Glem industrien, vi har penger nok?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glem industrien, vi har penger nok?"

Transkript

1 Nr NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er redd for en splittet landsdel etter at Troms bestemte seg for å melde seg ut av Landsdelsutvalget for Nord-Norge. BOREPLAN NORSKEHAVET Alcoa sine planer om å benytte naturgass fra Hammerfest til aluminiumsproduksjon har vært en sterkt utløsende årsak til intens debatt om klimaforliket og de konsekvenser dette får for ny industrietablering. Mens miljøvernminister Erik Solheim fastholder de rødgrønnes idealpolitikk krever LO-ledelsen og mange andre nå en endring. Næringsrapport belyser saken grundig i denne utgaven. Side 16 OPERATøR FELT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Aker Barents Transocean Leader Songa Delta Aker Barents Trans. Leader Transocean Winner Polar Pioneer Borgland Dolphin Aker Barents Scaraboe 5 Transocean Leader Borgland Dolphin Borgland Dolphin Songa Delta Borgland Dolphin PL468 Det norske Dovregubben PL429 Statoil Spinell PL434 Nexen Ronaldo PL522 BG Group Gullris PL312 Statoil Nordtuva PL431 Mærsk T-Rex PL212, 212B, 262 BP Norge Skarv PL471 OMV Chamonix PL482 Det norske Skaugumåsen PL122 ENI Norge Marulk PL385 Statoil Jette PL559 Rocksource Phoenix PL212 BP Snadd Øst PL159B Total Alve Nord EON Ruhrgas PL350 (Sørøst Skrav) BOREPLAN BARENTSHAVET Statoil Statoil Total ENI Norge Lundin OPERATøR FELT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Polar Pioneer Polar Pioneer West Phoenix? Transocean Leader Aker Barents Scarabeo 8 Aker Barents? Scarabeo? GDF Suez ENI Norge Dong PL488 Lunde PL532 Skrugard PL535 Norvarg PL533 Salina PL438 Skalle PL530 Heilo PL229, 229B Goliat PL518 Zappfe OMV PL537 PL529 ENI Norge Bønna MÅTTE skrive opp... Sparebanken Nord-Norge Her skal det bores i år skrev opp verdien på sine aksjer i Front Exploration med hele 189 millioner kroner. Vi måtte gjøre det, sier viseadministrerende direk- NæringsRapport gir deg en komplett oversikt over leteboringer for Hvem tør, Oddmund skal bore hvor, og med hvilken rigg. Åsen. Side 46 Side 38 Side 52 Kunnskapsparken Bodø arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet. Vi skaper kontakt mellom næringsliv, FoU-miljø og virkemiddelapparatet. Vi hjelper etablerere med oppstart av bedrift og bidrar til utvikling av eksisterende bedrifter. Kr. 40,- Vil du lese mer om utviklingen i nordnorsk offshorebasert leverandørindustri, gå til våre hjemmesider og last ned rapporten LEVERT! LEVERT! Petroleumsrelatert leverandørindustri NORD - NORGE Kunnskapsparken Bodø AS Sjøgata 15 / 17 Postboks 815, 8001 BODØ Tlf Følg oss på Facebook!

2 TORMODS TANKER 2 NR Nordområdestrategien: For folket i nord eller for landet? TORMOD SELJEVOLL Strategien er tilordnet landets behov for politisk styring, forvaltning og kontroll i nordområdene. Strategien inneholder ikke noen motivasjon for at du og jeg som bor ved de kalde kyster skal få det materielt bedre. Det er heller ikke nevnt noe behov for noen politiske tiltak for å høyne vår materielle levestandard. En tilstandsanalyse, omfattende nåtiden, forteller at folk i Troms og Finnmark bor i landets mest ressursrike område. Tradisjonelle fiskerier har bedre inntjening enn noensinne, oppdrettsnæringen går på høygear, olje og gass ser det ut til å være nok av på den nordlige sokkelen og etterspørselen etter mineraler fra østen gir nye muligheter i gamle nedlagte og nye gruveområder. Det mangler verken råstoffer eller energi i form av vind og vann. Av de som bor i disse to fylkene er det 3 % som er arbeidsledige. Det finnes altså ikke ledig arbeidskraft. For å utvikle nye næringer er landsdelen helt avhengig av å importere arbeidskraft. Dette er kort fortalt dagens situasjon. Soria Moria erklæringen av 2006 om strategien i nord gir derfor knapt noe svar på de utfordringer landsdelens bærekraftige næringsliv står overfor. Jeg holder petroleumsnæringen utenfor i denne vurdering fordi den vil vare over de neste 50 år hvoretter landsdelen sitter tilbake med tomme oljebrønner og utdaterte produksjonsanlegg. Det vi må ta vare på, er den bærekraftige virksomheten basert på gjenvinnbare ressurser. Med grunnlag i de arbeidssøkendes preferanser til bosted tyder alt på at Nord-Norge i petroleumsalderen blir en landsdel for langpendlere, inn og ut fra eget land og fra utlandet. Det er intet som tyder på at for eksempel Skjervøy eller Hammerfest kommer til å bli valgt som fremtidig Det er derfor viktig at nordnorske politikere nå setter noen kjepphester i stallen og lar sin røst lyde hva angår de transportløsninger som må på plass. boligområde for de som tar arbeid i oljeindustrien eller andre virksomheter som må rekruttere arbeidskraft. All empiri og erfaring fra Europa og USA tilsier at folk vil bo i den behagelige tempererte sonen i et klima hvor knapt Østlandet strekker til. Dermed blir langpendling løsningen for å dekke arbeidskraftbehovet. Det må meget sterke personrettede tiltak til om staten politisk skal makte å snu opp ned på enkeltmenneskenes preferanse hva angår bosted. Slike tiltak er ikke nevnt i strategidokumentet. Tvert i mot føres det og forsterkes det en miljøpolitikk i distriktene som fører med seg stengsel for utfoldelse og dermed vantrivsel. Natur vernes og forbeholdes urbane menneskers opplevelsesbehov og rovdyr får fritt leide slik at bygdenæringene langsomt bygges ned. Jeg antar at grunnlaget for tilblivelsen av nordområdestrategien er tuftet på behovet for å innhente politisk aksept for utvidelse av petroleumsnæringen mot nord og øst.. Det må noen gulrøtter til for at folk flest skal gi tilslutning til leting og produksjon av olje med den risiko det innebærer for miljøet og de tradisjonelle næringer på kysten. FOR FOLKET I NORD ELLER FOR LANDET: Strategien for nordområdene er som sagt et politisk program myntet på forvaltning og verdiskapning for hele nasjonen og har slett ikke de nordlige områdene alene som mål. Uten mulighetene for en stor Petroleumsnæring i nord ville strategien neppe ha sett dagens lys. Den rødgrønne regjeringen har klart sett behovet for å markedsføre sine tiltak i nord under en samlet fane uten at det nødvendigvis betyr at satsingen har gitt flere midler enn det for øvrig ville ha blitt gitt over de ordinære budsjetter. Med utenriksminister Støre som markedsfører er det klart noen politiske gevinster å hente med denne metode når regnskapet en gang skal gjøres opp. Foruten oljenæringen, er populære og moteriktige temaer som klima, miljø, samarbeid folk til folk (Russland) og urfolk fremhevet i Soria Moria erklæringen av 2006 om strategien for nordområdet. Majoriteten, den etniske norske befolkning eller de tradisjonelle næringer, er knapt nevnt som noen viktig ressurs. Ikke uvanlig hva angår politikk i nord. Uansett politiske tiltak og preferanser er det grunn til å tro at urbaniseringen og sentraliseringen av befolkningen vil fortsette slik bildet har vært de siste årene. Ingen regjering synes å ha politisk mot og sterk nok vilje til å lansere personrettede tiltak som tilstrekkelige for å styre flyttestrømmene. Det som imidlertid blir den store utfordring de nærmeste årene er hvorvidt det er politisk vilje og mot til å etablere en infrastruktur for landsdelens transportbehov som både er effektiv og tar tilstrekkelig hensyn til miljø og klimautfordringen. Kravene fra fiskeindustrien og oppdrettsnæringen for en effektiv transport ut av landsdelen for produktene er langt fra oppfylt. Det er allerede uforsvarlig utelukkende å bruke trailere for transport til markedene i EU. Miljø og klima burde tilsi at sentrale myndigheter lanserte snarlige løsninger basert på miljøeffektivitet. I og med at det politiske samarbeidet i landsdelen er brutt sammen, er det vel fare for at det går både vinter og vår før effektiv planlegging iverksettes. Det er vanskelig å forstå at ikke våre naboland Sverige og Finland er trukket sterkere inn planleggingsprosessen. Vi kan neppe få til effektive jernbaneløsninger til kontinentet uten at løsningen baserer seg på å bruke disse landenes territorier. Vi har pengene til et effektivt samarbeid for å få til klima- og miljøriktige løsninger sammen med Sverige og Finland. Det blir neppe noen inflasjon av det. De varer, fersk fisk, som vi skal bringe ut til konsumentene i EU, vårt hovedmarked, kan ikke løses med sjøtransport basert på dagens teknologi. Det gror imidlertid stadig en liten mistanke om at alt av jernbanespor skal planlegges via Østlandet; nødvendig for å få politisk oppslutning. Det er derfor viktig at nordnorske politikere nå setter noen kjepphester i stallen og lar sin røst lyde hva angår de transportløsninger som må på plass. Strategien for nordområdene er som sagt et politisk program myntet på forvaltning og verdiskapning for hele nasjonen og har slett ikke de nordlige områdene alene som mål. Uten mulighetene for en stor Petroleumsnæring i nord ville strategien neppe ha sett dagens lys. Det er imidlertid gruveindustri, fiskeri og oppdrett som vil være hovednæringene i uoverskuelig tid fremover, og som det må tilrettelegges for. Derfor et det viktig at oljeverdiene veksles om fra finansfordring til realinvestering og brukes til infrastruktur som kan medføre at vi blir konkurransedyktige både i riktig ressursanvendelse (klima og miljø) og i effektivitet. Det må derfor komme på plass mer politisk vidsyn og mot enn politisk korrekt boklærd sosialøkonomi. Bergensbanen som i kostnad den gang var større enn et statsbudsjett, ville ikke vært bygd uten politisk mot og vidsyn. SAR kan gjennom sine selskaper i SAR gruppen; SAR Hammerfest og NordMiljø tilby komplett avfallskjedestyring for offshore og landbasert industri. Gjennom avfallshåndtering og rådgivning forhindrer og forebygger vi at ressurser kommer på avveie. Vår innsamling, sortering og veiledning sparer brukerne for kostnader og miljøet for skader. Vi tilbyr også kurs, rådgivning og innkjøpsveiledning innen ressurs- og avfallshåndtering. SAR satser sterkt internasjonalt og er nå etablert med egne anlegg i India og Kuwait. SAR dekker hele norskekysten og har hovedkontor i Stavanger. Hovedkontor tlf: eller besøk Systembygger av aluminiumsprofiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Besøk oss på:

3 LEDER NR Det var en gang et bittelite land I et bittelite land høyt, høyt oppe mot nord; som er velsigna med vannkraftressurser som er unike i verdenssammenheng så lar det seg meget vel gjøre å framstå som den unge helten som skal ta seg fram til det glitrende slottet Soria Moria der framme i horisonten. Spesielt dersom det samme landet kan selge olje og gass for stadig mer penger til en enda mer energihungrende verden - langt, langt der ute. Eventyret Soria Moria slott ble skrevet av Asbjørnsen og Moe, til utgivelsen av Norske Folkeeventyr I forbindelse med den intense diskusjonen som har oppstått omkring bruk av gass til industri her i landet sterkt utløst av storselskapet Alcoa sine planer om å bygge gasskraftverk og aluminiumsfabrikk i Hammerfest, så får noen av de storslåtte visjonene som de rødgrønne regjeringsmedlemmene festa til papiret under Soria Moriaforhandlingene også et sus av eventyr over seg. I 2007 kom statsminister Jens Stoltenberg med sin nyttårstale, hvor han forkynte at Norge skulle bli det første landet i verden som foretok fullskalarensing av CO 2 og lagring av uvesenet ved gasskraftverket på Mongstad. Selv karakteriserte ikke statsministeren det hele som et eventyr men som noe som ikke er så veldig langt ifra; nemlig som en månelanding. Siden har realitetene kommet Helten og det glitrende slottet: I et bittelite land høyt, høyt mot nord lar det seg meget vel gjøre å framstå som den unge helten som skal ta seg fram til det glitrende slottet Soria Moria langt der framme i horisonten. I hvert fall så lenge landet har olje og gassinntekter å leve av. Den varslede «månelandingen» til Jens Stoltenberg skulle være en del av eventyret. for en dag. CO 2 -rensingen på Mongstad har blitt utsatt; sist fordi eksperter mente at noe så lite eventyrlig som kreftfare kunne knyttes til eksperimentet. Nye beregninger viser også at den teknologien som Norge er i ferd med å utvikle trolig vil bli alt for kostbar for salg til verden langt, langt der ute. Man mener at miljøer som forsker på det samme i Europa og Canada er i ferd med å kunne tilby både bedre og billigere teknologi. I land som ikke har vannkraft av betydning å ty til må man finne praktiske løsninger. Innen OECD regner man med at 80 prosent av nye kraftverk som vil bli bygget innen 2020 vil drives av gass. I Tyskland har man kunngjort at man i årene som kommer vil gå over fra atomkraftverk til gasskraftverk. Tegninga er klar: Behovet for gass i Europa vil øke sterkt i årene som kommer; samtidig som Norge er blitt verdenes neststørste eksportør av naturgass. Med stigende etterspørsel i markedene øker selvsagt også prisen på gass. Norske inntekter av olje og gass er allerede eventyrlige. Statoil konsentrerer seg nå her i landet utelukkende om å eksportere olje og gass og kan legge fram kvartalsresultater som det glitrer av. I Tyskland bygger Statkraft urensede gasskraftverk, og i Qatar driver Hydro verdens største aluminiumsfabrikk basert på gasskraft. Mens Alcoa nektes å bygge aluminiumsfabrikk i Finnmark, fordi norske myndigheter ikke vil tillate bruk av gasskraft til annet enn - petroleumsproduksjon. Og nettopp slik produksjon; og den bruk av fossilt brennstoff verden over som den resulterer i er den desiderte hovedårsaken til de økte CO 2 -utslippene. Her er det noe som skurrer. Kina har en av verdens raskest voksende økonomier, og her kommer mye av energiproduksjonen fortsatt fra kullkraftverk som etter beregninger forurenser mer enn dobbelt så mye enn gasskraftverk. Statistikk lagt fram i vår er da også lesning som ligger fjernt ifra det som Asbjørnsen og Moe presterte: CO 2 -utslippene bare fortsatte å øke i fjor; her i landet, så vel som i verden for øvrig. Ca. en prosent av naturgassen som hentes ut fra havbunnen på norsk sokkel brukes i Norge. Ca. 2/3-deler av denne gassen går til metanolfabrikken på Tjeldbergodden, resten brukes til energi. Stadig flere mener nå at denne andelen må økes betraktelig. Dette mener ikke minst spesialrådgiver Hogne Hongset i LO-forbundet IndustriEnergi. Han har satt seg i fòre å avsløre Keiserens nye klær som ble tatt på etter Soria Moria. Et middel han benytter er å skrive spenningsromaner hvor bl.a. CO 2 -hykleriet avsløres. Også den mektige LO-lederen har kommet på banen: Mens han tidligere har støttet klimaforliket, så mener han nå at det blir alt for dyrt å realisere dette fordi det vil gå på bekostning av ny industri-etablering her i landet. For i løpet av den tiden olje og gass har blitt til avgjørende norsk eksportvare, så har industrien blitt kraftig redusert. Hva skal vi vel leve av her i landet den gang olje- og gassressursene ubønnhørlig tar slutt? spør flere. Å gjøre som han i eventyret om Askeladden og de gode hjelperne; å ete gråstein, er foreløpig ikke lansert som noe alternativ. INNHOLD NR For folket i nord eller for landet?... 2 Leder: Det var en gang et bittelite land... 3 Delelinjeområdet er komplekst... 4 Skrugard åpner for ny oljeprovins?... 6 Samarbeid gir økte leveranser... 8 Oljen trekker ungdom hjem Nå øker petro-aktiviteten sterkt Men få oppdrag for oljenæringen Viktig å kjenne de rette folkene Vellykket verkstedssamarbeid i Tromsø Mikropartier hindrer industriutbygging Alcoa avventer CO2-avklaring Fastholder mål om CO2-rensing Regjeringen er industrifiendtlig Ny renseteknologi vil løse alt Urimelig med krav om nullutslipp LNG, CO2 og den store verden Gasskraftverk i Norge Må se helheten av CO2-utslipp Nordlandsbedrifter for gass CO2-utslipp fra aluminiumsindustrien Davids kamp mot goliat Gassrør utvides mot nord Mange nye muligheter åpner seg i Barentshavet Muligheter for nordnorsk industri Skrugard skrudde til interessen i nord Det norske oljeselskap Her skal det bores i år Borekalender Oljemyggene MÅ gjøre funn i år Unik beredskapsmodell i Hammerfest Fiskebåter bygges om Opplæringssenter for beredskap Frykter et splittet Nord-Norge Odd Eriksen frykter tapt «kjøttvekt» Dette er LU (Landsdelsutvalget) Flere tiår unna åpning helt i nord Åpner for mer leting Baseoptimist gjennom 30 år Polarbase: Sterkt økende aksjeverdi Vi MÅTTE skrive opp Hentet 600 millioner kroner Tallet er Taper penger i Russland Karde passerte 6 millioner Ikke lenger tid for smålig splid Næring utvikles raskere enn planene Tildelinger fra Innovasjon Norge Finnsnes sykehjem Et miljøbygg med særpreg Bygg for et bedre Luftfartstilsyn Leiv Berg ansvarlig redaktør Utgiver: NæringsRapport AS Adresse: Grønnegt. 32, 4. etg. Postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Markedskonsulenter: André Eilertsen: Dag Danielsen: Journalister: Geir Johansen: Geir Bjørn Nilsen: Annonse- og abonnement: Telefon: ISSN

4 4 NR BARENTSHAVET Delelinjeområdet er komp være såkalte elefant-funn som inneholder mer enn én milliard fat oljeekvivalenter. Blant annet viser seismikken i dette området lovende tegn på at det finnes gass her såkalte «flatflekker». Det første selskapet som skal bore langs denne vestlige randsonen er Eni. Bønna-prospektet skal bores neste år, og det ryktes i bransjen at et funn her kan være en elefant. NORDNORSK I TOPPLEDELSEN: Vest i Barentshavet kan det fremdeles være såkalte «elefant-funn», d.v.s. funn som inneholder mer enn en milliard fat oljeekvivalenter, sier Bente Nyland. Hun er oljedirektør, nordlending, født og oppvokst i Bodø. Her er hun fotografert under Barentshavkonferansen i Hammerfest i april i år. Foto: Ole Ketil Helgesen Olje pipler ut av fjellet OD mener at 37 prosent av de uoppdagede norske petroleumsressursene ligger i Barentshavet. Men området er stort og i stor grad uutforsket. OD ivrer etter å undersøke Barentshavet nord, dvs de områdene som ligger nord for N, og som ennå ikke er åpnet for oljeselskapene. Foreløpige undersøkelser tyder på at det kan være store forekomster. Oljen kan ha lekket ut av det nye området. Muligens elefanter vest i Barentshavet Ole Ketil helgesen, Teknisk UKEBLAd. REDIGERing: seniorgeolog Harald Brekke, OLjedirektoratet I sommer starter Oljedirektoratet geologiske undersøkelser av det nye delelinjeområdet. Oljedirektør Bente Nyland mener vi vet altfor lite for å kunne anslå hvor store petroleumsressurser som finnes her. Det er noen store domer eller store feller i det nye området. Vi må finne ut hva disse er. I tillegg må vi få en bedre forståelse for i hvor stor grad området har vært utsatt for heving og erosjon. Vi kan nok komme til å finne ut at det er større kompleksitet enn det man får inntrykk av fra de kartene som har blitt presentert i media. De baserer seg på veldig gammel og enkel seismikk. Champagne-effekt Nyland forteller at heving og erosjon er årsaken til at mye olje har lekket ut på norsk side av Barentshavet. Og det var faktisk oljedirektøren, sammen med en håndfull kolleger hos sin tidligere arbeidsgiver Statoil, som i 1985 Alt innen logistikk TOTALE LOGISTIKKLØSNINGER Spesialtransporter (bred, lang, høy) Faste ukentlige ruter (vestlandet - Alta- H.fest - Murmansk Bulkrelaterte trasnporter Stort nettverk langs hele norskekysten Lager inne/ute Dypvannskai (ISPS Godkj). Rådgivining Personell/material koordinatorer ADR transporter KRANVIRKSOMHET Mobilkraner tonn Havnekraner Lastebilkraner Løftesystemer TRANSPORT OG LOGISTIKK MURMANSK TLM Januar 2008 startet vi opp selskapet Transport og Logistikk Murmansk (TLM). Vi har pr i dag avganger ukentlig med trailere og båter både inn og ut av Russland samt intern transport i russland. - Vi har høy fokus på sikkerhet og finner de beste og mest økonomiske løsningene for våre kunder. ALTA LOGISTICS AS Humleveien Alta Tel : Faks : Mail: Et selskap i: avslørte mysteriet om de mange tørre brønnene i området. Under de store istidene i løpet av de siste to millioner år var havbunnen i Barentshavet tørt land og var dekket av en tykk kappe av isbreer. Isbreene strømmet utover fra det indre av Barentshavsplatået ut mot de dype havområdene i Norskehavet og Polhavet, og på veien slipte isen ned berggrunnen under og transporterte det løse materialet ut i dyphavet. For hver istid ble dermed jordskorpen her litt tynnere og lettere, og bergartslagene som inneholdt olje og gass nede i dypet, kom litt grunnere for hver gang (dette er det som ofte omtales som «hevingen av Barentshavet»). Vekten av selve isen tynget også jordskorpen ned. Når isen smeltet, ble denne vekten fjernet og jordskorpen hevet seg ytterligere. Man antar at bergartslagene i norsk del av Barentshavet dermed har hevet seg med ca meter i løpet av de siste to millioner år. En slik heving har stor virkning på væsketrykket i de porøse bergartslagene i undergrunnen. Porerommene i disse porøse lagene (som oftest sandsteiner) er fylt med enten vann eller hydrokarboner (olje og gass). Hydrokarboner er lettere enn vann og vil alltid flyte oppover gjennom undergrunnen. Noen steder vil de imidlertid bli hindret på veien av tette lag og kan bli fanget opp i såkalte hydrokarbonfeller, og vi har fått et olje- og gassreservoar. Når et slikt reservoar blir hevet og dermed kommer nærmere overflaten, vil væsketrykket i porene synke. Da vil gassen, som er oppløst i oljen, frigjøres og boble ut av oljen. Dette er samme effekt vi ser når vi tar korken av en flaske brus eller champagne da synker trykket i flasken og kullsyren begynner å boble ut. Når dette skjer i et olje- og gassreservoar, vil gassen ta all plassen i fellen og fortrenge oljen. Oljen vil da presses ut av fellen og vil flyte videre opp mot overflaten (eller bli fanget på nytt i en annen felle). Dette forklarer hvorfor man i reservoarene ofte finner gass med spor etter olje som en gang har vært der. Muligheter for funn Hun sier at det trolig også har vært heving i det tidligere omstridte området. Vi har fått god oversikt over hvor det har vært mest heving. Den har vært minst der hvor Skrugardfunnet nylig ble gjort og i de såkalte bassengområdene som ligger dypere. Problemet øker jo lengre vest man kommer. Og det nye området ligger i grenseland for erosjonsutfordringene. Vi vet ikke i hvor stor grad eventuelle ressurser kan ha blitt utsatt på grunn av dette. Men på russisk side ser vi at hydrokarbonene har blitt liggende i store reservoarer, som for eksempel i Shtokmanfeltet, forklarer hun. Selv om det skulle vise seg at kjempeprospektene i delelinjeområdet ikke er intakte, vil det fremdeles være muligheter for funn på størrelse med Goliat, Snøhvit og Skrugard. Mulighet for elefanter Det er også andre områder i Barentshavet som er spennende, og interessen fra oljeselskapene er tilbake, spesielt etter Statoils siste oljefunn. Jeg har stor tro på Barentshavet. Og med Skrugard-funnet har man for første gang på norsk side lyktes med en letemodell utenfor Hammerfestbassenget (hvor Snøhvit og Goliat ligger, journ. anm.). Nyland forklarer at landhevingen etter siste istid gjorde at bergrunnen ble gjennomsatt av store sprekker (forkastninger). Disse delte opp reservoarene. Det kan være en grunn til at oljefeltene vanligvis ikke er større enn millioner fat. Men lengre vest i Barentshavet (på skråningene ned mot dyphavet) har det ikke vært tilsvarende heving fordi isen her fløt på vannet (dypt vann) og ikke fikk erodert berggrunnen. Her kan det fremdeles Nyland forteller at bergartene fra Barentshavet fortsetter opp på land på Svalbard, og at det er kildebergarter der. Det er funnet skifer som inneholder opp til ti prosent organisk karbon på land. Det er like mye som i de beste kildebergartene i Nordsjøen og utenfor Midt-Norge. De som jobber i gruvene der oppe, skal ha fortalt om olje som piplet ut av fjellet. Så det er skiferolje på Svalbard? Ja, det er det. Men vi vet ikke om det er mulig å få noe ut av skiferen. Uansett er det et naturreservat, så skiferoljeproduksjon vil nok aldri være aktuelt. Offshoreproduksjon av konvensjonell olje er nok mer sannsynlig. Det er ikke bare på Svalbard det er oljerester i skiferbergarter. Som geologistudent skrev Nyland hovedfagsoppgave om svartskifer i Oslofeltet. Alunskiferen i Oslofeltet som strekker seg sørover inn i Sverige har mye hydrokarbon, men den er utbrent. Hvis det ikke hadde vært for vulkanismen i området, kunne vi kanskje hatt landproduksjon på Østlandet. Mektig byråkrat OD sitter med all tilgjengelig informasjon om petroleumsressursene i Norge. Ressurser verdt flere tusen milliarder kroner. Det gir makt i seg selv. Og det er direktoratet som vurderer hvem som skal få tilgang til de mest spennende lisensene. Blir dere utsatt for sterkt press? Det er klart det er mange som ønsker å påvirke beslutningene våre. Derfor har vi strenge regler for hvordan konsesjonstildelingene skal foregå. Omverden vet ikke hvem som jobber med hva. Og det er aldri en enkelt person som gjør vurderingene av en søknad. Dette er selvsagt mannskapskrevende, men det er helt nødvendig for å sikre uhildete søknadsevalueringer, sier oljedirektøren.

5 s NR lekst Kriseleder med klare beskjeder I personanalyser har Nyland fått karakteristikken kriseleder. Dette skyldes at hun sjeldent mister fatningen. Samtidig er hun ikke redd for å gi klare beskjeder. Det har oljebransjen også fått merke, spesielt når det gjelder det mye omtalte temaet «økt oljeutvinning». OD skal forvalte det norske folks olje- og gassressurser på en kunnskapsbasert og forutsigbar måte. For OD er det viktig å arbeide for å forlenge feltenes levetid og finne nye ressurser. Det er få oljetopper som ikke vet hva Nyland har ment om deres satsing på dette området. Sammen med resten av OD har hun gått uvanlig kraftig ut og kritisert bransjen for sommel og handlingslammelse. Men selv om økt utvinning er viktig, legger heller ikke oljedirektøren skjul på at en stor andel av de uoppdagede ressursene ligger i uåpnede områder. Hun prøver å være tydelig på at det ikke er hennes oppgave å si om disse områdene skal åpnes eller ikke. Nyland er likevel ikke redd for å synliggjøre størrelsen på ressursene, hvor de befinner seg, betydningen av å kommunisere hvordan de eventuelt kan utvinnes i framtiden. Det er vår jobb Kvitøya Tildelt areal Funn Avtalt delelinje Tidligere omstridt område TFO-boks Lofoten - Vesterålen Svalbard Bjørnøya Sørlege Barentshav Skrugardfunnet Bodø Snøhvit Harstad Nordlege Barentshav Goliat Hammerfest Tromsø NOREG Vadsø FINLAND Austlege Barentshav Murmansk Kandalaksja Ludlovskoye Rusanovskoye Leningradskoye Ledovoya Ostrov Vaigatj Shtokmanovskoye Prirazlomnoye Dolginskoye Gulyaveyskoye Se Pechorahavet Pomorskoye Peschanoozerskoy Sev. Kildinskoye Kolguyevøya Narjan-Mar Murmanskoye RUSSLAND Arkhangelsk Karahavet P o l a r s i r k e l e n OD JAKTEN PÅ NATURRESSURSENE: Kartet på det sørlige Barentshav viser alle blokkene som er tildelt til og med 21. konsesjonsrunde. Kart: Oljedirektoratet Din totalleverandør av trykkluft i Nord-Norge j ø e n N o v a j t i K v a S e m l j a Bente Nyland Skruekompressorer Stempelkompressorer Blåsemaskiner Transportable kompressorer Salg Service Rådgivning Hovedkontor Tromsø: Skattøra vn 71, 9018 Tromsø Tlf Bente Nyland (født 12. august 1958) er oljedirektør fra 21. desember Hun er utdannet geolog ved Universitetet i Oslo fra 1984 og var ansatt i Statoil fram til 1989 og deretter i Oljedirektoratet hvor hun har hatt en rekke lederfunksjoner siden Nyland har jobbet med letepolitikk, tildeling av utvinningstillatelser, dataforvaltning og arbeid med å vurdere aktører på kontinentalsokkelen (prekvalifisering). Fra 2001 var hun direktør for Data, informasjon og kunnskap og fra 2004 direktør med ansvar for uoppdagede ressurser og leting. Bente Nyland har holdt en rekke foredrag om ressursforvaltning. Hun ble konstituert som oljedirektør etter at Gunnar Berge gikk av 26. juni 2007, og ble utnevnt i statsråd for seksårsperioden Forebygg dyre driftsavbrudd Forebyggende vedlikehold er nøkkelen til kontinuerlig drift og optimal utnyttelse av anlegget. DYNATEC har lang erfaring og stor ekspertise på service av maskiner til matindustrien. Stort delelager og eget verksted gjør responstiden rask dersom maskinproblem skulle oppstå. Ta kontakt mer for info om våre serviceavtaler! optimale løsninger F or matindustrien DYNATEC AS, telefon , epost R

6 SKRUGARD 6 NR Intensivert data-kartlegging i Barentshavet: Skrugard åpner for ny oljeprovins? Mange trakk et lettelsens sukk da Statoil rapporterte om et stort olje- og gassfunn på prospektet som selskapet har gitt navnet Skrugard. Nå forventer mange at dette åpner for flere nye funn i området. Geir Johansen og Bent Kjølhamar, TGS Det nye olje- og gassfunnet Skrugard ligger på vestflanken av Loppahøyden, et bratt fallende terreng med smale, roterte forkastningsblokker ned mot Bjørnøyabassenget. Produksjonslisensen (PL 532) er operert av Statoil med ENI og Petoro som partnere. Lisensen dekker fem blokker, og arealmessig tilsvarer dette tre blokker i Nordsjøen. Strukturelementkart over Barentshavet. De grønne firkantene vi ser på kartet markerer rutenett av moderne 2D-seismikk som er viktig for tolkningsarbeidet. Dette programmet har bidratt positivt til den geologiske forståelsen av området, mener geologene hos TGS. SagEx PEtRoLEUM asa ER Et oljeselskap MED fokus PÅ NoRDvESt EURoPa Deltar på brønner i Barentshavet og Norskehavet i 2011 Starter oljeproduksjon i UK fra 2012 Har unik kompetanse på nordområdene LES MER PÅ:

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Tredobler Oseberg Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2012 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Innhold NORSK SOKKEL 38 Foto: Tone Johanne Sund TIDSSKRIFT FRA

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Nye takter på Helgeland

Nye takter på Helgeland Nye takter på Helgeland Geolog og filosof Oljemodellene Gass i en nøkkelrolle tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2012 1-2012 NORSK SOKKEL 1 Knekker koder NORSK SOKKEL Oljedirektoratet har hele tiden

Detaljer

Kom styrket ut av Økokrimsaken

Kom styrket ut av Økokrimsaken Nr. 2 2012 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 22. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Nordnorsk Fiskeri- og oppdrettsnæring - Eiendom, bygg og anlegg > Frode Nilsen og LNS: Kom styrket ut av Økokrimsaken

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

21. ÅRGANG. Anbud og fallitt? De nye eierne av Boreal Transport Nord har trolig bare 12 måneder på å sikre seg selv og alle sine ansatte en fremtid.

21. ÅRGANG. Anbud og fallitt? De nye eierne av Boreal Transport Nord har trolig bare 12 måneder på å sikre seg selv og alle sine ansatte en fremtid. Nr. 5 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: Transport og IKT Anbud og fallitt? De siste årene har anbudsutlysninger resultert i at stadig mer av offentlige innkjøp på IKT-siden til Nord-Norge

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

MONO. Veien til oljeeventyret

MONO. Veien til oljeeventyret MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i ve t 2 / 2 0 1 0 I olje- og gasspørsmålet står Helgeland samlet. Side 6 9 Veien til oljeeventyret Dekker nesten gapet Veksten i offentlig og privat tjenesteyting

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer

Rosenkilden. Utkonkurrert! .Side 42, 43 og 44. .Side 36 og 37

Rosenkilden. Utkonkurrert! .Side 42, 43 og 44. .Side 36 og 37 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 2-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Utkonkurrert! Ordretørke og tap av oppdrag til utlandet byr på enorme utfordringer for offshoreindustrien i Stavanger-regionen.

Detaljer

Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft

Snøhvitutbyggingen. gir drivkraft Sommarøy - gjestfrihet og opplevelser! www.sommaroy.no NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 1, 2005 Snøhvitutbyggingen RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ gir drivkraft TURBOVEKST Jan Opgård i Alta

Detaljer

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006 Hovedprogrammet 2006 www.nnl.no Post@nnl.no tlf: 755 88180 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 5, 2005 Nordnorsk RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ rikssynser Han har festet intetanende med KGB-generaler

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter

NæringsRapport. Nær og internasjonal. Grundig gjennomgang av Nord-Norges største bedrifter Hard kamp om «datatronen» itet versus IT-Partner side 8 og 9 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 6, 2005 0 6 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ 9 7 7 0 8 0 1 0 6 2 0 0 2 Denne utgaven Grundig gjennomgang

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer