Modeller som overlever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modeller som overlever"

Transkript

1 Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt i hvordan dette er gjennomført i NVDB, Norges nasjonale vegdatabank, som nettopp er en sømløs modell. Videre noen tanker om hvordan dette kan overføres til som-bygget modeller.

2 Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år Bakgrunn På forespørsel fra David Wasström, Tyréns, Sverige, har Vianova Systems utarbeidet dette notatet med tanker om hvordan en modell kan overleve gjennom mange år, og fortsatt være både anvendelig og tilgjengelig. Notatet er overordnet og tar ikke for seg detaljerte tekniske løsninger, men beveger seg på prinsipp-nivå, og prøver å gi et overordnet bilde, med utgangspunkt i erfaringer fra Norge. Dagens situasjon Generelt kan man vel trygt si at bransjen har utfordringer knyttet til å forvalte data for bygde anlegg på en effektiv måte. Mye informasjon går tapt, de dataene som ikke går tapt er ofte vanskelig tilgjengelig for ettertiden. Det normale er at man forvalter en stor mengde enkeltfiler; med andre ord er dataene fragmenterte og som sagt relativt sett utilgjengelige for de som kommer etter. Filene er det viktigste resultatet fra det vi nå kan kalle tradisjonell prosjektering og bygging. Så kommer BIM Arbeidsmetodikken i bransjen vil sakte men sikkert endres til at man samler informasjonen fra alle filene til en (1) samordnet modell. Denne samordningsmodellen vil etter hvert bli like viktig som tegningene (ritningarna). Man må nå forvalte en mengde filer som før men i tillegg også den nye samordningsmodellen. Modellen representerer på en bedre måte det man innenfor NVDB Dagens NVDB ble satt i drift i NVDB er basert på en datamodell som er modellert i hht ISO TC211, med et viktig tillegg; Vegnettet. NVDB som en nasjons vegdatabank, er selvsagt innrettet mot å leve i mange år. Novapoint Novapoint er et prosjekteringssystem som fra og med versjon 19 er basert på modellplattformen ISO TC 211. Vianova Systems Vianova Systems eier og utvikler Novapoint. I tillegg har man vært og er fortsatt en sentral underleverandør til utviklingen av NVDB. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 1 Vianova

3 tradisjonell prosjektering har kalt for modell-filene; presentasjonen av selve løsningen. Nå er alle data i 3D. I tillegg finnes det og vil fortsette å finnes - en rekke andre filer med informasjon som pr nå ikke legges inn i samordningsmodellen. Her kan ting endres over tid. Bransjens forskjellige aktører har i varierende grad tatt innover seg denne omstillingen, og mye synes uklart med hensyn til hvordan ting skal løses «i fremtiden». For at bransjen skal ha noe å omstille seg til, så må noen gå i front og finne veier gjennom jungelen av buzz-words og mer eller mindre begrunnede påstander. Dersom vi skal samle informasjonen fra en rekke filer til én modell, og senere utnytte dette til lettere å finne igjen informasjon (søke, zoome), til lettere å kunne anvende informasjonen (bestille oppgraderingsarbeid, analysere «hva som gikk galt», etc), så faller det ut en sett av spørsmål: Spørsmålene 1. Hvilke type av modell skal man samle informasjonen til? 2. Hvordan skal man lagre modellen? 3. Hvordan skal man oppgradere modellen dersom behov? 4. Hvem skal modellen være tilgjengelig for? 5. På hvilken måte skal den være tilgjengelig? Spørsmålene diskuteres i det videre: Type modell Overordnet kan man tenke seg at det er 2 hovedløsninger å velge mellom: A. Fil-basert forvaltning av modelldata B. Modell-basert forvaltning av modelldata Både A og B involverer en eller annen form for database. I alternativ A benyttes databasen til å holde orden på original-filene, og ved hjelp av metadata pr fil kan man søke etter «den rette filen». I praksis kan dette være et web-hotell, og her finnes det jo svært mange løsninger å velge mellom. Noen av løsningene har mulighet for å søke etter informasjon på tvers av innholdet i filene. Men informasjonen er og blir filer. Og dette skalerer ikke veldig bra dersom man ønsker å slå ett prosjekts datasett sammen med et annet prosjekts datasett. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 2 Vianova

4 I alternativ B benyttes databasen til å lagre en sømløs modell; det betyr at modellen er sammenhengende og uten «fil-grenser». Original-filene blir dermed sekundære i forhold til modellen, selv om filene også kan lagres sammen med modellen, på en eller annen måte (kanskje). I en slik løsning kan data kan hentes ut fra modellen helt uavhengig av hvordan de ble skapt. Det er også lettere å se for seg at data fra ett prosjekt kan «blandes» sammen med data fra et annet prosjekt. INSPIRE EU pålegger nå alle medlemsland å levere forskjellige datasett for sitt land som skal kunne inngå i en samlet fremstilling av f.eks. transportnettet, marktyp (land cover), m.v. fra hver land. INSPIRE er basert på ISO TC 211 og benytter GML som utvekslingsformat. Vi tror at INSPIRE vil være en driver til å forbedre dataflyten i hvert enkelt land i Europa. Novapoint og NVDB I både Novapoint og (norsk) NVDB har man basert seg på ISO TC 211 standarden for modellering av informasjonen. Det betyr at man er innenfor GML-verden, der bl.a. CityGML er et kjent «produkt». Selv om Novapoint og NVDB benytter samme rammeverk for basismodellen, og til og med deler felles program-komponenter for å håndtere denne modellen, så er ikke Novapoint og NVDB 100% like. Her noen viktige forskjeller: 1. NVDB har en annen objekttypekatalog enn Novapoint 2. NVDB benytter kun geometritypene punkt, linje (linestring) og (2D) polygon. 3. Novapoint benytter også linjekonstruksjonsgeometri, 3D polygon (triangulerte eller rutenett), solids ~ objekter med volum-geometri. 4. NVDB har en (1) sentral tjener (server) der alle data lagres (som går på SUN-maskiner) 5. Novapoint tilbyr «prosjekt»-servere eller firma-servere, alt etter hva kunden ønsker, og kan installeres på Windows PC-maskiner Ref. punktet 1 over så ser vi at GML-standarden er fleksibel; at det kan defineres flere produkter for forskjellige formål, alle dekket innenfor GML-standarden. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 3 Vianova

5 Lagring av modellen Uansett om man bestemmer seg for ett eller flere åpne formater man vil utveksle informasjonen i, så er det jo ikke særlig gunstig å forvalte dataene som et sett av filer på en filtjener - eller i et web-hotell. Man ønsker en modell-basert lagring som understøtter sømløse søk og gjenfinning, samt geografisk visning på en enkel måte, uavhengig av fil-grenser. Og man bør kreve at løsningen støtter både import og eksport av en eller flere åpne formater. Innen bygg og IFC-verden finnes det flere såkalte BIM-servere som kan benyttes for å samle informasjonen fra alle IFC-filene til en database. Det finnes både open source baserte alternativer samt kommersielle løsninger. NVDB har en (1) sentral (Oracle) server (som kjører på en SUN-maskin) der hele det nasjonale vegnettet, med alle relevante vegobjekter, er lagret. Rundt 170 millioner objekter fordelt på omlag 450 objekttyper. De fleste av disse objektene er også lokalisert inn på vegnettet med sine ca. 1,8 millioner veglenker. Vianova Systems ønsker å være en aktør på markedet for lagring av modeller som er basert på «GML». Tilgjengelighet Forvaltningsdata krever sikker og fleksibel tilgangskontroll. Vi kjenner slik funksjonalitet f.eks. fra web-hoteller. Vi går ikke nærmere inn på dette her annet enn at ett av poengene må være muligheten for geografisk gjenfinning av dataene, ikke som mapper og filnavn. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 4 Vianova

6 Hvordan hente ut informasjon Man bør kunne søke i alle disse dataene på en rekke måter: Geografisk søk ved hjelp av polygon (eksempelvis kommunegrense) Søke etter objekttyper Søke etter objekttyper med bestemte verdier på sine egenskaper Søke etter objekter langs vegnettet Søke etter historiske objekter ved at objekter har en start og en sluttdato for når de er «i live» I NVDB er mange av de søkene som er mest brukt lagret som «oppgaver» som kan kjøres når som helst. Da ligger utvalget/søket definert i oppgaven, både med hensyn til geografisk område og objekttype, og dataene kan sendes fra server til klient. Man har også muligheter for å generere rapporter/filer på server som så sendes klienten som etterspør den. Det finnes også oppgaver som kjøres hver natt, ala «Send data fra server til ESRI-database». I Novapoint-sammenheng har Vianova Systems tilpasset NVDB-løsningen til våre brukeres verden, som stort sett består av konsulenter, entreprenører og byggherrer. Det betyr at vi kan sette opp en server/modell som så kan driftes enten av kunden selv, eller av Vianova System. I praksis vil det siste bety at vi kjøper denne tjenesten av en 24/7 leverandør som kan garantere for både backup-systemer og andre driftskritiske parametere. Oppgradering av modellen Hvordan skal modellen leve gjennom år etter år, og fortsatt være tilgjengelig og anvendelig? Her kommer vi til kjernen: NVDB har nå vært driftet siden 2005, og har gjennom hele denne tiden vært gjenstand for små og store endringer. NVDB er jo en levende sømløs modell av det norske vegnettet, som er i stadig endring. Objekttypekatalogen Objekttypedefinisjoner har blitt oppdatert jevnlig. Når objekttypekatalogen oppgraderes med nye objekttype-definisjoner, så oppgraderes serveren i en egen prosess. Alle klienter vil automatisk oppgraderes neste gang de kobler seg på serveren. Objektene Objektene på instansnivå endres selvsagt også. Man har her versjonering på hvert objekt, der hver versjon har sin gyldige start- og sluttdato. Evt. åpen sluttdato dersom objektet fortsatt er aktivt. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 5 Vianova

7 Når objekttypekatalogen oppgraderes så vil instansene følge med på dette, og man kan bl.a. legge til nye egenskapstyper på allerede eksisterende objekter. Strukturelle endringer av objektdefinisjoner vil kreve spesielle konverteringsprosesser. Utvidelser av katalogen med nye objekttyper og egenskaper er normalt trivielt. Nettverket Veglenker har også gyldig start- og sluttdato. Når veglenker settes historisk så betyr det at de får sluttdatoen satt, og vil fra og med det tidspunktet kun kunne hentes ut dersom man søker etter vegsystemet på en historisk dato, f.eks. «hent ut vegnett i Oslo kommune for ». NVDB skal for øvrig gjennom en større oppgradering av sitt vegnett i 2013/2014. Dette for å harmonisere vegnettet til INSPIRE-direktivet, som jo legger føringer for hva hvert enkelt land må levere til EU-fellesskapet. Prosjektmodeller Ovenfor har vi henvist mye til hvordan ting fungerer i NVDB, som jo for Norge pr i dag ikke kommer til å ta i mot den komplette prosjekterte og bygde anleggsmodellen; Politikken nå er at man vil gjøre et ekstrakt fra prosjektert/bygd modell og legge dette inn i NVDB. Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet, ser derfor for seg en løsning der de supplerer den sentrale NVDB-serveren med «prosjektservere» (prosjektmodeller). Disse vil ideelt sett være komplette med hensyn til alle modelldata som ble produsert av konsulent og entreprenør. Ingen tap av informasjon. Siden modellen har samme grunnstruktur som NVDB, så kan Statens vegvesen nå selv hente ut det som skal inn i NVDB. Prosjektmodellene kan også forvaltes videre som detaljerte beskrivelser av anlegget. Hit er vi kommet i Norge i dag. Her står vi, og vet jo ikke helt hvordan dette vil utvikle seg videre. Ønsker man å sy sammen alle prosjektmodeller til en «3D NVDB» for hele Norge? NVDB er en sammenhengende modell som dekker hele landet. Vil «3D NVDB» også inkludere resultatet fra alle utbyggingsprosjekter for hele landet? Dette har vi ikke svar på i dag. En slik løsning må i så fall beslutte hvilke koordinatreferansesystem som skal benyttes. I NVDB lagres alle data til EUREF89 UTM 32. Vi vet at prosjektmodellene vil gjennomføres på ett av de 25 NTMsonene, som har bedre nøyaktighet enn UTM-sonene. Dette betyr at de må koordinat-transformeres dersom de skal samles i en forvaltningsmodell. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 6 Vianova

8 Et hovedkrav fra byggherren bør være at datautvekslingsformat er åpent, det vil si uavhengig av en enkelt-leverandører. Innen anlegg og infrastruktur benyttes i dag LandXML som et ganske avansert stikningsformat for overføring mellom prosjektering og anlegg hovedsakelig, og til dels for utveksling mellom CAD-verktøy. Men LandXML er ikke egnet for de store oppgavene. LandXML har ingen generell objektmodell i bunnen; kodingen av informasjonen er begrenset. Så har vi GML-formatet. Etter det vi vet har man i Norden i liten grad tatt i bruk GML; Vi tror derimot at dette vil endre seg og vi tror at GML er det mest lovende åpne formatet for vår bransje. IFC-formatet skal heller ikke avskrives på noen måte innenfor anlegg og infrastruktur. IFC er laget for å håndtere bygninger i utgangspunktet. Allerede i 2002 var man i gang med å definere bro (!) som en del av IFC; litt spesielt siden man ikke hadde objekter for hverken veger eller jernbaner. Det har man fortsatt ikke. Men man har utviklet bro-modellen noe og man har lagt til en tunnel-modell. Allikevel, etter vår erfaring er dette lite brukt i praksis. Men; det foreligger planer for å utvide IFC med flere objekter innen «utomhus/mark», selv om i alle fall BuildingSMART Norge anerkjenner ISO TC 211 og GML som et alternativ man bør og må forholde seg til; det viktigste er tross alt at det finnes åpne formater som er dekkende. Quadri - historien I det videre har vi tatt med litt historikk knyttet til utviklingen av Quadri-modellen. Vi håper denne historien illustrerer hvor omfattende det er å lage et system for å forvalte modell-data på dette nivået. Det illustrerer også forhåpentligvis noe av de elementene som må være med i løsninger som skal forvalte modell-data over tid. Vianova Systems har jobbet i 25 med det som visjon å samle dataene for 1. Kart 2. Terrengmodell 3. Prosjektering 4. Infrastrukturinformasjon i en og samme modell. Dette har vært et langt løp, og på vegen for å oppnå denne visjonen har Quadri vært utviklet i 4 generasjoner: Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 7 Vianova

9 Quadri generasjon 1 (1985-) Ideen med Quadri ble unnfanget av Eivind Stalheim «hjemme på kjøkkenbenken». Eivind Stalheim jobber fortsatt i Vianova Systems, og har vært helt sentral i utviklingen av alle generasjonene av Quadri. Her noen stikkord som karakteriserer den første generasjonen G1: Visjonen: Samle data fra 4 domener (nevnt ovenfor), derav navnet «Quadri», som betyr: Stedet der fire veger møtes Mål: Implementerte en modell basert på den norske SOSI-standarden Vianova Systems benytter Quadri G1 som felles terrengmodell i Novapoint (til og med 18.x) Firmaet Norkart implementerte et kartsystem (i dag heter dette GIS/Line) med utgangspunkt i Quadri G1 Geometri-orientert, dvs. at geometri-«objektet» er i sentrum, og dette objektet kan ha egenskaper Geometrityper støttet: 2/3D Punkt, 2D/3D Linje, 2D arealer Temakodebank: En konfigurasjonsfil som tilknyttes modellen og definerer hvilke temakoder denne modellen har, der temakode er å betrakte som en egenskap til geometrien. Egenskapsstøtte er «hardkodet». Det er med andre ord mulig å håndtere egenskaper, men implementasjonen skalerte ikke når det ble behov for mer og mer egenskaper. Quadri generasjon 2 (2002- ) Ble utviklet gjennom NGIS-prosjektet for Statens kartverk (Norges svar på Lantmäteriet), som en løsning for lagring av nasjonens samlede kartdata. Her noen stikkord som karakteriserer G2: Løsningen er i dag installert hos Statens kartverk og 50 av de store kommunene i Norge Benyttes i Norkart sin løsning Quadri Map Server Introduserte prinsippet om en objektkatalog - som er en tidlig versjon av ISO TC 211-standarden o Men prinsippene for hvordan modellen er bygd opp er fortsatt geometriorientert ikke ulikt hvordan IFC er implementert o Til forskjell fra IFC har Quadri G2 en enkel geometri-modell Introduserte prinsippet om en oppgave-modell som styrer tilgang til dataene Kan etablere mange (separate) modeller Det er etablert over permanente forvaltningsmodeller på denne plattformen i Norge Windows-basert installasjon Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 8 Vianova

10 Quadri generasjon 3 (2005- ) Utviklet som basis for NVDB for Statens vegvesen, som en løsning for lagring av nasjonens samlede vegnettsinformasjon. Her noen stikkord som karakteriserer G3: Tok utgangspunkt i G3 Videreutviklet prinsippet om en objektkatalog i hht ISO TC 211 Objektorientert informasjonsmodell - det vil si ikke geometriorientert o Objektene er fenomen som fysiske objekter, hendelser eller liknende. o Objektene er selvstendige enheter for all tid o Geometrien er en egenskap på lik linje med andre egenskaper o Er derfor forskjellig fra G3 (G2, G1) på dette vesentlige punktet o Kan derfor håndtere all type informasjon - også den som ikke har geometri Som grunnlag ligger IT-standarden UML o UML forteller hvordan objekter skal beskrives o ISO TC 211 tar utgangspunkt i UML Er en forvaltningsmodell - som Quadri G3 og har relativt enkel geometri Introduserte en avansert nettverksbasert stedfestingsmodell (node-lenker) Modellen har også omfattende støtte for historikk, både på objektene og nettverket I NVDB er de fysiske applikasjons-serverne SUN og databasemaskinene LINUX Klientene benytter Windows Quadri generasjon 4 (2012- ) Ble utviklet parallelt med G3, med det som formål å utvide konseptet til også å håndtere detaljert prosjekteringsinformasjon, slik at prosjekteringssystemet Novapoint kunne benytte G4 som modellbasis. Her noen stikkord som karakteriserer G4: Quadri G4 er laget for å skalere, både modell og lagring Quadri er laget for å kunne håndtere både en prosjekteringsorientert modell samt en forvaltningsmodell Novapoint 19 DCM bygger hele sitt nye modell-fundament på Quadri G4 Modellen er en objektorientert informasjonsmodell, som G3 Basert på standard UML for modellering av modellen, som G3 Modellen tar utgangspunkt i ISO TC 211, som G3 G4 har i tillegg en omfattende geometri-modell: o Inkluderer geometritypene 3D Surface (TIN eller GRID), Multi-Surface, Multi-Points (point clouds), Solids, Konstruerte linjer, mv. Løsningen bygger på G3 - men tar samtidig med seg G2 sine muligheter for å håndtere mange modeller i en eller flere «skyer» Modellene kan ha kort eller lang levetid For å være en god langtids forvaltningsmodell krever det at modellen er en objektorientert informasjonsmodell o En oppgraderbar datakatalog er nødvendig det støtter både G3 og G4 Laget for å kunne kjøres på flere operativsystem og plattformer Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 9 Vianova

11 Løsningen kan også kjøres kryss-plattform (det vil si f.eks. Windows-Unix). Man kan kjøre mange Quadri-modeller på èn fysisk servermaskin Løsningen er tilstandsløs slik at den kan kjøres i et lastbalanseringsmiljø dette er en Quadri Model som kjøres på mange fysiske servermaskiner Med Quadri G4 mener vi å ha et meget godt grunnlag på plass mht. å håndtere kartdata, terrengdata, prosjekterte data samt infrastrukturinformasjon i en og samme sømløse geografiske modell, for svært store datamengder, og svært mange brukere (användare). Med dette som erfaringsgrunnlag deltar vi gjerne i diskusjoner som har med forvaltning av modeller over tid. Vi deler gjerne av våre erfaringer, samtidig som vi håper å lære enda mer om hva kundene ønsker seg innenfor dette spennende området. Vennlig hilsen Idar Kirkhorn Leif Tronstads Plass 4 Postboks 434 N-1302 Sandvika Telefon Direkte Mobil Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 10 Vianova

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted Heidi Berg - Vianova Systems MANDAT Status for relevante internasjonale og nasjonale løsninger for objekt-basert informasjonsutveksling basert

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april F1 - NVDB Vegnett Eivind Stalheim & Idar Kirkhorn, Vianova Systems TEMA Norges fysiske vegnettverk Vegnettverket i NVDB - Hva det brukes til - Ajourholdet Vegnettseditorens oppgave «Intelligent prosjektering»

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn 1. Introduksjon Dette faktabrevet gir en overordnet innføring i Quadri Model Server for infrastruktur (QMSI), både mht funksjonalitet og nytteverdi.

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB Krav, kvalitetssikring, tekniske løsninger og prosedyrer Pilotprosjekt Mål Hovedmål: Utvikle løsninger og

Detaljer

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter Idar Kirkhorn, Vianova Systems Med Novapoint 19 DCM tas det et stort steg i retning en integrert modellorientert arbeidsmetodikk, der samordningsmodellen både er i 3D, intelligent og tilgjengelig. Verdens

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Erling Tronsmoen, Vianova Systems As Håndboka - V770 1 Grunnlagsdata mange formater ++ Format, støtte av geometri Format Punkter Linjer Linjeberegninger (Alignment)

Detaljer

Overordnet beskrivelse

Overordnet beskrivelse N O R K A R T G E O S E R V I C E A S Desember 2010 INNHOLD 1 INTRODUKSJON... 4 2 NAVNETJENESTE... 5 3 PORTAL... 6 4 OBJEKTKATALOG... 6 5 ARKIV... 7 6 ADMINISTRASJONSPROGRAMMER... 8 7 TILGANGSAPI... 8

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data Fagdag veg, Gålå 05.09.2017 Ingar Skogli, Statens vegvesen 21.09.2017 Dataflyt mellom aktører plan- og byggefase Prosjektering Iht. krav Fagmodeller Bygging Stikning

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

NVDB, veibilder og SINUS.infra

NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2:

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2: Foredrag Tema 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Hvordan enkelt visualisere og hente mest mulig informasjon ut av eksisterende

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

BRU. Konstrukjoner Bru

BRU. Konstrukjoner Bru BRU Konstrukjoner Bru KONSTRUKSJONER-BRU OM KONSTRUKSJONER/BRU OM 3D-SKANNING I dag prosjekteres betong og stålbruer som 3D/BIM. Noe håndteres av dag benyttes laserscanning og 3D informasjonsmodeller (BIM)

Detaljer

Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade

Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade OVERSIKTSBILDE VERDENSMODELL Utfordring nr 1 Hvordan samle alle fag i EN OG SAMME INTELLIGENTE modell? Løsning

Detaljer

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem SENTRAL FELLES KARTDATABASE Geir Heksem AGENDA GISLINE mot QMS Hva er endringene for brukerne Matrikkel Andre FKB-data Andre data Plansynkronisering Litt om utrulling/installasjon Litt om kostnader serverkrav/tekniske

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Når BIM møter GIS. Knut Jetlund Statens vegvesen. Slideshare: Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland

Når BIM møter GIS. Knut Jetlund Statens vegvesen. Slideshare:  Når BIM møter GIS - Lokale Geomatikkdager Hedmark og Oppland Når BIM møter GIS Slideshare: http://bit.ly/1kkvyx5 Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo Den ubehagelige sannheten Det finnes en virkelig verden

Detaljer

SOSI Ledning Felles datam a od o el d l el og ut veksling i sfo s r fo m r at t for l edningsinfor nfo m r as a jo j n

SOSI Ledning Felles datam a od o el d l el og ut veksling i sfo s r fo m r at t for l edningsinfor nfo m r as a jo j n Felles datamodell og utvekslingsformat for ledningsinformasjon... og litt om GeoIntegrasjon Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS 12.01.2011 og 14.10.2011 Historikk Erfaringer Framtidige muligheter og utfordringer

Detaljer

Samhandling med QuadriDCM

Samhandling med QuadriDCM Samhandling med QuadriDCM Samhandling mellom alle fag Quadri DCM Easy Access for prosjektledere Quadri DCM for entreprenører Hvilke behov viser seg når modellen representerer den kontraktuelle leveransen?

Detaljer

BIM FOR INFRASTRUKTUR

BIM FOR INFRASTRUKTUR NY TEKNOLOGI NY PRISMODELL NYE MULIGHETER Nå har «alle» råd til Nordens ledende prosjekteringsverktøy Novapoint DCM og samhandlingsløsningen Quadri DCM BIM FOR INFRASTRUKTUR Gjør som fagmyndigheter og

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra E6 Gudbrandsdalen 96 km mange faser Overordnet mål: Sammenhengende midtrekkverk frem 5l O6a Pågående bygging: Etappe

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Introduksjon torsdag 13/9-12 13:00 13:30 Innledning Dagens agenda 13:30 14:15 Siste nytt innen bruk av virtuelle modeller (Erik Kjems) 14:15 15:00 Bruk av kunstig intelligens

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i grunnen

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai E18 Vestkorridoren: Reguleringsplan Lysaker - Ramstadsletta Erfaringer med bruk av Novapoint DCM på et relativt komplisert vegprosjekt ViaNova Plan og Trafikk AS Rune Rian ViaNova Plan og Trafikk AS 62

Detaljer

NYE VEIER- BIM-STRATEGI. EBA/RIF Frokostmøte BIM og Digitalisering 25. jan 2018 Per Qvalben

NYE VEIER- BIM-STRATEGI. EBA/RIF Frokostmøte BIM og Digitalisering 25. jan 2018 Per Qvalben NYE VEIER- BIM-STRATEGI EBA/RIF Frokostmøte BIM og Digitalisering 25. jan 2018 Per Qvalben Digitalisering som verktøy for å nå målene Tydelig oppdrag Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Laserskanning i Statens vegvesen

Laserskanning i Statens vegvesen Laserskanning i Statens vegvesen + litt Euref89 NTM Asbjørn Eilefsen Region sør/vegdirektoratet Nettverkstreff 10. oktober 2012 Historikk Laserskanning! Fotogrammetri og landmåling har tidligere blitt

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning

Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning Nasjonal vegdatabank - et verktøy for klimatilpasning Mange muligheter for dem som kommer med data! Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Nasjonal vegdatabank - NVDB Statens vegvesen

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Stikningskonferansen Team E16 Sandvika - Wøyen

Stikningskonferansen Team E16 Sandvika - Wøyen Stikningskonferansen 2016 Team E16 Sandvika - Wøyen Team-deltagere 3D-koordinator Byggherre Rådgiver Entreprenør Leverandør Del 1: Prosjektet E16 Sandvika Skaret Mål for prosjektet 3,5 km firefelts motorveg

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong?

NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong? NVDB-leveransar, kvifor? Kva vert data brukt til? Korleis levere rett første gong? Stikningskonferansen 2016 08. 02. 2016 Sara Beate Aspen, Geodataseksjonen, Statens vegvesen Region vest Først Felles KartdataBase

Detaljer

FDVU/FM med EDMmodelServer

FDVU/FM med EDMmodelServer FDVU/FM med EDMmodelServer buildingsmart medlemsmøte 17. sept. 2015 Pål Huse Pal.Huse@jotne.com Jotne EPM Technology AS FDVU med EDMmodelServer BIM modellserver med konsoliderte modeller Tilleggsfunksjonalitet

Detaljer

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen

Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen Innføring av sentral lagring av FKB er et nasjonalt løft for kartbransjen 1 HVEM? 1) Geovekst premissgivere for prosjektet. FKB-dataene eies og forvaltes av Geovekst-partene i fellesskap 2) Ingen Sentral

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Standard Vegmodell Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Powels rolle Powel leverer programvare til entreprenører som bygger veger for Statens vegvesen og andre Statens vegvesen er største landbaserte utbygger

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

SOSI-standard og lednings datamodell

SOSI-standard og lednings datamodell SOSI-standard og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning Muligheter

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer

GeoSuite GO. Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS

GeoSuite GO. Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS GeoSuite GO Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS Innhold og mål Behovet for app/feltregistrering Eksisterende GeoSuite app Ny app Hvorfor & Hvordan? Demo (QuadriDCM-alternativ) Behovet for app Bedre og forenklet

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 frokostmøte juni 2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva er status i

Detaljer

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db

Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db Dokumentasjon/introduksjon til Arealis_db (versjon 3.4-01.08.2002) Dette dokumentet er ment å gi en liten innføring i hva Arealis_db er, og hva den kan brukes til. Hensikten med dette dokumentet er ikke

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

NADAG Nasjonal database for grunnundersøkelser. Status. Inger-Lise Solberg. Teknologidagene Statens vegvesen 2013

NADAG Nasjonal database for grunnundersøkelser. Status. Inger-Lise Solberg. Teknologidagene Statens vegvesen 2013 Teknologidagene Statens vegvesen 2013 NADAG Nasjonal database for grunnundersøkelser Status Inger-Lise Solberg Innhold Tilbakeblikk Mandat Organisering Testområde Datamodell og oppbygging Hvor er vi nå?

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket landskaps3d SKANNING & arkitektur PUNKTSKYER OM LANDSKAPSARKITEKTUR Landskapsarkitekten skal samordne en rekke faglige innspill innenfor

Detaljer

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre Erling Onstein erling.onstein@kartverket.no Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Nettverkstreff 16.September 2013 Tema (fra programmet)

Detaljer

Vegdata for klimatilpasning - Nye bruksområder for Nasjonal vegdatabank. Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst

Vegdata for klimatilpasning - Nye bruksområder for Nasjonal vegdatabank. Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Vegdata for klimatilpasning - Nye bruksområder for Nasjonal vegdatabank Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Nasjonal vegdatabank - NVDB Statens vegvesen sin sentrale database for

Detaljer

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag:

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag: Til KMD v/paul Chaffey (postmottak@kmd.dep.no) Vi ber herved om et møte på vegne av BA-Nettverket, Nettverk for bedre samspill og dataflyt I bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å informere om noen av de

Detaljer

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 småling (ID=335) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB 24.09.2015 Teknologidagene 2015 Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB Teknologidagene 2015 Grete Tvedt, Statens vegvesen Andreas Matras, Statens vegvesen Katrin Johannesdottir, Skanska

Detaljer

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Wikipedia: Nettskyen(eng:cloudcomputing) Er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring

Detaljer

Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult

Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult Krav i Statens vegvesens nye HB 138 til fagmodell for landskapstiltak Basert på foreløpig utgave av februar 2012 Hva er krav og hva

Detaljer

Knut Jetlund. Co-editor for modellregisteret (Harmonized Model)

Knut Jetlund. Co-editor for modellregisteret (Harmonized Model) SOSI modellregister Skal dette være det foretrukne modellregister for all geografisk informasjon i Norge, inkl. NVDB, BIM Samferdsel og infrastruktur? Knut Jetlund, Statens vegvesen og Magnus Karge, Kartverket

Detaljer

Velkommen Laserscanning og EUREF

Velkommen Laserscanning og EUREF Velkommen - 9.9.2010 Laserscanning og EUREF Etablert og leder BA-Nettverket siden 2003 (medlem eller gratispassasjer?) Tidligere: Vianova Norconsult Sogn Videreg. Skole (byggfag) BA-Nettverket - Nettverk

Detaljer

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO PHILIP HON STEINAR G. RASMUSSEN 1 Samarbeidet mellom Håndbøkene 2 Samarbeidet mellom Håndbøkene Ønske vårt. Mest mulig likt Felles grunnlags krav (Bør

Detaljer

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en ny veg- og trafikkdatabase som kan tas i bruk våren 2005. Den er utviklet i regi av Statens vegvesen, men vil være et aktuelt

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG 2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG Import DWG Innstillinger for DWG leser Når man skal importere dwg, enten det er en eller flere filer samtidig, bør man på forhånd ha tenkt på hva man ønsker å importere

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes,

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes, Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, 2016-11-03 Prosjektet http://kartverket.no/prosjekter/sentral-felles-kartdatabase/ Geosynkronisering Bakgrunn

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling

Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling Johnny Jensen, Vianova Systems AS Samhandling I følge Bokmålsordboka: samspill, vekselvirkning mellom to el. flere personer som handler i forhold til hverandre

Detaljer

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET VELKOMMEN TIL OPPSTARTMØTE I FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING! INITIATIVGRUPPEN MILJØVERNDEPARTEMENTET, MAGNAR DANIELSEN BA-NETTVERKET, INGER HOKSTAD STATENS VEGVESEN, LIV NORDBY KARTVERKET, OLAF ØSTENSEN

Detaljer