Hva har vi og hva sikter vi mot? Gåtefulle teorier? (ii) Avhengighetens gåte og fremtid. Hovedmål for ALICE RAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva har vi og hva sikter vi mot? Gåtefulle teorier? (ii) Avhengighetens gåte og fremtid. Hovedmål for ALICE RAP"

Transkript

1 Avhengighetens gåte og fremtid Avhengighetens gåte på vei mot en mulig løsning? ALICE RAP Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project Haugesund 12. juni 2014 Professor Jan Erik Karlsen Universitetet i Stavanger Avhengighet av rusmidler øker i Europa, Medfølgende bekymring på sosio-økonomisk og politisk nivå Nye former for oppstår Gambling, spiseforstyrrelser, pille, nett osv Økonomiske skadevirkninger Kostnader for helsesystemet, kriminalitetsbekjempelse Politiske virkninger Tiltak mot stoffbruk/pillehandel, alternative behandlings- /straffetiltak Samfunnsmessige virkninger Toleranse, behandling, utdanningen og familiens rolle Behov for en balansert anti-s politikk som muliggjør både sosial integrasjon og individuell frihet Hva har vi og hva sikter vi mot? Tilsiktede og uventede drivere Velvære og helseindeks for? Avhengighetens fotavtykk? Avhengighetsatferd Velvære hos folk flest Gåtefulle teorier? (i) Nevrobiologiske teorier Rusmidler påvirker hjernen Mesolimbisk område regulerer følelser, motivasjon, hukommelse, belønningssystemet Pannelappens evne til å styre impulser og planlegging svekkes Moralske teorier Rusavhengige er late og karaktersvake Læringspsykologiske teorier Rus må læres Signifikante andre; foreldre, kamerater er læremestrene Psykososiale teorier Bakenforliggende faktorer løser ut en Individet selvmedisinerer seg mot psykiske vansker og sosiale problemer Gåtefulle teorier? (ii) Sosiologiske teorier Ulike samfunnsforhold kan påvirke en Tilgang på sskapende faktorer Sosial smitte Subkulturer Livsstilsvalg Forbilder vs. protestbilder Sentrale livsinteresser Bort fra arbeid, mot nytelse? Avhengighetsatferd Samhandling forsterker atferden Sosiale avvik Stigmatisering Innovasjon Hovedmål for ALICE RAP Fremskaffe vitenskapelig grunnlag for å: 1.Styrke offentlig dialog og stimulere debatt om aktuelle s- og livsstilstemaer, og 2.Utvikle alternative handlingsmuligheter knyttet til rus, og livsstil, i et flerfaglig perspektiv 1

2 24 land 71 deltakende institusjoner 7 kunnskapsområder 20 arbeidspakker 5 år ( ) Budsjett: 10 mill + do. nasjonale midler Kriminologi Media Journalistikk Informasjons og kommunikasjons disipliner Social marketing Teknologi Historie Juss Offentlig administrasjon Psykologi Kognitiv vitenskap Humaniora Ingenørfag Systems studier Matematikk Sosialpsykologi TRANSDISIPLINÆRT SAMARBEID Fremsynsledelse Økonomi Biologi Pedagogikk Samfunnsfag Nevrobiologi Demografi Antropologi Medinske og helsefaglige disipliner Utviklingsbiologi Toksikologi Statsvitenskap Sosiologi Avhengighetsstudier Psykiatri Sosialpolitikk Helsefremming Folkehelse Epidemiologi Velvære og (iii) ALICE RAP i velværerammen Opinionsbilder av viser oss hvordan dette er sett historisk, både som helsetema og som personlig sikkerhet. Avhengighetens omfang og kostnader viser både helsestatus og størrelsen på BNP s beklagelighetsfaktorer Determinanter for stoffer og atferd belyser hvordan økende/avtakende bruk påvirker skadene som påføres Å forstå sindustrien gir oss en mulighet til å påvirke folks engasjement og organisering av tiltak, og av bærekraften i økonomisk og sosial kapital over tid. Likeens, å forstå dagens reguleringspraksis gir oss mulighet til å utforme en helhetlig tilnærming til som omfatter flere av de livsaspekter omfatter. Ungdommens resiliens og livsløp bestemmer utdanning og jobbvalg, personlig sikkerhet, opplevd velvære og humankapitalen over tid Hvorfor omramming? Fordi dagens kunnskap er fragmentert Fordi dagens politikk og policytiltak ikke fungerer godt nok Fordi den offentlige opinion burde vært bedre opplyst og informert, for å redusere; stigmatisering diskriminering uklare dikotomier Addresserer komplekse og vitale samfunnsproblemer Trekke på fagdisipliner på en måte som passer problemet Trår på tvers av disiplingrenser Trekker på praksiserfaring og kunnskap Transdisiplinær forskning Bringer ny kunnskap inn i forsknings- og praksisdiskurser Syntetiserer og utvider disiplinspesifikke teorier, begreper og metoder Bruker integrative prosesser og leverer integrerte sluttresultater Skaper nye modeller/begreper for å belyse et felles forskningsproblem Bergmann M, et al. (2005) Quality Criteria f or Transdisciplinary Research: A Guide for the Formative Evaluation of Research Projects. Institute for Social ecological Research (ISOE) GmbH, Franfurt am Main Ungdom og resiliens et særlig prosjekt 1. Utvikle formidlingsmekanismer som kan styrke ungdommens motstandskraften (resiliens) slik at de ikke starter karrieren inn i en vanedannende og problematisk rusbruk. 2. Identifisere effektive intervensjonstiltak som styrker motstandskraften hos sårbar ungdom. 3. Evaluere effekten av hvert enkelt tiltak som inkluderes i et bredt sammensatt forebyggingsprogram. Stokols D, et al., (2008). The ecology of team science. Am J Prev Med, 35(2S):s96 s115. 2

3 Sentrale livsinteresser og livsstiler hos ungdom Engasjementet i arbeidet svekkes Ungdom veksler mellom hvitt og svart arbeid, tilfeldige oppdrag, ferie og fritid, sosiale støtteordninger, utdanning og lediggang, og trives med sitt hjemmeliv, uteliv, selskapsliv, samliv, reiseliv, treningsliv, naturliv, osv? og arbeidet blir ikke lenger sin egen belønning, noe samfunnet tilsynelatende godtar? Konsumorientert livsinteresser styrkes Forbruket blir mer nytelsesorientert; mer fråtsende Avvikende konsummønstre observeres Familiens sosiale funksjoner endres Mindre fellestid og fellesaktiviteter Konsekvenser for erfaringsoverføring og sosialisering Er er et substitutt for løsere familiestrukturer? Moderne livsstiler skaper omgivelser hvor våre naturlige belønningssystemer lett påvirkes av satferd Konsekvenser av livsstilsendringer Ungdom kan ha sterke motiver for begrensede, selvvalgte livsinteresser som definerer deres egen identitet, noe som gir en; to-lags levemåte Selvvalgte handlinger og verdier = sentral livsinteresse rettet mot selvrealisering Ønsket atferd som bekrefter sosial orden samfunnet er mer individfokusert og oppmuntres av kommersielle interesser til å dyrke og realisere sin kreative individualisme kan medføre et stadig bredere spekter av sentrale livsinteresser Nødvendig atferd vil håndheves mer rasjonelt i lys av interessene til den sosiale orden og allmennvellet. Hva er, egentlig? Dagliglivets slang, diagnose, vitenskapelig begrep? Klassifikasjoner av : tvetydige vitenskapelige antakelser ALICE RAP s hovedfokus er på virkninger av: Alkohol, tobakk, illegale stoffer, gambling, dvs. av diagnoser knyttet til hard. Epidemiologi av stoff- og spill Avhengighet og dens slektninger Tvetydige vitenskapelige antakelser i ICD, DSM og ASAM definisjoner? Myk Drivere og eksempler Avhengighet men hva er, egentlig? Atferd Eksempler på domene Sukkersug Kaffedrikking Sjokolade Avhengighetsdrivere Bruk av milde psykoaktive stoffer Hovedkategori Hengivenhet Engasjement Tilvenning Spiseforstyrrelser Megarexia Hyper-seksualitet Atferdsmessige og stemningsrelaterte stimuli Myk Attrå Lyst Spenningssøken Tvang Tiltrekning Nødvendighet Nett o Gambling o Nettspill o Shopping Nettilgang 3

4 Eksempel 1: Sukkersug? Skyld på hjernen Nøkkelen til å bli tynnere ligger i hodet Atferds og stemningsstimuli Ungdom blander nytelse og ytelse som drivere for atferdsog stemningsstimuli, som kan gi; mat, trenings, nett, e.l. også mildere psykoaktive stoffer kan drive; sukkersug, kaffeabstinsener, sjokoladehunger, etc Uavhengig, henfallen eller hektet? er de myke sformene egentlig er eller bare endrede livsstilspreferanser? Vil ungdom kunne vandre mellom ulike tilknytningsformer til slike atferdsog stemningsstimuli? Indikerer de en samfunnsutvikling vi ennå ikke har klart å sette ord på? Motsatt av anoreksi? Manisk trening, fokusert spising og (?) doping Psykiatrisk diagnose i USA Eksempel 2: Megareksi Forstyrret kroppsbilde En tredel av spurte britiske kvinner ville byttet bort et leveår for en perfekt kropp. Forskning.no, 2011 Hva er normalt hva er godtatt avvik? Avhengighet presser grensene for hva som anses som normalt, godtagbart eller avvikende Ungdom er grenseoverskridelsenes frontriddere Er de nye livsstilene normale forbruks- og atferdsmønstre, sosiale nyskapinger eller patologiske avvik? Avhengighet, sett som avvik definerer sosiale grenser, skaper stabilitet i inn-gruppen, er drivkraft for endring, og gir (ønsket) sosial differensiering enkelte myke er kan antakelig tillegges slike funksjoner myke er er innlært og sosialisert atferd Avhengighet er sosialt konstruert, men samfunnet vil neppe akseptere som truer grunnleggende velferdsgoder, sosial inkludering og trygghet Utbredt (myk) kan gi økende samfunnsmessig sårbarhet, med livslange implikasjoner, men kan også være et offerløst normbrudd. Eksempel 3: Likandes eller «like løs»? Nettet som personlig merkevarebygger Eksempel 4: Gambling Det er bare et problem hvis du taper? 4

5 Eksempel 5: Nett En ny psykiatrisk diagnose? Hvem eier en? Fremdeles den harde ens århundre? Historisk analyse av ulike begrepsdefinisjoner av Analyse av offentlig og private interessenters syn og (u)enighet) på politikkarenaer Forestillinger om : hvordan samfunnet oppfatter, definerer, forstår og kategoriserer Kilde: Når begynner fremtiden? Hvem ville på 1980-tallet ha forestilt seg Sovjetunionens sammenbrudd? En firedobling av Dow Jones indeksen? Tiår med resesjon i Japan? Internettets/sosiale mediers fremvekst? Den arabiske vår? 22. juli terror Det er umulig å forutsi, men godt mulig å tenke om fremtiden Det finnes intet alternativ til å forholde seg til alternative fremtider Viktige veiskiller 1930-årene: 12-trinns programmene, vekt på eksistensielle forklaringsmodeller 1970-tallet: vekt på sosiale og sosiologiske forklaringsmodeller 1990-tallet: Metadonbehandling 2000-tallet: Endret fokus; helse(tjenester)og pasientrettigheter 2014: Quo vadis? 2030+: Se hva som skjer Antakelser om (frem)tidene kommer vi aldri utenom Verdier «Avhengighet og livsstil 2030+» ALICE RAP Ekspertscenario Individuelt ansvar først Sosialt ansvar først Type respons Reagere og lindre Foregripe og forberede Utbredt ulikhet Sterke aktørers arena Intens individualisering og kortsiktige tiltak overfor Ad hoc behandlingssamfunn Inkluderende debatt. Utfordringer ved møtes når de oppstår Den beste av alle verdener? Markedsdrevet samfunn, hvor sterke aktører forbereder seg for fremtidige sutfordringer Utbredt solidaritet Opplevelse av samfunnsmessig sårbarhet skaper storskala- og langsiktige tiltak overfor Åpne spørsmål Quo vadis? Vil det bli en massiv overgang fra hard til myk i løpet av neste generasjon? Den myke en utløser jo også lyst- og lykkefølelse, men har ikke samme helseskader som stoffen. Vil; a) myk gi dysfunksjonelle virkninger? b) det kreves et helt annerledes opplegg for forebygging og behandling av myk enn av rus? c) vi oppnå en samordnet spolitikk i Europa? d) det være mulig å knekke den illegale rusøkonomien? e) den legale pilleindustrien øke sin innflytelsessfære også inn i de myke ers domene? Svarene fins i den fremtiden man skaper, og starter i den forenede kunnskap dagens praktikere, brukere og forskere allerede besitter. Takk for oppmerksomheten og, lykke til med den viktige jobben dere gjør! ALICE RAP website: 5

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (2011 2012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping

Meld. St. 30. Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. (2011 2012) Melding til Stortinget. alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Meld. St. 30 (20112012) Melding til Stortinget Se meg! alkohol narkotika doping Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Hovedtemaer

Detaljer

10:10. Udviklingsfronten i sosialt entreprenørskap og dets potensial som demokratisk kraft. Publications. Publications. Jan-U.

10:10. Udviklingsfronten i sosialt entreprenørskap og dets potensial som demokratisk kraft. Publications. Publications. Jan-U. 10:10 Udviklingsfronten i sosialt entreprenørskap og dets potensial som demokratisk kraft Jan-U. Sandal Publications Center for Socialt Entreprenørskab Roskilde Universitet Postboks 260 4000 Roskilde Danmark

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Bytte, kjærlighet, overgrep

Bytte, kjærlighet, overgrep Bytte, kjærlighet, overgrep Seksualitet blant ungdom i randsonen CAMILLA JORDHEIM LARSEN WILLY PEDERSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/05 Norsk institutt

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS)

Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) Ungdom i barneverninstitusjoner sin opplevelse av sammenheng (OAS) - Et salutogent perspektiv Gunhild Neerland MASTEROPPGAVE Master i barnevern Vår 2012 1 Det psykologiske fakultet HEMIL - Senter Veiledere:

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer