Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14. Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Kommunestyrets vedtak K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Inn for landing Side 1

2 Side 2

3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK -SAK 86/ INNTEKTSRAMMER... 8 DRIFTSUTGIFTER ENHETENES DRIFTSRAMMER INVESTERINGER BUDSJETTBALANSEN BAMBLE SKAL HA ØKT BEFOLKNINGSVEKST, PÅ SAMME NIVÅ ELLER HØYERE ENN NASJONAL VEKST BAMBLE KOMMUNE SKAL IMØTEKOMME LOKALSAMFUNNETS KRAV OG BEHOV FOR TJENESTER GJENNOM HELHETLIG PRIORITERING, EFFEKTIV ORGANISERING OG INNOVATIV OPPGAVELØSNING BAMBLE SKAL HA ET ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV SOM BIDRAR TIL ØKT ARBEIDSDELTAKELSE BAMBLE KOMMUNE SKAL BIDRA TIL AT ALLE BARN OG FAMILIER SOM TRENGER DET FÅR TIDLIG OG TILPASSET HJELP BAMBLE KOMMUNE SKAL HA LÆRINGSRESULTATER SOM LIGGER OVER LANDSGJENNOMSNITTET BAMBLE KOMMUNE SKAL SØRGE FOR AT ELDRE OG INNBYGGERE MED STORE OMSORGSBEHOV HAR GOD BRUKERTILFREDSHET I FORHOLD TIL TRYGGHET, VERDIGHET OG LIVSKVALITET BAMBLE KOMMUNE SKAL LEGGE ØKT VEKT PÅ Å FOREBYGGE OG MESTRE HELSE- OG VELFERDSPROBLEMER BAMBLE SKAL FRAMSTÅ SOM EN AV NORGES FREMSTE KYSTKULTURKOMMUNER BAMBLE SKAL HA ET TRYGT OG EFFEKTIVT VEGNETT FOR MYKE TRAFIKANTER OG ØKE PROSENTANDEL GÅENDE OG SYKLENDE TRAFIKKAVVIKLINGEN I BAMBLE SKAL VÆRE EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG TABELL 1A OG 1B DRIFTSBUDSJETT TABELL 2A OG 2B INVESTERINGSBUDSJETT HOVEDOVERSIKTER ENHETENES DRIFTSRAMMER Side 3

4 Rådmannen har valgt å begrense antall mål til 10 i den kommende handlingsplanperioden for at disse skal få og gis nødvendig fokus og ressurser. Utfordringsnotatet Rådmannens innledning Rådmannen la fram Utfordringsnotatet i strategikonferanse 26. august. Den politiske sluttbehandling og vedtak fant sted i kommunestyret 18. september. Utfordringsnotatet omhandlet 10 prioriterte mål i handlingsplanperioden. Etter den politiske behandling ble disse stående og vedtatt som førende for budsjettet 2015 og handlingsplan fram til I løpet av handlingsplanperioden skal Grenlandskommunene, iht regjeringens planlagte kommunereform, utrede og ta stilling til om det er grunnlag for og riktig for Bamble å inngå i en større kommune med en eller flere Grenlandskommuner. Dette vil være en prosess som vil engasjere og må gis nødvendig fokus og prioritet. Valg av retning, vil etter det man kjenner til, få konsekvenser for kommunens handlingsrom og -oppgaver fra 2019/2020. I utfordringsnotatet framkom det at særtrekk ved Bamble, planforutsetninger og inntektsrammer viser at det er stort behov for å prioritere tiltak som vil gi økt befolkningsvekst, samt vri ressurser fra barnehage, skole og barne-/ungdomsarbeid til helse- og omsorgsoppgaver. Samtidig med dette pågår vedtatte innsparinger, samt at det er behov for ytterligere innsparinger for å få budsjettet i balanse. Kommunestyresak 7/14 og utfordringsnotatet omhandlet prioritering av investeringsmidler i handlingsplanperioden. 3 prosjekter innenfor boligsosial handlingsplan, Kystkulturmuseum og Yggdrasil, er foreslått videreført. På grunn av allerede god barnehagedekning, er ny barnehage, som erstatning for Falkåsen barnehage, ikke anbefalt videreført i handlingsplanperioden. Gjennomføring av prosjektene Nustadjordet, Nustadbakken og Barnebolig på Rugtvedt vil øke driftsutgiftene med 12,9 mill.kroner. En videre utredning om et Kystkulturmuseum og utvikling av et skolesenter på Grasmyr, Yggdrasil, vil kartlegge den økonomiske og konsoliderende effekt av disse. Disse satsinger vil gi et økt tjenestetilbud innen helse og omsorg og en etterlengtet utvikling av skole og museumsaktivitet. Begge utviklingsprosjekt vil foregå i et samarbeid med Telemark fylke. Den demografiske utvikling medfører at kommunens rammetilskudd vil øke for å møte tjenestebehovet for en eldre befolkning. Tilsvarende reduseres rammetilskuddet til barnehage og skole. Kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for å innfase nye tiltak uten å øke kommunens inntekter eller redusere tjenestenivået på andre områder. I løpet av handlingsplanperioden anbefales det begge deler. I den forbindelse siterer rådmannen følgende: - Det enkleste er eiendomsskatt Byrådet i Bergen øker avgiftene i stedet for å effektivisere driften (Kommunal Rapport). - Eiendomsskatten er frivillig for kommunen. Eiendomsskatten gir politikerne mulighet til på eget initiativ å finansiere tjenestene som innbyggerne ønsker. (Professor Guttorm Schelderup, BT). Side 4

5 I tillegg er det lagt inn et økt utbytte fra Skagerak energi i slutten av planperioden. Det er vedtatt at befolkningsvekst er det viktigste mål for Bamble kommune i handlingsplanperioden. Uten befolkningsvekst vil ikke Bamble kommune kunne opprettholde dagens tjenestetilbud. Innenfor skole og barnehage har reduksjon i elevtallet allerede medført et svekket skoletilbud. I budsjettet for 2014 ble det avsatt prosjektmidler til å arbeide med strategisk viktige prosjekter. Rådmann fant det derfor riktig å etablere en prosjektstilling(er) for å drive disse fram. Dette er - utvikling av boligområder på Grasmyr - utvikling av et skolesenter på Grasmyr (Yggdrasil) - utvikling av et kystkulturmuseum - innføring og effektiv bruk av mulighetene som ligger i velferdsteknologi. - utvikling av Langesund og Stathelle som tettsteder - utvikling av Skjerkøya næringsområde I Kommunestyrets vedtak ble foreslått investering til skolesenter på Grasmyr tatt ut og en utredning av ungdomskolestrukturen vedtatt igangsatt i Budsjettet i handlingsplanperioden er i balanse. Dette inkluderer en oppbygging av driftsfondet til 10 mill kroner. Som følge av det vedtatte innsparingsprogram på 44 mill kroner fram til 2017 og forslag til nye innsparinger på 4,2 mill kroner, vil innsparingen i 2015 utgjøre 6,9 mill. kroner. Dette vil være krevende og vil innvirke på kommunens tjenestetilbud. Styringsprosessen Handlingsprogrammet er endret i samsvar med F-sak 21/14: Vektlegge kommunens planarbeid som grunnlag for prinsipielle veivalg, både overordnet og i forhold til det enkelte tjenesteområdet i et lengre tidsperspektiv. Vektlegge utfordringsnotatet som grunnlag for bred diskusjon administrativt/ politisk/ innbyggerdialog om status og utvikling av tjenestene de neste fire år. Vektlegge årsmeldingen for tjenesterapportering. Forenkle budsjettfremlegget i oktober med fokus på prioritering av økonomiske ressurser med bakgrunn i føringer fra utfordringsnotatet. Forenkle driftsrapportene til en økonomirapport og avviksrapport. Tore Marthinsen Rådmann Side 5

6 Kommunestyrets vedtak -sak 86/14 Handlingsprogrammet rulleres hvert år. Formannskapet fastsetter årets arbeidsprosess på våren. Rådmannen forslag til handlingsprogram legges frem i to faser, først utfordringsnotatet og deretter handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet har som formål å realisere målsetninger i kommunens planer, planlegge gjennomføringen av nye tiltak, og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. De økonomiske rammene vil være avgjørende for når prioriterte tiltak kan realiseres. Handlingsprogrammet skal vedtas i kommunestyret innen 31.desember Kommunelovens økonomiregler Budsjettforskrift Forslag til nytt økonomireglement 1. Budsjett 2015 og handlingsprogram med vedlegg legges til grunn for Bamble kommunes virksomhet i perioden med følende endringer: Flg. poster legges inn i hele perioden Frivillige lag og organisasjoner Skole styrking av pedagogisk oprativitet Kirke vedlikehold kirkegårder Bambleklubben Rønholthallen drift 1 dag Telemark Interkom. Næringsfond Kulsturskolen SUM Dekkes inn ved bruk av finans-bufferfondet Xxxx xx xxxxx Dekkes inn ved at innlånsrenten ex VAR settes til 3% Innvestering Yggdrasil, skoleutbygging Grasmyr, kr tas ut av handlingsplanen og innarbeides eventuelt når forstudiet foreligger. (4 kv. 2015) Det vil være nødvendig å bygge bufferfond for fremtidige investeringer i forhold til skole, helse, bolig og næringsutvikling. Ungdomskolene på Herre og Rønholt flyttes ikke til Rugtvedt f.o.m. høsten 2015 Omdisponering av avsatte midler til fond. Formannskapet i Bamble avsatte kr. 1mill til utredning av ny tunell fra Halen til Nustad. Midlene ble av formannskapet omdisponert til trafikksikkerhetstiltak i forb. med ny ferge til Langesund. Midlene er pr. d.d. ikke disponert og Bamble kommunestyre omdisponerer midlene som følger : 1) Kr ,- avsettes til asfaltering av turstier/gangveier rundt «Dammane» ved Bamble Helsehus, samt asfaltering av gangvei i Krogshavn fra parkeringsplass til baderampe i syd. 2) Kr ,- avsettes til tiltak i Skjærgårdshallen for å forenkle «rigging» av Hallen fra Idrettsaktiviteter til kulturarena. 3) Kr ,- avsettes til fond for viktige og nødvendige tiltak for utvikling av Langesund som musikk-/festivalby. 4) Midlene i pkt. 2 og 3 disponeres av formannskapet etter søknad. 2. Målene i Handlingsprogrammet skal være retningsgivende for Bamble kommunes virksomhet og tjenester i perioden. 3. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. Investeringsbudsjettet for 2015 vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B. 4. Kommunestyret godkjenner låneopptak på inntil kr , til finansiering av investeringer i Kommunestyret godkjenner opptak av Startlån i Husbanken i 2015 til videre utlån på i inntil kr ,-. 5. Tilskudd til private barnehager: Driftstilskuddet beregnes etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Kommunen bruker nasjonal tilskuddssats på kapitaltilskuddet. Tilskuddet skal utgjøre minimum 98% av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering, jfr. forskrift. Det er 4 ikke-kommunale barnehager som mottar 98% og en på 100% Side 6

7 6. I henhold til lov om sosiale tjenester fastsettes utlånsrammen til kr og garantirammen for lån til kr Det settes ikke begrensninger i adgangen til å innvilge enkeltlån/garantier innenfor de fastsatte rammer. 7. Følgende satser legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt i 2014: - Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene settes til 6.60 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, bokstav a differensieres skattesatsen ved at satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. - Bunnfradrag settes til kr for boligdelen i eiendommer, herunder fritidseiendommer. -Reduksjonsfaktoren settes til 15 %. 8. Tidligere vedtatte bevilgninger til investeringer som er ubrukte ved utgangen av 2014 videreføres til bruk i Rådmannen delegeres fullmakt til å justere budsjettene for 2015 når regnskapet for 2014 er klart. 9. Budsjettet for KF Frisk Bris vedtas med en ramme for utgifter og inntekter på kr. 1,784 mill. Foretakets detaljbudsjett vedtas i styremøte 4. nov. 2014, jfr. vedlegg til budsjettet. (Ettersendes). 10. Vedtatt økonomireglement legges til grunn for disposisjoner iht. dette vedtaket. 11. Kommunale avgifter og betalingssatser økes med 3,6 % med følgende unntak: - Avgifter og gebyrer der satsene fastsettes sentralt. - Ved inngåelse av husleiekontrakter for kommunale boliger settes leien i henhold til K- sak 83/13. Innenfor kontraktsperioden justeres husleiene i tråd med husleielovens bestemmelser. Forøvrig vises til formannskapets vedtak i sak Formannskap 70/14 - Gebyrregulativet for plan- og byggesaker og for kart- og oppmåling, se vedlegg. - VAR-gebyrer som fastsettes etter selvkost. Gebyrene for 2015 økes med: o Normalgebyr Vann: 3,8 % til kr 2 736,- o Normalgebyr Avløp: 2,5 % til kr 3 626,- o Normalgebyr Renovasjon: 0 % prosent til kr 2 444,- o Normalgebyr Slamtømming: 20,4 % til kr 3 276,- - Det innføres gebyr på gravesøknader på teknisk med kr ,- + mva pr søknad pr. gate. - Feiegebyr økes med 17,5 % i Normalgebyr vil da utgjøre kr 429,- for Foreldrebetaling for mat på SFO, kost i barnehagene og salg av kantineprodukter på skolene økes med konsumprisindeksen for 2013, på 2,1 % - Oppholdsbetaling i barnehage økes fra 2.405,- til 2.580,- fra 1.januar (jfr. statsbudsjettet) - Innløsning av festetomt gjøres i henhold til Tomtefesteloven. Minimumspris settes til kr pr m2. Ovenstående innføres fra Pris for tilleggstomter til eksisterende boliger settes til markedspris min. kr pr. m2. Ovenstående innføres fra Egenandeler for helse- og omsorgstjenester følger de til en hver tid gjeldene regler i Forskrift om egenandeler i kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR ). Satser reguleres i henhold til endringer i statsbudsjettet for tjenester med maksimalsatser, og prisstigning, alternativt selvkost, for øvrige tjenester. Politisk behandling: Ferdig fra rådmann Budsjettkonferanse for utvidet formannskap Arbeidsmiljøutvalget og dialogmøte Rådsbehandling Utvalgsbehandling Formannskapets innstilling Offentlig ettersyn Kommunestyret F-sak 21/14 Styringsprosesser, budsjett og rapportering i Bamble kommune Administrasjonen gis fullmakt til å justere gjeldende betalingsregulativer med vedtatt prisstigning. Hvis det er aktuelt med andre endringer enn prisregulering fremmes dette som egen sak. Side 7

8 mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er for 2015 beregnet iht. statsbudsjettets forutsetninger. For legges følgende forutsetninger til grunn: - En årlig realvekst i skatt og rammetilskudd på 1%, 6,5 mill. kroner, pr. år. - En årlig befolkningsvekst 0,2%, 28 personer, pr.år, frie inntekter øker med ca. 1,3 mill. kroner pr. år - Demografiske endringer medfører økt behov for tjenester og det legges inn økt utgiftsutjevning 2 mill. kroner pr. år. - Enhetenes rammer justeres iht. korreksjonene i rammetilskuddet. - Statsbudsjettet for 2015 ble vedtatt i Stortinget 19. desember Endringer i vedtatt statsbudsjett er tatt inn i kommunebudsjettet for flere barnehageplasser og mer fleksible opptak 522 Foreldremoderasjon fra 1.5 istedenfor inntektsgrense økt til kr 276 Utsette (real-)økningen på 100 kr/mnd. i maksimalpris barnehager til (ny maksimalpris fra 1.1 blir 2.480) 242 Rusarbeid i kommunene reversering av økningen i rammetilskuddet mot at midlene øremerkes (utlemming) -269 Styrking av helsestasjonsog skolehelsetjenesten (utover 200 mill) 189 INNTEKTSRAMMER Statsbudsjettet Realvekst i samlede inntekter for kommunesektoren er i regjeringens fremlegg på 6,2 mrd. kr. Vekst i intervallet 4,5-5 mrd. kr. ble varslet i kommuneproposisjonen. Realvekst i frie inntekter på 4,4 mrd. kr, fordelt med 3,9 mrd. på kommunene og 0,5 mrd. kr på fylkeskommunene. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økt bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. Deflator på 3,0 %, hvorav årslønnsvekst på 3,3 %. Kommunalt inntektsskattøre på 11,25 % tilpasset en skatteandel på 40 %. Reduksjon av skattøren siden KMF avvikles og midler trekkes ut av rammetilskuddet, og at uføretrygd skal skattlegges som lønn. Skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd er opprinnelig budsjettert med 648,8 mill. kroner i I 2015 er skatt og rammetilskudd budsjettert iht statsbudsjettet med 658,8 mill. kroner, økende til 688,3 mill. kroner i Grafen viser utviklingen i perioden Befolknings-vekst Økt utgiftsutjevning Realvekst 1% pr år Vedtatt statsbudsjett Forslag statsbudsjett oppgavekorrigert De største korreksjonene i rammetilskuddet for Bamble (1000 kroner): Reversert kommunal medfinansiering samhandlingsreformen Diverse barnehagetiltak -780 Reversering av ordningen med gratis frukt og grønt, helårsv Reversering av kulturskoletilbud i skole/sfo, helårsv Uttrekk av frigjorte midler ved utbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp -256 Endring antall elever i statlige og private skoler -220 Valgfag ungdomstrinnet 10.trinn 283 Økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner, helårsv. 456 Brukerstyrt personlig assistanse 826 Side 8

9 mill. kroner mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Eiendomsskatt Bamble kommune skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen, industri, næring, anlegg, boliger og hytter. For 2014 ble det opprinnelig budsjettert 54 mill. kroner, men faktisk inngang blir lavere. Til tross for bortfall av større skatteobjekter i 2014, legges det ikke inn økning for Eiendomskatten er ikke prisjustert siden nytakseringen i 2011, og realverdien er redusert med 4,1 mill. kroner. Fom 2016 legges det til grunn en vekst i nye skatteobjekter som følge av nybygging i kommunen. I 2018 er det lagt til grunn en prisjustering av eiendomskatten for å vise muligheten for finansiering av nye tiltak. Samlet eiendomskatt er da økt til 54,9 mill.kroner i Eiendomsskatt For 2015 skrives eiendomskatten ut med følgende satser: - Generelle skattesatsen er 6.60 promille, og for boliger og fritidseiendommer 2,0 promille. - Bunnfradrag er kr for boligdelen i eiendommer. - Reduksjonsfaktoren er 15 % Prisjustering e-skatt 2018 Økning i E-skatt som følge av nyinvesteringer For legges følgende til grunn: - Nye eiendommer legges inn med 0,5 mill.kroner årlig. - Fra og med 2018 innføres prisjustering av eiendomsskatten , eiendomskatt, realverdi reduseres 2,5% NB konsumprisvekstmål Utbytte fra Skagerak energi I selskapets årsrapport for 2013 er det laget prognose for kraftprisene de neste 5-10 årene. Prisene vil fortsatt svinge, men svingningene vil heretter skje rundt et lavere nivå. Utbyttet for 2013, som ble utbetalt i 2014, var på 5,4 mill. kroner. Forventet utbytte er budsjettert iht. selskapets egen prognose med 2 mill. kroner i Fra og med 2018 er det lagt inn forutsetning om opptrapping mot et normalnivå og utbyttet er økt til 6 mill. kroner. Årsmelding Skagerak energi Økning utbytte Selskapets prognose OB 2014 Faktisk Side 9

10 mill. kroner mill. kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Finansplasseringer For legges det til grunn: - Langsiktig plasseringer er på 277 mill. kroner i Det budsjetteres med en avkastning på 5,5 % rente iht. finansstrategien, samlet 15,3 mill. kroner i % av langsiktige plasserte midler reinvesteres for å opprettholde realverdien av plasseringene, totalt 4,2 mill. kroner i Renter bankinnskudd For legges det til grunn: - Det legges til grunn rentebærende bankinnskudd på 100 mill. kroner. - Forutsetningene i ny bankavtale er lagt til grunn for renteberegningen samtidig som rentenivået er forventet å øke. Innskuddsrenten er beregnet til 2,25 % i 2015, stigende til 3,5 % i Brukerbetalinger, leier, avgifter mv. Satsene for brukerbetalinger, leier mv. justeres generelt iht. kommunal deflator for 2013 på 3,6 %. På en del områder gjelder særskilte regler for regulering av betalingssatser og disse er: VAR-området: reguleres etter selvkost Flyktninger: nettobudsjettering IUA: nettobudsjettering Husleieinntekter kommunale boliger: intern prisjustering. Statlig tilskudd husbankmidler: kun videreformidling av tilskuddet. Oppholdsbetaling barnehage: 3 % kommunal deflator + 100,-pr mnd, jfr statsbudsjettet. Finansplasseringer og renteinntekter For 2015 legges det inn i budsjettet renteinntekter av bankinnskudd og avkastning på finansplasseringene på 17,5 mill. kroner. 50 mill. kroner skal finansiere investeringer iht. kommuneplanen og vil bli brukt i løpet av perioden. Regnskapsførselen for innskuddsordningen i omsorgsboliger endres slik at renteinntektene budsjetteres inn i sin helhet fremover. Til nå har ca 70 av totalt 133 boliger betalt innskudd i omsorgsboliger på til sammen 24 mill. kroner. I perioden legges det inn en liten opptrapping, og i 2018 legges innskuddene fra Nustadbakken og Nustadjordet inn i beregningene. Renteinntekter Startlån er inkludert i tallene Flere områder internasjonalt sliter å hente seg inn etter finanskrisen. Det er også ventet at investeringene i Norge, spesielt innen petroleumsnæringen vil reduseres kraftig framover. Det er derfor usikkerhet rundt framtidig avkastning og det er behov for å ny behandling av vedtatt allokering i finansreglementet. Anleggsobligasjoner er foreslått tatt ut i K/Sak 96/12 Reglement for finansforvaltning Bamble kommune Brukerbetalinger, leier, avgifter mv. Overskuddslikviditet plassert, ca 30 mill.kroner Renteinntekter Startlån Forsinkelsesrenter, purregebyr Investeringsmidler 50 mill.kroner Finansplasseringene 186 mill.kroner totalt Innskudd i omsorgsboliger. Nye boliger lagt inn Renteinntekter bank, innskudd 100 mill.kroner I 2014 utgjør brukerbetalinger, avgifter, leier mv. totalt 143 mill. kroner. VARavgiftene er den største inntektsposten, inntektene er satt til selvkost. Det foretas årlig en prisregulering av satsene for egenandeler, avgifter, leier og lignende. Effekten er lagt inn i enhetenes driftsbudsjetter. Satsene oppjusteres utover ordinær prisstigning på de områdene hvor dette er relevant. Husleiene vil trappes opp som en del av kommunens vedtatte innsparinger ,5 % 3,1 % 4,8 % 5,1 % SA/stab TE VAR SB KO HO 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Inntektsøkning OB 2014 Inntektsøkning i 2015 i % av 2014 Side 10

11 mill. kroner mill. kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram DRIFTSUTGIFTER Renter og avdrag på ordinære lån Gjeldsutvikling Nye Forvaltningslån Forvaltningslån lån pr , Utlån + mislighold Nye ordinære lån Vedtatte lån pr Gjeld Brutto vedtatt gjeld er på ca 959 mill.kroner , økende til ca mill i Gjeld avdras på 30 år. Gjeldsrenten forutsettes 2,8 % i 2015, økende til 3,0 % i Bokført gjeld på kommunens totale låneportefølje var pr kr. 901,2 mill. med en rentekostnad på 2,76 %, noe som er under budsjetterte rentesats på 3 %. Dette skyldes bla. at kommunen i stor grad har benyttet seg av gunstige, korte renter. Norges bank har igjen utsatt økningen i sin rentebane, med en svak økning i perioden Med 1 mrd. kroner i gjeld vil en renteøkning på 0,75 % medføre økte renteutgifter på 7,5 mill. kroner. Opptak av Startlån i kommunen er noe usikker pga. restriksjoner på lån i Husbanken. Pengepolitisk rapport 2/ Netto renter og avdrag i drift Renter og avdrag på nye ordinære lån Renter og avdrag på vedtatte lån pr Samlet lånegjeld, inklusive startlån vil øke til mill.kroner i 2018, hvorav ordinære lån utgjør 862,5 mill.kroner. Netto lånegjeld pr. innbygger vil øke til kr i % 88% 87% 86% 85% 84% 83% Netto lånegjeld pr. innbygger Netto lånegjeld i % av driftsinntekter Side 11

12 mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Lønnsvekst Lønnsvekst kompenseres fullt ut. Det er beregnet en lønnsøkning på 3,3 %. Driftsutgifter Driftsutgifter justeres med konsumprisindeksen for 2013 på 2,1 %, 5,4 mill. kroner. Følgende poster har avvikende prisjustering: - VAR-området: reguleres etter selvkost. - Flyktninger: nettobudsjettering - IUA: nettobudsjettering - Skatt (Sofie, AIG): ekstraordinær kostnadsvekst på 10 og 7,7%. Husleiekostnader kommunale boliger: intern prisjustering. - Statlig husbankmidler: kun videreformidling av tilskuddet. - Tilskudd ikke kommunale barnehager: justeres med 3% kommunal deflator. - Tilskudd Visit Grenland: 3% kommunal deflator. Lønnsvekst og prisjustering Samlet lønnsutgifter for 2015 er beregnet til 660 mill. kroner. Det er beregnet en lønnsøkning på 3,3 %. Det er avsatt felles tilleggsbevilgningspost for lønnsøkninger 2015 og lokale forhandlinger for 2014 og 2015 beregnet samlet til 11.2 mill. kroner. Driftsbudsjettene til enhetene prisjusteres hvert år. Det gis en generell priskompensasjon og større poster vurderes generelt. Enhetenes driftsutgifter justeres iht. konsumprisindeks for ,1 %. Større poster vurderes spesielt og det gis kompensasjon for avvikende prisvekst når denne gir urimelige utslag. Pensjonsutgifter Bamble kommune har pensjonsavtaler med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Fra 2015 skal premieavviket utgiftsføres over 7 år, i dag blir det utgiftsført over 10 år. Finanstilsynet har besluttet å senke maksimal grunnlagsrente for livsforsikringer. Redusert grunnlagsrente fører til at pensjonspremien øker. Fra 2015 vil også uførereformen tre i kraft, og effekten av dette bidrar til å trekke premien ned. Samlet sett blir det en svak økning i pensjonspremiene for Kommunal Landspensjonskasse i snitt fra 14,57 til 14,66 %, og en reduksjon i Statens pensjonskasse fra 12,25% til 11, 55 %. Enhetenes driftsrammer I 2014 er det budsjettert med 918 mill. kroner i utgifter og 251 mill. kroner i inntekter til enhetene. Utgiftene til enhetene øker med 12,1 mill. kroner i 2015, økende til 33,8 mill. kroner i Inntektene øker med 8,9 mill. kroner i 2015, økende til 33,0 mill.kroner i Prisjustering, lønnsjustering og samhandlingsreform er ikke tatt med Kommunen står ovenfor mange utfordringer fremover samtidig som den opplever en endring i befolkningssammensetningen med færre barn i skolealder og flere eldre. Bamble kommune har i all hovedsak gode tjenester og fornøyde brukere, men enhetene melder om press på tjenestene. Enhetene har mange utviklingsmål og ønsker om økte bevilgninger til nye tiltak. Kommunens økonomi gir ikke grunnlag for aktivitetsvekst og det er nødvendig å omprioritere midlene ettersom behovene til brukerne endres. Grafen nedenfor viser en betydelig omprioritering av netto rammer fra skole- og barnehage til helse og omsorg fra 2014 til Utg Innt Side 12

13 mill.kroner mill.kroner Kommunestyrets vedtak , K-sak 86/14 Budsjett 2015 og handlingsprogram Prisjustering, lønnsjustering VAR og samhandlingsreform er ikke tatt med. Opptrapping av vedtatte innsparinger i budsjettet for 2014 og nye innsparinger på 4,2 mill. kroner i 2015 medfører et samlet innsparingskrav på 6,9 mill. kroner i 2015 økende til 12,1 mill. kroner i Det er vesentlig at disse innsparingene blir gjennomført. Hvis kommunen ikke klarer å skape et fremtidig handlingsrom vil det heller ikke være mulighet for å gjennomføre større nye tiltak uten å øke andre inntekter utover det som er forutsatt Overordnet ledelse Samfunnsutv. og stabene Teknisk og eiendom Skole og barnehage Kultur og oppvekst Helse og omsorg Innsparinger Statlige pålegg, statsbudsjettet Kostnadsendring eksisterende drift Driftsutg. nyinvesteringer Driftsmessige konsekvenser av nye investeringer er lagt inn med 3,5 mill.kroner i 2015, økende til 16,5 mill.kroner i Enhetenes driftsrammer Følgende forutsetninger legges til grunn for fastsettelse av enhetenes netto driftsrammer i perioden; - Enhetene kompenseres fullt ut for effekten av tariffoppgjør og endringer i avlønning. - Enhetene kompenseres for prisøkning på driftsutgiftene. - Enhetenes inntekter justeres iht. økte betalingssatser og prisjustering av øvrige tilskudd. - Enhetenes budsjetter korrigeres for vesentlige feilbudsjetteringer. - Enhetene kompenseres for driftskonsekvensene av nye investeringer og vedtatte tiltak. Nye innsparinger, 4,2 mill. kroner, fordeles iht. brutto driftsutgifter, med unntak for vedtatte selvkostområder, VAR og integreringstilskudd Driftskonsekvenser investeringer - Driftskonsekvenser bygg Reidunsvei, 2,4 mill. kroner fom Enøk investeringer årlig 1 mill forutsetter red. strømutgifter 0,05 mill.kroner pr år - Barnebolig knyttet til avlastnings-bolig Rugtvedt (100 kvm),0,08 fom boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet 7,2 mill. kroner fom 2017/ boliger og 2 hybler rus/psykiatri i Nustadbakken 5,6 mill.kroner fom 2017/ Kystmuseum 1,35 mill. kroner fom Forsinkelse utbygging boliger reduserte husleier 1,2 mill. kroner tom Investeringer parker og miljøanlegg 0,02 mill. kroner pr. år Side 13

14 Eksisterende drift Enhetens rammer justeres for vesentlige oppgaveendringer og feilbudsjetteringer. - Nedgang i elevtallet, reduksjon skolebudsjettet med 0,8 mill.kroner i 2015, økende til 5,8 mill. kroner i Økte kostnader i barnevernet med 2 mill. kroner. - Reduksjon tilskudd private barnehager 2,2 mill. kroner Innsparinger Opptrapping innsparinger fra 2014 til 44 mill. kroner totalt. - Reduksjon kjøp av tjenester IKT 0,2 mill.kroner - Engangsbevilgning Kirke 0,2 mill. kroner - Opptrapping husleiene kommunale boliger 0,8 mill. kroner i 2015, økende til 2,9 mill. kroner i Feiegebyrer 17,5 % økning i ,04 mill. kroner - Endringer i skolestruktur, driftskostnader bygg 1,1 mill. kroner fom Drift Rønholthallen 0,05 mill. kroner - Bambleklubben 0,02 mill. kroner - Redusert bevilgning Telemark museum 0,025 mill.kroner - Redusert tilbud i kulturskolen 0,025 mill. kroner - Reduserte utgifter til Nav for flyktninger opptrapping med 1 mill.kroner pr år Bambleklubben 0,02 mill. kroner - Lag og foreninger 0,3 mill. kroner Nytt innsparingskrav 2015 er lagt inn med til sammen 4,2 mill. kroner. Rådmannen vil fremme egen samlet sak på nyåret med forslag til konkrete tiltak. Oversikt over endringer i driftsrammen Enhetenes rammer for 2015 til 2018 utvikler seg slik som tabellen viser. For å få rom til nye tiltak er det lagt et stramt budsjett for de nærmeste årene og enhetene vil oppleve at utfordringer i drifta må løses ved kontinuerlig fokus på forenklinger og innsparinger kroner 0. Overordnet ledelse Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Innsparinger Samfunnsutvikling og stabene Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger b.Vann, avløp og renovasjon Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Endringer i tjenestenivå Skole og barnehage Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Kultur og oppvekst Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Helse og omsorg Budsjett 2014 lønns- og prisjustert Statsbudsjettet og statlige pålegg Endringer i tjenestenivå Interne korreksjoner mellom enhetene Innsparinger Totalt Side 14

15 INVESTERINGER Investeringer Bamble kommune har behov for investeringer i bygg og anlegg for å imøtekomme nødvendig utvikling av tjenestene og rasjonell drift. Investeringer må vurderes i et langsiktig perspektiv i forhold til kostnader og behov for utvikling. Kost-/nyttevurderinger må gjøres i et års perspektiv og vurderes opp mot alternative scenarier med urasjonell drift, fremtidig oppgraderingsbehov av eldre bygg og mulighet for avhending/salg. Investeringene må også ses i sammenheng med kommunens økonomi for øvrig og i perioder med store investeringer vil dette medføre nødvendige større omprioriteringer kroner Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Finansiering av investeringer Bamble kommune har liten evne til å frigjøre midler til egenfinansiering av investeringer. For å få et større handlingsrom for å gjennomføre investeringer ble det i budsjettbehandlingen for 2014 besluttet å ta ut 50 mill. kroner fra finansplasseringene. Disse midlene ble delvis disponert i K-sak 7/14 i Her ble Nustadbakken, Nustadjordet, Skjerkøya, Skjærgårdsbåt, Kystkultursenter og Yggdrasil prioritert kroner Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Side 15

16 Større investeringsprosjekter skal til kommunestyret for politisk behandling iht. PLPmetoden i tre runder med vedtak før igangsetting av : Kommunen finansierer sine investeringer i hovedsak ved å ta opp lån. Høyere lånegjeld medfører at kommunen får høyere utgifter til renter og avdrag, og behov for nye kutt i driftsrammene til enhetene. For å dempe denne effekten er det viktig at lånegjelda ikke øker mer enn kommunens driftsinntekter. I et langsiktig perpektiv er det ulønnsomt å bruke av avsatte fondsmidler til investeringer. Brukes fondsmidlene i stedet for lån er kostnadene de første åra i kommunens regnskaper lavere, men på sikt vil denne fordelen forsvinne og resultatet er et vedvarende rentetap og manglende økonomiske ressurser i krisetider. 1 forstudie/mulighetstudie, 2 forprosjekt og 3 hovedprosjekt før gjennomføring. Investeringsprosjekter Kommunestyresak 7/14 og utfordringsnotatet omhandlet prioritering av investeringsmidler i handlingsplanperioden. 3 prosjekter innenfor boligsosial handlingsplan og Kystkulturmuseum videreført. På grunn av allerede god barnehagedekning, er ny barnehage, som erstatning for Falkåsen barnehage, ikke anbefalt videreført i handlingsplanperioden. Gjennomføring av prosjektene Nustadjordet, Nustadbakken og Barnebolig på Rugtvedt vil øke driftsutgiftene med 12,9 mill. kroner. En videre utredning om et Kystkulturmuseum og ungdomskolestruktur vil kartlegge den økonomiske og konsoliderende effekt av disse. Disse satsinger vil gi et økt tjenestetilbud innen helse og omsorg og en etterlengtet utvikling av skole og museumsaktivitet. Begge utviklingsprosjekt vil foregå i et samarbeid med Telemark fylke. Det vil alltid være ønsker om større investeringer enn det kommunen har økonomiske evne til å gjennomføre. Derfor er det nødvendig med en prioritering i forhold til hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Kommunen vedtar investeringsrammer til gjennomføring av VA-plan, trafikksikkerhetsplan, IKT-plan og mindre bygningsmessig oppgradering. I tillegg prioriteres større enkeltprosjekter iht. kommunestyrevedtak. Side 16

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer