Eksistensielle aspekt ved identitetsopplevelse i psykose et fenomenologisk perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksistensielle aspekt ved identitetsopplevelse i psykose et fenomenologisk perspektiv"

Transkript

1 Eksistensielle aspekt ved identitetsopplevelse i et fenomenologisk perspektiv Forsker/overlege dr.med. Paul MøllerM Forsknings- og utviklingsenheten Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Buskerud, 3401 Lier

2 Psykoseforklaring vs forståelse else Forklaring handler om årsakssammenhenger Sårbarhet/stress-modellen; arv og miljø; ; gener/ virus/fødselsskader/oppvekstforhold Fakta er viktig men gir utvendig anerkjennelse Forståelse handler om mening Hva betyr opplevelsene for deg, hva gjør r de med deg, og du med dem? Jeg er egentlig død, d d, - fordi jeg opplever at tankene er ødelagt og ikke lenger kan styres av meg. Hvem skal forstå hva? Pasienten: Hva opplever jeg? Hvilken mening har det? Klinikeren: Genuin interesse for subjektiv opplevelse og mening, - PLUSS teoretisk forankring/forståelse. 2

3 Hva er det å være menneske? Hva er grunnleggende forutsetninger for å oppleve seg som menneskelig? nb: : ikke det samme som medmenneskelig menneskelig Finnes det evidens for hvordan det oppleves å være umenneskelig? når r den tause, selvfølgelige lgelige opplevelsen av å være menneske er fordreid? 3

4 Fenomenologi I Fenos = det synlige fenomenologi = læren l om det som kommer til syne eller viser seg Filosofisk disiplin (Edmund( Husserl ) 1938) med anvendelighet og aktualitet i en rekke andre vitenskapelige fagfelt, som medisin, psykiatri, psykologi, antropologi, teologi osv. Svært forenklet: Læren om den subjektive dimensjon og subjektivitet Teorien om verden slik den umiddelbart fremtrer for den som opplever og oppfatter den 4

5 Fenomenologi II Husserl ville finne en universell plattform - mulighets- betingelsene - for forståelse av hvordan mennesket opplever, erfarer og finner mening, - en første filosofi Fenomenologien studerer opplevelsenes grunnstruktur, for å finne ut hvordan vi bygger opp vår v verden Svært sentrale begreper som bevissthetsstrøm og intensjonalitet stammer fra Husserl Det meningsproduserende perspektivet er overordnet og sentralt; vi lever i en strøm m av opplevelser, som etter hvert gir subjektiv mening og forankring Intensjonalitet: : Alle opplevelser, all bevissthet, er rettet mot objekter i vår r omverden. Denne rettethet er et av fundamentene i forståelsen av opplevelsene som meningsproduserende. Det som har retning har en 5 hensikt og mening

6 Kontinental fenomenologi / fenomenologisk psykiatri Kontinental fenomenologi: studiet av the lived experience, - den subjektive dimensjon Beskrivelse av åpenbare symptomer og tegn (am( am././ateoretisk) kun det subjektive (Jaspers( Jaspers/ateoretisk) selv-bevissthetens infrastruktur (filosofisk teoriforankring) Fenomenologisk psykiatri: Fenomenologi anvendt påp schizofreni/ Grunnleggere: Minkowski ; 1972; Wolfgang Blankenburg Hvordan finne en forståelse? Psykiatriens kopernikanske vending: normalpsykologi anvendt påp schizofreni eller omvendt? 6

7 Fenomenologi: term med ulike betydninger (I) En dagligdags betydning det å gi detaljerte beskrivelser av subjektive opplevelser, situasjoner og erfaringer. Det å leve med sykdom, eller det å møte den syke. En filosofisk teori,, en ontologi, en lære om væren,, om eksistens. Fenomenologien stiller grunnleggende spørsm rsmål: Hva er kunnskap? Hva er psykisk helse og lidelse? Hva er sykdom? Hva er opplevelse? Hva er eksistens? 7

8 Fenomenologi: noen ulike betydninger (II) En kvalitativ metode i empiriske forskning - for innlevende studier av opplevelsers mening, innhold og struktur. Forståelse av det individuelle perspektivet, både b selvforståelsen elsen og forståelsen av andre - og den fysiske omverden. (=Kjernefelt for undersøkelser innen psykisk helse) En kvalitativ metode i klinisk relasjonsarbeid for målrettet, m innlevende ikke-tolkende klargjøring ring av meningsopplevelse en systematisk handle- og væremv remåte, som skal sikre at pasientenes subjektive opplevelser knyttet til sykdommen blir fanget opp og aktivt utforsket 8

9 3 nivåer av identitetsopplevelse (selfhood) Det narrative, sosiale nivå Summen av personlighet, vaner, stil, erfaring, nettverk osv. Det refleksive nivå; ; i hovedsak eksplisitt Bevisst opplevelse av å være en og samme person, et samlet selv, stabilt over tid, sted og situasjon Det prerefleksive nivå,, implisitt subjektivitetsnivået et first person givenness of experience; basic or minimal self; ipseity, selvheten (selfhood)) i all opplevelse 9

10 Bevissthet - opplevelse - eksistens Bevissthet = summen av opplevelser Bevisstheten er alltid en bevissthet om noe - rettet mot noe (intensjonalitet) Opplevelser er derfor eksistensgrunnlaget Selvbevissthet = bevisstheten om (opplevelsen av) seg selv og sin egen eksistens Ulike bevissthets-modaliteter = ulike typer intensjonalitet 10

11 Subjektivitet (1) En mental komponent/fenomen som er.. en absolutt obligatorisk, konstituerende bestanddel av harmonisk menneskelige bevissthet og alle menneskelige opplevelser, som.. tenkning, affekter, sansning, selv-opplevelse og automatisk forståelse av omverdenen den mest fundamentale fellesnevner i vår v r opplevelse og eksistens 11

12 Subjektivitet (2) Gir oss den (nesten) bokstavlig talt livsviktige følelsen av å ha en kjerne,, et samlende referansepunkt (zero point of reference), som gjør r det mulig å være et subjekt Kan betraktes som opplevelsenes infrastruktur,, et medium opplevelsene artikuleres gjennom Taus, skjult, implisitt, unseen by the unaided eye 12

13 Subjektivitet (3) Konstituerende for all menneskelig opplevelse Fundamental implisitt fellesnevner Det som gir mennesket en kjernefølelse Enhetlig sentrum for opplevelse og handling Strukturdelen i all opplevelse Grunnlaget for selvmetning (selfhood( saturation) Senter for den narrative gravitasjon 13

14 Subjektivitet er opplevelsenes infrastruktur To grunnkomponenter i all harmonisk opplevelse: Opplevelsens innhold eller tema: : en konkret tanke, følelse, f sansning, minne, impuls etc. Opplevelsens struktur eller form; ; den måten opplevelsen kommer til oss på, p - i dette tilfellet som min opplevelse Saft-og og-vann metaforen 14

15 Subjektivitetens struktur og domener (1) Bevissthetsstrømmen Selvbevissthet og tilstedeværelse Kroppsbevissthet Avgrensning mot verden Eksistensiell re-orientering Globale/samlende begreper Loss of vital contact (Minkowski) Loss of common sense (Blankenburg) 15

16 Subjektivitetens struktur og domener (2) Bevissthetsstrømmen (stream( of consciousness Den jevne, ubrutte, flyt av tanker, følelser f og persepsjoner Selvbevissthet og tilstedeværelse (i verden) (self( self- awareness and primary presence) Jeg er meg (..jeg( vet ikke hvem jeg er..) Jeg er fullt og helt tilstede (..det( er som om jeg ikke er tilstede.) Det er jeg som opplever; tenker, føler, f sanser (..er( det jeg som tenker tankene mine..?) Kroppsbevissthet (bodily( experience, corporeality, embodiment) Psykofysisk enhet, helhet og sammenheng; harmonisk samspill mellom kroppen som levd subjekt og fysisk objekt 16

17 Subjektivitetens struktur og domener (3) Avgrensning mot verden (demarcation( demarcation) Selv/ikke-selv (meg/ikke-meg) meg) avgrensingen er egentlig en forutsetning for opplevelsers eierskap (myness( myness) ) og slik en del av nettopp selv-bevisstheten Eksistensiell re-orientering (existential( re- orient.) Samlende begreper Loss of vital contact (Minkowski) Loss of common sense (Blankenburg) 17

18 Subjektivitet i forståelse else To parallelle og overlappende dimensjoner: 1. Subjektivitet/selv-bevissthet bevissthet er opplevelses-basert, og endres svært tidlig i utviklingen Intakt subjektivitet Svekket/ustabil subjektivitet Tapt subjektivitet 2. Psykosekvalitet er konvensjons-basert, og viser seg seinere enn subjektivitets-svekkelsen svekkelsen Pre- Grense- Etablert 18

19 Subjektivitetens eksistensielle hovedytringer Eller: mine eksistensielle, opplevelsesmessige rammevilkår Subjektiviteten gjør r at jeg kan.. føle at jeg selv eier mine opplevelser føle meg som meg selv føle meg fysisk og mentalt tilstede føle meg levende og vital erfare at jeg automatisk forstår r tilværelsen relsens selvfølgeligheter lgeligheter 19

20 Spørsm rsmål l som sjelden stilles Føler du påp en naturlig og selvfølgelig lgelig måte m at opplevelsene er dine? (tanker, f (tanker, følelser, sansninger osv) Føles det som du fullt ut er deg selv? Føles det som du fullt ut er tilstede? Føles det som du fullt ut er levende?? (føle vitalitet og vital kontakt med andre) Har det blitt vanskelig å forstå verden og tilværelsen? (common( sense) 20

21 Jeg mister kontakten med meg selv Det føles f som selve kjernen i meg mangler Jeg har mistet hele meg Jeg er ikke meg selv lenger Noe har revet personligheten ut av meg Noe inni meg har blitt umenneskelig Jeg skjønner ikke lenger hvem jeg er Er blitt en tilskuer til mitt eget liv Jeget mitt forsvinner Svekket 1. personperspektiv. Føles det som du fullt ut er deg selv? 21

22 Jeg er ikke en del av denne verden Føler meg smertefullt avskåret fra verden Føler meg ikke virkelig tilstede Verden rundt meg er bare en illusjon Skjønner ikke hva verden er, den er blitt et meningsløst st sted, der jeg ikke klarer å plassere meg selv Vet ikke lenger hvor jeg skal være v eller hva jeg skal gjøre Må hele tiden finne ut og analysere hvor jeg skal værev Svekket oppl av tilstedeværelse (presence / immersion) Føles det som du fullt ut er tilstede? 22

23 Det tenkes i meg, - det er som om det ikke er jeg som tenker tankene i hodet Jeg er ikke sikker påp om det er jeg som ser påp det bildet, eller om det er bildet som ser påp meg Har en veldig dyp sorg dypt inni meg, som jeg ikke kan forstå,, for det er som om det ikke er min sorg Ønsker og vilje er ikke mitt lenger, jeg greier ikke engang å tenke påp i morgen Svekket oppl av eierskap til det mentale (ipseitet( ipseitet) Føler du påp en naturlig måte m at opplevelsene er dine egne? 23

24 Føler du at opplevelsene er dine egne? Først kommer selve følelsen, f sås kommer opplevelsen av at den (følelsen) er MIN liksom et sekund forsinket Er ikke sikker påp om det virkelig er jeg som ser alt det jeg ser Musikken jeg hører h har mistet sin naturlighet - for meg Jeg liksom betrakter min egen sansing, lever lever den ikke direkte Jeg måm tenke ut hva jeg skal tenke 24

25 Selv-forstyrrelsen svekker vitalitet og common sense Vitalitetsopplevelse bygger påp selvopplevelse The loss of vital connectedness to the world (Eugene Minkowski ) 1972) Common sense er den intuitive inntoning til andre og verden Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit (Wolfgang Blankenburg 19xx-2002) 25

26 Vitalitet og common sense Jeg eksisterer nesten ikke Jeg vet at jeg ikke er dø,, men jeg føler meg død Jeg senser ikke situasjonene Greier bare ikke lenger å ta signalene Jeg kan ikke lese andre Folk er alltid bare et mysterium for meg Tapt subjektivitet: opplevd vitalitet og automatisk sosial inntoning 26

27 Har det blitt vanskelig å forstå verden og tilværelsen? (I) Alt virker nytt, annerledes, kunstig, usannsynlig Det har skjedd noe som gjør r at jeg ikke skjønner noen ting Tilværelsen er snudd påp hodet, ingenting stemmer Forstår r ingenting, alt er blitt meningsløst st og uforklarlig Alt er blitt til ingenting Dette dreier seg ikke om kunnskap, det kommer før f kunnskap: det jeg har mistet er påp en måte m sås smått, sås trivielt, at ethvert barn har det. Tapt subjektivitet: common sense (perplexitet) 27

28 Har det blitt vanskelig å forstå verden og tilværelsen? (II) Jeg kan se påp beina mine, en grein, et møbel, m en bil, - men det er som om beina ikke er mine, tingene ikke lenger de samme, umulig å kjenne igjen, meningsløse se Det er som om perspektivene har klappet sammen, alt er blitt to-dimensjonalt Hvorfor faller skyggen slik, - det stemmer ikke med hvor sola står Sammenbrudd av den automatiske forståelsen av selvfølelige lelige sammenhenger i tilværelsen, en global fragmentering av mening 28

29 Subjektiviteten er taus (1) Implisitt fenomen: Det viktigste i vår v r bevissthet er gir seg altså ikke åpent tilkjenne, men er 100% innvevd i opplevelsene: Bevissthetsfilosofi og nevrovitenskap bruker termene: Preverbalt: dvs. uegnet for direkte verbalt uttrykk. Men kan uttrykkes indirekte, for eksempel som fordreide opplevelser ved schizofreni (Dvs( som configured self-report data, Gottesman 2003) Prerefleksivt: dvs. er vanligvis ikke i vår v r bevisste refleksjon. Du vet ikke hva du har før f r du mister det 29

30 Med allmenne ord: Subjektiviteten er taus (2) Opplevelsen av å være deg selv og følelsen f av tilstedeværelse er ikke noe du snakker om eller tenker over til daglig. Det bare er sånns nn Opplevelsen av IKKE å være deg selv, eller tilstede, er tilnærmet umulig å skulle uttrykke presist, dersom du selv ikke faktisk opplever det. Med andre ord unseen by the unaided eye. Opplevelsen av IKKE å være seg selv, eller tilstede, er typiske eksempler påp svekket subjektivitet og forekommer hyppig ved schizofreni. En forutsetning for såkalt s bisarre symptomer 30

31 Svekket subjektivitet som psykopatologisk grunnfenomen (1) Innebærer en gjennomgripende og dyptgripende fordreining av strukturen i alle typer opplevelser: Enkeltopplevelser: Tanker, affekter, sansninger mister subjektivitetskomponenten (selvforankringen, selvheten, minheten, ipseiteten ) Tankens mulige transformasjoner: tema, minhet/ ipseitet (anonymitet), orden, retning, hastighet, singularitet, akustisk (perseptualisering( perseptualisering), romlighet (spatialisering), lokalisasjon 31

32 Svekket subjektivitet som psykopatologisk grunnfenomen (2) Komplekse opplevelser: Selvopplevelse, samt opplevd tilstedeværelse, kroppsbevissthet, vitalitet og common sense Gjennomgående ende trekk: Uvirkelighet, fremmedhet, én- dimensjonalitet,, livløshet, perpleksitet (unfamiliarity( unfamiliarity) 32

33 Examination of EASE of Anomalous Self-Experience Systematisk klinisk instrument for undersøkelse av selv-opplevelse opplevelse,, inndelt i 5 domener. Eneste instrument med konsekvent fokus påp subjektiv psykopatologi særlig ved SZ Stream of consciousness / cognition Self-awareness and presence Bodily awareness Demarcation and transitivism Existential reorientation Parnas J, Møller M P, Kirscher et al. Psychopathology 2005; 38:

34 For kommentarer og spørsm rsmål 34

35 The Phenomenological Critique and Self-disturbance: Implications for Ulta-High Risk ( Prodrome ) Research. Nelson, Yung, Bechdolf, McGorry. Schizophr Bull (Advance Access Publ) August 16, 2007 Det er ikke lenger berettiget tvil om at kjernefenomenet ved /schizofreni er bevissthetens subjektivitet Fenomenet er interdisiplinært rt forankret og beskrevet som sentral bestanddel i bevissthetens infrastruktur Fenomenologisk psykiatri og filosofi, nyere nevrovitenskap og bevissthetsforskning har sammen levert solid empiri for subjektivitetens avgjørende rolle i normalitet og 35

36 Fenomenologien vs UHR strategien UHR identification process does not claim to identify core or essential features of psychotic vulnerability but rather provide a practical strategy for identifying those at risk of imminent onset of psychotic disorder. McGorry et al. Schiz Bull,

37 Fenomenologien vs UHR strategien The UHR criteria should serve a facilitative rather than limiting function, they should define a population in whom the issue of true vulnerability can be researched, rather than narrow thinking to equating psychotic vulnerability with the operationalized UHR criteria. It is to this end that incorporating the phenomenological perspective into the UHR approach may be of value. 37

38 Kliniske konsekvenser for utredning/ diagnostikk og behandling Det diagnostiske arbeidsdiagram: et instrument for opplevelsesorientert, informativt, innsikts-fremmende diagnostisk samarbeid et møte m mellom amerikansk og kontinental fenomenologi Den fenomenologiske metode er som skapt for terapeutisk relasjon Respekt for og nysgjerrighet påp det subjektive er det bærende b element i enhver psykoterapeutisk arbeidsform Utvider pasientens egen forståelse else,, og fremmer over-kommelighet 38

39 Fenomenologisk orienterte utredningsverktøy Etablert : Effektiv strukturert og dokumentert diagnostikk - sikker basis for behandling Diagnostisk arbeidsdiagram: Pedagogisk, terapeutisk, opplevelsesorientert, innsiktsfremmende Mulig økt risiko: Prepsykotisk identifisering av utvikling SIMP; Strukturert Intervju for evaluering av Mulig Psykoserisiko: Prodrom og schizotypi 39

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, v/forskningssjef dr.med. Paul Møller (paul.moller@vestreviken.

FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, v/forskningssjef dr.med. Paul Møller (paul.moller@vestreviken. 2007 09/2010 E A S E Examination of Anomalous Self-Experience Norsk intervjuguide for Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og relaterte lidelser Originalpublikasjon av EASE manualen:

Detaljer

Forstyrrelser i selvopplevelse schizofreniutvikling eller depersonalisasjonsforstyrrelse? Tema for forelesningen

Forstyrrelser i selvopplevelse schizofreniutvikling eller depersonalisasjonsforstyrrelse? Tema for forelesningen Forstyrrelser i selvopplevelse schizofreniutvikling eller depersonalisasjonsforstyrrelse? Foreleser: Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist TIPS Sør Øst, regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon

Detaljer

Elisabeth Haug sept. 2009 1

Elisabeth Haug sept. 2009 1 EASE Undersøkelse av forstyrret selvopplevelse ved schizofreni og relaterte lidelser Erfaringer og inntrykk etter 96 intervjuer PhD stipendiat/overlege Elisabeth Haug SIHF Elisabeth Haug sept. 2009 1 EASE

Detaljer

Den beste medisinen - er et annet menneske

Den beste medisinen - er et annet menneske Haraldsplass diakonale høgskole Fordypningsoppgave i tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg Den beste medisinen - er et annet menneske The best medicine - is another person Kandidatnummer: 111

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G.

Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen. Anders G. Betydningen av den voksnes væremåte i møte med barn en fenomenologisk studie av filmskikkelsen Oskar i Rasmus på loffen Anders G. Ek Masteroppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Noen har sett meg i dag

Noen har sett meg i dag Masteroppgave Noen har sett meg i dag En kvalitativ forskningsstudie Forfatter: Hanne Marit Holth Veileder: Bengt Eriksson Termin: VT 12 Kurskode: 5MB35E [ ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer

De har erfaring med hva som hjelper

De har erfaring med hva som hjelper MEDARBEIDERE MED BRUKERERFARING I PSYKISK HELSEARBEID 1 De har erfaring med hva som hjelper En kvalitativ undersøkelse om medarbeidere med brukererfaring i psykisk helsearbeid. Ingrid Bjørkman & Kristina

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.0 Valg av tema 2.0 Teori og empiri 3.0 Metode 4.0 Analyse 5.0 Presentasjon av funn

Innholdsfortegnelse 1.0 Valg av tema 2.0 Teori og empiri 3.0 Metode 4.0 Analyse 5.0 Presentasjon av funn Hvordan mestrer sykepleiere over tid å stå i situasjoner med verbale trusler og fysiske angrep i sin arbeidshverdag på en voksenpsykiatrisk akuttavdeling? Bjørg Anny Rømcke Lintvedt Master i psykisk helsearbeid

Detaljer

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Å GI OG Å TA IMOT. Jon Morgan Stokkeland. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion

Å GI OG Å TA IMOT. Jon Morgan Stokkeland. Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Å GI OG Å TA IMOT Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred

Detaljer

Bacheloroppgave. -Ekthet i en profesjonell relasjon- -Authenticity in a professional relation- Stian Kalleland. Innleveringsdato: 27.05.

Bacheloroppgave. -Ekthet i en profesjonell relasjon- -Authenticity in a professional relation- Stian Kalleland. Innleveringsdato: 27.05. KANDIDATNUMMER 349 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave -Ekthet i en profesjonell relasjon- -Authenticity in a professional relation- Stian Kalleland Innleveringsdato: 27.05.2013 Institutt

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Synliggjøring og aktiv anvendelse av brukerkompetanse i NAPHA

Synliggjøring og aktiv anvendelse av brukerkompetanse i NAPHA (Berit) Brukerkompetanse Synliggjøring og aktiv anvendelse av brukerkompetanse i NAPHA Dette innspillet er tenkt som en verbal vandring gjennom et buskas der brukerkompetanse er innfiltra i fagkompetanse

Detaljer

Ubehaget i usikkerheten

Ubehaget i usikkerheten Ubehaget i usikkerheten Om vitenskapen og mennesket; positivisme, hermeneutikk og fenomenologi Usikkerheten vokser når det vi vil danne oss oppfatninger om, ikke lar seg observere. [ ] Samfunnsforskning

Detaljer

«Å føle seg velkommen har mye å si»

«Å føle seg velkommen har mye å si» Birgit Stølen «Å føle seg velkommen har mye å si» -en kvalitativ studie om hvordan eldre med kommunal rehabiliteringsplass opplever kommunikasjonen med personalet i et empowerment perspektiv Masteroppgave

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over:

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Innledning: Felles for medlemmene i gruppa er den overordnede problemstillingen: "Hvordan kan elevene motiveres i naturfag?"

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer