Modeller som overlever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modeller som overlever"

Transkript

1 Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt i hvordan dette er gjennomført i NVDB, Norges nasjonale vegdatabank, som nettopp er en sømløs modell. Videre noen tanker om hvordan dette kan overføres til som-bygget modeller.

2 Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år Bakgrunn På forespørsel fra David Wasström, Tyréns, Sverige, har Vianova Systems utarbeidet dette notatet med tanker om hvordan en modell kan overleve gjennom mange år, og fortsatt være både anvendelig og tilgjengelig. Notatet er overordnet og tar ikke for seg detaljerte tekniske løsninger, men beveger seg på prinsipp-nivå, og prøver å gi et overordnet bilde, med utgangspunkt i erfaringer fra Norge. Dagens situasjon Generelt kan man vel trygt si at bransjen har utfordringer knyttet til å forvalte data for bygde anlegg på en effektiv måte. Mye informasjon går tapt, de dataene som ikke går tapt er ofte vanskelig tilgjengelig for ettertiden. Det normale er at man forvalter en stor mengde enkeltfiler; med andre ord er dataene fragmenterte og som sagt relativt sett utilgjengelige for de som kommer etter. Filene er det viktigste resultatet fra det vi nå kan kalle tradisjonell prosjektering og bygging. Så kommer BIM Arbeidsmetodikken i bransjen vil sakte men sikkert endres til at man samler informasjonen fra alle filene til en (1) samordnet modell. Denne samordningsmodellen vil etter hvert bli like viktig som tegningene (ritningarna). Man må nå forvalte en mengde filer som før men i tillegg også den nye samordningsmodellen. Modellen representerer på en bedre måte det man innenfor NVDB Dagens NVDB ble satt i drift i NVDB er basert på en datamodell som er modellert i hht ISO TC211, med et viktig tillegg; Vegnettet. NVDB som en nasjons vegdatabank, er selvsagt innrettet mot å leve i mange år. Novapoint Novapoint er et prosjekteringssystem som fra og med versjon 19 er basert på modellplattformen ISO TC 211. Vianova Systems Vianova Systems eier og utvikler Novapoint. I tillegg har man vært og er fortsatt en sentral underleverandør til utviklingen av NVDB. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 1 Vianova

3 tradisjonell prosjektering har kalt for modell-filene; presentasjonen av selve løsningen. Nå er alle data i 3D. I tillegg finnes det og vil fortsette å finnes - en rekke andre filer med informasjon som pr nå ikke legges inn i samordningsmodellen. Her kan ting endres over tid. Bransjens forskjellige aktører har i varierende grad tatt innover seg denne omstillingen, og mye synes uklart med hensyn til hvordan ting skal løses «i fremtiden». For at bransjen skal ha noe å omstille seg til, så må noen gå i front og finne veier gjennom jungelen av buzz-words og mer eller mindre begrunnede påstander. Dersom vi skal samle informasjonen fra en rekke filer til én modell, og senere utnytte dette til lettere å finne igjen informasjon (søke, zoome), til lettere å kunne anvende informasjonen (bestille oppgraderingsarbeid, analysere «hva som gikk galt», etc), så faller det ut en sett av spørsmål: Spørsmålene 1. Hvilke type av modell skal man samle informasjonen til? 2. Hvordan skal man lagre modellen? 3. Hvordan skal man oppgradere modellen dersom behov? 4. Hvem skal modellen være tilgjengelig for? 5. På hvilken måte skal den være tilgjengelig? Spørsmålene diskuteres i det videre: Type modell Overordnet kan man tenke seg at det er 2 hovedløsninger å velge mellom: A. Fil-basert forvaltning av modelldata B. Modell-basert forvaltning av modelldata Både A og B involverer en eller annen form for database. I alternativ A benyttes databasen til å holde orden på original-filene, og ved hjelp av metadata pr fil kan man søke etter «den rette filen». I praksis kan dette være et web-hotell, og her finnes det jo svært mange løsninger å velge mellom. Noen av løsningene har mulighet for å søke etter informasjon på tvers av innholdet i filene. Men informasjonen er og blir filer. Og dette skalerer ikke veldig bra dersom man ønsker å slå ett prosjekts datasett sammen med et annet prosjekts datasett. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 2 Vianova

4 I alternativ B benyttes databasen til å lagre en sømløs modell; det betyr at modellen er sammenhengende og uten «fil-grenser». Original-filene blir dermed sekundære i forhold til modellen, selv om filene også kan lagres sammen med modellen, på en eller annen måte (kanskje). I en slik løsning kan data kan hentes ut fra modellen helt uavhengig av hvordan de ble skapt. Det er også lettere å se for seg at data fra ett prosjekt kan «blandes» sammen med data fra et annet prosjekt. INSPIRE EU pålegger nå alle medlemsland å levere forskjellige datasett for sitt land som skal kunne inngå i en samlet fremstilling av f.eks. transportnettet, marktyp (land cover), m.v. fra hver land. INSPIRE er basert på ISO TC 211 og benytter GML som utvekslingsformat. Vi tror at INSPIRE vil være en driver til å forbedre dataflyten i hvert enkelt land i Europa. Novapoint og NVDB I både Novapoint og (norsk) NVDB har man basert seg på ISO TC 211 standarden for modellering av informasjonen. Det betyr at man er innenfor GML-verden, der bl.a. CityGML er et kjent «produkt». Selv om Novapoint og NVDB benytter samme rammeverk for basismodellen, og til og med deler felles program-komponenter for å håndtere denne modellen, så er ikke Novapoint og NVDB 100% like. Her noen viktige forskjeller: 1. NVDB har en annen objekttypekatalog enn Novapoint 2. NVDB benytter kun geometritypene punkt, linje (linestring) og (2D) polygon. 3. Novapoint benytter også linjekonstruksjonsgeometri, 3D polygon (triangulerte eller rutenett), solids ~ objekter med volum-geometri. 4. NVDB har en (1) sentral tjener (server) der alle data lagres (som går på SUN-maskiner) 5. Novapoint tilbyr «prosjekt»-servere eller firma-servere, alt etter hva kunden ønsker, og kan installeres på Windows PC-maskiner Ref. punktet 1 over så ser vi at GML-standarden er fleksibel; at det kan defineres flere produkter for forskjellige formål, alle dekket innenfor GML-standarden. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 3 Vianova

5 Lagring av modellen Uansett om man bestemmer seg for ett eller flere åpne formater man vil utveksle informasjonen i, så er det jo ikke særlig gunstig å forvalte dataene som et sett av filer på en filtjener - eller i et web-hotell. Man ønsker en modell-basert lagring som understøtter sømløse søk og gjenfinning, samt geografisk visning på en enkel måte, uavhengig av fil-grenser. Og man bør kreve at løsningen støtter både import og eksport av en eller flere åpne formater. Innen bygg og IFC-verden finnes det flere såkalte BIM-servere som kan benyttes for å samle informasjonen fra alle IFC-filene til en database. Det finnes både open source baserte alternativer samt kommersielle løsninger. NVDB har en (1) sentral (Oracle) server (som kjører på en SUN-maskin) der hele det nasjonale vegnettet, med alle relevante vegobjekter, er lagret. Rundt 170 millioner objekter fordelt på omlag 450 objekttyper. De fleste av disse objektene er også lokalisert inn på vegnettet med sine ca. 1,8 millioner veglenker. Vianova Systems ønsker å være en aktør på markedet for lagring av modeller som er basert på «GML». Tilgjengelighet Forvaltningsdata krever sikker og fleksibel tilgangskontroll. Vi kjenner slik funksjonalitet f.eks. fra web-hoteller. Vi går ikke nærmere inn på dette her annet enn at ett av poengene må være muligheten for geografisk gjenfinning av dataene, ikke som mapper og filnavn. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 4 Vianova

6 Hvordan hente ut informasjon Man bør kunne søke i alle disse dataene på en rekke måter: Geografisk søk ved hjelp av polygon (eksempelvis kommunegrense) Søke etter objekttyper Søke etter objekttyper med bestemte verdier på sine egenskaper Søke etter objekter langs vegnettet Søke etter historiske objekter ved at objekter har en start og en sluttdato for når de er «i live» I NVDB er mange av de søkene som er mest brukt lagret som «oppgaver» som kan kjøres når som helst. Da ligger utvalget/søket definert i oppgaven, både med hensyn til geografisk område og objekttype, og dataene kan sendes fra server til klient. Man har også muligheter for å generere rapporter/filer på server som så sendes klienten som etterspør den. Det finnes også oppgaver som kjøres hver natt, ala «Send data fra server til ESRI-database». I Novapoint-sammenheng har Vianova Systems tilpasset NVDB-løsningen til våre brukeres verden, som stort sett består av konsulenter, entreprenører og byggherrer. Det betyr at vi kan sette opp en server/modell som så kan driftes enten av kunden selv, eller av Vianova System. I praksis vil det siste bety at vi kjøper denne tjenesten av en 24/7 leverandør som kan garantere for både backup-systemer og andre driftskritiske parametere. Oppgradering av modellen Hvordan skal modellen leve gjennom år etter år, og fortsatt være tilgjengelig og anvendelig? Her kommer vi til kjernen: NVDB har nå vært driftet siden 2005, og har gjennom hele denne tiden vært gjenstand for små og store endringer. NVDB er jo en levende sømløs modell av det norske vegnettet, som er i stadig endring. Objekttypekatalogen Objekttypedefinisjoner har blitt oppdatert jevnlig. Når objekttypekatalogen oppgraderes med nye objekttype-definisjoner, så oppgraderes serveren i en egen prosess. Alle klienter vil automatisk oppgraderes neste gang de kobler seg på serveren. Objektene Objektene på instansnivå endres selvsagt også. Man har her versjonering på hvert objekt, der hver versjon har sin gyldige start- og sluttdato. Evt. åpen sluttdato dersom objektet fortsatt er aktivt. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 5 Vianova

7 Når objekttypekatalogen oppgraderes så vil instansene følge med på dette, og man kan bl.a. legge til nye egenskapstyper på allerede eksisterende objekter. Strukturelle endringer av objektdefinisjoner vil kreve spesielle konverteringsprosesser. Utvidelser av katalogen med nye objekttyper og egenskaper er normalt trivielt. Nettverket Veglenker har også gyldig start- og sluttdato. Når veglenker settes historisk så betyr det at de får sluttdatoen satt, og vil fra og med det tidspunktet kun kunne hentes ut dersom man søker etter vegsystemet på en historisk dato, f.eks. «hent ut vegnett i Oslo kommune for ». NVDB skal for øvrig gjennom en større oppgradering av sitt vegnett i 2013/2014. Dette for å harmonisere vegnettet til INSPIRE-direktivet, som jo legger føringer for hva hvert enkelt land må levere til EU-fellesskapet. Prosjektmodeller Ovenfor har vi henvist mye til hvordan ting fungerer i NVDB, som jo for Norge pr i dag ikke kommer til å ta i mot den komplette prosjekterte og bygde anleggsmodellen; Politikken nå er at man vil gjøre et ekstrakt fra prosjektert/bygd modell og legge dette inn i NVDB. Statens vegvesen, Utbyggingsavdelingen i Vegdirektoratet, ser derfor for seg en løsning der de supplerer den sentrale NVDB-serveren med «prosjektservere» (prosjektmodeller). Disse vil ideelt sett være komplette med hensyn til alle modelldata som ble produsert av konsulent og entreprenør. Ingen tap av informasjon. Siden modellen har samme grunnstruktur som NVDB, så kan Statens vegvesen nå selv hente ut det som skal inn i NVDB. Prosjektmodellene kan også forvaltes videre som detaljerte beskrivelser av anlegget. Hit er vi kommet i Norge i dag. Her står vi, og vet jo ikke helt hvordan dette vil utvikle seg videre. Ønsker man å sy sammen alle prosjektmodeller til en «3D NVDB» for hele Norge? NVDB er en sammenhengende modell som dekker hele landet. Vil «3D NVDB» også inkludere resultatet fra alle utbyggingsprosjekter for hele landet? Dette har vi ikke svar på i dag. En slik løsning må i så fall beslutte hvilke koordinatreferansesystem som skal benyttes. I NVDB lagres alle data til EUREF89 UTM 32. Vi vet at prosjektmodellene vil gjennomføres på ett av de 25 NTMsonene, som har bedre nøyaktighet enn UTM-sonene. Dette betyr at de må koordinat-transformeres dersom de skal samles i en forvaltningsmodell. Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 6 Vianova

8 Et hovedkrav fra byggherren bør være at datautvekslingsformat er åpent, det vil si uavhengig av en enkelt-leverandører. Innen anlegg og infrastruktur benyttes i dag LandXML som et ganske avansert stikningsformat for overføring mellom prosjektering og anlegg hovedsakelig, og til dels for utveksling mellom CAD-verktøy. Men LandXML er ikke egnet for de store oppgavene. LandXML har ingen generell objektmodell i bunnen; kodingen av informasjonen er begrenset. Så har vi GML-formatet. Etter det vi vet har man i Norden i liten grad tatt i bruk GML; Vi tror derimot at dette vil endre seg og vi tror at GML er det mest lovende åpne formatet for vår bransje. IFC-formatet skal heller ikke avskrives på noen måte innenfor anlegg og infrastruktur. IFC er laget for å håndtere bygninger i utgangspunktet. Allerede i 2002 var man i gang med å definere bro (!) som en del av IFC; litt spesielt siden man ikke hadde objekter for hverken veger eller jernbaner. Det har man fortsatt ikke. Men man har utviklet bro-modellen noe og man har lagt til en tunnel-modell. Allikevel, etter vår erfaring er dette lite brukt i praksis. Men; det foreligger planer for å utvide IFC med flere objekter innen «utomhus/mark», selv om i alle fall BuildingSMART Norge anerkjenner ISO TC 211 og GML som et alternativ man bør og må forholde seg til; det viktigste er tross alt at det finnes åpne formater som er dekkende. Quadri - historien I det videre har vi tatt med litt historikk knyttet til utviklingen av Quadri-modellen. Vi håper denne historien illustrerer hvor omfattende det er å lage et system for å forvalte modell-data på dette nivået. Det illustrerer også forhåpentligvis noe av de elementene som må være med i løsninger som skal forvalte modell-data over tid. Vianova Systems har jobbet i 25 med det som visjon å samle dataene for 1. Kart 2. Terrengmodell 3. Prosjektering 4. Infrastrukturinformasjon i en og samme modell. Dette har vært et langt løp, og på vegen for å oppnå denne visjonen har Quadri vært utviklet i 4 generasjoner: Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 7 Vianova

9 Quadri generasjon 1 (1985-) Ideen med Quadri ble unnfanget av Eivind Stalheim «hjemme på kjøkkenbenken». Eivind Stalheim jobber fortsatt i Vianova Systems, og har vært helt sentral i utviklingen av alle generasjonene av Quadri. Her noen stikkord som karakteriserer den første generasjonen G1: Visjonen: Samle data fra 4 domener (nevnt ovenfor), derav navnet «Quadri», som betyr: Stedet der fire veger møtes Mål: Implementerte en modell basert på den norske SOSI-standarden Vianova Systems benytter Quadri G1 som felles terrengmodell i Novapoint (til og med 18.x) Firmaet Norkart implementerte et kartsystem (i dag heter dette GIS/Line) med utgangspunkt i Quadri G1 Geometri-orientert, dvs. at geometri-«objektet» er i sentrum, og dette objektet kan ha egenskaper Geometrityper støttet: 2/3D Punkt, 2D/3D Linje, 2D arealer Temakodebank: En konfigurasjonsfil som tilknyttes modellen og definerer hvilke temakoder denne modellen har, der temakode er å betrakte som en egenskap til geometrien. Egenskapsstøtte er «hardkodet». Det er med andre ord mulig å håndtere egenskaper, men implementasjonen skalerte ikke når det ble behov for mer og mer egenskaper. Quadri generasjon 2 (2002- ) Ble utviklet gjennom NGIS-prosjektet for Statens kartverk (Norges svar på Lantmäteriet), som en løsning for lagring av nasjonens samlede kartdata. Her noen stikkord som karakteriserer G2: Løsningen er i dag installert hos Statens kartverk og 50 av de store kommunene i Norge Benyttes i Norkart sin løsning Quadri Map Server Introduserte prinsippet om en objektkatalog - som er en tidlig versjon av ISO TC 211-standarden o Men prinsippene for hvordan modellen er bygd opp er fortsatt geometriorientert ikke ulikt hvordan IFC er implementert o Til forskjell fra IFC har Quadri G2 en enkel geometri-modell Introduserte prinsippet om en oppgave-modell som styrer tilgang til dataene Kan etablere mange (separate) modeller Det er etablert over permanente forvaltningsmodeller på denne plattformen i Norge Windows-basert installasjon Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 8 Vianova

10 Quadri generasjon 3 (2005- ) Utviklet som basis for NVDB for Statens vegvesen, som en løsning for lagring av nasjonens samlede vegnettsinformasjon. Her noen stikkord som karakteriserer G3: Tok utgangspunkt i G3 Videreutviklet prinsippet om en objektkatalog i hht ISO TC 211 Objektorientert informasjonsmodell - det vil si ikke geometriorientert o Objektene er fenomen som fysiske objekter, hendelser eller liknende. o Objektene er selvstendige enheter for all tid o Geometrien er en egenskap på lik linje med andre egenskaper o Er derfor forskjellig fra G3 (G2, G1) på dette vesentlige punktet o Kan derfor håndtere all type informasjon - også den som ikke har geometri Som grunnlag ligger IT-standarden UML o UML forteller hvordan objekter skal beskrives o ISO TC 211 tar utgangspunkt i UML Er en forvaltningsmodell - som Quadri G3 og har relativt enkel geometri Introduserte en avansert nettverksbasert stedfestingsmodell (node-lenker) Modellen har også omfattende støtte for historikk, både på objektene og nettverket I NVDB er de fysiske applikasjons-serverne SUN og databasemaskinene LINUX Klientene benytter Windows Quadri generasjon 4 (2012- ) Ble utviklet parallelt med G3, med det som formål å utvide konseptet til også å håndtere detaljert prosjekteringsinformasjon, slik at prosjekteringssystemet Novapoint kunne benytte G4 som modellbasis. Her noen stikkord som karakteriserer G4: Quadri G4 er laget for å skalere, både modell og lagring Quadri er laget for å kunne håndtere både en prosjekteringsorientert modell samt en forvaltningsmodell Novapoint 19 DCM bygger hele sitt nye modell-fundament på Quadri G4 Modellen er en objektorientert informasjonsmodell, som G3 Basert på standard UML for modellering av modellen, som G3 Modellen tar utgangspunkt i ISO TC 211, som G3 G4 har i tillegg en omfattende geometri-modell: o Inkluderer geometritypene 3D Surface (TIN eller GRID), Multi-Surface, Multi-Points (point clouds), Solids, Konstruerte linjer, mv. Løsningen bygger på G3 - men tar samtidig med seg G2 sine muligheter for å håndtere mange modeller i en eller flere «skyer» Modellene kan ha kort eller lang levetid For å være en god langtids forvaltningsmodell krever det at modellen er en objektorientert informasjonsmodell o En oppgraderbar datakatalog er nødvendig det støtter både G3 og G4 Laget for å kunne kjøres på flere operativsystem og plattformer Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 9 Vianova

11 Løsningen kan også kjøres kryss-plattform (det vil si f.eks. Windows-Unix). Man kan kjøre mange Quadri-modeller på èn fysisk servermaskin Løsningen er tilstandsløs slik at den kan kjøres i et lastbalanseringsmiljø dette er en Quadri Model som kjøres på mange fysiske servermaskiner Med Quadri G4 mener vi å ha et meget godt grunnlag på plass mht. å håndtere kartdata, terrengdata, prosjekterte data samt infrastrukturinformasjon i en og samme sømløse geografiske modell, for svært store datamengder, og svært mange brukere (användare). Med dette som erfaringsgrunnlag deltar vi gjerne i diskusjoner som har med forvaltning av modeller over tid. Vi deler gjerne av våre erfaringer, samtidig som vi håper å lære enda mer om hva kundene ønsker seg innenfor dette spennende området. Vennlig hilsen Idar Kirkhorn Leif Tronstads Plass 4 Postboks 434 N-1302 Sandvika Telefon Direkte Mobil Fejl! Brug fanen Startside til at anvende Heading 1 på teksten, der skal vises her. 10 Vianova

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april F1 - NVDB Vegnett Eivind Stalheim & Idar Kirkhorn, Vianova Systems TEMA Norges fysiske vegnettverk Vegnettverket i NVDB - Hva det brukes til - Ajourholdet Vegnettseditorens oppgave «Intelligent prosjektering»

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter Idar Kirkhorn, Vianova Systems Med Novapoint 19 DCM tas det et stort steg i retning en integrert modellorientert arbeidsmetodikk, der samordningsmodellen både er i 3D, intelligent og tilgjengelig. Verdens

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

BIM FOR INFRASTRUKTUR

BIM FOR INFRASTRUKTUR NY TEKNOLOGI NY PRISMODELL NYE MULIGHETER Nå har «alle» råd til Nordens ledende prosjekteringsverktøy Novapoint DCM og samhandlingsløsningen Quadri DCM BIM FOR INFRASTRUKTUR Gjør som fagmyndigheter og

Detaljer

Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade

Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade OVERSIKTSBILDE VERDENSMODELL Utfordring nr 1 Hvordan samle alle fag i EN OG SAMME INTELLIGENTE modell? Løsning

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra E6 Gudbrandsdalen 96 km mange faser Overordnet mål: Sammenhengende midtrekkverk frem 5l O6a Pågående bygging: Etappe

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

BRU. Konstrukjoner Bru

BRU. Konstrukjoner Bru BRU Konstrukjoner Bru KONSTRUKSJONER-BRU OM KONSTRUKSJONER/BRU OM 3D-SKANNING I dag prosjekteres betong og stålbruer som 3D/BIM. Noe håndteres av dag benyttes laserscanning og 3D informasjonsmodeller (BIM)

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Introduksjon torsdag 13/9-12 13:00 13:30 Innledning Dagens agenda 13:30 14:15 Siste nytt innen bruk av virtuelle modeller (Erik Kjems) 14:15 15:00 Bruk av kunstig intelligens

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag:

Slik jobbes det i noen av de mest fremoverlente samferdselsprosjektene i dag: Til KMD v/paul Chaffey (postmottak@kmd.dep.no) Vi ber herved om et møte på vegne av BA-Nettverket, Nettverk for bedre samspill og dataflyt I bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å informere om noen av de

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 frokostmøte juni 2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva er status i

Detaljer

FDVU/FM med EDMmodelServer

FDVU/FM med EDMmodelServer FDVU/FM med EDMmodelServer buildingsmart medlemsmøte 17. sept. 2015 Pål Huse Pal.Huse@jotne.com Jotne EPM Technology AS FDVU med EDMmodelServer BIM modellserver med konsoliderte modeller Tilleggsfunksjonalitet

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Avstandsmåling (ID=335) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 småling (ID=335) Sist endret: 2013-03-06 Definisjon: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre Erling Onstein erling.onstein@kartverket.no Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Nettverkstreff 16.September 2013 Tema (fra programmet)

Detaljer

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering? Datum og projeksjoner (UTM/NTM, NN2000) Transformasjoner Metadata/koding av data Asbjørn Eilefsen Statens vegvesen Geodata Region sør Datum og projeksjoner

Detaljer

Koding i Trimble Access. Brukermanual på koding i felt

Koding i Trimble Access. Brukermanual på koding i felt Koding i Trimble Access Brukermanual på koding i felt Raina Losen 01.05.2015 Forord Dagens teknologi og utstyr gjør det mulig å jobbe med større mengder data pr. målejobb. Rask levering av arbeidets fangst

Detaljer

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket landskaps3d SKANNING & arkitektur PUNKTSKYER OM LANDSKAPSARKITEKTUR Landskapsarkitekten skal samordne en rekke faglige innspill innenfor

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Byggherrens erfaring med BIM-modeller

Byggherrens erfaring med BIM-modeller NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Byggherrens erfaring med BIM-modeller Jarle Kristian Tangen Leder prosjektstab E6 Gardermoen-Biri Stikkord Fakta om Fellesprosjektet 3D fra enkel visualisering til maskinstyring

Detaljer

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER

VEGBYGGING MED 3D-MODELLER VEGBYGGING MED 3D-MODELLER Kabler og ledninger ved bispelokket, tegning Kabler og ledninger ved Bispelokket, modellert Innlegg på Anleggsdagene, 22.01.2014 Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen - Vegdirektoratet

Detaljer

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank

ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank ve gen inn på skrivebordet Nasjonal vegdatabank Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en ny veg- og trafikkdatabase som kan tas i bruk våren 2005. Den er utviklet i regi av Statens vegvesen, men vil være et aktuelt

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Er det mulig å prosjektere kompliserte infrastrukturanlegg på 3-4 uker? Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag. Torbjørn Tveiten og Jan Erik Hoel, Vianova Vi trenger en ny måte å tenke på Endringspunkter

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS NOVAPOINT 19.10 DCM Novapoint GRUNNKURS Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august 2013 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis

Detaljer

Vegfaglig studietur, 02.09.2008 Harald Wethal, Statens vegvesen

Vegfaglig studietur, 02.09.2008 Harald Wethal, Statens vegvesen Vegfaglig studietur, 02.09.2008 Harald Wethal, Statens vegvesen Status (1) NVDB-prosjektet er avsluttet Vedlikeholdskontrakt tegnet med Triona Veginformatikk AS Underleverandører Avenir AS ViaNova AS Norkart

Detaljer

Foredragsholder: Thor Sigurd Thorsen, Odd Barstad, Jan Arve Bingen VEGDIREKTORATET

Foredragsholder: Thor Sigurd Thorsen, Odd Barstad, Jan Arve Bingen VEGDIREKTORATET Foredrag A10: Nye krav til prosjekterende, entreprenører og oppdragsgivere: Tenk modell! Foredragsholder: Thor Sigurd Thorsen, Odd Barstad, Jan Arve Bingen VEGDIREKTORATET 27. 29. mai 2008 GRATULERER med

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer

P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer Torbjørn Tveiten-ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl-Zenith Survey Fellesprosjektet E6-Dovrebanen - 3. Etappe i E6-utbyggingen

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling

Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling Johnny Jensen, Vianova Systems AS Samhandling I følge Bokmålsordboka: samspill, vekselvirkning mellom to el. flere personer som handler i forhold til hverandre

Detaljer

Nasjonal vegdatabank Hva kan en kommune få ut av NVDB?

Nasjonal vegdatabank Hva kan en kommune få ut av NVDB? Nasjonal vegdatabank Foto: Per Ritzler / Statens vegvesen Kleivodden, Andøya Espen Sveen Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal vegdatabank Hva er NVDB? Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Samordning av ledninger i grunnen

Samordning av ledninger i grunnen Eldar Brænden Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS Samordning av ledninger i grunnen Aktuelt på tre områder Planlegging og utførelse av ledningsarbeider (sammen i grøfta) Geodata registrering og forvaltningen

Detaljer

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen DCM til VM Uttegning fra DCM til AutoCAD Novapoint Tegningspresentasjoner

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Erfaring med Land XML

Erfaring med Land XML Erfaring med Land XML Ba-Nettverket 29/4-2009 Av Stian Lerbak,Skanska Survey 1 Litt om programvaren som brukes: SBG GEO, hovedprogram for stikkeren. Enkel masseberegning Lage vei/byggegrop/grøfte prosjekter

Detaljer

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Minikurs 1-1: Samordningsmodell Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Bakgrunn Skanska tok initativ i anbudsfasen til E18 Kristiansand Grimstad (OPS). Pilot ble utarbeidet i fellesskap av Skanska,

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Plan for SOSI-arbeid 2012, Morten presenterte planen for arbeidet med SOSI i 2012, basert på innmelding i miljøet.

Plan for SOSI-arbeid 2012, Morten presenterte planen for arbeidet med SOSI i 2012, basert på innmelding i miljøet. Referat SOSI-arbeidsgruppe 1 Teknikker og modeller Dato: 29. mars 2012 Tid: 0930-1500 Sted: Statens kartverk Oslo, møterom 2 STATENS KARTVERK Deltakere: Joan Peel Hansen, Kartverket Inger Hokstad, BA-nettverket

Detaljer

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Obligatorisk oppgave 1 INF-3200 12. oktober 2003 Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Oppgavebeskrivelse: Designe og implementere en distribuert ray-tracing applikasjon, med basis i kontroller-

Detaljer

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Wikipedia: Nettskyen(eng:cloudcomputing) Er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring

Detaljer

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO PHILIP HON STEINAR G. RASMUSSEN 1 Samarbeidet mellom Håndbøkene 2 Samarbeidet mellom Håndbøkene Ønske vårt. Mest mulig likt Felles grunnlags krav (Bør

Detaljer

Geonorges distribusjonsløsning

Geonorges distribusjonsløsning Geonorges distribusjonsløsning Etablering av distribusjonsløyper Oppslagsregime Visningsregime Lagringsregime Distribusjonsregime PostGIS? Ja, allerede bestilt i Geonorge Men kun for lagring og synking/kopiering

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3720 Sykkelparkering (ID=451) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-04-10 Definisjon: Angir område tilrettelagt for sykkelparkering. Kommentar:

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Vegvesenets bidrag til apps4norge. Jan Kristian Jensen jan.kristian.jensen@vegvesen.no Seksjon for NVDB og Geodata Statens vegvesen/vegdirektoratet

Vegvesenets bidrag til apps4norge. Jan Kristian Jensen jan.kristian.jensen@vegvesen.no Seksjon for NVDB og Geodata Statens vegvesen/vegdirektoratet Vegvesenets bidrag til apps4norge Jan Kristian Jensen jan.kristian.jensen@vegvesen.no Seksjon for NVDB og Geodata Statens vegvesen/vegdirektoratet Vegvesenet på data.norge.no http://data.norge.no/organization/statens-vegvesen

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand UTFORDRINGER FOR KARTPRODUSENTEN En bransje i trøbbel!

Detaljer

WMS og WFS i praksis

WMS og WFS i praksis WMS og WFS i praksis - sett i Norge digitalt perspektiv Presentasjon påp Trøndelagskartdagan 2007 Steinkjer 8 februar 2007 Roy H.Mellum Sjefsingeniør Statens kartverk, NGIS-enheten roy.mellum@statkart.no

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal

Versjon 2012-01-30. Elling Ringdal Veileder fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BRUK AV GPS VED AJOURFØRING AV AR5 I GIS/LINE Versjon 2012-01-30

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6320 Vannstandsmåler (ID=464) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-16 Definisjon: Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff).

Detaljer

WinTid Scheduler. Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM

WinTid Scheduler. Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM Oppgradering til versjon 6.0.1 HRM Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FOR

Detaljer

SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge

SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge SOSI og dataflyt sett fra Powel Øyvind Hauge Powel Norway Trondheim Oslo Bergen Bryne Grimstad Porsgrunn Øksfjord Tønsberg Denmark Odense Switzerland Basel Sweden Jönköping Östersund Göteborg Sundsvall

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Tunnelport (ID=854) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Port som kan avstenge et tunnelløp. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer