. opprinnelig listepris. Leilighetsmassen som er omsatt siste året var dyrere enn gjennomsnittet når de ble solgt som nye. Hensyntatt dette har verdien på leiligheter omsatt i 2. halvår 211 og så langt i 212 vært på 32 %, ikke 45 % som tabellen over gir inntrykk av. Dersom snittet på 32 % er representativt for hele sameiet, er verdien av den samlede boligmassen økt med ca. 184 mill. kr siden ferdigstillelse i 27/28. Styret vurderer dette som en meget tilfredsstillende utvikling som stimulerer til ytterligere innsats for å øke kvaliteten på områdets samlede bomiljø. Et viktig element i verdiutviklingen på eiendommen består i å finne gode driftsformer, riktige servicenivåer og kostnadseffektive underleverandører slik at felleskostnadene er på et riktig nivå. Styret legger ned mye arbeid i å ha god økonomistyring og evaluerer alle tjenestekjøpsavtaler årlig. For å vurdere om felleskostnadene er på riktig nivå er det gjennomført en sammenligning med andre sameier på Lørenområdet. Lørenplatået skiller seg fra de andre sameiene ved at felleskostnader til fjernvarme og strøm håndteres over energiregnskapet i stedet for å inkludere kostnadene i de månedlige fellesutgiftene. Dette prinsippet gir et sterkt fokus på disse kostnadene både i styret og hos beboerne. Uansett valg av prinsipp fordeles felleskostnadene etter sameiebrøken (antall kvadratmeter bruksareal). Kvm. BA Pr. måned Kr/kvm/ Kilde måned Lørenplatået 1. halvår 212 u/kabel-tv/bredbånd 18,3 Budsjett felleskostnad strøm og fjernvarme 21 2,24 Energi-regnskapet Sammenlignbare felleskostnader Lørenplatået 2,48 Lørenparken ,34 Finn.no Lørenhagen ,24 Finn.no Lørenvangen , Finn.no Løren Start , Finn.no Lørenlunden ,27 Finn.no

15 Side 12 Tabellen over viser at Lørenplatået ligger vesentlig lavere enn estimatene for de ne utbyggingene på Løren og i laveste sjikt av de etablerte sameiene. Tabellen sier ingenting om hvor mye hvert sameie har bygget opp av egenkapital til å møte framtidige investeringsbehov. Styret vurderer dette slik at felleskostnadene i sameiet er på et fornuftig nivå totalt sett, men vil fortsette arbeidet med å holde disse på et lavt nivå, samtidig som egenkapitalen økes jevnt og trutt for å møte framtidige vedlikeholdsbehov. Delmål A: Etablere gode rutiner for oppfølging av vaktmestertjenester, renovasjon, renhold, husorden og vedlikehold Vaktmestertjenesten Vaktmesteravtalen ble rutinemessig sagt opp pr og det er framforhandlet en ny avtale med virkning fra juni 211. Frekvensene på innholdet i tjenesten er endret basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra beboere. Det er en klar forutsetning for den nye avtalen at vaktmestertjenesten styrkes med gartnerkompetanse for å bøte på det svakeste punktet i denne tjenesten så langt. Renhold og renovasjon Renhold i fellesarealene har vært av varierende kvalitet siden oppstarten i 28 og sameiet har nå sin tredje leverandør av renholdstjenester. Nivået er fortsatt for ujevnt og styret har satt renholdsavtalen under observasjon. Det betyr aktivt søk etter bedre alternativer samtidig som nåværende leverandør følges tett opp og gis en mulighet til å prestere bedre. Det har også vært utfordringer knyttet til renovasjon. Styret har i 211 inngått en vedlikeholdsavtale med Envac på renhold og vedlikehold av søppelanlegget. Det er mange miljømessige fordeler med et slikt anlegg vi har i sameiet, bl.a. unngår vi søppelbiler inne på området og skadedyrsproblematikken kan elimineres. Det er imidlertid fremdeles alt for mye feilbruk av søppelnedkastene, slik at disse tettes og søppel hoper seg opp. Styret har sørget for fordeling av informasjonsmateriale om hvordan nedkastene fungerer. Beboerne henstilles til å sette seg godt inn i hvordan søppelsuganlegget skal benyttes. Enda mer beklagelig er det at enkelte beboere ikke tar seg bryet med å fjerne egen søppel og heller setter den fra seg rundt søppelnedkastene. Konsekvensen er at sameiet pådras ekstra kostnader til å fjerne dette, det vil si at alle beboerne er med på å betale ekstra for å fjerne avfallet fra noen få beboere. For å komme dette problemet til livs sender styret nå regning på 5 kr, tilsvarende en vaktmestertime, ved hensatt søppel på området. I 211 er det utstedt 3 slike fakturaer. Styret har fortsatt samarbeidet med de andre sameiene gjennom Løren Velforening for å etablere en rutine med komprimatorbil. Komprimatorbilen kommer tre ganger pr år slik at beboerne kan kaste søppel, pappesker, juletre og lignende. Tiltaket har ført til en forbedring når det gjelder forsøpling av fellesarealene. Husordensreglene Styret har utarbeidet en fast rutine for håndtering av brudd på husordensreglene. Alle klager skal være skriftlige for at styret skal behandle saken. Ved brudd på husordensreglene gis det først en muntlig advarsel, deretter eskaleres saken med skriftlige advarsler i forskjellige trinn. Alle advarsler loggføres

16 Side 13 og siste trinn i rutinen er at i alvorlige tilfeller kan det kreves tvangsfravikelse hjemlet i eierseksjonsloven. I løpet av 211 har styret behandlet 13 stk konkrete klager. og det er gitt 7 stk skriftlige advarsler. Flesteparten av klagene i knytter seg til en konkret leilighet hvor utleier nå har skiftet ut leietakere. Videre har styret mottatt flere henvendelser av generell karakter som styret har svart ut. Dette innbefatter blant annet støyproblematikken knyttet til O7. Se for øvrig punkt nedenfor for informasjon om støyproblematikk knyttet til O7. Styret har behandlet søknader om fasadeendringer og tilsvarende i henhold til vedtekter og husordensregler i løpet av sommeren/høsten 211. Generelt gjelder at enhver form for monteringer eller oppbevaring av gjenstander på terrasser/balkonger forutsettes forsvarlig festet. Det gjelder f.eks blomsterpotter/-kasser, lamper eller andre gjenstander. Det er ikke tillatt å henge opp noe som henger på utsiden av rekkverket, med unntak av blomstepotter/-kasser i toppetasjer der det er avsats på utsiden av rekkverk. Alle gjenstander som utgjør potensiell fare for skade på folk, bygningsmasse eller omgivelsene umiddelbart må festes forsvarlig eller fjernes. Det vises for øvrig til vedtektene 1 Særlige regler vedrørende balkonger/terrasser samt fellesarealer Styret presiserer at det er god skikk og bruk å spørre naboen før en foretar endringer, og minner om vedtektene der det fremkommer at alle fasadeendringer skal søkes styret for godkjenning. Vedlikehold Styret har fått utarbeidet forslag til detaljert vedlikeholdsplan neste 25 år. Denne er veiledende men vil bli lagt til grunn både for årlige vedlikeholdsplaner og vurdering av behov for oppbygging av egenkapital i sameiet til enhver tid. Ett sammendrag av planen finnes på neste side. Den viser at over tid vil kostnad pr. bruttokvadratmeter leilighet være fra ca kr/år. Dette er vesentlig mer enn det som ligger i budsjettet for 212 og indikerer en gradvis økning i husleien fram mot ett oppsamlet vedlikeholdsbehov i 214. Vedlikeholdstiltak som er iverksatt i 211 er maling av ståldører og enkelte vegger i oppgangene. Det er planlagt en oppgradering av oppganger med mye slitasje i 212. De mest omfattende velikeholdstiltakene i 211 har vært knyttet til innbruddsikring av dører som en konsekvens av hyppige innbrudd i bodene. Beboerne oppfordres til å ikke oppbevare verdifulle ting i bodene. Heis Det er undertegnet vedlikeholdskontrakt og kontrakt om heisalarmer for samtlige heiser i sameiet med leverandøren OTIS AS. Det er en nedgang i antall driftsstans på heisene, men det er fortsatt et uforholdsmessig høyt nivå. Fra reparatørene meldes det at de fleste problemene skyldes feilbruk fra beboerne ved at heisdørene sperres bl.a. i forbindelse med flytting eller når barn leker. Styret ønsker å gjøre beboerne oppmerksom på at sameiet har store kostnader ved denne typen reparasjoner. For å unngå de fleste av disse unødvendige heisstansene ber vi om at barn informeres og

17 Side 14 at det benyttes egne nøkler for å låse heisdørene i åpen posisjon. Den i styret som til enhver tid har styretelefonen har tilgang til en slik nøkkel som kan lånes ved behov. TV/Internett/Telefoni Eierskapet for infrastruktur knyttet til TV, internett og telefoni er fra overdratt fra Løren Infrastruktur til Løren Velforening, der sameiet er medlem. Den eksisterende avtalen med Viken Fibernett utløp Løren Velforening har derfor inngått ny avtale med Viken Fibernett for leveranse av TV og bredbånd til alle sameier og borettslag på Løren. Løren Velforening har gjennom bredbåndgruppen, bestående av medlemmer fra hvert sameie og borettslag på Løren, forhandlet frem nye priser og vilkår for leveranse av TV og bredbånd. Grunnpakken (Tv og internett uten individuelle tilvalg) vil ha en pris på 229 NOK per måned. Dette vil faktureres som en del av fellesutgiftene. Grunnpakken øker med NOK 3,- per boenhet. I ny pris ligger det økt antall TV-kanaler, samt en dobling av internetthastigheten (1/1 Mbit/s). Videre har Løren Velforening oppnådd svært gunstige priser på individuelle oppgraderinger. Individuelle oppgraderinger faktureres hver enkelt boenhet separat og vil ikke inngå som en del av felleskostnadene. Det er valgfritt for hver enkelt boenhet om man ønsker individuelle oppgraderinger av TV/internett. Ringetablåer og merking av postkasser Ringetablåer blir jevnlig skiftet ut når styret får beskjed om eierskifter og eventuelle nye leieboere. Eierskifter blir meldt inn fra meglere og vi får beskjed via regnskapsfører USBL. Vi får imidlertid ikke alltid beskjed når seksjonene leies ut og det flytter inn nye leieboere. Vi ber seksjonseiere melde fra til vår e-postadresse når nye beboere flytter inn slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som bor i leilighetene og får oppdatert postkasselapper og ringetablåer. Styret har i 211 bestrebet seg på å få en mer ryddig merking av postkassene i sameiet, men det er fortsatt en del arbeid igjen med dette. Strøm, gass og fjernvarme Sameiets er bygget opp med et fellesmålt anlegg som infrastruktur. Det innebærer at det finnes to hovedmålere, én for strøm og én for varme (fjernvarme). I hver seksjon finnes det i tillegg tre undermålere med fjernavlesning: Strømmåler Fjernvarmemåler Vannmåler I tillegg har enkelte seksjoner egen gassmåler som ikke fjernavleses, men som avleses ved årlig service på gasspeis. Gasspeisene er knyttet til felles gasstank for flere av utbyggingene på Løren. Det er Løren Velforening som eier og administrerer denne felles infrastrukturen for gass. Kjøp av energi gjøres via hovedmålerne, noe som medfører at alle sparer egen, årlig fastavgift som man ville måtte betalt ved innkjøp på hver enkelt måler. Sameiets energileverandører er for tiden: Strøm: NorgesEnergi Fjernvarme: Hafslund Fjernvarme

18 Side 15 Gass: Statoil leverer gass til Løren Velforening Alle tre målerne som er knyttet til det fellesmålte anlegget blir fjernavlest, og danner grunnlaget for årlig avregning av faktisk forbruk. Avleste verdier kan kontrollavleses direkte på seksjonens egne målere. Fjernavlesing gjøres for tiden av Inergi AS, som har en avtale om utfakturering gjennom Hafslund Strøm. Avtalen med Hafslund om avregning utløper og årsavregningen for 211 blir siste faktura fra Hafslund. Sameiet har inngått ny avtale med Inergi AS om å forestå avregningen fra samme tidspunkt og a-konto avregningene for 212 kommer derfor fra Inergi AS. I forbindelse med skiftet av leverandør av avregningstjenesten har styret iverksatt en manuell avlesning på alle målere for å kontrollere fjernavlesningen pr Dessverre er det mange sameiere som ikke har fulgt opp dette, noe som både påvirker kvaliteten på avregningsgrunnlaget og gir svært mye ekstraarbeid for styret. Likevel har dette tiltaket gitt grunnlag for en grundig gjennomgang av målere både på strøm og fjernvarme. Gjennomgangen skjer i samarbeid med Selvaag Ettermarked og deres underleverandører. Det er funnet en rekke feil på målere både for strøm og fjernvarme. Blant annet er det strømmålere som ikke har vært tilkoblet fjernavlesningen, fjernvarmemåler hvor følere er feilmontert, fjernvarmemålere som teller feil vei og defekte målere av andre årsaker. Arbeidet med gjennomgang fortsetter inn i 212. Sameiets strømforbruk er alt forbruk målt på hovedmåler inn til sameiet. Dette omfatter alle undermålere ute i de enkelte seksjonene, i tillegg til forbruk i fellesarealer. Forbruk i fellesarealer omfatter her bl.a utelamper, lys i oppganger osv. Det forbruket som ikke er målt inn i den enkelte leilighet økt fra 235. KwH i 211 til 3. KwH i 212. Styret har derfor iverksatt en rekke kontrollmålinger for å kunne sette inn tiltak for å redusere dette forbruket. Videre er det utarbeidet forslag til alternative løsninger på belysning i oppgangene. Dette fremmes som egen sak for sameiermøtet i 212. Sameiets forbruk av fjernvarme inkluderer både fjernvarme til oppvarming i radiatorer og baderomsgulv og varmtvann målt på hovedmåler inn i bygningsmassen. Dette inkluderer også her forbruk knyttet til fellesarealer. Differansen mellom det som er målt på hovedmåler og summen av det som er målt ute i sameiets seksjoner går til oppvarming av oppgangene (radiatorer) og til varmetap i ledningsnettet. Denne varmen bidrar til oppvarming av sameiets bygningsmasse, og er i så måte like mye verdt som den varmen den enkelte selv slipper ut gjennom sine radiatorer. Styret har iverksatt sperring av radiatorer i oppgangene. Forbruket av fjernvarme som ikke er målt inn i den enkelte leilighet ble 212. KwH i 211 mot 583. KwH i 21. Det betyr at andel umålt forbruk er redusert fra 23 % i 21 til 11 % i 211. Styret har nå inngått serviceavtale med Østfoldrør AS på fjernvarmeanlegget, men arbeidet med å gjennomgå systemet pågår for fullt. Dette gjelder ikke minst alle forhold knyttet til varme i baderomsgulv, hvor både styret og ettermarked har mottatt svært mange klager. Når det gjelder gass har Løren Velforening inngått en løpende vedlikeholdsavtale på hele infrastrukturen, inklusive gasstank og utvendig røropplegg. Dette betyr ukentlig søk etter mulige gasslekkasjer. Kostnaden ved dette deles på de sameierne som har innstallert gasspeis og kommer i tillegg til årlig gassinspeksjon. Det er enkelte leilighter som ikke har gitt tilgang til å gjennomføre årlig service på gasspeis. For disse vil gasstilkoblingen bli avstengt for egen kostnad, men andel av faste

19 Side 16 kostnader til infrastrukturen på gass må fortsatt betales. Det forventes at den faste kostnaden til gass vil bli redusert etter hvert som Lørenområdet bygges ut og flere sameier deler på infrastrukturen. Delmål B: Etterleve intensjonene i den miljøvennlige profilen som ligger til grunn ved etableringen av Lørenbyen De viktigste tiltakene m.h.t. miljøprofilen har vært å redusere unødvendig bilkjøring inne på området og å bidra til at avfallsløsningen fungerer tilfredsstillende. Styret har arbeidet aktivt med energibesparende tiltak i fellesområdene. Det største enkelt tiltaket har vært å kartlegge økonomien i en eventuell overgang til LED-baserte (energieffektive) lyspærer med sensor i oppgangene. Ett annet tiltak er sperringen av radiatorene i oppgangene for å unngå at disse stilles inn på vilkårlige nivåer av alle og enhver. Styret arbeider med å finne bedre løsninger for avfall som ikke passer inn i vårt eget søppelavsug gjennom miljøkomiteen i Løren Velforening. Det er sterkt ønskelig å kunne etablere både egen pappcontainer og et miljøtorg på et egnet sted på Løren. Styret anmoder beboerne om å bidra med forslag til ytterligere miljøtiltak. Delmål C: Trygghet for beboerne Gjennom Løren Velforening er det inngått en avtale om miljøvakt med Securitas som omfatter både sameiene og velforeningens område. I tillegg til daglig patruljering av områdene er det en tilkallingstjeneste. Nytt fra 212 er at denne kan tilkalles av alle beboere, ikke bare av styremedlemmer. Tilkallingstjenesten kan brukes både ved husbråk og ved uønsket aktivitet/adferd i fellesområdene. Styret har benyttet seg av denne to ganger i 211, begge ganger med tilfredsstillende respons fra Securitas. Delmål D: Sameiet skal ha et godt renommé blant nabosameiene, tjenesteleverandører, andre samarbeidspartnere og mulige boligkjøpere Forholdet til tjenesteleverandører Styret har som policy å opptre ryddig og samtidig være tydelige på hva vi forventer av tjenesteleverandørene vi samarbeider med. Denne ryddigheten består bl.a. i at vi konsekvent sier opp alle avtaler ved utløp og enten reforhandler eller innhenter alternative tilbud. Samarbeid med nabosameiene gjennom Løren Velforening Sameiet er obligatorisk medlem i Løren Velforening og styreleder er styremedlem i velforeningen med ansvarsområdene informasjon og infrastruktur gass. Styremedlem Marianne Svartnes har vært pådriver i arbeidet med å arrangere den etter hvert så populære Lørendagen. Det er lagt ned et stort arbeid i noe som etter hvert kan bli et viktig verktøy for å forme bomiljøet på Løren. Det er godt gjort for et nytt boområde å kunne etablere tradisjoner allerede etter 4 års levetid. Lørendagen er i ferd med å bli en slik tradisjon.

20 Side 17 Styret i Lørenplatået har påtatt seg oppgaven med å etablere og drifte en hjemmeside også for Løren Velforening for å øke frekvensen for informasjon derfra. Etter hvert som utbyggingen av Lørenområdet fortsetter vil Løren Velforening få flere medlemmer. Det forventes derfor at Velforeningen får stadig større betydning for bomiljøet på Løren framover. I løpet av 211 er det etablert driftsrutiner for infrastruktur gass som bl.a. består i ukentlig kontroll av gasstank og systematisk sniffing med spesialutstyr for å avsløre eventuelle gasslekkasjer. Beboerne anmodes om å være på vakt i forhold til eventuelle gasslekkasjer på egen veranda. Vi har hatt tilfeller av gasslekkasje mindre enn en meter fra gassgrill. Det er enkelte eiere av seksjoner som ikke har gitt tilgang til sine boenheter for den årlige servicen på gasspeis og anlegg. Etter et begrenset antall purringer vil gassen til disse seksjonene bli stengt av for eiers regning. En slik avstengning vil ikke frita seksjonen for de faste kostnadene knyttet til infrastruktur for gass. Det er styrets vurdering at samarbeidet med de andre sameiene gjennom Løren Velforening så langt har fungert meget godt, selv om det er utfordrende å finne en effektiv driftsform på den administrative delen av Velforeningen. Informasjon til beboerne hjemmesiden er viktig informasjon for potensielle boligkjøpere Styret ønsker et tett samarbeid med Sameiets beboere og ser på informasjonsflyten som svært viktig. Informasjon til beboere har vært publisert både på hjemmesiden og i oppgangene i etterkant av hvert styremøte, i tillegg publiseres også informasjon fortløpende på hjemmesiden. Styret har oppgradert hjemmesiden på internett i 211 (www.lorenplataet.no) og denne er en stor suksess ut fra antall besøk. I løpet av 211 hadde den i overkant av 8 treff, og bare i løpet av de to første månedene i 212 har vi hatt hele 2.5 besøk. Det er derfor naturlig at hjemmesiden etterhvert har blitt den primære informasjonskanalen til og fra beboerne. Spesielt viktig informasjon vil fortsatt bli formidlet via oppslagstavlene i oppgangene. Styret er dessuten tilgjengelige på telefon i angitte tidsperioder hver dag hele året og mottatt e-post leses jevnlig. Det er lagt mye arbeid i å lage bedre rutiner for å følge opp og tilbakemelde henvendelser fra beboerne. Styret innser at dette fortsatt er et forbedringsområde. Henvendelsene fra beboerne er det viktigste elementet i styrets arbeid med internkontroll og en oppsummering av henvendelsene siden forrige styremøte er fast post på alle styremøter. Delmål E: Etablere et systematisk HMS-arbeid og effektive internkontrollrutiner Internkontroll Styret er opptatt av at internkontrollen skal være målrettet mot tiltak som støtter målene for styrets arbeid. Styret har utarbeidet en fast årsplan for internkontrollarbeidet som er oppsummert slik: Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1 Henvendelser x x x x x x x x x x x x 2 Vedlikeholdsplan x 3 Regnskap x x x 4 HMS-plan x x x x x x x x x x x x 5 Internkontroll x

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34

Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Til seksjonseierne i Sameiet Badebakken 2-34 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning, regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Inkludert i sameiets

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer