Økonomiske metaforer. En flerfaglig vitenskapsstudie av økonomiske metaforers implikasjoner på klimapolitikk og oppfatninger om penger. 10. Okt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske metaforer. En flerfaglig vitenskapsstudie av økonomiske metaforers implikasjoner på klimapolitikk og oppfatninger om penger. 10. Okt."

Transkript

1 Per Espen Stoknes Økonomiske metaforer En flerfaglig vitenskapsstudie av økonomiske metaforers implikasjoner på klimapolitikk og oppfatninger om penger. 10. Okt Levert til UiO Samfunnsvitenskaplig fakultet for dr.philos.

2 ii

3 Metaphor has the extraordinary power of redescribing reality Paul Ricoeur, 1978, The Philosophy of Paul Ricoeur Økonomifagets bredde er i bunn og grunn den menneskelige tilværelse i all dens fylde og bredde. Diane Coyle, 2002, i Sex, dop og økonomi. For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Paulus, 1. Tim. 6,10 The universal regard for money is the one hopeful fact in our civilization, the one sound spot in our social conscience. Money is the most important thing in the world. It represents health, strength, honour, generosity and beauty as conspicuously as the want of it represents illness, weakness, disgrace, meanness and ugliness. George B. Shaw Det er lettere å skrive om penger enn å tjene penger. Og de med mye penger fleiper gjerne om dem som bare vet hvordan de skal skrive om dem. Voltaire, 1764, Philosophical Dictionary, Vol VI, del Stoknes: Økonomiske metaforer iii

4 iv

5 Innholdsoversikt Økonomiske metaforer Forord...ix! Innledning -en håndfull metaforer...1! Del I Hva er en metafor verdt?...9! 1. Hvorfor økonomiske metaforer og klimapolitikk?... 10! Økonomiske metaforers utbredelse i senmoderne samfunn... 11! Metaforers betydning for tanke, språk og kultur... 15! Hvorfor forskning på metaforer ift. klimapolitikk?... 21! 2. Metaforer: mest til pynt eller helt uunnværlige?... 26! Typer metaforer... 28! Metaforens virkemåte; ved substitusjon eller interaksjon? Black... 35! Metaforteori i kognitiv lingvisitikk - Lakoff... 39! Metaforens regenerering av mening - Ricoeur... 42! Metaforens rolle i økonomisk retorikk McCloskey, Klamer og Mirowski... 45! Metafor og bilde i arketypisk psykologi - Hillman... 52! Oppsummering i form av en typologi... 56! 3.Metode... 59! 3.1 Begrepshistorisk tilnærming til økonomiske begreper... 60! 3.2 Pragmatisk tilnærming til føringer av metaforen... 66! 3.3 Kritisk-hermeneutisk tilnærming... 68! 3.4 Avgrensning og oppsummering av metode... 71! Del II - Noen sentrale teorikonstituerende metaforer i økonomi...75! 4. Penger er et byttemiddel?... 76! 4.1 Hva er den begrepshistoriske kontekst for metaforer om penger?... 78! Det klassiske syn: Penger er olje på handelens tannhjul... 79! Det moderne syn: Penger er et byttemiddel... 80! 4.2 Pengenes sosiale føringer og begrensinger; Simmels pengefilosofi... 81! 4.3 Forståelsesmåter basert på andre generative metaforer... 85! Penger er en sosial relasjon... 85! Penger er oppmerksomhet... 88! Penger som symbol og drøm... 91! 4.4 Oppsummering konstituerende metaforer for penger... 93! 5 Velferd er nytte?... 96! 5.1 Den historiske konteksten for teorikonstituerende metaforer om velferd... 96! Metaforen om velferdsstaten... 96! Metaforer for velferd og nytte i utvikling av økonomisk teori ! Forholdet mellom velstandsnivå og lykkenivåer: målinger av opplevd velvære ! Inntekt-lykke-paradokset ! Drøfting av inntekt-lykke-paradokset ! 5.2 Føringer og begrensninger i velferd er nytte-metaforen ! Stoknes: Økonomiske metaforer v

6 Tilvenningseffekten den hedoniske tredemølle ! Sammenligningseffekten og skryteforbruk ! 5.3 Nye generative metaforer og modeller for velferd...119! Implikasjoner på arbeidets rolle i velferd ! Implikasjoner på nasjonale indikatorer og regnskap ! Implikasjoner for klimapolitikk og vekstens innhold ! 5.4 Noen konklusjoner om velferdsmetaforer...129! 6. Marked er prismekanisme? ! 6.1 Markedsbegrepets historiske bakgrunn...134! Fra markedsplasser til Markedet ! Er markedet ett universelt system eller kulturelt unike institusjoner? ! Adam Smiths markedsbegrep ! Markedets rotmetafor: Hermes/Merkur ! Grensekrysserguden ! Sentrale markedbegrepers rot i markedsmyten: innovasjon og kapital ! 6.2 Begrensninger og føringer av markeder er prismekanismer i likevekt...153! Universalisme i prismekanismen ! Markeder er i likevekt ! 6.3 Nye metaforer for markeder...166! Markeder er dynamiske systemer ! Markeder er institusjoner ! Markeder er samtaler Sweet talk ! 6.4 Noen konklusjoner om markedsmetaforer...172! 7. Rikdom er vekst? ! 7.1 Den begrepshistoriske bakgrunn for rikdom...176! Fra rikdom til knapphet og vekst på 1900-tallet ! Fra et snevert til et bredt rikdomsbegrep på 2000-tallet? ! Hvilken plass har natur og naturkapital i nasjonal rikdom? ! Oppsummering over metaforene for rikdom ! 7.2 Moderne psykologiske holdninger til rikdom...185! Oppsummering holdninger til rikdom ! 7.3 Re-metaforisering av rikdomsbegrepet...188! Knapphet personifisert - Kronos ! Gaias Naturkapital - Den gylne overflod ! 7.4 Oppsummering av konstituerende metaforer for rikdom...192! 8. Regnskap er fakta? ! Forholdet mellom økonomi og regnskap ! 8.1 Regnskapets begrepshistoriske kontekst...198! 8.2 Føringer og begrensninger i metaforen regnskap er fakta...203! Regnskap former forståelseshorisonten for økonomiske beslutningsprosesser ! Regnskap former organisasjons-kultur og -styring ! Regnskap synliggjør deler av organisasjoner og samfunn, men skjuler andre ! 8.3 Nye metaforer for regnskap...213! Regnskap er historiefortelling ! Regnskap er synliggjøring av ansvar for samfunnet ! Remetaforisering: Hestia som regnskapsføringens rotmetafor: ! 8.4 Konklusjoner regnskap og regnskap...225! 9. Aktører er rasjonelle? ! 9.1 Homo Economicus begrepshistoriske kontekst...229! John Stuart Mills Economic Man ! Fra klassisk rikdomsdrevet til neoklassisk nyttemaksimering ! Fra neoklassisk til nye beslutningsteorier og strategisk rasjonalitet ! Hvilken type rasjonalitet? Apollon som rasjonalitetens rotmetafor ! 9.2 Føringer og begrensinger fra aktører er rasjonelle -metaforen...246! vi

7 9.2.1 Economic Man: verken natur eller kultur, men stadig re-konstruert ! Offentlige virkemidler / analyser er utformet på basis av Economic man ! 9.3 Alternative metaforer for den økonomiske aktør ! Økonomiske aktører har animal spirits ! Økonomiske aktører er vi-rasjonelle ! 9.4 Oppsummering av aktører er rasjonelle ! Del III -Drøfting...266! Innledning til del III ! 10. Neoklassisk diskurs: dead or alive? ! 10.1 Ulike forklaringsfaktorer av neoklassisk dominans ! 10.2 Først, fins neoklassisk økonomi fortsatt? ! Hva består kjernen i? - tre typer diskurser ! Speil, speil på veggen -noen økonomers oppfatning av egen diskurs ! Økonomi som en positiv vitenskap ! Kritikker har haglet, men neoklassisk teori nekter å dø ! 10.3 Neoklassisk teori som metaforisk nettverk ! Nettverkets bestanddeler oppsummering fra del II ! Det normative sprang ! 10.4 Rotmetafor og produksjon av bildet av vitenskaplighet ! 10.5 Konklusjon delproblemstilling 1: ! 11. Noen økonomiske begrepers skjulte normativitet ! Oppsummering fra del II, delproblemstilling ! 11.1 Om kostnadseffektivitet, tre cases ! Case NOU 1998:11, Kraft- og Energi-utredningen til ! Case Nordhaus (2008) Kostnadseffektivitet og prioritering ! Case Olsenutvalgets NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer ! Drøfting av veien fra metafor til føringer på klimapolitikk ! Oppsummering kostnadseffektivitet og normativitet ! 11.2 Om kalkulasjonsrente: Hva er fremtiden verdt? ! Nordhaus og standard bruk av kalkulasjonsrente ! Case kalkulasjonsrente: Stern vs. Nordhaus debatten ! En alternativ metafor for fremtidige klimaskader ! 11.3 Konklusjon delproblemstilling 2: ! 12. Nye former for penger? ! Oppsummering av funn fra del II, delproblemstilling ! 12.1 Behovet for multidimensjonalitet ! 12.2 Case: Utslippsrettigheter er penger ! 12.3 Multidimensjonalitet vs. monodimensjonalitet ! Avgifter er effektive! ! Enklere med én type penger! ! Mer kvantifisering av kvalitative sfærer er penge-imperialisme! ! 12.4 Sammendrag delproblemstilling ! 13. Avsluttende refleksjoner ! Om faglige uenigheter og av-naturalisering ! Metafor modellering teori ! Hovedsvaret på problemstillingen: monodimensjonalitet ! Litteratur ! Stoknes: Økonomiske metaforer vii

8 viii

9 Forord Dette forskningsprosjektet springer ut av en dyp nysgjerrighet og forundring over møtet med økonomiske resonnementer i offentlige beslutningsprosesser over mange år. Min bakgrunn først som klinisk psykolog og dernest mangeårige erfaring som organisasjonspsykolog og strategisk konsulent innen foresight og scenarier, har gitt meg en annen inngang til økonomiske praksis og faglige tekster enn den vanlige måten å forstå og lese dem på. Likeså har min, riktig nok beskjedne, kunnskap om filosofi bidratt til interessen for ulike virkelighetsoppfatninger i vitenskapene. Forundringen og fascinasjonen for pengenes mange verdener har ikke blitt mindre med årene, selv om kunnskapen har blitt større og bredere. Det første publiserte resultatet av forskningsprosjektet ble den mer essayistiske boken Penger og Sjel, publisert i Avhandlingen gir det essayet et tyngre akademisk fundament. Avhandlingen er blitt til takket være opprettelsen av BI Senter for klimastrategi., muliggjort gjennom et gaveprofessorat fra Toyota Motor til Handelshøyskolen BI. Jeg vil først og fremst takke prof. Jørgen Randers for innstendige oppfordringer til å gjennomføre prosjektet. Takk også til Bjørn Brunstad for oppmuntrende kritikker underveis med skrivingen, og til Line Sofie Adams for solid tekstlig støtte. En helt spesiell takk til Anne Solgaard. Videre arbeid og publisering relatert til dette temaet skjer også i regi av SSB s forskningsprosjekt Sustainable Development Indicators , i et konsortium ledet av Iulie Aslaksen og Jan Arild G arnåsjordet. Spesielt mange takk til prof. Tian Sørhaug ved TIK, UiO, som sporty har stilt opp som veileder for et prosjekt han opprinnelig visste lite om, men orienterte seg raskt i og responderte med mange konstruktive tilbakemeldinger og perspektiver underveis. Alle gjenstående feil og mangler er selvsagt fullt og helt mine egne. Til slutt takk til kommisjonen for grundig og omsorgsfull lesning med påfølgende poengterte og detaljerte kritikk av første versjon av dr.philos-avhandlingen. Per Espen Stoknes 8.Okt Stoknes: Økonomiske metaforer ix

10

11 Innledning -en håndfull metaforer Økonomiske begreper og modeller har det siste århundret, men kanskje spesielt siden 1980-årene, vunnet stadig større utbredelse i samfunnets politiske, kulturelle og organisatoriske diskurser. Organiseringen av sykehus som helseforetak, New Public Management, konkurranseutsetting, statskapitalisme, virksomhetsstyring for utdanningsinstitusjoner, debattene om klimatiltak og valget av innretninger for markeder for CO 2 -kvoter kan stå som eksempler på denne fortsatte utvidelsen av den økonomiske sfæres logikk som opprinnelig var mer begrenset til handel og produksjon av konsum- og råvarer. 1 Med det økonomiske systemets ekspansjon har det fulgt en tilsvarende utvidelse av det økonomiske fagets anvendelsesområde. Det vil si at økonomiske begreper og metaforer får konsekvenser også for områder som tradisjonelt har ligget utenfor de pengeog markedssystemene som økonomifaget utviklet begrepene for. Slike nye anvendelser kan for eksempel være verdsettelse av menneskers arbeidsevne, nå kalt humankapital, og av naturkapital i form av økosystemtjenester samt klimautslipp. Når økonomer ser på noe, la oss ta barneomsorg og barnehager for eksempel, så tenker de på markeder. Barneomsorg som andre folk kan se på som en menneskelig lærings- og dannelsesprosess, eller noen spesielle typer bygninger tilpasset pass av barn, eller en psykologisk utfordring for foreldre og pedagogisk utfordring for lærere, ligner for økonomer svært mye på et verdipapir på børsen, påpeker økonomiprofessor Deidre McCloskey. 2 Etter det halvveis automatiserte valget av en markedsmetafor for å forstå det valgte fenomenet, så drives det økonomiske blikk til å se etter en etterspørselskurve, en tilbudskurve og en pris på barneomsorg. Hvis de tilhører hovedstrømmen, vil de se 1 Maktutredningen 2003, for eksempel, formulerer det slik: Gjennom markedsretting, fristilling og privatisering blir områder som tidligere var offentlig styrt overlatt til markedsaktører. Nye kontrollorganer og statlige tilsyn over våker de generelle spillereglene som politiske myndigheter har trukket opp, enten nasjonalt eller internasjonalt. Ekspertorganer som sentralbankene får større autonomi i utformingen av tiltak som skal skjermes mot løpende folkevalgt innflytelse. Større deler av næringslivet inngår som deler av flernasjonale konserner, og konkurransen om rammevilkår setter grenser for utformingen av offentlig politikk. NOU 2003: 19, Makt og demokrati, kap. 13, s. 58. Se også Samuelson & Nordhaus, 2001, Economics, s. 41 eller Smelser & Swedberg, 2005, Handbook of economic Sociology, s D. McCloskey, 1995, Metaphors Economists Live By, s. 215.

12 Innledning også rasjonell atferd i et slikt marked. Økonomer som andre vitenskapsfolk er ofte ikke klar over hvilke metaforer man bruker når man legger et teoretisk begrep på et fenomen. De antar at fordi man kan tenke og snakke ved hjelp av slike begreper og kognitive kategorier, så er det ganske enkelt slik virkeligheten er. Siden økonomer bruker metaforer for å sette sammen sine fortellinger, er de også poeter men ofte uten å vite det, konstaterer Deidre McCloskey. Naturvitenskaplig forskning har dokumentert at konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren, som CO 2, øker som følge av menneskelig aktivitet. 3 De menneskelige aktivitetene er geografisk spredt, svært omfattende og baserer seg i hovedsak på energi fra fossile brensler. Når økonomer og med dem mange forretningsfolk og politikere ser på slike utslipp, ser de en eksternalitet og et marked for utslippstillatelser. Noen hevder at å begrense utslippene vil bli svært kostbart, noen at CO 2 -håndtering blir ikke lønnsomt og atter andre foretrekker gjennomføring kun av de såkalt mest kostnadseffektive tiltakene. Uansett hvilke av disse utsagnene man gransker nærmere, så vil man oppdage at det ligger metaforiske konstruksjoner bak begrepene og teoriene som anvendes. Ulike typer av metaforteori har alle påpekt at hvordan fagfolk forstår et fenomen er formet av hvilke konstituerende metaforer som ligger til grunn for de begreper og teorier som de ser med. 4 Anbefalinger av virkemidler og handling vil gjerne ofte følge av de metaforiske rammene som disse bringer med seg, om man er klar over dem eller ikke. 5 For å gjøre disse underliggende konstituerende metaforer til gjenstand for kritisk granskning, må man ofte grave litt i begreper og teori-historie for å få øye på hvordan den kognitive konstruksjonsprosessen foregikk da modellene, teoriene og begrepene ble utformet. Avhandlingens hovedproblemstilling oppstår i skjæringsfeltet mellom økonomi, metaforteori, klimapolitikk og psykologiske holdninger til penger: hvilke implikasjoner har valget av konstituerende økonomiske metaforer for utforming av klimapolitikk og oppfatningen av penger? Økonomiske teorier og begreper brukes i stor utstrekning i offentlige diskurser som om de var entydige, rasjonelle konstruksjoner. Det etterstrebes entydighet, klarhet og unngåelse av metaforer og retorikk. 6 Dette henger gjerne sammen med en oppfatning av 3 IPCC 2007, Fourth assessment report. 4 Max Black, m.fl. i Andrew Ortony, red. 1993, Metaphor and Thought. 5 Donald. Schön, 1993, Generative metaphor and social policy 6 Et ferskt eksempel er fra NOU 2009:16, som skriver: Det må likevel understrekes at uttrykket {økosystemtjenester} er en metafor, og ikke en presis analytisk beskrivelse av tjenester naturen utfører for å tilfredsstille en samfunnsmessig etterspørsel, slik det er tilfelle med menneskeproduserte tjenester, s. 56. Her stilles altså begrepsmessig presisjon opp mot pedagogiske begreper som metafor. I denne avhandlingen vil imidlertid metafor (kap. 2) forstås 2

13 Innledning økonomi som en vitenskap innenfor en naturvitenskaplig, objektivistisk ramme, hevder bl.a. økonomer som Arjo Klamer, Philip Mirowski og Deidre McCloskey. 7 Økonomi og markeder er imidlertid vanskelig å beskrive på en helhetlig måte med et entydig, objektivt og rasjonelt språk og teori alene, fordi de omhandler noe som angår mennesker også symbolsk og emosjonelt: nemlig penger og den form for sosial samhandling som pengene muliggjør. Innen klimapolitikken, for eksempel, blir dette et påtrengende problem når et flertall av befolkningen i rike land er bekymret for menneskers klimautslipp, men i liten grad villig til å betale høyere priser selv for drivstoff eller endre konsumvaner som følge av denne bekymringen. 8 Denne avhandlingen gjør noe relativt nytt særlig i norsk sammenheng ved å undersøke det metaforiske grunnlaget for tradisjonelle økonomisk teorier og begreper, dvs. å utforske hvordan økonomiske teorier har blitt bygd opp rundt sentrale metaforer og store narrativer. Den undersøker sentrale økonomiske begreper innenfor en faglig utvidet og historisk ramme, for så å studere hvilke pragmatiske konsekvenser valget av disse metaforene har hatt og fortsatt får. Spesielt ser den på hvordan dette slår ut i utforming av klimapolitikk og oppfatninger om penger. Ettersom det fins relativt lite forskning på hvilken rolle metaforer har hatt på økonomisk teoriutvikling og deres implikasjoner for praksis per i dag, innebærer det at avhandlingen blir mer teoretisk eksplorativ og hypotesedannende enn basert på empirisk etterprøving av hypoteser innenfor et veletablert forskningsfelt, selv om den også i stor grad trekker på empiriske studier. Økonomiske ideer blir ikke sjelden fremstilt som universelle, globale og kulturfrie. Det tales om markedets lover, og økonomiske prinsipper som universelt gyldige. Både børser og råvaremarkeder, både logistikkjeder og persontransport, både VISA og IKEA har etter hvert fått global utbredelse og fremstår med tilnærmet samme form og funksjon i de aller fleste av verdens land. Ikke minst har de nye (etter 1971) valuta- og verdipapirmarkedene fått en sterkt globaliserende og universaliserende virkning. Noen velger for eksempel å beskrive verden med en metafor om at verden blir flatere når mer ensartede, globaliserende former for teknologier, logistikk, varemerker og økonomiske spilleregler etter hvert blir innført overalt. 9 som et vedvarende aktivt kognitivt underlag for, eller kilden til, også analytisk-presise økonomiske begreper. 7 Mirowski, 1988, More Heat than Light, Klamer, 1994, "So What's an Economic Metaphor?," McCloskey, 1995, The Rhetorics of Economics. 8 En engelsk undersøkelse viser at slik resonnering er utbredt. Lorenzoni et al, 2007, Barriers perceived to engaging with climate change among the UK public and their policy implications 9 Et synspunkt som ble kraftfullt eksponert gjennom Thomas Friedman, 2006, The World is Flat Stoknes: Økonomiske metaforer 3

14 Innledning Men selv om moderne markeder, bokføringsregler, kredittbaserte pengesystemer og deres tilhørende institusjoner etter vestlig modell spres globalt, er det problematisk å anta at økonomisk teori (både bedrifts- og samfunnsøkonomisk) kan anvendes universalistisk og uavhengig av kultur. 10 Å tydeliggjøre økonomiske teoriers ofte usynlige kulturelt spesifikke røtter i språk, tanke og forestillinger er derfor nødvendig. Det kan hevdes at penger i like stor grad er kulturuttrykk og en måte å fortelle på som at de fyller den økonomiske klassiske definisjon som universelt byttemidler, verdioppbevaring og verdimålestokk. Ved å se penger som kultur og tanke, blir det klart at dagens penger er et symbolsystem samfunnet selv har utviklet over noen århundrer. Metaforene som konstituerer økonomiske diskurser kan derfor være vel verdt en nærmere studie. I avhandlingen argumenterer jeg for at det historisk-sosiale valget av konstituerende metaforer kan forklare noen grunnleggende uenigheter innenfor økonomien, og også mellom økonomi og andre tilstøtende fag som psykologi og sosiologi, samt mellom økonomi og lekfolk. Disse uenighetene og kommunikasjonsproblemene trengs å bli forstått innenfor et mer helhetlig flerfaglig perspektiv. Med mindre man vil hevde at det er helt i orden at akademikere som økonomer kan forbli uvitende om grunnlaget til den praksis de står innenfor, så har studiet av virkningene av fagets konstituerende metaforer stor betydning, hevder økonomene Klamer og Leonard. 11 Eksempler på slike teorikonstituerende metaforer kan nevnes med det som økonomihistorikeren David Colander beskriver som den hellige treenighet i hovedstrøms økonomi: egeninteresse, rasjonalitet og ekvilibrium. 12 Slike metaforer utgjør deler av den kognitive basis som forskerfellesskapet av økonomer og byråkrater benytter når de arbeider med ekspertråd for klimapolitikk. Klamer og Leonard hevder videre at det er en håndfull av metaforer som konstituerer den diskursive praksis i økonomi 13. Det er tvilsomt om det å identifisere og avdekke konstituerende metaforer i seg selv er nok til å igangsette endringer i økonomisk praksis. Men et uttrykk som en håndfull av metaforer kan i seg selv være en hjelpsom metafor for en vitenskapsstudie av noen sentrale trekk ved økonomisk teori. Tilnærmingen inviterer til å utvikle et konseptuelt rammeverk med hvilket vi kan identifisere, fortolke og karakterisere alternative diskursive praksiser innenfor økonomi. Avhandlingen tar derfor fatt i noen slike konstituerende metaforer som ligger til grunn for økonomiske teoriers anvendelse på miljø- og klimapolitikk. Den ser både på hvilke teoretiske og kognitivt lingvistiske effekter metaforene har. Som nevnt over er 10 V. Spike Peterson, 2003, A Critical Rewriting of Global Political Economy, s Klamer og Leonard 1994, So what s an economic metaphor?, s Colander 2004, The Changing Face of Mainstream Economics ; s. 485, Schiffman 2004, Mainstream economics, heterodoxy and academic exclusion, s Klamer og Leonard, 1994, s

15 Innledning avhandlingens hovedproblemstilling: hvilke implikasjoner har valget av konstituerende økonomiske metaforer for holdninger til penger og utforming av klimapolitikk? I lys av det ovenstående utdypes hovedproblemstillingen gjennom tre delproblemstillinger. Den første ser på den kulturelle og begrepshistoriske bakgrunn for fremveksten av noen teoretisk viktige metaforer i økonomiske begreper. Den andre ser på hvilke føringer metaforen legger i praksis, og den tredje på hvilke muligheter valg av andre metaforer kan åpne for. De tre delproblemstillingene lyder: 1) Begrepshistorisk bakgrunn: Hva er den kulturelle og begrepshistoriske konteksten for de metaforer som har vært konstituerende for sentrale økonomiske begrepers utvikling? 2) Føringer: Hvilke føringer og begrensninger legger de konstituerende metaforer til økonomiske begreper på dagens anvendelse av dem i utformingen av klimapolitikk? 3) Muligheter: Hvilke virkninger kan forståelsesmåter basert på andre metaforer få for klimapolitikk og oppfatningen av penger? Avhandlingen er strukturert i tre deler: Del I Innleder og begrunner problemstillingen ut fra en flerfaglig og kulturell kontekst, gir et overblikk over metaforteori og drøfter metode og avgrensning. Del II Undersøker de teorikonstituerende metaforer til en håndfull sentrale begreper fra økonomisk teori som penger, velferd, marked, rikdom, bokføring, rasjonalitet Del III Trekker sammen resultater fra del II og beskriver hvordan de konstituerende metaforene samvirker for å dominere kognitive og teoretiske argumentasjonsmåter innenfor dagens økonomiske diskurser om klima. Det drøftes hvilke virkninger de teorikonstituerende metaforer har på klimapolitiske beslutningsprosesser, og hvilke andre muligheter alternative metaforer og pengetyper kan gi. Det er en bevisst intensjon bak denne avhandlingen om å prioritere bredde fremfor dybde. Med det mener jeg å gjøre en vitenskapsstudie med fokus på kognitivt lingvistiske og strukturelle elementer i de økonomiske diskurser om klimapolitikk, fremfor å gjøre fagspesifikke dypdykk ned i økonomi-historiske, konseptuelle nyanser forbundet med hvert begrep (for eksempel nytte eller diskonteringsrate ). I forskningssammenheng er det vanligere å prioritere dybde og sterk avgrensning fremfor bredde. Når bredde og oversikt skal prioriteres gjør dette en balansegang mot faglig detaljeringsgrad vanskelig, fordi det ikke finnes noe naturlig eller entydig gyldig punkt for hvor detaljert og dypt ned i de enkelte begrepers teoritradisjon det er riktig å gå. Men det er likevel i denne sammenheng en nødvendig prioritering å holde på overblikk fremfor dypdykk, fordi Stoknes: Økonomiske metaforer 5

16 Innledning avhandlingen skal besvare en ganske overordnet hovedproblemstilling: hvilke implikasjoner har valget av konstituerende økonomiske metaforer for utforming av klimapolitikk? Årsaken til denne prioriteringen av bredde fremfor dybde har med temaområdet selv å gjøre: Klimastrategier og klimapolitikk har det uunngåelige kjennetegn at de er sektorovergripende (transport, energi, bygg, økosystemer), svært tverrfaglige (fysikk, meteorologi, økologi, økonomi, stasvitenskap, sosiologi, psykologi etc), har stor geografisk utstrekning (nasjonalt, internasjonalt og globalt) og må adressere mange sosiale nivåer (globalt samarbeid, nasjonalstater, byer, organisasjoner, individer). Sentralt for alle disse feltene er imidlertid at økonomiske tankesett og tilnærminger har fått en fremtredende analytisk og koordinerende funksjon i svært mye av menneskelig samhandling, og særlig for de delene av samfunnet som genererer mye av utslippene, altså produksjon og konsum. Samtidig er det ikke gitt at et fag som historisk ble utformet for å forbedre handel, produksjon, varemarkeder og fordelingsspørsmål i en nasjonalstatlig kontekst også uten videre egner seg til å håndtere sektorovergripende temaer som en atmosfæriskbiologisk klimakrise og global klimapolitikk. Derfor gjør denne avhandlingen en vitenskapsstudie av noen økonomiske teorier ved å undersøke et utvalg av deres grunnleggende teorikonstituerende metaforer. Avhandlingen handler delvis også om å utforske noen av de stier som hovedstrømmen i økonomifaget historisk har valgt å ikke følge men som kan bli, eller er i ferd med å bli, opphav til nye teorier (delproblemstilling 3). Ved å se potensielle forløp for faglig utvikling, kan man få en mer reflektert avstand til, og bli bevisst, hvorfor faget ser ut som det gjør i dag. Slik sett er avhandlingen et bidrag til en kunnskapens arkeologi om økonomisk teori, kombinert med å antyde muligheter for alternative faglige scenarier. Et hovedpoeng i avsluttende, tredje del, kan oppsummeres som følger: Dagens økonomiske beslutningsprosesser, også innen klimapolitikk, bygger på et sett med historisk betingede konstituerende metaforer som innrammer markeder og pengene på en bestemt måte ved at disse fremhever enkelte egenskaper ved verden samtidig som de skjuler andre. Dette er generiske trekk ved de aller fleste konseptuelle og konstituerende metaforer. 14 Denne erkjennelse åpner imidlertid også for muligheten for å rekonseptualisere penger, markeder, velferd etc. på nye måter. Ved å ta i bruk andre metaforer til teoriutvikling, eller andre implikasjoner av samme metafor, kan man løfte frem noen av de egenskapene og kvaliteter ved verden som tidligere har vært utdefinert. Man kan for eksempel snakke om klimakroner eller naturkroner som en form for special-purpose money med konverteringsbarrierer mot vanlige universelle penger. Slike typer penger kan ha en direkte referanse til reelle, fysiske størrelser i motsetning til dagens penger som bare i ultimat forstand refererer til intersubjektive prosesser. Ved en eventuell introduksjon av 14 Lakoff and Johnson, 1980, Metaphors We Live By, s

17 Innledning alternative generative metaforer for sentrale økonomiske begreper (som penger), vil forståelsen og bruken av begrepene i prinsippet kunne forandre seg. Andre måter å konstruere den økonomiske og sosiale virkelighet på, med tilsvarende og tilhørende sosiale institusjoner, vil da kunne utvikles. 15 Det er tvilsomt fra et historisk perspektiv at måten vi utformer penger på i begynnelsen av det 21. århundre har funnet frem til sin perfekte, evolusjonære sluttilstand, at evolusjonen av økonomiske teorier om penger, marked, velferd og rasjonalitet i dag har funnet endelig hvile i et langsiktig ekvilibrium. Intensiteten til og debattene om finans-, klima- og energikrisene i tyder på noen annet. Det er fullt mulig for et samfunn å konstruere den teoretiske forståelsen av penger og de økonomiske begreper vi bruker for å håndtere klimapolitikk, basert på andre konstituerende metaforer i fremtiden, hvis og når omstendighetene skulle gi behov for det. 15 Berger and Luckmann, 1966, The Social Contruction of Reality, II kap Stoknes: Økonomiske metaforer 7

18

19 Del I - Hva er en metafor verdt? Del I Hva er en metafor verdt? Stoknes: Økonomiske metaforer 9

20 Del I - Hva er en metafor verdt? 1. Hvorfor økonomiske metaforer og klimapolitikk? Under den turbulente høsten 2008, da finansmarkene var i fritt fall eller preget av panikk, kom metaforene tett og satt løst hos økonomiske journalister: Avisen VG skrev at norsk økonomi er i brann: Og mens flammene slikker oppover veggene, varsler regjeringen at de skal ringe til brannvesenet neste år en gang. Gjedrem kunne hjulpet dem, og pøst på mer vann. Men han nøyer seg med hageslangen foreløpig. 16 Oslo Børs er plaget av dårlige nerver og oppfører seg for tiden ikke særlig rasjonelt. Det er for tiden ikke noe som kan roe de frynsede nervene, men de håper likevel på å finne lys i finansmørket. Markedet, Børsen og Sentralbanken både blør, fryser og er manisk depressive, skrev MandagMorgen i en kommentar til medienes reportasjer. 17 Det er ikke sjelden at man støter på den holdning at metaforer er best egnet for journalistikk, pedagogikk, politikk og retorikere, men ikke for grundig, analytisk vitenskap. Denne holdningen vitner imidlertid om liten kjennskap til hvordan metafor fungerer i språk og tanke 18, dagligliv 19 og i avansert kunnskaps- og teoriutvikling 20. I alle fall siden Nietzsches kraftfulle utsagn om sannhet og metafor satte temaet på dagsorden i moderne filosofi 21, så har det vært en sakte men jevnt økende bevissthet om metaforenes språkformende og virkelighets-konstituerende kraft. Bakgrunnen for denne avhandlingen er ikke den plutselige haglstorm av økonomiske metaforer til bruk i beskrivelsen av finanskrise og børs fra uværet vinteren Eksempler på metaforer som nevnt i avsnittene over tilhører en kategori av metaforer som kanskje kan benevnes som overflate-metaforer, eller svake metaforer med Max Black s terminologi. 22 De er svake fordi de i hovedsak er dekorative og svakt ladet med 16 Verdens Gang, 5.des.2008, Senk renten nå eller gå av!, s MandagMorgen, 5.jan.2009, ved Britt Wang: Dette er jo ikke slutten på verden 18 Se Ortony, 1993, Metaphor and Thought, eller Lakoff, 1986, Women, Fire and Dangerous things. 19 Lakoff og Johnson, 1981, Metaphors we live by. 20 Ricouer, 1977, The Rule of Metaphor. 21 Nietzsche, 1873, On Truth and Lies in a Nonmoral Sense. 22 Black, 1993, More about metaphor. 10

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Finansiering av kirken

Finansiering av kirken Finansiering av kirken av Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Handelshøyskolen BI Sandvika 10. juli 2004 Forord: Rapporten er finansiert av det offentlige Stat-kirke-utvalget (Gjønnesutvalget)

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi. Are Severin Ingulfsvann. Ph.D. dissertation submitted to

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi. Are Severin Ingulfsvann. Ph.D. dissertation submitted to Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi Are Severin Ingulfsvann Ph.D. dissertation submitted to Bodø Graduate School of Business for the degree of Ph.D. University of Nordland I Abstract

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen?

Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? Marte Ericsson Ryste Fra formidlingssystem til styringssystem og tilbake igjen? - en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin Masteroppgave i Bibliotek-

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sigurd Bjurbeck. Markedsføring på nettet En studie av bedrifters strategier for å bygge og opprettholde gode kunderelasjoner via sosiale medier

Sigurd Bjurbeck. Markedsføring på nettet En studie av bedrifters strategier for å bygge og opprettholde gode kunderelasjoner via sosiale medier SigurdBjurbeck Markedsføringpånettet Enstudieavbedriftersstrategierforåbyggeogopprettholde godekunderelasjonerviasosialemedier Masteroppgaveikultur,samfunns ogsosialpsykologi Veileder:IngunnHagen Trondheim,Januar2012.

Detaljer

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

VERDIER I ENDRING. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie

VERDIER I ENDRING. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie VERDIER I ENDRING Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master of Public Administration

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

Man må ha bil hvis man har små barn. Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel. Kjetil Undseth

Man må ha bil hvis man har små barn. Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel. Kjetil Undseth Man må ha bil hvis man har små barn Strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel Kjetil Undseth Masteroppgave i sosiologi Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Høsten 2011

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility av Geir-Henning Iversen og Thomas Johansen Masteroppgave i økonomi og administrasjon studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Erfaringen i utvikling av skolen

Erfaringen i utvikling av skolen Notat 4/2005 Roy-Asle Andreassen Erfaringen i utvikling av skolen Ulike muligheter i forskning på skole og utdanning med grunnlag i skolens egne erfaringer VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN

Detaljer

Møte med familievold i sosialtjenesten

Møte med familievold i sosialtjenesten Møte med familievold i sosialtjenesten Sosialarbeiderens forståelse og handlemåter Randi Saur Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag Møte med familievold i sosialtjenesten

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil

Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil - hvilke konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? Marta Holstein-Beck Hovedoppgave i medievitenskap for cand. polit.

Detaljer

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser

Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser SJPA 14 (1-2) Omdømmehåndtering drivkrefter, kritikk og paradokser Haldor Byrkjeflot * Sammendrag Haldor Byrkjeflot Institutt for administrasjon og organisasjon og Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Offentlig sektor: - et nødvendig gode. Av Kåre Hagen

Offentlig sektor: - et nødvendig gode. Av Kåre Hagen Offentlig sektor: - et nødvendig gode Av Kåre Hagen 1 Tidligere utgivelser Publikasjoner: Unios verdibok Vet du nok pm pensjon? Makt og innflytelse i EU Klima for endring For en offensiv kunnskaps- og

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer