Retningslinjer for lokal lønnspolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for lokal lønnspolitikk"

Transkript

1 Retningslinjer for lokal lønnspolitikk

2 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 2 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks Drammen Telefon: E-post: Internett:

3 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 3 Innledning Etter et møte mellom ledelsen og fagorganisasjonene våren 2011 ble det satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle revidere våre retningslinjer for lokal lønnspolitikk. Denne arbeidsgruppen har bestått av: Assisterende fylkesmann Runar Schau Carlsen, Avdelingsdirektør Sten Y. Solberg, Utdanningsdirektør Karl Einar Schrøder-Nielsen, John Inge Nerland YS, Anne C. Hermansen UNIO og Eirik Kolsrud AK. Hanne Mathiesen har vær referent for gruppen. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter og avsluttet sitt arbeid våren Retningslinjene har vært på høring hos ledergruppen og alle fagorganisasjonene, og ble vedtatt i SAMU-møte Retningslinjene for vår lokale lønnspolitikk skal følge hovedtariffavtalens gyldighet og skal revideres på nytt våren 2014.

4 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 4

5 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 5 Innholdsfortegnelse Føringer og lønnspolitisk målsetting... 6 Føringer for utarbeidelse av lokal lønnspolitikk... 6 Lønnspolitisk målsetting... 6 Lokale forhandlinger... 7 Årlige lokale lønnsforhandlinger... 7 Forhandlinger på særlige grunnlag... 8 Produktivitets-/effektivitetsforhandlinger... 8 Ny vurdering av lønnsplassering etter prøvetidens utløp... 9 Lønnspolitikk ved rekruttering... 9 Begynnerlønn... 9 Kunngjøringsteksten... 9 Lønnspolitikk ved avslutning av arbeidsforholdet... 9 Lønnspolitikk i forbindelse med personalutvikling Inndeling av stillingene i stillingsgrupper Stillingsvurdering Personvurdering Karriereutvikling Stillingsstruktur ved Buskerud fylkesmannsembete Stillingsvurderingssystem Generelle stillingsvurderinger for stillingsgrupper hos Fylkesmannen i Buskerud Stillingsgruppe 1: Kontorstillinger Stillingsgruppe 2: Saksbehandlerstillinger Stillingsgruppe 3: Lederstillinger... 18

6 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 6 FØRINGER OG LØNNSPOLITISK MÅLSETTING Føringer for utarbeidelse av lokal lønnspolitikk Med unntak av fylkesmannen, omfatter den lokale lønnspolitikken alle stillinger og ansatte ved embetet. I Hovedtariffavtalen pkt heter det følgende: Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det enkelte departement/virksomhet utarbeider med utgangspunkt i sine oppgaver, personalsituasjonen og budsjett utarbeide en personalpolitikk der lønnspolitikken går inn som en innarbeidet del. Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse og ansvar, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. I den lokale lønnspolitikken skal partene søke å komme frem til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Lønnspolitisk målsetting Lønnspolitikken skal være forutsigbar og kjent blant medarbeiderne ved embetet. De overordnede mål med vår lønnspolitikk er å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Lønnspolitikken skal ha som utgangspunkt at stillinger med likeverdig arbeids- og ansvarsområde skal ligge på samme lønnsnivå. Lønnstillegg gis den enkelte medarbeider på bakgrunn av person- og stillingsvurdering Gjennom aktiv og fleksibel bruk av lønnssystemet skal lønnspolitikken: bidra til bedre resultatoppnåelse ved embetet rekruttere og beholde nøkkelkompetanse motvirke økende turnover og konkurranse på arbeidsmarkedet. dekke det behovet fylkesmannen har for lokal tilpasning og fleksibilitet ved bruk av lønnssystemet stimulere til god arbeidsinnsats, engasjement og gode arbeidsforhold utvikles i samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

7 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 7 LOKALE FORHANDLINGER Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres i tråd med bestemmelsene i Hovedtariffavtalen og føringer gitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I forkant av alle lokale lønnsforhandlinger bør kravene drøftes i ledermøte. Årlige lokale forhandlinger De årlige lokale lønnsforhandlingene (2.3.3-forhandlingene) gjennomføres som beskrevet i rutinebeskrivelsen og årlig brev fra FAD. Det tilrås at hovedsammenslutningsmodellen benyttes i de årlige lokale lønnsforhandlingene (2.3.3-forhandlinger) slik at organisasjonene under en hovedsammenslutning opptrer som en part. Den enkelte primærorganisasjon kan likevel kreve å forhandle som egen part. Forberedende møte Snarest mulig etter at de sentrale føringene for årets lokale forhandlinger foreligger fra FAD, skal det gjennomføres et forberedende møte mellom partene. Der skal blant annet forhandlingsgrunnlaget, pottens størrelse, hensynet til likestilling/likelønn, avtale om neste ledernivå, kravfrist og møteplan avklares. «Neste ledernivå» omfatter assisterende fylkesmann og avdelingslederne. Neste ledernivå kan holdes utenfor de ordinære lønnsforhandlingene under følgende forutsetninger: Det må avsettes midler fra embetet Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruken av egne innskutte midler. Det skal forhandles om disse midlene på samme måte som for den lokale potten. Avdelingslederne skal åpne for lønnssamtaler for de ansatte som ønsker det i forkant av forhandlingene. I etterkant av forhandlingene skal det holdes et evalueringsmøte der ledelsen og fagorganisasjonene deltar.

8 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 8 Forhandlinger på særlige grunnlag Forhandlinger på særlige grunnlag (2.3.4-forhandlinger) gjennomføres etter behov. Slike forhandlinger kan føres dersom det: a. «Har skjedd vesentlige endringer 1 i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingens/arbeidstakerens lønn. I rimelig utstrekning tas det også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tid». b. «Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom arbeidstakerne som har bidratt til tiltaket.» c. «Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett.» «Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller til arbeidstakere som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.». «Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforksjellene i henhold til likestillingsloven 5.» Aktuelle krav skal være ferdigforhandlet før de ordinære lønnsforhandlingene starter. Hver enkelt primærorganisasjon er part i forhandlinger på særlige grunnlag. Det holdes ikke forhandlinger den siste måneden før forhandlingene tar til, med unntak av eventuelle hastesaker 2. Produktivitetsavtale Partene lokalt kan føre forhandlinger når det skal gjennomføres produktivitetstiltak (2.3.5-forhandlinger). 1 Forskjellen i arbeidstakerens arbeid og ansvar på kravtidspunktet og på et tidligere tidspunkt vurderes. Det avgjørende kan være at arbeidstakeren har fått oppgaver som ligger kvalitativt på et høyere nivå enn tidligere, og i tillegg har et omfang som gjør endringen vesentlig.(statens personalhånbok, punkt ) 2 Dette kan for eksempel være forhandlinger for å beholde en ansatt som har fått tilbud om en annen høyere lønnet jobb.

9 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 9 Ny vurdering av lønnsplassering etter prøvetidens utløp Arbeidsgiver kan inntil 12 måneder etter tilsetting og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer (2.3.8-forhandlinger.) LØNNSPOLITIKK VED REKRUTTERING Begynnerlønn Begynnerlønn skal bestemmes med grunnlag i en god tilsettingsprosess. I henhold til Personalreglementet for fylkesmannsembetene vektlegges følgende ved fastsetting av nyansattes lønn: Stillingens arbeidsoppgaver og ansvar som beskrevet i stillingsvurderingen og kunngjøringsteksten. Nyansattes kompetanse (utdanning, kunnskap, erfaring og egnethet som kreves i stillingen). Kunngjøringsteksten Før utlysning av en ledig stilling har de hovedtillitsvalgte rett til å uttale seg om utlysningsteksten. De hovedtillitsvalgte skal også orienteres om de lønnstrinn eller de lønnsalternativ stillingen ønskes utlyst med. De hovedtillitsvalgt kan kreve å få drøftet lønnsplasseringen, jfr. Personalreglementet for fylkesmannsembetene, Tilpasnings-avtalen og Hovedtariffavtalen. Den avlønning som beskrives i kunngjøringsteksten skal være reell ut fra det ansvar og de oppgaver som fremkommer av stillingsutlysningen. LØNNPOLITIKK VED AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLDET Det skal holdes en sluttsamtale med arbeidstakere som velger å slutte i embetet. Dette for å avdekke om lønnsnivået har hatt noe innvirkning på avgjørelsen og eventuelt få en tilbakemelding på hva som var avgjørende for at man velger å slutte.

10 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 10 LØNNSPOLITIKK I FORBINDELSE MED PERSONALUTVIKLING Inndeling av stillingene i stillingsgrupper Stillingene ved embetet er delt inn i følgende stillingsgrupper: 1. Lederstillinger 2. Saksbehandlerstillinger 3. Kontorstillinger Stillingsvurdering Lokal lønnspolitikk skal bygge på systemet for stillingsvurdering som skal sikre ansattte riktig lønn ut fra de oppgaver og det ansvar som stillingen er tillagt. Stillingsvurdering er å sette standard for ulike stillinger for eksempel med hensyn til oppgaver, ansvar og krav til kompetanse. Hos fylkesmannen skal vi bruke systemet ved nyansettelser, omgjøring av stilling og ved lokale lønnsforhandlinger. Ved nyansetting vil det være Tilsettingsrådet som skal bruke systemet. Ved lokale lønnsforhandlinger må arbeidsgiverrepresentantene og representantene for organisasjonene bruke systemet. Personvurdering Lokal lønnspolitikk skal bygge på et system for personvurdering. Personvurdering er å vurdere hva den enkelte får ut av stillingens arbeidsoppgaver i forhold til de forventninger om måloppnåelse som er satt. Vurderingen må baseres på normer og kriterier for hva som kreves for å gjøre et godt arbeid i stillingen. Den ansatte skal være kjent med hvilke kriterier som vektlegges i forhold til egen stilling. Vektleggingen vil kunne variere over tid. Personvurdering vil være til bruk i de lokale lønnsforhandlingene, og kan også brukes ved vurderinger i forbindelse med kompetanseutvikling/alternative karriereveier. Hos Fylkesmannen i Buskerud vil følgende kriterer vektlegges: Viser god vurderingsevne og leverer kvalitet med riktig bruk av ressurser Planlegger og organiserer eget arbeid Samarbeider og kommuniserer godt eksternt og internt Tar på seg ekstra oppgaver, koordinatorroller, deltar i arbeidsgrupper. Viser vilje til å bidra ekstra ved vakanser Har stor bredde og/eller dybde i arbeidsoppgavene

11 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 11 For lederstillingene gjelder i tillegg: Evne til å oppnå strategiske mål Evne til å motivere/inspirere/utvikle Beslutningsdyktighet Økonomistyring Karriereutvikling Formålet med karriereutvikling er: Skape en effektiv organisasjon med god faglig kompetanse Fremme den enkelte medarbeiders motivasjon for faglig og personlig utvikling. Fleksibel bruk av lønnssystemet Ved embetet kan det være følgende muligheter: Omgjøring innen stillingsgruppen Overføring fra en stillingsgruppe til en annen stillingsgruppe Jobbrotasjon eller hospitering, internt eller eksternt. I henhold til vår vedtatte livsfaseorienterte personalpolitikk. Kompetanseutvikling for å kvalifisere til annen/ny stilling Fagkoordinatorfunksjon Med utgangspunkt i virksomhetens mål skal karriereplanlegging benyttes aktivt for å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft. I tillegg til forhandlinger kan forhandlinger og forhandlinger også brukes for å nå de mål som er satt i en faglig karrierevei. Når det gjelder planlegging av medarbeideres faglige og personlige utvikling vises også til punktet om seniorpolitikk og om bruken av medarbeidersamtaler. Det er svært viktig å legge forholdene til rette for faglige karriereveier for å opprettholde og videreutvikle faglig kompetanse. Dette er viktig både for embetet og den enkelte medarbeider. Derfor må faglig karriereutvikling oppgraderes også lønnsmessig.

12 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 12 STILLINGSSTRUKTUR VED BUSKERUD FYLKESMANNSEMBETE ( Ajour pr ) 1. Kontorstillinger 2. Saksbehandlerstillinger 3. Lederstillinger Følgende stillingskoder, jfr. lønnsplanheftet, benyttes i de ulike gruppene: Gruppe Stillingskoder og betegnelse Merknader 1. Kontorstillinger 1070 sekretær (ikke i bruk pr. i dag) 2. Saksbehandlerstillinger 1063 førstesekretær 1065 konsulent 1408 førstekonsulent 1072 arkivleder 1084 avdelingsingeniør 1085 avdelingsingeniør 0382 fylkesagronom 0434 fylkesskogmester 0774 ass. fylkeslege 1059 underdirektør 1261 fylkesjordsjef 1434 rådgiver 1364 seniorrådgiver 1113 prosjektleder Kategori I. Kategori II. 3. Lederstillinger 9109 fylkesmann 0129 assisterende fylkesmann 0779 fylkeslege 1060 avdelingsdirektør 1062 direktør 3 3 Ved nytilsettinger skal det fortrinnsvis benyttes gjennomgående stillingskoder.

13 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 13 STILLINGSVURDERINGSSYSTEM Et stillingsvurderingssystem er et grunnleggende verktøy for å drive systematisk og målrettet personalplanlegging: Angir standarder for krav som stilles til de ulike stillingsgrupper og stillinger hos Fylkesmannen i Buskerud. (krav til utdannelse, praksis/erfaring, personlige ferdigheter/egenskaper, m.v.) Verktøy ved utarbeidelse og revisjon av bemanningsplaner og budsjetter. Verktøy i forbindelse med planlegging og rekruttering av medarbeidere til ledige stillinger, herunder utforming av utlysningstekst, lønnsspenn stillingen skal lyses ut med, m.v. Verktøy i forbindelse med utøvelse av lokal lønnspolitikk. De sentrale parter har forutsatt at den lokale lønnspolitikken knyttes til et lokalt system for stillingsvurdering. Systemet vil synliggjøre hvilke krav og forventninger som stilles til de ulike stillinger og stillingskategorier, og er derfor viktig i forbindelse med vurdering og behandling av lønnskrav. Stillingsvurderingssystemet synliggjør hva slags kompetanse som kreves for å ivareta funksjoner på ulike nivå, og legger et godt grunnlag for utvikling/revisjon av embetets kompetanseplan på kort og lang sikt. Verktøy i forbindelse med utarbeidelse av individuelle karriereplaner. Synliggjøre hva en medarbeider må gjøre for å kunne kvalifisere seg for opprykk/tilsetting i andre stillinger enn i dag. Generelle stillingsvurderinger for stillingsgrupper hos Fylkesmannen i Buskerud Stillingsgruppe 1: Kontorstillinger Gruppen omfatter stillingskode 1070 sekretær. Hovedfunksjoner: Oppgaver knyttet til publikumsbehandling/service, post, skrive- og redigeringsoppgaver, forværelsestjenester, sekretærfunksjoner for ledelsen og andre kontorfaglige tjenester. Enkelte stillinger har koordinerende oppgaver, samt ansvar for rettledning på sine arbeidsområder. Krav til kompetanse: Utdanning: Minimumskrav: 1-3 årig videregående skole eller tilsvarende. Relevante kurs og etterutdanning fra fagområder, for eksempel IKT, fagbrev.

14 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 14 Praksis: Tidligere relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet, herunder bruk av IKT. Personlige egenskaper: Serviceorientert. Orden og nøyaktighet. Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ. Stillingsgruppe 2: Saksbehandlerstillinger. Denne stillingsgruppen har en stor spennvidde. Fra rutinepreget til krevende saksbehandling. Det kan derfor ikke settes samme krav til utdanning og kompetanse for alle stillingene. Stillingsgruppen er derfor delt inn i kategorier. Se skjema for stillingsstruktur. Saksbehandlerstillinger kategori I Hovedfunksjon. Selvstendig saksbehandling på fagområder som i overveiende grad er regelstyrt og rutinepreget. Det finnes som regel retningslinjer, instrukser eller regler for hvordan sakene skal håndteres. De fleste stillingene i denne gruppen har sine hovedoppgaver knyttet til behandling av enkeltsaker/løpende forvaltning på fagfeltet. Stillingene vil også ha ansvar for å bidra til forbedring og effektivisering av de arbeidsoppgavene stillingene til enhver tid skal dekke. Krav til kompetanse. Utdanning: Minimumskrav: Fullført videregående skole eller relevant høyskoleutdanning av 1-3 års varighet eller tilsvarende som kreves for fagområdet. Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning. Spesielle kurs/etterutdanning aktuell for fagområdet. Gode ferdigheter innen IKT. Praksis: Erfaring fra offentlig forvaltning. Relevant erfaring fra fagområdet stillingen skal dekke. Personlig egenskaper: Evne til å arbeide selvstendig. God vurderingsevne. Ryddighet. Samarbeidsevne. Kommunikasjonsevne.

15 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 15 Saksbehandlerstillinger kategori II Hovedfunksjon. Krevende saksbehandling på ulike fagfelt, herunder behandling av enkeltsaker. Stillingene vil ofte ha rådgivnings-, opplærings-, samordnings- og utviklingsoppgaver på sitt fagfelt overfor kommunene og andre aktuelle målgrupper, også internt. En del av stillingene vil ha faglig koordineringsansvar, internt eller i forhold til eksterne fagmiljøer, uten at de har personalansvar. De fleste stillingene yter service overfor kommunene, mens en del av stillingene i hovedsak ivaretar internadministrative funksjoner/tjenester. Noen av stillingene vil være tillagt stedfortrederfunksjon. Stillingen behøver ikke inneholde alle hovedfunksjonene. Krav til kompetanse: Utdanning: Minimumskrav: Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende innen fagfeltet. Kan fravikes dersom realkompetanse helt eller delvis kompenserer for dette. Spesialutdanning, etterutdanning på fagfeltet stillingen skal dekke. Praksis: Minimumskrav: Relevant erfaring fra hovedoppgavene stillingen skal dekke, ev. bestemte spesialområder stillingen skal dekke. God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Solid erfaring fra fagfeltet stillingen skal dekke. Gjerne erfaring fra veiledning og rådgivningsarbeid. Personlige egenskaper: Samarbeidsevne. Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og ansvar. Analytiske ferdigheter/egenskaper. Resultatrettet/handlingsorientert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne Rådgiver Stillingen kan brukes som alternativ karrierevei for kvalifisert fagpersonell. Stillingen kan gjøres tidsbegrenset når det er aktuelt å avgrense den til det tidsrom den aktuelle personen innehar stillingen, og dette er tillatt etter Tjenestemannslovens 3. Stillingen behøver ikke inneholde alle hovedfunksjoner. Hovedfunksjoner: Faglige utredninger, rådgivning, krevende saksbehandling, samordningsoppgaver, utviklingsoppgaver. Stabsfunksjoner for embetsledelsen/ avdelingene/ organisasjonen generelt, rådgivning overfor kommuner og andre aktuelle målgrupper. Stillingene vil normalt ikke ha lederansvar, men kan i enkelte tilfeller være tillagt nestleder/ stedfortrederfunksjoner.

16 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 16 Krav til kompetanse: Utdanning: Minimumskrav: Relevant høyere utdanning, fra høyskole/universitet eller tilsvarende. Kan fravikes på noen områder dersom realkompetanse helt eller delvis kompenserer for dette. Relevant tilleggsutdanning/ spesialutdannelse på fagfeltet. Praksis: Minimumskrav: Solid erfaring fra fagfeltet stillingen skal dekke. God skriftlig og muntlig framstillingsevne: Tidligere erfaring fra veiledning og rådgivningsarbeid. Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ. Analytiske egenskaper, resultatorientert, handlingsrettet. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Seniorrådgiver Hovedfunksjoner: Innehavere av stillinger i denne gruppen har faglig ansvar for et eller flere fagområder, og kan ha ledelse av faggrupper eller prosjekter med krav til spisskompetanse. Stillingene skal brukes i de tilfeller hvor avdelingen/embetet krever særskilt kompetanse. Seniorrådgiverstillingene skal være alternativ karrierevei til lederkarriere. Stillingene kan også brukes som alternativ karriere for ledere i embetet. Videre kan stillingene brukes i forbindelse med seniorpolitikken. Krav til kompetanse: Utdanning: Relevant utdanning fra høyskole/universitet minimum 3 år Utdanning fra universitet/høyskole kan unntaksvis kompenseres med lang og relevant realkompetanse. Hvert enkelt tilfelle vurderes av partene ved eller forhandlinger. Relevant etterutdanning/videreutdanning/faglig oppdatering Praksis: Praksis og erfaring fra relevant arbeidsområde

17 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 17 Problemløsning: Organisering, planlegging og koordinering av aktiviteter innenfor stillingens ansvarsområde Saksbehandling, utredning og rådgivning Selvstendige vurderinger og avgjørelser i komplekse saker Håndtering av prinsipielle problemstillinger innenfor eget fagområde Selvstendig arbeid med nye problemstillinger Nytenkning, analyse og konsekvensvurdering Realisering av overordnet strategi Premissleverandør i forhold til strategisk arbeid innen eget fagområde opp mot ledelsen Erfaringsdeling og veiledning av medarbeidere Løsning av oppgaver i tråd med de retningslinjer som gis og det regelverk som ligger til grunn for arbeidsområdet/stillingen Kommunikasjon og samarbeid: Representere embetet i faglige fora, internt og eksternt Holde foredrag, og lede møter Drive rådgiving innen eget fagområde 1113 Prosjektleder. Hovedfunksjoner: Prosjektledelse av større, tyngre prosjekter av 1-4 års varighet. Kan innebære fagansvar for andre ansatte i prosjektet Krav til kompetanse: Utdanning: Minimumskrav: Relevant høyere utdanning, fra høyskole/universitet eller tilsvarende. Som hovedregel kreves gjennomført opplæring og/eller erfaring i prosjektledelse. Tidligere erfaring med prosjektarbeid Interne prosjekter: Dette er prosjekter hvor prosjektlederstillingen ikke kunngjøres offentlig men rekrutteres fra embetet. Etter at saken er drøftet med de tillitsvalgte avgjør embetsledelsen om prosjektlederstillingen skal kunngjøres internt eller om vedkommende skal utpekes. Hovedfunksjoner: Normalt prosjekter av kortere varighet, 6 mnd mnd. for utredning av eller innføring i spesielle oppgaver/prosjekter. Krav til kompetanse: Utdanning: Relevant utdanning.

18 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 18 Praksis: Solid praksis fra fagfeltet. Personlige egenskaper: God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne. Gode samarbeidsevner. Ryddighet. Stillingsgruppe 3: Lederstillinger Gruppen omfatter avdelingsdirektørene i fagavdelingene. Hovedfunksjoner: Daglig ledelse av avdelingen med ansvar for avdelingens samlede oppgaver og resultater. Dette innebærer økonomiansvaret, personalansvaret, planlegging og organisering av arbeidet i avdelingen, og rapporteringsansvar til øverste embetsledelse og fagdepartement. Stillingen er en del av embetets lederteam. Krav til kompetanse: Utdanning. Minimumskrav: Relevant høyere utdanning av min. 3 års varighet. Administrativ tilleggsutdanning, eks. administrasjon og ledelse eller annen lederutdanning/skolering. Praksis. Minimumskrav: Tidligere ledererfaring og dokumentasjon av resultater. Erfaring fra offentlig forvaltning. Personlige egenskaper Samarbeidsorientert. God kommunikasjonsevne. Omstillingsevne. Resultatorientert og handlingsrettet. Evne til å motivere, inspirere og lede medarbeidere.

19 Fylkesmannen i Buskerud Retningslinjer for lokal lønnspolitikk 19 Telefon sentralbord: E-post: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett:

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder

Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder Lokal lønnspolitikk for Fylkesmannen i Aust-Agder Behandlet i Samarbeidsutvalget sak nr. 34/2011 Godkjenningsdato: 15. desember 2011 Innledning I Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.1 heter det at Statens lønnssystem

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BRØNNØYSUNDREGISTRENE 1. INNLEDNING I tråd med hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.1 har partene ved BR utviklet en lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan lønn skal brukes

Detaljer

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark

Lokal Lønnspolitikk. NAV i Hedmark Lokal Lønnspolitikk NAV i Hedmark Innhold 1 Formålet med lønnspolitikken:... 3 2 Utfordringer de nærmeste år.... 3 3 Rekruttere... 4 3.1 Behovsanalyse... 5 3.2 Tillitsvalgtes og leders rolle ved utlysning...

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn

Lokal lønnspolitikk. for. Statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn L Lokal lønnspolitikk for Statens jernbanetilsyn Inngått den 08. oktober 2013 mellom Statens jernbanetilsyn (SJT), LO Stat og Akademikerne 1 Om lønnspolitikken 4 2 Overordnede mål

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR BUFDIR INNHOLD 1 MÅL OG PREMISSER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Overordnet målsetning for lokal lønnspolitikk... 2 2 Lønnssystemet i staten... 3 2.1 Ansvarsfordeling

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013

Skatt nord. Regional lønnspolitikk. Vedtatt i HA-møte 11.6.2013 Regional lønnspolitikk Vedtatt i HA-møte 0 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Målsetting 3 3. Utviklingssamtaler 3 4. Lønnsfastsettelse 4 4.1. Tilsetting 5 4.1.1 Vurdering av lønnsfastsettelsen etter

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB

LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB LOKAL LØNNSPOLITIKK VED KHiB Utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene Forskerforbundet (UNIO) og Norsk tjenestemannslag (LO-stat). Godkjent av styret 11.02.14 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR OPPDAL KOMMUNE 1.1.Generelt 1.2.Målsetting 2.LØNN VED TILSETTING 2.1. Utlysningstekst 2.2.Rammer for lønnsfastsettelse

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen.

TILPASNINGSAVTALE. inngått mellom. Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. 1 TILPASNINGSAVTALE inngått mellom Statens Pensjonskasse og arbeidstakerorganisasjonene i Pensjonskassen. MEDBESTEMMELSE 1 Formål og intensjoner ( jf. Hovedavtalens 1) Tilpasningsavtalen skal utfylle Hovedavtalen

Detaljer

Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt

Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt Lønnspolitisk handlingsplan for Sunnmøre politidistrikt 2012 2014 Sunnmøre politidistrikt Lønnspolitisk handlingsplan Sunnmøre politidistrikt 20. september 2012 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING,

Detaljer

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune

Lønnspolitisk plan. for. Flekkefjord kommune Lønnspolitisk plan for Flekkefjord kommune Vedtatt av: 22.02.2007 1 Innhold 1. Målet for lønnspolitikken 1.1 Innledning 1.2 Kommunens lønnspolitikk 1.3 Målet med den lønnspolitiske planen 1.4 Hvem planene

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Skatt Sør

Lokal lønnspolitikk for Skatt Sør Lokal lønnspolitikk for Skatt Sør 28.01.2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Evaluering av lønnspolitikken... 3 1.2 Kjennskap til lokal lønnspolitikk... 3 2. Mål for lønnspolitikken... 3 3.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning

Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning KULTURRAD ET Arts Council Norway Lønnspolitisk dokument Del i Lonnspolitikk 1.1 Innledning Lønn for ansatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET

STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET STILLINGS- VURDERINGSSYSTEMET Et system for vurdering og bruk av teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Agder September 2010 Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.12 Innhold 1 Innledning 3

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE.

ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 520 Arkivsaksnr.: 15/4253 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 11.11.2015 ORIENTERING OM LOKAL LØNNSPOLITIKK I KARMØY KOMMUNE. Rådmannens forslag

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten (HTA)

Hovedtariffavtalen i staten (HTA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Hovedtariffavtalen i staten (HTA) Hovedtemaer 1. Lønnsdannelse i staten 2. Andre rettigheter etter hovedtariffavtalen 3. Stillingskoder og lønnsplaner

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR HØGSKOLEN I BERGEN. Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (LPR) er revidert med virkning fra 01.07.06.

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR HØGSKOLEN I BERGEN. Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (LPR) er revidert med virkning fra 01.07.06. Høgskolen i Bergen 03.07.06 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolens lønnspolitiske retningslinjer (LPR) er revidert med virkning fra 01.07.06. Revisjonen er foretatt med bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Retningslinjerfor gjennomføring av regional lønnspolitikk

Retningslinjerfor gjennomføring av regional lønnspolitikk Skatt Øst Sist revidert 20. august 2012 Retningslinjerfor gjennomføring av regional lønnspolitikk i Skatt Øst - I rekrutiere 1.1) FORMÅL.3 Forholdet mellom sentrale og lokale Irhandlinger.3 1.1 De sentrale

Detaljer

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune

Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Lønnspolitikk Vestfold fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 24.11.2011 www.vfk.no 1 LØNNSPOLITIKK VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Generelt Lønnspolitikken er en viktig del av arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER RENDALEN KOMMUNE RENDALEN KOMMUNE LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.05.2014, saksnr. 15/14 (gjeldende f.o.m. 01.05.2014) INNHOLD Side 1. Overordnet målsetting 1 2. Prinsipper

Detaljer

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert

Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert Lønnspolitikk i Post- og teletilsynet (PT) 7. juni 2010 Revidert 23.05.13 Besøksadresse Office address Postadresse Postal address +47 22 82 46 00 Fax: +47 22 82 46 40 Nygård 1 Lillesand Postboks 93, 4791

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE til Statens Hovedavtale 2013 2015

TILPASNINGSAVTALE til Statens Hovedavtale 2013 2015 TILPASNINGSAVTALE til Statens Hovedavtale 2013 2015 Behandlet/forhandlingstidspunkt: 04.06.2013 Virketid til: 31.12.2015 Avtalen blir forlenget med ett år om gangen dersom ikke ny avtale er inngått INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Lokale forhandlinger Hovedtemaer 1. Rammer for lokale forhandlinger 2. Lokal lønnspolitikk 3. Forhandlingsregler årlige lokale forhandlinger 4. Kravsutforming 5. Etter

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune

Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Lønnspolitiske retningslinjer for Bjugn kommune Revidert utgave, mai -2016 Innholdsfortegnelse; INNHOLDSFORTEGNELSE;...2 1. INNLEDNING...3 2. MÅL...4 3. FORBEREDELSER TIL LOKALE FORHANDLINGER...4 3.1 DRØFTINGSMØTER...4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014

LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 LØNNSPOLITISK PLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE 1.5.2012 30.4.2014 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 11.9.2012 Sak: 08/1308 dok 19 Arkiv: 144 A. INNLEDNING Hovedtariffavtalen regulerer forhold knyttet til lønn

Detaljer

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS LØNNSPOLITISK PLAN Utfordringer og muligheter knyttet til lokal lønnsfastsettelse Større frihet til lokal lønnsdannelse Lønnsdannelsen for arbeidstakere i kommunesektoren

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper

Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper Utkast til revidert utgave høsten 2009 Kapittel 1: Overordnede mål og prinsipper 1.1: Hovedmål Hovedmål for lønnspolitikken i Båtsfjord kommune er at: Alle ansatte i 100 % stilling skal ha en lønn å leve

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER AGDENES KOMMUNE Revidert 2011 Vedtatt i administrasjonsutvalget 07.03.2012 sak 2/12 Vedtatt i kommunestyret den 14.03.2012 sak 18/12 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper 2. Kunstneriske og vitenskapelige stillinger 3. Stipendiatstillinger 4. Lederstillinger 5. Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Direktoratet for naturforvaltning

Lokal lønnspolitikk for Direktoratet for naturforvaltning Lokal lønnspolitikk for Direktoratet for naturforvaltning Dette dokumentet omtaler direktoratets lokale lønnspolitikk, inkludert bestemmelser knyttet til tilsettinger, lønnsfastsettelse og lønnsvurdering,

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLATTFORM SAUHERAD KOMMUNE Sauherad kommune Side 1 av 9 LØNNSPOLITISK Sauherad kommune Side 2 av 9 LØNNSPOLITISK FORORD Lønnspolitisk plattform inngår som et av flere element i Sauherad kommunes

Detaljer

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016

Vestvågøy kommune - Lønnspolitisk plan 2014-2016 Innholdsoversikt 1. Innledning.. side 2 2. Lønn som arbeidsgiverpolitisk virkemiddel... side 2 3. Lønnspolitisk målsetting i Vestvågøy kommune side 3 4. Lønnsfastsettelse i Vestvågøy kommune prinsipper

Detaljer

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune

Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken i Midtre Gauldal kommune Lønnspolitikken Overordnede i Midtre føringer Gauldal og prinsipper kommune Utgave pr. 21.09.15 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Behovet for en overordnet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått

Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE. til. Hovedavtalen i Staten. Inngått Fylkesmannen i Oslo og Akershus TILPASNINGSAVTALE til Hovedavtalen i Staten Inngått 28.11.1994 Revidert og godkjent av SAMU 30. august 2010 Innhold: Forord 3 1 Formål og intensjoner 3 Kap 1 Virkeområde

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

ADA AFF FA FMA SL SØ ØA. Lønnspolitikk i Finansdepartementet

ADA AFF FA FMA SL SØ ØA. Lønnspolitikk i Finansdepartementet ADA AFF FA FMA SL SØ ØA Lønnspolitikk i Finansdepartementet Administrasjonsavdelingen juni 2011 1 1 Innledning Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Partene har

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor

6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 1 VEDLEGG 2 6.1 Tilsetting av leder i NAV-kontor 6.1.1. Tilsetting av felles leder 6.1.1.1 Tilsetting av felles leder på statlige vilkår Kunngjøring skjer ihht de fastlagte statlige bestemmelser, der hovedregelen

Detaljer

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga

Omstillingsavtalen. Fellesmøte for administrasjonen. 25. juni 2008. Personal- og økonomiavdelinga Omstillingsavtalen Fellesmøte for administrasjonen 25. juni 2008 Formål sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse:

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse: URekrutteringsstrategi for Østfold fylkeskommune 1. UInnledning: Denne planen angir overordnede målsetninger og tiltak for Østfold fylkeskommunes rekrutteringsarbeid i perioden 2009-2012. De angitte prioriteringene

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe.

Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Lønnspolitisk dokument Innledning Dokumentet er utarbeidet i partssammensatt arbeidsgruppe i 2005, revidert i 2009, 2013 og 2016. Fylkesrådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe. Vedtatt av lønnsutvalget

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier.

Lokal lønnspolitikk. Ut fra HTA kap. 3.2, utledes en lokal lønnspolitikk med tilhørende bruk av kriterier. Lokal lønnspolitikk Bakgrunn; Lønnspolitikken er en del av Etnedal kommunes samlede arbeidsgiver- og personalpolitikk. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor ligger til grunn for all lønnsfastsettelse i

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer