RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr. 1 2015. Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato: 27.05.2015"

Transkript

1 RAKKESTAD KOMMUNE Tertialrapport nr Saksnr. 15/1033 Journalnr. 7747/15 Arkiv 153 Dato:

2 Innledende Tertialrapport nr legges fram for vedtak i formannskap og kommunestyre. I de siste tre årene har Rakkestad kommune hatt ganske store økonomiske utfordringer. Regnskapene er gjort opp med plusstall. Like fullt er den økonomiske balansen utsatt og svak. Resultatene (overskudd mindre utgifter): Overskudd - mindre utgifter, kr Kroner. Situasjonen er bekymringsfull. Fra , er resultatene i mer enn halvert. Dette truer Rakkestad kommunes driftsmessige bærekraft og stabilitet også på kort sikt. Som rådmannen ser det, forverrer Rakkestad kommune sin stilling seg ytterligere i Det går mot underskudd i driftsregnskapet. Prognosene er ennå noe usikker, men det er snakk om 4 6 millioner kroner/5 7,5 millioner kroner på årsbasis. For rådmannen er det vitalt at tiltak settes i verk i tide slik at kommuneøkonomien igjen er i balanse og styrket i Dette er Rakkestad kommune sin fremste utfordring i det inneværende år. Disposisjonsfondet (driftsreservene) skrumper stadig vekk inn og utgjør etter årsoppgjørsdisposisjoner knappe 20 millioner kroner. Det er altså i langt mindre grad enn tidligere en stabilisator og trygghet for kommunens drift og utvikling utover et år. Rådmannen trekker fram de viktigste årsakene til kommunens vanskeligere økonomiske stilling pr : - Nasjonal svikt i skatteinntektene i 2014 og 2015 til sammen ca. 7,5 millioner kroner for Rakkestad kommune. - Store og voksende utfordringer av ulikt slag i Barnevernet som beløper seg til anslagsvis 3,5 millioner kroner på årsbasis. - Pensjonskostnadene blir større enn budsjettert. Det dreier seg om ca. 2,15 millioner kroner ifølge de siste tall fra KLP og SPK. - Økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene til sammen ca. 1,5 millioner kroner for året under ett. - Hjembaserte tjenester får større utgifter minst kr p.a. som relaterer seg til Arbeidstilsynets pålegg om arbeidstøy, garderobeforhold m.m. i seksjonen og 2

3 endringer i den rettighetsbaserte etterspørsel etter ulike tjenesteytelser fra For andre seksjoner og staber er avvik som status er pr innen ca. 1 prosent av budsjettet (+/- kr ). Rådmannen ser på «slikt merforbruk» som for det første korrigerbart på seks åtte måneders sikt, og dernest er det innenfor akseptable og for så vidt også påregnelige rammer. Hva gjelder investeringsbudsjettet, er det bare gjort mindre korreksjoner. Det er lagt opp til hovedrevisjon av denne side av kommunens virksomhetet pr Som følge av at det er «de økonomiske utfordringer» som for tiden er mest framtredende, er denne tertialrapport primært konsentrert om regnskaps- og budsjettmessige spørsmål. Rådmannens Team I 2015 omfatter «Rådmannens Team» følgende ansvar: «Rådmannens Team», «Stillingsbank», «Lønns- og prisvekst», «Premieavvik», «Amortisering av premieavvik», «Kommunale prosjekter», «Stabsstillinger», «Folkehelse», «Leger» og «Forebyggende avdeling Brann- og Feiervesen». For samtlige ansvar unntatt det som gjelder tjenestepensjonsordningene er det en bra balanse mellom budsjett og regnskap pr Av spesielle momenter trekkes fram pr. første tertial d.å.: I april leverte «Kommunal Landspensjonspensjonskasse» (KLP) nye prognoser for utgiftene m.m. i tjenestepensjonsordningen. For Rakkestad kommune innebærer det at «de faktiske pensjonskostnader» blir kr større enn det som er budsjettert til formålet på årsbasis. Størrelsene kan fortsatt endre seg marginalt som følge av at antall medlemmer i ordningen går opp eller ned. For «Statens Pensjonskasse» (SPK), blir «de faktiske pensjonskostnader» kr større enn stipulert i fjor høst. Rådmannen vurderer at det er noen reserver på ansvaret for «lønns- og prisstigning». Ennå er det usikkerhet om hvor mye det dreier seg om. Rådmannen mener (mai) at det er snakk om kr kr Prosjektadministrasjon er budsjettert som i Det skyldes at investeringsnivået i år er omtrent som i fjor. Utslaget er kr Stabene I 2015 omfatter «Dokument og forvaltning» følgende ansvar: 3

4 «Valg», «Folkevalgte», «17. maiarrangementer», «Kontrollorganer», «Sentralarkiv», «Dokument og forvaltning», «Kirkelig Fellesråd» og Andre Trossamfunn». «Informasjon og IKT» omfatter følgende ansvar: «Servicekontor» og «IKT». «Personal» omfatter følgende ansvar: «Personal», «Personalpolitiske tiltak» og «Lærlinger». «Økonomi» omfatter følgende ansvar: «Økonomi». For stabene under ett er det balanse mellom forbruk og regnskap pr Som en følge av driftssituasjonen og driftsutviklingen, gjør rådmannen likevel noen budsjettkorreksjoner internt i og mellom stabene. NAV Rakkestad I 2015 omfatter NAV Rakkestad følgende enheter: «Arbeid og aktivitet» og «Kvalifisering». Fra rådmannen rapporteres balanse mellom forbruk og budsjett ved utgangen av første tertial Bildet er hovedtrekk som følger: Utgiftene til sosialhjelp vokser som følge av økende arbeidsledighet og at kommunen nå bare har til rådighet 11/13 statlige tiltaksplasser mot i fjor 29 tiltaksplasser. Det leder flere «NAV-brukere» mot sosialhjelp. I øyeblikket ligger det an til at ulike stillingsvakanser og refusjoner i statlige trygdeytelser veier opp en potensiell budsjettoverskridelse på kr på årsbasis. Prognosene er meget usikre. Rådmannen frykter egentlig ytterligere merutgifter til sosialhjelp og muligens nye/utvidede avlastningstiltak i I NAV Rakkestad er det et feilbudsjettert øremerket statlig tilskudd «boveileder» som i alle fall så langt kan håndteres innenfor budsjettrammen. Fra flyttes ruskonsulent i forbindelse med nyrekruttering i stillingen fra NAV Rakkestad til Rakkestad Familiesenter (Psykisk helsearbeid). Skole I 2015 omfatter «Skole» følgende enheter: «Rakkestad ungdomsskole», «Bergenhus skole», «Os skole» og «Kirkeng skole». 4

5 I «Skole» rapporteres balanse mellom forbruk og budsjett ved utgangen av første tertial av Av spesielle momenter trekkes fram pr d.å.: For to år siden, ble Rakkestad ungdomsskole tildelt fire nye lærerstillinger av en statlig pott på 1,5 milliarder kroner til 600 nye stillinger på ungdomstrinnet. Programmet løper i to år til. Om halvannet år må Rakkestad kommune ta stilling til om ordningen skal gjøres permanent av kommunale midler idet det særskilte tilskudd som nå går da blir innlemmet i kommunen sine rammeoverføringer. Barneskolene blir tilført til sammen 1,26 nye lærerstillinger fra som et resultat av statlige øremerkede tilskudd til nye stillinger på barnetrinnet. I de siste årene har skolene hatt betydelige overskridelser på driftsbudsjettene utenom lønn, og har måttet omprioritere ressurser i stort monn andre steder fra for å få budsjett og regnskap til å henge i sammen. I 2016 er det nødvendig å lede oppmerksomhet direkte mot dette momentet i «Skole». Hva gjelder «Mortenstua skole», blir «selskapsavtale» og «drift» og «økonomi» i disse dager analysert av interne og eksterne krefter. Resultatet blir rapportert til politisk nivå senere i år. Rakkestad ungdomsskole og Psykisk helse har gående et program der elever får et særskilt tilbud ved «Aktivitetshuset» tre dager uken og hvor det er lærer og ansatte i Psykisk helse til stede. For «Rakkestadskolen» er det i mange tilfelle store utfordringer med å ta imot tilflyttede elever og håndtere den vekst i elevtallet som skjer på denne måte i skoleåret. Ofte er de nye elever 29 i siste halvår barn av arbeidsinnvandrere eller de er plassert i beredskapshjem eller fosterhjem i Rakkestad kommune. I dag er det ca. 40 barn i beredskaps- og fosterhjem i kommunen. Det er ressurskrevende faktisk og økonomisk til enhver tid å håndtere denne situasjonen. Barnehage I 2015 omfatter «Barnehage» følgende enheter: «Bergenhus barnehage», «Fladstad barnehage», «Kirkeng barnehage», «Byggeklossen barnehage» og «Elle Melle barnehage». I «Barnehage» går det mot et merforbruk på årsbasis på kr som i hovedtrekk skyldes: Allerede i fjerde kvartal f.å. var det klare signal på at «ekstrahjelp» og «støttetiltak» til barn som trenger «et forsterket barnehagetilbud» vokste sterkt. Rådmannen varslet således i 5

6 «Økonomisk rapport pr » at dette i 2015 kunne finansieres av driftsreservene og i 2016 måtte prioriteres inn i budsjettet på ordinær måte. Temaet er videre fulgt særskilt opp i «Årsberetningen 2014». Rådmannen kalkulerer pr d.å. med merutgifter til dette formål på 1,5 millioner kroner i inneværende år. For «barn med plass i barnehager i andre kommuner» må Rakkestad kommune utrede ca. kr mer enn «andre kommuner betaler for barn plassert i barnehage i Rakkestad kommune». Totalt sett dreier det seg 3 4 barn. Balansen svinger fra år til år. Neste år kan Rakkestad kommune ha netto inntekter av ordningen. Den nye Kirkeng barnehage tas i bruk , og som følge av en sterkere etterspørsel etter plasser øker barnetallet mer enn forventet og budsjettert. To nye stillinger må av den grunn etableres fra det aktuelle tidspunktet. Netto utgifter ved tiltaket d.å. er på ca. kr Utdanningsdirektoratet etablerer fra «en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling» som betyr at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Ennå er det usikkert hvordan det slår ut lokalt, og rådmannen kommer derfor tilbake til spørsmålet i tertialrapport nr Rakkestad kommune har fortsatt «full barnehagedekning» i lovens forstand: Alle barn som har fylt ett år 1. september 2014 har rett til plass i barnehage innen utgangen av august 2015 forutsatt at de har søkt om barnehageplass innen 1. mars Fremdeles er kommunens barnehager blant landets mest effektive barnehager i drift. Skole og Barnehage Ifølge budsjett- og økonomiplanvedtaket vil kommunestyret bygge ut søskenmoderasjonsordningen (omfatte ikke bare barn i «barnehage», men barn i «skole» og «barnehage») fra Rådmannen har fått i oppgave å kostnadsberegne tiltaket. Ifølge tall fra mars d.å., er tallene: Os skole, kr Kirkeng skole, " Bergenhus skole " Sum kr kroner. Størrelsene kan variere noe fra måned til måned. 6

7 Rakkestad kommunes økonomi er i sterk ubalanse i Av den grunn tilrår rådmannen at ordningen vedtas satt i verk fra slik at innføringen av den ikke forårsaker direkte kutt på andre kritiske områder i budsjettet. Marginene er meget hardt presset i dag jf. denne rapport som en helhet. Kultur I 2015 omfatter «Kultur» følgende enheter: «Bibliotek», «Kulturskole» og «Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet)». Pr. første tertial er det balanse mellom regnskap og budsjett i seksjonen. «Kultur» ligger likeledes an til å kunne gjennomføre planlagt aktivitet i inneværende år. Korreksjoner i den sammenheng gjøres innen det vedtatte budsjett. Nye lokaler for «Rakkestad Kulturskole» blir behandlet som investeringssak i oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret Familiesenter I 2015 omfatter «Familiesenter» følgende enheter: «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid», «Aktivitet» og «Barnevern». Av spesielle momenter pr , trekker rådmannen fram: For «Helsestasjon/skolehelsetjenesten», «Fysioterapi- og ergoterapitjenesten», «Psykisk helsearbeid» og «Aktivitet» er drift og virksomhet omtrent som forutsatt pr Det rapporteres følgelig balanse mellom forbruk og regnskap på årsbasis for disse fire enheter. Fra «NAV Rakkestad», får «Familiesenter» «Psykisk helsearbeid» seg overført ruskonsulentstilling. I «Psykisk helsearbeid» er «det statlige tilskudd til kommunalt rusarbeid» nå innlemmet i kommunens «rammeoverføringer». Rapporten korrigerer for dette momentet. For «Barnevern» er situasjonen en annen. Rådmannen gjentar jf. særskilt orientering i formannskapets møte at det i dag er store utfordringer av ulikt slag i denne enheten. Det har bygget seg opp over tid. Rådmannen mener at resten av d.å. går med til å reoppbygge denne del av «Familiesenter» sin virksomhet. Seksjonen fanget åpenbart ikke opp utviklingen gjennom 2014 og følgelig ble manglene som nevnt for alvor først synlig i overgangen , «Årsberetningen 2014» og i økonomioppfølgningene på nyåret Store interne ledelses- og faglige ressurser (administrasjon, forvaltning, økonomi m.m) arbeider daglig med tiltaket. 7

8 Rådmannen har som varslet i «Årsberetning 2014» leid inn ekstern kompetanse i et begrenset omfang som supplement til kommunens egne krefter i prosjektet. Ved løpende, muntlige og skriftlige orienteringer, andre tertialrapport og den avsluttende økonomirapport d.å. ( ), blir politisk nivå orientert om status og utvikling i denne saken. Rådmannen vurderer et merforbruk i «Barnevern» på minst 3,5 millioner kroner i Hjembaserte Tjenester I 2015 omfatter «Hjembaserte tjenester» følgende enheter: «Hjemmesykepleie» og «Omsorgsboliger». I «Hjembaserte tjenester» går det på årsbasis mot et overforbruk på kr som skyldes: Arbeidstilsynet hadde i fjor et HMS tilsyn i «Hjembaserte tjenester, og ga avvik på arbeidstøysordninger og garderobeløsninger for de ansatte. De bygningsmessige pålegg Bankgården Rakkestad (garderober og andre tiltak) ble i hovedtrekk utført i forrige regnskaps- og budsjettår. I 2015 er «arbeidstøysdelen» av det aktuelle prosjekt satt i verk. Det koster knappe kr fordelt på kjøp av arbeidstøy med kr (engangsutgifter)) og vaskeritjenester med kr (løpende utgifter)). Et ressurskrevende tiltak som staten ikke yter tilskudd til har blitt mer kostbart kr enn tidligere prognostisert. To mindre anskaffelser (PDA er viktige elektroniske hjelpemidler for ansatte i seksjonen og «t-shirts» til bruk for ansatte om sommeren) krever knappe kr i «Omsorgslønn» og «Brukerstyrt personlig assistent» er fortsatt i utvikling og vekst. Det gir et ytterligere press på «Hjembaserte tjenester» sine ressurser. For rådmannen er prognosene for «Hjembaserte tjenester» ennå noe usikker som følge av «omsorgslønn, «brukerstyrt personlig assistent» og «ferieavviklingen» i seksjonen. Dette følges videre opp i andre tertialrapport d.å. Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester I 2015 omfatter «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» følgende enheter: «Langtidsenhet», «Korttidsenhet», «Demensenhet» og «Kjøkken- og vaskerienhet». Rådmannen rapporterer balanse mellom forbruk og budsjett for Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter pr Prognosene er usikre: 8

9 Seksjonsledelsen frykter at ferieavviklingen blir mer kostbar kr kr enn budsjettert. Å rekruttere tilstrekkelig fagkompetanse til sykehjemmet er vanskeligere enn tidligere noe som innebærer at blant annet sykepleiere i større grad leies inn fra bemanningsbyråer. Det er kostbart. Andre deler av driftsbudsjettet er også under stadig større press. For eksempel gjelder det for bevilgningene til «medisiner». Rådmannen viser til kommunestyrets budsjettvedtak for inneværende år. Spisepauser fase 1 (ca. kr p.a.) blir satt i verk fra 1. juni Det følges videre opp i budsjett 2016 og økonomiplan Bo- og aktivitetstjenester I 2015 omfatter «Bo- og aktivitetstjenester» følgende enheter: «Sentrum enhet», «Kleven enhet» og «Lundborg enhet». For «Bo- og aktivitetstjenester», rapporterer rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett pr Av spesielle momenter pr d.å., trekker rådmannen fram: Rådmannen understreket i budsjett- og økonomplanframlegget (2015 og ) at «Bo- og aktivitetstjenester» hadde en krevende drifts- og budsjettsituasjon i 2013 og 2014, og at det av den grunn var høyt prioritert å stabilisere og styrke seksjonens virksomhet i Budsjettrammen ble økt med ca. 1,5 millioner kroner fra Så langt virker opplegget å ha lyktes godt. Rådmannen er fornøyd med status i «Bo- og aktivitetstjenester» pr Like fullt kan seksjonen stå overfor nye utfordringer i form av at den i andre tertial d.å. kan måtte utforme tiltak/tilbud til ny(e) bruker(e). Rådmannen kommer tilbake til det spørsmålet i de senere rapportene. Hva gjelder statlig tilskudd til ressurskrevende brukere viser rådmannen til avsnittet «Fellesområder». Teknikk, miljø og landbruk I 2015 omfatter «teknikk, miljø og landbruk» følgende enheter: «Areal», «byggesak og landbruk», «Kommunal teknikk», «Vaktmestertjenester», «Renhold» og «Teknisk Drift». 9

10 Seksjonen omorganiseres fra noe som teknikk-, miljø- og landbruksutvalget blir orientert om i egen sak. For «teknikk, miljø og landbruk» rapporterer rådmannen balanse mellom forbruk og budsjett pr Prognosene er like fullt usikre. Avhengig av hvordan iverksatte tiltak fungerer er det en risiko for merutgifter i intervallet kr. 0 kr på årsbasis. Av spesielle momenter trekkes fram pr : Teknikk, miljø og landbruk beregner sviktende husleieinntekter på kr på årsbasis som en følge av at leiligheter og boliger i kortere og lengre tidsrom ikke blir benyttet som forutsatt. Rådmannen har satt i verk tiltak fra 1.6. d.å. for å oppfylle målsettingen om at 98 prosent av leilighets- og boligmassen til enhver tid er leid ut. På denne måte kan seksjonens varslede merforbruk for 2015 elimineres. I fjor ga Borgarting Lagmannsrett og Høyesterett Rakkestad kommune fullt medhold i at festeavgifter i de boligområdene som festes/leies av Opplysningsvesenets Fond fremdeles skal reguleres i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Av den grunn blir utgiftene til formålet kr kr lavere enn budsjettert. Teknikk, miljø og landbruk beholder disse ressursene i I budsjett 2016 og økonomiplan korrigerer rådmannen for tiltaket. Rakkestad kommunes inntekter på selvkostområdene blir 2,3 millioner kroner lavere i 2015 enn i 2014 fordi Nortura Rakkestad ble avviklet ved årsskiftet og aktiviteten flyttet til Nortura Hærland fra det samme tidspunkt. Det gir store utfordringer for kommunen hva gjelder vannforsyning og avløpshåndtering til både private abonnenter og næringslivet. Rakkestad kommune har etablert fonds som i tre fire år finansierer det inntektsbortfallet som har oppstått. Fra vil årsgebyrene for vann og avløp øke ytterligere. Teknikk, miljø og landbruk har som følge av en «vanskelig» vinter og vår et merforbruk på veier på kr pr Kommunestyret har bestemt å opprette egne fonds for vedlikehold av veier og bygg: Dette følges opp i enkeltsaker slik at de ressursene er disponible for «teknikk, miljø og landbruk» på de aktuelle områder i Fellesområder I 2015 omfatter «Fellesområder» følgende ansvar: «Frie inntekter», «Felles tilskudd», «Renter, avdrag, utbytte og plassering», «Fond, overføring og avskrivninger» og «Mindre forbruk». 10

11 Bildet for «Fellesområder» er: Frie inntekter Som følge av nasjonalt sviktende skatteinntekter, ble Rakkestad kommunes frie inntekter i fjor kr lavere enn budsjettert. I 2015 ligger det an til ytterligere skattesvikt for kommunene. Rådmannen beregner på basis Statistisk Sentralbyrå og Kommunesektorens Organisasjon sine tall (april) at det for Rakkestad kommune dreier seg om kr på årsbasis. Ifølge forslaget til revidert nasjonalbudsjett, dekker staten kr av dette inntektstapet. Like fullt har nye ca. 1,3 millioner kroner forsvunnet siden Dette er en reell innstramming i kommunens økonomi. Rådmannen understreker overfor politisk nivå at skattesvikten i 2014 og 2015 har alvorlige og til dels dramatiske følger for kommunene. For Rakkestad kommune alene, har ressurser på 6 7,5 millioner kroner falt bort over to år. Samtidig som oppgaver og utfordringer har blitt langt større, står altså kommunenes viktigste inntekter i realiteten stille på 2013-nivået. Dette får store konsekvenser både på kort og lang sikt. Rådmannen håper at det blir gitt ytterligere kompensasjon for tapte skatteinntekter, og venter til andre tertialrapport med å gjøre budsjettkorreksjoner på det aktuelle området. Eiendomsskatt blir kr lavere enn budsjettert fordi kommunestyret i sitt budsjettog økonomiplanvedtak satte skattesatsene på 2014-nivå, mens rådmannen hadde tilrådd en stigning av disse størrelsene på 0,05 promille fra 2014 til Felles tilskudd Statlige tilskudd til ressurskrevende tjenester er relatert til «Hjembaserte tjenester» og spesielt «Bo- og aktivitetstjenester». Dette tilskuddet kan bli kr (refr. BOAK) større enn det som er satt opp i gjeldende budsjett. Renter, avdrag, utbytte og plassering I 2015 gir Rakkestad Energi AS kommunen et utbytte på 1,3 millioner kroner mot 3 millioner koner hvert år i Renteinntekter blir kr kr lavere enn budsjettert. Et fallende rentenivå, reduserer også kommunens renteutgifter med 1,25 1,5 millioner kroner på årsbasis. Byggelånsrenter blir som i 2014 idet investerings- og kapital-/låneforutsetningene i 2015 er som i

12 Minsteavdrag er stipulert til 17,5 millioner kroner i Salg av finansielle instrumenter m.m. er budsjettert til kr Rådmannen regner ikke med at kommunen realiserer disse inntektene i inneværende år. I øyeblikket har Rakkestad kommune all sin overskuddslikviditet og alle sine andre disponible midler plassert i bank. Det er ikke andre investeringer jf. «Finansreglementet» i kapitaleller finansmarkedet på andre måter pr d.å.. Som følge av reduksjon av netto fonds (lavere faktiske fonds og større premieavvik i pensjonsordningene), blir kommunens likviditet stadig mer anstrengt. Rakkestad kommune disponerer fortsatt en trekkrettighet limit 25 millioner kroner i Marker sparebank. Mindre forbruk I det vedtatte økonomiske opplegg er det en avsetning til disposisjonsfond på kr Rakkestad kommune makter ikke å styrke sin finansielle stilling på denne måten. I det reviderte budsjettet er denne avsetning derfor strøket. Investeringer Gjeldende investeringsbudsjett er på kr I utkastet til nytt budsjett er investeringene på kr som bare er en marginal korreksjon sammenlignet med det opprinnelige budsjettet. Av spesielle momenter pr d.å., trekker rådmannen fram: I det vedtatte økonomiske opplegget, er salg av eiendommer og andre aktiva satt til 15 millioner kroner. Markedet er vanskeligere enn det var i 2013 og I det perspektivet mener rådmannen at det knapt lar seg gjøre å avhende leiligheter og boliger i den forutsatte størrelsesorden på en forsvarlig måte. Rådmannen har i nytt budsjett: - Redusert salg av faste eiendommer med kr Økt netto lånopptak med kr For 2016 er siktemålet å «ta ned» låneopptaket tilsvarende. Startlån er i 2015 som følger: Ubrukte lån - tidligere år, kr Nye lån, "

13 Avdrag på løpende lån, " Sum, kr kroner. Rådmannen mener dette er en tilstrekkelig stor startlånramme i inneværende år. For flere investeringsprosjekter er framdriften oppstart, gjennomføring og ferdigstillelse ikke fullt ut som forutsatt på budsjetteringstidspunktet: - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er i en forberedelsesfase. Rådmannen mener det blir realisert i Hjembaserte tjenester omsorgsboliger henger sammen med sykehjemsutbyggingen. Rådmannen vurderer at det blir gjennomført i Ifølge budsjett- og økonomiplanvedtak blir vann- og avløp ført fram fra Rakkestad Sentrum til Rudskogen Næringsområde i Prosjektering av tiltaket pågår. Investeringene kan finne sted i 2016 og Veilys i krysset fv. 111 Rudskogen Næringsområde ble satt opp i Rakkestad kommune har like fullt mer enn halvparten av utgiftene ved tiltaket i Også når det gjelder: «Rakkestad Sentrum fjernvarme», «Rådhuskvartalet ventilasjon og avslutning av tiltak », «Bankgården Rakkestad garderober, utstyr og andre byggtiltak», er det framdrift oppstart, gjennomføring og ferdigstillelse som er årsak til utgifter som kommer i Rådmannen har styrket bevilgningen til utleieboliger med nesten kr fordi det i sammenheng med mottak av flere flyktninger må skaffes til veie flere egnede leiligheter og boliger. For to vann- og avløpsprosjekter er det noe merforbruk. Rådmannen legger fram enkeltsak for byggekomiteen og kommunestyret når de er avsluttet og det er full oversikt over tiltakene i august Uansett dekkes merutgifter av eksisterende investeringsressurser fra 2014 og Tabeller 13

14 Drift Tekst Større inntekter/mindre utgifter Større utgifter/mindre inntekter Rådmannens team, kr Stabene, " NAV Rakkestad, " 0 0 Skole, " 0 0 Barnehage, " Kultur, " 0 0 Familiesenter, " Hjembaserte tjenester, " Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, " 0 0 Bo- og aktivitetstjenester, " 0 0 Teknikk, miljø og landbruk, " 0 0 Fellesområder, " Sum, kr For «Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter» blir «spisepauser» fase 1 (1. juni d.å.) først tema økonomisk sett i andre tertial Budsjettmessige effekter av «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» inngår heller ikke i tabellen. Dette følges opp i andre tertialrapport d.å. Rådmannen kalkulerer (30.4. d.å.) med et underskudd/merforbruk på driftsbudsjettet på 6 millioner kroner i Underskudd/merforbruk dekkes av disposisjonsfondet. Investeringer Investeringer: Budsjett Endring Nytt budsjett KLP - egenkapitalinnskudd, Startlån, utlån, Startlån, avdrag på utlån, IKT - fellestiltak, IKT - skole, IKT - pc'er på åttende trinn, Rådhuskvartalet, ventilasjon og avslutning av tiltak (jf. egen formannskapssak), Kirkeng barnehage, Fladstad barnehage,

15 Kirkeng skole, Os skole, Bergenhus skole, Rakkestad stadion - kunstgressbane, Rakkestad kulturskole - forprosjekt, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - bil, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - Fiolen m.m., Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter - hovedprosjekt, Hjembaserte tjenester - omsorgsboliger, Utleieboliger for vanskeligstilte mennesker, Bankgården Rakkestad, garderober, utstyr og andre byggtiltak, Kommunale bygg - påkostninger, Kommunale lekeplasser, Offentlig parkeringsplass (Misjonshuseiendommen), Heggveien, Kommunale veier og bruer, Harlemåsen Boligområde, Rakkestad sentrum - fjernvarme, Rudskogen Næringsområde - veilys, Rudskogen Næringsområde - vann og avløp, Oppmålingsutstyr, Vann- og avløpsinvesteringer, Sum, Finansiering: Budsjett Endring Nytt budsjett Ubundet kapitalfond, Disposisjonsfond, Lån, Salgsinntekter, Andre inntekter, Tilskudd, Momsrefusjoner, Mottatte avdrag på utlån, Sum, kroner. Avsluttende Rakkestad kommune har det siste året fattet en serie vedtak som gjelder «kommunal garanti for lån for Rakkestadhallene AS for flytting av lån fra KLP Kommunekreditt til Kommunalbanken. Av formelle grunner fordi Marker sparebank mellomfinansierer en liten del av det aktuelle lån (kr ) på sin vei fra KLP Kommunekreditt til Kommunalbanken må Rakkestad 15

16 kommune for å ferdigstille disposisjonen gjøre en presisering/supplering av sine vedtak i dette sakskomplekset. Det nye vedtak bør lyde: «Rakkestad kommunestyre garanterer som selvskyldnerkausjonist for lån til Rakkestadhallene AS som følger: Rakkestadhallene AS flytter lån på inntil kr fra Marker sparebank til Kommunalbanken. Garantivedtaket omfatter hovedstol (kr ) tillagt 10 prosent (kr ). Kommunalbanken gir på basis av den kommunale garanti Rakkestadhallene AS lån på samme vilkår som Rakkestad kommune hadde oppnådd til formålet. Dette garantivedtak åpner for at det allerede løpende, kommunegaranterte lån til Rakkestadhallene AS i Kommunalbanken og det nye, kommunegaranterte lån som er direkte omhandlet i denne saken kan slås sammen til et nytt, samlet kommunegarantert lån på inntil kr tillagt 10 prosent kr Rakkestad kommunes garantiansvar reduseres i takt med at Rakkestadhallene AS nedbetaler lånene. Garantitiden settes til 35 år pluss 2 år.» 16

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer