Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt"

Transkript

1 Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene boliger på fjernvarme nettet. Se side 8 9. Strømshopping Strømmens vei til huset ditt Hvor kommer prisene fra? 06

2 ENERGI FORLAG AS Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Strømmens treenighet Tre må man være for at den elektriske strømmen skal kunne gjøre underverker i hjemmet ditt: produksjon, salg og distribusjon. Denne treenigheten har noe forskjellige funksjoner som det er viktig å være klar over for å kunne forstå hva ditt lokale energiselskap må forholde seg til av overordnede lover og forskrifter. Ansvarlig redaktør Tor Gjendem tor. Tlf: Abonnement Bård Knutsen Tlf: Kraftproduksjon. Produksjon av strøm foregår i Norge stort sett i vannkraftverk, som også for det aller meste er eid av kommuner eller av staten. De største investeringene i vannkraft er gjort lang tid tilbake, men det pågår hele tiden investeringer til vedlikehold, utbedringer og nye kraftverk. Produksjonsselskapet selger det meste av sin kraft til den nordiske kraftbørsen. En stadig mindre del av kraften omsettes mellom kjøper og selger utenom kraftbørsen. Det vil si at du som husholdningskunde ikke kjøper strømmen din fra en kraftprodusent, men fra et omsetningsselskap. Mer om kraftproduksjon på side 3. Kraftsalg. Salg av strøm skjer som oftest gjennom et eget omsetningsselskap. De kjøper strømmen fra kraftbørsen eller direkte fra en produsent til markedspris, som avgjøres av balansen mellom tilbud og etterspørsel, altså hvor mye som produseres, og hvor mye som forbrukes. I kraftmarkedet er det fri konkurranse, og det vil si at du som strømkunde kan kjøpe strømmen fra det omsetningsselskapet du selv mener passer deg best med hensyn til pris og avtaleform. Mer om kraftsalg på side 4. Distribusjon. Som kunde forholder du deg ofte til to selskaper. Kraftleverandøren skaffer kraften til veie, netteieren leverer kraften fysisk inn i huset gjennom linjenettet. Naturlig nok kan det ikke bygges ut konkurrerende linjenett, derfor er strømnettet et naturlig monopol. For at denne monopolsituasjonen ikke skal kunne utnyttes av nettselskapene, er disse selskapene strengt regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Nettselskapene drifter, vedlikeholder og utvikler nettet i hvert sitt geografiske område. Når nettleien kan variere mellom de ulike nettselskapene, så er årsaken at naturgitte forhold gir selskapene ulike kostnader. Mer om kraftdistribusjon på side 5. Energikonsern. I mange tilfeller er alle disse funksjonene organisert i et konsern. Konsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet. Den vanlige organiseringen av et kraftkonsern er et moderselskap og ett aksjeselskap for hver av funksjonene som er beskrevet ovenfor: produksjon, strømsalg og distribusjon (nettselskap). På denne måten blir de enkelte funksjoner klart adskilte. foto: statkraft/flickr, fredrik kveeen, viggo aronsen, varanger kraftentreprenør Produksjon Artko Grafisk Produksjon Tlf: Design Therese B. Hansen Hege Blix Bernhardsen Utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group AS Kjære leser I denne utgaven av Vår Energi har vi lagt særlig vekt på å forklare sammenhengene mellom produksjon, salg og distribusjon av strøm. Du vil også finne informasjon om hvordan strømprisene settes, og forklaringer på hvorfor både kraftprisen og nettleien varierer mellom regioner i vårt langstrakte land. Som vi spådde i forrige utgave av Vår Energi, fikk vi høye strømpriser også denne vinteren. Lave magasinfyllinger, tidlig vinter og lange kuldeperioder, samt bortfall av svensk kjernekraft i perioder av vinteren er hovedårsakene. Spørsmålet som melder seg er om vi rett og slett må ta inn over oss at de lave strømprisenes tid er forbi, og at vi må venne oss til at en større andel av husholdningens utgifter vil gå til lys og varme. Nettleien må også forventes å stige i årene som kommer på grunn av utbygging av nye fornybare energiformer og store utbedringer og utskiftning av nettet som transporterer strømmen til oss som kunder. Som forbrukere kan vi i liten grad påvirke prisene, men til gjengjeld kan vi foreta flere tiltak for å redusere strømforbruket. Dette kan du lese mer om i magasinet. Snart vil smarte strømmålere innta tusener av norske hjem. Les mer på side 14 om hvilke fordeler dette vil gi deg. Du kan også lese om hva som skjer når du ikke leser av strømmåleren, i jusspalten på side 12. Vi i Vår Energi håper du opplever innholdet som nyttig og tar gjerne imot ris og ros. Send gjerne en epost til: God lesing! Tor Gjendem Ansvarlig redaktør Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarkedet og hva du kan gjøre for å påvirke strømregningen. Magasinet inneholder blant annet råd og tips om strømsparing og brannsikkerhet, og vi håper at magasinet kan bidra til økt forståelse for hvordan kraftmarkedet fungerer. 2

3 Norge har den sjette største vannkraftproduksjonen i verden. Verdens største batterier Regnet har alltid vært en velsignelse for norsk kraftproduksjon. Nedbør lader opp verdens største batterier i form av dammer som kan tappes til elektrisk kraft når vi trenger den mest og i Europa er den svært ettertraktet. Produksjon av elektrisk kraft fra vannkraft utgjør 96 prosent av den samlede elektrisitetsproduksjonen i Norge, og vi har den sjette største vannkraftproduksjonen i verden. Fornybar energi er en svært ettertraktet ressurs, spesielt i EU-området hvor bare 17 prosent av all elektrisitet er basert på fornybare ressurser. I klimaets tjeneste ønsker EU å redusere utslipp av CO 2 ved å øke andelen av fornybar energi. Da er de norske batteriene verdifulle. Vannkraftpotensial. I 2009 ble det i Norge produsert 127,1 milliarder kilowattimer (TWh) vannkraft fra vannkraftverk. Det norske vannkraftpotensialet er på om lag 205 mil liarder kilowattimer (TWh). Av dette er 123,4 TWh utbygd og 48,6 TWh er vernet eller avslått gjennom konsesjonsbehandling. Kraftverk under bygging utgjør 1,4 TWh, og det er gitt utbyggingstillatelse til prosjekter som enda ikke er startet opp. Samlet produksjon for disse er på 2 TWh. Videre er om lag 7 TWh meldt eller søkt konsesjon. Gjenstående restpotensial fordeler seg med 16,5 TWh fra små kraftverk og 6,5 TWh fra nye kraftverk med installert effekt over 10 MW. Det er altså fortsatt muligheter til å bygge ut om lag 33 mil liarder kilowattimer vannkraft i Norge. Vindkraft. Elektrisk kraft fra vindmøller utgjør en relativt liten andel av vår samlede kraft produksjon. De første framstøt for å ta vindenergi i bruk ble gjort fra slutten av 1980-tallet. I dag vurderes vindkraften å ha et betydelig potensial de nærmeste årene. Ved utgangen av 2009 er årsproduksjonen av vindkraft én terawattime, som betyr én milliard kilowattimer tilsvarende elforbruket til om lag husstander. Dette produseres fra 200 vind turbiner i 18 vindparker. Vindkraft og vannkraft passer godt sammen. Når det blåser mye, kan vi lagre vann i magasinene, og når vinden stilner, kan vi raskt kjøre opp vannkraftproduksjonen. Salg fra produsent. En kraftprodusent selger gjerne sin elektriske kraft til et omsetningsselskap, også kalt en kraftleverandør. Derfra selges strømmen til deg som kunde. Dette kalles bilateral krafthandel. Produsentene kan også selge til kraftbørsen, hvor omsetningsselskapene kan kjøpe inn sin kraft for videre salg. De bilaterale kontraktenes andel av totalomsetningen i Norge og Norden har vært fallende de siste årene. Fortsatt er det likevel de bilaterale kontraktene som utgjør den største andelen av totalomsetningen. foto: statkraft/flickr 3

4 Strømleverandørene kjøper kraften på vegne av kundene på den nordiske kraftbørsen eller direkte fra en produsent. Strømshopping Du kan shoppe strøm til huset fra hvilken som helst av de 233 strømleverandørene i Norge som har konsesjon for kjøp og salg av elektrisk kraft. Det er også flere kontraktstyper å velge mellom. Strømleverandørene kjøper kraften på vegne av kundene på den nordiske kraftbørsen Nord Pool eller direkte fra en produsent. Du kan inngå avtale med hvem du vil og når du vil. Slik skifter du. Når du har inngått avtalen, vil den nye leverandøren sende melding til nettselskapet om leverandørskiftet. Slik melding må sendes til nettselskapet senest seks dager før leverandørskiftet skal gjennomføres. Nettselskapet gir beskjed til din gamle leverandør om at de vil miste kunden, og gir beskjed til deg om at måleren må leses av på datoen for leverandørskiftet. Oversikt over kraftleverandører og deres priser finner du på Konkurransetilsynets internettsider. Typer kontrakter. Generelt kan du velge mellom tre hovedtyper kontrakter: kontrakter med fast pris for en avtalt periode kontrakter med standard variabel pris kontrakter basert på markedspris med påslag En fastprisavtale er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år. Dette gir deg som kunde en «forsikring» mot høye strømpriser og bør vurderes av hus holdninger som har en stram økonomi og trenger forutsigbare regninger. Standard variabel kraftpris har tradisjonelt vært den mest utbredte kontraktstypen i Norge. Standard variabel kraftpris varierer basert på utviklingen i kraftmarkedet. Påslag markedskraft er en avtale om at prisen følger markedsprisen som fastsettes på kraftbørsen. I tillegg til markedsprisen må du betale et påslag. Hva passer best? På grunn av overføringsbegrensninger kan prisen i perioder bli forskjellig i forskjellige geografiske områder. Leverandører vil normalt benytte områdeprisen i området der kunden bor. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilke type avtale du bør velge. Det viktigste du bør tenke på, er din egen økonomi og hvilken risiko du er villig til å ta. Har du en stram økonomi som ikke tåler svingninger fra måned til måned, bør du vurdere en fastprisavtale. Har du en litt romslig økonomi, bør du vurdere en avtale hvor prisen kan endre seg i takt med markedet, og hvor det er muligheter for lave priser i perioder. Men da må du også kunne tåle litt uforutsigbare topper. foto: fredrik kveen 4

5 I vårt langstrakte land med store variasjoner i bosetning, klima og topografi må det også nødvendigvis være ulike kostnader ved fram føring av strøm. Strømmens vei til huset ditt Det er ikke ønskelig med flere dyre parallelle strømnett i Norge, like lite som det er ønskelig med parallelle veier som konkurrerer med hverandre. Derfor har nett selskapene monopol på transport av strøm men de får langt fra gjøre som de vil. Hvert enkelt nettselskap i Norge har ansvar for distribusjon av strøm i et avgrenset geo grafisk område. For å få konsesjon må de oppfylle strenge krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Inntektsramme. NVE fastsetter et nivå for hvor mye hvert enkelt nettselskap har lov til å ta seg betalt av sine kunder. Denne inntekten som kalles inntektsramme, er altså et tak for hvor store inntekter et nettselskap kan hente inn. Den fastsattes med bakgrunn i de enkelte selskapers kostnadsnivå, basert på blant annet ulike geografiske forhold. Nettleia fastsettes av selskapene selv, men det må gjøres innenfor den inntektsrammen de har fått tildelt. Selskapene trenger ikke å kreve inn hele inntektsrammen fra kundene, men tar de for mye, så skal det tilbakebetales. Det må gjøres gjennom lavere nettleie i påfølgende år. Nettleie. Skal du bruke nettet til å frakte strøm hjem til deg, så må du betale for det. Akkurat som du betaler veiavgift når du har bil som må bruke veien. Nettleie er en inntekt som eieren av strømnettet må ta for å kunne bygge, drifte og vedlikeholde den «veien» som strømmen må bruke for å komme fram til boligen din. I vårt langstrakte land med store variasjoner i bosetning, klima og topografi må det også nødvendigvis være ulike kostnader ved framføring av strøm. Det vil naturlig nok være dyrere å forsyne et område som har spredt bebyggelse enn å levere strøm til et bysamfunn med korte avstander mellom forbrukerne. I tillegg til selve nettleien betaler du på samme faktura også elavgift og merverdiavgift til staten. Nettnivåer. På samme måte som veinettet vårt er også strømnettet inndelt i forskjellige nivåer og med forskjellig kapasitet. Distribusjonsnettet er lokalveien inn til huset ditt. Spenningsnivået kan være opp til 22 kilovolt (kv), men transformeres ned til 220 volt før du kan bruke strømmen til elektriske ovner og apparater. Regionalnettet har høyere kapasitet, transporterer strømmen innenfor en større region, og er bindeleddet mellom det lokale nettet og sentralnettet. Sentralnettet er strømmens riksvei som binder alle nettene sammen til et landsdekkende kraftnett. Dette nettet har høy kapasitet (spenninger på kilovolt) og kan frakte strøm over lange distanser med minst mulig tap. foto: viggo aronsen, varanger kraftentreprenør 5

6 Hvor kommer prisene fra? Kraftprisen bestemmes av forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig. Markedsprisen på kraft representerer kompromissløsningen mellom kjøper og selger. Hver eneste dag skjer det en budrunde på den nordiske kraftbørsen der selgere og kjøpere melder inn hvor mye kraft de ønsker å handle og til hvilken pris. Det blir fastsatt en pris som både kjøper og selger kan godta. Dermed velger markedet hver dag den billigste mulige måten å forsyne Norden med kraft. Påvirkning. Det er flere forhold som påvirker prisen. Når forholdet mellom produksjon og forbruk endrer seg, skifter også prisen. Jo mer kraft som er tilgjengelig, desto lavere blir prisen og jo mer forbrukerne etterspør, desto høyere blir prisen. På kort sikt påvirkes markedsprisen blant annet av forbruksnivå, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. På lang sikt påvirkes markedsprisen av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet. Det er også fem forskjellige spotpriser innenfor fem forskjellige soner i Norge. Det henger sammen med de tekniske begrensningene i linjenettet. Store deler av det nordiske kraftmarkedet forsynes av vannkraft. Derfor har nedbørsmengden stor betydning for prisene. Produksjon. Store deler av det nordiske kraftmarkedet forsynes av vannkraft. Derfor har nedbørsmengden stor betydning for prisene på kraftbørsen. Mye nedbør gir mer vann til kraftproduksjon som igjen øker tilbudet på kraftbørsen og driver prisene ned. Men i Norden har vi også flere store kjerne kraftverk. Vi har opplevd at svenske kjernekraftverk har vært ute av drift i lengre tid når forbruket er stort, det påvirker også kraftprisen i vannkraftlandet Norge. Forbruk. Hvor stort forbruket av elektrisk strøm vil være, påvirkes av mange forhold, på kort og på lang sikt. Innenfor døgnet vil vår bruk av strøm variere etter våre vaner og rutiner. Typisk er forbruket størst om morgenen og om ettermiddagen, og minst når huset står tomt og de fleste er på jobb. På årsbasis påvirker forbruket av årstider, temperatur- og værforhold. Over lengre tid kan strømforbruket påvirkes av velferdsutviklingen om vi har god eller dårlig råd men også av hvordan vi bruker strømmen. Høye priser over tid fører gjerne til at vi bruker strømmen på en mer rasjonell måte, og begrenser forbruket gjennom sparetiltak eller ved mer effektive elektriske apparater. Tilpasning. Forutsetningen for at pris utviklingen skal være stabil, er at produksjons - og overføringskapasiteten holder tritt med forbruksutviklingen over tid. Da må det være mange uavhengige produsenter og for brukere i markedet slik at vi opprettholder konkurransen. Det innebærer også en fri etablering, full tilgang til informasjon og en effektiv kraftbørs. Men også energipolitikken må fungere. Høye priser er signaler om manglende utbygging av produksjon eller overføring. Da må de politiske rammebetingelsene være tilpasset en utbyggingstakt som kan stabilisere prisen innen rimelig tid. foto: tafjord 6

7 Det skal være lik forsyningssikkerhet og lik pris på strøm i hele landet, og samme mulighet for næringsutvikling. Sårbare Midt-Norge Midt-Norge er i en svært sårbar kraftsituasjon, og med ekstra høye priser. Store kraft forbrukere som Hydro Sunndalsøra og Ormen Lange, svake forsyningslinjer og liten produksjon i regionen er årsaker som gjør situasjonen utrygg. Mange forslag til løsning er kastet fram fra forskjellig hold: gasskraft, raskere linjeutbygging, avgiftsfritak og energisparingspakke. Den generelt anstrengte kraftsituasjonen i hele Sør-Norge i vinter har ikke gjort situasjonen bedre for denne regionen. Lover løsning. Olje- og energiminister Ola Borten Moe lover løsning på dette, som han karakteriserer som «et overmodent saksfelt». Men på sin første dag på jobben kunne han ikke nevne noen konkrete forslag til en rask løsning. Det skal være lik forsyningssikkerhet og lik pris på strøm i hele landet, og samme mulighet for næringsutvikling. Der er vi ikke i dag, og det kommer til å kreve store investeringer i nett og overføringskapasitet, uttalte Ola Borten Moe til Aftenposten. Statnett vil bygge. Statnett arbeider blant annet med den planlagte linjen mellom Ørskog og Fardal. Bakgrunnen er både det økende kraftunderskuddet i Møre og Romsdal, og planer om ny kraftproduksjon i Sogn og Fjordane. I fjor fikk Statnett konsesjon på en ny linje fra Namsos til Storheia på Fosen. Denne linja må på plass for at de omfattende planene om vindkraft i Midt-Norge skal kunne realiseres. I tillegg anser Statnett denne konsesjonen som en viktig brikke for utbygging av et mer robust sentralnett, og for å redusere energiunderskuddet i Midt-Norge. Det er også søkt om spennings oppgradering for linja mellom Klæbu og Namsos, og om en ny linje på strekningen Storheia Orkdal/Trollheim, som vil berøre både Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Statnett har planer om å investere rundt ni milliarder kroner i Midt-Norge fram mot Ny produksjon. Midt-Norge er et område med kraftunderskudd, men samtidig et område med store vindkraftressurser. Statnett er av myndighetene gitt en koordinerende rolle i forhold til å realisere ny fornybar energi. De har derfor inngått avtaler med vindkraftaktørene i de aktuelle områdene for å sikre en koordinert beslutningsprosess som muliggjør at vindkraften blir etablert samtidig med ledningen. foto: thor nielsen Olje- og energiminister Ola Borten Moe lover løsning på dette, som han karakteriserer som «et overmodent saksfelt». Men på sin første dag på jobben kunne han ikke nevne noen konkrete forslag til en rask løsning. 7

8 I N F O R M A S J O N T Vedlikeholdsleder i Sunndal Kommune, Harald Johnsen og leder for fjernvarme i Sunndal Energi,Georg Tvedt. Fjernvarmeutbygging ved Tredal skole Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene boliger på fjernvarme nettet. Næringslivet i Sunndal satser på mer bruk av spillvarme trass i at det er lavkonjunktur. Dagens fjernvarmeanlegg er basert på varmegjenvinning fra spillvarme hos Hydros aluminiumsanlegg. For å utvide fjernvarmeanlegget ytterligere har styret i Sunndal Energi bestemt at leveringssikkerheten må bedres. Dette gjøres ved å installere et nytt gjenvinningsanlegg fra et av de andre renseanleggene. I tillegg til dette skal vi i koble til ni nye kunder til fjernvarmenettet. Samlet effekt er på 3,8 millioner kilowattimer (GWh). Vi har også som målsetning å knytte til oss flere eneboliger innenfor konsesjonsområdet i perioden, sier Georg Tvedt, leder for fjernvarme i Sunndal Energi. Sunndal Energi er liten i fjernvarmemålestokk i Norge, men Tvedt er litt stolt over at i utgangen av 2013 vil 90 prosent av kommunale bygg være tilknyttet fjernvarme innenfor konsesjonsområdet. Det som er like viktig for Sunndal Energi, er at fjernvarmeutbyggingen avlaster en potensiell vekst i forbruk av strøm. Omsetning av strøm har vært omtrent lik i årene etter 2004, mens fjernvarmen har økt. Dette forteller oss at det er riktig å satse på fjernvarme også i framtida, sier Tvedt. Fjernvarmeanlegget har siden 4. oktober 2004 forsynt et sterkt økende antall kunder med varme. Det er boliger, kontorer, industri, butikker, skoler, helsetun, svømmehall, legesenter, kunstgressbane og annet med miljøvennlig varme. Mer enn 50 større bygg og 220 leiligheter varmes opp med spillvarme hentet fra Hydro Aluminium. Fakta Oppstart: 4. oktober 2004 Utnyttet energi: 24,2 GWh (2010) Effekt: 8,5 MW Rørlengde: meter Trasèlengde: 16,0 km Type rør: Isolerte stålrør med ytre kappe av plast med innlagte tråder for vannlekkasjedeteksjon. Isolasjonklasse 1 Ytre dimensjoner rør: mm Total utbyggingskostnad: 52 millioner Enova: Statsstøtte 5,5 millioner kroner. Sunndal kommune: 1,5 millioner kroner for oppdimensjonering for næringsutvikling og 1 million kroner i direkte støtte Hva er fjernvarme? Fjernvarme er et distribusjonssystem for varmt vann. Vannet sirkulerer i to isolerte rør, mellom varmekilde og kunde. Hva er spillvarme? Varmeproduksjon som ellers har gått tapt. Hva kan fjernvarmen tilby? Konkurranse dyktige priser Høy leveringssikkerhet Langtidsavtaler Høy miljøprofil Leverer fjernvarme til nye og eksisterende boliger 8

9 I L V Å R E K U N D E R Ann Mari Ødegård i borettslaget Kv15 viser fram sitt nye sikringsskap til Tom Mørk, leder for tilsyn og måling i Sunndal Energi. Hva er DLE? Det lokale eltilsyn (DLE) ved Sunndal Energi er, i henhold til tilsynsloven, pålagt å føre tilsyn med installasjonene som er tilknyttet selskapets elnett. Formålet med kontrollen er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker som skyldes feil ved det elektriske anlegget, sier Tom Mørk, leder for tilsyn og måling ved Sunndal Energi. Han oppfordrer forbrukerne til jevnlig å sjekke sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. Se etter brunsvidde merker som på bildet til høyre og kjenn etter om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte fagfolk kontaktes. Borettslaget Kv15 med sine 128 leiligheter har nylig oppgradert alle sikringsskap og hovedtavler. De gamle sikrings elementene er byttet ut med moderne og sikrere jordfeilautomater. Alle hovedtavler har fått nye tilførsels kabler og nye effektbrytere. Kv 15 er et godt eksempel på et borettslag som tar elsikkerheten på alvor. Eldre blokkbebyggelse er ikke dimensjonert for dagens krav og trenger oppgraderinger og vedlikehold. Brunsvidde merker er tegn på varmgang. Det er eier og bruker som har ansvar for at elektroinstallasjonen med utstyr blir forskriftsmessig vedlikeholdt. Ta kontakt med oss hvis du mener at Huset/leiligheten du har kjøpt, ikke har den kvaliteten på elektroinstallasjonen som forventes Installatøren ikke har gjort godt nok arbeid i fohold til forskrifter og regler Om du vil ha en avtale om kontroll Vi sjekker også nye anlegg for å bidra til å heve kvaliteten på arbeid som blir utført. Egenkontroll Sørg for å montere flere stikkontakter i stedet for å bruke skjøteledninger og «løse dobbeltkontakter» Trekk ut støpsler på løse, termostatstyrte apparater når de ikke benyttes Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør dette tas ut av bruk og leveres ved en gjenvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt Husk at det er bare autoriserte fagfolk som kan utføre arbeid på den faste installasjonen Fakta om DLE Kontroll av elinstallasjoner og utstyr Informasjon om elsikkerhet Revisjon og verifikasjon av virksomheter Tilsyn og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeid Kontroll og oppfølging av virksomheter med elektromedisinsk utstyr Bistand ved etterforskning av brann- og ulykker med elektrisk årsak Markedskontroll Tilsyn med konsulenter Hvert år oppstår det ca branner i Norge av disse skyldes trolig feil ved det elektriske anlegget, feil ved elektriske apparater eller feil bruk. 9

10 Forenkling av Nettleien leverandørbytte øker Faktura Avregning Fakturanummer: Fakturadato: Kundeservice: 4%+ÎFhE0LÄ Ola Normann Hafslund gt EIDSVOLL Kundenummer: Strøm Nettleie Sum for perioden Sum å betale 25% MVA av 4 060,72 Herav forbruksavgift (inkl. MVA) Se fakturaspesifikasjon på baksiden Beløpet blir belastet din konto i.h.h.t. avtale kr kr kr kr kr kr 2 958, , , , ,18 688,23 Strømprodukt: Variabelpris Anleggsadresse: Anleggsskilt: Målepunkt ID: Målernummer: efakturareferanse: Hafslund gt Med gjeldende priser og et antatt årsforbruk på kwh pr. år ville avgifter til staten utgjort følgende andel av strømregningen: Avgifter 28% Endringene skal først og fremst bidra til å klargjøre roller og plikter for kraftleverandør og nettselskap i forbindelse med flytting, leverandørbytter og fakturering. Det betyr at kundene i de fleste tilfeller kun trenger å ta kontakt med kraftleverandør. Enklere flytting. De forenklingene som nå innføres vil føre til at færre kunder havner på leveringsplikt i forbindelse med flytting. Leveringsplikt betyr at dersom du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, så har nettselskapet plikt til å levere kraft til deg. Det er gjerne en midlertidig ording, og prisen ligger normalt høyere enn hva du kan få hos en kraftleverandør. Dersom du havner på leveringsplikt, har nettselskapet plikt til å informere deg om hvilke leverandører som leverer kraft i deres nettområde. Nettleie 22% Nettleien for en gjennom snittlig husholdning blir 1,3 prosent høyere i år enn i fjor. Med et forbruk på kwh per år, tilsvarer den økningen 120 kroner. kwh 6000 Utvikling i ditt strømforbruk Strøm 50% Betalingsfrist: Ved for sen betaling beregnes 8,75 % forsinkelsesrente pr. år. Ved betalingspåminnelse påløper gebyr kr. 60,00. Belastes på neste ordinære faktura. Husk å påføre KID: SEP-OKT Fakturautsteder: Hafslund Fakturaservice AS NO (MVA) NOV-DES JAN-FEB MAI-JUN MAR-APR 0 JUL-AUG En forskriftsendring om måling og avregning mv. som trådte i kraft fra 1. januar 2011 forenkler dine oppgaver som kunde ved flytting, leverandørbytter og fakturering. I år Forrige år Hafslund Fakturaservice AS er et heleid datterselskap av Hafslund ASA. Kundenr: Fakturanr: Enklere med A - Bestill i nettbanken din Ola Normann Hafslund gt EIDSVOLL Hafslund Fakturaservice AS 0247 OSLO GIROEN SKAL IKKE BENYTTES Merverdiavgift og forbruksavgift står for om lag halvparten av denne kostnadsøkningen. Nettleien for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 46,5 øre per kilowatttime i fjor til 47,1 øre i Økningen i nettleien skyldes hovedsakelig økte kostnader hos nettselskapene grunnet høyere investeringer og høyere kraftpris i nettapsberegningen. Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader medvirker til at nettleieøkningen ikke blir større, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Energimerking av din bolig Attesten gjelder for følgende eiendom Adresse: Storgata 4A Postnr/Sted: 1380 Asker Leilighetsnummer: Bolignr: Ansvarlig for energiattesten: Workflow Unit Test User Energimerking er utført av: Unit Test User, Workflow Dato: :23:48 Energimerkenummer: A Gnr: 33 Bnr: 119 Seksjonsnr: Festenr: Bygnnr: ENERGIMERKE Energieffektivt Fra 1. juli i fjor har det vært obliga torisk med gyldig energiattest for alle boliger over 50 kvadratmeter som selges eller leies ut. Det er ikke mulig å avtale seg bort fra dette kravet. Energimerket skal inngå i markedsføringen av boligen. Det består av en energikarakter som viser hvilken energistandard boligen har, og en oppvarmingskarakter som viser i hvilken grad boligen kan varmes opp uten bruk av fossilt brensel eller elektrisitet. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som er ansvarlig for ordningen. Oppfordring. Etter et halvt år med ordningen er boliger og yrkesbygg energimerket. Vassdrags- og energidirektør Agnar 10 Energimerket angir hvor energieffektiv boligen er. Energimerket er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens tekniske standard og ikke bruken som bestemmer energimerket. C betyr at boligen overholder nye byggforskrifter - vedtatt i For mer informasjon se r Aas er fornøyd med denne utviklingen, og oppfordrer alle som skal kjøpe eller leie til å etterspørre energiattest. Den sier noe om bygningens kvalitet og driftskostnader, og i tider med høye kraftpriser er det mye å spare ved å bo i en energieffektiv bolig, sier Agnar Aas. Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Her er det satt av plass til et oppvarmingsmerke. Dette merket vil først komme i senere utgave av energiattesten. ENERGIBRUK Forventet energibruk: kwh pr. år. Målt energibruk: Forventet energibruk varierer for like boligtyper ved forskjellig klima. Ut fra det lokale klimaet der hvor boligen ligger, vil denne boligen ha en forventet energibruk på 216 kwh pr. m² ved normal bruk. Det oppvarmede arealet er oppgitt til 150 m². Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste 1-3 årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: (Null kwh pr. år betyr at virkelig energibruk ikke er oppgitt.) kwh pr. år Økt verdi. Foreløpig reflekteres ikke karakterskalaen på prisen når en bolig selges, men ifølge Norges TakseringsForbund øker den tekniske verdien med rundt kroner for hver karakter du går opp på energimerkeskalaen. Det betyr at du kan gjøre gode kjøp blant hus med høy merking i og med at dette ennå ikke tas hensyn til i markedprisen, uttaler president Ole Øyvind Moen i takseringsforbundet. Varmepumpe er en god alternativ oppvarmingskilde. Legg grun Når vårsola varmer og sommeren er like rundt hjørnet, er det lett å glemme vinterens kulde og høye strømpriser. Men det er nå det er lettest å utføre alle de tiltakene du så smertelig erfarte at du manglet sist vinter. Strømmen er dyr når du trenger den mest, derfor må du tenke nøye gjennom hvordan du med enkle midler kan redusere ditt strømbehov. Etterisolering. Du kan senke fyringsutgiftene og øke bokomforten med etterisolering. Spesielt gjelder der i gamle hus som ofte er dårlig isolert. Luftlekkasjer merkes ofte som trekk rundt vinduer, dører, i overgang mellom vegg og gulv/tak og langs gulv. Med god isolering blir overflatetemperaturen på vegger og vinduer nesten like høy som

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Forsanvatn kraftverk

Forsanvatn kraftverk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Byggingen av Forsanvatn kraftverk godt i gang Forsanvatn kraftverk skal stå ferdig våren 2013 med

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10

Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Smart og energie ff e k t i v t 13. Smarte målere 14. Unngå overbelastning og brann 10 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Ny tunnel gir nye muligheter Sunndal Energi gjennomfører en stor satsing i den nye tunnelen gjennom

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Varmere Våtere Villere. Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Hva gjør du? Hva har du krav på?

Varmere Våtere Villere. Kinoopplevelse i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Hva gjør du? Hva har du krav på? Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 05 Når strømmen blir borte: Hva gjør du? Hva har du krav på? Varmere Våtere Villere Klimaendringer

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Bygger nett for bedre forsyning. Større, slankere, vakrere 16. The Boss of strømforbruk. Premiekryss. Konkurranse. Slik blir nettleia bestemt 03

Bygger nett for bedre forsyning. Større, slankere, vakrere 16. The Boss of strømforbruk. Premiekryss. Konkurranse. Slik blir nettleia bestemt 03 Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Større, slankere, vakrere 16 NR 2. høstutgave 2012 l 30. årgang l LiVsstiLsmAGAsiN fra ditt NEttsELskAp Bildet viser statnetts utbygging ved Osafjorden. Foto:

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer