Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: , Telefaks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic."

Transkript

1 Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: , Telefaks:

2 INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmodul Side 2 av 70 1 INNLEDNING Om applikasjonen og brukerhåndboken Innlogging og oversikt Administrasjon Brukergrupper Brukere Aktivitetslogg STYRING OG OVERVÅKING AV ANLEGG Prosessbilder Driftsvalg og innstillinger Funksjoner i tilknytning til prosessbilder Historikk Tidstyring Maksimalvokter Driftslogg Alarmer Kommunikasjonsstatus Historikk Frie rapporter Faste rapporter Rapportpresentasjon DEL 2 - TILLEGGSMODULER 3 EOS - ENERGIOPPFØLGING Rapporter Energirapporter Energisignatur Oppdatering tariffer og målerstand, energibudsjett Energipriser Manuelle målere Lag budsjetter Konfigurering av EOS Kalendere Graddagstabeller Graddager... 44

3 Del 1 - Grunnmodul Side 3 av 70 Kap 1 - Innledning Normaltemperaturtabeller Tariffer Egendefinerte funksjoner Energimålere Rapportobjekter Rapportmaler Rapporter Bruk av funksjoner SMS - ALARMTJENESTE Rapporter Meldingslogg Kontaktpersoner Vaktlister Testalarm Alarmkonfigurering SMS-meldingssentraler DV DRIFT OG VEDLIKEHOLD Rapporter Leverandører Artikler Periodisk vedlikehold Tilstandsbasert vedlikehold Vedlikeholdsoppgaver og vedlikeholdshistorikk...69

4 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Del 1 - Grunnmodul Side 4 av 70 1 Innledning 1.1 Om applikasjonen og brukerhåndboken Bakgrunnsinformasjon Normatic WebServer er et toppsystem for driftskontroll designet for bruk fra nettlesere som klienter mot en sentral driftssentral i Intranett/Internett, og representerer en idé om at det overordnede systemet for driftskontroll skal være så enhetlig og brukervennlig som mulig. De som tidligere har benyttet Windows-basert driftskontroll har kanskje vært vant til å benytte ulike applikasjoner for anleggsoversikt, rapportering og eventuelt alarmutsendelse til personsøker eller GSM-telefon. Der flere leverandører av driftskontroll er representert har man også gjerne vært henvist til å benytte disse leverandørenes dedikerte applikasjoner (og arbeidsstasjoner) for å betjene anlegget. Normatic WebServer kan kommunisere mot alle typer automasjonssystemer som støtter standarden OPC (1.0 og 2.0), og i tillegg kommunisere mot ReginExomatics undersentraler via EXO4. Man kan dermed bygge opp et brukergrensesnitt som er mest mulig likt for alle stasjoner, uavhengig av hvilke PLS-systemer som benyttes ute i anlegget. Håndtering av alarmer, tidstyring, samt logging av historiske måleverdier kan styres fra driftssentral, og data fra ulike PLS-systemer kan sammenstilles i alarmoversikter og rapporter. Programmoduler Normatic WebServer omfatter forskjellige programmoduler, som lisensieres separat for den enkelte kunde. Alle anlegg leveres med grunnmodul, som omfatter all funksjonalitet for styring og overvåkning av anlegget. Det er lett å aktivere en eller flere av tilleggsmodulene hvis man har behov for dem senere. (Ingen oppgradering av programvare er nødvendig, de låses enkelt opp med en kode, kontakt eventuelt Normatic for nærmere informasjon / pristilbud ): o Grunnmodul omfatter all funksjonalitet for styring og overvåkning av anlegget, med utgangspunkt i prosessbilder, som oppdatering av børverdier/styreparametere, tidstyring, maksimalvokter, trend og alarmhåndtering. I tillegg kan man generere historiske rapporter for signaler som er logget. Disse signalene kan velges ut fra anleggsdel og signaltype, og applikasjonen vil generere enkle års-, kvartals-, måneds-, uke- og døgnrapporter, som vil vises i et rapportvindu i nettleseren og deretter kan skrives ut eller lagres på fil. o EOS (Energioppfølgingssystem) med funksjonalitet for rapportering på grunnlag av konfigurerte energiobjekter for energimålere (fra signaler eller fra avleste målere for ulike energikilder), og tariffer og meteorologiske data for området (graddagstall / normaltemperaturer). Også energibudsjett og energisignatur. o Meldingstjeneste for utsendelse av alarmer fra anlegget som SMS-meldinger eller e-post til vaktpersonell. o Drifts- og vedlikeholdsmodul der man kan registrere og få løpende oversikt over vedlikeholdsaktiviteter basert på data fra anlegget, samt registrere data for materiell i tilknytning til anlegget.

5 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 5 av 70 en Denne brukerhåndboken er utarbeidet både for operatører av tekniske anlegg, som skal benytte Normatic WebServer aktivt for styring, overvåkning og rapportering, og for personell som har ansvar for konfigurering av anlegget. Kapittel 2 Styring og overvåkning av anlegg omhandler funksjonalitet som vil benyttes ofte av de daglige brukere av applikasjonen. Operatører som skal hente ut energirapporter fra EOS og/eller alarmlister fra meldingstjeneste, vil også ha nytte av første del av kapittel 3 og 4, som omhandler rapportering fra disse modulene. Konfigurasjon av disse modulene krever større kunnskaper, og forutsetter opplæring fra systemleverandør. en forutsetter grunnleggende kunnskaper om PC-er, operativsystemet Windows og nettleser som skal benyttes, samt en viss grad av opplæring i forbindelse med overlevering av anlegget. Normatic WebServer benyttes i ulike systemer både innenfor vann- og avløpsautomasjon og byggautomasjon. De ulike fagområdene har ulike behov og enkelte av modulene er derfor typisk benyttet bare i den ene typen anlegg. Som eksempel kan nevnes energioppfølging, som er svært sentralt innen byggautomasjon, men som sjelden er aktuelt innen vann- og avløpsautomasjon. De ulike delene av denne brukerhåndboken vil dermed ha ulik relevans for de enkelte driftsoperatører helt avhengig av hvilket fagområde man tilhører. På samme måte vil også noen av eksemplene på skjermbilder gjerne avvike noe fra det man kjenner igjen fra sitt eget anlegg. Beskrivelsen av funksjonalitet er imidlertid forsøkt gjort så generell som mulig. For detaljert beskrivelse av funksjonalitet spesifikk for det enkelte anlegg henvises til supplerende prosjektdokumentasjon (funksjonsbeskrivelse). Nettlesere For betjening av Normatic WebServer benyttes en standard nettleser (browser) : Normatic WebServer er kvalitetssikret for og støtter p.t følgende nettlesere : Microsoft Internet Explorer (versjon 5.0 og senere. Hvis Adobe Reader benyttes for rapportvisning kreves minimum versjon 6.0 SP2 eller senere). Mozilla (versjon1.7 og senere) Mozilla Firefox (alle versjoner) Nettleser aktiveres fra programmenyen eller ved å klikke på det aktuelle ikonet, f.eks for Internet Explorer på skrivebordet, og adressen til webserveren skrives deretter inn i adressefeltet i nettleseren. Eventuell IP-adresse for server opplyses fra systeminstallatøren eller driftsansvarlig for nettverket. Eksempler på adresser : o Hvis webserver er installert på lokal PC, angis o I et internt nettverk (intranett) eller Internett angis for server>/webserver o Hvis webserver er tilknyttet et eget Internett domenenavn, kan eventuelt dette angis isteden for IP-adressen. Det kan ofte være praktisk å angi adressen til webserver som startside for nettleseren (i Internet Explorer gjøres dette under Internet Explorer -> Tools -> Internet Options) Øvrige nettleser-innstillinger: JavaScript må være aktivert, popup-blokkering avslått.

6 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 6 av Innlogging og oversikt Oppstartsbilde Utseende på oppstartsbildet som fremkommer i nettleseren vil variere fra anlegg til anlegg, med hensyn på tekster, farger etc, men vil typisk ha en oppbygning som vist nedenfor: Det øverste feltet er sidehodet, som gjerne viser logoer for kunde (f. eks kommunevåpen) og systemleverandør, samt navn på anlegg. Når man ha logget inn og navigerer mellom de forskjellige prosessene i anlegget, vil også navnet på den aktuelle prosessen vises her. Nederst i sidehodet vises en menylinje. Ved å trykke på knappen HJELP lengst til høyre på linjen kan man få opp informasjon om versjonsnummer for applikasjonen. Ved innlogging vil det på denne linjen også aktiveres flere klikkbare felter for navigering mellom de forskjellige modulene i applikasjonen, i henhold til adgangsnivå for den enkelte bruker, se nedenfor. Avhengig av hvordan systemet er konfigurert vil det i menyfeltet til venstre i bildet ofte vises en velkomsttekst. Menyfeltet kan fremkomme i ulike farger. (Noen anlegg vil ikke ha menyfelt, hvis de er konfigurert for å benytte hele skjermbredden for prosessbilder). Den grå bunnlinjen nederst i skjermbildet inneholder lisensnavn for webserveren, samt systemtid for siste aktivering fra bruker (oppdateres hver gang man navigerer mellom sider/moduler).

7 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 7 av 70 Innlogging For å logge inn, angis brukernavn og passord i de respektive feltene, for deretter å trykke på knappen Logg inn. Hvis feil brukernavn og/eller passord angis, vil melding om dette vises på skjermen. OBS! Applikasjonen kan være konfigurert for å bare tillate et bestemt antall (3 10) innloggingsforsøk før en brukerkonto blokkeres. Hvis denne grensen overskrides, kommer melding om dette opp på skjermen, og brukeren må kontakte systemadministrator for å få låst opp kontoen sin på nytt. (Administrator, se kap 1.3 Administrering av brukere). Hvis grensen overskrides også for systemadministratorkonto, slik at ingen lenger kan logge på for administrasjon, krever dette eventuelt omstart av server-pc. Passord kan endres ved å klikke på linken Endre passord i innloggingsbildet. I bildet som da kommer opp må man kunne oppgi sitt gamle passord og bekrefte det før endringen godtas. Av sikkerhetshensyn bør passord endres med jevne mellomrom. Hvis du har glemt passordet, kontakt din systemansvarlige for å få tildelt et nytt (kunder som selv ikke har personell som vedlikeholder brukernavn og passord for webserver må kontakte systemleverandør). Startside Hvis korrekt brukernavn og passord angis, vil startsiden for den brukergruppen man tilhører vises i nettleseren. Flere knapper vil nå aktiveres på menylinjen i sidehodet. I startsiden vises f. eks en anleggsoversikt eller et kart. I den venstre delen av skjermbildet vises en meny med navnet på prosesstasjoner som er tilgjengelig for den enkelte bruker. Navigering o Navigering mellom forskjellige programmoduler i webserver gjøres ved å klikke på navnet for den respektive modulen, f. eks HISTORIKK, EOS eller SMS (meldingsservice) på menylinjen i sidehodet. For å gå tilbake til startsiden trykker man på ANLEGG. o Navigering mellom prosessbilder kan gjøres ved å benytte menyfeltet t.v i bildet. Ved å klikke på navnet på en prosesstasjon i anlegget vil trestrukturen ekspanderes, og alle prosesser under den valgte stasjonen vil vises i menyfeltet. Det enkelte prosessbilde nås deretter ved å klikke på navnet på prosessen i menyfeltet. Ved å holde SHIFT- eller CTRL-tasten nede, samtidig som man klikker på en prosess, vil prosessbildet åpnes i et nytt vindu. Dette gjør det mulig å se på flere bilder samtidig. o Noen anlegg vil ikke ha menyfelt, siden de kan være konfigurert for å benytte hele skjermbredden for prosessbilder. All navigasjon mellom prosessbilder utføres da ved å trykke på funksjonsknapper i de aktuelle bildene, eller eventuelt på s.k hotspots (en hånd vises når man beveger musen over det klikkbare punktet i bildet), som f. eks kan være et navn på et kart/oversiktsbilde eller et ikon i en prosess. Alarmstatus Når man er innlogget på webserveren, vil det helt til venstre på menylinjen i sidehodet vises et firkantet ikon. Dette ikonet forteller brukeren om den høyeste alarmstatusen for de anleggene denne har tilgang til. Ved å klikke på dette ikonet vil det komme opp et vindu med en alarmliste. (Se kap 2.4 Alarmer). Merk at ikonet i hovedbildet oppdateres selv om en sesjon termineres på grunn av inaktivitet (timeout). Man vil dermed alltid kunne se om nye alarmer aktiveres, så lenge man ikke aktivt har logget ut. For å få tilgang til alarmlisten, må man imidlertid logge på webserver på nytt. Utlogging Ved å klikke på LOGG UT i menylinjen i sidehodet kan man logge seg ut fra webserver. Av sikkerhetshensyn er alltid det enkelte anlegg også konfigurert for automatisk utlogging, dvs av sesjonen termineres og man må logge seg inn på nytt etter inaktivitet (dvs. ingen aktiv handling fra operatør) mellom 10 og 60 minutter. Utlogging skjer også automatisk når nettleseren lukkes.

8 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 8 av Administrasjon Installasjon og konfigurering av Normatic WebServer utføres av systemleverandør, men kunder som ønsker det kan få tilgang til noen funksjoner for administrasjon av applikasjonen. Ved å velge ADM på menylinjen i sidehodet (forutsetter at bruker har tilgang til administrasjon), får man opp startside for systemadministrasjon : Brukergrupper Gir tilgang til registreringsbilde for brukergrupper (1.2.1) Brukere Gir tilgang til registreringsbilde for brukere som skal knyttes opp mot de forskjellige brukergruppene (1.2.2). Aktivitetslogg Gir tilgang til bestillingsbilde for aktivitetslogg (1.2.3)

9 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 9 av Brukergrupper En brukergruppe representerer en knytning mot adgangsnivåer for de forskjellige modulene som inngår i WebServerinstallasjonen, samt for prosesstasjoner som er konfigurert for dette anlegget. Endringer av adgangsnivåer for en brukergruppe endrer automatisk adgangsnivåer for alle brukere (se kap 1.3.2) som er tilknyttet denne gruppen. ID ID for brukergruppen, tildeles automatisk første gang den lagres. Navn Internt navn på brukergruppen. Bilde Første bilde, f. eks kommunekart eller anleggsoversikt, som vises når brukere tilknyttet denne brukergruppen logger seg på WebServer. Historikk Adgangsnivå for WebServer Historikk (forutsetter lisens). 0(Ingen adgang), 1(Rapportbestilling), 2 (Rapportbestilling faste rapporter), 3 (Konfigurering). EOS Meldingsservice Adgangsnivå for WebServer EOS (forutsetter lisens). 0(ingen adgang), 1(Rapportbestilling), 3(Konfigurering unntatt graddagstabeller og dagtyper), 4 (all konf.) Adgangsnivå for WebServer Meldingsservice (forutsetter lisens). 0(ingen adgang), 1(Rapportbestilling),2(Vedlikehold, dvs kontaktpersoner, vaktlister), 3(Konfigurering) DV Adgangsnivå for WebServer DV (forutsetter lisens). 0(ingen adgang), 1(Rapportbestilling),2(Vedlikehold, dvs kontaktpersoner, vaktlister), 3(Konfigurering) Tabellfeltet omfatter alle prosesstasjonene som denne brukergruppen har adgang til: Stasjon Adgangsnivå Aktuell prosesstasjon velges med komboboks. Adgangsnivå for stasjon. Alternativer er 1 (Gjest), 2-8 (Operatør) og 9 (Full adgang). Det er i tillegg mulig å velge 0 (Ingen adgang), med tanke på at prosesstasjon, f. eks på grunn av vedlikehold etc. Skal kunne gjøres midlertidig utilgjengelig for en brukergruppe som normalt har adgang til denne. For adgangsnivå 1 (Gjest), som også er forslag, vil brukergruppen som utgangspunkt ha lesetilgang til alle prosessbilder, med bilder for parameterinnstillinger. Fra og med adgangsnivå 2 (Operatør) vil brukergruppen som utgangspunkt også ha mulighet til å endre parameterinnstillinger i popup-bilder. Andre innstillinger kan gjelde for det enkelte anlegg. Kontakt eventuelt systemleverandør.

10 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 10 av Brukere Brukere for WebServer opprettes i henhold til kundens ønsker og behov. Flere sesjoner for samme brukernavn kan være aktive samtidig, dvs ett brukernavn kan deles av flere personer, men det anbefales å opprette flest mulig separate brukerkontoer. Navn Internt navn på brukeren. Brukernavn Passord Innloggingsnavn. (Kan ikke endres etter at brukerkontoen er opprettet). Passord for innlogging. (Kan også endres ved å velge Endre passord fra påloggingsbildet) Knappen vil kun fremkomme for brukere som har gjort ett eller flere innloggingsforsøk, og ikke har klart å logge inn på Normatic WebServer. Ved å benytte denne knappen, oppheves den midlertidige sperren, og brukeren kan logge inn på nytt. E-post E-postadresse for denne brukeren (internt informasjonsfelt for oppslag for systemadministrator, benyttes ikke i applikasjonen) Telefon 1 Telefon 2 Brukergruppe Telefonnummer 1 for denne brukeren (internt informasjonsfelt for oppslag for systemadministrator, benyttes ikke i applikasjonen) Telefonnummer 2 for denne brukeren (internt informasjonsfelt for oppslag for systemadministrator, benyttes ikke i applikasjonen) Brukergruppen bestemmer adgangsnivåene til de forskjellige prosesstasjoner og moduler for brukeren. Velges fra komboboks ut fra definerte brukergrupper (se kap 1.3.1)

11 Kap 1 - Innledning Del 1 - Grunnmodul Side 11 av Aktivitetslogg Hvis Normatic WebServer er konfigurert for å logge aktiviteter, vil applikasjonen logge alle inn/utlogginger, innloggingsforsøk, samt alle endringer som gjøres i driftsparametere. Funksjonen Aktivitetslogg kan da benyttes for å vise oversikt over bestemte typer aktiviteter innenfor en bestemt tidsperiode. Område Aktivitet Bruker Fra dato / til dato Sortert på Område som skal vises aktiviteter for. Forslag er alle. Type aktivitet som skal vises. Forslag er alle. Alternativer er: o Driftsvalg og parametere o Alarmer (kvittering / blokkering / avblokkering) o Tidstyring (endringer i status og planer) o Funksjoner ( knappetrykk fra prosessbilder) o Oppstart (av server/applikasjon) / innlogging, innloggingsforsøk og utlogging o Driftslogg (sammenstilling av driftslogg registert under de enkelte systemer) Bruker som aktivitetslogg skal vises for. Forslag er alle. Tidsintervall som aktiviteter skal vises for. Forslag er dagens dato. Ved å trykke på kalender-knappen t.h for valgboksene, vil en popup-kalender fremkomme. Forslag er Dato synkende. Andre alternativer er Dato stigende, Aktivitet og Bruker. Ved å trykke på utskriftsknappen oppe i venstre billedkant vil det genereres en rapport på de samme rader som vises i tabellfeltet.

12 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 12 av 70 2 Styring og overvåking av anlegg Normatic WebServer grunnmodul omfatter all funksjonalitet for styring og overvåkning av anlegg, samt presentasjon av historiske data. Med utgangspunkt i prosessbildene for de forskjellige delene av anlegget gis operatøren tilgang til alarmlister, trendkurver, tidstyring, samt funksjonalitet for endring av driftsvalg og driftsparametere for de enkelte prosesser. 2.1 Prosessbilder Hvis anlegget er konfigurert for bruk av menyer, vil det i menyfeltet, som fremkommer til venstre i skjermbildet vises en oversikt over alle anlegg (prosesstasjoner) som den innloggede bruker har tilgang til. Foran navnene på de enkelte stasjoner vises en +. Ved å klikke på denne vil trestrukturen i menyfeltet ekspanderes og alle prosesser for den aktuelle stasjon vises. Ved deretter å klikke på navnet for prosessen vil prosessbilde hentes opp og vises i rammen t.h, i skjermbildet. Prosessbildene er spesielt tilpasset det enkelte anlegg, men er alltid bygd opp på samme måte, med standardelementer. Prinsippene for manøvreringen blir derfor lik for alle anlegg, selv om prosessbildene som vises som eksempel i denne brukerhåndboken avviker fra det som er levert til den enkelte kunde. Prosessbildene inneholder ofte en rad av funksjonsknapper i øverste bildekant. Standard funksjonsknapper er oppdatering av bilde, utskrift og eventuelt tilkobling til modul. De fleste prosessbilder inneholder også funksjonsknapper for visning av alarmliste, korttidstrend og tidstyringer i tilknytning til prosessen. De fleste prosessbilder inneholder også en rekke numeriske felter for visning av aktuelle måleverdier og børverdier (setpunkter), samt symboler for visualisering av driftsstatus for motorer, pumper, vifter etc. Mange av de numeriske feltene og bildesymbolene er klikkbare, og lede til detaljbilder for endring av styreparametere.

13 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 13 av 70 Eksempler på prosessbilder Alarmstatus (se kap. 2.4) Funksjonsknapper (se kap. 2.3) Symbolvekslinger for hhv ventiler og motorer. Ved å klikke på disse symbolene får man opp de ulike driftsvalgene for komponentene (kap 2.2). Numeriske kontroller for aktuell måling (blå), børverdi (grønn) og alarm (rød). Ved å klikke på disse kan man lese av og endre alarminnstillinger for den aktuelle målingen (se kap 2.2), All betjening av den aktuelle prosessen foregår ved å klikke på de aktuelle funksjonsknapper/objekter i prosessbildet. Når musepekeren føres over et klikkbart objekt vil ofte en hjelpetekst vises i bildet. Denne hjelpeteksten vil normalt gi litt informasjon om objektet som pekes på. Hvis markøren i tillegg endres til en hånd med pekefinger, indikerer det at man ved å klikke på objektet vil få opp et vindu med detaljinformasjon, eventuelt med driftsvalg eller styreparametere som kan endres. Numeriske verdier betydning av farger Brukes for å presentere aktuelle måleverdier fra PLS, samt børverdier, i prosessbilde. Numeriske verdier kan gis ulike farger og egenskaper avhengig av hva som vises : o Børverdi (setpunkt) indikeres ofte i prosessbilde med grønn farge. Ved å klikke på verdien, vil man gjerne få tilgang til et popup-bilde der verdien kan endres. o Måleverdi indikeres med ulike farger i prosessbilde. Temperaturer og trykk vises f. eks ofte med blå farge, pådrag med svart farge. Hvis måleverdien er tilknyttet et alarmsignal, vil den vises i rødt eller blinkende rødt i alarmtilstand. Måleverdier er ofte knyttet opp mot et popup-vindu hvor brukeren kan se en korttidstrend for måleverdien samt endre alarminnstillinger for den aktuelle målingen.

14 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 14 av 70 Ved å klikke på symbolene fremkommer driftsvalg og driftsparametere for de aktuelle komponentene.

15 Del 1 - Grunnmodul Tekstvekslinger Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Side 15 av 70 Brukes for å presentere alarmstatus, driftstatus, venderstatus osv i prosessbilde. Tekstvekslinger kan på lik linje med numeriske verdier gis ulike egenskaper avhengig av hva som skal vises. Eksempler på bruk av dette kan være: o o Driftsstatus indikeres i prosessbilde sammen med objektet som driftsstatusen vises på. Teksten til objektet endres dersom driftsstatusen endres. Alarmstatus indikeres i prosessbilde sammen med objektet som alarmstatusen vises på. Teksten til objektet indikerer den statusen som alarmen har, eksempelvis ( Alarm, Kvittert, Returnert osv) hvor også tekstfargen endrer seg avhengig av alarmstatus. Søyler Brukes for å presentere pådrag, nivå osv i prosessbilde. Søyler kan gis ulike egenskaper avhengig av hva som skal vises. Disse egenskapene kan være, ulike farger, gjennomsiktlig samt popup-funksjon. Eksempler på bruk av dette kan være. o Nivåmåling nivået i en tank endrer seg dynamisk i prosessbilde. o Pådrag det vises en søyle som indikerer pådraget på en ventil, varmeveksler osv. Symbolveksling Normatic benytter i utgangspunktet symboler for objekter i henhold til NORVAR standard. Det vises ulike symboler ut fra driftsstatus for de ulike objektene. Noen eksempler på de mest vanlige (merk at flere av symbolene også finnes i ulike varianter i henhold til hvilke retninger de indikerer): DRIFTSSTATUS Av/ Stengt På/ Åpen Regulering/ Redusert Feil PUMPE VENTIL VIFTE SPJELD

16 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 16 av Driftsvalg og innstillinger All betjening av den aktuelle prosessen foregår ved å klikke med musen på de aktuelle funksjonsknapper/objekter i prosessbildet. Alle klikkbare felter, s.k hotspots, i prosessbildene kan knyttes opp mot et popup-bilde. I disse popupbildene kan brukeren lese av og endre de ulike innstillingene for den aktuelle parameter/ utstyrskomponent. Her vises noen eksempler på typiske popup-bilder som kan fremkomme ved å klikke på numeriske verdier eller symboler i prosessbildene: Betjening av prosess ved museklikk på numeriske verdier: Ved å klikke på verdien som vises for en giver kan man som vist under, få frem trendkurve og alarmgrenser. Brukeren kan her lese av og endre alarminnstillingene for den aktuelle giveren. I tillegg vises en trendkurve for målingen. Trendkurve og alarminnstillinger Periodelengde for trender: Periodelengden for trender i undersentralene vil ofte variere for de enkelte signaltypene. For temperaturmålinger benyttes ofte en 2 timers periode, dvs at hvert plot for kurven representerer et tidsintervall på 1 minutt. Periodelengden for trender på driftssentral kan velges av bruker ved å trykke på en av knappene 2h ( 2 timers trend m/1 min sampler), 4h, 6h, 8h, 12h eller 24h som vil fremkomme i øvre billedkant. Kurveinnstillinger, som sampleperiode (for trender i undersentral), min.verdi og max.verdi, kan endres fra eget popupbilde som fremkommer ved å trykke på knapp for Kurveinnstillinger (avhengig av prosjektkonfigurasjon). Ved å bevege musen over grafen og klikke på et bestemt punkt, vil det vises en liten hjelpetekst som refererer til tidspunktet målingen ble tatt, samt hvilken verdi som ble målt på det aktuelle tidspunktet. En trendkurve kan også omfatte flere grafer, f. eks en sammenstilling av utetemperatur, romtemperatur (aktuell måling) og av/på signal for varme.

17 Børverdi Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 17 av 70 Figuren under viser en popup for en børverdi. I dette tilfelle vises innstillinger for en utekompensert tilluftstemperatur for et ventilasjonsaggregat : Brukeren kan her lese av og endre punkter i utekompenseringskurven for det aktuelle aggregatet. Betjening av prosess ved museklikk på symboler Popup-bilder for driftsvalg fremkommer gjerne ved å klikke på de aktuelle symbolene i prosessbildene (f. eks vifter, pumper, ventiler eller motorer) og omfatter gjerne et brytersymbol med (2 5) tilhørende knapper for forskjellige modus, eventuelt kombobokser der det er flere driftsvalg for det samme objektet. Driftsvalg og driftstid I Popup-bilder for driftsvalg kan man endre posisjonen for softwarevenderen. I dette bildet vises også ofte driftstid og grense for servicealarm, eller disse kan fremkomme i et eget bilde som nås ved å trykke på knapp for Driftstid.

18 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 18 av Funksjoner i tilknytning til prosessbilder Oversikt over funksjonsknapper Oppdater Benyttes for å starte bildeanimasjon på nytt dersom den har stoppet på grunn av inaktivitet fra operatør (timeout for prosessbilder konfigureres for det enkelte anlegg til mellom 1 60 minutter). Lagre Benyttes for å lagre bilde på fil. Dialog for lagring kommer opp. OBS! Forutsetter at nettleser er åpnet for å tillate nedlasting av filer, samt at popup-blokkering er avslått. Skriv ut Benyttes for å skrive ut bilde. Utskriftsdialog kommer opp. Driftslogg Popup-bilde for driftslogg kommer opp, der man kan skrive inn kommentarer i tilknytning til den daglige driften av anlegget. Koble til Vises for oppringte stasjoner i henhold til oppkoblingsstatus. Kobler til aktuell utestasjon (kobler samtidig fra eventuell annen oppringt stasjon) Koble fra Kobler fra aktuell oppringt stasjon. Alarmliste Ved å trykke på funksjonsknapp med alarmsymbol, vil man få opp et popup-bilde med alarmliste for den aktuelle prosessen (se 2.4). Tidsforsinkelse digitale alarmer Viser popup-bilde for innstilling av tidsforsinkelsen på digitale alarmer for den aktuelle prosessen. Historikk Et popup-bilde kommer opp, der man kan velge mellom analoge signaler for den aktuelle prosessen og vise en trendkurve der disse sammenstilles for en historisk periode (se 2.2.3). Tidstyring Viser popup-bilde for tidstyringer for den aktuelle prosessen, der man også kan endre dagplaner og ferieplaner (se 2.2.4). Maksimalvokter Viser popup-bilde for maksimalvokter (se 2.2.5). Parametre Funksjonsknapp for popup-bilde med generelle parameterinnstillinger for prosessen. Hent historikk Benyttes for å hente siste historiske måleverdier, som ennå ikke har blitt automatisk overført, fra Exomatic undersentraler til databasen. Dokumentasjon For visning av funksjonsbeskrivelse etc. (på pdf, rtf eller doc-format) i eget vindu. Symbolhjelp Viser popup-bilde med forklaring av alle symboler som er benyttet i prosessbildet.

19 2.3.1 Historikk Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 19 av 70 Når man klikker på funksjonsknapp for historikk i prosessbilde, fremkommer et popup-bilde som vist nedenfor. Her kan man velge signaler for den gjeldende prosessen fra historikkdatabasen og få generert kurver ut fra historiske måleverdier. En mer omfattende presentasjon av de historiske dataene kan gjøres ved å velge HISTORIKK i skjermbildet (se kap 2.6). Nederst i bildet er det flere valgbokser som benyttes for å gjøre utvalg fra databasen. Signal Periodelengde I denne listen vises analoge signaler fra databasen for den aktuelle undersentral eller prosess. Et signal velges ved å klikke på navnet i listen. Hvis man ønsker å sammenstille flere trendkurver for ulike signaler, gjøres dette ved å holde nede CTRL-tasten og klikke med musen på de aktuelle signalene. Avhengig av hvordan logging og kompaktering er konfigurert i anlegget, vil det i historikkdatabasen være lagret data for ulike periodelengder (Alternativer er 1,5,10 minutter, 1 time og 1 døgn). Skalering Skala for kurven. Automatisk (forslag), manuell (min-,max og step, dvs delestreker på y- akse angis fra bruker) eller en fast skala kan velges. Farger Inntil 3 fargevalg for kurvene som tegnes for signalene i den rekkefølge signalene framkommer i valgboksen. Antall dager bakover Velg mellom dager og trykk på Vis for å vise trendkurvene. Fra dato / til dato Alternativt kan man velge dato fra / dato til for trendkurven. Bruk kombobokser til å velge dato fra/til. Fra til dette år, og trykk deretter på Vis t.h Når trendkurvene vises i bildet, vil man ved å bevege markøren over kurven få opp et lite informasjonsfelt på skjermen med tidspunkt for målingen og alle signalverdier på det aktuelle tidspunktet. Kurve kan skrives ut ved å trykke på utskriftsknappen oppe i venstre hjørne.

20 Kap 2 - Styring og overvåking av anlegg Del 1 - Grunnmodul Side 20 av Tidstyring Tidstyringsbilde nås ved å klikke på funksjonsknapp i prosessbilde. Her kan man få vist status for og eventuelt endre ulike tidkanaler for prosessen. Tidstyringene representerer funksjonalitet for å starte/stoppe ulike prosesser i anlegget, f. eks ventilasjonsaggregater, pumper etc i henhold til bestemte planer, som konfigureres av operatøren. Tidstyringer kan også benyttes for å definere tidsintervaller for aktivering av alarmer, eller interne prosesser definert for driftssentral, f. eks dataoverføringer. o Tidstyringene for systemer som kommuniserer via OPC konfigureres normalt på driftssentral o Tidstyringer for Exomatic kan også konfigureres på driftssentral, men vil ofte være konfigurert i undersentraler. (Merk at det for disse kan ta noen sekunder å oppdatere skjermbilder hvis en tidstyring omfatter mange tidgrupper, siden alle data for start/stop-planer må oppdateres og hentes tilbake fra undersentral) Brukeren kan ved hjelp av tidsstyringsfunksjonen vise og vedlikeholde : o Dagplaner (start/stopp-planer) med inntil 4 start-stopp tidspunkter o Ukeplaner, der ulike dagplaner kan velges for alle ukens dager, samt helgedager o Helgeplaner (fra dato/til dato for helgedager og ferier) der tidstyringene skal følge egne planer. Overstyrer planer for vanlige dager. Når tidstyringen hentes opp, vises alle tidgruppene som inngår i denne : Status Tidgruppe Ukeplan gult diodesymbol indikerer at tidkanalen er aktiv (innenfor tidsintervall PÅ) hvitt diodesymbol indikerer at tidkanalen er deaktivert (utenfor tidsintervall PÅ) Merk at disse symbolene bare oppdaterer seg når bildet veksler, eller hentes opp på nytt fra hovedbildet, og altså ikke automatisk, slik som alarmstatus. Man må derfor vente noen sekunder og deretter gjenoppfriske bildet hvis man f.eks ønsker å få bekreftet at en tidkanal har gått av/på etter endring i tidstyring. En tidgruppe omfatter prosesser som benytter samme tidkanal Ukeplan som skal benyttes for tidgruppen. Legg til : For tidstyringer definert på driftssentral vil det vises en knapp for å legge til en ny ukeplan. Når man trykker på denne vil en ny ukeplan (med tilhørende nye dagplaner) legges til og denne automatisk velges for denne tidgruppen. Et ubegrenset antall ukeplaner kan opprettes. (Nye ukeplaner for tidstyringer i undersentraler kan bare opprettes av systemleverandør og medfører at moduler må lastes på nytt) Endre : Ved å velge ny ukeplan fra komboboks og trykke på denne knappen, kan man bytte ukeplan for en tidgruppe. Vis : Trykk på knappen Vis for å få tilgang til detaljbilde for ukeplan.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal

Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Duplo Data as Administrasjon av : LabOra Menighet LabOra Gudstjeneste LabOra Saksbehandler Medarbeideren Synkroniseringsprogram LabOra Web-portal Utarbeidet av Kåre Myraunet Versjon 1.2 Oppdatert pr: 15.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

www.dashsoftware.no DASH EAM WEB

www.dashsoftware.no DASH EAM WEB Versjon [2.0.1] DASH EAM WEB Side 1 av 124 INNHOLDSFORTEGNELSE Dash EAM WEB - Oppsett... 4 1.0 Minimumskrav... 4 1.1 Installasjon av Dash WEB... 4 1.2 Innstillinger i db.php... 4 1.3 Innlogging til Dash

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer