Årsberetning 2009 / årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -"

Transkript

1 KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP

2 FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter føringer gitt i kommuneloven 48, samt regnskapsforskriften 10. Årsberetning og årsregnskap er å betrakte som to forskjellige dokumenter. Rådmannen velger allikevel å presentere disse to dokumentene i ett felles dokument. Årsberetningen og årsregnskapet vil inngå som en del i rådmannens årsmelding til kommunestyret. Mens innholdet i årsmeldingen er tilpasset lokale forhold, er formalkravene til årsberetning og årsregnskap regulert gjennom kommuneloven. Klæbu kommune, den 8. mars 2010 Johnny Nilssen kst. rådmann - 2 -

3 DOKUMENT 1: Årsberetning DRIFTSREGNSKAPET Størrelsen på netto driftsresultat sier noe om resultatet av kommunens ordinære drift. Dette er summen av kommunens tjenesteyting, samt betjening av lån. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sagt at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 % av totale driftsinntekter for å kunne karaktisere kommunens økonomi som sunn. Regnskapet for 2009 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 4,0 mill. kr. Dette er 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2008 er dette en resultatforbedring på 13,0 mill. kr. Årets netto driftsresultat utgjør imidlertid ikke mer enn 1,22 % av kommunens totale driftsinntekter, noe som fremdeles er lavere enn det anbefalte nivået på 3 %. Revidert Regnskap budsjett Regnskap Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Disponert slik: Bruk av tidligere avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Alle tall i 1000 kr. Det regnskapsmessige mer-/mindreforbruket framkommer etter at de budsjetterte avsetninger til fonds, samt bruken av tidligere avsetninger, er gjennomført. For 2009 er dette resultatet lik 0. Det betyr at regnskapet for 2009 er i balanse. Inkludert i dette resultatet er også nedbetaling av tidligere års underskudd i sin helhet. Grafen under viser utviklingen i netto driftsresultat (i % av totale driftsinntekter) for Klæbu kommune i perioden : - 3 -

4 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Netto driftsresultat Anbefalt nivå 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % Som grafen viser, er det kun ett år hvor vi har hatt et større netto driftsresultat enn de anbefalte 3 %. Driftsregnskapet er delt i to hoveddeler; fellesinntekter/-utgifter og tjenesteproduksjonen. Tabellen under viser hvordan resultatet på fellesinntekter/-utgifter ble i 2009: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Avvik 2009 Skatt/eiendomsskatt Rammetilskudd Andre statlige overføringer Finans Premieavvik pensjon Interne finansieringstransaksjoner Andre saker Sum Tall med (minustegn) foran i kolonnen for avvik betyr et bedre resultat enn budsjettert. Alle tall i 1000 kr. Premieavviket pensjon (differansen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad) ble 4,0 mill. kr lavere enn budsjettert. Premieavviket ble på 9,0 mill. kr mot budsjettert 13,1 mill. kr. Isolert for 2009 gir dette en inntektssvikt i regnskapet på 4,0 mill. kr. I og med at et positivt premieavvik skal fordeles og utgiftsføres over de neste 15 årene, betyr dette at regnskapene de neste 15 årene blir belastet med totalt 4,0 mill. kr mindre enn hvis regnskapet for 2009 hadde gått i balanse på denne posten. Av erfaring ser vi at premieavviket medfører for store svingninger og uforutsigbarhet i budsjettet. Vi har derfor valgt å endre budsjettpraksis fra og med 2010 for å unngå dette framover. På den positive siden ser vi at summen av skatt og rammetilskudd er nærmere 2,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette har blant annet sammenheng med positiv befolkningsutvikling, - 4 -

5 og ikke minst at skatteinngangen på landsbasis har vært bedre enn forutsatt i budsjettet, noe som kommer alle kommunene til gode. Det positive resultatet på posten interne finansieringstransaksjoner skyldes strykninger i forbindelse med regnskapsavslutningen. Når alle budsjetterte transaksjoner i regnskapet var gjennomført, viste driftsregnskapet et regnskapsmessig merforbruk på 2,9 mill. kr. (både innenfor fellesinntekter/-utgifter og tjenesteproduksjonen). For å eliminere dette ble budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet på 1,8 mill. kr nullstilt. I tillegg ble avsetningen til disposisjonsfondet redusert med 1,1 mill. kr. Tabellen under viser det regnskapsmessige resultatet for tjenesteproduksjonen presentert på tjenestenivå: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett avvik 2009 Rådmannen med fellesutgifter Barnehage Skole Helse Pleie og omsorg Barne- og familietjenester Kjøkken og kantine Kultur Nærings- og utbyggingstjenester Drift og vedlikehold Sum Tall med (minustegn) foran i kolonnen for avvik betyr et bedre resultat enn budsjettert. Alle tall i 1000 kr. Totalt sett har vi brukt 1,2 mill. kr mer enn budsjettert til den samlede tjenesteproduksjon. De store avvikene finner vi innenfor de største tjenesteområdene; skole og pleie og omsorg. Mens skolene har brukt mindre penger enn bevilget i 2009, er overforbruket fremdeles stort innenfor pleie- og omsorgstjenestene (inkl. kjøkken og kantine). For de øvrige områdene er avvikene av mindre omfang. Totalt er antall årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenestene redusert med om lag 16. Dette har skjedd gjennom kontinuerlige prosesser i 2009, men på grunn av ulikt virkningstidspunkt, vil vi først oppnå helårseffekt av dette i budsjettet for I tillegg har det vært høyere vikarutgifter enn budsjettert, noe som blant annet må ses i sammenheng med sykefraværet. For skolene sin del skyldes mindreforbruket hovedsaklig en kombinasjon av lavere lønnsutgifter og høyere inntekter (refusjon fra andre kommuner) enn budsjettert. Under ser vi den samme tabellen presentert på ansvarsnivå: - 5 -

6 Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Avvik RÅDMANNEN SLETTEN BARNEHAGE SENTRUM BARNEHAGE HESTESKOEN BARNEHAGE SØRBORGEN SKOLE TANEM OPPVEKSTSENTER KLÆBU UNGDOMSSKOLE HELSELEDER HJEMMETJENESTEN KLÆBU SYKEHJEM BARNE- OG FAMILIETJENESTEN NAV KJØKKEN OG KANTINE KULTUR NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTEN DRIFT OG VEDLIKEHOLD T O T A L T Tall med (minustegn) foran i kolonnen for avvik betyr et bedre resultat enn budsjettert. Alle tall i 1000 kr. I handlingsprogrammet for vedtok kommunestyret følgende prinsipp: Det stilles absolutte krav til budsjettdisiplin i alle kommunens enheter. Forutsatt at kommunen går med overskudd, vil enheter som bidrar til dette få ta med seg overskuddet begrenset opp til 3 % av nettobudsjettet til neste driftsår. Enheter som eventuelt går med underskudd, tar med seg tilsvarende underskudd til neste driftsår. Regnskapsresultatet for 2009 gir ikke mulighet for å overføre deler av enhetenes mindreforbruk til Hvorvidt de enhetene som hadde et overforbruk i 2009 må dekke dette innenfor sine rammer i 2010, må kommunestyret ta stilling til ved behandlingen av regnskapet. Det er imidlertid klart at dette vil by på store utfordringer, også med tanke på den allerede anstrengte økonomiske situasjonen i 2010-budsjettet. Både realismen i et slikt prinsipp, og årsakene til merforbruket, må vurderes for hver enkelt enhet. 2. INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, inkludert dekning av tidligere udekket finansieringsbehov. I to tilfeller er det imidlertid gjennomført en midlertidig finansiering av prosjekter ihht krav i regnskapsforskriften. Dette gjelder prosjekt 9806 Kommunale veger, hvor det er brukt kroner mer enn bevilget. I forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet, måtte vi som nevnt tidligere, stryke forutsatt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Momsen var tenkt brukt som delfinansiering av Hesteskoen barnehage (prosjekt 9861). Som midlertidig alternativ finansiering er brukt inntekter fra tomtesalg på Sagmyra boligfelt og salg av kommunale eiendommer. Kommunestyret må vedta endelig finansiering i forbindelse med regnskapssaken for 2009 (se også note 13 til regnskapet)

7 I tråd med gjeldende praksis overføres ubrukte midler til ikke fullførte prosjekter til neste års budsjett. Dette gjøres såfremt forutsetningene for prosjektene ikke er endret. For 2009 gjelder dette følgende prosjekter: Prosjekt Ubrukte lånemidler Vedtatt Kvikkleire/rassikring Avløp Tulluan - Tanem Avløp Sentrum - Ostangen IKT/EDB Tall i 1000 kr. 3. BALANSEREGNSKAP Tabellen under viser status på enkelte sentrale poster i balanseregnskapet: Regnskap 2009 Regnskap 2008 Endring Disposisjonsfond Øremerkede driftsfond Frie investeringsfond Frie tomtefond Øremerkede investeringsfond Ikke inndekket underskudd drift Udekket finansiering investering Lånegjeld inkl lån til videreutlån Ubrukte lånemidler Eldre ubrukte lånemidler Alle tall i 1000 kr. Vi ser at de frie fondene (disposisjonsfond og frie investeringsfond) har økt med 1,9 mill. kr i Dette er midler som kommunestyret kan disponere fritt til henholdsvis drifts- og investeringsformål. Sammenlignet med et totalt driftsbudsjett på over 330 mill. kr er et disposisjonsfond på 4,4 mill. kr lite. Dette viser, til tross for et positivt år i 2009, at kommunen har en anstrengt og sårbar økonomi. Vi tåler ikke store uforutsette hendelser i 2010 før hele reserven ryker. Som tabellen viser er alle våre tidligere underskudd dekket inn i løpet av Posten Eldre ubrukte lånemidler skriver seg fra tidligere vedtatte prosjekter som enten har blitt billigere enn først forutsatt, eller som har blitt lagt på is etter at finansiering var sikret. Rådmannen hadde som intensjon å innfri store deler av disse på slutten av Dette lot seg ikke gjøre på grunn av kommunens likvide situasjon på slutten av året. Kommunestyret kan i - 7 -

8 prinsippet vedta å omdisponere disse midlene til andre prosjekter, eller å innfri disse så snart som praktisk mulig. De store prosjektene som er inkludert i denne posten er: videreutlånsmidler fra Husbanken, som ikke er utlånt ved årsskiftet tidligere bevilgninger til vann og avløp som i ettertid har fått ny bevilgning låneopptak til miljøgate, men hvor prosjektet ble stoppet. 4. LIKVIDITET Tabellen under viser utviklingen i kommunens likviditet (pengebeholdning) gjennom 2009: Likviditetsutvikling gjennom året Likvidbeholdning Dato Som det framgår av tabellen svinger likviditeten voldsomt i ulike deler av året. Dette er helt normale svingninger, blant annet påvirket av tidspunktet for når vi får overført rammetilskudd fra staten, innbetalinger av skatt, låneopptak, samt lønnsutbetalinger. Det spesielle for 2009 er at nivået på likviditeten har vært langt lavere enn tidligere år. I mars/april var vi helt nede på minus 10 mill. kr, dvs at vi måtte tære på vår trekkrettighet i banken. Den dårlige likviditeten har fortsatt inn i SENTRALE UTFORDRINGER På overordnet nivå er Klæbu kommunes utfordringer knyttet til befolkningsutvikling og statlige økonomiske rammebetingelser. Det har vært gjennomført en økonomisk analyse av ulike elementer i inntektssystemet og hvilken effekt disse får for Klæbu kommune. Gjennom dette arbeidet mener vi å kunne dokumentere at det finnes mer eller mindre systematiske komponenter i inntektssystemet som konsekvent gir negative utslag for oss. Hovedårsaken til disse utslagene er først og fremst Klæbu som vekstkommune og kommunens befolkningssammensetning

9 Grafene under viser utviklingen i folketall i perioden , samt alderssammensetningen i befolkningen: 100 % % 80 % % % % 40 % 30 % år år 0-15 år Folketall Lineær (Folketall) 20 % % % For året 2009 er det brukt befolkningstall per Som grafen over viser, har Klæbu kommune hatt en sterk og jevn befolkningsvekst. Veksten har vært spesielt høy i Det ser vi ved at den blå søylen ligger over den svarte trendlinja, som viser Klæbus normalvekst i perioden. Klæbu kommune er en av de kommunene i landet med relativt flest unge innbyggere, samtidig som vi er en av kommunene med relativt færrest eldre innbyggere. Dette gir oss store utfordringer når det gjelder dimensjonering av tjenestetilbudet, samtidig som det gir store utslag ved beregningen av statlige rammeoverføringer. Grafen under viser utviklingen i kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i perioden (2010): 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % Nominell vekst Deflator Snitt Sør-Trøndelag 2,0 % 1,0 % 0,0 % Med unntak av 2004 og 2009 (og 2010) har vi hatt en reell nedgang i våre frie inntekter. Hvis overføringene fra staten og skatteinngangen hadde holdt følge med den generelle pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflatoren) ville vi hatt 13,1 mill. kr mer å rutte med i 2010 enn i dag. Klæbu kommune kommer også dårligere ut enn gjennomsnittet av kommunene i Sør-Trøndelag

10 Dette gir oss store utfordringer, både når det gjelder dimensjonering av våre tjenester og fortsatt effektivisering av driften. Vårt aktivitetsnivå er i dag for høyt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene. Sett i sammenheng kan vi lese ut fra de tre grafene foran, at presset på vårt tjenestetilbud stadig øker, samtidig som muligheten for å opprettholde dagens standard forverres for hvert år ved at våre inntekter ikke øker i takt med etterspørselen etter tjenestene. Denne trenden forsterkes gjennom at brukernes rettigheter styrkes gjennom lov- og regelverket. I tillegg må kommunene forholde seg til minstestandarder/-normer innenfor stadig vekk flere tjenesteområder. 6. LIKESTILLINGSARBEID I KOMMUNEN Tabellen under viser fordelingen av antall ansatte menn og kvinner i perioden fordelt på antall personer og antall årsverk: Antall/andel ansatte Årsverk Årstall Totalt Kvinner 75 % 75 % 71 % 77 % 78 % 79 % 79 % 77 % 73 % 75 % 75 % 76 % 76 % 77 % 76 % 76 % Menn 25 % 25 % 29 % 23 % 22 % 21 % 21 % 23 % 27 % 25 % 25 % 24 % 24 % 23 % 24 % 24 % Antall årsverk og antall ansatte er redusert fra 2008 til Nedgangen må ses i sammenheng med de innsparingstiltak som er igangsatt i Den reelle nedgangen er større enn tabellen viser, da det i 2009 er startet en helt ny enhet, Hesteskoen barnehage. Det har vært gjort et omfattende arbeid med sikte på å øke stillingsandelen til deltidsansatte. Gjennomsnittlig stillingsandel er i 2009 på 77 % (2008: 74,5 %). Gjennomsnittlig stillingsandel hos kvinnelige ansatte er i 2009 på 75,3 %, mens tilsvarende hos mannlige ansatte er 82,6 %. Andelen kvinner som er ansatt i Klæbu kommune har gått ned med vel 2 prosentpoeng fra 2008 til Grafen under viser status på arbeidsstokken i 2009 fordelt på alder og kjønn: Antall Menn Kvinner Aldersgruppe

11 Kommunens ansatte har en gjennomsnittsalder på 44,68 år (2008: 45,07, 2007: 40,1 år). Dette er omtrent på samme nivå som for kommunesektoren totalt sett. Sammenlignet med tilsvarende graf for 2008 har det skjedd en utflating i aldersgruppen år. Dette skyldes at aldersgruppen år er redusert med 25 personer, mens de to andre aldersgruppene i serien har hatt en mindre reduksjon. Også aldersgruppen er redusert relativt mye sammenlignet med 2008 (- 9 personer). Av tiltak innenfor likestillingsområdet kan nevnes: Kommunen har eget likestillingsutvalg Innenfor enkelte sektorer oppfordres menn spesielt til å søke Gjennomsnittlig stillingsandel er økt de seneste årene Det er ikke registrert brudd på likestillingsloven og likelønnsprinsippene 7. DISKRIMINERING Klæbu kommune er en aktiv IA-bedrift. Gjennom blant annet egne tilretteleggingstilskudd får enkelte arbeidstakere spesialtilpasset arbeidsverktøy og tilrettelagte arbeidsplasser, for å kunne fungere optimalt i det daglige arbeidet. Gjennom kommunens heleide aksjeselskap, Klæbu industrier AS, får funksjonshemmede tilbud om arbeidstrening/aktivitet. Klæbu industrier AS er en vekstbedrift. Kommunen kjøper enkelte tjenester av Klæbu industrier. Disse tjenestene er nærmere definert i egen driftsavtale inngått mellom partene. Klæbu kommune søker å oppfylle lovens krav om universell utforming ved større anskaffelser og investeringer. Det er ikke registrert brudd på verken diskrimineringsloven eller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i

12 DOKUMENT 2: Årsregnskap 2009 Regnskapsskjema 1A - drift Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , ,42 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Konsesjonskraftinntekter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,42 Renteinntekter og utbytte , ,25 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,17 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,92 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , ,67 Til ubundne avsetninger , ,00 Til bundne avsetninger , ,87 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0, ,00 Bruk av ubundne avsetninger , ,55 Bruk av bundne avsetninger , ,00 Netto avsetninger , ,01 Overført til investeringsregnskapet 0, ,00 Til fordeling drift , ,51 Avsatt lønnsoppgjør 0, ,00 Premieavv ik pensjon , ,00 Vedlikehold bygg (regjeringens krisepakke) , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,51 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, ,00 Regnskapsskjema 1B - drift Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Rådmannen med fellesutgifter , ,86 Barnehage , ,15 Skole , ,81 Helse , ,08 Pleie og omsorg , ,70 Barne- og familietjenesten , ,71 Kjøkken og kantine , ,37 Kultur , ,92 Næring- og utbyggingstjenesten , ,03 Drift og vedlikehold , ,88 Sum fordelt , ,

13 Regnskapsskjema 2A - investering Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , ,58 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,22 Årets finansieringsbehov , ,80 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,94 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,00 Andre inntekter 0, ,00 Sum ekstern finansiering , ,94 Overført fra driftsregnskapet 0, ,00 Bruk av avsetninger , ,08 Sum finansiering , ,02 Udekket/udisponert 0, ,78 Regnskapsskjema 2 B - investering Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap DIVERSE FELLESUTGIFTER , , BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER 0, , IDRETT 0, , RENTER/UTBYTTE OG LÅN , , INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER , , STARTLÅN , , IKT/EDB , , SENTRUMSTILTAK 0, , HALLSETOMRÅDET , , SAGMYRA , , KOMMUNALE VEGER - ASFALTERING , , VANN , , AVLØP , , BRØTTEM 0, , SLETTEN SKOLE 0, , KLÆBU SERVICESENTER 0, , EIENDOMSOMSETNING , , KLÆBU KIRKE 0, , RÅDHUSET 0, , KVIKKLEIRE/RASSIKRING , , GJELLAN TRØÅSEN , , AVLØP SENTRUM - OSTANGEN , , AVLØP TULLUAN - TANEM , , RUSBOLIGER 0, , HESTESKOEN BARNEHAGE , , OMBYGGING BARNE OG FAMILIETJENESTER 0, ,00 T O T A L T , ,

14 Balanseregnskapet Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,01 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,21 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,22 Utlån , ,58 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Herav: Kortsiktige fordringer , ,81 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,85 SUM EIENDELER , ,67 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,57 Herav: Disposisjonsfond , ,49 Bundne driftsfond , ,95 Ubundne investeringsfond , ,42 Bundne investeringsfond , ,15 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,31 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0, ,28 Likviditetsreserve , ,57 Kapitalkonto , ,72 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,10 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,10 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,67 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,73 Herav: Ubrukte lånemidler , ,71 Andre memoriakonti , ,02 Motkonto til memoriakontiene , ,

15 Økonomisk oversikt driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,37 Andre salgs- og leieinntekter , ,74 Overføringer med krav til motytelse , ,24 Rammetilskudd , ,00 Andre statlige overføringer , ,00 Andre overføringer , ,00 Skatt på inntekt og formue , ,42 Eiendomsskatt , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum driftsinntekter , ,77 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,84 Sosiale utgifter , ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,35 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,29 Overføringer , ,22 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter , ,31 Sum driftsutgifter , ,40 Brutto driftsresultat , ,63 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,47 Mottatte avdrag på utlån , ,50 Sum eksterne finansinntekter , ,97 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,41 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,26 Sum eksterne finansutgifter , ,67 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,70 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat , ,33 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,87 Bruk av bundne fond , ,93 Bruk av likviditetsreserve 0, ,57 Sum bruk av avsetninger , ,37 Overført til investeringsregnskapet 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk , ,67 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,37 Avsetninger til likviditetsreserven 0, ,00 Sum avsetninger , ,04 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, ,

16 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse 0, ,00 Statlige overføringer 0, ,00 Andre overføringer 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter Lønnsutgifter , ,46 Sosiale utgifter , ,86 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 4 275, ,71 Overføringer , ,67 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,00 Fordelte utgifter 0, ,00 Sum utgifter , ,58 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,22 Avsetninger til bundne fond 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0, ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,22 Finansieringsbehov , ,80 Dekket slik: Bruk av lån , ,94 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Salg av aksjer og andeler , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0, ,00 Overføringer fra driftsregnskapet 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,22 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0, ,86 Sum finansiering , ,02 Udekket/udisponert 0, ,78 Klæbu kommune, den 31. desember 2009 den 10. februar 2010 Johnny Nilssen kst. rådmann Oddvar Berg regnskapsleder

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer