RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015"

Transkript

1 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato:

2 Innledende Tertialrapport nr legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I de siste tre årene har Rakkestad kommune hatt ganske store økonomiske utfordringer. Regnskapene er gjort opp med plusstall. Like fullt er den økonomiske balansen utsatt og svak. Resultatene (overskudd mindre utgifter): Overskudd - mindre utgifter, kr Kroner. Situasjonen er bekymringsfull. Fra , er resultatene i mer enn halvert. Dette truer Rakkestad kommunes driftsmessige bærekraft og stabilitet også på kort sikt. Som rådmannen ser det, forverrer Rakkestad kommune sin stilling seg ytterligere i Det går mot underskudd i driftsregnskapet. Prognosene er ennå noe usikker, men det er snakk om 4 6 millioner kroner/5 7,5 millioner kroner på årsbasis. For rådmannen er det vitalt at tiltak settes i verk i tide slik at kommuneøkonomien igjen er i balanse og styrket i Dette er Rakkestad kommune sin fremste utfordring i det inneværende år. Disposisjonsfondet (driftsreservene) skrumper stadig vekk inn og utgjør etter årsoppgjørsdisposisjoner knappe 20 millioner kroner. Det er altså i langt mindre grad enn tidligere en stabilisator og trygghet for kommunens drift og utvikling utover et år. Rådmannen trekker fram de viktigste årsakene til kommunens vanskeligere økonomiske stilling pr : - Nasjonal svikt i skatteinntektene i 2014 og 2015 til sammen ca. 7,5 millioner kroner for Rakkestad kommune. - Store og voksende utfordringer av ulikt slag i Barnevernet som beløper seg til anslagsvis 3,5 millioner kroner på årsbasis. - Pensjonskostnadene blir større enn budsjettert. Det dreier seg om ca. 2,15 millioner kroner ifølge de siste tall fra KLP og SPK. - Økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene til sammen ca. 1,5 millioner kroner for året under ett. - Hjembaserte tjenester får større utgifter minst kr p.a. som relaterer seg til Arbeidstilsynets pålegg om arbeidstøy, garderobeforhold m.m. i seksjonen og 2

3 endringer i den rettighetsbaserte etterspørsel etter ulike tjenesteytelser fra For andre seksjoner og staber er avvik som status er pr innen ca. 1 prosent av budsjettet (+/- kr ). Rådmannen ser på «slikt merforbruk» som for det første korrigerbart på seks åtte måneders sikt, og dernest er det innenfor akseptable og for så vidt også påregnelige rammer. Hva gjelder investeringsbudsjettet, er det bare gjort mindre korreksjoner. Det er lagt opp til hovedrevisjon av denne side av kommunens virksomhetet pr Som følge av at det er «de økonomiske utfordringer» som for tiden er mest framtredende, er denne tertialrapport primært konsentrert om regnskaps- og budsjettmessige spørsmål. Rådmannens Team I 2015 omfatter «Rådmannens Team» følgende ansvar: «Rådmannens Team», «Stillingsbank», «Lønns- og prisvekst», «Premieavvik», «Amortisering av premieavvik», «Kommunale prosjekter», «Stabsstillinger», «Folkehelse», «Leger» og «Forebyggende avdeling Brann- og Feiervesen». For samtlige ansvar unntatt det som gjelder tjenestepensjonsordningene er det en bra balanse mellom budsjett og regnskap pr Av spesielle momenter trekkes fram pr. første tertial d.å.: I april leverte «Kommunal Landspensjonspensjonskasse» (KLP) nye prognoser for utgiftene m.m. i tjenestepensjonsordningen. For Rakkestad kommune innebærer det at «de faktiske pensjonskostnader» blir kr større enn det som er budsjettert til formålet på årsbasis. Størrelsene kan fortsatt endre seg marginalt som følge av at antall medlemmer i ordningen går opp eller ned. For «Statens Pensjonskasse» (SPK), blir «de faktiske pensjonskostnader» kr større enn stipulert i fjor høst. Rådmannen vurderer at det er noen reserver på ansvaret for «lønns- og prisstigning». Ennå er det usikkerhet om hvor mye det dreier seg om. Rådmannen mener (mai) at det er snakk om kr kr Prosjektadministrasjon er budsjettert som i Det skyldes at investeringsnivået i år er omtrent som i fjor. Utslaget er kr Stabene I 2015 omfatter «Dokument og forvaltning» følgende ansvar: 3

4 «Valg», «Folkevalgte», «17. maiarrangementer», «Kontrollorganer», «Sentralarkiv», «Dokument og forvaltning», «Kirkelig Fellesråd» og Andre Trossamfunn». «Informasjon og IKT» omfatter følgende ansvar: «Servicekontor» og «IKT». «Personal» omfatter følgende ansvar: «Personal», «Personalpolitiske tiltak» og «Lærlinger». «Økonomi» omfatter følgende ansvar: «Økonomi». For stabene under ett er det balanse mellom forbruk og regnskap pr Som en følge av driftssituasjonen og driftsutviklingen, gjør rådmannen likevel noen budsjettkorreksjoner internt i og mellom stabene. NAV Rakkestad I 2015 omfatter NAV Rakkestad følgende enheter: «Arbeid og aktivitet» og «Kvalifisering». Fra rådmannen rapporteres balanse mellom forbruk og budsjett ved utgangen av første tertial Bildet er hovedtrekk som følger: Utgiftene til sosialhjelp vokser som følge av økende arbeidsledighet og at kommunen nå bare har til rådighet 11/13 statlige tiltaksplasser mot i fjor 29 tiltaksplasser. Det leder flere «NAV-brukere» mot sosialhjelp. I øyeblikket ligger det an til at ulike stillingsvakanser og refusjoner i statlige trygdeytelser veier opp en potensiell budsjettoverskridelse på kr på årsbasis. Prognosene er meget usikre. Rådmannen frykter egentlig ytterligere merutgifter til sosialhjelp og muligens nye/utvidede avlastningstiltak i I NAV Rakkestad er det et feilbudsjettert øremerket statlig tilskudd «boveileder» som i alle fall så langt kan håndteres innenfor budsjettrammen. Fra flyttes ruskonsulent i forbindelse med nyrekruttering i stillingen fra NAV Rakkestad til Rakkestad Familiesenter (Psykisk helsearbeid). Skole I 2015 omfatter «Skole» følgende enheter: «Rakkestad ungdomsskole», «Bergenhus skole», «Os skole» og «Kirkeng skole». 4

5 I «Skole» rapporteres balanse mellom forbruk og budsjett ved utgangen av første tertial av Av spesielle momenter trekkes fram pr d.å.: For to år siden, ble Rakkestad ungdomsskole tildelt fire nye lærerstillinger av en statlig pott på 1,5 milliarder kroner til 600 nye stillinger på ungdomstrinnet. Programmet løper i to år til. Om halvannet år må Rakkestad kommune ta stilling til om ordningen skal gjøres permanent av kommunale midler idet det særskilte tilskudd som nå går da blir innlemmet i kommunen sine rammeoverføringer. Barneskolene blir tilført til sammen 1,26 nye lærerstillinger fra som et resultat av statlige øremerkede tilskudd til nye stillinger på barnetrinnet. I de siste årene har skolene hatt betydelige overskridelser på driftsbudsjettene utenom lønn, og har måttet omprioritere ressurser i stort monn andre steder fra for å få budsjett og regnskap til å henge i sammen. I 2016 er det nødvendig å lede oppmerksomhet direkte mot dette momentet i «Skole». Hva gjelder «Mortenstua skole», blir «selskapsavtale» og «drift» og «økonomi» i disse dager analysert av interne og eksterne krefter. Resultatet blir rapportert til politisk nivå senere i år. Rakkestad ungdomsskole og Psykisk helse har gående et program der elever får et særskilt tilbud ved «Aktivitetshuset» tre dager uken og hvor det er lærer og ansatte i Psykisk helse til stede. For «Rakkestadskolen» er det i mange tilfelle store utfordringer med å ta imot tilflyttede elever og håndtere den vekst i elevtallet som skjer på denne måte i skoleåret. Ofte er de nye elever 29 i siste halvår barn av arbeidsinnvandrere eller de er plassert i beredskapshjem eller fosterhjem i Rakkestad kommune. I dag er det ca. 40 barn i beredskaps- og fosterhjem i kommunen. Det er ressurskrevende faktisk og økonomisk til enhver tid å håndtere denne situasjonen. Barnehage I 2015 omfatter «Barnehage» følgende enheter: «Bergenhus barnehage», «Fladstad barnehage», «Kirkeng barnehage», «Byggeklossen barnehage» og «Elle Melle barnehage». I «Barnehage» går det mot et merforbruk på årsbasis på kr som i hovedtrekk skyldes: Allerede i fjerde kvartal f.å. var det klare signal på at «ekstrahjelp» og «støttetiltak» til barn som trenger «et forsterket barnehagetilbud» vokste sterkt. Rådmannen varslet således i 5

6 «Økonomisk rapport pr » at dette i 2015 kunne finansieres av driftsreservene og i 2016 måtte prioriteres inn i budsjettet på ordinær måte. Temaet er videre fulgt særskilt opp i «Årsberetningen 2014». Rådmannen kalkulerer pr d.å. med merutgifter til dette formål på 1,5 millioner kroner i inneværende år. For «barn med plass i barnehager i andre kommuner» må Rakkestad kommune utrede ca. kr mer enn «andre kommuner betaler for barn plassert i barnehage i Rakkestad kommune». Totalt sett dreier det seg 3 4 barn. Balansen svinger fra år til år. Neste år kan Rakkestad kommune ha netto inntekter av ordningen. Den nye Kirkeng barnehage tas i bruk , og som følge av en sterkere etterspørsel etter plasser øker barnetallet mer enn forventet og budsjettert. To nye stillinger må av den grunn etableres fra det aktuelle tidspunktet. Netto utgifter ved tiltaket d.å. er på ca. kr Utdanningsdirektoratet etablerer fra «en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling» som betyr at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Ennå er det usikkert hvordan det slår ut lokalt, og rådmannen kommer derfor tilbake til spørsmålet i tertialrapport nr Rakkestad kommune har fortsatt «full barnehagedekning» i lovens forstand: Alle barn som har fylt ett år 1. september 2014 har rett til plass i barnehage innen utgangen av august 2015 forutsatt at de har søkt om barnehageplass innen 1. mars Fremdeles er kommunens barnehager blant landets mest effektive barnehager i drift. Skole og Barnehage Ifølge budsjett- og økonomiplanvedtaket vil kommunestyret bygge ut søskenmoderasjonsordningen (omfatte ikke bare barn i «barnehage», men barn i «skole» og «barnehage») fra Rådmannen har fått i oppgave å kostnadsberegne tiltaket. Ifølge tall fra mars d.å., er tallene: Os skole, kr Kirkeng skole, " Bergenhus skole " Sum kr kroner. Størrelsene kan variere noe fra måned til måned. 6

7 Rakkestad kommunes økonomi er i sterk ubalanse i Av den grunn tilrår rådmannen at ordningen vedtas satt i verk fra slik at innføringen av den ikke forårsaker direkte kutt på andre kritiske områder i budsjettet. Marginene er meget hardt presset i dag jf. denne rapport som en helhet. Kultur I 2015 omfatter «Kultur» følgende enheter: «Bibliotek», «Kulturskole» og «Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet)». Pr. første tertial er det balanse mellom regnskap og budsjett i seksjonen. «Kultur» ligger likeledes an til å kunne gjennomføre planlagt aktivitet i inneværende år. Korreksjoner i den sammenheng gjøres innen det vedtatte budsjett. Nye lokaler for «Rakkestad Kulturskole» blir behandlet som investeringssak i oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret Familiesenter I 2015 omfatter «Familiesenter» følgende enheter: «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid», «Aktivitet» og «Barnevern». Av spesielle momenter pr , trekker rådmannen fram: For «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid» og «Aktivitet» er drift og virksomhet omtrent som forutsatt pr Det rapporteres følgelig balanse mellom forbruk og regnskap på årsbasis for disse fire enheter. Fra «NAV Rakkestad», får «Familiesenter» «Psykisk helsearbeid» seg overført ruskonsulentstilling. I «Psykisk helsearbeid» er «det statlige tilskudd til kommunalt rusarbeid» nå innlemmet i kommunens «rammeoverføringer». Rapporten korrigerer for dette momentet. For «Barnevern» er situasjonen en annen. Rådmannen gjentar jf. særskilt orientering i formannskapets møte at det i dag er store utfordringer av ulikt slag i denne enheten. Det har bygget seg opp over tid. Rådmannen mener at resten av d.å. går med til å reoppbygge denne del av «Familiesenter» sin virksomhet. Seksjonen fanget åpenbart ikke opp utviklingen gjennom 2014 og følgelig ble manglene som nevnt for alvor først synlig i overgangen , «Årsberetningen 2014» og i økonomioppfølgningene på nyåret Store interne ledelses- og faglige ressurser (administrasjon, forvaltning, økonomi m.m) arbeider daglig med tiltaket. 7

8 Rådmannen har som varslet i «Årsberetning 2014» leid inn ekstern kompetanse i et begrenset omfang som supplement til kommunens egne krefter i prosjektet. Ved løpende, muntlige og skriftlige orienteringer, andre tertialrapport og den avsluttende økonomirapport d.å. ( ), blir politisk nivå orientert om status og utvikling i denne saken. Rådmannen vurderer et merforbruk i «Barnevern» på minst 3,5 millioner kroner i Hjembaserte Tjenester I 2015 omfatter «Hjembaserte tjenester» følgende enheter: «Hjemmesykepleie» og «Omsorgsboliger». I «Hjembaserte tjenester» går det på årsbasis mot et overforbruk på kr som skyldes: Arbeidstilsynet hadde i fjor et HMS tilsyn i «Hjembaserte tjenester, og ga avvik på arbeidstøysordninger og garderobeløsninger for de ansatte. De bygningsmessige pålegg Bankgården Rakkestad (garderober og andre tiltak) ble i hovedtrekk utført i forrige regnskaps- og budsjettår. I 2015 er «arbeidstøysdelen» av det aktuelle prosjekt satt i verk. Det koster knappe kr fordelt på kjøp av arbeidstøy med kr (engangsutgifter)) og vaskeritjenester med kr (løpende utgifter)). Et ressurskrevende tiltak som staten ikke yter tilskudd til har blitt mer kostbart kr enn tidligere prognostisert. To mindre anskaffelser (PDA er viktige elektroniske hjelpemidler for ansatte i seksjonen og «t-shirts» til bruk for ansatte om sommeren) krever knappe kr i «Omsorgslønn» og «Brukerstyrt personlig assistent» er fortsatt i utvikling og vekst. Det gir et ytterligere press på «Hjembaserte tjenester» sine ressurser. For rådmannen er prognosene for «Hjembaserte tjenester» ennå noe usikker som følge av «omsorgslønn, «brukerstyrt personlig assistent» og «ferieavviklingen» i seksjonen. Dette følges videre opp i andre tertialrapport d.å. Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester I 2015 omfatter «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» følgende enheter: «Langtidsenhet», «Korttidsenhet», «Demensenhet» og «Kjøkken- og vaskerienhet». Rådmannen rapporterer balanse mellom forbruk og budsjett for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter pr Prognosene er usikre: 8

9 Seksjonsledelsen frykter at ferieavviklingen blir mer kostbar kr kr enn budsjettert. Å rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse til sykehjemmet er vanskeligere enn tidligere noe som innebærer at blant annet sykepleiere i større grad leies inn fra bemanningsbyråer. Det er kostbart. Andre deler av driftsbudsjettet er også under stadig større press. For eksempel gjelder det for bevilgningene til «medisiner». Rådmannen viser til kommunestyrets budsjettvedtak for inneværende år. Spisepauser fase 1 (ca. kr p.a.) blir satt i verk fra 1. juni Det følges videre opp i budsjett 2016 og økonomiplan Bo- og aktivitetstjenester I 2015 omfatter «Bo- og aktivitetstjenester» følgende enheter: «Sentrum enhet», «Kleven enhet» og «Lundborg enhet». For «Bo- og aktivitetstjenester», rapporterer rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett pr Av spesielle momenter pr d.å., trekker rådmannen fram: Rådmannen understreket i budsjett- og økonomplanframlegget (2015 og ) at «Bo- og aktivitetstjenester» hadde en krevende drifts- og budsjettsituasjon i 2013 og 2014, og at det av den grunn var høyt prioritert å stabilisere og styrke seksjonens virksomhet i Budsjettrammen ble økt med ca. 1,5 millioner kroner fra Så langt virker opplegget å ha lyktes godt. Rådmannen er fornøyd med status i «Bo- og aktivitetstjenester» pr Like fullt kan seksjonen stå overfor nye utfordringer i form av at den i andre tertial d.å. kan måtte utforme tiltak/tilbud til ny(e) bruker(e). Rådmannen kommer tilbake til det spørsmålet i de senere rapportene. Hva gjelder statlig tilskudd til ressurskrevende brukere viser rådmannen til avsnittet «Fellesområder». Teknikk, miljø og landbruk I 2015 omfatter «teknikk, miljø og landbruk» følgende enheter: «Areal», «byggesak og landbruk», «Kommunal teknikk», «Vaktmestertjenester», «Renhold» og «Teknisk Drift». 9

10 Seksjonen omorganiseres fra noe som teknikk-, miljø- og landbruksutvalget blir orientert om i egen sak. For «teknikk, miljø og landbruk» rapporterer rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett pr Prognosene er like fullt usikre. Avhengig av hvordan iverksatte tiltak fungerer er det en risiko for merutgifter i intervallet kr. 0 kr på årsbasis. Av spesielle momenter trekkes fram pr : Teknikk, miljø og landbruk beregner sviktende husleieinntekter på kr på årsbasis som en følge av at leiligheter og boliger i kortere og lengre tidsrom ikke blir benyttet som forutsatt. Rådmannen har satt i verk tiltak fra 1.6. d.å. for å oppfylle målsettingen om at 98 prosent av leilighets- og boligmassen til enhver tid er leid ut. På denne måte kan seksjonens varslede merforbruk for 2015 elimineres. I fjor ga Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett Rakkestad kommune fullt medhold i at festeavgifter i de boligområdene som festes/leies av Opplysningsvesenets Fond fremdeles skal reguleres i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Av den grunn blir utgiftene til formålet kr kr lavere enn budsjettert. Teknikk, miljø og landbruk beholder disse ressursene i I budsjett 2016 og økonomiplan korrigerer rådmannen for tiltaket. Rakkestad kommunes inntekter på selvkostområdene blir 2,3 millioner kroner lavere i 2015 enn i 2014 fordi Nortura Rakkestad ble avviklet ved årsskiftet og aktiviteten flyttet til Nortura Hærland fra det samme tidspunkt. Det gir store utfordringer for kommunen hva gjelder vannforsyning og avløpshåndtering til både private abonnenter og næringslivet. Rakkestad kommune har etablert fonds som i tre fire år finansierer det inntektsbortfallet som har oppstått. Fra vil årsgebyrene for vann og avløp øke ytterligere. Teknikk, miljø og landbruk har som følge av en «vanskelig» vinter og vår et merforbruk på veier på kr pr Kommunestyret har bestemt å opprette egne fonds for vedlikehold av veier og bygg: Dette følges opp i enkeltsaker slik at de ressursene er disponible for «teknikk, miljø og landbruk» på de aktuelle områder i Fellesområder I 2015 omfatter «Fellesområder» følgende ansvar: «Frie inntekter», «Felles tilskudd», «Renter, avdrag, utbytte og plassering», «Fond, overføring og avskrivninger» og «Mindre forbruk». 10

11 Bildet for «Fellesområder» er: Frie inntekter Som følge av nasjonalt sviktende skatteinntekter, ble Rakkestad kommunes frie inntekter i fjor kr lavere enn budsjettert. I 2015 ligger det an til ytterligere skattesvikt for kommunene. Rådmannen beregner på basis Statistisk Sentralbyrå og Kommunesektorens Organisasjon sine tall (april) at det for Rakkestad kommune dreier seg om kr på årsbasis. Ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett, dekker staten kr av dette inntektstapet. Like fullt har nye ca. 1,3 millioner kroner forsvunnet siden Dette er en reell innstramming i kommunens økonomi. Rådmannen understreker overfor politisk nivå at skattesvikten i 2014 og 2015 har alvorlige og til dels dramatiske følger for kommunene. For Rakkestad kommune alene, har ressurser på 6 7,5 millioner kroner falt bort over to år. Samtidig som oppgaver og utfordringer har blitt langt større, står altså kommunenes viktigste inntekter i realiteten stille på 2013-nivået. Dette får store konsekvenser både på kort og lang sikt. Rådmannen håper at det blir gitt ytterligere kompensasjon for tapte skatteinntekter, og venter til andre tertialrapport med å gjøre budsjettkorreksjoner på det aktuelle området. Eiendomsskatt blir kr lavere enn budsjettert fordi kommunestyret i sitt budsjettog økonomiplanvedtak satte skattesatsene på 2014-nivå, mens rådmannen hadde tilrådd en stigning av disse størrelsene på 0,05 promille fra 2014 til Felles tilskudd Statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester er relatert til «Hjembaserte tjenester» og spesielt «Bo- og aktivitetstjenester». Dette tilskuddet kan bli kr (refr. BOAK) større enn det som er satt opp i gjeldende budsjett. Renter, avdrag, utbytte og plassering I 2015 gir Rakkestad Energi AS kommunen et utbytte på 1,3 millioner kroner mot 3 millioner koner hvert år i Renteinntekter blir kr kr lavere enn budsjettert. Et fallende rentenivå, reduserer også kommunens renteutgifter med 1,25 1,5 millioner kroner på årsbasis. Byggelånsrenter blir som i 2014 idet investerings- og kapital-/låneforutsetningene i 2015 er som i

12 Minsteavdrag er stipulert til 17,5 millioner kroner i Salg av finansielle instrumenter m.m. er budsjettert til kr Rådmannen regner ikke med at kommunen realiserer disse inntektene i inneværende år. I øyeblikket har Rakkestad kommune all sin overskuddslikviditet og alle sine andre disponible midler plassert i bank. Det er ikke andre investeringer jf. «Finansreglementet» i kapitaleller finansmarkedet på andre måter pr d.å.. Som følge av reduksjon av netto fonds (lavere faktiske fonds og større premieavvik i pensjonsordningene), blir kommunens likviditet stadig mer anstrengt. Rakkestad kommune disponerer fortsatt en trekkrettighet limit 25 millioner kroner i Marker sparebank. Mindre forbruk I det vedtatte økonomiske opplegg er det en avsetning til disposisjonsfond på kr Rakkestad kommune makter ikke å styrke sin finansielle stilling på denne måten. I det reviderte budsjettet er denne avsetning derfor strøket. Investeringer Gjeldende investeringsbudsjett er på kr I utkastet til nytt budsjett er investeringene på kr som bare er en marginal korreksjon sammenlignet med det opprinnelige budsjettet. Av spesielle momenter pr d.å., trekker rådmannen fram: I det vedtatte økonomiske opplegget, er salg av eiendommer og andre aktiva satt til 15 millioner kroner. Markedet er vanskeligere enn det var i 2013 og I det perspektivet mener rådmannen at det knapt lar seg gjøre å avhende leiligheter og boliger i den forutsatte størrelsesorden på en forsvarlig måte. Rådmannen har i nytt budsjett: - Redusert salg av faste eiendommer med kr Økt netto lånopptak med kr For 2016 er siktemålet å «ta ned» låneopptaket tilsvarende. Startlån er i 2015 som følger: Ubrukte lån - tidligere år, kr Nye lån, "

13 Avdrag på løpende lån, " Sum, kr kroner. Rådmannen mener dette er en tilstrekkelig stor startlånramme i inneværende år. For flere investeringsprosjekter er framdriften oppstart, gjennomføring og ferdigstillelse ikke fullt ut som forutsatt på budsjetteringstidspunktet: - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er i en forberedelsesfase. Rådmannen mener det blir realisert i Hjembaserte tjenester omsorgsboliger henger sammen med sykehjemsutbyggingen. Rådmannen vurderer at det blir gjennomført i Ifølge budsjett- og økonomiplanvedtak blir vann- og avløp ført fram fra Rakkestad Sentrum til Rudskogen Næringsområde i Prosjektering av tiltaket pågår. Investeringene kan finne sted i 2016 og Veilys i krysset fv. 111 Rudskogen Næringsområde ble satt opp i Rakkestad kommune har like fullt mer enn halvparten av utgiftene ved tiltaket i Også når det gjelder: «Rakkestad Sentrum fjernvarme», «Rådhuskvartalet ventilasjon og avslutning av tiltak », «Bankgården Rakkestad garderober, utstyr og andre byggtiltak», er det framdrift oppstart, gjennomføring og ferdigstillelse som er årsak til utgifter som kommer i Rådmannen har styrket bevilgningen til utleieboliger med nesten kr fordi det i sammenheng med mottak av flere flyktninger må skaffes til veie flere egnede leiligheter og boliger. For to vann- og avløpsprosjekter er det noe merforbruk. Rådmannen legger fram enkeltsak for byggekomiteen og kommunestyret når de er avsluttet og det er full oversikt over tiltakene i august Uansett dekkes merutgifter av eksisterende investeringsressurser fra 2014 og Tabeller 13

14 Drift Tekst Større inntekter/mindre utgifter Større utgifter/mindre inntekter Rådmannens team, kr Stabene, " NAV Rakkestad, " 0 0 Skole, " 0 0 Barnehage, " Kultur, " 0 0 Familiesenter, " Hjembaserte tjenester, " Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " 0 0 Bo- og aktivitetstjenester, " 0 0 Teknikk, miljø og landbruk, " 0 0 Fellesområder, " Sum, kr For «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» blir «spisepauser» fase 1 (1. juni d.å.) først tema økonomisk sett i andre tertial Budsjettmessige effekter av «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» inngår heller ikke i tabellen. Dette følges opp i andre tertialrapport d.å. Rådmannen kalkulerer (30.4. d.å.) med et underskudd/merforbruk på driftsbudsjettet på 6 millioner kroner i Underskudd/merforbruk dekkes av disposisjonsfondet. Investeringer Investeringer: Budsjett Endring Nytt budsjett KLP - egenkapitalinnskudd, Startlån, utlån, Startlån, avdrag på utlån, IKT - fellestiltak, IKT - skole, IKT - pc'er på åttende trinn, Rådhuskvartalet, ventilasjon og avslutning av tiltak (jf. egen formannskapssak), Kirkeng barnehage, Fladstad barnehage,

15 Kirkeng skole, Os skole, Bergenhus skole, Rakkestad stadion - kunstgressbane, Rakkestad kulturskole - forprosjekt, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bil, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - Fiolen m.m., Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedprosjekt, Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger, Utleieboliger for vanskeligstilte mennesker, Bankgården Rakkestad, garderober, utstyr og andre byggtiltak, Kommunale bygg - påkostninger, Kommunale lekeplasser, Offentlig parkeringsplass (Misjonshuseiendommen), Heggveien, Kommunale veier og bruer, Harlemåsen Boligområde, Rakkestad sentrum - fjernvarme, Rudskogen Næringsområde - veilys, Rudskogen Næringsområde - vann og avløp, Oppmålingsutstyr, Vann- og avløpsinvesteringer, Sum, Finansiering: Budsjett Endring Nytt budsjett Ubundet kapitalfond, Disposisjonsfond, Lån, Salgsinntekter, Andre inntekter, Tilskudd, Momsrefusjoner, Mottatte avdrag på utlån, Sum, kroner. Avsluttende Rakkestad kommune har det siste året fattet en serie vedtak som gjelder «kommunal garanti for lån for Rakkestadhallene AS for flytting av lån fra KLP Kommunekreditt til Kommunalbanken. Av formelle grunner fordi Marker sparebank mellomfinansierer en liten del av det aktuelle lån (kr ) på sin vei fra KLP Kommunekreditt til Kommunalbanken må Rakkestad 15

16 kommune for å ferdigstille disposisjonen gjøre en presisering/supplering av sine vedtak i dette sakskomplekset. Det nye vedtak bør lyde: «Rakkestad kommunestyre garanterer som selvskyldnerkausjonist for lån til Rakkestadhallene AS som følger: Rakkestadhallene AS flytter lån på inntil kr fra Marker sparebank til Kommunalbanken. Garantivedtaket omfatter hovedstol (kr ) tillagt 10 prosent (kr ). Kommunalbanken gir på basis av den kommunale garanti Rakkestadhallene AS lån på samme vilkår som Rakkestad kommune hadde oppnådd til formålet. Dette garantivedtak åpner for at det allerede løpende, kommunegaranterte lån til Rakkestadhallene AS i Kommunalbanken og det nye, kommunegaranterte lån som er direkte omhandlet i denne saken kan slås sammen til et nytt, samlet kommunegarantert lån på inntil kr tillagt 10 prosent kr Rakkestad kommunes garantiansvar reduseres i takt med at Rakkestadhallene AS nedbetaler lånene. Garantitiden settes til 35 år pluss 2 år.» 16

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015

RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 2, 2015 Saksnr. 15/2016 Journalnr. 14907/15 Arkiv 153 Dato: 04.11.2015 Innledende 1 Innledende Tertialrapport nr. 2 for 2015 legges fram for vedtak i formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16.

MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16. MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.11.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 26.11.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.12.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. 15/181 Journalnr. 13312/15 Arkiv 151 Dato 01.10.2015 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer Side 3 Tjenester

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Ungdomsrådet. Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen/formannskapssalen Dato: 18.11.2013 Tid: 18:00 20:45

Ungdomsrådet. Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen/formannskapssalen Dato: 18.11.2013 Tid: 18:00 20:45 Rakkestad kommune MØTEprotokoll Ungdomsrådet Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen/formannskapssalen Dato: 18.11.2013 Tid: 18:00 20:45 Til stede på møtet: Medlemmer Forfall Elise Lilletorp Lien,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015

Rakkestad kommune Årsberetning 2014. Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015 Rakkestad kommune Årsberetning 2014 Saksnr. 15/671 Journalnr. 5138/15 Arkiv 210 Dato: 08.04.2015 1 Innhold Rådmannens innledende kommentarer, side, 2 Samfunn og statistikk, side, 4 Overordnede og tverrsektorielle

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2014 Tid: 18:00 19:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stein Bruland Nestleder Knut-Magne

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1108 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato LYNGRABBEN UTLEIEBOLIGER SALG Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.11.2013 Tid: 14:00-15:00 Til stede på møtet: Møteleder Forfall Ellen Solbrække (Ap), John Thune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer