Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010"

Transkript

1 Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/ /EØS/58/61 av 10. august 2010 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til tilpasninger i nasjonalregnskapene som følge av revisjonen av standarden for næringsgruppering NACE Revisjon 2 og den statistiske produktgruppering etter næring (CPA)(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93( 3 ) ble det opprettet en ajourført statistisk produktgruppering etter næring (heretter kalt CPA 2008). under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet( 1 ), særlig artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: 4) Ved forordning (EF) nr. 2223/96 om opprettelse av Det europeiske nasjonalregnskapssystem 1995 (heretter kalt ENS 95) innføres et system med felles standarder, definisjoner, grupperinger og regnskapsregler for utarbeiding av medlemsstatenes nasjonalregnskaper. 5) Fastsettelsen av en revidert standard for næringsgruppering og en revidert statistisk produktgruppering etter næring krever en tilpasning av forordning (EF) nr. 2223/96. 1) Innføringen av en ajourført standard som tar hensyn til den teknologiske utvikling og til strukturendringer i økonomien, er av avgjørende betydning for Kommisjonens løpende arbeid med å sikre relevant europeisk statistikk. 6) Komiteen for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk (CMFB) nedsatt ved rådsbeslutning 2006/856/EF( 4 ) er blitt rådspurt. 7) Komiteen for det europeiske statistikksystem er blitt rådspurt 2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder( 2 ) ble det opprettet en ajourført standard for næringsgruppering, NACE Revisjon 2 (heretter kalt NACE Rev. 2). VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 2223/96 gjøres følgende endringer: 3) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om 1. «NACE rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten, unntatt i nr (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/2011 av 1. april 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av , s. 28. ( 1 ) EFT L 310 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 393 av , s I nr erstattes «næring 70» med «næring 68». ( 3 ) EUT L 145 av , s. 65. ( 4 ) EUT L 332 av , s. 21.

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/ Fotnote (1) til nr skal lyde: «NACE Rev. 2: Standard for næringsgruppering i Det europeiske fellesskap i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EFforordninger innenfor særlige statistikkområder». 4. I fotnote (2) til nr endres «ISIC Rev. 3» til «ISIC Rev. 4». 5. Fotnoten til nr skal lyde: «CPA: Statistisk produktgruppering etter næring i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93». 6. I vedlegg 7.1 til kapittel 7 skal definisjonen av «Transportmidler (AN.11131)» lyde: «Utstyr til befordring av mennesker og gjenstander. Som eksempel kan nevnes produkter (unntatt deler) som hører inn under CPA(1), næring 29 og 30, som motorvogner, tilhengere og semitrailere, skip, lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei, luft- og romfartøy, motorsykler, sykler osv.». 7. I vedlegg 7.1 til kapittel 7 skal definisjonen av «Andre maskiner og annet utstyr (AN.11132)» lyde: «Maskiner og utstyr som ikke er klassifisert andre steder. Som eksempel kan nevnes produkter (unntatt deler samt installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester) som hører inn under følgende CPA-næringshovedgrupper: 28.1 «Maskiner og utstyr til generell bruk», 28.2 «Andre maskiner og annet utstyr til generell bruk», 28.3 «Jordbruks- og skogbruksmaskiner», 28.4 «Maskiner til metallbearbeiding og annet maskinverktøy», 28.9 «Andre spesialmaskiner», 26.2 «Datamaskiner og tilleggsutstyr», 26.3 «Kommunikasjonsutstyr», 26.4 «Elektronikk til husholdningsbruk», 26.5 «Måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, klokker og ur», 26.6 «Strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr», 26.7 «Optiske instrumenter og fotografisk utstyr» og CPA-næring 27 «Elektrisk utstyr». Andre eksempler som kan nevnes er produkter (unntatt deler samt installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester) som hører inn under CPA-undergruppe «Ubestrålte brenselelementer for kjernereaktorer», CPA-næring 31 «Møbler», CPAnæringshovedgruppe 32.2 «Musikkinstrumenter, 32.3 «Sportsartikler» og 25.3 «Dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg». 8. Fotnote (1) til vedlegg 7.1 til kapittel 7 skal lyde: «Statistisk produktgruppering etter næring (CPA)». 9. I vedlegg II nr. 7 erstattes «næringsgruppe «Utleie av egen fast eiendom»» med «næringsgruppe «Utleie og drift av egen eller leid fast eiendom»», «næring 71 «Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk»» erstattes med «næring 77 «Utleie og leasingvirksomhet» og «næringsgruppe 60.24» erstattes med «næringsgruppe 49.41». 10. I vedlegg II nr. 11 erstattes «næringsgruppe 65.21» med «næringsgruppe 64.91». 11. I vedlegg II nr. 14 erstattes «næringsgruppe 65.22» med «næringsgruppe 64.92». 12. I vedlegg III nr. 14 erstattes «næringsgruppe 75.30» med «næringsgruppe 84.30». 13. I vedlegg III nr. 17 erstattes «næringsgruppe 66.02» med «næringsgruppe 65.30». 14. I vedlegg III nr. 32 erstattes «næringsgruppe 66.01» med «næringsgruppe 65.11». 15. I vedlegg III nr. 37 erstattes «næringsgruppe 66.03» med «næringsgruppe 65.12». 16. I vedlegg III nr. 41 erstattes «næringsgruppe 67.20» med «næringshovedgruppe 66.2». 17. I tabell 8.22 skal tabellens tittel lyde: «NÆRINGER (næringsområder i NACE Rev. 1)». 18. I vedlegg IV skal tittelen «OMGRUPPERING OG KODING AV NÆRINGER (A), PRODUKTER (P) OG INVESTERINGER (FAST INVESTERING) (PI)» lyde: «OMGRUPPERING OG KODING AV NÆRINGER (A*), PRODUKTER (P*) OG INVESTERINGER (INVESTERING I FAST KAPITAL) (AN)». 19. I vedlegg IV skal teksten etter tittelen «OMGRUPPERING OG KODING AV NÆRINGER (A), PRODUKTER (P) OG INVESTERINGER (FAST INVESTERING) (PI)» erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning: 20. I vedlegg B endres «A3» til «A*3», «A6» endres til «A*10», «A6» endres til «A*10», «A17» endres til «A*21», «A31» endres til «A*38» og «A60» endres til «A*64» gjennom hele teksten.

3 Nr. 58/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21. I vedlegg B i tabellen «Oversikt over tabellene» gjøres følgende endringer: rader med henvisning til tabell 15 og 16 utgår: 15 Tilgangstabell i basispriser inkl. omregning til kjøperpriser, A60 P Fra Anvendelsestabell i kjøperpriser, A60 P Fra 2000 og erstattes med følgende rader: 15 Tilgangstabell i basispriser inkl. omregning til kjøperpriser Fra Anvendelsestabell i kjøperpriser: Fra 2000 rader med henvisning til tabell 17, 18 og 19 utgår: 17 Symmetrisk kryssløpstabell i basispriser, P60 x P60, femårlig 18 Symmetrisk kryssløpstabell for innenlandsk produksjon i basispriser, P60 x P60, femårlig 19 Symmetrisk kryssløpstabell for import i basispriser, P60 x P60, femårlig Fra Fra Fra 2000 og erstattes med følgende rader: 17 Symmetrisk kryssløpstabell i basispriser, femårlig Fra Symmetrisk kryssløpstabell for innenlandsk produksjon i basispriser, femårlig 19 Symmetrisk kryssløpstabell for import i basispriser, femårlig Fra Fra I vedlegg B erstattes «n = 60» med «n = 64» og «m = 60» med «m = 64» gjennom hele teksten. 23. I vedlegg B skal tabell 10 lyde: «Tabell 10 Tabeller etter næring og region (NUTS II) Kode Variabler Inndeling B1.g 1. Bruttoprodukt i basispriser (løpende priser) A*10 D.1 2. Lønnskostnader (løpende priser) A*10 P Bruttoinvestering i fast realkapital (løpende priser) A*10 4. Sysselsetting angitt i antall tusen personer og antall tusen timeverk ETO I alt A*10 EEM Lønnstakere A*10»

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/ I vedlegg B skal tabell 12 lyde: «Tabell 12 Tabeller etter næring og region (NUTS III) Kode Variabler Inndeling B1.g 1. Bruttoprodukt i basispriser (løpende priser) A*10 2. Sysselsetting (angitt i antall tusen personer) ETO I alt A*10 EEM Lønnstakere A*10» 25. I vedlegg B tabell 15 og 16 endres «Produkter (CPA)» til «Produkter (P*64)» og «Næringer (NACE A60)» til «Næringer (A*64)». 26. I vedlegg B tabell 17, 18 og 19 endres «Produkter» til «Produkter (P*64)». 27. I vedlegg B i avsnittet «Unntak etter medlemsstat» gjøres følgende endringer: Bulgaria: I tabell 2.1 «Unntak for tabeller» skal følgende henvisning til tabell 22 utgå: 22 Alle variabler 2005: første innsending i : første innsending i : første innsending i : skal ikke Skal ikke og erstattes med følgende rader: 22 Alle variabler 2005: første innsending i : første innsending i : skal ikke Skal ikke Bulgaria: I tabell 2.2 «Unntak for enkelte variabler/poster i tabellene» skal følgende henvisning til tabell 10 utgå: 10 Bruttoinvestering i fast realkapital (P.51) : første innsending i : første innsending i : første innsending i : skal ikke Skal ikke

5 Nr. 58/528 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende og erstattes med følgende rader: 10 Bruttoinvestering i fast realkapital (P.51) : første innsending i : første innsending i : første innsending i : skal ikke Skal ikke Hellas: I tabell 7.2 «Unntak for enkelte variabler/poster i tabellene» skal følgende henvisning til tabell 1 utgå: 1 Sysselsetting kvartalsvis : første innsending i og erstattes med følgende rader: 1 Sysselsetting kvartalsvis i alt Sysselsetting kvartalsvis inndeling etter næring : første innsending i : skal ikke Skal ikke Frankrike: i tabell 9.1 «Unntak for tabeller» skal følgende henvisning til tabell 3 utgå: 3 Alle variabler: næringsinndeling A31, A : første innsending i og erstattes med følgende rader: 3 Alle variabler unntatt befolkning, sysselsetting og lønnskostnader: næringsinndeling A*38, A* : første innsending i : skal ikke Skal ikke Nederland: I tabell 18.2 «Unntak for enkelte variabler/poster i tabellene» skal følgende henvisning til tabell 1 utgå: 1 Lønnstakere og selvstendige i innenlandske produksjonsenheter: næring J K og L P, personer årlig : skal ikke Skal ikke og erstattes med følgende rader: 1 Lønnstakere og selvstendige i innenlandske produksjonsenheter: næring K L og O T, personer årlig : skal ikke Skal ikke

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/529 Nederland: I tabell 18.2 «Unntak for enkelte variabler/poster i tabellene» skal følgende henvisning til tabell 3 utgå: 3 Løpende priser: Variabel P.1, P.2, B.1g, D.29-D.39, D.1, D.11 for næring B, DC_DD, DI, DN Variabel B.2N + B.3N for næring B, CA_CB, DC_ DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO 3 Foregående års priser og kjedeindekserte volumer: Variabel B.1G for næring B, CA_CB, DB_DE, DH_ DN, J_K, O_P Variabel K.1 for næring B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O 3 Løpende priser: : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke Variabel P.5, P.52, P.53, inndeling etter næring Variabel P.51 for næring B, CA_CB, DC_DD, DI : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke 3 Foregående års priser og kjedeindekserte volumer: Variabel P.5, P.52, P : skal ikke Skal ikke Variabel P.5, P.52, P.53, inndeling etter næring Variabel P.51 for næring B, CA_CB, DC_DD, DI : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke og erstattes med følgende rader: 3 Løpende priser: Variabel P.1, P.2, B.1G, D.29-D.39 for næring 03, 13-16, 23, 28 Variabel B.2N+B.3N for næring 03, 05-09, 13-16, 22-23, Foregående års priser og kjedeindekserte volumer: Variabel B.1G for næring 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, Variabel K.1 for næring 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke

7 Nr. 58/530 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3 Løpende priser: Variabel P.5, P.52, P.53, inndeling etter næring Variabel P.51 for næring 03, 05-09, 13-16, : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke 3 Foregående års priser og kjedeindekserte volumer: Variabel P.5, P.52, P : skal ikke Skal ikke Variabel P.5, P.52, P.53, inndeling etter næring Variabel P.51 for næring 03, 05-09, 13-16, : skal ikke Skal ikke : skal ikke Skal ikke Sverige: i tabell 26.2 «Unntak for enkelte variabler/poster i tabellene» endres «Inndeling av næring 50 52» til «Inndeling av næring 45 47». 28. I vedlegg B innsettes følgende etter tabell 26: «INNSENDING AV DATA 1. Inndeling A*3, A*10, A*21, A*38 og A*64 som skriver seg fra NACE Rev. 2, og P*3, P*10, P*21, P*38 og P*64 som skriver seg fra CPA 2008, skal anvendes for alle data som skal innsendes etter 31. august 2011, med de unntak som er oppført i annet avsnitt. Medlemsstater som har fått unntak for innsending av dataene i tabell i forordning (EF) nr. 2223/96 fram til 2011 eller senere, skal anvende inndeling A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 og P60 for referanseperioder fram til 2007 og inndeling A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 og P*64 for referanseperioder fra og med 2008, uavhengig av når dataene sendes inn. 2. Fram til 31. desember 2014 skal det ved innsending av dataene i tabell 10 anvendes enten NACE Rev. 2-inndeling A*10 eller følgende aggregerte posisjoner av NACE Rev. 2-inndeling A*10: (G, H, I og J) istedenfor (G, H og I) og (J), (K, L, M og N) istedenfor (K), (L) og (M og N), (O, P, Q, R, S, T og U) istedenfor (O, P og Q) og (R, S, T og U). Fra 1. januar 2015 skal det ved innsending av dataene i tabell 10 anvendes NACE Rev. 2-inndeling A* Ved innsending av dataene i tabell 12 skal det anvendes enten NACE Rev. 2-inndeling A*10 eller følgende aggregerte posisjoner av NACE Rev. 2-inndeling A*10: (G, H, I og J) istedenfor (G, H og I) og (J), (K, L, M og N) istedenfor (K), (L) og (M og N), (O, P, Q, R, S, T og U) istedenfor (O, P og Q) og (R, S, T og U).

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/ Innsending av data i henhold til inndeling A*38 og A*64 for hhv. post 26a og 44a «herav: beregnet leie for egen bolig» angitt i avsnittet OMGRUPPERING OG KODING AV NÆRINGER (A*), PRODUKTER (P*) OG INVESTERINGER (INVESTERING I FAST KAPITAL) (AN) i vedlegg IV er obligatorisk bare for variabel P.1, P.2 og B.1G i tabell 3 i vedlegg B til forordning (EF) nr. 2223/ Data som skal første gang etter 31. august 2011 i henhold til ESA 95-planen for innsending av nasjonalregnskapsdata skal inndeles på grunnlag av NACE Rev. 2 eller CPA 2008 etter næring eller produkt, og skal dekke følgende undersøkelsesperioder: a) Tabell 1: fra og med 2000 (første kvartal 2000 for kvartalsvise data) b) Tabell 3: fra og med 2000 c) Tabell 10: 2009 d) Tabell 12: 2009 e) Tabell 20: fra og med 2000 f) Tabell 22: fra og med Medlemsstatene skal sende inn årlige data for tabell 1 sammen med den første innsendingen av kvartalsdata for tabell 1 for andre kvartal 2011og senest 30. september Data som skal første gang etter 31. august 2012 i henhold til ESA 95-planen for innsending av nasjonalregnskapsdata skal inndeles på grunnlag av NACE Rev. 2 eller CPA 2008 etter næring eller produkt, og skal dekke minst følgende undersøkelsesperioder: a) Tabell 1 (unntatt variablene oppført under «Folkemengde, sysselsetting, lønnskostnader»): Fra og med 1990 (første kvartal 1990 for kvartalsdata) for Belgia, Danmark, Tyskland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal, Finland, Sverige og Det forente kongerike. Fra og med 1995 (første kvartal 1995 for kvartalsdata) for Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Romania, Slovenia og Slovakia. b) Tabell 3 (unntatt variablene oppført under «Sysselsetting og lønnskostnader»): Fra og med 1995 for A*10 og A*38. c) Tabell 10: fra og med 2000 d) Tabell 12: fra og med For tabell 15, 16, 17, 18 og 19 er det ikke nødvendig å sende inn data fra tidligere perioder på grunnlag av NACE Rev. 2 eller CPA 2008.» Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 10. august For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

9 Nr. 58/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG «A*3 Løpenr. Næringshovedområde i NACE Rev. 2 Beskrivelse 1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 2 B C, D, E og F Bergverksdrift og utvinning; industri; elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet; bygge- og anleggsvirksomhet 3 G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T og U Tjenester A*10 Løpenr. Næringshovedområde i NACE Rev. 2 Beskrivelse 1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 2 B, C, D og E Bergverksdrift og utvinning; industri; elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 2a C herav: industri 3 F Bygge- og anleggsvirksomhet 4 G, H og I Varehandel, reparasjon av motorvogner; transport og lagring; overnattingsog serveringsvirksomhet 5 J Informasjon og kommunikasjon 6 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 7 L Omsetning og drift av fast eiendom 8 M og N Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting; forretningsmessig tjenesteyting 9 O, P og Q Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning; undervisning; helse- og sosialtjenester 10 R, S, T og U Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, reparasjon av husholdningsvarer og annen tjenesteyting A*21 Løpenr. Næringshovedområde i NACE Rev. 2 Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse 1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 2 B Bergverksdrift og utvinning 3 C Industri 4 D 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/533 Løpenr. Næringshovedområde i NACE Rev. 2 Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse 6 F Bygge- og anleggsvirksomhet 7 G Varehandel, reparasjon av motorvogner 8 H Transport og lagring 9 I Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 J Informasjon og kommunikasjon 11 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 12 L 68 Omsetning og drift av fast eiendom 13 M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 14 N Forretningsmessig tjenesteyting 15 O 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 16 P 85 Undervisning 17 Q Helse- og sosialtjenester 18 R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 19 S Annen tjenesteyting 20 T Lønnet arbeid i private husholdninger, husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk 21 U 99 Internasjonale organisasjoner og organer A*38 Løpenr. Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Produksjon av nærings- og nytelsesmidler Produksjon av tekstiler, klær og lær og lærvarer Produksjon av tre- og papirvarer samt trykking 6 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter 7 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 8 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

11 Nr. 58/534 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Løpenr. Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse Produksjon av gummi- og plastprodukter og produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter Produksjon av elektrisk utstyr Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted Produksjon av motorvogner og tilhengere, og av andre transportmidler Produksjon av møbler; annen industriproduksjon; reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Forlagsvirksomhet, audiovisuell virksomhet og radio- og fjernsynskringkasting Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi, informasjonstjenester Finansierings- og forsikringsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom 26a herav: beregnet leie for egen bolig Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, hovedkontortjenester, administrativ rådgivning arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk prøving og analyse Forskning og utviklingsarbeid Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser, annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet, veterinærtjenester Forretningsmessig tjenesteyting

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/535 Løpenr. Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Undervisning Helsetjenester Sosial- og omsorgstjenester Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Annen tjenesteyting Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk Internasjonale organisasjoner og organer A*64 Løpenr. Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse 1 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 2 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 3 03 Fiske, fangst og fiskeoppdrett Bergverksdrift og utvinning Produksjon av nærings- og nytelsesmidler Produksjon av tekstiler, klær og lær og lærvarer 7 16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 8 17 Produksjon av papir og papirvarer 9 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater Produksjon av gummi- og plastprodukter Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

13 Nr. 58/536 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Løpenr. Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter Produksjon av elektrisk utstyr Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted Produksjon av motorvogner og tilhengere Produksjon av andre transportmidler Produksjon av møbler, annen industriproduksjon Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann Oppsamling og behandling av avløpsvann; innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall; miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Handel med og reparasjon av motorvogner Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner Detaljhandel, unntatt med motorvogner Landtransport og rørtransport Sjøfart Lufttransport Lagring og andre tjenester tilknyttet transport Post- og distribusjonsvirksomhet Overnattingsvirksomhet; serveringsvirksomhet Forlagsvirksomhet Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak; radio- og fjernsynskringkasting Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester Finansieringsvirksomhet

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/537 Løpenr. Næring i NACE Rev. 2 Beskrivelse Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom 44a herav: beregnet leie for egen bolig Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting; hovedkontortjenester, administrativ rådgivning Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse Forskning og utviklingsarbeid Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet; veterinærtjenester Utleie- og leasingvirksomhet Arbeidskrafttjenester Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester Vakttjeneste og etterforskning; tjenester tilknyttet eiendomsdrift; annen forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Undervisning Helsetjenester Sosial- og omsorgstjenester Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet; drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet; lotteri og totalisatorspill Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer Aktiviteter i medlemsorganisasjoner Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk Annen personlig tjenesteyting Lønnet arbeid i private husholdninger, private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk Internasjonale organisasjoner og organer

15 Nr. 58/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende P*3 Løpenr. Næringshovedområde i CPA 2008 Beskrivelse 1 A Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 2 B C, D, E og F Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet; bygge- og anleggsvirksomhet 3 G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T og U Tjenester P*10 Løpenr. Næringshovedområde i CPA 2008 Beskrivelse 1 A Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 2 B, C, D og E Bergverksdrift og utvinning; bearbeidede varer; elektrisitets-, gass-, dampog varmtvannsforsyning; vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 2a C herav: bearbeidede varer 3 F Bygge- og anleggsvirksomhet 4 G, H og I Varehandel, reparasjon av motorvogner; transport og lagring; overnattingsog serveringsvirksomhet 5 J Informasjon og kommunikasjon 6 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 7 L Omsetning og drift av fast eiendom 8 M og N Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting; forretningsmessig tjenesteyting 9 O, P og Q Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning; undervisning; helse- og sosialtjenester 10 R, S, T og U Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, reparasjon av husholdningsvarer og annen tjenesteyting P*21 Løpenr. Næringshovedområde i CPA 2008 Næring i CPA 2008 Beskrivelse 1 A Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 2 B Bergverksdrift og utvinning 3 C Bearbeidede varer 4 D 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 6 F Bygge- og anleggsvirksomhet 7 G Varehandel, reparasjon av motorvogner

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/539 Løpenr. Næringshovedområde i CPA 2008 Næring i CPA 2008 Beskrivelse 8 H Transport og lagring 9 I Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 J Informasjon og kommunikasjon 11 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 12 L 68 Omsetning og drift av fast eiendom 13 M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 14 N Forretningsmessig tjenesteyting 15 O 84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 16 P 85 Undervisning 17 Q Helse- og sosialtjenester 18 R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 19 S Annen tjenesteyting 20 T Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk 21 U 99 Internasjonale organisasjoner og organer P*38 Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Nærings- og nytelsesmidler Tekstiler, klær og lær og lærvarer Tre- og papirvarer samt trykking 6 19 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 7 20 Kjemikalier og kjemiske produkter 8 21 Farmasøytiske råvarer og preparater Gummi- og plastprodukter; andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter Elektrisk utstyr

17 Nr. 58/540 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted Transportmidler Møbler; annen industriproduksjon; reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av motorvogner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Forlagsvirksomhet, audiovisuell virksomhet og radio- og fjernsynskringkasting Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester Finansierings- og forsikringsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom 26a herav: beregnet leie for egen bolig Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting; hovedkontortjenester, administrativ rådgivning; arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse Forskning og utviklingsarbeid Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser; annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet; veterinærtjenester Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Undervisning Helsetjenester Sosial- og omsorgstjenester Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter Annen tjenesteyting

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/541 Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse Lønnet arbeid i private husholdninger, private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk Internasjonale organisasjoner og organer P*64 Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse 1 01 Produkter fra jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 2 02 Produkter fra skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 3 03 Fisk og andre fiskeprodukter, akvakulturprodukter, tjenester tilknyttet fiske og fangst Bergverksdrift og utvinning Nærings- og nytelsesmidler Tekstiler; klær; lær og lærvarer 7 16 Trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 8 17 Papir og papirvarer 9 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak Koks og raffinerte petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Farmasøytiske råvarer og preparater Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Datamaskiner og elektroniske og optiske produkter Elektrisk utstyr Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted Motorvogner og tilhengere Andre transportmidler Møbler; annen industriproduksjon Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning Oppsamling, rensing og distribusjon av vann

19 Nr. 58/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse Oppsamling og behandling av avløpsvann, slam fra renseanlegg; innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall; miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet Handel med og reparasjon av motorvogner Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner Butikkhandel, unntatt med motorvogner Landtransport og rørtransport Sjøfart Lufttransport Lagring og andre tjenester tilknyttet transport Post- og distribusjonsvirksomhet Overnattings- og serveringsvirksomhet Forlagsvirksomhet Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak; radio- og fjernsynskringkasting Telekommunikasjon Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi; informasjonstjenester Finansieringsvirksomhet Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom 44a herav: beregnet leie for egen bolig Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting; hovedkontortjenester, administrativ rådgivning Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse Forskning og utviklingsarbeid Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet; veterinærtjenester Utleie- og leasingvirksomhet

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/543 Løpenr. Næring i CPA 2008 Beskrivelse Arbeidskrafttjenester Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester Vakttjeneste og etterforskning; tjenester tilknyttet eiendomsdrift; annen forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Undervisning Helsetjenester Pleie- og omsorgstjenester i institusjon; sosiale omsorgstjenester uten botilbud Kunstnerisk virksomhet og underholdning; drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet; lotteri og totalisatorspill Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer Aktiviteter i medlemsorganisasjoner Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk Annen personlig tjenesteyting Lønnet arbeid i private husholdninger; private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk Internasjonale organisasjoner og organer AN_F6: Inndeling av fast realkapital Kapitalkategori Beskrivelse AN.1111 AN.1112 AN AN AN.1114 AN.112 Boliger Andre bygninger og anlegg Transportmidler Andre maskiner og annet utstyr Livdyr- og frukttrebestand Immaterielle eiendeler AN_F6 : Inndeling av fast realkapital Kapitalkategori Beskrivelse AN.1111 AN.1112 AN Boliger Andre bygninger og anlegg Transportmidler

21 Nr. 58/544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Kapitalkategori Beskrivelse AN herav: AN herav : AN AN.1114 AN.112 herav: AN.1122 Andre maskiner og annet utstyr Kontormaskiner og maskinvare Radio-, fjernsyns-, kommunikasjonsutstyr Livdyr- og frukttrebestand Immaterielle eiendeler Programvare»

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007 Nr. 16/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007 2012/EØS/16/43 av 20. august 2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16.

Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1267/2003. av 16. Nr. 10/694 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) 1267/2003 2008/EØS/10/28 av 16. juni 2003 om endring av rådsforordning (EF) 2223/96 med hensyn

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

Nøkkeltall for Herøy kommune

Nøkkeltall for Herøy kommune Nøkkeltall for Herøy kommune Befolkning Befolkningsutvikling Herøy 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010 2011 2012

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 38/98 av 30. april om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 38/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010 Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010 2015/EØS/37/16 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008

Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008. av 7. mars 2008 Nr. 73/162 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008 2013/EØS/73/26 av 7. mars 2008 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 63/96 av 22. november om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 63/96 av 22. november 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007 Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007 2011/EØS/35/74 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/98. av 17. desember om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*)

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/98. av 17. desember om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*) Nr. 20/291 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2701/98 av 17. desember 1998 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Nr. 26/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011. av 11. april 2011

Nr. 26/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011. av 11. april 2011 Nr. 26/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011 2017/EØS/26/60 av 11. april 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004. av 10. mars 2004 Nr. 26/495 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 501/2004 2007/EØS/26/50 av 10. mars 2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt "Fellesskapet", og for: KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS,

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1157/2010. av 9. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1157/2010. av 9. desember 2010 xx.1.2011 22.10.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 64/347 xx/347 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1157/2010 2015/EØS/64/20 av 9. desember 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og

Detaljer

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010

Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010. av 26. november 2010 Nr. 76/980 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.12.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1097/2010 2015/EØS/76/118 av 26. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010. av 10. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010. av 10. mars 2010 Nr. 58/441 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 202/2010 2015/EØS/58/54 av 10. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 6/2003 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/XPA/no 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/XPA/no 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Norwegisch (Normativer

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002 Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003 2005/EØS/27/52 av 30. desember 2002 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/1999 av 29. januar om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005. av 5. september 2005

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005. av 5. september 2005 Nr. 10/179 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005 2009/EØS/10/28 av 5. september 2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i

Detaljer

Hvordan få til Reisemixen?

Hvordan få til Reisemixen? Fotograf: Jørn Eriksson Copyright: Flickr (CC by 2.0) Hvordan få til Reisemixen? Kristin Krohn Devold, adm.dir. NHO Reiseliv 20.september 2016 Knallresultat for norsk reiselivsnæring Hovedårsaker: 1. Teknologisk

Detaljer

Nr. 35/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005. av 8. mars 2005

Nr. 35/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005. av 8. mars 2005 Nr. 35/408 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 388/2005 2008/EØS/35/28 av 8. mars 2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelser for 2006 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006. av 6.

Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006. av 6. Nr. 23/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1365/2006 2010/EØS/23/59 av 6. september 2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Gruppering av næringer i nasjonalregnskapet -kobling til Standard for næringsgruppering (SN2002)

Gruppering av næringer i nasjonalregnskapet -kobling til Standard for næringsgruppering (SN2002) Gruppering av næringer i nasjonalregnskapet -kobling til **** JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 010 Jordbruk 01.1+01.2+01.3 014 Tjenester tilknyttet jordbruk 01.4 015 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet

Detaljer

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009 Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.11.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009 2014/EØS/69/10 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/468 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003 Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003 2005/EØS/49/49 av 10. februar 2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om organiseringen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012. av 24. januar 2012

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012. av 24. januar 2012 Nr. 29.9.2016 54/990 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29.9.2016 54/990 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012 2016/EØS/54/46 av 24. januar 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og

Detaljer

Nr. 38/370 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 782/2005. av 24. mai 2005

Nr. 38/370 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 782/2005. av 24. mai 2005 Nr. 38/370 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.6.2008 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 782/2005 2008/EØS/38/50 av 24. mai 2005 om formatet for overføring av resultatene innenfor avfallsstatistikk(*)

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/453 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/56 av 14. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008. av 2. april 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008. av 2. april 2008 Nr. 18/500 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 308/2008 2015/EØS/18/51 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet under henvisning til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

Et fremtidsbilde Hva vil være typisk for vår region om 20 år? Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blue Lillehammer hotell, 25.

Et fremtidsbilde Hva vil være typisk for vår region om 20 år? Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blue Lillehammer hotell, 25. Et fremtidsbilde Hva vil være typisk for vår region om 20 år? Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blue Lillehammer hotell, 25. september 2013 1. Hvordan har arbeidsmarkedet endret seg siste 20 år?

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001

Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001 ARBEIDSNOTAT 8/2006 Aris Kaloudis og Tore Sandven Teknologer i norsk næringsliv: 1995-2001 En første drøfting NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Nr. 58/446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 317/2010. av 16. april 2010

Nr. 58/446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 317/2010. av 16. april 2010 Nr. 58/446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 317/2010 2015/EØS/58/55 av 16. april 2010 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2011 om

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008. av 15. oktober 2008 Nr. 21/223 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1004/2008 2014/EØS/21/34 av 15. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

Nr. 63/448 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 315/2006. av 22. februar 2006

Nr. 63/448 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 315/2006. av 22. februar 2006 Nr. 63/448 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 315/2006 2009/EØS/63/74 av 22. februar 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002. av 28. november 2002

2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002. av 28. november 2002 2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 16/367 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002 2005/EØS/16/37 av 28. november 2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging

Detaljer

Kunnskapsintensive næringer i Norge

Kunnskapsintensive næringer i Norge Rapporter Reports 2016/04 Lars Petter Berg Kunnskapsintensive næringer i Norge Rapporter 2016/04 Lars Petter Berg Kunnskapsintensive næringer i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/921 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE [meld under

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 122/15 Løpenr.: 18293/15 Saknr.: 15/1805-2 Ark.nr.: 243 N01SAKSARKIV Dato: 20.05.2015 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråd for næring, kultur og helse REGIONAL TRANSPORTSTØTTE

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003

23.11.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003. av 1. september 2003 Nr. 58/155 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1669/2003 2006/EØS/58/23 av 1. september 2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 med hensyn til dataserien som skal produseres for statistikk

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer