Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011"

Transkript

1 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1

2 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde som retningsgivende for kommunen som organisasjon og for lokalsamfunnet: Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt. Verdier og etikk I forkant av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det gjennomført en grundig og bred medvirkningsprosess som resulterte i våre verdier; ÅPEN NYSKAPENDE- SAMHANDLENDE Disse verdiene skal prege Malvik kommune som organisasjon, både politisk, administrativt og faglig, - og skal gjenspeile vår adferd både internt og eksternt. Dette skal understøtte og bidra til at vi skal lykkes med å nå de vedtatte målene i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneloven påpeker kommunens ansvar for å legge tilrette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunene må bl.a. som følge av dette rapportere hvordan de bidrar til å sikre høy etisk standard i tjenesten. Malvik kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel gir retningen for kommunens langsiktige prioriteringer i form av 12 vedtatte mål. Mål 1 legger grunnlaget for de øvrige målene, mens mål 11 og 12 hovedsakelig er rettet mot Malvik kommune som organisasjon. Mål for perioden : 1) Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging 2) Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling 3) Vi skal kunne velge å leve sunt 4) Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet 5) De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere 6) Vi har gode betingelser for livslang læring 7) Vi har et variert og aktivt kulturliv 8) Vi er kjent for god miljøkvalitet 9) Vi ivaretar naturens mangfold 10) Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser 11) Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid 12) Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon Åpen Nyskapende - Samhandlende 2

3 Personalpolitiske mål: Ledelse: Malvik kommune har som mål å ha en positiv og god balanse mellom kjønnene i lederstillinger på alle nivå Likestilling og hindre diskriminering: Malvik kommune har som mål å rekruttere menn til kvinnedominerte virksomheter, men også kvinner til tradisjonelle mannsyrker Heltids-/deltidsstillinger: Malvik kommune har som mål å redusere antallet uønsket deltid Inkluderende Arbeidsliv: Sykefraværet i MK skal ikke overstige 8,5 % i MK skal tilby utprøving av arbeidsevne til interne etter behov. Pensjoneringsalder og avgang AFP for arbeidstakere i MK skal økes med 0,5 år frem til 2013 (utg.pkt 2008/2009). Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 20. juni Arealdelen er en oppfølging av samfunnsdelens mål og veivalg. Den gir rammer og betingelser, og tydeliggjør hvilke hensyn som må tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles, blant annet gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner. Arealdelen består av tre juridiske dokumenter: - Del 1: Planbeskrivelsen - Del 2: Planbestemmelser og retningslinjer - Del 3: Arealplankartet Arealplanen kan leses og sees i sin helhet i karttjenesten Planinnsyn. Plan- og styringssystem Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Kommunen skal, jfr. kommunelovens 44, vedta en rullerende økonomiplan en gang pr år (kommuneplanens 4 årige handlingsdel). Planen skal minst omfatte de neste fire årene, omfatte kommunens totale virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Rådmannens årshjul legger opp til en separat behandling av kommunens 4 årige handlingsdel, og årlig budsjettet. Dette for å få ekstra fokus, drøfting og helhetlig vurdering knyttet til kommunens veivalg og langsiktige prioriteringer. Åpen Nyskapende - Samhandlende 3

4 Boligbygging og befolkningsutvikling Reviderte prognoser pr september 2011, for perioden (forutsatt at det bygges 107 nye boliger pr år i snitt i perioden) Hommelvik Sveberg Ytre Malvik Sum kommunen Vekst år til år: 0,7 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen peker på dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer. Reformen må i stor grad ses i sammenheng med tidligere og igangsatte reformer; eksempelvis plan for psykisk helse, omsorgsplan 2015(demensplan 2015), nasjonal strategi for habilitering/ rehabilitering, opptrappingsplanen innen rusfeltet, NAV-reformen, nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller inkl satsningen innen boligsosialt arbeid og folkehelse for å nevne noen. Medfinansiering - samt plikt til å inngå samarbeidsavtaler Som følge av ny nasjonal helse og omsorgsplan og ny helse og omsorgslov har kommunene fått oversendt en rekke nye forskifter til høring. Disse forskriftene vil medføre behov for en tettere økonomisk kobling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten knyttet til medisinske innleggelser og konsultasjoner innen somatikken. Med finansieringsansvaret gjelder allerede fra , og innebærer pr d.d. en betydelig økonomisk usikkerhet for kommunen. Samtlige kommuner er dessuten forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler med helseforetaket innen Ny folkehelselov Folkehelse har tradisjonelt sett har vært knyttet til helsesektoren. Ny folkehelselov som skal iverksettes f.o.m påpeker viktigheten av et bredt samfunnsrettet folkehelsearbeid. Ny folkehelselov krever at politikere, rådmann, virksomheter og fagmiljø tar et større felles ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette vil også kreve et tett samarbeid med andre kompetansemiljø; eksempelvis fylkeskommunen og øvrige statlige virksomheter. Åpen Nyskapende - Samhandlende 4

5 Revidert økonomiplan 2012 til 2015 Gjennom arbeid med budsjettet har vi avdekket forhold som gjør at vi må justere økonomiplanen noe. Vedlagte økonomiplan synliggjør endringer i forhold til gjeldende økonomiplan for driftsbudsjettene totalt for Malvik kommune. Dette er gjort gjennom økonomisk konsekvensjustering av gjeldende økonomiplan. Økonomiplanen skal vise det økonomiske handlingsrommet i perioden og er førende for budsjettet Forutsetninger for økonomiplanen: Lønns og prisvekst er i 2012 kroner for hele perioden. Lønnsoppgjør 2012 er lagt som en fellespost under rammeområdet Rådmann og støttefunksjoner. Ut fra siste tids renteutvikling har rådmann lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 4 % i hele planperioden. I budsjett 2012 ligger det til grunn en rente på 3,9 % (fast og flytende). Økte pensjonskostnader forutsettes å bli kompensert gjennom statsbudsjett (økte overføringer). Inntil videre forutsettes uendrete satser for våre pensjonspremier KLP(14 %) og STP (12 %). Dette må sies å være en optimistisk vurdering. Det er trolig at vi må øke kostnadsføringen av pensjoner i løpet av perioden. Det er ikke forutsatt endrete betalingsregulativ/brukerbetalinger (utover indeksjusteringer). I økonomiplanperioden er det lagt til noen store investeringer som på ulikt tidspunkt vil belaste driftsregnskapene. I og med at kommunens kapitalfond er marginale må nyinvesteringer finansieres med låneopptak. Lånene vil ytterligere belaste driftsbudsjettet gjennom økte rente og avdragskostnader. På grunn av stort etterslep av vedlikehold av kommunal bygningsmasse ser rådmann nødvendigheten av å prioritere rehabilitering av bygg i planperioden. Økte kostnader til dette er lagt inn. Videre er rammen for driftvedlikehold økt med 1,5 mill de 2 første årene for å komme etter med løpende vedlikehold. For å finansiere økte driftsutgiftene ser rådmannen det nødvendig å vurdere innføring av eiendomskatt for verker og bruk. I tillegg er det nødvendig å legge inn ytterligere kutt i tjenesteproduksjonen utover det som tidligere er vedtatt. For 2012 ligger det allerede innarbeidet kutt på 5 mill som ble vedtatt i forbindelse med økonomiplan Revidert økonomiplan synliggjør ytterligere 3 mill som må dekkes inn. Det forutsetter avkastning på kapital (eventuelt nedbetaling av gjeld) knyttet til Malvik Everk AS på 2 mill. Imidlertid er dette 2 mill lavere enn tidligere anslag. Det forutsettes at fremdriftsplanen for utbygging av Svebergmarka følges og at inntektsforutsetningene nås. Inntektssiden er trukket ned i forhold til tidligere vurderinger. I og med at avdragskostnadene har økt har rådmann også lagt inn den regnskapsmessige effekten nedbetaling av lån gir av lavere rentekostnader på eksisterende lån. Åpen Nyskapende - Samhandlende 5

6 Revidert økonomiplan , konsekvensjustert: (tall i mill kr) Endringer i sannsynlige inntekter og utgifter Fortsatt skattevekst per innbygger Malvik Everk -2,0-2,0-2,0-2,0 Finanseffekter av utbygging Svebergmarka 0,1 0,4 0,7 1,2 Lavere rentekostnad (nedbetaling av lån) 0,4 1,2 2,0 2,8 Netto driftsresultat gjeldende økonomiplan oppdatert -0,5 0,6 2,7 4 Kombinert omsorg- og sykehjemsutbygging -4,6-6,6-10 Løpende driftsvedlikehold økt behov -1,5-1,5 Årskostnad - rehabiliteringsprosjekt mill årlig -1,7-8,3-9,8 Ny tiltak gjennom handlingsdel -1,0-0,5-0,5-0,2 Netto driftsresultat NY, før saldering -3,0-7,7-12,7-16,0 Saldering med årlig kutt i rammene Eiendomsskatt for verker og bruk? NETTO DRIFTSRESULTAT ,0 0,3 0,3 2,0 Prioriterte oppgaver i planperioden Investeringer i planperioden Investeringer i perioden frem til 2015 består av investeringer fra gjeldende økonomiplan og forslag til nye investeringer. Nedenfor vises de største investeringsprosjektene i perioden: Investering Netto finansieringsbehov Ferdigstilt: Kombinert omsorg- og sykehjemsutbygging 177 mill Ultimo 2013 Vidhaugen barnehage 40 mill August 2012 Utbygging Svebergmarka 40 mill Avløpsinvesteringer 40 mill Vannanlegg/investeringer 15 mill 2014 Pålegg bygg; brann, miljørettet helsevern, arb.tilsyn 25 mill 2014 Rehabilitering Herredshus 20 mill 2012/2013 Rehabilitering Ytre Malvik samfunnshus 20 mill 2014 Rehabilitering Hommelvik ungdomsskole 20 mill 2014/2015 Rehabilitering Hommelvik idrettsbygg 6 mill 2014 Rehabilitering Folkets hus 10 mill 2013/2014 Rehabilitering Vikhammer ungdomsskole 3 mill 2012/2013 Fjernvarmeanlegg Hommelvik 10 mill 2014/2015 Hvik Sjøside grønt/gangvei/park (kommunal andel jamfør vedtatt utbyggingsavtale) 6 mill 2012/2013 Åpen Nyskapende - Samhandlende 6

7 Hvik Sjøside ny bru (kommunal andel, jamfør vedtatt utbyggingsavtale) 4 mill 2012/2013 Ungdomshus 3 mill 2012 Utvidete areal Hommelvik barneskole 5 mill 2012/2013 Saksvik skole nærmiljøanlegg 2 mill Veger og gater 8 mill PC og IT-utstyr 10 mill Trafikksikkerhetstiltak 2 mill Kirkelig fellesråd 8 mill Diverse annet; biler, utstyr, 3 mill SUM 477 mill Strategiske satsningsområder Ihht vedtatte samfunnsdel for Malvik kommune , har Rådmannen følgende strategiske satsningsområder for perioden: Kommunikasjon(bl.a. å implementere ny inter/intranettside, portal, videreutvikle servicetorg, innbyggerinvolvering) Kvalitet - og kvalitetsutvikling (bl.a. å etablere helhetlig kvalitetssystem/ system for mål- og resultatstyring) Nyskaping og effektivisering(bl.a. å nyttiggjøre ny teknologi, ta i bruk ny arbeidsmetodikk, videreutvikle servicetorg og vurdere samlet forvaltningsenhet) Profilering og markedsarbeid Samfunnsplanlegging Øvrige tiltak i planperioden Rådmannen viser til øvrige tiltak i kommuneplanens handlingsdel som skal til 2.gangs behandling i kommunestyre 28.november. En rekke av disse tiltakene er planlagt startet opp. Det er blant annet forutsatt at det skal gjennomføres en handels- og lokaliseringsanalyse og 2 sentrumsplaner i Åpen Nyskapende - Samhandlende 7

8 BUDSJETT 2012, INNTEKTENE Inntektsfordeling i mill kr Eiendomsskatt Skatteinntekter Rammetilskudd Refusjoner Salgsinntekter Bud 2012 Bud 2011 Driftsinntekter i mill kr Bud 2011 Bud 2012 Hovedforklaring endring Salgsinntekter Økte gebyr Refusjoner Mva og sykelønnsrefusjoner Rammetilskudd Samhandlingsreform Andre statlige tilskudd 8 8 Integr.tilskudd og rentekompensasjon Skatteinntekter Økt skatteanslag Eiendomsskatt SUM I tillegg til driftsinntektene er det budsjettert med kapitalinntekter inkl utbytte på kr 18,1 mill. Frie inntekter Frie inntekter (ca 80 % av driftsinntektene) er den viktigste finansieringskilden for driftsrammene, og innbefatter i 2012(2011): - rammetilskudd statlige tilskudd 40 % (36 %) - skatteinntekter 40 % (36 %) - rentekompensasjonstilskudd 0,5 % De frie inntektene utgjør det som fordeles til driftsrammene. Brukerbetaling og salgs-/leieinntekter inngår i driftsrammene og utgjør henholdsvis 32 mill og 53 mill. Totalt utgjør disse inntektene Åpen Nyskapende - Samhandlende 8

9 nærmere 12 % av kommunens inntekter. Videre ligger refusjoner og øremerkede midler i de enkelte driftsrammer, og utgjør ca 8 % av totale driftsinntekter. Skatt og rammetilskudd KS-modellen er brukt for beregninger av Malvik kommunes inntekter i perioden. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Innbyggertallet pr : Demografiske forhold per 1.juli -11 bestemmer utgiftsutjevning og innbyggertilskudd for Skatt og rammetilskudd for framkommer i tabellen nedenfor: MALVIK 1663 (år 2012-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt 2007/2008 / Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 0,6 89,2 9,6-0,2 0,1 0,4 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 11,6-5,11 4, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Framskrivingen av de frie inntektene i økonomi- og handlingsplanperioden er usikker. I økonomiplanen er det forutsatt samme nivå som for Økningen fra 2011 til 2012 er i hovedsak knyttet til økt overføring for samhandlingsreformen og dekning av pris og lønnsvekst. Budsjett 2012 Lønn 4,00 % Varer 1,60 % Kommunal deflator 3,25 % I tillegg til samhandlingsreformen (økt ramme ca 12 mill) er det gjort følgende korreksjoner knyttet til oppgaveendringer for kommunene. Nedenfor er omtrentlige anslag på virkning: Korreksjon for oppgaveendring Endring ramme 2012 Uendret maksimalpris foreldrebetaling 1 mill Økt minimumssats tilskudd private barnehager 0,5 mill Endring kontantstøtte fra 1.aug ,25 mill Innføring av valgfag på ungdomstrinn fra høst-12 0,2 mill Åpen Nyskapende - Samhandlende 9

10 Momskompensasjon Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunene og fylkeskommunene kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. Endringen skal styrke økonomistyringen i kommunesektoren. Kommunene får som hovedregel refundert all merverdiavgift på alle kjøp. Høye investeringer som ofte i stor grad er finansiert ved lån, vil da også gi kommunene høyere refusjonsinntekter. I dag kan kommunene disponere disse pengene fritt til både den løpende driften og til investeringer. Regelverket endres slik at kommunene må bruke det de får i momskompensasjon fra investeringer til nye investeringer og ikke til løpende drift av kommunen. Dette er et grep for å bidra til mer langsiktig tenking i budsjettprosessene og bedre økonomistyring. For at kommunene skal kunne tilpasse seg gradvis, er det en overgangsperiode fra 2010 og fram til For Malvik kommune vedtok kommunestyret (sak 54/08) allerede i 2008 at momskompensasjon på lånte midler skal tilbakeføres til prosjektene i sin helhet. Kompensasjonstilskudd Dette gjelder ulike rentekompensasjonsordninger knyttet til både nye og tidligere statlige satsningsområder (6-årsreformen, eldreomsorg og skolebygg) som anslagsvis gir oss en rentekompensasjon på kr 2 mill for Rentesatsen justeres hvert år i samsvar med Husbankens rentesatser. Integreringstilskudd Malvik kommune har budsjettert 6 mill i integreringstilskudd for Underlag 2012: For allerede bosatte flyktninger(satser som foreslått i statsbudsjettet): År stk x ,- År 4: stk x ,- År 3: stk x ,- År 4: stk x ,- Tilsammen: ,- Estimat for nye flyktninger bosatt i År 1 tilskudd: Bosetting av 13 stk i 2012, Forutsetter at det blir et kommunestyrevedtak på bosetting, og at vi klarer å bosette disse: Usikkert tall da vi heller ikke vet hvordan fordeling mellom voksne, enslige og familie blir. Barn: 4 stk. x = Voksne: 4stk. x = Voksne enslige: 5 stk: x = kr Åpen Nyskapende - Samhandlende 10

11 Trygdeytelser og andre refusjoner Hovedsakelig refusjonsinntekter som kommer fra syke - og fødselspenger. Kapitalinntekt - renter, utbytte og avkastning Dette omhandler inntekter knyttet til renter, salg av aksjer/andeler, utbytte og avdrag på utlån. Det er i hele økonomiplanperioden forutsatt utbytte på 4,1 mill fra Trønderenergi. Videre er det forutsatt avkastning på kapital knyttet til Malvik Everk AS med kr 2 mill per år i perioden fra 2012 til Salgsinntekt/brukerbetalinger Dette omfatter kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter(for eksempel vann- og avløpsgebyrer, betalingssatser skolefritidsordning, barnehagesatser, elevpenger i kulturskolen og betalingssatser innen pleie- og omsorg). For 2012 er det foreslått å øke betalingssatsene i henhold til indeksregulering (egen sak). Eiendomsskatt Selv om det politisk klart er uttrykt at innføring av eiendomsskatt ikke er aktuelt mener rådmannen at dette må vurderes for å finansiere de foreslåtte investeringer i kommende 4årsperiode. Eiendomsskatten er eneste lokale inntektskilde som kommunene kan benytte fritt. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd gir staten sterk kontroll med kommunesektoren. Dette kan bidra til raskere måloppnåelse på enkeltområder, men omfattende bruk av øremerking kan gi utilsiktede og uheldige konsekvenser. Øremerking kan føre til at kommunene prioriterer områder som utløser øremerkede midler framfor å ta tak i andre utfordringer lokalt. Øremerking vil også kunne bidra til å utvikle en passiv kommunesektor, fordi man erfarer at det «lønner seg» å vente på et øremerket tilskudd. Innlemmingen av barnehagetilskuddene medførte at kommunal sektor i all hovedsak ble rammefinansiert fra Andelen øremerkede tilskudd sank fra 12 pst. i 2010 til om lag 4 pst. i Ressurskrevende tjenester Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av disse utgiftene. Det må være fattet et enkeltvedtak på tjenesten og registrert ihht individbasert pleie- og omsorgsstatistikk(iplos). Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Det er ikke knyttet begrensninger opp mot diagnose/lidelse for å komme inn under ordningen. Det ytes tilskudd til og med det året tjenestemottakeren fyller 67 år. Det er kun lønnskostnader (KOSTRA art ) som det ytes tilskudd til. Beregningsgrunnlaget for tilskuddet er faktiske lønnskostnader, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd. Innslagspunktet er satt til kr ,- og refusjonsgraden til 80 %. Ut fra faktiske brukere som faller inn under ordningen pr nov 2011, er det for 2012 forutsatt kr 3,5 mill i tilskudd. Åpen Nyskapende - Samhandlende 11

12 BUDSJETT 2012, KOSTNADER Malvik kommunes løpende utgifter Kostnadsfordeling i mill kr Finanskostnader Overføringer Erstatter komm tjprod Varer og tjenester Lønnskostnader Bud 2012 Bud 2011 Malvik kommunes utgifter er delt i følgende grupperinger i budsjett 2012: - Lønn- og sosiale utgifter (pensjon, arbeidsgiveravgift) 61 % - Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 12 % - Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 13 % - Overføringer(div. tilskudd og momsutgifter) 5 % - Finansutgifter (renter, avdrag og avsetninger) 8 % Den største endringen i kostnadsfordelingen fra 2011 til 2012 skyldes samhandlingsreformen og økt lånemasse. Lønn- og sosiale utgifter Dette er Malvik kommunes største utgiftspost, og tilsvarer 61 % av kommunens driftskostnader. I økonomi- og handlingsplanperioden er alle tall oppgitt i faste priser. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften, er Malvik kommune plassert i sone 1. Denne har den høyeste satsen (14,1 prosent). I forslaget til statsbudsjett 2012 anslås lønns- og prisveksten for kommunale varer og tjenester fra til 3,25 prosent. Lønnsbudsjettet for 2012 er utarbeidet på grunnlag bemanning og lønnsplasseringer pr. august For tariffoppgjør 2012 er det budsjettert ut fra et tillegg på 4,0 % eller totalt ca 10 mill kroner. Dette er plassert på en sentral tilleggsbevillingspost under rådmannen. I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på beregninger av Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (STP). Beregningene gir følgende beregningssatser for 2012: KLP (fellesordningen) 14 % av brutto lønnsutgift KLP (sykepleierordningen) 14 % av brutto lønnsutgift KLP (folkevalgtordningen) 25 % av brutto lønnsutgift STP 12 % av brutto lønnsutgift Åpen Nyskapende - Samhandlende 12

13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Dette er posten som omfatter utgifter til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon(for eksempel inventar og utstyr). Med innlemming av Malvik eiendom KF er blant annet også kjøp av strøm en del av disse kostnadene. Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Dette er utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal egenproduksjon. Omfatter kjøp fra private, andre kommuner (blant annet fra Værnesregionen) og IKS (interkommunale selskap). Overføringer Tilskudd og overføringer er forhold som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med konkrete tjenenester menes her det som inngår i kommunal produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Dette omfatter også overføring til egne selskap(for eksempel momskompensasjon og tilskudd til lag/foreninger). Finansutgifter Dette er utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler, utlån og renteutgifter. Avsetninger, avskrivninger og overføring fra drifts- til investeringsregnskapet inngår i tillegg her. For 2012 har vi lagt inn 32,4 mill i rentekostnader og 24,3 mill i avdragskostnader. Hvorav 8 mill av rentekostnadene er knyttet til kommunens startlån. Avdrag på startlån belaster ikke kommunens driftsregnskap men føres i investeringsregnskapet. Nedenfor er oversikt over alle kommunens lån: Hovedstol Avdrag rente Gj.sn rente SUM lån ,90 % Nye lån ,00 % SUM 2012 inklusive nye lån ,92 % Startlån Nye startlån(netto) SUM Startlån ,54 % Alle lån ,90 % *Inklusive lån med avtale om fastrente. Ca 55 % av alle lån har fastrentebinding. Rentenivå på flytende lån er lagt inn i tråd med anbefaling fra lånegivere. Rentenivået forutsettes ikke å øke i løpet av neste år, men er forutsatt å øke forsiktig i perioden frem til Følgende gjennomsnittlig (flytende og fast) rentenivå er lagt for lånene til Malvik kommune i økonomiplanperioden: År Rentesats 3,96 % 3,90 % 4 % 4 % START- lånene 1 er forutsatt å gå tilnærmet i balanse. 1 Startlån = En start til egen bolig. Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Se for øvrig Åpen Nyskapende - Samhandlende 13

14 BUDSJETT 2012, BUDSJETTRAMMENE Politisk og administrativ organisering Kommunestyret Formannskapet Utvalg for: oppvekst og kultur, Helse og velferd, Teknisk, Næring, Landbruk og Miljø, Kontrollutvalg, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Trafikksikkerhetsutvalg Rådmann/Rådmannens strategiske lederteam Kommuneoverlege Virksomheter - Barnehager - Saksvik skole - Vikhammer skole - Vikhammeråsen skole - Sveberg skole - Hommelvik skole - Vikhammer ungdomsskole - Hommelvik ungdomsskole - Hjemmesykepleie - Vikhammer bo- og servicesenter - Hommelvik bo- og servicesenter - Malvik sykehjem - FDV Kommunalteknikk - Areal og samfunnsplanlegging - NAV - Barne- og Familietjenesten - Kultur Stab - Rådmannens fagstab Støtte - IT - Service - Økonomi - Personal - Arkiv Eiendomsservice Boligtjeneste Malvik kommune er vertskommune for: - Skatt Værnesregionen - Arbeidsgiverkontroll Trøndelag Andre tjenester - Legekontor - Fysikalsk institutt Budsjettets oppbygging følger i utgangspunktet dagens organisering med inndeling i 7 rammeområder og 17 virksomhetsområder. Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie. I tillegg legges strømkostnadene ut på virksomhetene. Dette for å tydeliggjøre ansvaret og skape incitament for energieffektivisering. Rådmannen ønsker å kostnadsbelaste alle formålsbygg både renter og avdrag som tidligere. Åpen Nyskapende - Samhandlende 14

15 Nedenfor er fordeling per rammeområde (budsjettskjema 1b). BUDSJETTSKJEMA 1B Bud 2011* Bud 2012 Politisk nivå Rådmann og støttefunksjoner Skole, barnehage og kultur Helse og velferd Tekniske tjenester Felles Kirkelig Fellesråd FDV Eiendom Sum fordelt drift *Arena Nedenfor er oversikt over hvordan nettorammen i 2012 på 524,2 mill fremkommer. BUDSJETTSKJEMA 1A Bud 2011 Bud 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til fordeling drift Sum fordelt drift Merforbruk/mindreforbruk 0 0 Det økonomiske handlingsrommet for Malvik kommune bestemmes gjennom behandling av årsbudsjettet. Inntektssiden for 2012 er bestemt gjennom statsbudsjett (rammetilskudd, skatteinntekt og andre statlige overføringer) og vedtak om lokalt betalingsregulativ. Gjennom budsjettåret har således rådmannen ingen mulighet til å øke det økonomiske handlingsrommet. Rådmann må innenfor sine kostnadsrammer svare ut tjenestetilbudet. For å følge opp dette er det tett kostnadsoppfølging og budsjettdisiplin innenfor alle virksomhetsområder. I forrige budsjettvedtak ble nye investeringer finansiert med å kutte i driftsrammene. Nedenfor er oversikten som ble lagt som grunnlag for å redusere rammene med totalt 16 mill over 2 år ( ). Åpen Nyskapende - Samhandlende 15

16 Fordeling i 2011, tall i mill kr: Årseffekt %-kutt* Rådmann og støtte 1,5 5,00 % Tidligere MEKF 2,0 1,70 % Teknisk* 1,0 Skole 3,5 2,70 % Helse og velferd 4,0 2,90 % Kultur 1,5 4,2 %** Barnehage 2,5 SUM 16,0 4,00 % * % er beregnet av rammens lønnskostnader **Hall-leie utgjør ca 1 mill Dette har rådmann etterlevd, og gjennom budsjettprosessen for 2012 er kutt og effektiviseringstiltak gjennomført. Imidlertid har det skjedd delvis med andre tiltak enn bare kutt i lønnsrammene. Videre vil økonomistyring og kostnadskontroll gjennom 2012 bli ekstra viktig. Etter å ha realitetsvurdert statsbudsjettet 2012 har rådmannen sett det nødvendig å kutte ytterligere 3 mill for å balansere inntekter og kostnader i budsjett 2012 og i økonomiplan. Vedlagt saken er økonomiplan for Malvik kirkelig fellesråd. Rådmannen innstiller på å justere opp rammen i henhold til vedtak i 2011 på ekstraordinær bevilling. Det er imidlertid forutsatt at tjenestekjøp (stipulert til ,-) fra kommunen endeliginnarbeides/budsjettkorrigeres når avtale er på plass. Dette vil medføre økt ramme for Malvik kirkelige fellesråd og en tilsvarende refusjonspost for kommunen. Oversikt investeringer i budsjett 2012: - Ferdigstillelse av Vidhaugen barnehage. - Hommelvik Sjøside Grønt/gangvei/park kommunal andel 6 mill - Videre utbygging på Sveberg, kr 17 mill - Investeringer på VAR-området totalt kr 37 mill - Oppstart vei Sveberg Kringhaug, kr 5 mill - Ramme til Startlån kr 60 mill i Kombinert sykehjem- og omsorgsboligutbygging. Ligger i økonomiplan. - Ungdomshus, ramme videreføres 3 mill - Egenandel trafikksikkerhetstiltak 0,5 mill - Utvidet areal Hommelvik barneskole 5 mill - Investeringer veier og gater 1,7 mill - Investeringer utstyr 2 mill - Investeringer nærmiljø Saksvik skole 0,7 mill for 2012 Åpen Nyskapende - Samhandlende 16

17 Investeringsrammen settes til 113,9 mill i samsvar med budsjettskjema 2A-investeringer: Budsjettskjema 2A - investering Bud 2011 Bud 2012 Investeringer i anleggsmidler* Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (tomtesalg Sveberg) Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter - - Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet* Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert - - *Investeringsmoms. Investeringsrammer skal i utgangspunktet vise nettokostnad i MK. Investering i anleggsmidler og Overført fra driftsregnskapet må vurderes under ett. Lånerammen for 2012 er satt til 164,5 mill, hvorav startlån utgjør 60 mill: Spesifiseringer: Bud 2011 Bud 2012 Startlån Lån VAR-området og annet Sum lånebehov Spesifisering av investeringsrammen: Budsjettskjema 2B Bud 2011 Bud 2012 Investering Teknisk (VAR) Investering Teknisk(Plan og utvikling) Investering Teknisk(FDV) Investering Rådmann (Felles og tidl.mekf) Investering "FDV Eiendom" SUM Åpen Nyskapende - Samhandlende 17

18 RAMMEOMRÅDER Budsjettet er inndelt i følgende syv rammeområder: 1)politisk, 2)rådmannen inkl stab/støtte, 3)kirkelig fellesråd, 4)undervisning, barnehage og kultur, 5)helse, velferd, 6) Teknisk sektor og 7)FDV Eiendom. Politisk nivå Innholder ansvar 100 ordfører, 101 Kommunestyre og formannskap, 102 andre politiske utvalg, 105 revisjon og kontrollutvalg og 109- valg Budsjettramme Bud 2011 Bud 2012 Politisk nivå Politisk nivå 2012 er basert på reglement for politikergodtgjøringer. Nedgang skyldes bortfall av valgkostnader. Rådmann og støttefunksjoner Inneholder ansvar 110 rådmann, 111 tillitsvalgte, 160 økonomi, 166 Skatteoppkrever i Værnesregionen, 167 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, 170 stab, 171 lærlinger, 175 organisasjon, 180 IKT, 190 servicekontor. Budsjettramme Bud 2011 Bud 2012 Rådmann og støttefunksjoner Økningen i budsjettrammen er i hovedsak knyttet til at avsetning av midler til tariffoppgjør Midlene, kr 10,3 mill, er budsjettert sentralt men vil bli omdisponert til de øvrige rammeområdene i løpet budsjettåret. Kirkelig fellesråd Inneholder kommunal rammeoverføring til Kirkelig fellesråd. Budsjettramme Bud 2011 Bud 2012 Kirkelig fellesråd Rådmannen innstiller på å justere opp rammen i henhold til vedtak i 2011 på ekstraordinær bevilling. Videre økes rammen med ,- for å prissette tjenestekjøp fra Kirkelig fellesråd og kommunen. Endelig beløp innarbeides/budsjettkorrigeres når avtale er på plass. Dette vil medføre økt ramme for Malvik kirkelige fellesråd og en tilsvarende refusjonspost for kommunen. Åpen Nyskapende - Samhandlende 18

19 Barnehage, skole og kultur Inneholder Barnehager inklusive kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 9 kommunale barnehager skoler. 400 kultur, 405 Barn og unge, 410 Bibliotek, 430 Kulturskole, frivillighetssentral Budsjettramme Bud Barnehage, skole og kultur Barnehage: Barnehagetilskudd ble innlemmet i rammen (frie inntekter) til kommunen fra Rammene økt med 9,7 mill på grunn av at Malvik kommune har økt antall barn i barnehagene gjennom opptaket i august med 29 nye plasser i kommunale barnehager og 16 nye barnehageplasser i Muruvik barnehage AS. I tillegg er 33 malvikbarn i barnehagene i Trondheim kommune. Skole: Rammen øker med 15,8 mill, hvorav 3,4 mill er strøm og 11,6 mill er økning i intern husleie. Økningen i husleie knyttes til ny skole på Sveberg og Vikhammer barneskole gjennom økte kapitalkostnader. For kultur er rammen økt med 1,4 mill, hvor er 0,7 mill forklares av økning i strøm og husleiekostnader (Sveberg idrettshall) og 0,7 mill på grunn av lønnsvekst. Helse og velferd Inneholder 500- Helse og sosial, 501 Forebyggende helsearbeid, 502 Privat fysioterapi, 503 boligtjeneste, 510 HOBOS, 511 Aktivitet og rehabilitering, 520- VIBOS, 521 Aktivitet og rehabilitering, 523 Stasjonsveien 16, 524 Avd. bo og oppfølgingstj. 530 Malvik sykehjem, 540 Barne og familietjenesten, 550 Lunden Østre, legekontorer, 570 hjemmesykepleien, NAV. Budsjettrammer Bud Helse og velferd Rammen til Helse og Velferd øker med 13 mill, hvorav 10 mill knyttet til kostnader til samhandlingsreformen. Strømkostnader, medikamenter, matkostnader og lønnsvekst øker rammen med kr 3 mill. Teknisk inkl brann Inneholder 610 FDV kommunalteknikk, 630 ARESAM, 632 Plan, byggesak og landbruk, 634 Prosjekt og utbygging, 640 Brann, redning, feiing. Budsjettrammer Bud Teknisk inkl brann Åpen Nyskapende - Samhandlende 19

20 Rammen øker på grunn av økte kostnader til Trondheim Brann og redningstjeneste på kr 1 mill. Det er forutsatt at fylkeskommunen dekker kostnader knyttet til fylkesveien. Eiendomsservice Budsjettrammer Bud FDV Eiendom Rådmannen vil videreføre prinsippet om husleie gjennom belastning av husleie. Malvik Eiendom KF videreføres gjennom et nytt rammeområde som heter Eiendomsservice. Overføring strømkostnader med 7,2 mill til alle ansvarsområder fra 2012 og økning inntekter av intern husleie med 8,7 mill. reduserer nettorammen med 15,9 mill. Det er lagt inn økt bemannings knyttet til Sveberg skole og idrettshall (vaktmester og renhold) Videre er vedlikeholdsrammen(løpende vedlikehold) økt fra 2,5 mill til 4 mill. Åpen Nyskapende - Samhandlende 20

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013

Budsjett 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013 2014 Malvik kommune Rådmannens forslag 19. november 2013 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2014 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett 2013 Malvik kommune Rådmannens forslag 20. november 2011

Budsjett 2013 Malvik kommune Rådmannens forslag 20. november 2011 2013 Malvik kommune Rådmannens forslag 20. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2013 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 24/

Saksframlegg. Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Kommunestyret 24/ Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/2035-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/13 11.06.2013 Kommunestyret 24/13 24.06.2013 Økonomiplan 2014-2017 Saksdokumenter (ikke

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Økonomi

Folkevalgtopplæring. Økonomi Folkevalgtopplæring Økonomi 1 3 072 491 000 16.11.2015 2 Økonomi Økonomiavdeling og funksjoner i Karmøy kommune I sentraladministrasjonen: Økonomiavdelingen Regnskap Budsjett/finans Innkjøp Kemner I etatene:

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer