Årsberetning 2009 / årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -"

Transkript

1 KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP

2 FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter føringer gitt i kommuneloven 48, samt regnskapsforskriften 10. Årsberetning og årsregnskap er å betrakte som to forskjellige dokumenter. Rådmannen velger allikevel å presentere disse to dokumentene i ett felles dokument. Årsberetningen og årsregnskapet vil inngå som en del i rådmannens årsmelding til kommunestyret. Mens innholdet i årsmeldingen er tilpasset lokale forhold, er formalkravene til årsberetning og årsregnskap regulert gjennom kommuneloven. Klæbu kommune, den 8. mars 2010 Johnny Nilssen kst. rådmann - 2 -

3 DOKUMENT 1: Årsberetning DRIFTSREGNSKAPET Størrelsen på netto driftsresultat sier noe om resultatet av kommunens ordinære drift. Dette er summen av kommunens tjenesteyting, samt betjening av lån. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sagt at netto driftsresultat bør utgjøre minst 3 % av totale driftsinntekter for å kunne karaktisere kommunens økonomi som sunn. Regnskapet for 2009 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 4,0 mill. kr. Dette er 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2008 er dette en resultatforbedring på 13,0 mill. kr. Årets netto driftsresultat utgjør imidlertid ikke mer enn 1,22 % av kommunens totale driftsinntekter, noe som fremdeles er lavere enn det anbefalte nivået på 3 %. Revidert Regnskap budsjett Regnskap Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Disponert slik: Bruk av tidligere avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Alle tall i 1000 kr. Det regnskapsmessige mer-/mindreforbruket framkommer etter at de budsjetterte avsetninger til fonds, samt bruken av tidligere avsetninger, er gjennomført. For 2009 er dette resultatet lik 0. Det betyr at regnskapet for 2009 er i balanse. Inkludert i dette resultatet er også nedbetaling av tidligere års underskudd i sin helhet. Grafen under viser utviklingen i netto driftsresultat (i % av totale driftsinntekter) for Klæbu kommune i perioden : - 3 -

4 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Netto driftsresultat Anbefalt nivå 0,0 % -1,0 % -2,0 % -3,0 % -4,0 % Som grafen viser, er det kun ett år hvor vi har hatt et større netto driftsresultat enn de anbefalte 3 %. Driftsregnskapet er delt i to hoveddeler; fellesinntekter/-utgifter og tjenesteproduksjonen. Tabellen under viser hvordan resultatet på fellesinntekter/-utgifter ble i 2009: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Avvik 2009 Skatt/eiendomsskatt Rammetilskudd Andre statlige overføringer Finans Premieavvik pensjon Interne finansieringstransaksjoner Andre saker Sum Tall med (minustegn) foran i kolonnen for avvik betyr et bedre resultat enn budsjettert. Alle tall i 1000 kr. Premieavviket pensjon (differansen mellom betalt premie og netto pensjonskostnad) ble 4,0 mill. kr lavere enn budsjettert. Premieavviket ble på 9,0 mill. kr mot budsjettert 13,1 mill. kr. Isolert for 2009 gir dette en inntektssvikt i regnskapet på 4,0 mill. kr. I og med at et positivt premieavvik skal fordeles og utgiftsføres over de neste 15 årene, betyr dette at regnskapene de neste 15 årene blir belastet med totalt 4,0 mill. kr mindre enn hvis regnskapet for 2009 hadde gått i balanse på denne posten. Av erfaring ser vi at premieavviket medfører for store svingninger og uforutsigbarhet i budsjettet. Vi har derfor valgt å endre budsjettpraksis fra og med 2010 for å unngå dette framover. På den positive siden ser vi at summen av skatt og rammetilskudd er nærmere 2,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette har blant annet sammenheng med positiv befolkningsutvikling, - 4 -

5 og ikke minst at skatteinngangen på landsbasis har vært bedre enn forutsatt i budsjettet, noe som kommer alle kommunene til gode. Det positive resultatet på posten interne finansieringstransaksjoner skyldes strykninger i forbindelse med regnskapsavslutningen. Når alle budsjetterte transaksjoner i regnskapet var gjennomført, viste driftsregnskapet et regnskapsmessig merforbruk på 2,9 mill. kr. (både innenfor fellesinntekter/-utgifter og tjenesteproduksjonen). For å eliminere dette ble budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet på 1,8 mill. kr nullstilt. I tillegg ble avsetningen til disposisjonsfondet redusert med 1,1 mill. kr. Tabellen under viser det regnskapsmessige resultatet for tjenesteproduksjonen presentert på tjenestenivå: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett avvik 2009 Rådmannen med fellesutgifter Barnehage Skole Helse Pleie og omsorg Barne- og familietjenester Kjøkken og kantine Kultur Nærings- og utbyggingstjenester Drift og vedlikehold Sum Tall med (minustegn) foran i kolonnen for avvik betyr et bedre resultat enn budsjettert. Alle tall i 1000 kr. Totalt sett har vi brukt 1,2 mill. kr mer enn budsjettert til den samlede tjenesteproduksjon. De store avvikene finner vi innenfor de største tjenesteområdene; skole og pleie og omsorg. Mens skolene har brukt mindre penger enn bevilget i 2009, er overforbruket fremdeles stort innenfor pleie- og omsorgstjenestene (inkl. kjøkken og kantine). For de øvrige områdene er avvikene av mindre omfang. Totalt er antall årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenestene redusert med om lag 16. Dette har skjedd gjennom kontinuerlige prosesser i 2009, men på grunn av ulikt virkningstidspunkt, vil vi først oppnå helårseffekt av dette i budsjettet for I tillegg har det vært høyere vikarutgifter enn budsjettert, noe som blant annet må ses i sammenheng med sykefraværet. For skolene sin del skyldes mindreforbruket hovedsaklig en kombinasjon av lavere lønnsutgifter og høyere inntekter (refusjon fra andre kommuner) enn budsjettert. Under ser vi den samme tabellen presentert på ansvarsnivå: - 5 -

6 Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Avvik RÅDMANNEN SLETTEN BARNEHAGE SENTRUM BARNEHAGE HESTESKOEN BARNEHAGE SØRBORGEN SKOLE TANEM OPPVEKSTSENTER KLÆBU UNGDOMSSKOLE HELSELEDER HJEMMETJENESTEN KLÆBU SYKEHJEM BARNE- OG FAMILIETJENESTEN NAV KJØKKEN OG KANTINE KULTUR NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTEN DRIFT OG VEDLIKEHOLD T O T A L T Tall med (minustegn) foran i kolonnen for avvik betyr et bedre resultat enn budsjettert. Alle tall i 1000 kr. I handlingsprogrammet for vedtok kommunestyret følgende prinsipp: Det stilles absolutte krav til budsjettdisiplin i alle kommunens enheter. Forutsatt at kommunen går med overskudd, vil enheter som bidrar til dette få ta med seg overskuddet begrenset opp til 3 % av nettobudsjettet til neste driftsår. Enheter som eventuelt går med underskudd, tar med seg tilsvarende underskudd til neste driftsår. Regnskapsresultatet for 2009 gir ikke mulighet for å overføre deler av enhetenes mindreforbruk til Hvorvidt de enhetene som hadde et overforbruk i 2009 må dekke dette innenfor sine rammer i 2010, må kommunestyret ta stilling til ved behandlingen av regnskapet. Det er imidlertid klart at dette vil by på store utfordringer, også med tanke på den allerede anstrengte økonomiske situasjonen i 2010-budsjettet. Både realismen i et slikt prinsipp, og årsakene til merforbruket, må vurderes for hver enkelt enhet. 2. INVESTERINGSREGNSKAPET Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, inkludert dekning av tidligere udekket finansieringsbehov. I to tilfeller er det imidlertid gjennomført en midlertidig finansiering av prosjekter ihht krav i regnskapsforskriften. Dette gjelder prosjekt 9806 Kommunale veger, hvor det er brukt kroner mer enn bevilget. I forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet, måtte vi som nevnt tidligere, stryke forutsatt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Momsen var tenkt brukt som delfinansiering av Hesteskoen barnehage (prosjekt 9861). Som midlertidig alternativ finansiering er brukt inntekter fra tomtesalg på Sagmyra boligfelt og salg av kommunale eiendommer. Kommunestyret må vedta endelig finansiering i forbindelse med regnskapssaken for 2009 (se også note 13 til regnskapet)

7 I tråd med gjeldende praksis overføres ubrukte midler til ikke fullførte prosjekter til neste års budsjett. Dette gjøres såfremt forutsetningene for prosjektene ikke er endret. For 2009 gjelder dette følgende prosjekter: Prosjekt Ubrukte lånemidler Vedtatt Kvikkleire/rassikring Avløp Tulluan - Tanem Avløp Sentrum - Ostangen IKT/EDB Tall i 1000 kr. 3. BALANSEREGNSKAP Tabellen under viser status på enkelte sentrale poster i balanseregnskapet: Regnskap 2009 Regnskap 2008 Endring Disposisjonsfond Øremerkede driftsfond Frie investeringsfond Frie tomtefond Øremerkede investeringsfond Ikke inndekket underskudd drift Udekket finansiering investering Lånegjeld inkl lån til videreutlån Ubrukte lånemidler Eldre ubrukte lånemidler Alle tall i 1000 kr. Vi ser at de frie fondene (disposisjonsfond og frie investeringsfond) har økt med 1,9 mill. kr i Dette er midler som kommunestyret kan disponere fritt til henholdsvis drifts- og investeringsformål. Sammenlignet med et totalt driftsbudsjett på over 330 mill. kr er et disposisjonsfond på 4,4 mill. kr lite. Dette viser, til tross for et positivt år i 2009, at kommunen har en anstrengt og sårbar økonomi. Vi tåler ikke store uforutsette hendelser i 2010 før hele reserven ryker. Som tabellen viser er alle våre tidligere underskudd dekket inn i løpet av Posten Eldre ubrukte lånemidler skriver seg fra tidligere vedtatte prosjekter som enten har blitt billigere enn først forutsatt, eller som har blitt lagt på is etter at finansiering var sikret. Rådmannen hadde som intensjon å innfri store deler av disse på slutten av Dette lot seg ikke gjøre på grunn av kommunens likvide situasjon på slutten av året. Kommunestyret kan i - 7 -

8 prinsippet vedta å omdisponere disse midlene til andre prosjekter, eller å innfri disse så snart som praktisk mulig. De store prosjektene som er inkludert i denne posten er: videreutlånsmidler fra Husbanken, som ikke er utlånt ved årsskiftet tidligere bevilgninger til vann og avløp som i ettertid har fått ny bevilgning låneopptak til miljøgate, men hvor prosjektet ble stoppet. 4. LIKVIDITET Tabellen under viser utviklingen i kommunens likviditet (pengebeholdning) gjennom 2009: Likviditetsutvikling gjennom året Likvidbeholdning Dato Som det framgår av tabellen svinger likviditeten voldsomt i ulike deler av året. Dette er helt normale svingninger, blant annet påvirket av tidspunktet for når vi får overført rammetilskudd fra staten, innbetalinger av skatt, låneopptak, samt lønnsutbetalinger. Det spesielle for 2009 er at nivået på likviditeten har vært langt lavere enn tidligere år. I mars/april var vi helt nede på minus 10 mill. kr, dvs at vi måtte tære på vår trekkrettighet i banken. Den dårlige likviditeten har fortsatt inn i SENTRALE UTFORDRINGER På overordnet nivå er Klæbu kommunes utfordringer knyttet til befolkningsutvikling og statlige økonomiske rammebetingelser. Det har vært gjennomført en økonomisk analyse av ulike elementer i inntektssystemet og hvilken effekt disse får for Klæbu kommune. Gjennom dette arbeidet mener vi å kunne dokumentere at det finnes mer eller mindre systematiske komponenter i inntektssystemet som konsekvent gir negative utslag for oss. Hovedårsaken til disse utslagene er først og fremst Klæbu som vekstkommune og kommunens befolkningssammensetning

9 Grafene under viser utviklingen i folketall i perioden , samt alderssammensetningen i befolkningen: 100 % % 80 % % % % 40 % 30 % år år 0-15 år Folketall Lineær (Folketall) 20 % % % For året 2009 er det brukt befolkningstall per Som grafen over viser, har Klæbu kommune hatt en sterk og jevn befolkningsvekst. Veksten har vært spesielt høy i Det ser vi ved at den blå søylen ligger over den svarte trendlinja, som viser Klæbus normalvekst i perioden. Klæbu kommune er en av de kommunene i landet med relativt flest unge innbyggere, samtidig som vi er en av kommunene med relativt færrest eldre innbyggere. Dette gir oss store utfordringer når det gjelder dimensjonering av tjenestetilbudet, samtidig som det gir store utslag ved beregningen av statlige rammeoverføringer. Grafen under viser utviklingen i kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i perioden (2010): 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % Nominell vekst Deflator Snitt Sør-Trøndelag 2,0 % 1,0 % 0,0 % Med unntak av 2004 og 2009 (og 2010) har vi hatt en reell nedgang i våre frie inntekter. Hvis overføringene fra staten og skatteinngangen hadde holdt følge med den generelle pris- og lønnsveksten i kommunesektoren (deflatoren) ville vi hatt 13,1 mill. kr mer å rutte med i 2010 enn i dag. Klæbu kommune kommer også dårligere ut enn gjennomsnittet av kommunene i Sør-Trøndelag

10 Dette gir oss store utfordringer, både når det gjelder dimensjonering av våre tjenester og fortsatt effektivisering av driften. Vårt aktivitetsnivå er i dag for høyt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene. Sett i sammenheng kan vi lese ut fra de tre grafene foran, at presset på vårt tjenestetilbud stadig øker, samtidig som muligheten for å opprettholde dagens standard forverres for hvert år ved at våre inntekter ikke øker i takt med etterspørselen etter tjenestene. Denne trenden forsterkes gjennom at brukernes rettigheter styrkes gjennom lov- og regelverket. I tillegg må kommunene forholde seg til minstestandarder/-normer innenfor stadig vekk flere tjenesteområder. 6. LIKESTILLINGSARBEID I KOMMUNEN Tabellen under viser fordelingen av antall ansatte menn og kvinner i perioden fordelt på antall personer og antall årsverk: Antall/andel ansatte Årsverk Årstall Totalt Kvinner 75 % 75 % 71 % 77 % 78 % 79 % 79 % 77 % 73 % 75 % 75 % 76 % 76 % 77 % 76 % 76 % Menn 25 % 25 % 29 % 23 % 22 % 21 % 21 % 23 % 27 % 25 % 25 % 24 % 24 % 23 % 24 % 24 % Antall årsverk og antall ansatte er redusert fra 2008 til Nedgangen må ses i sammenheng med de innsparingstiltak som er igangsatt i Den reelle nedgangen er større enn tabellen viser, da det i 2009 er startet en helt ny enhet, Hesteskoen barnehage. Det har vært gjort et omfattende arbeid med sikte på å øke stillingsandelen til deltidsansatte. Gjennomsnittlig stillingsandel er i 2009 på 77 % (2008: 74,5 %). Gjennomsnittlig stillingsandel hos kvinnelige ansatte er i 2009 på 75,3 %, mens tilsvarende hos mannlige ansatte er 82,6 %. Andelen kvinner som er ansatt i Klæbu kommune har gått ned med vel 2 prosentpoeng fra 2008 til Grafen under viser status på arbeidsstokken i 2009 fordelt på alder og kjønn: Antall Menn Kvinner Aldersgruppe

11 Kommunens ansatte har en gjennomsnittsalder på 44,68 år (2008: 45,07, 2007: 40,1 år). Dette er omtrent på samme nivå som for kommunesektoren totalt sett. Sammenlignet med tilsvarende graf for 2008 har det skjedd en utflating i aldersgruppen år. Dette skyldes at aldersgruppen år er redusert med 25 personer, mens de to andre aldersgruppene i serien har hatt en mindre reduksjon. Også aldersgruppen er redusert relativt mye sammenlignet med 2008 (- 9 personer). Av tiltak innenfor likestillingsområdet kan nevnes: Kommunen har eget likestillingsutvalg Innenfor enkelte sektorer oppfordres menn spesielt til å søke Gjennomsnittlig stillingsandel er økt de seneste årene Det er ikke registrert brudd på likestillingsloven og likelønnsprinsippene 7. DISKRIMINERING Klæbu kommune er en aktiv IA-bedrift. Gjennom blant annet egne tilretteleggingstilskudd får enkelte arbeidstakere spesialtilpasset arbeidsverktøy og tilrettelagte arbeidsplasser, for å kunne fungere optimalt i det daglige arbeidet. Gjennom kommunens heleide aksjeselskap, Klæbu industrier AS, får funksjonshemmede tilbud om arbeidstrening/aktivitet. Klæbu industrier AS er en vekstbedrift. Kommunen kjøper enkelte tjenester av Klæbu industrier. Disse tjenestene er nærmere definert i egen driftsavtale inngått mellom partene. Klæbu kommune søker å oppfylle lovens krav om universell utforming ved større anskaffelser og investeringer. Det er ikke registrert brudd på verken diskrimineringsloven eller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i

12 DOKUMENT 2: Årsregnskap 2009 Regnskapsskjema 1A - drift Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , ,42 Ordinært rammetilskudd , ,00 Skatt på eiendom , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0, ,00 Konsesjonskraftinntekter , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,00 Sum frie disponible inntekter , ,42 Renteinntekter og utbytte , ,25 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,17 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , ,92 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , ,67 Til ubundne avsetninger , ,00 Til bundne avsetninger , ,87 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0, ,00 Bruk av ubundne avsetninger , ,55 Bruk av bundne avsetninger , ,00 Netto avsetninger , ,01 Overført til investeringsregnskapet 0, ,00 Til fordeling drift , ,51 Avsatt lønnsoppgjør 0, ,00 Premieavv ik pensjon , ,00 Vedlikehold bygg (regjeringens krisepakke) , ,00 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,51 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, ,00 Regnskapsskjema 1B - drift Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Rådmannen med fellesutgifter , ,86 Barnehage , ,15 Skole , ,81 Helse , ,08 Pleie og omsorg , ,70 Barne- og familietjenesten , ,71 Kjøkken og kantine , ,37 Kultur , ,92 Næring- og utbyggingstjenesten , ,03 Drift og vedlikehold , ,88 Sum fordelt , ,

13 Regnskapsskjema 2A - investering Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , ,58 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån , ,00 Avsetninger , ,22 Årets finansieringsbehov , ,80 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,94 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , ,00 Andre inntekter 0, ,00 Sum ekstern finansiering , ,94 Overført fra driftsregnskapet 0, ,00 Bruk av avsetninger , ,08 Sum finansiering , ,02 Udekket/udisponert 0, ,78 Regnskapsskjema 2 B - investering Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap DIVERSE FELLESUTGIFTER , , BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER 0, , IDRETT 0, , RENTER/UTBYTTE OG LÅN , , INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER , , STARTLÅN , , IKT/EDB , , SENTRUMSTILTAK 0, , HALLSETOMRÅDET , , SAGMYRA , , KOMMUNALE VEGER - ASFALTERING , , VANN , , AVLØP , , BRØTTEM 0, , SLETTEN SKOLE 0, , KLÆBU SERVICESENTER 0, , EIENDOMSOMSETNING , , KLÆBU KIRKE 0, , RÅDHUSET 0, , KVIKKLEIRE/RASSIKRING , , GJELLAN TRØÅSEN , , AVLØP SENTRUM - OSTANGEN , , AVLØP TULLUAN - TANEM , , RUSBOLIGER 0, , HESTESKOEN BARNEHAGE , , OMBYGGING BARNE OG FAMILIETJENESTER 0, ,00 T O T A L T , ,

14 Balanseregnskapet Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,01 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,21 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,22 Utlån , ,58 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,66 Herav: Kortsiktige fordringer , ,81 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,85 SUM EIENDELER , ,67 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,57 Herav: Disposisjonsfond , ,49 Bundne driftsfond , ,95 Ubundne investeringsfond , ,42 Bundne investeringsfond , ,15 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,31 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0, ,28 Likviditetsreserve , ,57 Kapitalkonto , ,72 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,10 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,10 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,67 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,73 Herav: Ubrukte lånemidler , ,71 Andre memoriakonti , ,02 Motkonto til memoriakontiene , ,

15 Økonomisk oversikt driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,37 Andre salgs- og leieinntekter , ,74 Overføringer med krav til motytelse , ,24 Rammetilskudd , ,00 Andre statlige overføringer , ,00 Andre overføringer , ,00 Skatt på inntekt og formue , ,42 Eiendomsskatt , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , ,00 Sum driftsinntekter , ,77 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,84 Sosiale utgifter , ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,35 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,29 Overføringer , ,22 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter , ,31 Sum driftsutgifter , ,40 Brutto driftsresultat , ,63 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , ,47 Mottatte avdrag på utlån , ,50 Sum eksterne finansinntekter , ,97 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,41 Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,26 Sum eksterne finansutgifter , ,67 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,70 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat , ,33 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond , ,87 Bruk av bundne fond , ,93 Bruk av likviditetsreserve 0, ,57 Sum bruk av avsetninger , ,37 Overført til investeringsregnskapet 0, ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk , ,67 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 Avsetninger til bundne fond , ,37 Avsetninger til likviditetsreserven 0, ,00 Sum avsetninger , ,04 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, ,

16 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Andre salgsinntekter 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse 0, ,00 Statlige overføringer 0, ,00 Andre overføringer 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Utgifter Lønnsutgifter , ,46 Sosiale utgifter , ,86 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 4 275, ,71 Overføringer , ,67 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , ,00 Fordelte utgifter 0, ,00 Sum utgifter , ,58 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , ,00 Utlån , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,22 Avsetninger til bundne fond 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0, ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,22 Finansieringsbehov , ,80 Dekket slik: Bruk av lån , ,94 Mottatte avdrag på utlån , ,00 Salg av aksjer og andeler , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0, ,00 Overføringer fra driftsregnskapet 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Bruk av ubundne investeringsfond , ,22 Bruk av bundne fond , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0, ,86 Sum finansiering , ,02 Udekket/udisponert 0, ,78 Klæbu kommune, den 31. desember 2009 den 10. februar 2010 Johnny Nilssen kst. rådmann Oddvar Berg regnskapsleder

17 NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2009 Note 1: Endring i arbeidskapital Fra balanseregnskapet: Regnskap 2009 Regnskap 2008 Endring Omløpsmidler , , ,52 Kortsiktig gjeld , , ,99 Endring arbeidskapital ,47 Fra drift- og kapitalregnskapet: Anskaffelse av midler: Drift Investering Sum Inntekter , , ,69 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,09 Sum anskaffelse av midler , , ,78 Anvendelse av midler: Utgifter , , ,78 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , ,67 Sum anvendelse av midler , , ,45 Anskaffelse - anvendelse av midler , , ,33 Endring ubrukte midler av lån ,86 Endring arbeidskapital ,47 Differanse i AK 0,00 Note 2: Pensjonsforpliktelser Innbetalt til forsikringsselskap/pensjonskasse Pensjonsordning Pensjonsforpliktelser pr ) Terminpremie AFP år AFP år Administrasjon Pensjonsordning for lærere (SPK) 1) Lønn-/Gregulering Dekket av premiefond Pensjonsordning for sykepleiere (KLP) 2) Pensjonsordning felles (Storebrand) Pensjonsordning for folkevalgte (Storebrand) Sum ) SPK = Statens pensjonskasse 2) KLP = Kommunal Landspensjonskasse 3) Pensjonsforpliktelser per er estimerte tall (tall fra Storebrand inkluderer både fellesordningen og folkevalgteordningen) Klæbu kommunes andel i egenkapitalinnskuddet i KLP utgjør: Pensjonsordningen for sykepleiere Note 3: Kommunens garantiansvar Kreditor Garantiansvar pr Garantiansvar utløper Formål Kommunalbanken kr 0 år 2040 Kommunestyret vedtok i sak 43/09 å stille garanti for lån, stort 8,0 mill. kr, som Klæbu industrier AS skal ta opp i Kommunalbanken. Lånet er per dato ikke tatt opp, slik at garantiansvaret ennå ikke er effektivt

18 Note 4: Oversikt over aksjer og andeler pr Pålydende Korrigert Lignings- Antall Eier- Mottatt verdi inng.verdi verdi aksjer andel utbytte ALLSKOG BA NORDALSTUNET BORETTSLAG , KLÆBU NÆRINGSHAGE AS , ,7 % KOMMUNEKRAFT AS ,06 1 0,3 % AS BØNDERNES HUS ,59 1 0,02 % TRØNDELAG REISELIV AS ,82 6 0,4 % BIBLIOTEKSENTRALEN AL TRØNDERENERGI AS ,10 % SØRBORGEN KUNSTGRESSBANE ,0 % KLÆBU INDUSTRIER AS , ,0 % EINTRØA NÆRINGSBYGG AS ,1 % EGENKAPITALINNSKUDD KLP EGENKAPITALINNSKUDD REVISJON MIDT-NORGE ,8 % EGENKAPITALINNSKUDD KU MIDT-NORGE IKS ,8 % TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE ,3 % ENVINA IKS ,3 % INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS ,87 % ) Kommunens aksjer i Fylkets fellesvaskeri er solgt i 2009 for pålydende kroner. 2) Klæbu industrier AS og Eintrøa næringsbygg AS er fusjonert i Tall for aksjekapital etc. er per dato ennå ikke klar. 3) Aksjeposten i Trønderenergi består i sin helhet av B-aksjer. Note 5: Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i 2009 Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Avsetninger og bruk av avsetninger Sum Avsetninger , , ,34 Bruk av avsetninger , , ,60 Netto avsetninger , , ,74 IB per Avsatt fra drift Avsatt fra investering Brukt til drift Brukt til investering UB per Disposisjonsfond , , , ,31 Bundne driftsfond , , , ,28 Ubundne investeringsfond , , , ,01 Bundne investeringsfond , , , , , , , , ,75 Note 6: Kapitalkonto pr Debet Kredit Balanse kr ,72 Debetposter i året: Kreditposter i året: Av- og nedskrivning av fast Aktivering av fast eiendom eiendom og anlegg kr ,00 og anlegg kr ,78 Av- og nedskrivning av utstyr, Aktivering av utstyr, maskiner maskiner og transportmidler kr ,00 og transportmidler kr ,00 Salg av aksjer og andeler kr ,00 Kjøp og oppskriving av aksjer ,36 Salg av anleggsmidler kr ,52 og andeler kr Endring pensjonsforpliktelse kr ,00 Endring pensjonsmidler kr ,00 Avdrag på sosiale lån kr ,00 Utlån, sosiale lån kr ,05 Avdrag på startlån kr ,35 Utlån, startlån kr ,00 Avdrag på lån til næringsformål kr 2 720,00 Av-/nedskrivning av startlån kr ,06 Bruk av midler fra eksterne lån kr ,86 Avdrag på eksterne lån kr , Balanse kr ,12 SUM DEBET kr ,91 SUM KREDIT kr ,

19 Note 7: Pensjon - Statens pensjonskasse (lærere) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,85 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,79 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Framtidig uttak av AFP under 20 år - 3 % år - 3 % 62 år 50,00 % år - 3 % 63 år 50,00 % år - 3 % 64 år 50,00 % år - 3 % 65 år 50,00 % år - 3 % 66 år 50,00 % Over 50 år - 0 % Estimatavvik Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Akkumulert estimatavvik Note 8: Pensjon - KLP (sykepleiere) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,79 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Framtidig uttak av AFP under 20 år - 20 % år - 8 % 62 år 33 % år - 6 % 63 år 33 % år - 6 % med fradrag 0,4 % for hvert år over 25 år 64 år 33 % år - 4 % med fradrag 0,2 % for hvert år over 25 år 65 år 33 % år - 1 % med fradrag 0,1 % for hvert år over 25 år 66 år 33 % Over 50 år - 0 % Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Estimatavvik Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Akkumulert estimatavvik

20 Note 9: Pensjon - Storebrand (fellesordning og folkevalgte) Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2009 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Balanse (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,50 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,79 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,79 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Framtidig uttak av AFP under 20 år - 8 % år - 8 % 62 år 20,00 % år - 6 % 63 år 10,00 % år - 4 % 64 år 10,00 % år - 3 % 65 år 10,00 % år - 2 % 66 år 10,00 % Over 50 år - 0 % Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Estimatavvik Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Akkumulert estimatavvik Note 10: Beregning av minste lovlige avdrag Bokført verdi pr Gjenværende levetid i antall år Veiet levetid i antall år Anleggsgruppe Gruppe A ,40 3,979 0,048 Gruppe B ,00 9,000 0,026 Gruppe B ,63 7,514 0,054 Gruppe C ,75 16,094 1,307 Gruppe D ,95 30,824 20,220 Gruppe E ,22 38,129 9, ,94 30,836 Langsiktig gjeld pr ,00 - lån til videre utlån ,00 Sum gjeld pr ,00 Avdrag betalt i ,00 - avdrag videreutlån - Sum avdrag ,00 Minste lovlige avdrag ,04 Positiv margin ,

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE

13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE 13.02.09 KONGSVINGER KOMMUNE REGNSKAP 2008 Innhold Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Økonomisk overisikt balanse Regnskapsskjema 1a drift Regnskapsskjema 1b driftsregnskap Regnskapsskjema

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: møterom 346, Rådhuset Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer