FORSKRIFT FOR HUSHOLDIIINGSAITAIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT FOR HUSHOLDIIINGSAITAIL"

Transkript

1 FORSKRIFT FOR HUSHOLDIIINGSAITAIL Denneforskrift erfastsatt med hjemmel i lov I3. mars 1981 nr. 6 om vern motfontrensninger og om a fall(forurensningsloven)$j0,$.?3,$34sj7,$79,s83ogs85ogilovav11.april2003nr23 om endringer i lor l3- mars l98l nr.6 om vern motforurensni ger, og omfatter kammunene Berlevdg, Bdtsfiord, lardo, Vadss, Ssr-Varanger, Tana og Nesseby. $ 1 Mil for avfellssektoren Forskriften har somform,il d sikre miljomessig, okonomisk og helsemessigforswrlig oppsamling, innsamling, transport, gie vi ning og sluttbehandlitlg av husholdni gsaufall i de kommnxer som o mjatt es av fo r s b ift e n. $ 2 virkeomride Forskrirten om.fatter alle registrerte grunfieiendommer hvor det oppstdr eller kan oppstti husholdningsaufall, herunder ogsd hver enkelt seksjonert del av blgning og hver enkelt selvstendig blukse het i bygning. Forskrillen omfatter ogsa eiendottmer der det oppstar neringsavfall og som er tilsluttet den kommunale renorasjonsorclningen. Denne forskriften gjelder kldesortering, innsamling, oppsamling og transportlav hushouningsarfall, herunder mottak av farlig aufctll his mengder ikke overstiger den grensen som til enhrer tid gjeuer i fo / s krift o n far I i g aufal l. Forsbiftex gjekler ogsd for renovasjonsgebyr. $ 3 Deffnisjoner Som qyfuafontds Aft. forurensningslowns 527) i denne forskrift kasserte losoregjenstander eller stojfer. Som arfall regnes ogsd overjlodige losoregjenstaniler og stofferfra tje esteyting, produkiotr og renseanlegg -m.- Avlopsvann og avgasseregnes ikke som aufall Forurensningsloven deler videre a'rfallet inn i ketegoriene husholdningsaufall, nreringsaufall ogfarlis a.fal, stofte gjensta det. Som husholdninesavfall regnes aufall fra pfivate husholdninger, herunder storre &ienstander som inventar og ligle de. Som ncerinesavfall regnes aufall fra olfentlige og private virksomheter og institttsjoner. Som fuligq&arcgrcs aufall som il.*e hensihsmessig kan behandlesammen med annet hushouningsaufall eller ncenngsayfall fordi det ktn medfore alvorligforurensning ellerfare fot tkade pd mennesker elkr dtr. Med Letlg!fulftuenes arfall det il.,l..er opprcttet egne sorterings- og returcrdninger for. Abonnent: Eier/festet ar eiendom med eget gdrds- og btuksnummel, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gards- og bruksnummer) som hat boe hethoenheter, og som er innenfor det geograjlske virkeomtdde for r enov a s i o h s o f d n in sen.

2 Eier/fester av eiendom med eget gdrds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gdrd og brul<snummer) med bygningsnummer , og andre bygninger som hat boenhetkoenheter, og er innenfor det geografske yirkeomrddet for tenovsjoh. Abonnement: Hver boenhet som omfattes av renovasjonsordningen skal minst ha et abonneheht. Abonnenter med to eller flere boenheter skal ha et abonnement pr. boenhet. - Inndeling av bygningstyper skal hele tiden v.ere i tad med GAB', retningslwer - Eybelbygg/intethdtel skal teg es for tninimutu ett abohnement pt. hver fi etde P dbeg,'nt hybelen het. - Krav om abonnement trer i lvafi nfu boenhet gis brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse i henhold til bestemmelsene i Plan - og bygningsloven. Kommunen kan utslcri,re aboknetneht h!i/ bygg brukes i trdd med GAB's retningslinjet fol ahgtuelse ov bygnihgstyper. Med ooosamlinpsenhet for aufall menes container eller beholder, herunder sekk og aufallssuganlegg. Kommunen bestemmer valg av type og utforming t fra hra kommu/ten frnner forsvarlig, rasjonelt og estetisk akseptabe t. Med keug;!4!me es her sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i pdvente av in samling. &Lk;prlErcer d holde avfallets ulike fraksj oner fra hveran&e for de aufallstlper som det er oppreuet gjenvinning eller returordninger for. (ved kilden). Med lqpngbglygllmenes antall tomminger av oppsamlingse\hete innenfor et Sitt tidsrom. $ 4 Kommutral innsamling av avfsll Lo',od azt i nsamling av hltsholdniwsavfall I kommuner som omfattes av ilenne forskrift er det lovpdlagt innsatllling av husholdningsaufall, jfr. lov av 13. mars 198I nr- 6, om vem mot forarensninget og om aufell (forurensningsloven). Alle eiendommer m.r. somfaller innenfor S 2 omfattes av denne aufallsordningen. De enkelte kommune kan, ewhtueh etter at kommunehelsednsvarlig har utalt seg, frita serskilte eienilommer eller serskbe omrddel Den enkelte kommune ka etter granngitt soknad, eventuelt ettet at kommunehelsednsvarlig har uttah seg, gi dispensasjon i enkelxife er: o Ndr den geblrplihige enheten er bebodd i men enn seks mdneder Det gis k nfritakfor mangdegebyret. Abonnenten pliher dfrerne dunken fra hentestedet. o Nir den gebyrylihige enheten er ubebodd i mer en11 ett dr. Det gisfritakfor bdde grunn- og mengdegebyr. Dunken leveres renovasjonsselskapet. Den enkelte kommune kon ved generelle bestemmelser, eller i det enkelte dfe e, stille krar til den e kelte abonnent eller arfallsprodusent om kildesortering og leteri gsmetode for de ulike deler av

3 aufalk, for d sikre en skonomisk, miljo- og restursmessig best mulig hdnclte ng og disponering av avfdllet. Det er ikke tillaft A hehlegge avfall utenom go.lvent auf(lllsanlegg. Det er heller itdra tillatt d brenne aufall utenom godkjent anlegg, slik at det kan neilfore fare for forurensning eller hygieniske ulemper Jbr omgiyelsette. Det er heller ikke tillatt d grave necl eller henlegge aufall o.i. i naturen. S 5 Avfall som ikke omfattes av kodmunal innsamling Neringsaufall omlbttes ikke ar) lovpdlagt kommunal aufallsordning. Aufalkbesitter md selv sorgefor d bringefarlig arfall og nzringsa,fall til godbent behandlingsahlegg eller til anne godkjent sluttbehandli g med hindre det genvinnes eller brukes pa annen m,ite. Brenning ar er lan tillatt i godvente anlegg. For naringsaufall som he siktsmessig kan samles in sammen med hltsholdningsaufall, kan etter avtale tilil ttes den loypdlagte kommnale avfallsardnfuge -. Kommunen kan ogsd, der dette er hensihsmessig, tilby egen innsamling at nreringsaufall somfaller utetrfor den kommuna e innsam i gen. S 6 Krav til sortering m.m. av avfall t Abonnenter som omfattes ar lorpdlagt kommunal aufallsordning pliker A kiuesorterc aufallet, etter anvisning, for de ayfa sfraksjoner det er etablert inn$amlings- og ret rcdnihger for. Aufall leyert til komm nal arfallsordning, kan bli manuelt sortert/kontolletl. Abonnenten er selv ansvarlig Jbr at arfall han r houe konjidensielt er makulert. S 7 Anskaffelse av oppsamlingsenhet r For alle eiendommer som omjattes av den kommunale a\fallsordningen, inngdr levering og utsettihg av oppsamlingsenheter. Enhete e er tilpasset aufallsorilningen, og er av en slik type og tilstand at aujalkt sikres fiot rotter og andre skadedyr. Hver enkelt e het er registrert pd den enkelte eiefidom, og skal ikke Jlyttes ved endringer i eier- eller festeforhold. Blak ar atldfe typer oppsamlingsenheter enn det som i ngifu i avfallsordningen skal goclkjennes, og ma bekottes, wdlikeholdes og eies av abonnenten. Kommunetl kan ptilegge flere abo nenter d bruke felles oppsamlingsenhet(e, rrdr dette er he siktsnessig iforhald til mdlfor a'tfallsselaoren slik detteflemgfu av S I eller av hensrn til renovatarehes arbeidsmiuo slik detfremgdr i S 9. S 8 Plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard Generelle am)istri eer Alle oppsamlingsenheter md plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse (clrs. prakisk og estetisk) for a dre, verken ved oppbevaring eller iforbindelse med tomming. Pd hentesterlet skal behouele plasseres lett tilgjengelig pd et plant og fast nde ag i bakkenivd. Det skal settes av tilstrekkelig areal til plassering og hdntltering av beholdere. Enhetene skalplasseres slik at renovatorene er silcret mot forule pninger fra husdyl Dersom plasseringell dr e

4 oppsamlingsenhet utgjor eh skaderisiko, forringer renovatorenes arbeidsmiuo eller medforer andre ulemper, kan kommunen kreve at enhetene omplasseres. Konkrete anvisninger Hentestedet skel ligge 1)ed lliorbar vei som betjener 2 hussta der eller mer, og som har bredde, kurvatur, hoyde, snuforhod, stigningsforhow og akselhykk beregnetfor storre kjoretby. Maksimal henteavstand regnetfra veikant Uorbar vei til hentested skal ikke overstige 10m. Helningsforhold mellom vei og henteste.d skal ikke overstige I :8 Kommune kan etter skriftlig sohnd i serskilte tilfeller samd)kke i annen plassering enn det soh er beskrevet ovenfor mot et tilegg i gebyret. $ 9 Bruk av oppsamlingsetrheter Oppsamli gsenheter md kun brukes til oppsamling av ayfoll som omfattes ov denne forsbi;ften, og skal ikke i neholde genstaniler som kan utsette renovatarenforfare eller ulempe under hdndteringen. Fuhig av:fall, sl,arpeller knuselige gjenstander, sprortespisser mr., kald aske, aufallfra stsvsuger eller annet a'ufall som kan medfore sfu1deller stovplage under innsamlingen, skal vere forsvarlig innpakket og emballertfor plassering i oppsamli gse heten.. Varm aske, flytende avfall eltende, ebplosfut eller selvanten elig arfall, stote metallgensta der, stei ogjord, storre mengder hageaufall, sand/grus eller bygningsaufoll tillates ikke plassert i oppsamlbrgsefihee.. Farlig avfa, avfa styper og produher som det er innfort egne returordninger for, skal heller ikke plassercs i oppsamlingsenheten, meh leveres til godkje t mottak.. Opplrsninger om hvor slih atfall kan leveres fds ved henvendelse til knnnunen. Ehhetet for kildesoftert avfell skal ]atn inneholde dell type a fall som kammunen til enhver tid Alt arfall som settes frdm for tomming skal ligge i goduett appsamlingsenhet. Oppsamlingsenheten skal il.,l.,e were overfilt slik at hygieniske ulemper ikke kan oppstd. Der sekker benyttes skal wh ikk" overstige 15 kg. A',fallet skal v(ere forsvarlig innpakket og ikke pakk"s fastere en at enheten kan tommes uten besvcer. Pd interstiil er abonnenten ansvarlig for at oppsamlingsenhet eller avfallet ikke erfrossetfast og demed il*e lar seg tomme. Abo nenten md sette rett oppsamli gsenhetfram til hentested innen kl tolntuedage for d ha krarpd i nsamling. Abonnenten er a svarligfor at beholderen ikke voldel sktde'red at de kommer pd aweier/ia oppstillingsplass eller he tested. Om nodvendig skal abonnenten etublere,iklingsoldninger som hindrer at beholderenlb,tter seg eller velter at) vind eller lignende. Sikringsoldninge skal likevel ikke til hinder for renovatoren sitt arbeid. Abontenten skal bringe beholderc tilbake fra henteste.d til oppstillingsplals samme dag som den er tomt. Kommu en lan pdlegge den enkelte abo fie t d oke volumet pd oppsanlingsenhet(er) hvis dette synes noatendig for d sikre at aujallet oppbevares eller disponeres pd en miljomessig god mdte. Renov(ltoren er ikke pliktig A tumne oppsamlingeenheter som brukes i strid med denneforskrifren. $ 10 Bruk av oppsamlingsenheter for hytter og fritidsboliger, Hytte ogfritidsbebyggelse omfattes ar denneforskri;ft sdfremt ikke kommunen gjennom serskilt yedtak har flitatt.lenne lype eiendomt er fra den kommunale aufallsordningen.

5 $ 11 Kommunens plikter Renoratoren er bare pliktig til d ta ned aufall som er lagt i godbent oppsamli gse het som ikke erfrh mer entl at lokket hin lukkes helt Uen, og hvor abonne te for ovrig har oppfylt de krar han er pdlagt gie nom forsbiften. Inusamling og lomming skal foregd slik at det medforcr mi st malig ulempe mht stov, sto!, lukt o.l. Under transport skal a',fallet vere sikret slik at ikke noelaller av eller tilsoler plass eller vei. Eventuelt solfra tommingen skalfiemes ar re orotor. Oppsamli gsenhet skal settes tilbake til hentested, og eventuelt etablert sikring skal benyttes av re ovator der dette ikke er til hinderfor renovatorens arbeid, Aufallet sktl he tes etter faste kjoreruter. Ved endring av tommedag skal dette varsles pd en hensihmessig mdte. $ 12 Atronn ntens plikter Abonnenten er ansvarlig for dt plassering og bruk av oppsamlingsenheter skjer i samsvar med denne forskrijten. Abon enten skal pa bmmedagen sorgefor at transportvei regnetfra kjorbar vei ogfrem til hentested er ryildetfot'stro og om nodvendig sandstrodd. Abonlenten stdr ogsd ansvarligjor ttodve dig rcnhold og vedlil.,eholcl av oppsamlingsenheter og hentested, samtfor eventuelle skader pd oppsamlingsenhetene pga feilahig buk eller lignende Eyentuelle endringer i abonnementsforhold skal omgdende meldes til Kommunen. S 13 G byrplikt Abonnenter som omfattes ar bestemmelsene i disseforskrifter skalbetale et d ig atfallsgeby. Arfallsgeblrets stanelsefailsettes ar kommunen. Eier ellerfester av eiendom der det oppstlir hushol&ingsaufall pliher d straks meldefra til kommunen dersom han ikke er fied i detl kommunale aufollsorclningen eller pd annen mdte ikke er registrert i gebrrsrseme' $ 14 Gebyrdifferensi ring For d fremme atfallsminimering og gje vinning ka kommunen innforc differensierte gebyrsatser. Dilferensiering kan slje pd grunnlag av aufallsmengder, aufallsqper, ulike genvinningsordninger $ 15 Innkreving og renter Atfallsgeb)r ned tilleggfor lopende renter og kostnader er sibet ved lorbestemt pant etter panteloven S 6-1. Om renteplih ved fot sen betaling og inndriving av aufallsgebrr gelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 on eiendomsskatt til kommunene S 26 og 27 tilswrende. Abonnenten slltl betale arfallsgeblr for hver gebyre het.

6 Kommunen kan ved d inngi en egen artale me.d interkommunalt selskap, overlate registreing og in lclevfug ar aufallsgeby til det Interkommanale selskap. S 16 D legasjon Myttdighet etter folgende paragrafer i denne forskrilien er delegert til Interkomm nalt Renovasjonsselsl.ap: $2,$ J, $6, $Z $& Sg $J l, $12. og!18 Den myndighet som i den teforskri"ften er lagt til Interkommunalt Renovasjonsselskap, er gitt med hj emmel i Fo rurensnings loven S 83. $ 17 Klageadgang Vedtakfattet i medhold av denneforslcrift kan pdklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jfr. fonahningsloren S 2b og fowensningsloven S 85. Klagen se des til det organ som har fattet vedtaket. Klagell blir beha dlet etter regelverket i fonabningsloven, jfr. kap. YI iforvalfltin$loven. S 18 Sanksjoner og straff Ved manglende e er feilaldig sortering al' aufallet i henhold til bestenmelsene i demeforskrift, ril det bli gitt meldingfra kommune om at dette md rettes. Ved graverende eller gjentatte overskrideker 4v softeingsbestemmelsene kan renovator ekte d tomme oppsamlingsenhet for aufalkt et koftel{t sortert. For d u nga eventuelle helsemessige problemel kan kommunen ogsd i slike tihller ssrge for separat innkjoring og sortering av detfeilsorterte av.falletfor abo ne te s regi g. Tilsvarende tiltak som besbevet i foregdende ledd kon ogsd taf, i brukfor situasjoner med oppsamlingpnheter som er overjylte, Jor tunge, feilahig plassert, eller pd a nen mdte i strid med bestemmelsene i denne forskrijt. Owtledelse av denne forskriften kan utowr dette stralles med boter, ifr. forureneingslnven 579 annet ledd. $ 19 Forholdet til helseforskrifter De loknle helsemyndigheter har ansva/ fol d se til at hanfuering av aufall skier i samsvar med kom fitehelsetjenestelo\)e, og kan pd selvstendig gru nlag fdstsefte vilhir son sikrer hlgienisk oppbewfing og disponering ar aufallet. A handtering av avfall etter denne forskriften skal sue i samflar med sentrale og lokole helsemlndigheters retningslinjer og vilk'ir. $ 20 R tningslinjer med hjemmel i forskriften Koum nen ktn med hjemmel i denne forskrift fastsette tdwende retningslner og ge erclle bestemmelser for prahisk gjennomforing av denne fo$ktijt..

7 $21 Iksfttreden Denneforskriftrer i kraffra den dag kommunen har vedtattforsbiftea, Tidligercforsbifterfor rcfiorasjol oppheves tamtidig som dentte forswfi fter i bafr, Fastsatt av kommune- ellet bystye i X)MW( komfiune deh dd.med mer.d'ddd

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag.

Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Namsos Kommune Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Namsos kommune. Nord- Trøndelag. Fastsatt av Namsos kommunestyre 13.12.2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og

Detaljer

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT

F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT F O R S K R I F T OM BRUK AV OG ORDEN I GRENLAND HAVNEDISTRIKT Fastsatt av Grenland havneråd 18. desember 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann 16, 2. ledd. Godkjent av Kystdirektoratet

Detaljer

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS

FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS FORSKRIFT OM BRUK OG ORDEN I NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS 1 Forskrift om bruk av og orden i havner, Nordkapp og Porsanger kommune, Finnmark. Fastsatt av Nordkapp og Porsanger havnestyre 29.april 2008

Detaljer

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn

Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Forskrift om bruk av og orden i Hammerfest Havn Kap. I. Havnedistriktet og havnemyndighetene. Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m Kap III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg Kap. IV Forskjellige

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer