Eksistensielle aspekt ved identitetsopplevelse i psykose et fenomenologisk perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksistensielle aspekt ved identitetsopplevelse i psykose et fenomenologisk perspektiv"

Transkript

1 Eksistensielle aspekt ved identitetsopplevelse i et fenomenologisk perspektiv Forsker/overlege dr.med. Paul MøllerM Forsknings- og utviklingsenheten Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Buskerud, 3401 Lier

2 Psykoseforklaring vs forståelse else Forklaring handler om årsakssammenhenger Sårbarhet/stress-modellen; arv og miljø; ; gener/ virus/fødselsskader/oppvekstforhold Fakta er viktig men gir utvendig anerkjennelse Forståelse handler om mening Hva betyr opplevelsene for deg, hva gjør r de med deg, og du med dem? Jeg er egentlig død, d d, - fordi jeg opplever at tankene er ødelagt og ikke lenger kan styres av meg. Hvem skal forstå hva? Pasienten: Hva opplever jeg? Hvilken mening har det? Klinikeren: Genuin interesse for subjektiv opplevelse og mening, - PLUSS teoretisk forankring/forståelse. 2

3 Hva er det å være menneske? Hva er grunnleggende forutsetninger for å oppleve seg som menneskelig? nb: : ikke det samme som medmenneskelig menneskelig Finnes det evidens for hvordan det oppleves å være umenneskelig? når r den tause, selvfølgelige lgelige opplevelsen av å være menneske er fordreid? 3

4 Fenomenologi I Fenos = det synlige fenomenologi = læren l om det som kommer til syne eller viser seg Filosofisk disiplin (Edmund( Husserl ) 1938) med anvendelighet og aktualitet i en rekke andre vitenskapelige fagfelt, som medisin, psykiatri, psykologi, antropologi, teologi osv. Svært forenklet: Læren om den subjektive dimensjon og subjektivitet Teorien om verden slik den umiddelbart fremtrer for den som opplever og oppfatter den 4

5 Fenomenologi II Husserl ville finne en universell plattform - mulighets- betingelsene - for forståelse av hvordan mennesket opplever, erfarer og finner mening, - en første filosofi Fenomenologien studerer opplevelsenes grunnstruktur, for å finne ut hvordan vi bygger opp vår v verden Svært sentrale begreper som bevissthetsstrøm og intensjonalitet stammer fra Husserl Det meningsproduserende perspektivet er overordnet og sentralt; vi lever i en strøm m av opplevelser, som etter hvert gir subjektiv mening og forankring Intensjonalitet: : Alle opplevelser, all bevissthet, er rettet mot objekter i vår r omverden. Denne rettethet er et av fundamentene i forståelsen av opplevelsene som meningsproduserende. Det som har retning har en 5 hensikt og mening

6 Kontinental fenomenologi / fenomenologisk psykiatri Kontinental fenomenologi: studiet av the lived experience, - den subjektive dimensjon Beskrivelse av åpenbare symptomer og tegn (am( am././ateoretisk) kun det subjektive (Jaspers( Jaspers/ateoretisk) selv-bevissthetens infrastruktur (filosofisk teoriforankring) Fenomenologisk psykiatri: Fenomenologi anvendt påp schizofreni/ Grunnleggere: Minkowski ; 1972; Wolfgang Blankenburg Hvordan finne en forståelse? Psykiatriens kopernikanske vending: normalpsykologi anvendt påp schizofreni eller omvendt? 6

7 Fenomenologi: term med ulike betydninger (I) En dagligdags betydning det å gi detaljerte beskrivelser av subjektive opplevelser, situasjoner og erfaringer. Det å leve med sykdom, eller det å møte den syke. En filosofisk teori,, en ontologi, en lære om væren,, om eksistens. Fenomenologien stiller grunnleggende spørsm rsmål: Hva er kunnskap? Hva er psykisk helse og lidelse? Hva er sykdom? Hva er opplevelse? Hva er eksistens? 7

8 Fenomenologi: noen ulike betydninger (II) En kvalitativ metode i empiriske forskning - for innlevende studier av opplevelsers mening, innhold og struktur. Forståelse av det individuelle perspektivet, både b selvforståelsen elsen og forståelsen av andre - og den fysiske omverden. (=Kjernefelt for undersøkelser innen psykisk helse) En kvalitativ metode i klinisk relasjonsarbeid for målrettet, m innlevende ikke-tolkende klargjøring ring av meningsopplevelse en systematisk handle- og væremv remåte, som skal sikre at pasientenes subjektive opplevelser knyttet til sykdommen blir fanget opp og aktivt utforsket 8

9 3 nivåer av identitetsopplevelse (selfhood) Det narrative, sosiale nivå Summen av personlighet, vaner, stil, erfaring, nettverk osv. Det refleksive nivå; ; i hovedsak eksplisitt Bevisst opplevelse av å være en og samme person, et samlet selv, stabilt over tid, sted og situasjon Det prerefleksive nivå,, implisitt subjektivitetsnivået et first person givenness of experience; basic or minimal self; ipseity, selvheten (selfhood)) i all opplevelse 9

10 Bevissthet - opplevelse - eksistens Bevissthet = summen av opplevelser Bevisstheten er alltid en bevissthet om noe - rettet mot noe (intensjonalitet) Opplevelser er derfor eksistensgrunnlaget Selvbevissthet = bevisstheten om (opplevelsen av) seg selv og sin egen eksistens Ulike bevissthets-modaliteter = ulike typer intensjonalitet 10

11 Subjektivitet (1) En mental komponent/fenomen som er.. en absolutt obligatorisk, konstituerende bestanddel av harmonisk menneskelige bevissthet og alle menneskelige opplevelser, som.. tenkning, affekter, sansning, selv-opplevelse og automatisk forståelse av omverdenen den mest fundamentale fellesnevner i vår v r opplevelse og eksistens 11

12 Subjektivitet (2) Gir oss den (nesten) bokstavlig talt livsviktige følelsen av å ha en kjerne,, et samlende referansepunkt (zero point of reference), som gjør r det mulig å være et subjekt Kan betraktes som opplevelsenes infrastruktur,, et medium opplevelsene artikuleres gjennom Taus, skjult, implisitt, unseen by the unaided eye 12

13 Subjektivitet (3) Konstituerende for all menneskelig opplevelse Fundamental implisitt fellesnevner Det som gir mennesket en kjernefølelse Enhetlig sentrum for opplevelse og handling Strukturdelen i all opplevelse Grunnlaget for selvmetning (selfhood( saturation) Senter for den narrative gravitasjon 13

14 Subjektivitet er opplevelsenes infrastruktur To grunnkomponenter i all harmonisk opplevelse: Opplevelsens innhold eller tema: : en konkret tanke, følelse, f sansning, minne, impuls etc. Opplevelsens struktur eller form; ; den måten opplevelsen kommer til oss på, p - i dette tilfellet som min opplevelse Saft-og og-vann metaforen 14

15 Subjektivitetens struktur og domener (1) Bevissthetsstrømmen Selvbevissthet og tilstedeværelse Kroppsbevissthet Avgrensning mot verden Eksistensiell re-orientering Globale/samlende begreper Loss of vital contact (Minkowski) Loss of common sense (Blankenburg) 15

16 Subjektivitetens struktur og domener (2) Bevissthetsstrømmen (stream( of consciousness Den jevne, ubrutte, flyt av tanker, følelser f og persepsjoner Selvbevissthet og tilstedeværelse (i verden) (self( self- awareness and primary presence) Jeg er meg (..jeg( vet ikke hvem jeg er..) Jeg er fullt og helt tilstede (..det( er som om jeg ikke er tilstede.) Det er jeg som opplever; tenker, føler, f sanser (..er( det jeg som tenker tankene mine..?) Kroppsbevissthet (bodily( experience, corporeality, embodiment) Psykofysisk enhet, helhet og sammenheng; harmonisk samspill mellom kroppen som levd subjekt og fysisk objekt 16

17 Subjektivitetens struktur og domener (3) Avgrensning mot verden (demarcation( demarcation) Selv/ikke-selv (meg/ikke-meg) meg) avgrensingen er egentlig en forutsetning for opplevelsers eierskap (myness( myness) ) og slik en del av nettopp selv-bevisstheten Eksistensiell re-orientering (existential( re- orient.) Samlende begreper Loss of vital contact (Minkowski) Loss of common sense (Blankenburg) 17

18 Subjektivitet i forståelse else To parallelle og overlappende dimensjoner: 1. Subjektivitet/selv-bevissthet bevissthet er opplevelses-basert, og endres svært tidlig i utviklingen Intakt subjektivitet Svekket/ustabil subjektivitet Tapt subjektivitet 2. Psykosekvalitet er konvensjons-basert, og viser seg seinere enn subjektivitets-svekkelsen svekkelsen Pre- Grense- Etablert 18

19 Subjektivitetens eksistensielle hovedytringer Eller: mine eksistensielle, opplevelsesmessige rammevilkår Subjektiviteten gjør r at jeg kan.. føle at jeg selv eier mine opplevelser føle meg som meg selv føle meg fysisk og mentalt tilstede føle meg levende og vital erfare at jeg automatisk forstår r tilværelsen relsens selvfølgeligheter lgeligheter 19

20 Spørsm rsmål l som sjelden stilles Føler du påp en naturlig og selvfølgelig lgelig måte m at opplevelsene er dine? (tanker, f (tanker, følelser, sansninger osv) Føles det som du fullt ut er deg selv? Føles det som du fullt ut er tilstede? Føles det som du fullt ut er levende?? (føle vitalitet og vital kontakt med andre) Har det blitt vanskelig å forstå verden og tilværelsen? (common( sense) 20

21 Jeg mister kontakten med meg selv Det føles f som selve kjernen i meg mangler Jeg har mistet hele meg Jeg er ikke meg selv lenger Noe har revet personligheten ut av meg Noe inni meg har blitt umenneskelig Jeg skjønner ikke lenger hvem jeg er Er blitt en tilskuer til mitt eget liv Jeget mitt forsvinner Svekket 1. personperspektiv. Føles det som du fullt ut er deg selv? 21

22 Jeg er ikke en del av denne verden Føler meg smertefullt avskåret fra verden Føler meg ikke virkelig tilstede Verden rundt meg er bare en illusjon Skjønner ikke hva verden er, den er blitt et meningsløst st sted, der jeg ikke klarer å plassere meg selv Vet ikke lenger hvor jeg skal være v eller hva jeg skal gjøre Må hele tiden finne ut og analysere hvor jeg skal værev Svekket oppl av tilstedeværelse (presence / immersion) Føles det som du fullt ut er tilstede? 22

23 Det tenkes i meg, - det er som om det ikke er jeg som tenker tankene i hodet Jeg er ikke sikker påp om det er jeg som ser påp det bildet, eller om det er bildet som ser påp meg Har en veldig dyp sorg dypt inni meg, som jeg ikke kan forstå,, for det er som om det ikke er min sorg Ønsker og vilje er ikke mitt lenger, jeg greier ikke engang å tenke påp i morgen Svekket oppl av eierskap til det mentale (ipseitet( ipseitet) Føler du påp en naturlig måte m at opplevelsene er dine egne? 23

24 Føler du at opplevelsene er dine egne? Først kommer selve følelsen, f sås kommer opplevelsen av at den (følelsen) er MIN liksom et sekund forsinket Er ikke sikker påp om det virkelig er jeg som ser alt det jeg ser Musikken jeg hører h har mistet sin naturlighet - for meg Jeg liksom betrakter min egen sansing, lever lever den ikke direkte Jeg måm tenke ut hva jeg skal tenke 24

25 Selv-forstyrrelsen svekker vitalitet og common sense Vitalitetsopplevelse bygger påp selvopplevelse The loss of vital connectedness to the world (Eugene Minkowski ) 1972) Common sense er den intuitive inntoning til andre og verden Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit (Wolfgang Blankenburg 19xx-2002) 25

26 Vitalitet og common sense Jeg eksisterer nesten ikke Jeg vet at jeg ikke er dø,, men jeg føler meg død Jeg senser ikke situasjonene Greier bare ikke lenger å ta signalene Jeg kan ikke lese andre Folk er alltid bare et mysterium for meg Tapt subjektivitet: opplevd vitalitet og automatisk sosial inntoning 26

27 Har det blitt vanskelig å forstå verden og tilværelsen? (I) Alt virker nytt, annerledes, kunstig, usannsynlig Det har skjedd noe som gjør r at jeg ikke skjønner noen ting Tilværelsen er snudd påp hodet, ingenting stemmer Forstår r ingenting, alt er blitt meningsløst st og uforklarlig Alt er blitt til ingenting Dette dreier seg ikke om kunnskap, det kommer før f kunnskap: det jeg har mistet er påp en måte m sås smått, sås trivielt, at ethvert barn har det. Tapt subjektivitet: common sense (perplexitet) 27

28 Har det blitt vanskelig å forstå verden og tilværelsen? (II) Jeg kan se påp beina mine, en grein, et møbel, m en bil, - men det er som om beina ikke er mine, tingene ikke lenger de samme, umulig å kjenne igjen, meningsløse se Det er som om perspektivene har klappet sammen, alt er blitt to-dimensjonalt Hvorfor faller skyggen slik, - det stemmer ikke med hvor sola står Sammenbrudd av den automatiske forståelsen av selvfølelige lelige sammenhenger i tilværelsen, en global fragmentering av mening 28

29 Subjektiviteten er taus (1) Implisitt fenomen: Det viktigste i vår v r bevissthet er gir seg altså ikke åpent tilkjenne, men er 100% innvevd i opplevelsene: Bevissthetsfilosofi og nevrovitenskap bruker termene: Preverbalt: dvs. uegnet for direkte verbalt uttrykk. Men kan uttrykkes indirekte, for eksempel som fordreide opplevelser ved schizofreni (Dvs( som configured self-report data, Gottesman 2003) Prerefleksivt: dvs. er vanligvis ikke i vår v r bevisste refleksjon. Du vet ikke hva du har før f r du mister det 29

30 Med allmenne ord: Subjektiviteten er taus (2) Opplevelsen av å være deg selv og følelsen f av tilstedeværelse er ikke noe du snakker om eller tenker over til daglig. Det bare er sånns nn Opplevelsen av IKKE å være deg selv, eller tilstede, er tilnærmet umulig å skulle uttrykke presist, dersom du selv ikke faktisk opplever det. Med andre ord unseen by the unaided eye. Opplevelsen av IKKE å være seg selv, eller tilstede, er typiske eksempler påp svekket subjektivitet og forekommer hyppig ved schizofreni. En forutsetning for såkalt s bisarre symptomer 30

31 Svekket subjektivitet som psykopatologisk grunnfenomen (1) Innebærer en gjennomgripende og dyptgripende fordreining av strukturen i alle typer opplevelser: Enkeltopplevelser: Tanker, affekter, sansninger mister subjektivitetskomponenten (selvforankringen, selvheten, minheten, ipseiteten ) Tankens mulige transformasjoner: tema, minhet/ ipseitet (anonymitet), orden, retning, hastighet, singularitet, akustisk (perseptualisering( perseptualisering), romlighet (spatialisering), lokalisasjon 31

32 Svekket subjektivitet som psykopatologisk grunnfenomen (2) Komplekse opplevelser: Selvopplevelse, samt opplevd tilstedeværelse, kroppsbevissthet, vitalitet og common sense Gjennomgående ende trekk: Uvirkelighet, fremmedhet, én- dimensjonalitet,, livløshet, perpleksitet (unfamiliarity( unfamiliarity) 32

33 Examination of EASE of Anomalous Self-Experience Systematisk klinisk instrument for undersøkelse av selv-opplevelse opplevelse,, inndelt i 5 domener. Eneste instrument med konsekvent fokus påp subjektiv psykopatologi særlig ved SZ Stream of consciousness / cognition Self-awareness and presence Bodily awareness Demarcation and transitivism Existential reorientation Parnas J, Møller M P, Kirscher et al. Psychopathology 2005; 38:

34 For kommentarer og spørsm rsmål 34

35 The Phenomenological Critique and Self-disturbance: Implications for Ulta-High Risk ( Prodrome ) Research. Nelson, Yung, Bechdolf, McGorry. Schizophr Bull (Advance Access Publ) August 16, 2007 Det er ikke lenger berettiget tvil om at kjernefenomenet ved /schizofreni er bevissthetens subjektivitet Fenomenet er interdisiplinært rt forankret og beskrevet som sentral bestanddel i bevissthetens infrastruktur Fenomenologisk psykiatri og filosofi, nyere nevrovitenskap og bevissthetsforskning har sammen levert solid empiri for subjektivitetens avgjørende rolle i normalitet og 35

36 Fenomenologien vs UHR strategien UHR identification process does not claim to identify core or essential features of psychotic vulnerability but rather provide a practical strategy for identifying those at risk of imminent onset of psychotic disorder. McGorry et al. Schiz Bull,

37 Fenomenologien vs UHR strategien The UHR criteria should serve a facilitative rather than limiting function, they should define a population in whom the issue of true vulnerability can be researched, rather than narrow thinking to equating psychotic vulnerability with the operationalized UHR criteria. It is to this end that incorporating the phenomenological perspective into the UHR approach may be of value. 37

38 Kliniske konsekvenser for utredning/ diagnostikk og behandling Det diagnostiske arbeidsdiagram: et instrument for opplevelsesorientert, informativt, innsikts-fremmende diagnostisk samarbeid et møte m mellom amerikansk og kontinental fenomenologi Den fenomenologiske metode er som skapt for terapeutisk relasjon Respekt for og nysgjerrighet påp det subjektive er det bærende b element i enhver psykoterapeutisk arbeidsform Utvider pasientens egen forståelse else,, og fremmer over-kommelighet 38

39 Fenomenologisk orienterte utredningsverktøy Etablert : Effektiv strukturert og dokumentert diagnostikk - sikker basis for behandling Diagnostisk arbeidsdiagram: Pedagogisk, terapeutisk, opplevelsesorientert, innsiktsfremmende Mulig økt risiko: Prepsykotisk identifisering av utvikling SIMP; Strukturert Intervju for evaluering av Mulig Psykoserisiko: Prodrom og schizotypi 39

Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse)

Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse) Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse) Selvopplevelse, selvforståelse, selvforstyrrelse: en fenomenologisk-eksistensiell plattform for terapeutisk dialog Paul Møller dr.med., spesialist

Detaljer

Fenomenologisk-eksistensiell forståelse ved tidlig utredning

Fenomenologisk-eksistensiell forståelse ved tidlig utredning Fenomenologisk-eksistensiell forståelse ved tidlig utredning av schizofreni/psykose Forsker/overlege dr.med. Paul Møller Forsknings og Utviklingsenheten Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Buskerud Postbok

Detaljer

Elisabeth Haug sept. 2009 1

Elisabeth Haug sept. 2009 1 EASE Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og relaterte lidelser Erfaringer og inntrykk etter 96 intervjuer PhD stipendiat/overlege Elisabeth Haug SIHF Elisabeth Haug sept. 2009 1 EASE

Detaljer

Utredning og diagnostisering med pasientens subjektive opplevelse i. v/psykologspes. Aina Jansen Bodø 07.03.08

Utredning og diagnostisering med pasientens subjektive opplevelse i. v/psykologspes. Aina Jansen Bodø 07.03.08 Utredning og diagnostisering med pasientens subjektive opplevelse i sentrum v/psykologspes. Aina Jansen Bodø 07.03.08 Hva er en psykose? Realitetsbrist? Brudd med intersubjektiv konsensus Kulturavhengig

Detaljer

Forstyrrelser i selvopplevelse schizofreniutvikling eller depersonalisasjonsforstyrrelse? Tema for forelesningen

Forstyrrelser i selvopplevelse schizofreniutvikling eller depersonalisasjonsforstyrrelse? Tema for forelesningen Forstyrrelser i selvopplevelse schizofreniutvikling eller depersonalisasjonsforstyrrelse? Foreleser: Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist TIPS Sør Øst, regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon

Detaljer

Introduksjon til Kroppsforståelser. Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner

Introduksjon til Kroppsforståelser. Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner Introduksjon til Kroppsforståelser Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner Boka: Hva er kropp Møter er behov for teoretisering av kroppen Forsøker å belyse noen forståleser av kropp innen

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Om helsetjenesten Schizofreni og selvet eksistensielle perspektiver på forståelse og utredning ved Paul Møller

Om helsetjenesten Schizofreni og selvet eksistensielle perspektiver på forståelse og utredning ved Paul Møller Om helsetjenesten Schizofreni og selvet eksistensielle perspektiver på forståelse og utredning ved Paul Møller Denne artikkel er tidligere trykket i tidsskrift for Norsk Lægeforening, 2005: nr 8. Sammendrag

Detaljer

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk

Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Psykose Grunnforståelse, symptomer, diagnostikk Pårørendekurs Nidaros DPS mars 2014 Ragnhild Johansen Begrepsavklaring Psykotisk er en her og nå tilstand Kan innebære ulike grader av realitetsbrist Forekommer

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

Psykosens anatomi: skisse til en subjektivitetsmodell

Psykosens anatomi: skisse til en subjektivitetsmodell Psykosens anatomi: skisse til en subjektivitetsmodell Vi mangler en prinsipiell debatt om psykoseforståelse og hva som gjør en slik forståelse legitim. Det er et spørsmål om psykologien og psykiatrien

Detaljer

Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp

Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp Erfaringsbasert kunnskap som pasient påp psykiatrisk akuttpost 1. Opplevelse av egen psykose 2.Hvordan jeg profiterte på å bli møtt av personalet, og hvordan jeg ikke profiterte på å bli møtt Hvordan jeg

Detaljer

Synet på mennesket. Hva er et menneske? Påvirker menneskesynet utøvelsen av faget?

Synet på mennesket. Hva er et menneske? Påvirker menneskesynet utøvelsen av faget? Synet på mennesket Hva er et menneske? Påvirker menneskesynet utøvelsen av faget? Menneskesyn (1) Hvilket syn en har på mennesket får betydning for forståelsen av hvordan yrket og praksis utøves og det

Detaljer

Dag Erik Hagerup Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri. Universitetssykehuset i Nord Norge dag.erik.hagerup@unn.no Mob. 46639677

Dag Erik Hagerup Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri. Universitetssykehuset i Nord Norge dag.erik.hagerup@unn.no Mob. 46639677 Dag Erik Hagerup Fagutviklingsenhet Rus og Psykiatri Universitetssykehuset i Nord Norge dag.erik.hagerup@unn.no Mob. 46639677 Tverr faglighet og helhetlig.. Mellom forståelse og misforståelse Bak Rusen

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Perspektiver på bedringsorientert omsorg

Perspektiver på bedringsorientert omsorg Perspektiver på bedringsorientert omsorg ISPS fagkonferanse, Hamar 23/1-2015 Jan Kåre Hummelvoll Høgskolen i Buskerud og Vestfold Bedring som personlig reise Vi prøver å komme oss igjen på våre særegne

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Innhold. Turist og guide i eget og andres land... 15 Introduksjon... 15

Innhold. Turist og guide i eget og andres land... 15 Introduksjon... 15 Innhold Turist og guide i eget og andres land... 15 Introduksjon... 15 Erfaringsnære beskrivelser... 16 Kjennskap og kunnskap... 17 Aspekter ved kunnskap... 17 Fortellingenes opphav... 19 Fra psykiatri

Detaljer

Sjel i dag. Sjel i dag. Sjel i dag. Terje Talseth Gundersen. Foredrag PMU - 24. okt 2006

Sjel i dag. Sjel i dag. Sjel i dag. Terje Talseth Gundersen. Foredrag PMU - 24. okt 2006 Åndelig Sykehusprest dimensjon, i helsevesenet en fremmed fugl Terje Talseth Gundersen Åndelig dimensjon, en fremmed fugl i helsevesenet, eller hvorfor har vi latt være å engasjere oss? For privat/personlig

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med!

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling! Brukerrådet i KPHA Målet for kunnskapsbasert praksis - større og tettere

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Strevet med normalitet

Strevet med normalitet Strevet med normalitet Noen personers erfaringer fra å leve med kronisk tarmbetennelse Presentasjon av masteroppgave Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2009 Randi Opheim Veileder: Professor Gunn Engelsrud

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Vrangforestillinger som et klinisk psykopatologisk fenomen

Vrangforestillinger som et klinisk psykopatologisk fenomen Vrangforestillinger som et klinisk psykopatologisk fenomen Stein Opjordsmoen Ilner Enhet for voksenpsykiatri Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Diagnostiske utfordringer

Detaljer

Psykosens anatomi og selvets grunnstoff

Psykosens anatomi og selvets grunnstoff 178 Paul Møller Kapittel 13 Psykosens anatomi og selvets grunnstoff Om forstyrret subjektivitet og identitetsopplevelse som kjernefenomen Paul Møller Hovedfokuset i utredning og behandling av psykoselidelser

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant.

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Spørsmålet om det finnes noe der ute som er absolutt sannhet har vært aktuelle siden tidlig gresk filosofi, men det er etter Descartes

Detaljer

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 6. seksjon Eksistensiell/ åndelig omsorg November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Åndelig/ eksistensiell omsorg Vi derfinerer det åndelige området som helheten av de eksistensielle spørsmålene

Detaljer

Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Vignett fra gruppeterapi Symptomene/ubevisst mekanisme uttrykkes

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

En god relasjon. - et grunnlaget for alt annet. Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT

En god relasjon. - et grunnlaget for alt annet. Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT Foto: Colourbox En god relasjon - et grunnlaget for alt annet Oddbjørn Løndal Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) Helsefakultetet, UiT For barnehabiliteringen, UNN Fyrhuset, 13. oktober

Detaljer

Metaforer noen dør med

Metaforer noen dør med Metaforer noen dør med Språk og språkobservasjoner om opplevelsen av seg selv hos menn med opiatavhengighet og selvmordsadferd Stian Biong 2011 Livsverdensperspektiv Å få en dypere forståelse av levde

Detaljer

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune

Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014. Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Seminar for barnehagenes lederteam 6. - 8. mai 2014 Ledelsesutviklingsprogrammet i Bergen kommune Refleksjon - et sentralt verktøy i en lærende organisasjon generelt og i barnehagevandring spesielt. Forventninger

Detaljer

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars.

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Resten av dagen: Kort oppsummert om psykodynamisk psykoterapi / relasjon / nevrale

Detaljer

om diagnoser TK Larsen professor dr med SuS, PK regionalt senter for klinisk psykose-forskning

om diagnoser TK Larsen professor dr med SuS, PK regionalt senter for klinisk psykose-forskning om diagnoser TK Larsen professor dr med SuS, PK regionalt senter for klinisk psykose-forskning diagnoser stigma diagnoser diagnoser stigma forklaring diagnoser stigma forklaring rettighets-garanti diagnoser

Detaljer

Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse. Paul Møller

Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse. Paul Møller Prodromalfasen innfallsporten til forebygging og psykopatologisk forståelse Paul Møller Schizofreni Forvarselfasen ved schizofreni prodromalfasen rommer kliniske fenomener med en uvanlig kombinasjon av

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions

SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions Program for gruppeveiledning juli 2016 Brukeorientert, personsentrert gruppe-veiledningsmetodikk for bedre livsmestring gjennom økt bevissthet og selvforståelse

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Salutogen brukermedvirkning: erfaringer fra samarbeid mellom rådgivningsgruppe og forskere God psykisk helse fra hva til hvordan

Salutogen brukermedvirkning: erfaringer fra samarbeid mellom rådgivningsgruppe og forskere God psykisk helse fra hva til hvordan Salutogen brukermedvirkning: erfaringer fra samarbeid mellom rådgivningsgruppe og forskere God psykisk helse fra hva til hvordan Nina Helen Mjøsund Ph.d., cand.san., spesialsykepleier Fungerende forskningssjef,

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

SPOR konferansen -17 Psykisk helse og rus

SPOR konferansen -17 Psykisk helse og rus SPOR konferansen -17 Psykisk helse og rus Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid Hva skaper en god atmosfære i sengeposten? Fokus på engasjement Støtte opp om pasientens mestring Struktur

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD

Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD Anke Ehlers og David M. Clarks modell for behandling av PTSD En grunnmodell for kognitiv terapi for PTSD? Håkon Stenmark Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Kognitiv

Detaljer

Rus og minoritetspasienten:

Rus og minoritetspasienten: Rus og minoritetspasienten: Funksjon, forskjeller og kommunikasjon Mehdi Farshbaf, psykolog & Dr. gradsstipendiat Espen Freng, sosialantropolog Norsk sykehus og helsetjenesteforening 13.10.2014 Oslo kommune,

Detaljer

Plan for arbeidsøkten:

Plan for arbeidsøkten: Refleksjonssamtalen Presentasjon på ledersamling for barnehagene, 6. 8. mai 2014 Bente Mari Natvig Hansen Britt Toppe Haugsbø Anne Berit Lundberg Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Plan

Detaljer

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009:

Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Orientering om PSYC6300 Praktikum V2009: Generelt om praktikum: Praktikum utgjør en fordypning i terapeutisk praksiserfaring med tett veiledning og drøfting i smågrupper. Gjennom en slik tilrettelegging

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Samtaler med barn og unge Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Fortællingernes betydning Narrativ = Fortælling Mennesket er aktivt fortolkende væsener. Vi bruger fortællingen til: at skabe en ramme

Detaljer

Verdier og etikk i praksis. dag.erik.hagerup@unn.no

Verdier og etikk i praksis. dag.erik.hagerup@unn.no Verdier og etikk i praksis dag.erik.hagerup@unn.no Kompetanse Relasjon brukermedvirkning 1. Sekvensiell behandling 1. Ruslidelse 2. Psykisk lidelse 2. Parallell behandling 3. INTEGRERT BEHANDLING INTEGRERT

Detaljer

Fra tjenester til hjelp «Vi må forstå forskjellen mellom å hjelpe og å behage» (Knud E Løgstrup)

Fra tjenester til hjelp «Vi må forstå forskjellen mellom å hjelpe og å behage» (Knud E Løgstrup) Fra tjenester til hjelp «Vi må forstå forskjellen mellom å hjelpe og å behage» (Knud E Løgstrup) Eivind Meland, fastlege i Bergen og professor ved UiB, Solstrand 12.mai 2017. Når ambisjonene blir for store

Detaljer

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1 Sosial angstlidelse Heimberg/Hope 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om hvordan mennesker med sosial angstlidelse (sosial fobi) reagerer i sosiale situasjoner der de oppfatter at det er en risiko for

Detaljer

Bevissthet, en oppsummering. Kjennetegn: Subjektivitet 4 betydinger

Bevissthet, en oppsummering. Kjennetegn: Subjektivitet 4 betydinger Bevissthet, en oppsummering Kjennetegn: Subjektivitet 4 betydinger The explanatory gap Hvordan kan vi forklare at materie, uansett hvor komplekst den er organisert, er korrelert med opplevelser? Er det

Detaljer

Omsorg til personer i sårbare situasjoner

Omsorg til personer i sårbare situasjoner Omsorg til personer i sårbare situasjoner - Praksisfortellinger som inngang til forståelse Nærvær når identitet er truet En phd. studie av god omsorg Pleiernes fortalte erfaringer med god omsorg fra egen

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Sikkerhetsseminaret Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Fysisk aktivitet hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse Sikkerhetsseminaret 2016 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Det er mange forhold som påvirker sinnets helse Livsstil

Detaljer

Seksualitet som team i psykologisk behandling

Seksualitet som team i psykologisk behandling Seksualitet som team i psykologisk behandling Psyk spes. Sidsel Schaller Psyk.spes. Stephane Vildalen Psyk.spes. Olav Henrichsson Bendiksby Symposium 1 Psykologikongressen Oslo 2014 Refleksjoner over

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

STRUKTURERT INTERVJU FOR PRODROMALSYDROMER I ET FENOMENOLOGISK PERSPEKTIV

STRUKTURERT INTERVJU FOR PRODROMALSYDROMER I ET FENOMENOLOGISK PERSPEKTIV STRUKTURERT INTERVJU FOR PRODROMALSYDROMER I ET FENOMENOLOGISK PERSPEKTIV 1. INNLEDNING I de senere år har det vært stor interesse for den tidlige fasen av schizofreni og andre psykotiske lidelser. I kjølvannet

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Lise Amundsen Fagdag Helse Fonna 1.Mars 2016

Lise Amundsen Fagdag Helse Fonna 1.Mars 2016 Lise Amundsen Fagdag Helse Fonna 1.Mars 2016 Gi meg et tegn på at jeg lever, Og ikke bare gå omkring som en skygge. Strekk hånden din ut og ta på meg, Slik at jeg kan kjenne kroppen min. Hvisk navnet mitt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi. Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del I: Psykologi er mer enn psykoterapi Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del I: læreplanmål Fra psykologi 2, del 1: beskrive og forklare forskjellen på ulike

Detaljer

konsekvenser for miljøterapien

konsekvenser for miljøterapien Natt og dag - konsekvenser for miljøterapien Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern, 2012 Reidun Norvoll, Senter for medisinsk etikk, UiO reidun.norvoll@medisin.uio.no Navn på studien Som natt

Detaljer

Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi

Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi Anne Helgeland Dr.gradsavhandling Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi Et kvalitativt forskningsprosjekt Profesjonsetisk perspektiv fordi: Profesjoner/institusjoner er tillagt

Detaljer

Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem

Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem Dagen i dag skal bli vår beste dag -En hverdag med mening og innhold- Elsa Fagervik Kommedahl Virksomhetsleder Mørkved Sykehjem Å legge til rette for en meningsfull hverdag. Aktivitet ; Hvorfor er det

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi

Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Dr. Psychol. Per- Einar Binder, spesialist i klinisk psykologi Professor, Ins;tu= for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Forsker I, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest Mindfulness

Detaljer

KJERNEGRUPPENS FAGLIGE PLATTFORM MER ENN ET SPØRSM HVILKEN TEORI MAN LIKER! Psykolog Gunnar Oland Åsen 2009 02.09.2009 1

KJERNEGRUPPENS FAGLIGE PLATTFORM MER ENN ET SPØRSM HVILKEN TEORI MAN LIKER! Psykolog Gunnar Oland Åsen 2009 02.09.2009 1 KJERNEGRUPPENS FAGLIGE PLATTFORM MER ENN ET SPØRSM RSMÅL L OM HVILKEN TEORI MAN LIKER! Psykolog Gunnar Oland Åsen 2009 02.09.2009 1 Dagens motto: Emancipate yourselves from mental slavery, no one but yourselves

Detaljer

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Agenda: Snuoperasjon Prosessen Bat-prosjektet Master Endringsarbeid i akuttpost 2 Starten: Akuttposten på Reinsvoll har jobbet med å utvikle det kliniske

Detaljer

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, v/forskningssjef dr.med. Paul Møller (paul.moller@vestreviken.

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, v/forskningssjef dr.med. Paul Møller (paul.moller@vestreviken. 2007 09/2010 E A S E Examination of Anomalous Self-Experience Norsk intervjuguide for Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og relaterte lidelser Originalpublikasjon av EASE manualen:

Detaljer

Schizofreni og psykoselidelser. TK Larsen professor dr med / UiB Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus

Schizofreni og psykoselidelser. TK Larsen professor dr med / UiB Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus Schizofreni og psykoselidelser TK Larsen professor dr med / UiB Regionalt Senter for Psykoseforskning Stavanger Universitets-sykehus Tidlig Intervensjon ved PSykose plan for foredraget litt om meg selv..

Detaljer

Opplæring av pasienter og pårørende behovet for informasjonstjenester

Opplæring av pasienter og pårørende behovet for informasjonstjenester 1 Opplæring av pasienter og pårørende behovet for informasjonstjenester Aslak Steinsbekk Institutt for Samfunnsmedisin aslak.steinsbekk@ntnu.no 2 Bakgrunn Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel

Detaljer

De yngste barnas lek og vennskap en problematisering. Barnet i centrum København 3.12.2014. Anne Greve

De yngste barnas lek og vennskap en problematisering. Barnet i centrum København 3.12.2014. Anne Greve De yngste barnas lek og vennskap en problematisering Barnet i centrum København 3.12.2014 Anne Greve Hvem er jeg? Forventninger Til meg: Engasjere og inspirere og kanskje provosere? Problematisere tatt

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi

Innledning Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling Kapittel 2 Karakteristika ved god psykoterapi Innhold Innledning... 11 Mottakelighet... 12 Konteksten... 13 Ressurser... 13 Kulturen... 14 Følelser... 15 Mening... 16 Selvtillit... 16 Autonomi... 17 Kapittel 1 Relasjonen i et helhetlig syn på behandling...

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis. Wenche Rønning Nordlandsforskning

Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis. Wenche Rønning Nordlandsforskning Å studere læreres tenkning en kilde til å forstå deres praksis Wenche Rønning Nordlandsforskning Grunnlag for presentasjonen To ulike forskningsprosjekter: Aktiv Læring i Skolen (ALiS); finansiert av NFR

Detaljer

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv - en deskriptiv studie av pasienter med rusutløst st psykose Tore Berge Hva handler studien om? Rusmiddelmisbruk før r rusutløst st psykose Rusbehandling før

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

Jobbe med stemmer i hodet?

Jobbe med stemmer i hodet? Jobbe med stemmer i hodet? Yrkesrettet attføring for personer med alvorlig psykisk lidelse Erik Falkum Institutt for klinisk medisin, UiO Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk for psykisk helse

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer