DEN NORSKE SANGSKATTEN?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE SANGSKATTEN?"

Transkript

1 DEN NORSKE SANGSKATTEN? Øivind Berg Hovedfagsoppgave i musikkvitenskap Institutt for musikk NTNU 2006

2 DEN NORSKE SANGSKATTEN? i Illustrasjonen på forsiden er hentet fra Skolens sangbok (Mads Berg, 1940) Sangen, «Jeg synger så gjerne en vise for mor», er hentet fra Sangboka (Lars Søraas, 1973)

3 DEN NORSKE SANGSKATTEN? ii INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Forskningstype Ny viten og forståelse Samfunn i fremskritt Allmenndanning og folkeopplysning HYPOTESER OG METODE Hypoteser Metode Hovedundersøkelsen Utvelgese av sanger til undersøkelsen Medium Struktur på hovedundersøkelsen Når kan man en sang? Utsending for respons Respons DEN VERDIFULLE SANGEN Vi-følelse Syng hele livet! Sangens betydning for eldre mennesker Sangen setter spor Plussord SANGSKATTEN I ET KULTURHISTORISK PERSPEKTIV Sangens plass i det norske samfunn Hva er det vi arver? Hvem fastholder en verdi? Kulturkanon...33

4 DEN NORSKE SANGSKATTEN? iii 4.2. Den gamle skole Sangen i kulturmeldinger Oppfølgende meldinger Konklusjon Sangen i læreplaner Viktige endringer Stamsanger Lærerutdanningens fokus på sangskatten Godkjenningsordningen for lærebøker Valg av repertoar i sangbøker Opphevelse av lærebokgodkjenninga Kunnskapsløftet, første læreplan etter lærebokgodkjenningens bortfall Bruk av godkjente sangbøker i skolen, en spørreundersøkelse Sangens ambassadører I : Sangen i grunnskolen Mads Berg: Skolens sangbok Andre sangbøker i grunnskolen Hulaas I, II og III Sangen utenom sangbøker Sangens ambassadører II : Sangen i folkehøgskolen Folkehøgskole og sangbøker Syng livet Sangbøker som kulturbærere i skolen, konklusjon Sangens ambassadører III : Statlige tiltak NRK, radio og TV kommune og skole Rikskonsertene Sangens ambassadører IV : Sangen i det frivillige musikkliv Norsk Viseforum Korbevegelsen Har Norge en sangskatt? «Repertoarundersøkelsen 2006» Undersøkelsens 1. del Stemmedysfunksjonalitet i forhold til kvantum repertoar Hva med de som sier at de ikke liker å synge?...85

5 DEN NORSKE SANGSKATTEN? iv 5.3. Undersøkelsens 2. del Undersøkelsens 3. del Felles sangskatt Hvem kan hva? «Hvem kan ha skylden?» Sammenheng mellom skolens læreplaner og repertoarkjennskap Stamsangene fra M SAMMENDRAG Hva kan true, hva kan verne? Hypotesene og resultatene LITTERATURLISTE REGISTER FOR FIGURER OG TABELLER Figurregister Tabellregister VEDLEGG Register for vedlegg

6 DEN NORSKE SANGSKATTEN? v FORORD Med denne utredningen om den norske sangskatten ønsker jeg å sette søkelyset på en av de sidene av vår kulturarv som ikke har blitt tilgodesett med så mye fokusering, nemlig de sangene som bare lever imellom oss som «vanlige» sanger. Sanger som brukes i mange slags sammenhenger, til voggesang og til spøk og alvor, men som har det til felles at de representerer en felleskulturelt erfaringsgrunnlag i folket. Mitt håp er at forskningsresultatene, drøftingene og konklusjonene i denne oppgaven kan komme sangskatten til nytte, ved å peke på mekanismer som kan være medvirkende til dens varierende eksistens i forskjellige alderssjikt av befolkningen. Jeg vil takke alle de som har deltatt i undersøkelsene som ble gjennomført i forbindelse med arbeidet. Dersom vi sier at hver av svargiverne har brukt i gjennomsnitt 15 minutter på svarskjemaet, representerer denne oppgaven en dugnadsinnsats på over 180 timer. Jeg vil også takke NTNUs musikkvitenskapelige institutt for god oppfølging ved veileder Irene Bergheim og for økonomisk bistand i forbindelse med seminar i Tønsberg 5. mai, om «Sang i Norge». Orakeltjenestens IT-avdeling skal ha stor takk for hjelp til datarutiner, statistikkforståelse og statistikkprogrammet SPSS. Takk også til kona mi, Anne, som har oppfordret meg til å gjøre dette. Levanger, 2. oktober 2006, Øivind Berg

7 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 1 1 INNLEDNING Denne oppgaven har fått en tittel med spørsmålstegn: 1. Den norske... et spesielt land 2. sang... en bestemt aktivitet, som er knyttet til et spesielt land 3. skatten... en spesiell verdi, knyttet til aktivitet, knyttet til et spesielt land 4.?... et spørsmålstegn, knyttet til en spesiell verdi, knyttet til aktivitet, knyttet til et spesielt land. Grunnlaget for å ta fatt på en oppgave som denne, med en slik overskrift, ligger i et yrke og i en erfaring som jeg har hatt gjennom mer enn 20 år i folkehøgskolen. Mesteparten av disse årene har jeg vært musikklærer. I arbeidet med ungdom i folkehøyskolen har jeg merket en stadig synkende interesse for norske sanger fra tidligere tider. Noe sier meg at dette ikke er interessant stoff, og signaler fra lærerkolleger i andre skoleslag sier meg at det er mange som har gjort samme erfaring. Generelle uttalelser som «man synger mye mindre nå enn før» forekommer ofte. Der er særlig eldre mennesker som oftest nevner dette. De gamle kan fortelle om en tid hvor sangen hadde en annen funksjon i samfunnet, og hvor det å synge sanger fra egen og fra historisk tid var en vanlig aktivitet som både førte til hyggelig samvær, fellesskap og identitet. Min yrkesbakgrunn har jeg fra folkehøgskolen. Det er derfor naturlig for meg å ta utgangspunktet for denne oppgaven i akkurat dette miljøet, og i den sanglige tradisjon som skoleslaget har representert de siste hundre år. I folkehøgskolen har sangen alltid vært sett på som en del av den allmenne utdanning. Det er mange naturlige grunner til at sang ikke har samme status i folkehøgskolen i dag som i gamle dager, min teori er at mye av årsaken til at det har blitt slik, ligger i samfunnets behandling av sang. Folkehøgskolen har alltid vært et skoleslag som har speilet samfunnet og som har bidratt med kulturformidling til nye generasjoner, men det er en selvfølge at også folkehøgskolen forandrer sin kurs med hensyn til faglig vekting etter hva som synes tidsriktig. Alle skoler både er og har barn av sin tid!

8 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 2 Sang og korsang har fulgt folkehøgskolene som et obligatorisk fag gjennom lange tider, men slik er det ikke nå lenger. Det er mulig at det enda finnes et par skoler som har det slik, men bare for år siden var det helt motsatt. Da var det en selvfølgelighet at man skulle ha korsang eller sang på timeplanen hver uke, helst med hele skolen samlet. Harald Myklebust, som har skrevet hovedfagsoppgave om sangen i folkehøgskolen, sier det slik når han setter sangen i et historisk perspektiv (ref. fra Ludvigsens oppgave): Songen har dagleg tona frå morgon til seine kveld. Den har vore med ved morgonsamlinga, i dei ulike skuletimane og i fritidssamværa. Med andre ord: Å synge var ein sjølvsagt ting, det høyrde med i fellesskap og arbeid. 1 Den endringen vi har erfart i folkehøgskolen de siste årene sier oss at det har skjedd noe radikalt med en del av undervisningen som vi for bare kort tid siden vektla meget tungt. Helge Ludvigsen som har vært lærer i folkehøgskolen i en mannsalder har i sin hovedoppgave fra 1991 gjort en forundersøkelse som er med på å vise noe om denne tendensen i sangfaget. I dette tilfelle sendte han spørreskjema til alle de kristne folkehøgskolene (på det tidspunkt ca 45) hvor han spurte om de hadde obligatorisk sang/ musikkundervisning på skolen. Allerede da, for 15 år siden, var tendensen slik at bare 8 av de skolene (han oppgir ikke hvor stort grunnlag) som svarte, fortsatt hadde sang og musikk som obligatorisk fag på skolen. 2 Ludvigsen fortsetter også ut over i oppgaven sin å karakterisere fagtilbudene i den kristne folkehøskolen i Norge for «supermarkedfagtilbud» 3. Med det begrepet antyder han at vi er blitt flinke til å selge våre fagtilbud og vårt skoleslag; Folkehøgskolen, men det kan stilles spørsmålstegn ved deler av politikken i en slik tenkemåte om fag / kunder (les: elever) og det å bringer de «hippe» fagene til torgs. Kulturskattene krever mye av formidleren, og også av mottakeren om han ikke er vant til slik påvirkning. Dette er dessverre med på å tvinge en del av kulturarvformidlingen bort også fra folkehøgskolen. 1 Ludvigsen, s Ibid., s Ibid., s. 25, 3. avsnitt

9 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 3 Forbrukersamfunnets bruk- og kastmentalitet har blitt et kjennetegn på det velstandssamfunnet vi i dag har avlet fram. I en kultur der man stadig skal ha nytt og det nyeste, blir det fort naturlig å tenke at gammel kultur og kulturarv er ting som hører fortida til. Utfordringene går i begge retninger hva angår formidling av sangen som en del av vår kulturarv. Både eleven og læreren må strekke seg etter kunnskapen. Den ene etter å formidle og den andre etter å lære. For lærerens del handler dette i stor grad om formidlingskunnskap og evne, og her er vi kanskje ved noe av sakens kjerne. Har vi en politikk som utvikler gode formidlere i dag? Formidlere som kan være kulturarvens videreførere til nye slekter på en slik måte at stoffet blir mottatt som relevant og matnyttig? Harald Myklebust siterer i sin hovedoppgave Folkehøgskule- song og musikk rektor Per Myklebust, som i en magisteravhandling om folkehøgskolen sier det slik: Men skal stoffet kunne gripa kjenslelivet, må læraren kunne «besjele» det. Han må være allsidig og skapande estetikar, og eige evna åt kunstnaren til å legge sjel i stoffet.: "Det hele dannelsesarbeidet maa faa et kunstneriskt islæt", sier H. Wohlgast.» 4 «..og eige evna åt kunstnaren til å legge sjel i stoffet» handler i stor grad om å kunne formidle. Har dagens lærere slik kompetanse? Blir den påskyndet fra politisk hold? 1.1. Forskningstype I boken Hovedoppgaven. Skikk og bruk i oppgavearbeidet beskriver forfatteren Harald Jørgensen tre hovedtyper forskningsarbeid 5 : grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. I startfasen av arbeidet med denne avhandlingen ble det viktig å definere hvilken av disse tre hovedtyper som skulle være gjeldende. Fordi jeg med min forskning ønsket å finne ut noe om sangrepertoar som finnes hos det norske folk, stanset jeg ved Harald Jørgensens definisjon av begrepet anvendt forskning: «Virksomhet av original karakter for å 4 Myklebust s Jørgensen s. 19

10 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 4 erverve ny viten eller forståelse, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser». 6 Når det gjelder Jørgensens krav til original karakter, har jeg ikke funnet en slik undersøkelse tidligere der man først prøver å fastlegge et visst repertoar som del av den norske sangskatten for deretter å undersøke dette repertoaret opp mot forskjellige aldersgrupper i samfunnet med spørsmål om hvor mye av repertoaret de kan. Arbeidet har også et mål, et ønske om å belyse og å undersøke et lite felt i vår kulturskatt: Sangskatten. På denne måten vil jeg også si at andre del av Jørgensens definisjon om praktisk mål eller anvendelse er ivaretatt Ny viten og forståelse. Mine beveggrunner for å skrive denne oppgaven var naturligvis først og fremst å få vite. Men jeg ønsker også noe mer med min nye viten. Jeg ønsker å se tendensen i norsk sangkulturhistorie i sammenheng med utviklingen av det moderne samfunn og å stille spørsmålstegn ved utviklingen: Godtar vi at tingenes tilstand er slik de er, eller er vår interesse at det skal være annerledes? Er vi i ferd med å utvikle et samfunn som kunne ha vært rikere på kultur dersom vi hadde endret noen holdninger og noen læreplaner og kanskje hadde laget noen litt mer visjonære kulturmeldinger? Hvor ligger kraftkilden til fornyelse dersom vi ønsker noe nytt? Er det hos Kulturdepartementet eller hos lærerinstitusjonene, hos foreldrene, eller hos barna? Mitt ønske med denne undersøkelsen, og denne oppgaven, har vært å være en bidragsyter til den del av norsk kulturpolitisk debatt som setter fokus på sangen, og i sær den del av vår norske kulturarv som vi omtaler som sangskatten vår. Man kan alltid sette et spørsmålstegn ved viktigheten av forskning og ny viten. Hva skal vi egentlig med det, har vi det ikke bra som vi har det? Jo, kanskje, men da er mitt motspørsmål: Har vi det i morgen? Hvem som engang risset de så berømte ordene inn i en murvegg i Auswich konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, vet man ikke, men budskapet var sterkt. En beskjed som gjelder all historie og all kunnskap: «Den som glemmer historien må leve den om igjen.» Jeg er redd vår levende sangskatt og den kulturarv den representerer ikke kan leves om igjen. Denne formen for kultur er av en slik beskaffenhet at den gjerne både må leves og leveres videre av de 6 Jørgensen, s. 20

11 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 5 levende. Det er f.eks. noe med nerven og stemningen rundt sangen som ikke kan formidles gjennom museale konserverte medier. Opplevelser er noe man får mens man lever. Hvorfor glemmer vi Sangen da? Er den ikke aktuell lengre, eller gir den oss ikke uttelling i form av glede, trøst, oppmuntring, oppbyggelse, livsvisdom, kunnskap osv.? Kan det ha sammenheng med uttrykket: «Det som ikke brukes, det forfaller.»? 1.2. Samfunn i fremskritt Hele vår etterkrigstid har stått i fremskrittets tegn. Vi har bygget og ryddet våre steinute strender og har formet et samfunn som nå fremstår som et av de mest suksessrike og moderne i hele verden! Og nettopp dette fremtidsrettede, nyskapende, som nå gjennomsyrer hele vår tenkning om fremgang i samfunnet, kan ha vært medvirkende til å narre oss til å tro at det som ligger bak oss ikke er bra. En av våre fremste politikere hadde under siste valgkamp et yndlingsuttrykk som ofte ble brukt: «Vi kan ikke gå med ryggen inn i framtida!» Slik jeg tydet det, i de sammenhenger det ble uttalt, var dette ment slik, at det som ligger bak oss er historie, og gamle skikker og levninger skal vi nå kvitte oss med. Nå skal alt bli så meget bedre! Den nye fremtiden får fokus! Det er her det blir investert penger og tankekraft mens det som er historie får lavere prioritet. Det er mye rett og god handlekraft i slik tenking, og det vil sikkert være med på å videreføre fremskrittet og moderniseringen av samfunnet. Men det ligger også en kime i dette utsagnet til noe fundamentalt galt. Det er kanskje her kulturarvens fiende nummer en viser seg: Fremskrittet, det moderne. Man burde kanskje gå, nettopp, med ryggen inn i fremtiden, for «den som glemmer sin historie må leve den om igjen», og det tar i hvert fall lang tid! Jeg tenker meg at sangskattens historie kan utvikle seg på forskjellige måter i samfunnet, alt etter hvor bevisste vi er som kulturpolitisk folk. Nederste vei i den tegningen jeg har laget på Figur 1,«Fremskritt», går fra nåtid! aksjon! nye tider! nye aksjoner og er, etter hva jeg vurderer, den letteste og grunneste måte å gå frem på i enhver reform eller fornying.:

12 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 6 Figur 1,«Fremskritt» Vei 2 forklarer en retrospektiv kulturpolitisk holdning og slik er min teori om god kulturforvaltning: Vi lever i nuet, med all den flotte nye musikk og sang rundt oss, og vi klarer meget godt å orientere oss både fremover og bakover samtidig. En slik gange «med ryggen inn i fremtiden» hjelper oss faktisk til å forstå oss selv i den nye tiden som vi lever i. Med et slikt kulturpolitisk syn vil, etter min mening, nasjonen være på vei mot en rikere fremtid. Å tenke positivt om historien, og å tenke den som en ressursbank er et kulturpolitisk anliggende, det er et styrt domene. Her, som på de fleste andre arenaer i landets politikk, (les : hva som er viktig for landet) er det ofte pengemakta som rår, og dessverre har vi ikke så mye å stille opp med akkurat der. Men «Vår tanke er fri», og nettopp derfor er det viktig at forskningen driver et arbeide som legger fakta på bordet og på den måten bidrar til en samfunnsdebatt som kan være med å påvirke samfunnet til sunn og fornuftig samhandling. Det handler om annen type ressurs enn olje og oppdrettsfisk, det handler om en berikelse av en annen dimensjon. Det handler om å skjønne sin historie, og å være et deltagende menneske i livets nu, med den arv som landets kulturhistorie har gitt oss. Det handler om folkets lykke på et annet plan enn det som kan kjøpes for penger. Det handler om integritet og identitet, og det er verdier som ikke kan kjøpes for penger. Her må man inn i en helt annen bank for å hente utbyttet. Vi må inn i banken der kulturarven ligger. Vi må finne fram til avdelingen for sangskatten. Spørsmålet er bare: Finnes banken? Allmenndanning og folkeopplysning. Sangen har mange funksjoner den skal fylle. Den har også mange rom å være i. Vi finner den i det offentlige rom, det høytidelige rom, det sakrale rom, det festlige, løsslupne, det private, det intime. Det er et allmenndannende aspekt ved både det å synge og det å lære seg sanger. Vi

13 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 7 eier en felles skatt i de sangene vi har i samfunnet. De dikt og de sanger og de malerier som vi verdsetter som nasjonale skatter de er med på å gi oss identitet. Når noen for en tid siden gikk inn på nasjonalgalleriet og stjal med seg de to bildene «Skrik» og «Madonna» av Munch, var det som om noen stakk av med en eiendom som alle hadde en liten del av. Nå er det vanskelig å stikke av med en sang, men sett at feks. Fagert er landet, forsvant, eller Ja, vi elsker eller Rosenborg-supporter sangen ja, da var vi litt fattigere når vi skulle uttrykke noe som nettopp disse tre sangene kunne ha hjulpet oss med. Nå er vi ved kjernen av det jeg ønsker å formidle med denne oppgaven: Hva skjer dersom alle sangene er borte for deg? Du kan ikke delta i dem! Du kan ikke legge noen av dine indre følelser i den aktivitet det er å delta i sangens ord og toner. Du kan ikke delta «by heart». Hvordan kan dette skje? Hvordan kan sangene forsvinne for et menneske? Sangen kan ikke forsvinne, den vil ligge i en samling et sted til bruk for de som vet å utnytte den. Nei, jeg tenker mer i retning av at sangens nytteverdi forsvinner fra et menneske. Min teori er at dette kan skje bl.a. 1) ved personlig manglende interesse for sangens verdi, 2) ved manglende overlevering 3) ved mangelfull eller dårlig kommunisert overlevering, 4) ved politisk prioritering. Figur 2, fra Skolens sangbok, Mads Berg

14 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 8 2 HYPOTESER OG METODE 2.1. Hypoteser I innledningen til denne oppgaven har jeg gjort rede for mitt ønske om å sette fokus på en del av den sanglige aktiviteten i landet vårt. Det er ikke det at det ikke synges, nei sangen har på mange vis gode kår. Programmer på radio og TV er med på å understøtte dette, og den musikkindustri som bruker sangen i kommersielt øyemed er formidabel stor. Unge og eldre lar seg gjerne underholde store deler av dagen med kontinuerlig sang og musikk via diverse stasjonære eller bærbare remedier. Den vanlig kommentar som jeg også mange ganger har støtt på, at «det synges så lite i skolene i dag» er ikke basert på den virkelighet mange lærere opplever i dagens skolenorge. Jeg vet at det drives et stort arbeide rundt om i skolene. Mange aktører har vært på banen med gode opplegg for sang i skolen, og mange av disse har også resultert i mye flott sanglig aktivitet. Gjennom Norsk kulturskoleråd blir hundrevis av lærere kurset og inspirert hvert eneste år ( i hvert fall de siste 8-9 år ) for å bidra med sang i skolen. Etter hva jeg skjønner både av slike opplegg og av andre sangopplegg, skoleforestillinger, konserter osv. synges det mye i skolen. Men det er ikke kvantum sang som er spørsmålet i denne avhandlingen. Det som er mitt anliggende her, er fremtiden til den delen av vår sangarv som vi i festtaler gjerne omtaler som sangskatten i Norge. Det er akkurat denne delen av det sanglige repertoaret som jeg ser en fallende kurs på. Min første hypotese er at sangene fra den norske sangskatten ikke er aktuelle eller presente blant dagens unge. Vi er muligens i ferd med å miste en verdifull del av norsk kulturarv, nemlig den såkalte norske sangskatten. Min andre hypotese er at eldre mennesker i dag kan mange flere sanger fra den norske sangskatten enn unge mennesker. Dette er naturlig, fordi de gamle har lengre «fartstid» og at de har levd i en tid der disse sangene hadde annen status enn i dag. Min tredje hypotese går på årsaken til denne utvikling. Min teori er at endringene i norsk kultur- og skolepolitikk har forandret sangens plass i samfunnet. Den delen av norsk kulturarv som dreier seg om sanger fra dagligliv, land, patriotisme, folk, historie, har mistet sitt fotfeste

15 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 9 hos den oppvoksende slekt. Dette har sammenheng med en kulurpolitisk retningsendring i Norge Metode Jeg ønsket å finne redskap som kunne hjelpe meg å stadfeste eller motbevise mistanken om at sangskatten var på vei ut av vårt samfunn. Dersom jeg hadde rett i mine antagelser, ønsket jeg også å finne ut noe om hvilke mekanismer som har vært med på å føre oss inn i et slikt kulturelt uføre. All slik kunnskap kan være gull verdt om man ønsker en snuoperasjon på områder som dette emnet berører. Min nysgjerrighet førte meg inn i flere metoder for å søke etter svar: Deskriptiv analyse. Her har jeg konsentrert meg om kilder som har kunnet si noe om hvordan sangen har vært i aktivitet og i forandring i samfunnet. Jeg har særlig vært opptatt av kulturmeldinger og læreplaner. Sangbøker for bruk i grunnskole og i folkehøgskole har blitt en naturlig innfallsvinkel i arbeidet. Samtale. Ved å bekjentgjøre mitt forskningstema både via inertnett, aviser og foredrag, åpnet det seg en naturlig vei inn til samtalen. Ikke uventet er det særlig eldre mennesker som gjerne ønsker å snakke om hvordan sangskatten hadde en annen stilling i samfunnet før i tiden. Elektroniske søk. Som analyseredskap har jeg også tatt i bruk elektroniske søk gjennom dokumenter som av stortinget er lagt ut på internett for offentlig innsyn. Søkene har i hovedsak vært rettet mot ord og begreper brukt i offentlige utredninger / kulturmeldinger. Hovedundersøkelsen «Repertoarundersøkelsen 2006», er en internettbasert spørreundersøkelse som i hovedsak spør om man kan eller ikke kan 150 sanger fra det jeg definerer som del av den norske sangskatten. Undersøkelsen stiller bl.a. også spørsmål om hvor man har lært sangene, om man har stemmeproblemer, og om man liker å synge. Alle svar kan telles og kryssprøves. Det kom inn ca 700 svar på denne. Delundersøkelse 1 er en papirbasert spørreundersøkelse som ble foretatt høsten 2000 med 20 mennesker i alder ca 80 år. Undersøkelsen spør bl.a. etter verdien av å ha sanger som del av sin kulturelle/ åndelige portefølje.

16 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 10 Delundersøkelse 2 er en internettbasert spørreundersøkelse mot grunnskolene, der de blir spurt om de bruker sangbøker. Det ble sendt ut 1250 forespørsler. Det kom inn 98 svar. Denne undersøkelsen ble laget og organisert på samme måte som hovedundersøkelsen, men bare i langt mindre målestokk. Undersøkelsen var bare på fem spørsmål, og ble lagt på samme sted som hovedundersøkelsen Hovedundersøkelsen Målsettingen min for å lage en spørreundersøkelse var todelt. For det første ønsket jeg å finne ut noe relevant om sangskattens tilstand hos det norske folk. Hvilke sanger kan vi, hvilke aldersgrupper er det som kan hvilke sanger osv. For det andre ønsket jeg å finne ut noe om de mekanismene som fører fram til at et repertoar blir eller ikke blir værende hos et folk. For å få til en slik undersøkelse måtte jeg aller først gjøre noen avklaringer. Jeg måtte finne en måte å vurdere sanger på, slik at man kunne si: «Dette er en sang som er en del av den norske sangskatten.» Noe nærmere vurdering enn «en del av» ville det bli vanskelig å gjøre. Med en utvelgelse av sanger etter en slik subjektiv vurdering ville noen, helt sikkert med rette, kunne si at noe skulle vært annerledes. Men slik vil det alltid være, og med den betraktning i bakgrunnen gikk jeg i gang med min vurdering som til slutt skulle føre meg fram mot en liste på 150 sanger som jeg definerte inn i den norske sangskatten. Hva er en norsk sang? Er det en sang som har både norsk tekst og norsk melodi, og som er laget av en nordmann? Eller kan det være en sang som har opphav i et helt annet land, og så har blitt norsk? Hva skal man si til sanger som: «En villand svømmer stille», «Sov, du vesle spire ung», «Det var en lørdag aften», «Gud sign vår konge god» (som egentlig er engelsk nasjonalhymne fra 1860, oversatt av Gustav Jensen i 1915) osv? Vi bruker dem jo som norske. Jeg måtte lage meg en avgrensing for begrepene her, og avgrensingen i spørsmålet mitt om hva en norsk sang er ble rett og slett : en sang med norsk tekst. Hva er en sangskatt? En sangskatt er, etter min vurdering, en sang som oppfattes som en eiendom og en verdi av mange personer. Norsk sangskatt blir da å betrakte som sanger som oppfattes som skattet enhet av folk i Norge.

17 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 11 Med disse to vurdringene som grunnlag ble derfor min ble definisjon slik: En sang i den norske sangskatt er en sang med norsk tekst som over tid har blitt folkeeie. En slik definisjon vil kunne bety at en sang fra Kroatia meget godt kan bli norsk, dersom den i oversetting til vårt språk har slik appell til den norske folkesjel at den får et forfeste der. Jeg hadde bestemt meg for å lage en undersøkelse der sanger skulle prøves mot befolkningen. Kan du denne sangen eller ikke? Nå hadde jeg en definisjon av grunnlaget som jeg kunne styre utvelgelsen etter. Neste skritt ble å finne sanger, og kriteriene lå nå fast i definisjonen av den norske sangskatt. I tillegg ville jeg at sangene skulle være både for unge og gamle, og på den måten være aktuell for hele befolkningen Utvelgese av sanger til undersøkelsen Folkehøgskolen har hatt en 100-årig tradisjon med sang i Norge, og bør derfor kunne stå som en verdig representant i rekken av sangskattens formidlere. Ved å ta noen av skoleslagets sangbøker i nærmere ettersyn, mente jeg at jeg ville kunne finne igjen mye av deres tradisjon i det repertoaret som ble tatt med fra en utgivelse til en annen. Målet med en slik sammenligning var å finne hvilke sanger folkehøgskolen selv hadde vurdert som så gangbare og verdifulle at de ville ha dem med i nye bøker. Folkehøgskolen i Norge har to hovedfløyer, den frilynte og den kristne. Siden jeg kjenner sangbøkene til den sistnevnte retningen best, var det naturlig for meg å starte med denne skolens bøker, og her er det tre bøker som har vært mye brukt de siste år: Songbok for ungdom, og to utgivelser av boken Syng Livet. Innholdsfortegnelsene i disse bøkene ble skrevet i regneark. Deretter ble registerene sammenlignet. Av de sangene i hver av sangbøkene fikk jeg ut ca 130 som fikk treff på kriteriene som gikk på repeterende sanger. Siden den sangbokserien jeg brukte for denne første utvelgelsen var tilegnet den kristne folkehøgskolebevegelsen, var det etterpå naturlig å luke ut sanger som var relatert direkte til bevegelsen eller til mer internt bruk i kristne møtesammenhenger. Typiske bedehussanger, og sanger til internt bruk som: «Sett meg så jeg ser deg, Jesus», «Din ungdom er gitt deg til odel og eie», «Kom til Jesus kvar og ein» osv. ble tatt ut. Etter denne utrenskningen satt jeg tilbake med ca 80 sanger, som utgjør 53 prosent av antallet i den endelige repertoarlista. Ved å benytte sangbøker som representerte et stort tidsperspektiv, regnet jeg med å finne flere sanger som var å anse som del av den norske sangskatten. Følgende bøker ble nå sammenlignet på samme måte som folkehøgskolens:

18 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 12 (1939, Jacob Dybvads forlag ) Nordal Rolfsen:... Lesebok (1940, ukjent oppl. nr., H.Aschehoug & Co) Mads Berg... Skolens sangbok (1962, Lunde forlag) Lars Søraas :... Sangboka (1993/ 2002 Norges kristelige folkehøgskolelag)... Syng livet 1, 2 (1995, Lunde forlag, Mari Maurstad (red.)... De gode gamle barnesangen (1997, Grøndahl Dreyer) O. Bremnes, V. Espeland, S.Mørkhagen, I.S.Sveberg:... Norsk visebok (1999, Norsk Musikkforlag A/S) L.A. Dramstad:...Populære sanger og viser (2000, Norsk Musikkforlag A/S) T. Neby og P.A Olsen:... Verden i sang Til sammen representerer dette materialet ca sider i disse forskjellige bøkene. Tredje aksjon i prosessen mot å finne en god liste for undersøkelsen var å konsultere Mønsterplan for grunnskolen (M-74), som er den læreplanen som går lengst i å liste opp et standard repertoar. Fjerde aksjon var å bruke venner og bekjente som gjennom e-post ble utfordret til å svare på følgende spørsmål: 1. Hvordan vil du med tre setninger definere begrepet den norske sangskatten? 2. Hvilke 15 sanger vil du ut fra den definisjonen vurdere som tilhørende i denne skatten? Det kom inn ca. 20 svar på denne henvendelsen. Alle disse ble også katalogisert og sammenlignet. Det viste seg at det var mange sammenfall både mellom hvilke sanger folk anså som del av den norske sangskatten og den definisjon de ga begrepet. Så, til slutt i denne rekken av fem utvelgelsesaksjoner for å finne en relevant liste med sanger fra den norske sangskatten, fikk jeg en fortegnelse fra en av de som har vært aktiv i arbeidet med de frilynte folkehøgskolenes sangbok, Johny Fosse. Listen var på ca. 60 sanger som ble ansett som viktige norske kjernesanger for deres sangbokutgivelser. Det er begrenset hvor mye folk orker å svare på i en undersøkelse så derfor måtte antallet sanger på lista ned til et antall jeg trodde ville være et akseptabelt svargrunnlag. Jeg stoppet på 150 sanger. Jeg ble glad og oppmuntret da jeg endelig hadde lista klar. Så, dette var en vesentlig del av vår Sangskatt! Her er lista:

19 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 13 Alle fugler små de er Alltid freidig Nordaførr (vårvisa) Anne Knutsdotter Astrid mi Astrid Bind deg ein blomekrans Blant alle lande Blåmann, Blåmann, bukken min Bæ, bæ lille lam Da klokka klang Da Lykkeliten kom Dei gamle fjell Dei vil alltid klaga Deilig er den himmel blå Deilig er jorden Den fyrste song Den glade vandrer kalles jeg Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd Der bor en baker i Østre Aker Der lå en pjokk og lukte Det er ei lita dyrevise Det hender vel ofte Det står ein friar Det var en deilig sommerdag (Blåbærturen) Det var en liten gutt som gikk og gret (Du ska få en dag i mårra) Det var julekveld i skogen Din tanke er fri Ditt sinn monne flyve ( De nære ting) Du grønne glitrende tre, godag Eg gjætte Tulla i femten år Eg heiter Anne Knutsdotter Eg heiter Håvard Hedde Eg rodde meg ut Eg ser at du er trøtt Eg ser deg utfor gluggjen Eg veit ei lita jente Eg veit i Himmerik ei borg En skulle vøri fire år i romjul n En vår er kommet Fager kveldsol smiler Fagert er landet Fløy en liten blåfugl Fløytelåt Fola, fola Blakken Fra fjord og fjære Fra mitt trange, mitt stengende bur Gud signe Noregs land Gud signe vårt dyre fedreland Gud, sign vår konge god Ha takk, å Gud, for dagen Hanen stend Helene harefrøken, glad og lett Hvor hen du går i li og fjell Høyt på ei grein ei kråke I en seng på hospitalet Ingrid Sletten av Sildejord Ja, vi elsker Jeg er i Herrens hender Jeg er kaptein Sorte Bill Jeg er så glad hver julekveld Jeg folder mine hender små Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk meg over sjø og land Jeg lagde meg så silde Jeg råde vil alle Jeg snører min sekk Jesus, styr du mine tanker Kanskje kommer kongen Kilebukken, lammet mitt Kjerringa med staven Kjærlighet fra Gud Kom mai, du skjønne milde Kom, skal vi klippe sauen Kringsatt av fiender Lev vel, så vil eg seia Lille Lotte Lille postbud min due Løft ditt hode Mari, du bedåre Mellom bakkar og berg Mikkel rev Milde Jesus, dine hender Mitt hjerte alltid vanker Mors lille Ole Mot i brystet Måne og sol Navnet jesus Nei, nei gutt, dette må bli slutt Nisser og dverge No livnar det i lundar No ser eg atter No skin det sol (Vårsøg) Norge mitt Norge Nu takk for alt i fra vi var små (Synnøves sang) Nærmere deg, min Gud Nå er den hellige time ( En tjerne skinner i natt) Når dagen atter sender Når mørke no har senka sæ (Lys og varme) Når sommerdagen ligg utover landet (Kjærlighetsvisa) Når trollmor har lagt sine elleve småtroll O bli hos meg Og bukken var brokut Og gubben satt i kveldinga ( Pengegaloppen) Og mannen han gjekk seg i vedaskog Og reven låg under birkerot Og vesle lerka ho hev det so,

20 DEN NORSKE SANGSKATTEN? 14 Ola Glomstulen Om kvelden nar det mørkner Per spelmann han hadde På solen jeg ser Pål sine høner Påskemorgen slukker sorgen Ride, ride ranke Ro, ro til fiskeskjær Se fuglene i luften (Trubadurvise) Se Norges blomsterdal Selja står saftgrøn og sevjemjuk (Fløytelåt) Små sporven gjeng i tunet Sommerfuggel i vinterland Sov du vesle spire ung Syng kun i din ungdomsvår Syttende mai er vi så glad i Så seiler vi på Mjøsa Så ta da mine hender Til lags åt alle Tornerose var et vakkert barn Tre søte små barn Tuppen og Lillemor Tyttebæret oppå tuva Tyven, Tyven skal du hete Ute på bryggekanten Vi ere en nasjon vi med Vi har en tulle med øyne blå Vi skal ikkje sova bort sumarnatta Vi vandrer med freidig mot Vil du bli med i menuetten Vinden blæs synna ( Danse mi vise) Vårres jul Ein fin liten blome Å bukken var brokut og bukken var svart Å eg veit meg eit land Å jeg vet en seter Å jul med din glede Å leva det er å elska Å salige stund uten like Å vesle lerka Å Veslekari vår, så lita som ho står Å Vestland,Vestland Å, var jeg en sangfugl Å, æ kjenne ein kar (Bør Børson) Medium Å få gjennomført en spørreundersøkelse betinger at en finner noen en kan spørre. Jeg valgte å lage en undersøkelse som skulle nå ut til så mange som mulig i landet vårt via den verdensvide veven (WWW). Undersøkelsen ble først kladdet i Exell regneark, og laget i en makroautomatisert utgave. Deretter ble denne omarbeidet for å tilpasses internettet. Jeg fikk i denne prosessen hjelp fra en student ved HINT (Tormod Budal) som også hjalp meg å tilrettelegge undersøkelsen slik at besvarelsene ble direkte lagret i en database på HINTs server Struktur på hovedundersøkelsen Jeg delte opp spørreskjemaet i 3 hoveddeler. Internettsidene ligger vedlagt som bilder bak i vedleggstillegget fra side 9 og videre.

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten

80 år! PÅ BØLGELENGDE. Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5. Skammerens datter s. 12-13. Gjestespalten PÅ BØLGELENGDE Nr. 2-2015 75. årgang Skammerens datter s. 12-13 Gjestespalten s. 15 80 år! s. 8-9 Miniportrettet: Verdensmester og bibelspreder s. 2-5 «Familie & Medier skal legge til rette for at mennesker

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre

Gi meg et leseombud. En veileder for deg som vil lese for andre Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre 2013 Gi meg et leseombud En veileder for deg som vil lese for andre Heftet Gi meg et leseombud kom første gang ut i 2004 i forbindelse med

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer