Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern 2009 resultatregnskap s Revisjon og årsregnskap for OU-midler 2009 s Driftsregnskap 2009 for organisasjonsdriften s Årsberetning og regnskap Bedre Skole 2009 s Revisjon og årsberetning Utdanningsforbundets fond s Årsregnskap Fondet s Revisjon og årsberetning Hausmannsgate Utvikling AS s Årsregnskap Hausmannsgate Utvikling AS s Revisjon og årsberetning Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS s Årsregnskap Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS s Revisjon, årsberetning, regnskap Hurdalsjøen hotell AS s Revisjon og årsregnskap Bjørnsonfondet 2009 s Revisjon, årsberetning og regnskap, Oslo Lærerinnelags fond 2009 s Revisjon, årsberetning og regnskap Skolefrontens fond 2009 s. 98

2 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET OG KONSERNET 1.1 ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art Utdanningsforbundet ble stiftet 1. januar 2002 som en sammenslåing av de tidligere fagorganisasjonene Lærerforbundet og Norsk Lærerlag. Utdanningsforbundet er en fagforening som ivaretar medlemmenes arbeidsrettslige og faglige rettigheter. Forbundet er landets dominerende lærerorganisasjon med nær medlemmer ved årsskiftet. Forbundet organiserer i dag pedagogisk personale fra barnehage til høgskole og universitet, og er aktivt med på å utforme norsk skole- og barnehagepolitikk. Utdanningsforbundet er bygd opp med organisasjonsledd på arbeidsplassene, på kommuneog fylkesnivå og på sentralt nivå. Årsberetningen og regnskapet omfatter den sentrale virksomheten som drives i Oslo. Utdanningsforbundets organisasjonsvirksomhet sentralt er administrativt delt inn i to hoveddeler: organisasjonsdriften med OU-regnskapet, og AS Bedre Skole fondet med kapital- og eiendomsselskapene og hotelldriften Organisasjonen eier aksjeselskapene Hausmannsgate Utvikling, Lektorenes Hus Wergelandsveien 15, Hurdalsjøen hotell og konferansesenter og Bedre Skole fullt ut. For disse selskapene blir det utarbeidet egne årsberetninger og regnskap. Årsberetningen er tenkt å omfatte vesentlige forhold også for disse regnskapsområdene. Utdanningsforbundet forvalter også andre fond og legater som det utarbeides egne regnskapsoppsett på. Fortsatt drift Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold, mener styret det er gode forutsetninger om fortsatt drift. Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Arbeidsmiljøet Sykefravær i bedriften var registrert med 6,6 % i Dette innebærer en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. Styret mener at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer. Styret ser imidlertid at arbeidspresset for tilsatte til tider har vært svært høyt også i Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i løpet av En rekke saker er behandlet og foreslåtte løsninger er lagt fram for de berørte parter. Utdanningsforbundet er tilsluttet avtale om inkluderende arbeidsliv. Likestilling. I det sentrale sekretariatet var det ved årsskiftet 2009/10 ansatt 114 kvinner og 58 menn.

3 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Av 12 nyansatte i det sentrale sekretariatet i 2009, var 6 kvinner og 6 menn. Av lederne i administrasjonen er det 6 kvinner og 8 menn. Sentralstyret i 2009 har bestått av 13 medlemmer, hvorav 10 er kvinner. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I Utdanningsforbundets personalpolitiske retningslinjer, under punktet om kompetanse, er målet at man skal "behandle kvinner og menn likt ved tildeling av ansvar og oppgaver og gi begge kjønn like muligheter til karriereutvikling." Tiltak under kapitlet om livsfaseorientert personalpolitikk er også i stor grad likestillingsfremmende. Gjennomsnittlig årslønn i 100 % stilling ligger omlag kr høyere for menn enn for kvinner. Lønnsforskjellen skyldes i hovedsak ulike stillingskoder: Det er langt flere kvinner enn menn i de lavest lønnede stillingstypene, men også på sjefs- og saksbehandlernivå er det en viss lønnsforskjell i favør mannlige ansatte. Diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Utdanningsforbundet har som målsetning å reflektere befolkningen i nærområdet. Ytre miljø Bedriften slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Organisasjonens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for årsregnskapet Organisasjonen I 2009 var totale inntekter for Utdanningsforbundets organisasjon sentralt inkl. OU-midler 273,2 millioner kroner. Organisasjonens inntekter når OU-midlene trekkes ut, var 256,6 millioner kroner, som var noe bedre enn forventet. Driftsresultatet for organisasjonen ble et underskudd på 6,6 millioner kroner. Vesentlige grunner til årets negative driftsresultatet var avviklingen av landsmøtet og pensjonskostnader over forventet. Etter finansresultat ble nettoresultatet et underskudd på 2,6 millioner kroner. Overskudd i organisasjonen som overføres fri egenkapital ble 2,6 millioner kroner, som var vesentlig bedre enn forventet. Etter årets resultat, er organisasjonens frie egenkapital bokført til 135,6 millioner kroner. Konsernet I 2009 var konsernets samlede driftsinntekter 328 millioner kroner. Driftskostnadene var på 307 millioner kroner, og følgelig ble driftsresultatet 21 millioner kroner. Et positivt finansresultat på 36 mill. kroner gjorde at overskuddet før skatt for konsernet ble 57,3 millioner kroner. Etter skatt ble overskuddet 55,1 millioner kroner. Egenkapitalen for konsernet var totalt 797 millioner kroner ved årsskiftet. Ou-midler Det separate oppsettet for OU-regnskapet viser omfanget av tillitsvalgtopplæringen både sentralt og på fylkesplan. I finansregnskapet for organisasjonen er det kun sentralleddets OUaktivitet som ligger inne. Resultatregnskapet for sentralplan gikk praktisk talt i null i 2009.

4 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap I regnskapet for OU-midler framkommer det per en ubenyttet, internt øremerket reserve på 6,9 millioner kroner. Midlene er tenkt brukt som ekstrafinansiering av tillitsvalgtopplæring i årene framover på bakgrunn av at offentlige tilskudd av ou-midler er redusert de seinere år. Fondet Utdanningsforbundets fond er samme juridiske enhet som organisasjonen, men fondet har eget styre og egne vedtekter, og separat regnskap internt i forbundet. Hovedformålet for fondet er å ivareta konfliktberedskap, forvalte forbundets eiendommer og fondslikviditet. Fondet eier 83 % av eiendommen i Hausmannsgate 17 direkte, og dessuten eiendommen i Osterhausgate 4, som ble kjøpt fra Hausmannsgate Utvikling AS i På tomten i Osterhausgate 4 ble det i 2009 ferdigstilt et moderne konferansesenter. Lokalene skal brukes i organisasjonens satsing på en styrket kurs- og konferansevirksomhet. Fondet eier 100 % av AS Hausmannsgate Utvikling, som igjen eier 100 % av datterselskapene AS Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, og As Lektorenes Hus Wergelandsveien 15. Fondet etablerte en ny eierstruktur for eiendommene gjennom opprettelsen av de to sistenevnte aksjeselskapene i desember I fondets regnskap for 2009 utgjorde driftsinntektene totalt 31,7 millioner kroner. Herav var 18,5 mill. kontingenttilskudd fra organisasjonen, og 13,2 mill. leieinntekter. Driftskostnadene var på 13,7 millioner kroner. Dette ga et driftsresultat på 17,9 millioner kroner var et år uten tariffkostnader av vesentlig art. Fondet har en allikevel en betydelig likviditet, og finansinntekter av utlån og fondsplasseringer er en viktig del av fondets resultatbilde. Utviklingen på aksjemarkedet i 2009 fikk positive utslag på finansinntektene, det ble inntektsført 28 millioner kroner som følge av økt markedsverdi. Fondet har rentekostnader på 3,3 millioner kroner av lån fra DnbNOR. Netto finansresultat ble 34,8 millioner kroner i Årsresultatet etter skatter ble et overskudd på 52,7 millioner kroner. Total ny egenkapital per er på 633,9 millioner kroner. Fondets eiendeler totalt er 749,3 millioner kroner ved årsskiftet, og av dette er 336,7 millioner kroner omløpsmidler. Kortsiktig gjeld er bare på 6,7 millioner kroner, slik at arbeidskapitalen (forskjell mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og et vanlig nøkkeltall for likviditet) blir på totalt 300 millioner kroner. Legater Utdanningsforbundet forvalter to legater med formål å gi stipend til etterutdanning. Oslo Lærerinnelags Fond og Felleslegatet for kvinnelige lærere ble med virkning fra 1. januar 2004 slått sammen. Legatet heter nå Oslo Lærerinnelags Fond og følger fondets eksisterende vedtekter. Utdanningsforbundet administrerer også Skolefrontens fond fra og med Redegjørelse for organisasjonens utsikter Kontingentinngangen i Utdanningsforbundet er i 2009 i tråd med forventningene. Utviklingen i antall arbeidende medlemmer har vist en liten økning. Det er lagt til grunn at denne utviklingen vil fortsette i Organisasjonen har en relativt stabil og meget kompetent bemanning. Det har i 2009 vært rekruttert til flere sentrale stillinger. Organisasjonen har lyktes med å tilsette godt kvalifiserte

5 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap medarbeidere. Gjennomsnittsalderen på de ansatte gjør at man i de nærmeste årene vil få en relativt omfattende naturlig avgang gjennom pensjonering med et erstatningsbehov i form av nytilsetninger. Finansiell risiko Markedsrisiko Organisasjonen og konsernet er i svært liten grad eksponert for endringer i valutakurser, da det bare helt unntaksvis har utenlandske kunder eller leverandører. Konsernet er i en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld for finansiering av eiendommene har flytende rente. Videre vil endringer i rentenivået og situasjonen på aksjemarkedet ha direkte innvirkning på avkastning av finansielle omløpsmidler i fondet og i organisasjonsvirksomheten. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Konsernets klart viktigste kundegruppe er arbeidsgivere som innbetaler kontingent. Her er det en hovedvekt av offentlige enheter, blant annet kommuner, som har en høy grad av punktlighet i sine betalinger. Det står en kontingentfordring på enkeltmedlemmer på 2,0 millioner kroner ved årsskiftet. En vesentlig andel av dette må anses som vanskelig å inndrive, og dette er det tatt høyde for i form av tapsavsetninger. Dette er i hovedsak gamle krav som er purret flere ganger. På områdene abonnementssalg, annonse- og kurssalg har det forekommet noe tap på fordringer, men dette blir totalt sett av mindre betydning. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og obligasjoner og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i Utdanningsforbundets virksomheter disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med internt pålagte restriksjoner Annen egenkapital Konsern Organisasjonsdriften Fondet Bjørnsonfondet

6 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og informasjonen gitt i denne årsberetning et rettvisende bilde av Utdanningsforbundet og konsernets stilling og resultat av driften for Oslo, 31. desember mai 2010 Mimi Bjerkestrand Haldis Holst Ragnhild Lied Leder Nestleder Nestleder Elin Bellika Tove Marie Børresen Elisabet Dahle Styremedlem Styremedlem Styremedlem Solveig Eldegard Evy Ann Eriksen Steffen Handal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gunnar Opstad Magne Rydland Hege Valås Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kolbjørg Ødegaard Styremedlem

7 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

8 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - RESULTATREGNSKAP Utdanningsforbundet Fagorganisasjon KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Kontingentinntekter Kontingentrefusjoner organisasjonsledd Fratrekk kostnad før fordeling til fylkes- og lokallag Leieinntekter utleie lokaler Inntekt hotell Andre driftsinntekter OU-midler og andre tilskudd Sum driftsinntekter Vare- og produksjonskostnader Lønn, sosiale utgifter, honorarer Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Møte- og kurskostnader Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter (805) Inntekt/(kostnad) markedsbaserte finans. omløpsmidler ( ) Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finansinntekter/(finanskostnader) ( ) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) 8 ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Overført fra forbundet - balanseført Overført til fondet - balanseført Overført fra bundet egenkapital Overført til egenkapital med interne restriksjoner Overført til/ (fra) annen egenkapital ( ) Sum overføringer ( )

9 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - BALANSE Fagorganisasjon Konsern Note EIENDELER Note Varige driftsmidler Tomter og bygninger Utsmykking Hurdalsjøen Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre aksjer Andre langsiktige fordringer Pensjonseiendel Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Internasjonalt bistandsarbeid Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 UTDANNINGSFORBUNDET - BALANSE (forts.) Fagorganisasjon Konsern Konsern Note Note Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Egenkapital 0 0 Aksjekapital Overkursfond Egenkapital bundet Annen innskutt egenkapital Egenkapital internt pålagt Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Hausmannsfondet Pantegjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Mellomværende fylkes- og lokallag Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31.desember mai 2010 Leder Nestleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

11 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Kontantstrømoppstilling Utdanningsforbundet Fagorganisasjon Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Betalt skatt Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i mellomværende Fylkeslag og Lokallag Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter ( ) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Overføring av ekstra-kapital til fondet OU-midler til egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

12 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1988 og god regnskapskikk i Norge. Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet omfatter Utdanningsforbundet Fagorganisasjon med OU-midler, Utdanningsforbundets Fond og de heleide aksjeselskapene. Bedre Skole AS, Hausmannsgate Utvikling AS, Hurdalsjøen hotell og konferansesenter AS og Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernenhetenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom enheter i konsernet er eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å være varig. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Fylkes- og lokallag Utdanningsforbundets 19 fylkeslag og 436 lokallag lager egne regnskap som framlegges for de ansvarlige styrer. Organisasjonsenhetene er ikke medtatt i den sentrale regnskapsavleggelsen for organisasjonen og konsernet. Kontingentrefusjoner til organisasjonsleddene er spesifisert som en inntektsreduksjon under driftsinntekter i finansregnskapets resultatoppstilling. Fra 2004 er en del av driftskostnadene med betydning for hele organisasjonen dekket gjennom fradrag i kontingentinntekten før fordeling til fylkes- og lokallag. Dette gjelder kostnader for IKT-drift og internasjonalt arbeid Investering i datterselskap I regnskapet for Utdanningsforbundets fagorganisasjon er datterselskap vurdert etter kostmetoden. Anleggsaksjer Anleggsaksjer hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner som; er klassifisert som omløpsmidler inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg omsettes på børs eller i et regulert marked har god eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

13 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankbeholdninger og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Ytelsesbasert pensjonsordning Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Innskuddsbasert pensjonsordning Enkelte selskaper i konsernet er pliktige til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Innskuddsbaserte pensjonsordninger periodiseres i henhold til sammenstillingsprinsippet ved at pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. Skatter Utdanningsforbundet har skattepliktig virksomhet ved utleie av en leilighet til ekstern leietaker. I tillegg er det skattepliktig virksomhet ved hotell- og eiendomsdriften i datterselskapene. Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Inntekter Den største og viktigste inntekten i Utdanningsforbundet og konsernet er medlemskontingenten. Ca. 57,5 % av totalen blir refundert til fylkes- og lokalledd, og er ikke en del av dette konsernets inntekter. Kontingenten, som utgjør 1,35 % av medlemmenes lønn, blir i all hovedsak innbetalt til organisasjonen fra medlemmenes arbeidsgivere. Med provisjonsinntekter menes inntekt på provisjoner fra forsikringsselskapet, for medlemmenes forsikringsordninger. Utdanningsforbundet skal ikke ha fortjeneste på dette tilbudet, slik at kostnadene og inntektene prinsipielt skal gå i null. Andre inntekter er annonsering i våre tidsskrifter, og tilskudd fra stat/kommune etc. til opplæringskurs for våre tillitsvalgte, egenandeler kurs, og abonnementsinntekter. Når det gjelder annonserings- og abonnementskunder, så vurderes erholdeligheten ved slutten av året, og avsetning foretas for potensielt tap. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

14 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note 2 Driftsinntekt Fagorganisasjon Konsern Pr virksomhetsområde: Medlemskontingent Refusjon organisasjonsledd ( ) *Fratrekk kostnad før fordeling ( ) 0 0 Leieinntekter Inntekter hotellvirksomhet Kursavgifter Annonseinntekter Abonnementsinntekter og løssalg Tilskudd kursvirksomhet Provisjoner Andre inntekter Sum Note 3 Annen driftskostnad Spesifisering av andre driftskostnader. Fagorganisasjon Konsern Annen driftskostnad Drift, vedlikehold IKT/kontormaskiner Faglitteratur, trykksaker m.v Husleie, strøm, renhold, lokaler Innkjøp driftsmidler Revisjon Telefon, porto, frakt mm Øvrige adm.- og driftskostnader Ekstern juridisk bistand Kontingent Unio Kontingent andre Markedsføring, informasjon Stipend Fordelte driftskostnader Totalt Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Fagorganisasjon Konsern Lønn Streikebidrag Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 9) Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i Fagorganisasjon 2009 var 170 personer, dette utgjorde 158,6 årsverk. I tillegg er det 14 personer i Sentralstyret, dette utgjør 12,5 årsverk, og pedagogstudentene utgjør i tillegg 2 årsverk. I Hurdalsjøen hotell og konferansesenter er det i tillegg 30 årsverk, dette betyr at konsernet har totalt 203,1 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Lån/sikkerhetsstillelse Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Leder Nestleder Leder og nestleder har pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse Totale lån til ansatte og styremedlemmer var kr pr Organisasjonen vedtok våren 2003 en etterlønnsordning som gir medlemmer av sentralstyret inntil 3 måneders lønn i påvente av ny stilling. Leder og nestleder kan gis ventelønn i inntil 1 år dersom vedkommende har fungert i to perioder eller mer. Det skal opplyses for om hvert arten lån og daglig omfanget leder av og forpliktelser styrets leder til å har gi (ikke daglig samlet). leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller

15 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note Det skal 4 forts opplyses for om hvert arten lån og daglig omfanget leder av og forpliktelser styrets leder til å har gi (ikke daglig samlet). leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller Revisor Det skal opplyses for om hvert arten lån og daglig omfanget leder av og forpliktelser styrets leder til å har gi (ikke daglig samlet). leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller 2009 endring av ansettelsesforholdet 2008 eller For Utdanningsforbundet Fagorganisasjon er det utgiftsført for regulær revisjon; I tillegg kommer honorar for andre revisjonsrelaterte tjenester med; For konsernet er det kostnadsført revisjonshonorar i 2009 med; Noten I tillegg er kommer kun nødvendig honorar hvis for andre spesifikasjonen revisjonsrelaterte bør gis tjenester ut fra hovedregelen med; i ledd. I ledd fastsettes det at "det skal 145 gis opplysninger 935 som er Totalt for Konsernet Note 5 Varige driftsmidler Fagorganisasjon Det skal opplyses om utgifter som har godt med til forskning og utvikling i regnskapsåret og forventet inntjening. Mulig form ulering til forventet inntjening er: Driftsløs. inventar, verktøy ol Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i Avgang driftsmidler i Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Netto kostnadsført i fagorganisasjonen Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3 år Lineær Konsern Tomter, bygn. og annen fast eiendom Bygn.mess innredn H17 Aktiverte prosjektkostnader Osterhausgt. 4 Utsmykking Hurdalsjøen Driftsløsøre, inventar mv Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 20 - uendelig år 10 år 50 år Lineær Avskrives 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Under arbeid ikke Lineær Note 6 Fordringer med forfall seinere enn ett år Fagorganisasjon Konsernet Fordringer med forfall over ett år

16 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note 7 Fondsplasseringer per Beholdninger: Fagorganisasjon Konsernet Ansk.kost Bokf. verdi Ansk.kost Bokf. verdi 0 0 Pengemarkedsfond Aksjefond Totalt Fondsplasseringer er bokført til virkelig verdi. Note 8 EGENKAPITALAVSTEMMING Fagorganisasjon Aksjekapital Overkursfond Egenkapital m/eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital m/internt pålagte restriksjoner Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Konsernet Egenkapital Årets resultat Egenkapital Dersom Aksjer Bare (Det Store skal krav foretak og datterselskap opplyses minst andeler om skal opplyses 20 gi i om selskaper største opplysninger vedtektsbestemmelser om utelatt aksjonærene ): hvor fra som eierandel konsolideringen nevnt så lenge > i om RL 10% stemmerett. eierandelen eller etter 7-26 investeringen tredje RL Det 3-8 ledd er skal > 1%. spesifisert opplyses utgjør dette opplyses > på 50% om de alle av enkelte og EK rettigheter begrunnes. og medlemmer ikke omfattes som kan av medføre av styret foregående og at deres det note. blir personlig utstedt nærstående nye aksjer med samt angivelse de enkelte av ledende hovedtrekkene ansatte i og de vilkår som gjel Sum Store foretak skal gi opplysninger som nevnt i RL 7-26 tredje ledd spesifisert på de enkelte medlemmer av styret og deres personlig nærstående samt de enkelte ledende ansatte og Dersom Aksjer Bare (Det skal krav og datterselskap opplyses minst andeler om opplyses 20 i om selskaper største vedtektsbestemmelser er om utelatt aksjonærene ): hvor fra eierandel konsolideringen så lenge > om 10% stemmerett. eierandelen eller etter investeringen RL Det 3-8 er skal > 1%. opplyses utgjør dette opplyses > 50% om alle av og EK rettigheter begrunnes. og ikke omfattes som kan medføre av foregående at det note. blir utstedt nye aksjer med angivelse av hovedtrekkene i de vilkår som gjel Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Forbundet har kollektiv pensjonsordning for mange av sine ansatte gjennom Vital. Ordningen omfatter 170 ansatte og 56 pensjonister pr Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har 168 ansatte og 6 pensjonister en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Denne finansieres over forbundets drift, og er usikret. De tilsatte som ikke er dekket ved Vital-ordningen, er medlemmer av Statens Pensjonskasse. De tilsatte ved Hurdalsjøen hotell har avtalefestet pensjon (AFP). Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler: Kontrakten er forsikret i porteføljen til Vital Forsikring ASA, og har følgende sammensetning: Aksjer 9,90 % 3,80 % Omløpsobligasjoner 19,00 % 29,90 % Pengemarked 16,30 % 14,00 % Anleggsobligasjoner 36,40 % 28,80 % Eiendom 17,10 % 16,80 % Annet 1,20 % 6,70 % Antall personer omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Utmeldte med rettigheter Fagorganisasjon Konsernet Forbundet Sikrede har kollektiv og usikrede pensjonsordning kostnaderfor sine ansatte gjennom Gjensidige. Ordningen omfatter 107 ansatte og Sikrede 30 pensjonister og usikrede pr kostnader Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 2008 %-endring %-endring Nåverdi av årets pensjonsopptjening * Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Resultatført implementeringsvirkning Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift (*Inkl.Hurdal med nåverdi kr hhv. Kr )

17 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Fagorganisasjon Sikrede kostnader Konsernet Sikrede kostnader 2008 %-endring %-endring Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) før arb.g.avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse Negativt tall er overfinansiert pensjonsforpliktelse = fordring Konsernet Falcon Selskapet Fearnley Shipping Fonds Finans A/S Offshore har Fearnley Astrup kollektiv har Fearntank A/S kollektiv Fearnley A/S Consultants har pensjonsordning har har kollektiv A/S har A/S pensjonsordning kollektiv har for kollektiv sine for sine ansatte pensjonsordning for ansatte for sine for gjennom sine gjennom ansatte for Fearnley sine for gjennom Fearnley ansatte sine Pensjonskasse. ansatte gjennom Fearnley gjennom Fearnley Pensjonskasse. Ordningen Fearnley Ordningen Pensjonskasse. omfatter Ordningen omfatter 67 Ordningen ansatte 53 omfatter Ordningen ansatte og kun omfatter og 2 ansatte pensjonister omfatter og pr. 1 ansatte 2 pr. 3 pensjonister ansatte pr og pr. 11 pr. pensjonister (ingen pr Disse pensjonister). Disse er pr. Disse i hovedsak Disse er i er hovedsak Disse er i i Disse avhengig hovedsak er er i i er i Fagorganisasjon Usikrede kostnader Konsernet Usikrede kostnader 2008 %-endring %-endring Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) før arb.g.avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift Positivt tall er underfinansiert pensjonsforpliktelse = gjeld (*Inkl.Hurdal med nåverdi kr hhv. kr ) Økonomiske forutsetninger for: Beregning av pensjonskostnader Beregning av pensjonsforpliktelsen ,00 % 5,80 % Diskonteringsrente 5,40 % 5,80 % 5,50 % 5,80 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,70 % 5,80 % 4,50 % 4,00 % Årlig forventet lønnsvekst 4,50 % 4,00 % Konsernet Falcon Selskapet Fearnley Shipping 4,25 Fonds Finans A/S Offshore har Fearnley Astrup kollektiv % har Fearntank A/S kollektiv Fearnley A/S Consultants har pensjonsordning har har kollektiv A/S har A/S pensjonsordning kollektiv har for kollektiv sine 3,75 for sine ansatte % pensjonsordning for ansatte for sine for gjennom sine gjennom ansatte for Fearnley sine for Årlig gjennom Fearnley ansatte sine forventet Pensjonskasse. ansatte gjennom Fearnley G- gjennom regulering Fearnley Pensjonskasse. Ordningen Fearnley Ordningen Pensjonskasse. omfatter Ordningen omfatter 67 Ordningen ansatte 53 omfatter Ordningen ansatte og kun omfatter og 2 ansatte pensjonister omfatter 24,25 53 og % pr. 1 ansatte 2 pr. 3 pensjonister ansatte pr og pr. 11 pr. pensjonister (ingen pr Disse pensjonister). Disse 3,75 er pr. Disse i hovedsak Disse % er i er hovedsak Disse er i i Disse avhengig hovedsak er er i i er i Konsernet Falcon Selskapet Fearnley Shipping 1,75 Fonds Finans A/S Offshore har Fearnley Astrup kollektiv % har Fearntank A/S kollektiv Fearnley A/S Consultants har pensjonsordning har har kollektiv A/S har A/S pensjonsordning kollektiv har for kollektiv sine 3,75 for sine ansatte % pensjonsordning for ansatte for sine for gjennom sine gjennom ansatte for Fearnley sine for Årlig gjennom Fearnley ansatte sine forventet Pensjonskasse. ansatte gjennom Fearnley regulering gjennom Fearnley Pensjonskasse. Ordningen Fearnley av Ordningen pensjoner Pensjonskasse. omfatter Ordningen omfatter under 67 utbetaling Ordningen ansatte 53 omfatter Ordningen ansatte og kun omfatter og 2 ansatte pensjonister omfatter 24,25 53 og % pr. 1 ansatte 2 pr. 3 pensjonister ansatte pr og pr. 11 pr. pensjonister (ingen pr Disse pensjonister). Disse 3,75 er pr. Disse i hovedsak Disse % er i er hovedsak Disse er i i Disse avhengig hovedsak er er i i er i 14,10 % 14,10 % Arbeidsgiveravgift - sats 14,10 % 14,10 % Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter har 4,5 % årlig regulering, 5,5 % diskonteringsrente og 30 % uttakstilbøyelighet ved 62 år. Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter har følgende forutsetninger: Pensjonsregulering pr. år 4,50 % Diskonteringsrente 5,40 % Uttakstilbøyelighet 30% 62 år Note 10 Avsetning for andre forpliktelser I balansen per er det gjort følgende avsetninger for forpliktelser: Fagorganisasjon Konsern Etterlønnsforpliktelser Avsatt Lærerforbundets historie Note 11 Annen langsiktig gjeld Fagorganisasjon Konsern Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Hausmannsfondet * Pantelån Bygg Sum annen langsiktig gjeld Hausmannsfondet er en innskuddsordning for medlemmer uten avtalt tilbakebetalingsplan, denne ordningen er i ferd med å bli avviklet. Note 12 Pantstillelser og garantier mv. Konsern Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2009 Pantegjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendommer pantsatt for egen gjeld Garantiansvar DnB NOR

18 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note 13 Datterselskaper Foretak: Ansk.tidsp. Forr.kontor Eierandel Stemmeandel Selskapets Selskapets egenkapital årsresultat Bedre Skole AS 1988/1998 Oslo 100% 100% Utdanningsforbundets fond 1993 Oslo 100% 100% Hausmannsgt. Utvikling AS 1) 2002 Oslo 100% 100% as Hurdalsjøen hotell og konferansesenter 1) 2005 Oslo 100 % 100 % as Lektorenes hus Wergelandsveien 15 1) 2005 Oslo 100 % 100 % ) Foretakene eies av Utdanningsforbundets fond og inngår i fondets resultat og egenkapital. As Hurdalsjøen hotell og konferansesenter og As Lektorenes hus Wergelandsveien 15 er datterselskap av as Hausmannsgate Utvikling. Note 14 Skattekostnad Fagorganisasjon Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt For lite avsatt tidligere år Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: KONSERN KONSERN Fordel Fordel Forpliktelse Forpliktelse 0 0 Driftsmidler Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring Andre midlertidige forskjeller Sum Utsatt skatt fordel/forpliktelse Utsatt skattefordel ikke oppført i balansen Netto utsatt fordel/forpliktelse i balansen Pr hadde konsernet fremførbare skattemessige underskudd på til sammen kr Fremføringsretten utløper senere enn 5 år. Note 15 Likvider Av organisasjonens bankinnskudd utgjør: Fagorganisasjon Konsernet Bundne skattetrekksmidler

19 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

20 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - OU-MIDLER Samlet regnskap for alle områder med tilskudd. (KS, Stat, Oslo, Spekter, PBLA) RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter: Offentlige tilskudd Sum driftsinntekter Kostnader fylkesplan: Kurs fylkesplan Sum kurskostnader fylkesplan Kostnader sentralt: Kursvirksomhet sentralt Personalkostnader Administrasjonskostnader Kursmateriell - - Sum kurskostnader sentralt Sum driftskostnader ÅRSRESULTAT Overføringer: OU/Oslo - mellomværende med organisasjonsdriften OU/PBLA - mellomværende med organisasjonsdriften OU/KS - disponering til EK m/eksterne restriksjoner OU/Spekter OU/Stat - disponering til fri egenkapital - Sum overføringer BALANSE PER Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer: Utdanningsforbundet Sum fordringer SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Egenkapital eksterne begrensninger. Overf. KS/OU-midl Årets endring OU-midler OU/KS Sum opptjent egenkapital - OU-midl. overf. neste år GJELD Forskuddsinnbetalt ou-tilskudd - - Gjeld til fylkeslag uoppgjorte kurskostnader Gjeld til UNIO ubrukte midler stat Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember mai 2010 i styret for Utdanningsforbundet Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer