Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Welch Allyn 1500 Patient Monitor"

Transkript

1 Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X

2 ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet i denne publikasjonen, har kjøperen av produktet tillatelse til å kopiere denne publikasjonen, kun for intern distribusjon, fra media levert av Welch Allyn. Ingen annen bruk, reproduksjon eller distribusjon av denne publikasjonen eller noen del av den, er tillatt uten skriftlig tillatelse fra Welch Allyn. Welch Allyn påtar seg intet ansvar for eventuelle skader på noen, eller for eventuelt ulovlig eller feilaktig bruk av produktet, som kan resultere fra unnlatelse av å bruke dette produktet i samsvar med instruksjonene, forsiktighetsregler, advarsler eller bekreftelse på bruksområdehenvisninger i denne håndboken. Welch Allyn, Acuity, Smartcuf, FlexNet og Flexible Monitoring er registrerte varemerker for Welch Allyn. Nellcor og Oximax er varemerker for Nellcor Puritan Bennett. MERK: Kjøp av dette instrumentet gir ingen uttrykt eller underforstått lisens under noe Nellcor Puritan Bennett-patent for å bruke dette instrumentet med noen oksymetrisensorer som ikke er produsert eller lisensiert av Nellcor Puritan Bennett. Microstream er et registrert varemerke for Oridion. INGEN UNDERFORSTÅTT LISENS: Besittelse eller salg av denne enheten overdrar ikke noen uttrykkelig eller underforstått lisens til å bruke enheten med uautoriserte CO 2 -prøvetakingsprodukter som ville, alene eller i kombinasjon med denne enheten, falle innenfor rammen av en eller flere av patentene knyttet til denne enheten og/eller CO2-prøvetakingsprodukter Programvaren i dette produktet er kopibeskyttet av Welch Allyn eller dets leverandører. Med enerett. Programvaren er beskyttet av amerikanske opphavsrettlover og internasjonale konvensjoner som gjelder over hele verden. Under disse lovene er lisensinnehaveren berettiget til å bruke kopien av programvaren som følger med dette instrumentet som tiltenkt når det gjelder bruk av det integrerte produktet. Programvaren kan ikke kopieres, dekompileres, foretas omvendt utvikling på, demonteres eller på annen måte reduseres til en form som kan forstås av mennesker. Dette er ikke et salg av programvare eller en kopi av programvaren; alle rettigheter, tittel og eierskap av programvaren forblir hos Welch Allyn eller deres leverandører. Hvis du vil ha informasjon om Welch Allyns produkter, ring nærmeste Welch Allyn-representant. : USA Australia Canada Kina Europeisk kundesenter Frankrike Tyskland Japan Latin-Amerika Nederland Singapore Sør-Afrika Storbritannia Sverige REF (CD) Håndbok Ver a, SCHILLER AG Altgasse 68 CH-6341 Baar, Sveits SCHILLER AG Altgasse 68 CH-6341 Baar, Sveits

3 Directions for use Innhold iii Innhold 1 - Sikkerhet Brukeransvar Tiltenkt bruk Organisatoriske tiltak Sikkerhet Sikkerhetsutstyr Alarmer Drift med andre enheter Nettverk og Internett Vedlikehold Symboler Ytterligere vilkår Introduksjon Standardfunksjoner Alternativer Welch Allyn 1500 Patient Monitor Funksjonsknapper Menyoversikt for Innstillinger Visningsoversikt Drift Oppstart og forberedelse før første gangs bruk Slå monitoren på eller av Strømtilførsel Ilegging av registratorpapir Innstillinger ved første gangs bruk Standby-modus Trenddata Definering av skjermkurver Definering av parameterfelter Innstillinger via et parameterfelt Alarmer Visning av alarmer Avbryting av en alarm Utsette alle alarmer Slå av en individuell parameteralarm Alarmgrenseinnstilling Fysiologiske alarmer Overvåking General ECG Arytmi ST-måling (tilleggsfunksjon) Respirasjonsfrekvens etco 2 -måling NIBT-overvåking Start en enkel NIBT-måling SpO 2 -overvåking IBT-overvåking Klargjøring av en IBT-måling Temperaturovervåking

4 iv Innhold Welch Allyn 1500 patient monitor 6 - Acuity Central Station Sikkerhet Introduksjon Tilkobling til Acuity Central Station Arbeidsgang med Acuity Vedlikehold Vedlikeholdsintervall Visuelt ettersyn Knappekontroll Høyttalerkontroll LED-kontroll Alarmkontroll Batterivedlikehold Inspeksjon og rengjøring av monitor og tilbehør Inspeksjon og rapportering av sjekkliste Skifte sikringer Feilsøking EMC-krav Montering på en vegg eller stativ Resirkulering av monitorkomponenter Innstillinger Menyen Innstillinger Parameterinnstillinger Tilbehør Diverse Montering Batterier Kabler Nellcor SpO ECG IBT Temperatur NIBT A - Tekniske data Systemdata Sikkerhetsstandarder Målte verdier Stikkordregister

5 1 1 Sikkerhet Brukeransvar Tiltenkt bruk De numeriske og grafiske resultatene og enhver tolkning som utledes, må vurderes i forhold til pasientens totale kliniske tilstand og kvaliteten på opptaksdataene. Indikasjonene som blir angitt av dette utstyret, er ingen erstatning for vanlige kontroller av vitale funksjoner. Denne monitoren skal kun brukes av de som er opplært i bruk eller reparasjon. Kontroller at brukerne har lest og forstått denne brukerhåndboken og spesielt dette kapittelet "Sikkerhet". Komponenter som er skadet eller mangler, må erstattes umiddelbart. Det er eierens ansvar at gyldige regulativer for sikkerhet og forebygging av ulykker følges. Pasientovervåkingsenheten Welch Allyn 1500 Patient Monitor er laget for å overvåke vitale parametere som EKG, SpO 2, etco 2, ikke-invasivt blodtrykk (NIBT), invasivt blodtrykk (IBT), temperatur og respirasjon for en pasient. Apparatet er kun ment til å brukes av leger eller medisinsk personell med relevant opplæring. Enheten er ikke egnet for transport. Det er ingen fare for pasienter med pacemaker. Enheten er beregnet for overvåking av en pasient om gangen. Apparatet er ikke laget for steril bruk eller utendørs bruk. Ikke bruk denne monitoren i områder der det er fare for eksplosjon eller i nærvær av brennbare gasser. Enheten er CF-klassifisert. Den er defibrillatorbeskyttet når originalt tilbehør blir brukt. For sikkerhets skyld bør elektrodene likevel fjernes før defibrillering, hvis det er mulig. Dette produktet er ikke laget for bruk direkte på hjertet. Arytmimodulen er ikke beregnet for bruk på spedbarn. ST-analysemodulen er ikke beregnet for bruk på spedbarn.

6 2 Sikkerhet Welch Allyn 1500 Patient Monitor Organisatoriske tiltak Sikkerhet Før monitoren tas i bruk, må du sørge for at brukerne har fått en innføring i funksjoner og sikkerhetsregler av produktansvarlig. Overhold informasjonen i brukerhåndboken og instruksjonene for vedlikehold. Denne brukerhåndboken overstyrer verken lovbestemte eller lokale forskrifter eller prosedyrer som skal forhindre uhell og miljøforurensning. ADVARSEL Monter monitoren sikkert slik at det ikke er noen mulighet for at den faller på pasienten eller gulvet. ADVARSEL Hvis du er usikker på nøyaktigheten på noen mål, må du først sjekke pasientens vitale tegn på alternative måter og deretter kontrollere at monitoren fungerer korrekt. ADVARSEL Berør ikke monitoren under defibrillering. ADVARSEL Av hensyn til pasientens sikkerhet må du kontrollere at verken pasienten eller EKG-elektrodene, inkludert nøytralelektroden, kommer i kontakt med andre personer eller ledende materialer, selv om disse er jordet. ADVARSEL Meld fra umiddelbart om eventuelle endringer som reduserer sikkerheten (inkludert driftsendringer) til den som er ansvarlig for service på monitoren. ADVARSEL Unngå å sette væsker på monitoren. Hvis det søles væske på monitoren, koble den umiddelbart fra strømnettet og tørk den. Monitoren må på service før den kan brukes igjen. Forsiktig Denne brukerhåndboken, og spesielt disse sikkerhetsmerknadene, må leses og følges. Forsiktig Den elektriske installasjonen i rommet eller bygningen der monitoren skal brukes, må samsvare med regelverket fastsatt av landet hvor utstyret skal brukes Forsiktig Kontroller at monitoren alltid er montert på en brakett eller et stativ som er godkjent av Welch Allyn. Monitoren er ustabil ved vinkler større enn 5 grader når den ikke er sikret.

7 Bruksanvisning Sikkerhet 3 Sikkerhetsutstyr Hvis monitoren brukes uten en sikring med riktig styrke, eller med defekte ledninger, settes pasientens sikkerhet i fare. Følg derfor disse retningslinjene: Forsiktig Bruk ikke monitoren dersom jordingsforbindelsen eller nettledningen har tegn på skader eller er ødelagt. Forsiktig Ødelagte kabler og kontakter må skiftes ut umiddelbart. Forsiktig Unngå å endre på det elektriske sikkerhetsutstyret, f.eks. sikringene. Alarmer Forsiktig Bytt sikringene som har gått, kun med samme type og styrke som originalsikringen. ADVARSEL Ikke slå av den hørbare alarmen hvis pasientens sikkerhet kan svekkes. ADVARSEL Reager alltid umiddelbart på et utstyrsvarsel, det kan hende pasienten ikke kan overvåkes under visse alarmforhold. ADVARSEL Kontroller at alarmgrensene er hensiktsmessig for pasienten som overvåkes før hver bruk. ADVARSEL Kontroller den hørbar alarmens stillhetsvarighet før du midlertidig stopper de hørbare alarmene.

8 4 Sikkerhet Welch Allyn 1500 Patient Monitor Drift med andre enheter Forsiktig Ikke bruk monitoren i eller nær et MR-rom. Bruk bare tilbehør og andre deler som er anbefalt eller levert av Welch Allyn. Bruk av andre deler enn de som er anbefalt eller levert, kan føre til skade, unøyaktig informasjon og/eller skade på monitoren. Ekstrautstyr som er koblet til den analoge eller digitale kontakten, må være sertifisert i henhold til de respektive IEC-standardene (f.eks. IEC/EN for databehandlingsutstyr og IEC/EN for medisinsk utstyr). Dessuten skal alle konfigurasjoner overholde den gjeldende versjon av systemstandarden IEC/EN Enhver som kobler til ytterligere utstyr til signalinnngangsdelen eller signalutgangsdelen konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at systemet overholder kravene for den gjeldende versjonen av systemstandarden IEC/ EN Hvis du er i tvil, kontakt teknisk serviceavdeling eller en lokal representant. Alt annet utstyr som brukes på pasienten, må bruke samme felles jording som monitoren Ta forholdsregler når monitoren brukes sammen med høyfrekvensutstyr. Bruk av elektrokirurgisk utstyr med høy frekvens i nærheten av monitoren, kan produsere forstyrrelser i monitoren og gi feil målinger. Bruk pasientkabler anbefalt av Welch Allyn for å unngå mulige signalforstyrrelser ved anskaffelse av EKG. Det er ingen fare forbundet med å benytte EKG-monitoren samtidig med elektrisk stimulerende utstyr. Under defibrillering, hold imidlertid utladingskontaktene borte fra monitorens EKG-avledninger, elektroder, andre monitorsensorer og andre ledende deler i kontakt med pasienten. Hvis pasientkabelen blir defekt etter defibrillering, vises symbolet for løs elektrode og det blir utløst en lydalarm. Bærbart kommunikasjonsustyr, toveis HF-radioer og enheter med symbolet kan påvirke denne monitoren (se EMC-krav på side 82). Nettverk og Internett Når monitoren er en del av et nettverk, (LAN, HIS osv.), må nødvendige sikkerhetstiltak tre i kraft for å beskytte pasientinformasjon som er lagret under overføring over et telefonnett eller annet overførings-/mottaksmedium, eller hvis de blir utsatt for Internett eller andre nettverk som ikke er sikre. Pasientsikkerhet og sikkerhet i nettverket er brukerens ansvar.

9 Bruksanvisning Sikkerhet 5 Vedlikehold ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Ikke åpne monitorkassen. Det finnes ingen reparerbare deler innvendig. Service skal kun utføres av en kvalifisert tekniker autorisert av Welch Allyn. ADVARSEL Før rengjøring må du slå av monitoren og koble fra nettledningen for å sikre at strømtilførselen er brutt. Forsiktig Ikke bruk steriliseringsprosesser som benytter høy temperatur (som autoklavering). Ikke steriliser ved hjelp av elektronstråler eller gammastråler. Forsiktig Bruk ikke løsningsmidler eller slipende rengjøringsmidler på monitoren eller kablene. Forsiktig Legg ikke monitoren eller kablene i væske. Symboler Disse symbolene brukes i denne bruksanvisningen ADVARSEL Advarsler i denne bruksanvisningen identifiserer forhold eller prosedyrer som kan resultere i personskade. Forsiktig Forsiktig-tekstene i denne brukerhåndboken identifiserer forhold eller prosedyrer som kan føre til skade på utstyret eller annen eiendom.

10 6 Sikkerhet Welch Allyn 1500 Patient Monitor De følgende symbolene vises på monitoren eller på tilbehør. Symbol Definisjon Symbol Definisjon Potensialutjevning (jording) CF symbol. Angir at monitoren er beregnet for intern og ekstern bruk. Monitoren er imidlertid kun defibrilleringsbeskyttet når den originale Welch Allyn-pasientkabelen benyttes. Monitoren kan resirkuleres. Godkjent testhus for CE-sertifisering (TÜV P.S.) Høydegrenser Resirkuler monitoren og batteriet separat fra annet avfall. Se for inn samlingspunkt og ytterligere informasjon. Se i medfølgende dokumenter. Fuktighetsgrenser Beskyttes mot sollys Stablingsgrenser Temperaturgrenser Beskyttes mot regn Denne side opp Skjør CO 2 inn CO 2 ut Temperatur BT Følgende symboler vises på skjermen. Symbol Definisjon Symbol Definisjon Alarm av Pasientmodussymboler: nyfødt, barn, voksen Synsstyrke tilkoblet Synsstyrke ikke tilkoblet

11 Bruksanvisning Sikkerhet 7 Ytterligere vilkår Implisitt autorisasjon Garantibetingelser Besittelse av eller kjøp av denne monitoren overdrar ikke noen uttrykkelig eller underforstått lisens til å bruke monitoren med reservedeler som alene eller i kombinasjon med denne skjermen, ville falle innenfor rammen av én eller flere patenter knyttet til denne monitoren. Monitor er garantert mot feil i materiale og produksjon i ett år (fra kjøpsdato). Unntatt fra denne garantien er skader forårsaket av en ulykke eller som følge av feil håndtering. Garantien gir kunden rett til gratis utskiftning av og arbeid på den defekte delen. Ansvar for følgeskader er ikke inkludert. Garantien er ugyldig hvis uautoriserte eller ukvalifiserte personer forsøker å reparere enheten. Ved feil sender du apparatet til forhandleren eller et autorisert Welch Allyn servicesenter. Produsenten kan bare holdes ansvarlig for sikkerhet, pålitelighet og ytelse av apparatet dersom: montering, utvidelse, justeringer, modifiseringer eller reparasjoner utføres av autoriserte personer som er autorisert av produsenten. Monitor og godkjent påmontert utstyr brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Merk Merk Det finnes ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier som gjelder utover garantiene som forklares ovenfor. Welch Allyn gir ingen garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål med hensyn til produktet eller tilhørende deler. Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse A, i henhold til Part 15 i FFC-reglene (Federal Communications Commission) og reglene vedrørende radioforstyrrelser fra Canadian Department of Communications. Disse grensene gir akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Utstyret generer, bruker og kan sende ut radiostøy og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med denne instruksjonshåndboken, forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjonen. Det er sannsynlig at bruken av dette utstyret i boligområder vil forårsake skadelige forstyrrelser, noe som brukeren kan bli pålagt å rette opp på egen bekostning. VED BRUK I CANADA: For å forhindre radiointerferens i den lisensierte tjenesten, er denne enheten beregnet for bruk innendørs og borte fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller utstyrets sendeantenne) som er installert utendørs, er konsesjonspliktig.

12 8 Sikkerhet Welch Allyn 1500 Patient Monitor

13 9 2 Introduksjon Monitoren er laget for bruk på voksne, barn og spedbarn. Den har en 15-tommers skjerm for omfattende overvåking av vitale data. Monitoren kan brukes med nettstrøm ( VAC) eller med et internt batteri. Standardfunksjoner Alternativer Funksjonsknapper og trimknapp for enkel betjening 15-tommers fargeskjerm Måleresultater og trender kan skrives automatisk eller manuelt Vitale parametere som: EKG (3, 5 eller 12 avledninger) Hjertefrekvens Respirasjon SpO 2 Invasivt blodtrykk Temperatur Ikke-invasivt blodtrykk Skriver etco 2 Central Station via Ethernet (Welch Allyn Acuity Central Station) Hvile-EKG med tolkning Hvile-EKG med tolkning og målinger Arytmianalyse ST-analyse

14 10 Introduksjon Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Frontpanel Visuell alarmindikator Pasienttilkob lingspanel Funksjonsknap panel Trimknapp Bakpanel Ethernet-kontakt (RJ45) Potensialutjevning (jording) Kontakt for sykepleieralarm* Nettstrømkontakt ( VAC) Skriver USB-kontakt (skyv luken) *Sykepleieralarmen kan brukes til å gi en ekstern indikasjon på en parameteralarm.

15 Bruksanvisning Introduksjon 11 Tilkoblingspanel Temperatur 1 etco 2 -testinnmating SVC (kun service) etco 2 -testavgass EKG NIBT SpO 2 IBT 1 IBT 2 Merk Layouten på tilkoblingspanelet vil variere i henhold til hvilke alternativer som er installert. Alternativer for pasienttilkoblingspanel Det er to tilgjengelige tilkoblingspaneler for monitoren avhengig av alternativene som er spesifisert. Panelene er som følger: SpO 2 (Nellcor) NIBT IBT (x2) EKG Temp CO 2 (Oridion) Panel 1 Panel 2

16 12 Introduksjon Welch Allyn 1500 Patient Monitor Funksjonsknapper Utskrift Utskrift av tre kurver og alle parametere. Innstillingene for kurver og utskrift er definert i Skriver-menyen (se Registrator på side 86). Vær oppmerksom på at automatisk utskrift også kan fås når en grense brytes. Dette er også definert i systeminnstillingene. Demping av alarm Stillhetsikonet for en hørbar alarm eller bekreftelse på viste meldinger. Stillhetsikontiden er definert i Innstillinger-/Administrator-menyen (se Menyen Innstillinger på side 85). NIBT-måleintervall Intervallinnstillinger for måling av ikke-invasivt blodtrykk eller deaktivering av intervallmålingen (se Automatisk blodtrykksmåling på side 56). Lagrer pasientinformasjon. NIBT-måling Start eller stopp av måling av ikke-invasivt blodtrykk (se Start en enkel NIBT-måling på side 56). Standby I standby-modus blir pasientovervåkingen avbrutt og skjermen er tom. Overvåkingen gjenopptas når du trykker på en hvilken som helst knapp. Vær oppmerksom på at når monitoren er koblet til Acuity Central Station, får du andre alternativer. Innstillinger Visning av Innstillinger-menyen. Det ønskede menyelementet kan velges ved å vri på trimknappen og trykke på. Lagrer pasientinformasjon. Trend Viser trenddata (se Trenddata på side 24). Lagrer pasientinformasjon. Hjem Hvis du trykker på denne knappen, lukkes åpnede dialogbokser og du kommer tilbake til overvåkingsskjermen. Eventuelle innstillinger som ble endret i det åpnede dialogboksvinduet blir lagret. Trykker du på denne knappen, er det det samme som å velge OK i den åpnede dialogboksen. PÅ/AV Trykk for å slå på monitoren. Trykk og hold i 4 sekunder for å slå av monitoren. Lampene nedenfor denne knappen angir følgende: Venstre lampe nettstrømmen er koblet til Monitor. Høyre lampe nettstrømmen er koblet til Monitor og det interne batteriet lades. Trimknapp Trimknappen brukes til navigering, verdivalg og verdiendring. Bruk på følgende måte: 1. Vri trimknappen mot venstre eller høyre for å velge et felt eller en verdi. En hvit ramme vises rundt feltet. 2. Trykk på trimknappen for å åpne menyen med det valgte parameterfeltet eller den valgte parameterverdien. 3. Vri trimknappen mot venstre eller høyre for å velge ønsket verdi. 4. Trykk på trimknappen for å bruke den endrede verdien.

17 Bruksanvisning Introduksjon 13 Menyoversikt for Innstillinger Trykk på alternativer: for å gå inn i Innstillinger-menyen og endre følgende innstillinger og Parameter Utsette alarmer Arytmi 1 Alarmer Høyttalervolum HF/PF-tonevolum Kurver Registrator 2 Parametere Hvile-EKG med 12 avledninger 3 Pasientinformasjon 4 Pasientmodus Gjenopprette standard brukerinnstillinger Administrator Lukke Innstillinger/undermenyer Slår av alle alarmer i en angitt periode. Stillhetstiden er definert i Administratormenyen (alarmer). Arytmigrenser og alarmnivåer. Visning av pacemaker og analyse (av/på). Alarmoversikt. Alle alarmgrenser og Skriv ut ved alarm-innstillinger. Høyttalervolum. Hjertefrekvensvolum. Definerer kurvene som skal vises samt størrelsen og kurvehastigheten. Definerer dataene på utskriften. Aktiver/deaktiver ETCO 2 og invasivt blodtrykk. Vis elektrodestatus og ta en hvile-ekg. Etter at hvile-ekg-en er tatt, kan du velge om du vil ha en utskrift. Angi/rediger pasient-id og pasientinformasjon. Neonatal: Fødsel til 28 dager. Pediatrisk: Mellom 29 dager og 12 år. Voksen: 13 år og eldre. Tilbakestill alle innstillinger til standard brukerinnstillinger (se Administrator > System under). Konfigurasjon Visning av monitor-id, nettverksinnstillinger, alternativer osv. Dette er kun til informasjon. Alarmer Alarminnstillinger stillhetstid, utsettelsestid osv. Du må ha et passord for å få tilgang (se Innstillinger på side 85). System Innstillinger for klokkeslett og dato og foretrukket enhet (cm/in, kg/lb). Denne skjermen gir deg også muligheten til å lagre de gjeldende innstillingene som standard brukerinnstillinger, og å vise hendelsesloggskjermen. Du må ha et passord for å få tilgang til denne skjermen (se Innstillinger på side 85). Nettverksforbindelser, Service og Fabrikk Disse menyalternativene er for service- og fabrikkpersonell, og kan bare brukes hvis du har et passord. Dette blir nærmere beskrevet i servicehåndboken. Avslutter Innstillinger-menyen. 1. Det fullstendige arytmialternativet er kun synlig når det fullstendige arytmialternativet er installert. 2. Registratoralternativet er kun synlig når skriveren er installert. 3. Alternativet Hvile-EKG med 12 avledninger er kun synlig når hvile-ekg-alternativet er installert. 4. Når monitoren er koblet til en Acuity Central Station, kan pasientinformasjon endres på monitoren eller av Acuity. Alle endringer synkroniseres. Romnummeret defineres av Acuity og kan ikke endres av monitoren. Menyalternativet Pasientinformasjon er ikke tilgjengelig når en Acuity-aktivert monitor ikke er koblet til Acuity.

18 14 Introduksjon Welch Allyn 1500 Patient Monitor Visningsoversikt Kurvefelter Parameterfelter Tidspunkt for siste blodtrykksmåling Blodtrykk Alarm- og systemmeldinger Temperatur Informasjonsfelt Se Informasjonsfelt etterfulgt Merk Merk Kurve-visningen er endret i Innstillinger-menyen. Se Definering av skjermkurver på side 25). Parameterfeltet kan endres i henhold til lisensierte alternativer hvis aktivert (se Definering av parameterfelter på side 26).

19 Bruksanvisning Introduksjon 15 Informasjonsfelt Øverste linje Midterste linje Nederste linje Boksen til venstre på den øverste linjen viser pasientens romnummer (angitt i pasientinformasjonsskjermen). Hvis monitoren er koblet til Acuity Central Station, hentes romnummeret fra Acuity. Den midterste boksen viser pasientmodusen (Neonatal, Pediatrisk eller Voksen), indikert av det uthevede ikonet. Boksen til høyre indikerer monitorens nettverksforbindelse: Koblet til Acuity Central Station. Acuity-aktivert, men ingen forbindelse. Når alternativet Acuity Central Station ikke er aktivert, er denne boksen tom. Viser pasientnavnet. Hvis monitoren er koblet til Acuity Central Station, synkroniseres pasientnavnet med Acuity. Viser gjeldende klokkeslett. Når strømnettet ikke er tilkoblet, vises også et batterisymbol til venstre for klokkeslettet (se Batteridrift på side 20).

20 16 Introduksjon Welch Allyn 1500 Patient Monitor

21 17 3 Drift Oppstart og forberedelse før første gangs bruk Tilkoblinger og oppstart ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Bruk ikke monitoren dersom jordingsforbindelsen eller nettledningen har tegn på skader eller er ødelagt. ADVARSEL Monitoren skal bare settes i nettverk med Acuity Central Station. Tilkobling til andre nettverk kan skade monitoren eller pasienten. Hvis du har spørsmål angående nettverkskontakter eller utstyr, kan du ta kontakt med institusjonens IT-avdeling. a b c 1. Koble til strømkabelen bak på monitoren (a). 2. Hvis monitoren skal settes i nettverk (med Acuity Central Station), kobler du til nettverkskabelen bak på monitoren (b). 3. Koble potensialutjevningskabelen (jording) til sentralpotensialutjevningkontakten (c). 4. Trykk på av/på--knappen (bekreftes med en pipetone).

22 18 Drift Welch Allyn 1500 Patient Monitor 5. Bekreft dialogboksen Ny pasient med Ja eller Nei. Ja: Tidligere pasientinformasjon slettes. Pasientinformasjonen kan angis via Innstillinger-menyen (Innstillinger > Pasientinformasjon) se Pasientinformasjon på side 87. Nei: Tidligere pasientinformasjon, hvis det finnes, brukes. 6. Kontroller innstillingene. Slå monitoren på eller av Forsiktig Kontroller at pasienten eller en person med pasientkontakt ikke kommer i kontakt med strømførende deler av noen kontakter, inkludert RJ45- kontakten og USB-kontakten, når dekselet åpnes. Trykk på av/på-knappen for å slå på monitoren. Trykk på av/på-knappen i omlag 4 sekunder for å slå av monitoren. Den følgende meldingen vises når monitoren slås av. Monitoren slås av, vennligst vent.

23 Bruksanvisning Drift 19 Strømtilførsel Nettstrømmen er koblet til Når strømmen er koblet til, lyser strømlampen (a). Når strømmen er koblet til og batteriet lader, lyser både strømlampen (a) og batterilampen (b). Se Lade opp batteriet på side 75 for batterilading. a b Strømavbrudd Merk Ved strømavbrudd går monitoren automatisk over til batteridrift. Brukerinnstillingene beholdes. Koble fra strømmen Koble fra strømkabelen for å isolere monitoren fra strømnettet.

24 20 Drift Welch Allyn 1500 Patient Monitor Batteridrift To batterier er tilgjengelig for Monitor: Li-Ion-batteri: Denne batteritypen vil gi strøm i ca. to timer når batteriet er fulladet. Blysyrebatteri: Denne batteritypen vil gi strøm i ca. én time når batteriet er fulladet. Når batteriet brukes, vises batterisymbolet ved siden av klokkeslettet. Batteriindikatoren gir en omtrentlig visning av batterikapasiteten: Fullt = mellom 87,5 % og 100 % kapasitet. 3/4 fullt = mellom 62,5 % og 87,5 % kapasitet. Halvfullt = mellom 37,5 % og 62,5 % kapasitet. 1/4 fullt = mellom 12,5 % og 37,5 % kapasitet. Tomt = mellom 0 % og 12,5 % kapasitet. Når batteriet nesten er utladet: alarmmeldingen Lavt batteri vises batterisymbolet blinker en hørbar alarmtone høres den visuelle alarmindikatoren blinker blått Visuell alarmindikator Hvis monitoren ikke kobles til strømnettet, vises meldingen Batteriet er nesten utladet etter noen minutter, og en kontinuerlig pipetone høres. Monitoren slås av. Hvis monitoren kobles til strømnettet i løpet av denne perioden, vil monitoren fortsatt være på. Koble monitoren til strømnettet. Se Lade opp batteriet på side 75 for batterilading.

25 Bruksanvisning Drift 21 Ilegging av registratorpapir Merk Monitor leveres uten utskriftspapir. Bruk kun originalt Welch Allyn utskriftspapir. Det termiske papiret er følsomt overfor varme, fuktighet og kjemisk damp. Lagre papiret kjølig og tørt på et sted uten kjemikalier. b a c 1. Dra låseklemmen (a) fram. Papirskuffen låses opp. 2. Dra papirskuffen ut. 3. Legg i papir og dra begynnelsen på papiret ut. Kontroller at papirmerket (b) ligger opp. 4. Sett i skuffen og lukk den. Kontroller at papiret ligger nøyaktig mellom sporene (c).

26 22 Drift Welch Allyn 1500 Patient Monitor Innstillinger ved første gangs bruk Forsiktig Kun autorisert personell, opplært i driften av denne monitoren, er kvalifisert til å klargjøre oppsettene i den følgende menyen. 1. Trykk på Innstillinger-knappen. 2. Bruk trimknappen til å angi passordet (det kliniske passordet for alarmen og systemets undermenyer er 49, 48, 46). 3. Velg parametere og endre verdier. Trykk for å bekrefte innstillingen. 4. De generelle alarminnstillingene som inkluderer stillhetstid og forsinkelsestid, angis i menyen: Administrator > Alarm De generelle innstillingene, inkludert høyde- og vektenheter, klokkeslett og dato og innstillingen for å koble til Acuity, angis i menyen: Administrator > System Merk Informasjon om innstillingene i Administrator-menyen og passordene får du i avsnittet om innstillinger (se Administrator på side 88). Lagring av brukerdefinerte innstillinger som standard Alle monitorinnstillinger, inkludert alarminnstillinger, huskes til monitoren slås av. Hvis du vil lagre de brukerdefinerte innstillingene som standard, velger du Administrator > System > Lagre standard brukerinnstillinger. Du blir bedt om å bekrefte: Lagre standard brukerinnstillinger? OK Avbryt Gjenoppretting av brukerinnstillingene 1. Trykk på Innstillinger-knappen. 2. Velg Gjenopprette standard brukerinnstillinger. Du blir bedt om å bekrefte: Gjenopprette standard brukerinnstillinger? OK Avbryt

27 Bruksanvisning Drift 23 Standby-modus Denne modusen velges for å avbryte overvåkingen av pasienten midlertidig til du er klar til å fortsette. All pasientinformasjon lagres. Når du trykker på Standby--knappen, vises den følgende skjermen: Merk Merk Hvis en pasient ikke har blitt bekreftet, går all pasientinformasjon tapt når monitoren går i Standby-modus. Når monitoren er koblet til Acuity Central Station, får du andre alternativer. Meldingen Standby-modus Trykk på en hvilken som helst tast for å gjenoppta overvåkingen vises på monitoren til du trykker på hvilken som helst knapp. ADVARSEL I Standby-modus, vises og innhentes ikke lenger informasjon om vitale tegn og alarmer. Du blir bedt om å bekrefte den samme pasienten: Hvis Nei velges, slettes pasientinformasjonen. Merk Etter at Standby-modus er avsluttet, må du kontrollere at NIBT-intervallene er gjenaktivert ved å starte en NIBT-måling manuelt.

28 24 Drift Welch Allyn 1500 Patient Monitor Trenddata Monitoren registrerer opptil 24 timer med trenddata i intervaller på 1 minutt. Trendverdiene vises ved det brukerdefinerte intervallet (se under) og også etter hver manuelle NIBT-måling. Trenddata slettes når en ny pasient angis. Når minnet er fullt, overskrives de eldste dataene. Visningsintervallet for trendtabellen kan velges med intervaller på ett minutt, fem minutter, 15 minutter, én time eller fire timer. Visning av og innstillinger for trenddata Trykk på Trend--knappen. Tidligere målinger vises ved hjelp av opp/ned-ikonene. Bruk trimknappen til å velge trendvisningsintervallet med rullegardinmenyen i Intervall--innstillingen. Alternativet Tøm sletter alle lagrede trenddata. Alternativet Skrive ut skriver ut trenddataene som vises på skjermen.

29 Bruksanvisning Drift 25 Definering av skjermkurver Merk Kun EKG-avledninger er tilgjengelig for kurve Trykk på Innstillinger-knappen. 2. Velg Kurver. 3. Kurvene 1 til og med 5 konfigureres ved hjelp av rullegardinmenyene. 4. Angi amplitude for hver kurve i henhold til preferanse og signalstyrke. Angi kurvehastigheten (for alle kurver) i henhold til preferanser og pasient. Merk Verdier for RESP- og SpO 2 -kurvehastighet kan ikke konfigureres. 5. Velg OK for å lagre.

30 26 Drift Welch Allyn 1500 Patient Monitor Definering av parameterfelter 1. Trykk på Innstillinger-knappen. 2. Velg Parametere Skjermen vil variere i henhold til de lisensierte alternativene. IBT er alltid tilgjengelig. Når etco 2 er aktivert, erstatter CO 2 -parameteren RF-parameteren under hjertefrekvensen. Når ST-parameteren er aktivert, erstatter ST-parameteren RF-verdien, og RF-verdien flyttes til under ST-parameter. Når både etco 2 og ST-parameterene er aktivert, vises begge verdier under hjertefrekvensen (RF vises ikke). RF, eller når aktivert, etco 2- måling, ST-måling eller både ST- og etco 2 -målinger. IBT-målinger når aktivert

31 Bruksanvisning Drift 27 Innstillinger via et parameterfelt 1. Velg ønsket parametermålingsfelt med trimknappen. En hvit ramme vises rundt det valgte feltet. 2. Trykk på trimknappen for å vise menyen. Følgende eksempel vises når innstillingsskjermen for hjertefrekvens velges. Andre innstillingsskjermer ligner: 3. Se Lagring av brukerdefinerte innstillinger som standard på side 22 for å lagre innstillingene som standard brukerinnstillinger.

32 28 Drift Welch Allyn 1500 Patient Monitor

33 29 4 Alarmer Visning av alarmer Under første oppstart Under overvåking Ingen alarmer vises hvis det ikke er en pasient som overvåkes. Det er tre alarmprioriteter: Alarmtype Prioritet Visuell alarmindikatorlampe Hørbart signal Visning Teknisk Lav Blå Én dyp tone hvert 2. sekund Tekst vises i alarmstatusfeltet nederst. Parameter Medium Gul (blinker med parameterfeltet) Parameter Høy Rød (blinker med parameterfeltet) Dødelig Høy Rød (blinker med parameterfeltet) To toner, høy/lav hvert sekund. Tre høye toner hvert sekund. Tre høye toner hvert sekund. Tekst vises i alarmstatusfeltet nederst. Gult, blinkende parameterfelt. Tekst vises i alarmstatusfeltet nederst. Rødt, blinkende parameterfelt. Tekst vises i alarmstatusfeltet nederst. Rødt, blinkende parameterfelt. Visuell alarmindikator Parameterfelt Tekstvisning

34 30 Alarmer Welch Allyn 1500 Patient Monitor Avbryting av en alarm Bekrefte en alarm Alarmgrense Teknisk alarm Trykk på Alarmstillhet --knappen. Den hørbare alarmen avbrytes i 1, 1,5 eller 2 minutter. Den visuelle parameteralarmen blir fortsatt vist. Etter den definerte stillhetstiden, aktiveres alarmen på nytt. Stillhetstiden defineres i Innstillinger > Administratorinnstillinger> Alarmer > Alarmstillhetstid (se Administrator på side 88). Du kan bekrefte en teknisk alarm ved å trykke på Alarmstillhet--knappen alarmen aktiveres ikke på nytt.. Denne Utsette alle alarmer Alarmutsettelsen brukes til å deaktivere alle alarmer forårsaket av for eksempel frakobling av pasientkabler, løse elektroder eller flytting av pasienten. Alarmen utsettes i 1, 1,5 eller 2 minutter I løpet av denne tiden blir meldingen Alarmer utsatt vist. Alarmutsettelsestiden defineres i menyen Innstillinger > Administrator> Alarmer > Alarmutsettelsestid (se Administrator på side 88). 1. Trykk på Innstillinger--knappen. 2. Velg Utsette alarmer. En melding på meldingslinjen indikerer at alarmene er utsatt. Hvis du vil aktivere alarmene på nytt før den angitte tiden, trykker du på Innstillingerknappen på nytt. Menyoppføringen endres til Gjenoppta alarmer. Velg dette alternativet for å aktivere på nytt.

35 Bruksanvisning Alarmer 31 Slå av en individuell parameteralarm ADVARSEL Den hørbare alarmen er avbrutt permanent. Innstillingene blir ikke tilbakestilt. Fysiologiske alarmer for pasienten blir avbrutt. Bruk denne funksjonen kun hvis du skal koble en sensor fra pasienten i en lang tidsperiode. 1. Individuelle alarmer kan stoppes via menyen Alarmer (se under) og i alle parameterfelter ved hjelp av trimknappen for å velge et parameter (en hvit ramme vises rundt det valgte feltet). Trykk på trimknappenfor å vise menyen for dette parameteret. 2. Slå av en individuell grense ved å velge grenseinnstillingen og roter trimknappen til maksimumsgrensen til av velges. 3. Alarm av-symbolet vises i det respektive målingsfeltet. Merk En innstilling er tilgjengelig i Administrator-menyen, som hindrer HF/PF-alarm fra å bli slått av (se Administrator på side 88).

36 32 Alarmer Welch Allyn 1500 Patient Monitor Alarmgrenseinnstilling Merk Merk Når monitoren er koblet til en Acuity Central Station, kan alarmgrenser endres på monitoren eller av Acuity Central Station. Når de blir bekreftet, vil alarmgrensene bli synkronisert for både monitoren og Acuity. Alle alarmgrenser tilbakestilles til standardinnstillingene etter at en ny pasient er bekreftet (se Lagring av brukerdefinerte innstillinger som standard på side 22). Når monitoren er koblet til Acuity, tas standardinnstillingene til monitoren. 1. Trykk på Innstillinger--knappen. 2. Velg menyelementet Alarmer. 3. Bruk trimknappen til å bla gjennom alarminnstillingene og velge grensene. Merk Merk Individuelle parameteralarmgrenser kan angis i parametermenyen (se Overvåking på side 35). Alarminnstillingene for arytmi beskrives i menyalternativet Arytmi på Innstillingermenyen.

37 Bruksanvisning Alarmer 33 Fysiologiske alarmer Alarmforkortelse Beskrivelse Prioritet SpO 2 lav/høy Oksygenmetning i blodet Medium PP lav/høy Perifer puls for SpO 2 Medium RF-EKG lav/høy Respirasjonsfrekvensimpedans Medium Apnégrense Apnétidsgrense overskredet Medium CO 2 lav/høy Inspiratorisk CO 2 Medium RF-CO 2 lav/høy Kapnografisk respirasjonsfrekvens Medium etco 2 lav/høy Endetidal ekspiratorisk CO 2 Medium NIBTs lav/høy Systolisk blodtrykk Medium NIBTm lav/høy Gjennomsnittlig blodtrykk Medium NIBTd lav/høy Diastolisk blodtrykk Medium HF lav/høy Hjertefrekvens Medium Pxs Art lav/høy Invasivt systolisk blodtrykk Medium Pxm Art lav/høy Invasivt gjennomsnittlig blodtrykk Medium Pxd lav/høy Invasivt diastolisk blodtrykk Medium Temperatur lav/høy Temperatur i grader Fahrenheit eller grader Celsius. Medium Merk Alle tekniske alarmer har lav prioritet.

38 34 Alarmer Welch Allyn 1500 Patient Monitor

39 35 5 Overvåking Merk Verdier vises bare når EKG-kabelen eller minst én sensor er tilkoblet. Hvis en sensor er frakoblet, vil det bli avgitt en teknisk alarm. Den målte verdien vil ikke lenger vises hvis sensoren er frakoblet og alarmen godtas. General Koble EKG-elektroder, NIBT-mansjett, SpO 2- sensor, CO 2- sensor og temperatursensor til pasienten. Så snart sensorene er tilkoblet, vil tilhørende indikatorer vises på displayet. Kontroller eller still inn alarmgrenser (se Alarmer på side 29). Merk Denne delen gir en generell oversikt over parametere som kan måles med Monitor. Informasjonen er rettet mot helsepersonell, og ingen spesifikk medisinsk retning er gitt eller underforstått. Eventuelle instrukser som er gitt her, kan ikke overprøve lokale medisinske direktiver. Individuelle parameterinnstillinger i menyen velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27)

40 36 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor ECG Klargjøring av pasient ADVARSEL For å minimere interferens og fare for brannskader på pasienten, skal det bare brukes Welch Allyn EKG-kabler. EKG-kabelen må holdes unna alle elektrokirurgiske kabler, så langt unna som det er mulig. Kontroller at den elektrokirurgiske returavledningen (nøytral) er riktig festet til pasienten, og at kontakten er god. Forsiktig Retningslinjene i denne delen gir kun en oversikt. Dette er ikke en erstatning for, og overprøver heller ikke produsentdokumentasjon, instruksjoner eller avdelingsprosedyrer. Kvaliteten på EKG-sporingen avhenger av hvor mye kontaktmotstand det er mellom elektroden og huden. Følgende punkter må overholdes for å sikre lavest mulig motstand: 1. Barber områdene der elektrodene skal plasseres. 2. Områdene der elektrodene skal plasseres vaskes grundig med sprit. 3. Se til at det er et lag med gel mellom elektroden og huden ved påsetting av elektrodene. Merk Elektrodene bør byttes minst hver 48. time for å opprettholde kvaliteten på signalene ved langsiktig overvåking. Over lengre perioder kan elektrodegelen tørke ut, og pasientens hud kan bli irritert av gelen eller limet. Når elektrodene skal byttes, må ikke de nye elektrodene settes tilbake på nøyaktig samme sted, men ved siden av de opprinnelige posisjonene. Tilkobling av EKG-pasientkabelen Merk Når en elektrode faller av eller motstanden for en elektrode er for høy, vises et symbol for løs elektrode, og det blir utløst en lydalarm. Fargekode: fargene som vises under er i henhold til IEC-krav. AHAfargekonfigurasjonen er angitt i Elektrodeidentifikasjon og fargekode IEC/ AHA på side 39. ADVARSEL Fare for å ødelegge monitoren under defibrillering! Monitoren er av type CF og er kun beskyttet når originale Welch Allyn-pasientkabler brukes.

41 Bruksanvisning Overvåking 37 3 avledninger 5 avledninger

42 38 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor 12 avledninger Merk Denne grafikken viser IEC-fargekonfigurasjonen. AHA-fargekonfigurasjonen (USA) er angitt i Elektrodeidentifikasjon og fargekode IEC/AHA på side 39.

43 Bruksanvisning Overvåking 39 Elektrodeidentifikasjon og fargekode IEC/AHA Elektrodeplasseringene som vises i denne håndboken er merket med fargene i henhold til IEC-krav. De tilsvarende AHA-fargene er gitt nedenfor. System Elektrode- ID IEC (Europa) AHA (USA) Farge Elektrode-ID Farge Ekstremitet R Rød RA (høyre arm) L Gul LA (venstre arm) F Grønn LL (venstre bein) Hvit Svart Bryst C1 Hvit/rød V1 Brun/rød Rød C2 Hvit/gul V2 Brun/gul C3 Hvit/grønn V3 Brun/grønn C4 Hvit/brun V4 Brun/blå C5 Hvit/svart V5 Brun/oransje C6 Hvit/lilla V6 Brun/lilla Nøytral N Svart RL (høyre bein) Grønn

44 40 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor Pacemakerovervåking ADVARSEL Pasienter med pacemaker må følges kontinuerlig fordi hjertefrekvensen fra pacemakeren fortsatt kan registreres ved hjertestans eller enkelte typer arytmier. Se spesifikasjon Tekniske data på side 97 for visning av evnen til avvisning av pacemakerpuls for denne monitoren. ADVARSEL Pacemakerovervåking er ikke mulig med EKG-kabler som har uisolerte avledninger. Sørg for at kun isolerte avledninger for EKG-kabler brukes ved overvåking av pasienter med pacemaker. ADVARSEL Welch Allyn anbefaler å bruke en SpO 2- sensor i tillegg til EKGmåling, og å stille inn alarmområdet for perifer puls (PP) i området mellom hjertefrekvensen (HF), eller å stille inn HF-kilden i SpO 2 -menyen til SpO 2 (se SpO2-innstillinger på side 61). 3 og 5 avledninger for pasienter med pacemaker Illustrasjonen nedenfor viser plassering av elektrodene med en pasientkabel med 5 avledninger for å få optimale resultater for pasienter med en implantert pacemaker. Hvit (C) Rød (R) Svart (N) Gul (L) Grønn (F) Med en pasientkabel med 3 avledninger, er bare R, L og F tilkoblet. IEC Svart (N) Rød (R) Gul (L) Grønn (F) Hvit (C) AHA Grønn (RL) Hvit (RA) Svart (LA) Rød (LL) Brun (V)

45 Bruksanvisning Overvåking 41 Aktivering av Vis pacemaker 1. Velg HF-målefeltet ved hjelp av trimknappen. En hvit ramme vises rundt målefeltet. 2. Trykk på trimknappen for å vise menyen. 3. Bla ned til alternativet Vis pacemaker, og velg Ja. Pacemakermarkeringer presenteres som vertikale linjer (a) på EKG-sporet. Disse vertikale linjene representerer verken omfanget eller varigheten av pacemakerpulsen, men er tidsrelative. a a Merk Innstillingen Analyser Pacem. er ikke gjeldende.

46 42 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor EKG-display Maksimalt fem avledninger kan vises på monitoren. EKG 1, 2 og 3 er EKG-kurvene som er satt opp i kurvevisningsmenyen. Se Definering av skjermkurver på side Trykk på Innstillinger--knappen. 2. Velg Kurver

47 Bruksanvisning Overvåking 43 Hvile-EKG med 12 avledninger (alternativ) Med dette alternativet er det mulig å registrere en hvile-ekg med 12 avledninger. Ett hvile-ekg kan lagres om gangen. Hvile-EKG kan ikke vises på monitoren, men kan skrives ut på den interne skriveren. Når monitoren er koblet til Acuity, eksporteres hvile-ekg-er opp til Acuity automatisk. Merk Hvile-EKG med 12 avledninger er et alternativ og vises bare i Innstillinger-menyen når den er aktivert. Registrering av et hvile-ekg 1. Trykk på Innstillinger--knappen. 2. Velg Hvile-EKG med 12 avledninger. 3. Kontroller elektrodestatus. Se til at grønn på-indikatoren vises for alle elektroder dette indikerer at elektrodemotstanden er innenfor akseptabelt område for å få en gyldig registrering. 4. Velg Starte hvile-ekg med 12 avledninger.. Meldingen Analyse av hvile-ekg pågår vises mens hvile-ekg blir tatt. Dette etterfølges av Hvile-EKG-analysen er fullført. 5. Hvile-EKG blir liggende i minnet til en ny pasient er angitt, eller til EKG overskrives med en ny registrering.

48 44 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor EKG-menyinnstillinger Merk Parameterinnstillingene velges med trimknappen (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Hovedmeny Parameter Beskrivelse HFinnstillinger EKG-avledning Valg av avledninger I, II, III, V, AVL, AVR, AVF Størrelse HF/PF-kilde 1 HF/PF-tone 1 Av/På 2 EKG-filter Enkelt-EKG Vis pacemaker Analyser pacem. HF nedre/øvre grense 3 Cal 0,5; 1, 2, 4 mv/cm EKG, SpO 2, P1 Velg Diagnostikk eller Monitor To forhåndsdefinerte filterinnstillinger kan velges. Disse definerte filteralternativer definerer cut-off-frekvens for Myogram-, Baseline- og Hoved-filtre. Filterdefinisjonene og tilhørende filter-cut-off er definert slik: Baseline Myogram Nettstrøm Diagnostikk 0,05 Hz 150 Hz Som valgt Monitor Hz Som valgt Ja/nei, velg avledning I, II, III eller V. Velg dette alternativet for å analysere en EKG-avledning. Ja/nei viser pacemakerpulser i forhold til tid, men er ikke representativt for enten amplitude, varighet eller polaritet. Ja/nei ikke aktuelt. Område: Nedre grensestandard 50 Øvre grensestandard 120 Genererer en simulert 1 mv-kalibreringsimpulsen på kurven. 1. Dette kan også angis i menyen SpO 2- innstillinger. 2. Hvis SpO 2 er valgt, vil lydnivået på pipelyden stemme overens med SpO 2 -metningen. En høy tone indikerer en høy metning. 3. Den nedre grensen kan ikke settes til en høyere verdi enn den angitte verdien for den øvre grensen, og vice versa. Merk En innstilling er tilgjengelig i Administrator-menyen, som hindrer HF/PF-alarm (øvre/nedre grense) fra å bli slått av (se Administrator på side 88).

49 Bruksanvisning Overvåking 45 EKG-alarmer Alarm Årsak Løsning HF asystole/asy Ingen QRS registrert i 4 sekunder Sjekk pasienten. EKG-signal lavere enn 0,5 mv HF ventrikulær fibrillering / VF Ingen organisert ventrikulær rytme er registrert Sjekk pasienten. EKG-signal lavere enn 0,5 mv HF artefakt Pasienten har flyttet på seg Ro pasienten ned HF > [øvre grense] HF < [nedre grense] Defekt elektrode Forstyrrelser fra andre enheter Hjertefrekvensen høyere/lavere enn alarmgrensen Kontroller elektrodeputene Fjern kilden til interferens Sjekk pasienten. HF avledning av Elektrode løs/defekt Sjekk og fest på nytt / bytt elektroder Pasientkabel defekt Bytt pasientkabelen

50 46 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor Arytmi Arytmiinnstillinger Merk Merk Den fullstendige arytmimenyen vises kun når det fullstendige arytmialternativet er lisensiert. Når det fullstendige arytmialternativet ikke er aktivert, er innstillingene kun angitt for VFib, Asystole og Vtach. Arytmi-menyen er ikke tilgjengelig når monitoren er koblet til Acuity. 1. Trykk på Innstillinger-knappen. 2. Velg Arytmi. Standardinnstillingene er i fet skrifttype. Hovedmeny Parameter Beskrivelse Arytmiinnstillinger VFib Alarmnivå Dødelig (kan ikke endres), Skriv ut ved alarm Ja/nei Asystole Alarmnivå Dødelig (kan ikke endres), Skriv ut ved alarm Ja/nei VTach VTach-grense 100 til 200 (125), Alarmnivå Dødelig (kan ikke endres), Skriv ut ved alarm Ja/ Nei PVC-serie VRyhthm Dobbeltslag PVC/min Bigemini PVC-serie 3 til 6 (6) Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei PVC/min 1 til 30 (30) Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei

51 Bruksanvisning Overvåking 47 Hovedmeny Parameter Beskrivelse Arytmiinnstillinger (fortsetter) Trigemini Takykardi Bradykardi Pause Uregelmessig (uregelmessig rytme) Non-capture (pacemaker non-capture) Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Takykardi 150 til 250 (180) Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Bradykardi 20 til 100 (45) Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei. Dette er en uregelmessighet i R-Rintervall over en serie på minst 16 ikkeventrikulære slag. Antall slag analysert er gitt i alternativer. Alarmnivå (Høy, Middels, Lav, Av), Skriv ut ved alarm Ja/Nei. Dette gjelder pasienter med pacemakere som har alternativet Analyser Pacem. aktivert (se alternativer nedenfor) et slag følger ikke direkte en pacemaker. Alternativer Uregelmessig grense Ja/Nei, angitt grense mellom 45 og 120 (45) Enkelt-EKG Vis pacemaker Analyser Pacem. Arytmi Av Forhåndsinnstillinger Omlær ST/ARR Ja/nei, velg avledning I, II, III eller V. Velg dette alternativet for å analysere en EKG-avledning. Ja/Nei viser pacemakerpulser i forhold til tid, men er ikke representativt for enten amplitude, varighet eller polaritet. Ja/Nei aktiverer non-capture (se over). Slår av alle alarmer unntatt VFib, Asystole og VTach som fortsatt er satt til høyeste alarmnivå. Tilbakestiller alle arytmiinnstillinger til standard. Omtrent komplekser brukes til å stille inn parametrene (varighet, amplitude osv.) for arytmianalyse. Velg dette alternativet for å omdefinere malen som brukes.

52 48 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor ST-måling (tilleggsfunksjon) ST-innstillinger Merk Når monitoren er koblet til Acuity Central Station, vil Acuity gi ST-støtte, og ST alternativet vises ikke på monitoren. ST-målinger kan bare vises når hele arytmier og ST-alternativet er lisensiert, og når ST er aktivert i innstillingsparametrene (se Definering av parameterfelter på side 26). Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Hovedmeny Parameter Beskrivelse ST-innstillinger Omlær ST Analyserer QRS-komplekser på nytt for å bestemme grunnleggende målenivåer. ST-avledning 1 Angi avledning for måling 1 (standard avledning II) ST-avledning 2 Angi avledning for måling 1 (standard avledning V) ST-målepunkt Auto, 60, 80. Nedre grense / øvre grense Område: 10 til +10 Nedre grensestandard 1 Øvre grensestandard +1 Alarmnivå Skriv ut ved alarm Forhåndsinnstillinger Av, Lav, Middels, Høy Ja, Nei Velg for å få alle ST innstillinger tilbake til standardverdiene. ST-alarmmeldinger Alarm Årsak Løsning ST > [øvre grense] ST< [nedre grense] ST er høyere eller lavere enn alarmgrensen Sjekk pasienten.

53 Bruksanvisning Overvåking 49 Respirasjonsfrekvens Merk RF-målefeltet vises ikke hvis etco 2- feltet er aktivert. Hvis RF skal måles via EKG i stedet for etco 2, må etco 2- målefeltet deaktiveres på følgende måte: Trykk på Innstillinger-knappen, velg Parametere og deaktiver etco 2 (Nei). Merk RF-signalet måles via R- (RA) og F (LL)-elektroder av EKG-kabelen (impedansmåling). Når pasienten er tilkoblet, kan det gå cirka 30 sekunder før en pålitelig verdi vil vises. Innstillinger av respirasjonsfrekvens Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Hovedmeny Parameter Beskrivelse RESP aktivert Visning av RF-måling Ja, nei. Når respirasjon ikke er aktivert, vises (deaktivert) i måleskjermbildet. Apné Apnétid 6, 10, 15, 20, 25, 30 sekunder RF-innstillinger Nedre grense / øvre grense Område: Nedre grensestandard 5 Øvre grensestandard 30

54 50 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor Alarmer som gjelder respirasjonsfrekvens Alarm Årsak Løsning RF utenfor spekteret (for høy) Pasientens RF er for høy for nøyaktig måling Elektrisk interferens fra andre enheter Signal forstyrret på grunn av hyppige artefakter forårsaket av dårlig elektrodekontakt Sjekk pasienten. Fjern kilden til interferens Sjekk og fest på nytt / bytt elektroder om nødvendig RF-avledning av Elektrode løs/defekt Sjekk og fest på nytt / bytt elektroder RF-artefakt Pasienten har flyttet på seg Ro pasienten ned RF > [øvre grense] RF < [nedre grense] Forstyrrelser fra andre enheter Defekt elektrode RF AF er høyere eller lavere enn alarmgrensen Fjern kilden til interferens Sjekk/bytt elektroder Sjekk pasienten.

55 Bruksanvisning Overvåking 51 etco 2 -måling Merk Merk etco 2 -menyen vises bare når etco 2- alternativet er aktivert. Hvis etco 2- målefeltet ikke vises, må du sjekke at den er aktivert i parameterinnstillingene etco 2 -menyen er ikke tilgjengelig når monitoren er koblet til Acuity. Trykk på Innstillinger-knappen etco 2., gå inn i menyen Innstillinger/parametere og aktivere Introduksjon Kun Welch Allyn-godkjent tilbehør skal brukes til etco 2 -overvåking. ADVARSEL Filterslangen må plasseres forsiktig på en slik måte at den ikke vikler seg inn i pasienten eller fører til kvelningsfare. ADVARSEL Filterslangen kan antennes i nærvær av oksygen når den utsettes direkte for laser, ESU-utstyr eller høy varme. Når du utfører hode- og halsprosedyrer som involverer laser, elektrokirurgiske enheter eller høy varme, må utstyret brukes med stor grad av aktsomhet for å hindre antenning av filterslange eller operasjonsoppdekning ADVARSEL Ved bruk av en samplingslange for intuberte pasienter med et lukket sugesystem, må ikke luftveisadapteren plasseres mellom sugekateteret og endotrakealtuben. Dette er for å sikre at luftveisadapteren ikke forstyrrer funksjonen av sugekateteret. ADVARSEL Løse eller skadede tilkoblinger kan føre til at ventilasjonen ikke fungerer riktig, eller kan forårsake en unøyaktig måling av respirasjonsgasser. Alle komponenter må kobles og kontrolleres for lekkasjer i henhold til standard kliniske prosedyrer. ADVARSEL Ikke skjær i, fjern deler av, bøy eller knus samplingslangen. Dette kan føre til feilaktige resultater.

56 52 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor ADVARSEL Hvis for mye fuktighet kommer inn i samplingslangen (dvs. fra luftfuktighet eller innånding av uvanlig fuktig luft), og samplingslangen ikke kan slettes, vises meldingen Filterslangeblokkering i meldingsområdet. Bytt samplingslange når melding om filterslangeblokkering vises. Forsiktig I høytliggende områder kan EtCO 2- verdiene være lavere enn verdier observert ved havnivå, slik det er beskrevet i Daltons lov for partialtrykk. Når du bruker monitoren i høytliggende miljøer, er det tilrådelig å vurdere å justere alarminnstillinger for EtCO 2 tilsvarende. Forsiktig Microstream EtCO 2 samplingslanger er laget for bruk på én pasient, og skal ikke reprosesseres. Ikke forsøk å rengjøre, desinfisere, sterilisere eller skylle noen del av samplingslangen, da dette kan forårsake skade på monitoren. Forsiktig Kast samplingslanger i henhold til standard driftsprosedyrer eller lokale forskrifter for kassering av forurenset medisinsk avfall. Forsiktig Før bruk må bruksanvisningen for Microstream EtCO 2 samplingslanger leses nøye. Forsiktig Bruk bare Microstream EtCO 2 samplingslanger for å sikre at monitoren fungerer som den skal. Forsiktig Kast Microstream EtCO 2 samplingslanger i henhold til standard driftsprosedyrer eller lokale forskrifter for kassering av forurenset medisinsk avfall. Forsiktig Luertilkoblingen på samplingslangen bør fjernes fra monitoren ved nebulisering eller sug på intuberte pasienter, for å unngå økt fuktighet og okklusjon i samplingslangen. Forsiktig Bytt samplingslangen i henhold til sykehusprotokollen eller når en blokkering indikeres av monitoren. Store mengde pasientsekret eller opphopning av væske i luftslangene kan okkludere samplingslangen, og krever dermed hyppigere utskifting.

57 Bruksanvisning Overvåking 53 Klargjøring av Oridion-sensoren etco 2- innstillinger Luertilkoblingen på samplingslangen bør fjernes fra monitoren ved nebulisering eller sug på intuberte pasienter, for å unngå økt fuktighet og okklusjon i samplingslangen. Bytt samplingslangen i henhold til sykehusprotokollen eller når en blokkering indikeres av monitoren. Store mengde pasientsekret eller opphopning av væske i luftslangene kan okkludere samplingslangen, og krever dermed hyppigere utskifting. Når du kobler en samplingslange til monitoren, må samplingslange-kontakten skrus med klokken inn i monitorens CO 2- port til det ikke går lenger, for å sikre at den er koblet ordentlig til monitoren. Dette vil sikre at det ikke er lekkasje av gasser under målingen ved koblingspunktet og at det ikke går ut over målenøyaktigheten. Når forsiktighetsmeldingen Blokkering! vises på skjermen, er dette en indikasjon på at filterslangen som er festet til den håndholdte monitoren er blokkert, og CO 2 - pumpen vil stoppe med å pumpe inn pasientpusten inn i monitoren for testing. Koble først fra og deretter til filterslangen. Hvis meldingen fremdeles vises, kobler du fra filterslangen og bytter den. Når en aktiv filterslange er festet til den håndholdte monitoren, vil pumpen automatisk gjenoppta driften. Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Parameter Størrelse Enheter Apnétid EtCO 2 nedre/øvre grense Beskrivelse 0 til 40 mmhg, 0 til 60 mmhg, 0 til 80 mmhg mmhg/kpa 6, 10, 15, 20, 25, 30 sekunder Område: 0 99 mmhg Nedre grensestandard 25 mmhg / 3 kpa) Øvre grensestandard 60 mmhg / 8 kpa) RF nedre grense / øvre grense Område: Nedre grensestandard 5 Øvre grensestandard 30 FiCO 2 øvre grense 2 25 mmhg (5 mmhg / 0,7 kpa)

58 54 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor etco 2 -alarmer Alarm Årsak Løsning etco 2 > [øvre grense] etco 2 < [nedre grense] RF > [øvre grense] RF < [nedre grense] FiCO 2 > [øvre grense] CO 2 behøver kalibrering (vises når CO 2 =0mmHg) etco 2 er høyere / lavere enn alarmgrensen RF er høyere/lavere enn alarmgrensen FiCO 2 har overskredet alarmgrensen CO 2- målingen er for lav grunnet: Skitten luftveisadapter Feil kalibrering Sjekk pasienten. Sjekk pasienten. Sjekk pasienten og ventilatoren Bytt adapter, nullstill om nødvendig Gjennomfør nullstilling

59 Bruksanvisning Overvåking 55 NIBT-overvåking ADVARSEL For å unngå omfattende press på ekstremiteten, er det svært viktig å: velge riktig mansjettstørrelse. kontrollere initialtrykket i NIBT-menyen. Riktig initialtrykk er 160 mmhg for voksne, 120 mmhg for barn og 90 mmhg for spedbarn. ADVARSEL Ved langvarig overvåking eller automatisk drift, må pasiententilkoblingspunktene og ekstremiteten mansjetten er festet til, kontrolleres regelmessig for tegn på iskemi, purpura og/eller nevropati. ADVARSEL Mansjetten må ikke være knyttet til en ekstremitet som allerede brukes til intervensjon, som infusjoner eller SpO 2 -måling. ADVARSEL Sørg for at slangen ikke komprimeres, da dette kan føre til uriktige måleresultater. ADVARSEL Mansjetten må alltid legges på nivå med høyre atrium for å oppnå riktig arterietrykk. Sørg for at mansjetten er festet til venstre eller høyre overarm. Bruk riktig mansjettstørrelse for den aktuelle pasienten. kontrollere initialtrykket i NIBT-menyen. Merk Monitoren angir maksimumtrykket på følgende måte: Voksne: 270 mmhg Barn: 180 mmhg Spedbarn: 150 mmhg

60 56 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor Start en enkel NIBT-måling 1. Trykk på NIBT start / stopp-knappen. 2. Målingen kan stoppes når som helst ved å trykke på knappen igjen. Automatisk blodtrykksmåling 1. Trykk på intervallknappen for NIBT-måling. 2. Velg intervall mellom 3 minutter og 60 minutter, og bekreft valget med OK. 3. Meldingen NIBT-intervall xx minutter vises. 4. Den første målingen startes etter at intervallet er valgt, eller kan umiddelbart igangsettes ved å trykke på NIBT start/stopp-knappen. Merk Merk Etter at Standby-modus er avsluttet, må du kontrollere at NIBT-intervallene er gjenaktivert ved å starte en NIBT-måling manuelt. Disse innstillingene nullstilles når Monitor er slått av, og automatisk måling må igjen angis når monitoren blir slått på.

61 Bruksanvisning Overvåking 57 NIBT-innstillinger Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Parameter Beskrivelse NIBT-intervall Av, 3, 5, 10, 15, 30, 60 Format Sys/Dia eller Middelverdi. Slik angis hovedmålingen som skal vises. Dette er en større måling som vises i NIBT-boksen. Den sekundære målingen vises i mindre format ved siden av det definerte målet. Vær oppmerksom på at hovedmålingen vises med parentes. Innledende fyllingstrykk Voksen: 160 Barn: 120 Spedbarn: 90 NIBTs (systolisk blodtrykk) øvre/ nedre grense NIBTd (diastolisk blodtrykk) øvre/nedre grense NIBTm (gjennomsnittlig trykk) øvre/nedre grense Område: Voksne 220/75 Barn: 145/75 Spedbarn: 100/50 Område: Voksne 110/35 Barn: 100/35 Spedbarn: 70/30 Område: Voksne 120/50 Barn: 110/50 Spedbarn: 80/35

62 58 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor NIBT-alarmer Alarm Årsak Løsning NIBT behøver service Ingen NIBT-modul oppdaget Slå av og start på nytt NIBT-artefakt kan ikke måles Pasienten har flyttet på seg Maks. nødvendig trykk er høyere enn initialtrykket på 160 mmhg. 1 Bytt ut monitor Ro pasienten ned Gjenta målingen. Monitoren vil automatisk øke initialtrykket. Kan ikke måle NIBT Pasienten har flyttet på seg Kontroller og ro ned pasienten NIBT mansjettlekkasje Svært ujevn puls Luftslangen er tilstoppet eller lekker Ingen mansjett er tilkoblet, mansjetten er feil påsatt eller defekt Fest mansjetten til en annen ekstremitet med mindre bevegelse eller jevnere puls Sjekk slange og mansjett Kontroller mansjettposisjon. Sjekk stramheten til mansjetten. Kontroller at mansjetten er tilkoblet monitoren. NIBT-signal lavt Blokkert slange, kink i slangen Kontroller og bytt ut slangen om nødvendig. NIBT-tid for lang NIBTs < [nedre grense] Mansjett ikke riktig brukt Pulsen er for lav for å få en god måling Fyllingstiden er overskredet (maks. 135 sekunder) pga. interferens fordi pasienten har beveget seg Det systoliske trykket er for lavt Plasser mansjetten riktig / kontroller mansjetten. Overfør mansjetten til en annen ekstremitet der det er lettere å måle puls. Sjekk pasienten (se også meldingen "kan ikke måles"). Gjenta målingen. Sjekk pasienten og alarmgrenser. NIBTs > [øvre grense] Det systoliske trykket er for høyt Sjekk pasienten og alarmgrenser. NIBTd < [nedre grense] NIBTd > [øvre grense] NIBTm < [nedre grense] NIBTm > [øvre grense] Det diastoliske trykket er for lavt Det diastoliske trykket er for høyt Det gjennomsnittlige trykket er for lavt Det gjennomsnittlige trykket er for høyt Sjekk pasienten og alarmgrenser. Sjekk pasienten og alarmgrenser. Sjekk pasienten og alarmgrenser. Sjekk pasienten og alarmgrenser. 1. Hvis initialtrykket er for lavt, blir målingen umiddelbart startet på nytt, og trykket øker med 60 mmhg.

63 Bruksanvisning Overvåking 59 SpO 2 -overvåking Pulsoksymetri muliggjør kontinuerlig ikke-invasiv overvåking av funksjonell oksygenmetning av arterielt hemoglobin og perifer puls. Displayet viser den kontinuerlige utviklingen av numeriske verdier for SpO 2, pletysmografikurve- og signalkvalitetverdier. Den viste pletysmografikurven er ikke proporsjonal med pulsvolumet. Oppdateringsperioden av måleverdier på displayet er på ca. 2 sekunder. Ifølge standardene kan den midlertidige alarmstillheten angis til maks. 2 minutter. Den største bølgelengden og maksimal optisk effekt av lyset som slippes ut av pulsoksymeterprobene, kan være spesielt nyttig for leger som f.eks utfører fotodynamisk behandling. Dette gjelder: Område for største bølgelengder: 600 nm til 900 nm Maksimal lyseffekt: <15 mw ADVARSEL Det skal bare brukes sensorer anbefalt av Welch Allyn for SpO- 2 - målinger med monitoren. Andre oksygentransdusere (sensorer) kan virke inn på ytelsen og gi feil målinger. ADVARSEL Informasjonen i denne håndboken kan ikke overprøve instruksjoner angitt i bruksanvisningen for SpO 2- sensoren. Før du bruker sensoren må du lese bruksanvisningen for sensoren nøye. ADVARSEL Pulsoksimetere eller sensorer skal ikke brukes ved MR-skanning. Indusert strøm kan potensielt forårsake brannsår, og pulsoksymeter kan påvirke bildet og nøyaktigheten av målingene. ADVARSEL Ikke bruk pulsoksimeter eller sensorer i nærheten MR-utstyr eller i et MR-rom.

64 60 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor ADVARSEL Vevsskader kan være forårsaket av feil bruk av en sensor. Inspiser sensorområdet som beskrevet i bruksanvisningen for sensoren, for å beskytte huden og for å få riktig plassering og feste av sensoren. ADVARSEL Ikke bruk ødelagte pasientkabler, skadede sensorer eller en sensor med eksponerte optiske komponenter. ADVARSEL Stoffer som skaper forstyrrelser: Karboksyhemoglobin kan føre til falskt høye måleverdier. Farger eller stoffer som inneholder farger som påvirker de naturlige blodpigmentene kan også føre til feil måleverdier. ADVARSEL Eksponering for overdreven belysning, for eksempel kirurgiske lamper (spesielt de med xenon-lys), bilirubinlamper, lysstoffrør, infrarøde varmelamper eller direkte sollys, kan påvirke ytelsen til en SpO 2 -sensor. For å hindre eksponering for overdreven belysning, må du være sikker på at sensoren brukes korrekt, og at den er dekket med opakt materiale, om nødvendig. Hvis disse tiltakene ikke følges, kan overdreven belysning føre til feilmålinger. ADVARSEL Endre sensorens posisjon minst hver 4. time.

65 Bruksanvisning Overvåking 61 SpO 2 -innstillinger Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Parameter SpO 2 -alarmpause HF/PF-kilde 1 Beskrivelse HF/PF-tone 1 Av, på 2 SpO 2 nedre/øvre grense Område: Nedre grensestandard 50 Øvre grensestandard 100 Når alarmen er stoppet, vises meldingen SpO 2 Alarmer stoppet i meldingsfeltet. Alarmen er satt på pause til sensoren er satt på plass igjen. EKG, SpO 2, P1 (valg av hjertefrekvenskilde). Kilden vises i parentes ved siden av HF-parameter. 1. Dette kan også angis i menyen HF-innstillinger. 2. Hvis SpO 2 er HF/PF-kilden, vil lydnivået på pipelyden stemme overens med SpO 2 -metningen. En høy tone indikerer en høy metning.

66 62 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor SpO 2 -alarmer Alarm Årsak Løsning SpO 2 sjekk sensor Defekt SpO 2 -sensor Bytt sensoren. SpO 2 sjekk sensorplassering Feil innstillinger i monitoren Dårlig sensorkontakt, eller sensor har falt av Sensor blir forstyrret av omgivelseslys Sensor defekt (rødt lys på sensoren lyser ikke) Kontroller monitorinnstillingene. Sjekk kontakten mellom sensoren og pasienten. Dekk til sensoren. Bytt sensoren. SpO 2 lav perfusjon Sensor er ikke godt nok festet Kontroller sensoren og fest på nytt. Neglelakk på finger Tykk hud Sensor mislyktes Fjern neglelakk. Bytt finger Bytt sensor Weak signal se SpO 2 lav perfusjon over se SpO 2 lav perfusjon over SpO 2 ikke tilkoblet SpO 2 ikke tilkoblet monitoren Koble til sensoren. SpO 2 artefakt Pasienten har flyttet på seg Ro pasienten ned Hemodynamisk interferens For tynn hud Plasser sensoren på en annen ekstremitet. Fest sensoren til en større finger. SpO 2 [nedre grense] SpO 2 for lav Sjekk pasienten og alarmgrenser. SpO 2 > [øvre grense] SpO 2 for høy Sjekk pasienten og alarmgrenser. PF < [nedre grense] Pulsfrekvens for lav Sjekk pasienten og alarmgrenser. PF > [øvre grense] Pulsfrekvens for høy Sjekk pasienten og alarmgrenser.

67 Bruksanvisning Overvåking 63 IBT-overvåking ADVARSEL Les produsentens instruksjoner nøye før du tar i bruk settet for invasiv blodtrykksmåling. ADVARSEL Se til at det ikke kommer noe som helst luft inn i systemet når settet brukes på en pasient. ADVARSEL Trykksensoren må legges på nivå med høyre atrium for å oppnå riktig måling av arterietrykk. ADVARSEL Dersom trykksensorposisjonen flyttes etter kalibrering, kan dette gi unøyaktige verdier. ADVARSEL Hvis et invasivt kateter for blodtrykksmåling innføres i en arterie, må sirkulasjonen i de terminale karene kontrolleres regelmessig. ADVARSEL Engangsartikler må ikke brukes på nytt. ADVARSEL Av sikkerhet til pasienten må du se til at ingen av elektrodene, eller pasienten eller personer som berører pasienten kommer i kontakt med ledende elementer, selv om disse er jordet. ADVARSEL Ta forholdsregler når apparatet brukes sammen med høyfrekvensutstyr. For å forhindre feil IBT-målinger, er det viktig å bare bruke sensorer som er beskyttet mot høyfrekvent stråling. Merk Merk Merk Sett og operasjonsprosedyre varierer fra produsent til produsent. Se i produsentens produktdokumentasjon for informasjon om tilkobling. Se i produktdokumentasjonen for transduseren for informasjon om oppvarmingstid/klargjøring før måling samt forflytning av invasive transdusere. P1 er den eneste forbindelsen som kan bestemme HF/PF-kilde.

68 64 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor Klargjøring av en IBT-måling IBT-innstillinger Les produsentens bruksanvisning når det gjelder driftsinformasjon for IBT-sensoren. Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Parameter Nullinnstilling Merking Størrelse Format Beskrivelse IBT1, IBT2 P1, P2 ART PA RA LA CVP IPC 10 til 20 mmhg 10 til 60 mmhg 0 til 150 mmhg 0 til 200 mmhg 0 til 250 mmhg 0 til 300 mmhg Sys/Dia eller Middelverdi. Slik angis hovedmålingen som skal vises. Dette er en større måling som vises i IBT-boksen. Den andre målingen vises i mindre format under hovedmålingen. Vær oppmerksom på at hovedmålingen vises med parentes. IBT1s eller IBT2s (nedre og øvre alarmgrenser for systolisk trykk) IBT1m eller IBT2m (nedre og øvre alarmgrenser for gjennomsnittlig trykk) IBT1d eller IBT2d (nedre og øvre alarmgrenser for diastolisk trykk) Område: 30 til 300 Voksne 75/220 Barn: 145/75 Spedbarn: 100/50 Område: 30 til 300 Voksne 35/110 Barn: 35/100 Spedbarn: 30/70 Område: 30 til 300 Voksne 50/120 Barn: 50/110 Spedbarn: 35/80

69 Bruksanvisning Overvåking 65 Nullstilling av IBT Nullinnstillingen må gjennomføres før hver bruk. Sensoren bør kalibreres hver 24. time for å hindre feil måleverdier på grunn av sensorens fysiske nulldrift. Merk Kontroller at sensoren holdes stille under nullstillingen. Dersom trykksensorposisjon flyttes under nullstillingen, kan dette føre til feil verdier. IBT-meldinger 1. Flytt til ønsket IBT-målefelt (P1, P2) med trimknappen.. 2. TRykk på the trimknappen for å vise IBT-menyen. 3. Velg Nullinnstilling med trimknappen, og trykk for å utføre nullstillingen. 4. En rett linje vises i IPT-kurven. Alarm Årsak Løsning IBT behøver service Ingen IBT-modul oppdaget Slå av/på. IBT behøver kalibrering Nullpunktssensor for høy/lav med mer enn ±30 mmhg eller ujevnt trykk Bytt ut monitor. Sjekk slangesystem, sensor og ventiler. Rekalibrer sensoren. IBT artefakt Løs sensorkontakt Inspiser sensoren og kabeltilkoblingen. Feil IBT-verdi vises Manipulasjoner ved sensoren, som f.eks. skylling, har forårsaket variasjonstopper på ±150 mmhg Konstant trykk (±30 mmhg) under kalibreringen i systemet Kalibrer sensoren etter skylling. Sjekk slangesystem, sensor og ventiler. Sett treveisventilen til omgivelsestrykk. Rekalibrer sensoren. IBTs < [nedre grense] Det systoliske trykket er for lavt Sjekk pasienten og alarmgrenser. IBTs > [øvre grense] Det systoliske trykket er for høyt Sjekk pasienten og alarmgrenser. IBTm < [nedre grense] IBTm > [øvre grense] Det gjennomsnittlige trykket er for lavt Det gjennomsnittlige trykket er for høyt Sjekk pasienten og alarmgrenser. Sjekk pasienten og alarmgrenser. IBTd < [nedre grense] Det diastoliske trykket er for lavt Sjekk pasienten og alarmgrenser. IBTd > [øvre grense] Det diastoliske trykket er for høyt Sjekk pasienten og alarmgrenser.

70 66 Overvåking Welch Allyn 1500 Patient Monitor Temperaturovervåking Avhengig av sensortype kan sensoren brukes på øret, huden eller rektum. For å oppnå en pålitelig måleverdi, uavhengig av målested, må varigheten på målingen være minst 2 minutter. Temperaturinnstillinger Parameterinnstillingene velges med trimknappen, som er beskrevet tidligere (se Innstillinger via et parameterfelt på side 27). Standardinnstillinger står med fet skrift. Parameter Beskrivelse Temperaturenheter C eller F Temp nedre/øvre grense Område: 15 C til 45 C (59 F og 113 F) Nedre grensestandard: 35 C (95 F) Øvre grensestandard: 37,8 C (100 F) Temperaturalarmer Alarm Årsak Løsning TEMP ikke tilkoblet TEMP ikke tilkoblet monitoren Koble til sensoren. TEMP behøver service Monitoren har registrert en feil Slå monitoren av/på eller bytt monitor. TEMP utenfor spekteret TEMP < [nedre grense] Temperaturen ligger utenfor måleområdet for monitoren. Sensor- eller monitorproblem Temperatur for lav Sjekk pasienten og alarmgrenser. Kontroller sensoren og monitoren. Slå monitoren av/på. Sjekk pasienten og alarmgrenser. TEMP > [øvre grense] Temperatur for høy Sjekk pasienten og alarmgrenser.

71 67 6 Acuity Central Station Merk Acuity-konnektivitet er en lisensbasert funksjon. Ta kontakt med en salgsrepresentant fra Welch Allyn for å bestille denne funksjonen (se side ii). Nettverksinnstillingene angis av systemadministratoren (se servicehåndboken for Welch Allyn 1500 Patient Monitor). Sikkerhet ADVARSEL Monitoren skal bare kobles til et Acuity-system. Tilkobling til andre nettverk kan skade monitoren eller pasienten. Hvis du har spørsmål angående nettverkskontakter eller utstyr, kan du ta kontakt med institusjonens IT-avdeling. Forsiktig Kontroller at Acuity-nettverkskabelen ikke er skadet. Acuitynettverkskabelen er den eneste koblingen mellom monitoren og Acuity Central Station Forsiktig Når monitoren ikke er koblet til nettverket, vil det ikke komme opp pasientalarmer eller varsler på Acuity Central Station. Forsiktig Hvis du ikke angir alarmgrenser, vil Acuity-systemet bruke forhåndsinnstillinger (for arytmitestgrenser), og standard oppstartsinnstillinger for monitoren. Forsiktig Ekstrautstyr som er koblet til den analoge eller digitale kontakten, må være sertifisert i henhold til de aktuelle IEC-standardene (f.eks. EN for databehandlingsutstyr og EN for medisinsk utstyr). Dessuten skal alle konfigurasjoner overholde systemstandarden IEC Enhver som kobler til ytterligere utstyr til signalinngang- eller signalutgangskontakter, konfigurerer et medisinsk system og er derfor ansvarlig for at systemet overholder kravene for den gjeldende systemstandarden IEC Ta kontakt med IT-avdelingen hvis du har spørsmål.

72 68 Acuity Central Station Welch Allyn 1500 Patient Monitor Introduksjon Acuity Central Station sørger for en sentral pasientovervåking for overvåkingsutstyr som er tilkoblet nettverket. Monitoren kommuniserer via en fastkoblet Acuity-forbindelse. Når monitoren er tilkoblet nettverket, sender den data til Acuity-systemet. Denne typen data blir kontinuerlig analysert for å gi egnede alarm- eller varselmeldinger på Acuity Central Station og annet nettverksutstyr, som f.eks. et varslingspanel i gangen eller på selve monitoren. Acuity lagrer også pasientopplysninger som kan vises eller skrives ut i rapporter. Hvis monitoren mister forbindelsen med Acuity-systemet, vil den fortsette overvåkingen av pasienten og vise pasientopplysningene. Når monitoren ikke kommuniserer med Acuity, fortsetter monitoren å generere lokale pasientalarmer eller varselmeldinger. Når forbindelsen er gjenopprettet, kobles monitoren automatisk opp igjen til Acuity-systemet og laster opp trendinformasjon. Tilkobling til Acuity Central Station Ethernet-kontakten (RJ45) er plassert på baksiden av monitoren. Ethernet-kontakt Forsiktig Kontroller at det er en Welch Allyn-godkjent RJ45-kabel som brukes. Bruk av andre kabler kan skade monitoren.

73 Bruksanvisning Acuity Central Station 69 Arbeidsgang med Acuity Les instruksjonene for Acuity-systemet og ta i bruk hele brukerhåndboken. Aktivering av Acuity-forbindelse Merk Acuity-systemet kan bare aktiveres når alternativet har en godkjent lisens. Hvis Acuity-alternativet ikke har lisens, vil menyalternativet ikke være tilgjengelig. 1. Trykk på Innstillinger-knappen. 2. Velg Administrator > System (krever passord 49, 48, 46) og deretter Acuity aktivert (ja). Viktige merknader når monitoren er koblet til Acuity-systemet Når monitoren er koblet til Acuity-systemet, fungerer den slik det er beskrevet i denne håndboken, bortsett fra når det gjelder følgende: Alarmgrenser kan endres i monitoren eller i Acuity-systemet. Når de blir bekreftet, vil alarmgrensene bli synkronisert for både monitoren og Acuity-systemet. Pasientopplysninger kan endres i monitoren eller i Acuity-systemet. Når de blir bekreftet, vil pasientopplysningene bli synkronisert for både monitoren og Acuitysystemet. Når Acuity er aktivert, men ikke tilkoblet, vil ikke menyalternativet for pasientopplysninger være tilgjengelig. Romnummeret er angitt i Acuity-systemet og kan ikke endres i monitoren (menyalternativet er grått). Arytmi-menyen er ikke tilgjengelig. etco 2- enhetskonfigurasjonen i Innstillinger-menyen for etco 2- er ikke tilgjengelig. Monitoren sender en hvile-ekg med 12 avledninger automatisk til Acuity-systemet når det registreres.

74 70 Acuity Central Station Welch Allyn 1500 Patient Monitor Standardinnstillinger for Acuity-alarm Innstillinger for voksne Parameter Acuity grenseområde Acuity nedre grense (standard) Acuity øvre grense (standard) HF PF (NIBT) PF (IBT) PF (SpO 2 ) SpO 2 SAT (%) RF-EKG RF-CO Apnéforsinkelse (s) 6-30 I/R 15 etco 2 (mmhg) etco 2 (kpa) inco 2 (mmhg) 2-25 I/R 5 inco 2 (kpa) I/R 0.7 P1 Sys P1 Dia P1 Middelverdi P2 Sys P2 Dia P2 Middelverdi NIBT Sys NIBT Dia NIBT Middelverdi Temp (F) Temp (C)

75 Bruksanvisning Acuity Central Station 71 Innstillinger for barn Parameter Acuity grenseområde Acuity nedre grense (standard) Acuity øvre grense (standard) HF PF (NIBT) PF (IBT) PF (SpO 2 ) SpO 2 SAT (%) RF-EKG RF-CO Apnéforsinkelse (s) 6-30 I/R 20 etco 2 (mmhg) etco 2 (kpa) inco 2 (mmhg) 2-25 I/R 5 inco 2 (kpa) I/R 0.7 P1 Sys P1 Dia P1 Middelverdi P2 Sys P2 Dia P2 Middelverdi NIBT Sys NIBT Dia NIBT Middelverdi Temp (F) Temp (C)

76 72 Acuity Central Station Welch Allyn 1500 Patient Monitor Innstillinger for spedbarn Parameter Acuity grenseområde Acuity nedre grense (standard) Acuity øvre grense (standard) HF PF (NIBT) PF (IBT) PF (SpO 2 ) SpO 2 SAT (%) RF-EKG RF-CO Apnéforsinkelse (s) 6-20 I/R 15 etco 2 (mmhg) etco 2 (kpa) inco 2 (mmhg) 2-25 I/R 5 inco 2 (kpa) I/R 0.7 P1 Sys P1 Dia P1 Middelverdi P2 Sys P2 Dia P2 Middelverdi NIBT Sys NIBT Dia NIBT Middelverdi Temp (F) ,0 Temp (C) ,0 37,8

77 73 7 Vedlikehold Vedlikeholdsintervall Denne programvarestyrte monitoren har gjennomgått en programvarerisikoanalyse for å minimere farer i tilknytning til programvarefeil. Det vanlige systemvedlikeholdet må inneholde en funksjonstest i henhold til produsentens anvisninger. Testresultatene skal registreres (se Inspeksjon og rapportering av sjekkliste på side 78). Vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet i dette avsnittet, f.eks. batteribytte, kan bare utføres av en kvalifisert tekniker. Tabellen nedenfor viser intervallene og ansvarsområdene vedlikeholdsarbeidet omfatter. Ditt lands lokale forskrifter kan fastsette ytterligere eller andre inspeksjonsintervaller og tester. Intervall Vedlikehold Ansvarlig Før bruk Hver 6. måned Hver 12. måned Visuell inspeksjon av monitor og kabler Visuell inspeksjon av monitor og kabler Knappekontroll Høyttalerkontroll LED-kontroll Alarmkontroll Årlig test og test etter reparasjon i henhold til IEC/EN CO 2 Kalibrering 1 Bruker Bruker Kvalifisert tekniker 1. Behovet for kalibrering er basert på fysiske komponentendringer som oppstår under bruk. Modulen krever sin første kalibrering etter det som kommer først av 1200 driftstimer eller ett kalenderår, og deretter etter hver 4000 driftstimer eller en gang i året, hva som kommer først. Meldingen Kalibrering behøves vises når timegrensen er nådd. Det anbefales å kalibrere i ett-års-vedlikeholdsprogram, spesielt hvis skjermen brukes til sporadisk, korttidsbruk som er typisk for pasientmonitorer.

78 74 Vedlikehold Welch Allyn 1500 Patient Monitor Visuelt ettersyn Defekte monitorer eller skadede kabler må fjernes fra tjeneste til de blir reparert eller erstattet. Inspiser monitor og kabler for følgende: Monitorinnfatning skadet eller sprukket, svært ripet osv. Skade på LCD-skjermen Skade på sensordeksel, strømnett og potensialutjevningskabler. Skade på tilkoblingspaneler eller koblinger. Lesbarhet av etikettene på baksiden av skjermen. Lesbarhet av anmerkningen på funksjonsknappepanelet. Knappekontroll Høyttalerkontroll LED-kontroll Trykk på alle knapper og trimknappen og kontroller at de fungerer ordentlig. Pipelyder må være hørbare når monitoren slås på (se Nettstrømmen er koblet til på side 19). Koble strøm til monitoren og forsikre deg om at strømlampen lyser. Alarmkontroll Koble fra strømmen og la skjermen stå på i 10 minutter. Koble til strømmen igjen og forsikre deg om at både strømlampen og batterilampen lyser. Alarmkontrollen utføres med SpO 2 -sensor. Slik gjør du: 1. Koble SpO 2 -sensoren til en frivillig og kontroller at målingen er innenfor normalområdet. 2. Slå på SpO 2 -alarmen, og sett grensen til den laveste innstillingen (se SpO2- innstillinger på side 61 ), slik at alarmen aktiveres. 3. Kontroller at de visuelle og hørbare alarmene aktiveres.

79 Bruksanvisning Vedlikehold 75 Batterivedlikehold Lade opp batteriet Batteriet trenger ikke vedlikehold i løpet av normal levetid. Intet vedlikehold er nødvendig under normal drift. Hvis skjermen ikke brukes, må batteriene kontrolleres og lades hver tredje måned. Batteriet bør ikke utlades helt under oppbevaring. Bytt ut batteriet hvert 2 5 år (avhengig av bruk). Bytt ut batteriet når brukstiden faller vesentlig under to timer (lithium-ion-batteri), eller én time (blysyrebatteri). Helt utladete batterier krever følgende oppladningstid: Blysyrebatteri: 80 % kapasitet 2,8 timer, 100 % kapasitet 3,5 timer Li-Ion-batteri: 80 % kapasitet 2,5 timer, 100 % kapasitet 6,5 timer Det er mulig å bruke monitoren når batteriet lades, men dette forlenger ladetiden på batteriet. Kassering av batterier 1. Koble monitoren til strømnettet, men ikke slå den på. 2. Både strøm- og batterilampen lyser. 3. Batterilampen slukkes når batteriet er fulladet. ADVARSEL Advarsel om eksplosjoner. Batteriet må ikke brennes eller kastes som husholdningsavfall. ADVARSEL Brennbarhet og kjemisk fare. Batteriet må ikke åpnes. ADVARSEL Beskytt kontaktene mot kortslutning når du kaster batteriet. Fest ikke-ledende tape på kontaktene. Batterier må kastes i kommunalt godkjente områder eller sendes tilbake til Welch Allyn. Se Resirkulering av monitorkomponenter på side 83.

80 76 Vedlikehold Welch Allyn 1500 Patient Monitor Inspeksjon og rengjøring av monitor og tilbehør ADVARSEL Ikke autoklaver monitoren eller annet tilbehør. ADVARSEL Ikke senk monitoren i væske ved rengjøring. Ikke senk tilbehør i væske ved rengjøring, med mindre tilbehørsprodusentens rengjøringsinstruksjoner eksplisitt krever det. ADVARSEL Fare for brann og elektrisk støt. Koble alltid monitoren fra strømuttaket før du kontrollerer eller rengjør monitoren og tilbehør. Hvis du utsetter noen av disse for væsker, som for eksempel løsemidler for rengjøring, mens de er koblet til strøm, kan dette føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk monitoren og annet tilbehør grundig før du rengjør dem. Se etter tegn på skade eller feil på knapper eller kontakters mekaniske funksjon. Bøy og strekk kablene forsiktig, inspiser dem for skade eller ekstrem slitasje, synlige ledninger eller bøyde kontakter. Forsikre at alle kontakter festes sikkert. Forsikre at alle transdusere og alt tilbehør er innenfor sin utløpsdato. Ved tegn på skade eller feil må dette øyeblikkelig rapporteres til din serviceavdeling. Slik rengjør du monitoren og ev. tilbehør: 1. Tørk av utstyret med lett fuktet (ikke våt) klut med et av de godkjente rengjøringsmidlene oppført i Rengjøringsinstruksjoner og -løsninger på side Rengjør kablene ved å tørke forsiktig fra midten av kabelen. Ikke la isoleringen "hope seg opp". 3. Tørk av ev. overflødig rengjøringsmiddel grundig. Ikke la løsemidler komme inn i eller samle seg opp i kontaktåpninger, låser eller sprekker. Hvis det kommer væske inn i kontaktene, må du tørke området med varm luft, og deretter kontrollere utstyret for å forsikre at det fungerer ordentlig. Forsiktig Kun rengjøringsmiddel anbefalt av Welch Allyn må brukes til dette utstyret. Bruk av andre rengjøringsmidler med høyt syreinnhold eller som på andre måter er uegnet, kan føre til skade på utstyret, inkludert sprekker og forringelse av plastinnfatningen. Forsiktig Følg alltid instruksjonene fra produsenten om blanding/uttynning av rengjøringsmiddelet. Forsiktig Bruk aldri noen av følgende løsninger eller liknende produkter for å rengjøre utstyret: etylalkohol, etanol, aceton, heksan, slipende midler eller skuremidler eller materiale, eller rengjøringsartikler som skader plast.

81 Bruksanvisning Vedlikehold 77 Rengjøringsinstruksjoner og -løsninger Utstyr Rengjøringsanvisninger Godkjente rengjøringsløsninger Monitor 1 EKG-kabel, skjøteledning SpO 2 kabel, skjøteledning Tørk med en nesten tørr klut som er fuktet med rengjøringsmiddel. Tørk av ev. overflødig rengjøringsmiddel grundig. Ikke la løsemidler komme inn i eller samle seg opp i kontaktåpninger eller sprekker. 2 Se produsentens instruksjoner. Se produsentens instruksjoner. 70 %-løsning isopropylalkohol; nøytralt mildt rengjøringsmiddel; alle produkter utviklet for rengjøring av plast. Mildt såpevann, se også produsentens instruksjoner. Se produsentens instruksjoner. Annet tilbehør Se produsentens instruksjoner. Se produsentens instruksjoner. 1. Utstyret kan desinfiseres for å være i samsvar med det offentliges krav til rengjøring og dekontaminering ved søl av blod og andre kroppsvæsker. (I USA: Federal OSHA blood borne pathogens standard: 29 CFR , 12/6/91.) 2. Hvis det kommer væske inn i kontaktene, må du tørke området med varm luft, og deretter kontrollere at monitoren fungerer ordentlig.

82 78 Vedlikehold Welch Allyn 1500 Patient Monitor Inspeksjon og rapportering av sjekkliste Hver 6. måned I henhold til vedlikeholdsintervallene som er beskrevet tidligere bør følgende sjekkliste kopieres og følges. Monitorens serienummer: Inspeksjon Resultat Kontrollert Generell undersøkelse Visuell inspeksjon av monitor. Visuelt ettersyn av LCDskjermen. Visuell inspeksjon av alle kabler, sensorer og tilbehør. monitorinnfatning ikke knust eller sprukket. LCD-skjerm uskadet. Ledningsisolasjon og alle kontakter skal være hele og uten skade. Kabler skal være uten knekk, slitasje eller skade. Alle transdusere og alt tilbehør er innenfor sin utløpsdato. Kontakter og plugger Inn-/utkontakter skal være hele. Knappekontroll Knappene fungerer. Høyttalerkontroll Slå på monitoren ved å trykke på På-knappen LED-kontroll Alarmkontroll Koble SpO 2 -sensor til frivillig Sett SpO 2 -grensen til laveste innstilling Tilbakevendende test Kontroller datoen for forrige inspeksjon og test fra fabrikken Inspeksjonsdato: Inspektør: Pipelyder høres ved oppstart. Standardbildet vises. Strømlampen lyser når strømmen er koblet til. Batterilampen lyser når batteriet lades opp. Måling innenfor normalområdet. Måling utenfor normalområde og visuell og hørbar alarm aktiveres. Hvis det er på tide med en årlig test av monitoren, bør denne testen utføres av en kvalifisert tekniker.

83 Bruksanvisning Vedlikehold 79 Hvert 2. til 5. år Inspeksjon Resultat Kontrollert Internt batteri Bytt ut batteriet når brukstiden faller vesentlig under to timer (lithium-ionbatteri), eller én time (blysyrebatteri). Bytt batteri Inspeksjonsdato: Inspektør:

84 80 Vedlikehold Welch Allyn 1500 Patient Monitor Skifte sikringer ADVARSEL Koble monitoren fra strømnettet før du skifter sikringene. Sikringstyper Slik skifter du sikringen ADVARSEL Sikringene som har gått må kun byttes med de sikringstypene som er angitt på tabellen nedenfor. Spenningsområde Nummer Sikringstype VAC 2 M 1.6 A E 250 V M = Middels tidsforsinkelse E = Utvidet bryteevne 1. Koble monitoren fra strømnettet. 2. Frigjør sikringsholderen ved å klemme forsiktig på sideklemmene og ta ut sikringsholderen. 3. Skift ut begge sikringene. Trykk sikringsholderen inn til de to sideklemmene knepper på plass.

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.4.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM SIDE:1 A V:6 REVISJON: 29 03 2006 28.11.00 ERSTATTER: 13 10 2005 FAGLIG

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

KNAPPER, INDIKATORER OG KONTAKTER

KNAPPER, INDIKATORER OG KONTAKTER DEFIBRILLATOR KNAPPER, KONTAKTER OG INDIKATORER 2 1-10 KNAPPER, INDIKATORER OG KONTAKTER Ekstern strøm SYNK Markør Avledn.- valg Alarm midl. av Rapport Soft Keys Menyknapper Sync Adult Dose 100 120 150

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer