Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært årsmøte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært årsmøte."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært årsmøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder grendelagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for grendelaget ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på årsmøtet? Alle andelseiere har rett til å delta på årsmøte med forslags-, tale- og stemmerett. På årsmøter, herunder også ekstraordinære, har hver andelseier en stemme pr. eiendom, enten ved personlig fremmøte eller ved fullmektig i henhold til skriftlig fullmakt. Ingen fullmektig kan ha mer enn en fullmakt. Andelseier som eier flere eiendommer har dog ikke mer enn en stemme på årsmøtet.

2 Side 2 Innkalling til ordinært årsmøte 2012 Ordinært årsmøte i avholdes torsdag 29. mars 2012 kl på Langhus bo- og service senter, Langhussenter 8b, 1405 Langhus. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til det sittende styret for perioden 2011/2012 forslås satt til kr ,-, tilsvarende budsjett VALG AV REVISOR 6. INNKOMNE FORSLAG A) Styrets forslag: Vedtak ang kjøring på tunene/gangveiene står. B) Styrets forslag: Øke avgiften til vedlikehold av garasjeanlegget med 30 kr pr. mnd.pr. boenhet. C) Styrets forslag: 3 nye områder for parkeringsplasser, se bebyggelsesplan på Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av nestleder for 1 år C) Valg av 1 styremedlem for 2 år D) Valg av 1 styremedlem for 1 år E) Valg av 1 varamedlem for 2 år F) Valg av 1 varamedlem for 1 år Langhus, 19/03/2012 Styret i Tina Johnsen /s/ Finn Rye Hougaard /s/ Kjersti Nylén Larsen /s/ Dagmar Bettina Ludwig /s/ Geir Vidar Vala /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden ekstraordinært årsmøte 20. oktober 2011 har grendelagets tillitsvalgte vært følgende: Leder Tina Johnsen Sagstuveien 3 A Nestleder Finn Rye Hougaard Sagstuveien 17 E Styremedlem Kjersti Nylén Larsen Sagstuveien 29 A Styremedlem Dagmar Bettina Ludwig Sagstuveien 1 A Styremedlem Geir Vidar Vala Sagstuveien 16 D Varamedlem Sonja Welle Jakobsen Sagstuveien 37 A Varamedlem Alexander Ulleberg Sagstuveien 33 B Valgkomiteen Valgkomite Kjell Sverre Drægni Sagstuveien 14 B Valgkomite Øystein Simensen Sagstuveien 33 E Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Grendelaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om grendelaget Grendelaget består av garasjeanlegg, 3 grendehus og fellesarealer. Grendelaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i Ski kommune og har adresse: Sagstuveien 1-49 A,b,c,d,e,f Grendelaget har følgende gårds- og bruksnummer: Grendelaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Grendelaget har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Grendelaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Forvaltor AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Grendelagets revisor er Audinor Revisjon AS.

4 Side 4 Forsikring Grendelagets garasjer og grendehus er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Oppstår det skade på eiendommene, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av grendelagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om grendelagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha forsikring som dekker egen bolig. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Grendelag er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Grendelaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte garasje og grendehus er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kabel-TV Canal Digital er grendelagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette, kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.

5 Side 5 Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Grendelaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for grendelaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområdet og ikke privatabonnement for den enkelte eiendom. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseierne utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering blir løpende oppdatert om nye garasjer og parkeringsplasser. Styrets arbeid *Styret i har gjennomført 9 styremøter. Det har også vært avholdt tunmøter og informasjonsmøter. *Det ble avholdt ett ekstraordinært årsmøte *Julegrantenningen ble en hyggelig begivenhet med ca. 80 barn og deres foresatte *Nye postkassestativ ble satt opp og tatt i bruk *Nytt kjøleskap er kjøpt inn til Grendehus E *Grendehusene er leid ut til beboerne 39 ganger, 1 langtidsleie på 1 år, og 4 ganger eksternt Styret har bevisst jobbet med informasjon til beboerne og i inneværende periode har vi opprettet og holdt løpende oppdatert vår hjemmeside med informasjon som vi mener er relevant å opplyse om. Vi opplyste umiddelbart om styret og om hvem man kunne henvende seg til både via adresse, mail og telefon. Vi har tilstrebet at kommunikasjonen mellom styret og beboere skal være så tilfredsstillende som mulig.

6 Side 6 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av grendelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om grendelagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av utleie av grendehuset, samt opprydding i konto for håndkasse. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at det ble brukt kr ,- til prosjektledelse, riving av garasjer, bygging av betongfundament og bygningsgebyrer. I tillegg ble det brukt kr ,- på postkassestativ. Resterende kostnader er basert på generelt vedlikehold. Andre driftskostnader ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at det ble ført bilag for de siste årene som ikke tidligere hadde blitt ført for driftsmaterialer og velferdskostnader. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til personalkostnader skyldes at kr ,- ble ført som lønn, da bilagene for utlegg for håndkasse hadde forsvunnet. Dette gjaldt blant annet arrangement av barneskirenn. Dette ble endret ved styrevedtak i mars 2012 og vil bli korrigert i regnskapet for Posten konsulenthonorar består av deltakelse ved styremøte , samt møteledelse ved ekstraordinært årsmøte Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 Side 7 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for grendelaget legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,-, primært til nye vinduer i grendehus A og E. Denne posten vil øke p.g.a. bygging av garasjer. Kommunale avgifter Kun kommunale avgifter til fellesarealer dekkes av grendelaget. For øvrig dekkes kommunale avgifter av den enkelte boligeier. Vi har fått antydet en økning på 5% av kommunale avgifter. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 er budsjettert økt med kr 5 000,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på grendelagets skadehistorikk. Lån Grendelaget har i mars 2012 formelt akseptert lån i Nordea på kr ,-. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året På grunn av økte kostnader for grendelaget p.g.a. garasjebygging og dertil låneopptak, heves husleien fra Styret har enda ikke bestemt hvor stor denne økningen blir for den enkelte og vil komme tilbake med mer informasjon i mai/juni. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Langhus, 19/03/2012 Styret i Tina Johnsen /s/ Finn Rye Hougaard /s/ Kjersti Nylén Larsen /s/ Dagmar Bettina Ludwig /s/ Geir Vidar Vala /s/

8 8

9 9

10 SAGSTUA GRENDELAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

11 SAGSTUA GRENDELAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Tomt Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 153 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Innskudd andelsobligasjon SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

12 12 LANGHUS, STYRET FOR SAGSTUA GRENDELAG Tina Johnsen/s/ Kjersti Nylén Larsen/s/ Dagmar Bettina Ludwig/s/ Geir Vidar Vala/s/ Finn Rye Hougaard/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Andre leieinntekter Salg av henger Opprydning reskontro 61 Loddsalg 2008 og SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

13 13 NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Forvaltor AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse OBOS Prosjekt AS Riving Andre gebyrer, Ski kommune Bjerke Byggeservice AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -399 Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester -210 Trykksaker Andre kontorkostnader Porto Bank- og kortgebyr -576 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

14 14 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 273 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 141 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -774 SUM FINANSKOSTNADER -774 NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Fellesareal, 3 grendehus, kostpris Kostpris Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader, OBOS skadeforsikring SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 INNSKUDD ANDELSOBLIGASJON Andelsobligasjon, innbetalt andel 153 x SUM ANDELSOBLIGASJON NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

15 Side VALG AV REVISOR På grunn av lovendring må grendelaget endre selskapsform fra selskap med begrenset ansvar (BA) til å bli et tingsrettlig sameie. I den forbindelse må revisor velges på ny. Forretningsfører informerer om denne endringen. Forslag til vedtak: Audinor Revisjon AS velges til revisor. 6. INNKOMNE FORSLAG A) Styrets forslag: Husordensreglene pkt. 8, andre bestemmelse, kjøring og parkering på gangveiene begrenses til det høyst nødvendige består. Forslag til vedtak: Husordensreglene endres ikke i forhold til kjøring på tunene/gangveiene. B) Styrets forslag: For å forhindre forfall av de nye garasjene foreslår styret å øke fellesutgiftene med kr 30,- pr. mnd. Forslag til vedtak: Øke avgiften til vedlikehold av garasjeanlegget med 30 kr pr. mnd. pr. boenhet. C) Styrets forslag: Da 153 garasjer skal bygges, og det er få parkeringsplasser på området i dag, ønsker styret å anlegge 3 nye områder for parkering. Bebyggelsesplan kan sees på Forslag til vedtak: Det anlegges 3 nye parkeringsområder i Sagstua. D) Forslag fra Kjell Saksgård: Nye garasjer. Finansiering ved frivillig innskudd, ref ekstraordinært årsmøte Opplysninger fra Styret / Forretningsfører På møtet (og som det framgår av referatet fra møtet) ble det sagt at det ikke er mulig å betale innskudd. Begrunnelsen for dette var så vidt jeg forsto at forretningsfører mener det kan skape problemer dersom andelshaverne har ulikt gjeldsforhold overfor SG. Dette er så vidt jeg forstår begrunnet i at det kan oppstå situasjoner der enkelte av andelshaverne ikke oppfyller betalingsforpliktelsene overfor SG, og at de som selv finansierer sin del av garasjekostnaden ved engangsbeløp dermed vil hefte for eventuelle manglende innbetalinger fra noen av beboerne på samme måte som de øvrige som ikke har innbetalt garasjekostnaden ved engangsbeløp. Dette er jo en kjent problemstilling for borettslag / sameier generelt.

16 Side 16 Konklusjoner etter vurdering av opplysningene Jeg har undersøkt dette nærmere, og forutsatt at ikke noe av betydning er oversett, så trenger ikke den konklusjonen være riktig: 1. Engangsinnbetalinger endrer ikke på de økonomiske forpliktelsene andelshaverne imellom 2. Slike innbetalinger vil redusere faren for mislighold av innbetalinger til SG. 3. Lavere felleslån gir økt sikkerhet også for långiver (bank) og er et godt argument for lavere lånerente. 4. Innbetalinger av hele kostnaden på ca kr pr andelshaver er ikke et innskudd i SG (men en engangsinnbetaling isteden for 30 x 12 månedlige beløp). Kan betraktes som et rentefritt lån fra andelshaver til SG. 5. Verken de som innbetaler eller de som ikke innbetaler engangsbeløpet øker sin risiko. 6. Det blir svært marginalt mer arbeid på forretningsfører. 7. Besparelsene for de som kan finansiere garasjen rimeligere enn banklånet vil bli store. 8. Det vil ikke føre til økte kostnader for de som velger ikke å innbetale engangsbeløp. Begrunnelse Ad pkt 1. Dersom en andelshaver ikke overholder sin betalingsforpliktelse overfor SG, så er SG forpliktet overfor banken til å innbetale terminbeløpene. Tap som SG eventuelt må ta som følge av slik manglende innbetaling vil måtte fordeles på samtlige / de øvrige andelshavere helt uavhengig av om den enkelte andelshaver har betalt sin andel av garasjekostnaden med et engangsbeløp eller ikke. Dersom tapet er 153 kr, så blir det 1 kr pr andelshaver uansett om vedkommende har betalt inn hele beløpet sitt som engangsbeløp eller ikke. Ad pkt. 2. Dersom samtlige andelshavere betaler sin del gjennom egen finansiering, så vil SG ikke ha noen risiko knyttet til finansieringen. Dersom 50 % av andelshaverne innbetaler sin del ved engangsbeløp, så fjernes risikoen for manglende innbetalinger fra disse andelshaverne og deres etterkommere ved flytting for hele 30-årsperioden. Risikoreduksjonen for manglende innbetalinger til SG fra andelshaverne kan til og med være høyere enn % -andelen av andelshaverne (50 % i eksempelet ovenfor) som innbetaler engangsbeløp. Dette fordi de som innbetaler engangsbeløp slipper unna med en vesentlig lavere totalkostnad (eksempler på dette kommer nedenfor). Disse - og senere etterkommere - vil dermed ha lettere for å unngå å havne i betalingsproblemer overfor SG senere. I tillegg kommer det forholdet at dersom noen får betalingsproblemer for husleie pga garasjelånet, så vil de sannsynligvis ikke betale inn noe som helst av den månedens husleie altså ikke bare droppe låneandelen.

17 Side 17 Ad pkt. 3. Konklusjonen taler vel for seg selv. Det er fortsatt 153 andelshavere som står bak det lavere lånebeløpet. AD PKT. 4. Beløpet vil fungere på samme måte som og komme istedenfor økt lån fra banken. Det er rentefritt (det er helt lovlig og uproblematisk i forhold til skatt / likning, fordi SG ikke er eget skattesubjekt), og bidrar til lavere gjeldsgrad i SG. Dersom noen skulle mene at de som innbetaler engangsbeløp løper noen ekstra risiko, så kan det løses ved at SG skriver ut et gjeldsbrev (evt. Panteobligasjon) til de som innbetaler beløpet, med bestemmelse om at gjelden nedskrives i samme takt (%-vis) som nedbetalingen av lånet til banken. Hensikten med dette er at andelshaveren dermed får samme sikkerhet for innbetalingen som banken har for lånet (men med prioritet etter banklånet). Ad pkt 5. Konklusjonen er en følge av pkt De som innbetaler engangsbeløp er tilleggssikret gjennom gjeldsbrevet, men har samme forpliktelse som alle andre for gjelden som SG har i banken. De som ikke innbetaler engangsbeløp øker heller ikke sin risiko. Samlet gjeld som SG har (og som samtlige andelshavere har felles ansvar for) vil hele tiden være summen av banklånet og gjelden til de som har innbetalt, men samlet risiko er lavere enn ved 100 % banklån. Ad pkt 6. Merarbeidet vil bestå i å registrere engangsinnbetalingene, lage husleieblanketter med 2 ulike beløp (svært uvanlig med så få som 2 ulike husleier i samme sameie / borettslag), samt 2 ulike sett med årsoppgaver til bruk for selvangivelsen. Dette er svært marginalt og knapt merkbart merarbeid, og en helt normal hverdag for forretningsfører! Ad pkt 7. Dersom SG ikke vil gi andelshaverne en slik mulighet, så påfører de andelshaverne som ville innbetalt engangsbeløpet uforholdsmessig store ekstrautgifter. Forskjellen i sum innbetalt beløp etter at det er tatt hensyn til skattefordel på renter regnet for serielån i banken (4,35 %), blir ca kr med lån i Statens pensjonskasse (2,7 %) og ca kr ved innbetaling fra sparekonto (1,7 % rentetap) for de som måtte ha muligheter for det. Denne ekstrautgiften er det ingen som helst grunn til å pålegge andelshaverne heller tvert i mot. Ved økning i rentenivået vil forskjellen sannsynligvis øke. Ad pkt 8. Disse vil få lavere risiko som følge av lavere lån i SG. Denne risikonedsettingen er viktigere og mer verdifull enn de eventuelle merkostnadene for forretningsfører. Jeg ber om at Styret sjekker dette med forretningsfører. Dersom ikke noe av betydning er oversett og konklusjonene er riktige, så oppfordrer jeg Styret til å legge fram forslag om dette på Årsmøtet.

18 Side 18 Forslag til vedtak: Styret foreslår at andelshaverne kan innbetale sin del av kostnadene ved bygging av nye garasjer som engangsbeløp, og at SG utsteder felles gjeldsbrev eller panteobligasjon for innbetalt beløp til de andelshaverne som innbetaler slikt beløp. Påført beløp i gjeldsbrevet nedskrives i samme takt (% -vis) som nedbetalingen av banklånet for bygging av garasjene. Lånebeløpet i bank reduseres tilsvarende sum engangsinnbetalinger Styret har konferert med forretningsfører og foreslår at forslaget avvises. Opptak av lån i velforeninger ikke er vanlig og det er derfor vanskelig å få lån gjennom bank, noe som også var tilfellet for. Dette fordi banken ikke kan ta pant i eiendommen. Årsaken til at grendelaget ikke kan få et lån med sikkerhet i eiendommen, er at det ikke er grendelaget som står som hjemmelshaver. Det er samtlige eiere (angitt ved gårds og bruksnummer) som har hjemmelen. Dette medfører at samtlige hjemmelshavere må signere et pantedokument. Dette antas praktisk sett ikke som praktisk gjennomførbart. Vi mener på dette grunnlag at det er to alternativer til forlaget ovenfor. Enten innfrir alle andelseierne lånet samtidig eller så velger man IN-ordning administrert av OBOS (OBOS er den eneste aktøren i markedet som tilbyr IN ordning til grendelag/sameier) OBOS har lagt til rette for en ordning der selskapet selv inngår en avtale som vedtektsfestes. Innholdet i avtalen er at innbetaling godtas, men de som nedbetaler gjør dette på egen risiko. Ved mislighold fra selskapets side overfor banken, vil banken kunne kreve penger også fra de som har nedbetalt. I og med at det ofte dreier seg om små lån, er risikoen for mislighold relativt liten. At det ikke er mulig å administrere en ordning der noen betaler sin andel av lånet, mens andre velger avdrag, begrunnes med at dette blir for vanskelig å administrere regnskapsmessig. Istedenfor ett lån må forretningsfører administrere og avregne 153 lån i eget system, mens det mot banken fortsatt bare avregnes ett lån. I og med at det dreier seg om flytende lån, må faktiske renter og avdrag avstemmes mot reelt betalte renter og avdrag. Videre blir dette vanskelig, fordi en vil at andel fellesgjeld og rentefradrag skal bli rett på likningsoppgaven til den enkelte andelseier. Motforslag fra styret: Forslaget avvises.

19 Side VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomitéen foreslår følgende kandidater: A) Som styreleder for 2 år foreslås Tina Johnsen, Sagstuveien 3a B) Som nestleder for 1 år foreslås Alexander Ulleberg, Sagstuveien 33b C) Som styremedlem (og grendehusstyrer) for 2 år foreslås Kjersti Nylèn Larsen, Sagstuveien 29a D) Som styremedlem for 1 år foreslås Dagmar Bettina Ludwig, Sagstuveien 1a E) Som varamedlem for 2 år foreslås Ugur Dæglum, Sagstuveien 27a F) Som varamedlem for 1 år foreslås Sonja B. Welle Jakobsen, Sagstuveien 37a G) Som medlem i valgkomitèen for 2 år foreslås Curt Rognedal, Sagstuveien 25e

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer