Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Inn for landing Side 1

2 Side 2

3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/ INNTEKTSRAMMER... 8 DRIFTSUTGIFTER ENHETENES DRIFTSRAMMER INVESTERINGER BUDSJETTBALANSEN BAMBLE SKAL HA ØKT BEFOLKNINGSVEKST, PÅ SAMME NIVÅ ELLER HØYERE ENN NASJONAL VEKST BAMBLE KOMMUNE SKAL IMØTEKOMME LOKALSAMFUNNETS KRAV OG BEHOV FOR TJENESTER GJENNOM HELHETLIG PRIORITERING, EFFEKTIV ORGANISERING OG INNOVATIV OPPGAVELØSNING BAMBLE SKAL HA ET ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV SOM BIDRAR TIL ØKT ARBEIDSDELTAKELSE BAMBLE KOMMUNE SKAL BIDRA TIL AT ALLE BARN OG FAMILIER SOM TRENGER DET FÅR TIDLIG OG TILPASSET HJELP BAMBLE KOMMUNE SKAL HA LÆRINGSRESULTATER SOM LIGGER OVER LANDSGJENNOMSNITTET BAMBLE KOMMUNE SKAL SØRGE FOR AT ELDRE OG INNBYGGERE MED STORE OMSORGSBEHOV HAR GOD BRUKERTILFREDSHET I FORHOLD TIL TRYGGHET, VERDIGHET OG LIVSKVALITET BAMBLE KOMMUNE SKAL LEGGE ØKT VEKT PÅ Å FOREBYGGE OG MESTRE HELSE- OG VELFERDSPROBLEMER BAMBLE SKAL FRAMSTÅ SOM EN AV NORGES FREMSTE KYSTKULTURKOMMUNER BAMBLE SKAL HA ET TRYGT OG EFFEKTIVT VEGNETT FOR MYKE TRAFIKANTER OG ØKE PROSENTANDEL GÅENDE OG SYKLENDE TRAFIKKAVVIKLINGEN I BAMBLE SKAL VÆRE EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG TABELL 1A OG 1B DRIFTSBUDSJETT TABELL 2A OG 2B INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDOVERSIKTER ENHETENES DRIFTSRAMMER Side 3

4 Rådmannen har valgt å begrense antall mål til 10 i den kommende handlingsplanperioden for at disse skal få og gis nødvendig fokus og ressurser. Utfordringsnotatet Rådmannens innledning Rådmannen la fram Utfordringsnotatet i strategikonferanse 26. august. Den politiske sluttbehandling og vedtak fant sted i kommunestyret 18. september. Utfordringsnotatet omhandlet 10 prioriterte mål i handlingsplanperioden. Etter den politiske behandling ble disse stående og vedtatt som førende for budsjettet 2015 og handlingsplan fram til I løpet av handlingsplanperioden skal Grenlandskommunene, iht regjeringens planlagte kommunereform, utrede og ta stilling til om det er grunnlag for og riktig for Bamble å inngå i en større kommune med en eller flere Grenlandskommuner. Dette vil være en prosess som vil engasjere og må gis nødvendig fokus og prioritet. Valg av retning, vil etter det man kjenner til, få konsekvenser for kommunens handlingsrom og -oppgaver fra 2019/2020. I utfordringsnotatet framkom det at særtrekk ved Bamble, planforutsetninger og inntektsrammer viser at det er stort behov for å prioritere tiltak som vil gi økt befolkningsvekst, samt vri ressurser fra barnehage, skole og barne-/ungdomsarbeid til helse- og omsorgsoppgaver. Samtidig med dette pågår vedtatte innsparinger, samt at det er behov for ytterligere innsparinger for å få budsjettet i balanse. Kommunestyresak 7/14 og utfordringsnotatet omhandlet prioritering av investeringsmidler i handlingsplanperioden. 3 prosjekter innenfor boligsosial handlingsplan, Kystkulturmuseum og Yggdrasil, er foreslått videreført. På grunn av allerede god barnehagedekning, er ny barnehage, som erstatning for Falkåsen barnehage, ikke anbefalt videreført i handlingsplanperioden. Gjennomføring av prosjektene Nustadjordet, Nustadbakken og Barnebolig på Rugtvedt vil øke driftsutgiftene med 12,9 mill.kroner. En videre utredning om et Kystkulturmuseum og utvikling av et skolesenter på Grasmyr, Yggdrasil, vil kartlegge den økonomiske og konsoliderende effekt av disse. Disse satsinger vil gi et økt tjenestetilbud innen helse og omsorg og en etterlengtet utvikling av skole og museumsaktivitet. Begge utviklingsprosjekt vil foregå i et samarbeid med Telemark fylke. Den demografiske utvikling medfører at kommunens rammetilskudd vil øke for å møte tjenestebehovet for en eldre befolkning. Tilsvarende reduseres rammetilskuddet til barnehage og skole. Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for å innfase nye tiltak uten å øke kommunens inntekter eller redusere tjenestenivået på andre områder. I løpet av handlingsplanperioden anbefales det begge deler. I den forbindelse siterer rådmannen følgende: - Det enkleste er eiendomsskatt Byrådet i Bergen øker avgiftene i stedet for å effektivisere driften (Kommunal Rapport). - Eiendomsskatten er frivillig for kommunen. Eiendomsskatten gir politikerne mulighet til på eget initiativ å finansiere tjenestene som innbyggerne ønsker. (Professor Guttorm Schelderup, BT). Side 4

5 I tillegg er det lagt inn et økt utbytte fra Skagerak energi i slutten av planperioden. Det er vedtatt at befolkningsvekst er det viktigste mål for Bamble kommune i handlingsplanperioden. Uten befolkningsvekst vil ikke Bamble kommune kunne opprettholde dagens tjenestetilbud. Innenfor skole og barnehage har reduksjon i elevtallet allerede medført et svekket skoletilbud. I budsjettet for 2014 ble det avsatt prosjektmidler til å arbeide med strategisk viktige prosjekter. Rådmann fant det derfor riktig å etablere en prosjektstilling(er) for å drive disse fram. Dette er - utvikling av boligområder på Grasmyr - utvikling av et skolesenter på Grasmyr (Yggdrasil) - utvikling av et kystkulturmuseum - innføring og effektiv bruk av mulighetene som ligger i velferdsteknologi. - utvikling av Langesund og Stathelle som tettsteder - utvikling av Skjerkøya næringsområde I Kommunestyrets vedtak ble foreslått investering til skolesenter på Grasmyr tatt ut og en utredning av ungdomskolestrukturen vedtatt igangsatt i Budsjettet i handlingsplanperioden er i balanse. Dette inkluderer en oppbygging av driftsfondet til 10 mill kroner. Som følge av det vedtatte innsparingsprogram på 44 mill kroner fram til 2017 og forslag til nye innsparinger på 4,2 mill kroner, vil innsparingen i 2015 utgjøre 6,9 mill. kroner. Dette vil være krevende og vil innvirke på kommunens tjenestetilbud. Styringsprosessen Handlingsprogrammet er endret i samsvar med F-sak 21/14: Vektlegge kommunens planarbeid som grunnlag for prinsipielle veivalg, både overordnet og i forhold til det enkelte tjenesteområdet i et lengre tidsperspektiv. Vektlegge utfordringsnotatet som grunnlag for bred diskusjon administrativt/ politisk/ innbyggerdialog om status og utvikling av tjenestene de neste fire år. Vektlegge årsmeldingen for tjenesterapportering. Forenkle budsjettfremlegget i oktober med fokus på prioritering av økonomiske ressurser med bakgrunn i føringer fra utfordringsnotatet. Forenkle driftsrapportene til en økonomirapport og avviksrapport. Tore Marthinsen Rådmann Side 5

6 Kommunestyrets vedtak -sak 86/14 Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Formannskapet fastsetter årets arbeidsprosess på våren. Rådmannen forslag til handlingsprogram legges frem i to faser, først utfordringsnotatet og deretter handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet har som formål å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføringen av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. De økonomiske rammene vil være avgjørende for når prioriterte tiltak kan realiseres. Handlingsprogrammet skal vedtas i kommunestyret innen 31.desember Kommunelovens økonomiregler Budsjettforskrift Forslag til nytt økonomireglement 1. Budsjett 2015 og handlingsprogram med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden med følende endringer: Flg. poster legges inn i hele perioden Frivillige lag og organisasjoner Skole styrking av pedagogisk oprativitet Kirke vedlikehold kirkegårder Bambleklubben Rønholthallen drift 1 dag Telemark Interkom. Næringsfond Kulsturskolen SUM Dekkes inn ved bruk av finans-bufferfondet Xxxx xx xxxxx Dekkes inn ved at innlånsrenten ex VAR settes til 3% Innvestering Yggdrasil, skoleutbygging Grasmyr, kr tas ut av handlingsplanen og innarbeides eventuelt når forstudiet foreligger. (4 kv. 2015) Det vil være nødvendig å bygge bufferfond for fremtidige investeringer i forhold til skole, helse, bolig og næringsutvikling. Ungdomskolene på Herre og Rønholt flyttes ikke til Rugtvedt f.o.m. høsten 2015 Omdisponering av avsatte midler til fond. Formannskapet i Bamble avsatte kr. 1mill til utredning av ny tunell fra Halen til Nustad. Midlene ble av formannskapet omdisponert til trafikksikkerhetstiltak i forb. med ny ferge til Langesund. Midlene er pr. d.d. ikke disponert og Bamble kommunestyre omdisponerer midlene som følger : 1) Kr ,- avsettes til asfaltering av turstier/gangveier rundt «Dammane» ved Bamble Helsehus, samt asfaltering av gangvei i Krogshavn fra parkeringsplass til baderampe i syd. 2) Kr ,- avsettes til tiltak i Skjærgårdshallen for å forenkle «rigging» av Hallen fra Idrettsaktiviteter til kulturarena. 3) Kr ,- avsettes til fond for viktige og nødvendige tiltak for utvikling av Langesund som musikk-/festivalby. 4) Midlene i pkt. 2 og 3 disponeres av formannskapet etter søknad. 2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden. 3. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr , til finansiering av investeringer i Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2015 til videre utlån på i inntil kr ,-. 5. Tilskudd til private barnehager: Driftstilskuddet beregnes etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen bruker nasjonal tilskuddssats på kapitaltilskuddet. Tilskuddet skal utgjøre minimum 98% av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering, jfr. forskrift. Det er 4 ikke-kommunale barnehager som mottar 98% og en på 100% Side 6

7 6. I henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes utlånsrammen til kr og garantirammen for lån til kr Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer. 7. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2014: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6.60 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. - Bunnfradrag settes til kr for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer. -Reduksjonsfaktoren settes til 15 %. 8. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2014 videreføres til bruk i Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2015 når regnskapet for 2014 er klart. 9. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas med en ramme for utgifter og inntekter på kr. 1,784 mill. Foretakets detaljbudsjett vedtas i styremøte 4. nov. 2014, jfr. vedlegg til budsjettet. (Ettersendes). 10. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. 11. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3,6 % med følgende unntak: - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt. - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til K- sak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser. Forøvrig vises til formannskapets vedtak i sak Formannskap 70/14 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling, se vedlegg. - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2015 økes med: o Normalgebyr Vann: 3,8 % til kr 2 736,- o Normalgebyr Avløp: 2,5 % til kr 3 626,- o Normalgebyr Renovasjon: 0 % prosent til kr 2 444,- o Normalgebyr Slamtømming: 20,4 % til kr 3 276,- - Det innføres gebyr på gravesøknader på teknisk med kr ,- + mva pr søknad pr. gate. - Feiegebyr økes med 17,5 % i Normalgebyr vil da utgjøre kr 429,- for Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2013, på 2,1 % - Oppholdsbetaling i barnehage økes fra 2.405,- til 2.580,- fra 1.januar (jfr. statsbudsjettet) - Innløsning av festetomt gjøres i henhold til Tomtefesteloven. Minimumspris settes til kr pr m2. Ovenstående innføres fra Pris for tilleggstomter til eksisterende boliger settes til markedspris min. kr pr. m2. Ovenstående innføres fra Egenandeler for helse- og omsorgstjenester følger de til en hver tid gjeldene regler i Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ). Satser reguleres i henhold til endringer i statsbudsjettet for tjenester med maksimalsatser, og prisstigning, alternativt selvkost, for øvrige tjenester. Politisk behandling: Ferdig fra rådmann Budsjettkonferanse for utvidet formannskap Arbeidsmiljøutvalget og dialogmøte Rådsbehandling Utvalgsbehandling Formannskapets innstilling Offentlig ettersyn Kommunestyret F-sak 21/14 Styringsprosesser, budsjett og rapportering i Bamble kommune Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med vedtatt prisstigning. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak. Side 7

8 mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er for 2015 beregnet iht. statsbudsjettets forutsetninger. For legges følgende forutsetninger til grunn: - En årlig realvekst i skatt og rammetilskudd på 1%, 6,5 mill. kroner, pr. år. - En årlig befolkningsvekst 0,2%, 28 personer, pr.år, frie inntekter øker med ca. 1,3 mill. kroner pr. år - Demografiske endringer medfører økt behov for tjenester og det legges inn økt utgiftsutjevning 2 mill. kroner pr. år. - Enhetenes rammer justeres iht. korreksjonene i rammetilskuddet. - Statsbudsjettet for 2015 ble vedtatt i Stortinget 19. desember Endringer i vedtatt statsbudsjett er tatt inn i kommunebudsjettet for flere barnehageplasser og mer fleksible opptak 522 Foreldremoderasjon fra 1.5 istedenfor inntektsgrense økt til kr 276 Utsette (real-)økningen på 100 kr/mnd. i maksimalpris barnehager til (ny maksimalpris fra 1.1 blir 2.480) 242 Rusarbeid i kommunene reversering av økningen i rammetilskuddet mot at midlene øremerkes (utlemming) -269 Styrking av helsestasjonsog skolehelsetjenesten (utover 200 mill) 189 INNTEKTSRAMMER Statsbudsjettet Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren er i regjeringens fremlegg på 6,2 mrd. kr. Vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kr. ble varslet i kommuneproposisjonen. Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. Deflator på 3,0 %, hvorav årslønnsvekst på 3,3 %. Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 % tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn. Skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er opprinnelig budsjettert med 648,8 mill. kroner i I 2015 er skatt og rammetilskudd budsjettert iht statsbudsjettet med 658,8 mill. kroner, økende til 688,3 mill. kroner i Grafen viser utviklingen i perioden Befolknings-vekst Økt utgiftsutjevning Realvekst 1% pr år Vedtatt statsbudsjett Forslag statsbudsjett oppgavekorrigert De største korreksjonene i rammetilskuddet for Bamble (1000 kroner): Reversert kommunal medfinansiering samhandlingsreformen Diverse barnehagetiltak -780 Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårsv Reversering av kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -256 Endring antall elever i statlige og private skoler -220 Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn 283 Økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner, helårsv. 456 Brukerstyrt personlig assistanse 826 Side 8

9 mill. kroner mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Eiendomsskatt Bamble kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, industri, næring, anlegg, boliger og hytter. For 2014 ble det opprinnelig budsjettert 54 mill. kroner, men faktisk inngang blir lavere. Til tross for bortfall av større skatteobjekter i 2014, legges det ikke inn økning for Eiendomskatten er ikke prisjustert siden nytakseringen i 2011, og realverdien er redusert med 4,1 mill. kroner. Fom 2016 legges det til grunn en vekst i nye skatteobjekter som følge av nybygging i kommunen. I 2018 er det lagt til grunn en prisjustering av eiendomskatten for å vise muligheten for finansiering av nye tiltak. Samlet eiendomskatt er da økt til 54,9 mill.kroner i Eiendomsskatt For 2015 skrives eiendomskatten ut med følgende satser: - Generelle skattesatsen er 6.60 promille, og for boliger og fritidseiendommer 2,0 promille. - Bunnfradrag er kr for boligdelen i eiendommer. - Reduksjonsfaktoren er 15 % Prisjustering e-skatt 2018 Økning i E-skatt som følge av nyinvesteringer For legges følgende til grunn: - Nye eiendommer legges inn med 0,5 mill.kroner årlig. - Fra og med 2018 innføres prisjustering av eiendomsskatten , eiendomskatt, realverdi reduseres 2,5% NB konsumprisvekstmål Utbytte fra Skagerak energi I selskapets årsrapport for 2013 er det laget prognose for kraftprisene de neste 5-10 årene. Prisene vil fortsatt svinge, men svingningene vil heretter skje rundt et lavere nivå. Utbyttet for 2013, som ble utbetalt i 2014, var på 5,4 mill. kroner. Forventet utbytte er budsjettert iht. selskapets egen prognose med 2 mill. kroner i Fra og med 2018 er det lagt inn forutsetning om opptrapping mot et normalnivå og utbyttet er økt til 6 mill. kroner. Årsmelding Skagerak energi Økning utbytte Selskapets prognose OB 2014 Faktisk Side 9

10 mill. kroner mill. kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Finansplasseringer For legges det til grunn: - Langsiktig plasseringer er på 277 mill. kroner i Det budsjetteres med en avkastning på 5,5 % rente iht. finansstrategien, samlet 15,3 mill. kroner i % av langsiktige plasserte midler reinvesteres for å opprettholde realverdien av plasseringene, totalt 4,2 mill. kroner i Renter bankinnskudd For legges det til grunn: - Det legges til grunn rentebærende bankinnskudd på 100 mill. kroner. - Forutsetningene i ny bankavtale er lagt til grunn for renteberegningen samtidig som rentenivået er forventet å øke. Innskuddsrenten er beregnet til 2,25 % i 2015, stigende til 3,5 % i Brukerbetalinger, leier, avgifter mv. Satsene for brukerbetalinger, leier mv. justeres generelt iht. kommunal deflator for 2013 på 3,6 %. På en del områder gjelder særskilte regler for regulering av betalingssatser og disse er: VAR-området: reguleres etter selvkost Flyktninger: nettobudsjettering IUA: nettobudsjettering Husleieinntekter kommunale boliger: intern prisjustering. Statlig tilskudd husbankmidler: kun videreformidling av tilskuddet. Oppholdsbetaling barnehage: 3 % kommunal deflator + 100,-pr mnd, jfr statsbudsjettet. Finansplasseringer og renteinntekter For 2015 legges det inn i budsjettet renteinntekter av bankinnskudd og avkastning på finansplasseringene på 17,5 mill. kroner. 50 mill. kroner skal finansiere investeringer iht. kommuneplanen og vil bli brukt i løpet av perioden. Regnskapsførselen for innskuddsordningen i omsorgsboliger endres slik at renteinntektene budsjetteres inn i sin helhet fremover. Til nå har ca 70 av totalt 133 boliger betalt innskudd i omsorgsboliger på til sammen 24 mill. kroner. I perioden legges det inn en liten opptrapping, og i 2018 legges innskuddene fra Nustadbakken og Nustadjordet inn i beregningene. Renteinntekter Startlån er inkludert i tallene Flere områder internasjonalt sliter å hente seg inn etter finanskrisen. Det er også ventet at investeringene i Norge, spesielt innen petroleumsnæringen vil reduseres kraftig framover. Det er derfor usikkerhet rundt framtidig avkastning og det er behov for å ny behandling av vedtatt allokering i finansreglementet. Anleggsobligasjoner er foreslått tatt ut i K/Sak 96/12 Reglement for finansforvaltning Bamble kommune Brukerbetalinger, leier, avgifter mv. Overskuddslikviditet plassert, ca 30 mill.kroner Renteinntekter Startlån Forsinkelsesrenter, purregebyr Investeringsmidler 50 mill.kroner Finansplasseringene 186 mill.kroner totalt Innskudd i omsorgsboliger. Nye boliger lagt inn Renteinntekter bank, innskudd 100 mill.kroner I 2014 utgjør brukerbetalinger, avgifter, leier mv. totalt 143 mill. kroner. VARavgiftene er den største inntektsposten, inntektene er satt til selvkost. Det foretas årlig en prisregulering av satsene for egenandeler, avgifter, leier og lignende. Effekten er lagt inn i enhetenes driftsbudsjetter. Satsene oppjusteres utover ordinær prisstigning på de områdene hvor dette er relevant. Husleiene vil trappes opp som en del av kommunens vedtatte innsparinger ,5 % 3,1 % 4,8 % 5,1 % SA/stab TE VAR SB KO HO 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Inntektsøkning OB 2014 Inntektsøkning i 2015 i % av 2014 Side 10

11 mill. kroner mill. kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram DRIFTSUTGIFTER Renter og avdrag på ordinære lån Gjeldsutvikling Nye Forvaltningslån Forvaltningslån lån pr , Utlån + mislighold Nye ordinære lån Vedtatte lån pr Gjeld Brutto vedtatt gjeld er på ca 959 mill.kroner , økende til ca mill i Gjeld avdras på 30 år. Gjeldsrenten forutsettes 2,8 % i 2015, økende til 3,0 % i Bokført gjeld på kommunens totale låneportefølje var pr kr. 901,2 mill. med en rentekostnad på 2,76 %, noe som er under budsjetterte rentesats på 3 %. Dette skyldes bla. at kommunen i stor grad har benyttet seg av gunstige, korte renter. Norges bank har igjen utsatt økningen i sin rentebane, med en svak økning i perioden Med 1 mrd. kroner i gjeld vil en renteøkning på 0,75 % medføre økte renteutgifter på 7,5 mill. kroner. Opptak av Startlån i kommunen er noe usikker pga. restriksjoner på lån i Husbanken. Pengepolitisk rapport 2/ Netto renter og avdrag i drift Renter og avdrag på nye ordinære lån Renter og avdrag på vedtatte lån pr Samlet lånegjeld, inklusive startlån vil øke til mill.kroner i 2018, hvorav ordinære lån utgjør 862,5 mill.kroner. Netto lånegjeld pr. innbygger vil øke til kr i % 88% 87% 86% 85% 84% 83% Netto lånegjeld pr. innbygger Netto lånegjeld i % av driftsinntekter Side 11

12 mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Lønnsvekst Lønnsvekst kompenseres fullt ut. Det er beregnet en lønnsøkning på 3,3 %. Driftsutgifter Driftsutgifter justeres med konsumprisindeksen for 2013 på 2,1 %, 5,4 mill. kroner. Følgende poster har avvikende prisjustering: - VAR-området: reguleres etter selvkost. - Flyktninger: nettobudsjettering - IUA: nettobudsjettering - Skatt (Sofie, AIG): ekstraordinær kostnadsvekst på 10 og 7,7%. Husleiekostnader kommunale boliger: intern prisjustering. - Statlig husbankmidler: kun videreformidling av tilskuddet. - Tilskudd ikke kommunale barnehager: justeres med 3% kommunal deflator. - Tilskudd Visit Grenland: 3% kommunal deflator. Lønnsvekst og prisjustering Samlet lønnsutgifter for 2015 er beregnet til 660 mill. kroner. Det er beregnet en lønnsøkning på 3,3 %. Det er avsatt felles tilleggsbevilgningspost for lønnsøkninger 2015 og lokale forhandlinger for 2014 og 2015 beregnet samlet til 11.2 mill. kroner. Driftsbudsjettene til enhetene prisjusteres hvert år. Det gis en generell priskompensasjon og større poster vurderes generelt. Enhetenes driftsutgifter justeres iht. konsumprisindeks for ,1 %. Større poster vurderes spesielt og det gis kompensasjon for avvikende prisvekst når denne gir urimelige utslag. Pensjonsutgifter Bamble kommune har pensjonsavtaler med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Fra 2015 skal premieavviket utgiftsføres over 7 år, i dag blir det utgiftsført over 10 år. Finanstilsynet har besluttet å senke maksimal grunnlagsrente for livsforsikringer. Redusert grunnlagsrente fører til at pensjonspremien øker. Fra 2015 vil også uførereformen tre i kraft, og effekten av dette bidrar til å trekke premien ned. Samlet sett blir det en svak økning i pensjonspremiene for Kommunal Landspensjonskasse i snitt fra 14,57 til 14,66 %, og en reduksjon i Statens pensjonskasse fra 12,25% til 11, 55 %. Enhetenes driftsrammer I 2014 er det budsjettert med 918 mill. kroner i utgifter og 251 mill. kroner i inntekter til enhetene. Utgiftene til enhetene øker med 12,1 mill. kroner i 2015, økende til 33,8 mill. kroner i Inntektene øker med 8,9 mill. kroner i 2015, økende til 33,0 mill.kroner i Prisjustering, lønnsjustering og samhandlingsreform er ikke tatt med Kommunen står ovenfor mange utfordringer fremover samtidig som den opplever en endring i befolkningssammensetningen med færre barn i skolealder og flere eldre. Bamble kommune har i all hovedsak gode tjenester og fornøyde brukere, men enhetene melder om press på tjenestene. Enhetene har mange utviklingsmål og ønsker om økte bevilgninger til nye tiltak. Kommunens økonomi gir ikke grunnlag for aktivitetsvekst og det er nødvendig å omprioritere midlene ettersom behovene til brukerne endres. Grafen nedenfor viser en betydelig omprioritering av netto rammer fra skole- og barnehage til helse og omsorg fra 2014 til Utg Innt Side 12

13 mill.kroner mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Prisjustering, lønnsjustering VAR og samhandlingsreform er ikke tatt med. Opptrapping av vedtatte innsparinger i budsjettet for 2014 og nye innsparinger på 4,2 mill. kroner i 2015 medfører et samlet innsparingskrav på 6,9 mill. kroner i 2015 økende til 12,1 mill. kroner i Det er vesentlig at disse innsparingene blir gjennomført. Hvis kommunen ikke klarer å skape et fremtidig handlingsrom vil det heller ikke være mulighet for å gjennomføre større nye tiltak uten å øke andre inntekter utover det som er forutsatt Overordnet ledelse Samfunnsutv. og stabene Teknisk og eiendom Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Innsparinger Statlige pålegg, statsbudsjettet Kostnadsendring eksisterende drift Driftsutg. nyinvesteringer Driftsmessige konsekvenser av nye investeringer er lagt inn med 3,5 mill.kroner i 2015, økende til 16,5 mill.kroner i Enhetenes driftsrammer Følgende forutsetninger legges til grunn for fastsettelse av enhetenes netto driftsrammer i perioden; - Enhetene kompenseres fullt ut for effekten av tariffoppgjør og endringer i avlønning. - Enhetene kompenseres for prisøkning på driftsutgiftene. - Enhetenes inntekter justeres iht. økte betalingssatser og prisjustering av øvrige tilskudd. - Enhetenes budsjetter korrigeres for vesentlige feilbudsjetteringer. - Enhetene kompenseres for driftskonsekvensene av nye investeringer og vedtatte tiltak. Nye innsparinger, 4,2 mill. kroner, fordeles iht. brutto driftsutgifter, med unntak for vedtatte selvkostområder, VAR og integreringstilskudd Driftskonsekvenser investeringer - Driftskonsekvenser bygg Reidunsvei, 2,4 mill. kroner fom Enøk investeringer årlig 1 mill forutsetter red. strømutgifter 0,05 mill.kroner pr år - Barnebolig knyttet til avlastnings-bolig Rugtvedt (100 kvm),0,08 fom boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet 7,2 mill. kroner fom 2017/ boliger og 2 hybler rus/psykiatri i Nustadbakken 5,6 mill.kroner fom 2017/ Kystmuseum 1,35 mill. kroner fom Forsinkelse utbygging boliger reduserte husleier 1,2 mill. kroner tom Investeringer parker og miljøanlegg 0,02 mill. kroner pr. år Side 13

14 Eksisterende drift Enhetens rammer justeres for vesentlige oppgaveendringer og feilbudsjetteringer. - Nedgang i elevtallet, reduksjon skolebudsjettet med 0,8 mill.kroner i 2015, økende til 5,8 mill. kroner i Økte kostnader i barnevernet med 2 mill. kroner. - Reduksjon tilskudd private barnehager 2,2 mill. kroner Innsparinger Opptrapping innsparinger fra 2014 til 44 mill. kroner totalt. - Reduksjon kjøp av tjenester IKT 0,2 mill.kroner - Engangsbevilgning Kirke 0,2 mill. kroner - Opptrapping husleiene kommunale boliger 0,8 mill. kroner i 2015, økende til 2,9 mill. kroner i Feiegebyrer 17,5 % økning i ,04 mill. kroner - Endringer i skolestruktur, driftskostnader bygg 1,1 mill. kroner fom Drift Rønholthallen 0,05 mill. kroner - Bambleklubben 0,02 mill. kroner - Redusert bevilgning Telemark museum 0,025 mill.kroner - Redusert tilbud i kulturskolen 0,025 mill. kroner - Reduserte utgifter til Nav for flyktninger opptrapping med 1 mill.kroner pr år Bambleklubben 0,02 mill. kroner - Lag og foreninger 0,3 mill. kroner Nytt innsparingskrav 2015 er lagt inn med til sammen 4,2 mill. kroner. Rådmannen vil fremme egen samlet sak på nyåret med forslag til konkrete tiltak. Oversikt over endringer i driftsrammen Enhetenes rammer for 2015 til 2018 utvikler seg slik som tabellen viser. For å få rom til nye tiltak er det lagt et stramt budsjett for de nærmeste årene og enhetene vil oppleve at utfordringer i drifta må løses ved kontinuerlig fokus på forenklinger og innsparinger kroner 0. Overordnet ledelse Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Innsparinger Samfunnsutvikling og stabene Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger b.Vann, avløp og renovasjon Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Endringer i tjenestenivå Skole og barnehage Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Kultur og oppvekst Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Helse og omsorg Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Totalt Side 14

15 INVESTERINGER Investeringer Bamble kommune har behov for investeringer i bygg og anlegg for å imøtekomme nødvendig utvikling av tjenestene og rasjonell drift. Investeringer må vurderes i et langsiktig perspektiv i forhold til kostnader og behov for utvikling. Kost-/nyttevurderinger må gjøres i et års perspektiv og vurderes opp mot alternative scenarier med urasjonell drift, fremtidig oppgraderingsbehov av eldre bygg og mulighet for avhending/salg. Investeringene må også ses i sammenheng med kommunens økonomi for øvrig og i perioder med store investeringer vil dette medføre nødvendige større omprioriteringer kroner Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Finansiering av investeringer Bamble kommune har liten evne til å frigjøre midler til egenfinansiering av investeringer. For å få et større handlingsrom for å gjennomføre investeringer ble det i budsjettbehandlingen for 2014 besluttet å ta ut 50 mill. kroner fra finansplasseringene. Disse midlene ble delvis disponert i K-sak 7/14 i Her ble Nustadbakken, Nustadjordet, Skjerkøya, Skjærgårdsbåt, Kystkultursenter og Yggdrasil prioritert kroner Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Side 15

16 Større investeringsprosjekter skal til kommunestyret for politisk behandling iht. PLPmetoden i tre runder med vedtak før igangsetting av : Kommunen finansierer sine investeringer i hovedsak ved å ta opp lån. Høyere lånegjeld medfører at kommunen får høyere utgifter til renter og avdrag, og behov for nye kutt i driftsrammene til enhetene. For å dempe denne effekten er det viktig at lånegjelda ikke øker mer enn kommunens driftsinntekter. I et langsiktig perpektiv er det ulønnsomt å bruke av avsatte fondsmidler til investeringer. Brukes fondsmidlene i stedet for lån er kostnadene de første åra i kommunens regnskaper lavere, men på sikt vil denne fordelen forsvinne og resultatet er et vedvarende rentetap og manglende økonomiske ressurser i krisetider. 1 forstudie/mulighetstudie, 2 forprosjekt og 3 hovedprosjekt før gjennomføring. Investeringsprosjekter Kommunestyresak 7/14 og utfordringsnotatet omhandlet prioritering av investeringsmidler i handlingsplanperioden. 3 prosjekter innenfor boligsosial handlingsplan og Kystkulturmuseum videreført. På grunn av allerede god barnehagedekning, er ny barnehage, som erstatning for Falkåsen barnehage, ikke anbefalt videreført i handlingsplanperioden. Gjennomføring av prosjektene Nustadjordet, Nustadbakken og Barnebolig på Rugtvedt vil øke driftsutgiftene med 12,9 mill. kroner. En videre utredning om et Kystkulturmuseum og ungdomskolestruktur vil kartlegge den økonomiske og konsoliderende effekt av disse. Disse satsinger vil gi et økt tjenestetilbud innen helse og omsorg og en etterlengtet utvikling av skole og museumsaktivitet. Begge utviklingsprosjekt vil foregå i et samarbeid med Telemark fylke. Det vil alltid være ønsker om større investeringer enn det kommunen har økonomiske evne til å gjennomføre. Derfor er det nødvendig med en prioritering i forhold til hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Kommunen vedtar investeringsrammer til gjennomføring av VA-plan, trafikksikkerhetsplan, IKT-plan og mindre bygningsmessig oppgradering. I tillegg prioriteres større enkeltprosjekter iht. kommunestyrevedtak. Side 16

17 Netto investeringer 1000 kroner Ramme Bereskap Ramme Bygg Ramme Enøk Ramme Husbanken Ramme Ikt Ramme Var Ramme Veg Ramme Park og miljø Kjøp og salg næringstomer Skjerkøya Barnebolig 100kvm boliger Nustadbakken : Boliger Nustadjordet Kystkultusenter Yggdrasil, skoleutbygging Grasmyr 0 Kjøp av rådhuset Yggdrasil og kystkultursenter, prosjektering Udisponerte lånemidler til større enkeltprosjekter Sum netto bevilgninger Bruk av fond,, 50 mill. avsatt iht kommuneplan Bruk av lån Sum fellesfinansiering Totalt forutsettes netto 591,2 mill. kroner brukt til investeringer i Av dette er 17,1 mill. kroner i 2017 og 2018 ikke øremerket til prosjekter og er tilgjengelig til disposisjon for behov som måtte oppstå fremover. Det er lagt inn kjente driftskonsekvenser av investeringene i enhetenes driftsrammer i perioden. Det er også lagt inn opptrapping av handlingsrom for driftskonsekvensene av skoleutbyggingen på Grasmyr. Av beregnet årlig kostnad er 7,5 mill. kroner lagt inn i 2018, resterende må beregnes i den videre prosjekteringen og legges fom 2019 og frem til ferdigstillelse. Detaljert investeringsbudsjett. Prioriterte prosjekter - Kjøp av tomter Skjerkøya for videre salg, 15 mill. kroner er forutsatt gjennomført i Salg dekker lånerenter og forutsettes gjennomført i løpet av 20 år. I tillegg er det bevilget 10 mill. kroner til tilrettelegging. - Det avsettes netto 30 mill. kroner til realisering av Kystkultursenter på Smitangen. - Det fullfinansieres opp til netto 26 mill.kroner til bygging av 10 boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet. - Det fullfinansieres opp til netto 23,5 mill. kroner til bygging av totalt 10 rus / psykiatri boliger, inkl. 2 beredskapsplasser på Nustadbakken. - Det fullfinansieres opp til netto 3,7 mill. kroner til bygging av 100 kvm barnebolig. - Det avsettes netto 1,8 mill. kroner årlig til miljøtiltak, parker mv, inkl. gjestehavn Stathelle. - Det avsettes netto 1,8 mill. kroner årlig til veg- og trafikksikkerhetstiltak.l Ikke prioritert Det er flere prosjekter som ikke er prioritert i kommende handlingsplan: - Utvidelse av kirkegårder - Diverse tiltak Kirkelig fellesråd - Erstatningslokaler for Falkåsen barnehage - Utbygging sentrumsgården - Netto 355 mill. kroner til nytt undervisnings-bygg på Grasmyr (Yggdrasil). Side 17

18 BUDSJETTBALANSEN Saldering En framskrivning av dagens drift viser at kommunens inntekter ikke er tilstrekkelig til å finansiere etablert drift. Det er behov for enkelte justeringer av budsjettet i samsvar med meldte avvik i driftsrapportene i Utbyttet fra Skagerak energi nedjusteres med 8 mill. kroner. Imidlertid er lønnsveksten i 2015 nedjustert med 4,8 mill. kroner i forhold til prognosen i utfordringsnotatet. Beregnet budsjett for 2015 viser en samlet underbalanse på 0,3 mill. kroner. Det foreslås en avsetning til driftsfondet på 2,5 mill. kroner pr.år og ytterligere innsparinger på enhetene på 4,2 mill. kroner Radetiketter Lønns- og prisjustering Kostnadskorreksjoner eksisterende drift Innsparinger vedtatt for Statsbudsjettet Driftskonsekvens nye tiltak Nye avsetninger Saldering Totalsum Omstillingsprosesser Bamble kommune skal gjennomføre store innsparinger i perioden slik som vedtatt i gjeldende handlingsprogram. Totalt er det planlagt innsparinger på 44 mill. kroner. Det er lagt til grunn at vedtatte innsparinger gjennomføres, men enkelte av innsparingstiltakene krever strukturelle endringer og politiske vedtak. Gjennomføringen av disse er det fortsatt knyttet usikkerhet til. Rapport Agenda 2013 I tillegg foreslås det nye innsparinger på 4,2 mill. kroner i Rådmannen har ikke spesifisert tiltak for å imøtekomme disse, men vil fremme egen samlet sak etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet i desember. Budsjettsaldering Følgende er legges legges til grunn for salderingen av budsjettet for : - Budsjett salderes med et positivt netto driftsresultat i perioden. - Det forutsettes at økte kostnader på eksisterende tjenester dekkes innenfor enhetenes driftsrammer. - Gjennomføringen av innsparingstiltakene som er vedtatt videreføres. - Budsjettsalderingen foretas med forutsetning om at ingen fast ansatte sies opp. - Avsatt omstillingsfond brukes som en katalysator for å få gjennomført innsparings- og omstillingstiltakene. - Driftsfondet skal være på 1% av bto driftsutgifter (10 mill) og finansbufferfondet på 10% (23 mill) av vedtatte finansplasseringer. - Enhetene skal selv avsette midler for å kunne håndtere budsjettmessige avvik i løpet av året. - Det stilles samme effektiviseringskrav til eksterne tjenester som til kommunens egne enheter. - Nye tiltak, som boligsosial handlingsplan, må finansieres - Mulighet for prisjustering og justering av satsene for eiendomsskatt er forutsatt utredet for å dekke inn økte drifskostnader bl.a. til gjennomføring av boligsosial handlingsplan. Side 18

19 Fondsreserver I løpet av budsjettåret oppstår det endringer i kommunens inntekter og utgifter og budsjettet kan ikke ta høyde for alle usikkerhetsmomenter. Ved å ha betryggende fondsreserver sikrer dette mot reduksjon i tjenestenivået midt i et budsjettår. Samlede driftsfond var ved inngangen til 2014 på 143 mill. kroner, hvorav 47 mill. kroner var felles bufferfond og 96 mill.kroner var enhetenes fond. Årsmelding Driftsfondet er pt på 0,6 mill. kroner. Målsetningen er at det skal være på 1 % av driftsutgiftene, ca 10 mill. kroner. Det er derfor lagt inn en årlig avsetning på 2,5 mill. kroner hvert år for å styrke driftsfondet. Fond Driftsfondet styrkes med 2,5 mill.kroner årlig, totalt 10 mill.kroner i perioden, opp til 1% av kommunens driftsutgifter. Organisasjon og personal I takt med nye oppgaver, vedtatte styringsmål og effektivisering, er det behov for å ha fokus på organisasjonsutvikling og kompetanse. Dette skal medføre: Fortsatt fokus på kompetanseutvikling for ansatte. Fokus på rekruttering bla. gjennom omdømmearbeidet. Fokus på arbeidsprosesser for å sikre god flyt og kvalitet i de løpende oppgavene, og frigjøre tid til ledelse og utviklingsoppgaver. Fortsatt fokus på redusert sykefravær. Fokus på økt andel hele stillinger/nye turnusordninger helse og omsorg. Fokus på kommunens samfunnsansvar med å tilby praksis til personer med redusert funksjonsevne. Interkommunalt samarbeid Kommunen har samarbeid med nabokommuner innenfor flere tjenesteområder og forutsetter at det prioriteres kommunesamarbeid på områder med effektiviseringspotensial, styrking av kompetanse og robusthet. Endringer i rammene til de intekommunale selskape forutsettes diskutert med de øvrige eiere før den kommunale budsjettprosessen. Eierskapsmelding Side 19

20 1 Bamble skal ha økt befolkningsvekst, på samme nivå eller høyere enn nasjonal vekst Lenke til kommentarene i utfordringsnotatet Investeringsmidler Det bevilges ikke nye midler i investeringsbudsjettet. Tidligere avsatt bevilgning på 3 mill til flytting av skytebanen brukes. Det er forutsatt utlån av startlån på 35 mill.kroner årlig. Ordningen gir rimelig finansiering til prioriterte grupper til boligkjøp. Effektmål: 1. Nasjonal vekst er beregnet til 1,3 %. Bamble skal ha en befolkningsvekst på samme eller høyere nivå. For å oppnå dette må det bygges 100 nye boenheter hvert år. 2. Økning i antall arbeidsplasser som overstiger nasjonal befolkningsvekst. Strategiske tiltak: 1. Kommunen skal legge til rette for utvikling av attraktive boområder og boliger. a. Nedlegge skytebanen på Fjelljordet for å åpne for boligutbygging, og i samarbeide med grunneiere lage arealplan for området. b. Legge til rette for, og være pådriver til, utvikling av uutnyttet boligareal og fortetting på Langesundhalvøya i henhold til ATP. c. Lage boligbyggeprogram med fokus på variert boligbygging. 2. Kommunen skal legge til rette for næringsliv og industri ved å sette av områder i kommuneplanens arealdel. a. Legge til rette for utvikling av Frier vest industriområde. b. Lage områdeplan for Langrønningen næringsområde. c. Regulere inn og markedsføre lokale næringsområder i Grasmyrplanen Gjennomføringstiltak Nedlegge skytebanen på Fjelljordet Vedta arealplan våren 2015 Opprette prosjektstilling for gjennomføring av områderegulering Grasmyr/Fjellstad og boligbygging iht kommuneplanens arealdel. Prosjektmidler i driftsbudsjettet Totalt er det avsatt 5,5 mill på fond i 2014 til finansiering av Boligsosial handlingsplan, Frier Vest - videre utredninger Reguleringsarbeid Grasmyr området. Varige driftsendringer Som konsekvens av økt boligbygging og forventet befolkningsvekst legges inn: økning av skatteinntektene og rammetilskuddet tilsvarende en befolkningsvekst på 0,2 % økning i eiendomskatten som følge av nybygging Side 20

Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Inn for landing 31.10.2014 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 INNLEDNING... 4 FORSLAG TIL VEDTAK... 6 INNTEKTSRAMMER... 8 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram Rådmannens forslag Budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag til budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 På besøk i Vëstervik 02.11.15 Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Utfordringsnotat - gjeldende handlingsplan - 1. tertialrapport - kommuneproposisjonen - politisk behandling - august Budsjett/Handlingsplan - politiske vedtak

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens utfordringsnotat

Rådmannens utfordringsnotat Rådmannens utfordringsnotat 2017-2020 Hovedpunkter Hovedbudskap 2016: «Først så og deretter høste» 2017: «Neste steg» 2018+ «Realisering» Utviklingstrekk Befolkning: - lav eller ingen befolkningsvekst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak K-sak 123/15. Budsjett 2016 og handlingsprogram

Kommunestyrets vedtak K-sak 123/15. Budsjett 2016 og handlingsprogram Kommunestyrets vedtak K-sak 123/15 Budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019 På besøk i Vëstervik Side 1 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK SAK 123/15... 6 BUDSJETTBALANSEN...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer