Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009"

Transkript

1 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern 2009 resultatregnskap s Revisjon og årsregnskap for OU-midler 2009 s Driftsregnskap 2009 for organisasjonsdriften s Årsberetning og regnskap Bedre Skole 2009 s Revisjon og årsberetning Utdanningsforbundets fond s Årsregnskap Fondet s Revisjon og årsberetning Hausmannsgate Utvikling AS s Årsregnskap Hausmannsgate Utvikling AS s Revisjon og årsberetning Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS s Årsregnskap Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS s Revisjon, årsberetning, regnskap Hurdalsjøen hotell AS s Revisjon og årsregnskap Bjørnsonfondet 2009 s Revisjon, årsberetning og regnskap, Oslo Lærerinnelags fond 2009 s Revisjon, årsberetning og regnskap Skolefrontens fond 2009 s. 98

2 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET OG KONSERNET 1.1 ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art Utdanningsforbundet ble stiftet 1. januar 2002 som en sammenslåing av de tidligere fagorganisasjonene Lærerforbundet og Norsk Lærerlag. Utdanningsforbundet er en fagforening som ivaretar medlemmenes arbeidsrettslige og faglige rettigheter. Forbundet er landets dominerende lærerorganisasjon med nær medlemmer ved årsskiftet. Forbundet organiserer i dag pedagogisk personale fra barnehage til høgskole og universitet, og er aktivt med på å utforme norsk skole- og barnehagepolitikk. Utdanningsforbundet er bygd opp med organisasjonsledd på arbeidsplassene, på kommuneog fylkesnivå og på sentralt nivå. Årsberetningen og regnskapet omfatter den sentrale virksomheten som drives i Oslo. Utdanningsforbundets organisasjonsvirksomhet sentralt er administrativt delt inn i to hoveddeler: organisasjonsdriften med OU-regnskapet, og AS Bedre Skole fondet med kapital- og eiendomsselskapene og hotelldriften Organisasjonen eier aksjeselskapene Hausmannsgate Utvikling, Lektorenes Hus Wergelandsveien 15, Hurdalsjøen hotell og konferansesenter og Bedre Skole fullt ut. For disse selskapene blir det utarbeidet egne årsberetninger og regnskap. Årsberetningen er tenkt å omfatte vesentlige forhold også for disse regnskapsområdene. Utdanningsforbundet forvalter også andre fond og legater som det utarbeides egne regnskapsoppsett på. Fortsatt drift Ut fra økonomiske og organisasjonspolitiske forhold, mener styret det er gode forutsetninger om fortsatt drift. Dette er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Arbeidsmiljøet Sykefravær i bedriften var registrert med 6,6 % i Dette innebærer en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. Styret mener at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer. Styret ser imidlertid at arbeidspresset for tilsatte til tider har vært svært høyt også i Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i løpet av En rekke saker er behandlet og foreslåtte løsninger er lagt fram for de berørte parter. Utdanningsforbundet er tilsluttet avtale om inkluderende arbeidsliv. Likestilling. I det sentrale sekretariatet var det ved årsskiftet 2009/10 ansatt 114 kvinner og 58 menn.

3 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Av 12 nyansatte i det sentrale sekretariatet i 2009, var 6 kvinner og 6 menn. Av lederne i administrasjonen er det 6 kvinner og 8 menn. Sentralstyret i 2009 har bestått av 13 medlemmer, hvorav 10 er kvinner. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I Utdanningsforbundets personalpolitiske retningslinjer, under punktet om kompetanse, er målet at man skal "behandle kvinner og menn likt ved tildeling av ansvar og oppgaver og gi begge kjønn like muligheter til karriereutvikling." Tiltak under kapitlet om livsfaseorientert personalpolitikk er også i stor grad likestillingsfremmende. Gjennomsnittlig årslønn i 100 % stilling ligger omlag kr høyere for menn enn for kvinner. Lønnsforskjellen skyldes i hovedsak ulike stillingskoder: Det er langt flere kvinner enn menn i de lavest lønnede stillingstypene, men også på sjefs- og saksbehandlernivå er det en viss lønnsforskjell i favør mannlige ansatte. Diskriminering Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Utdanningsforbundet har som målsetning å reflektere befolkningen i nærområdet. Ytre miljø Bedriften slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Organisasjonens virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for årsregnskapet Organisasjonen I 2009 var totale inntekter for Utdanningsforbundets organisasjon sentralt inkl. OU-midler 273,2 millioner kroner. Organisasjonens inntekter når OU-midlene trekkes ut, var 256,6 millioner kroner, som var noe bedre enn forventet. Driftsresultatet for organisasjonen ble et underskudd på 6,6 millioner kroner. Vesentlige grunner til årets negative driftsresultatet var avviklingen av landsmøtet og pensjonskostnader over forventet. Etter finansresultat ble nettoresultatet et underskudd på 2,6 millioner kroner. Overskudd i organisasjonen som overføres fri egenkapital ble 2,6 millioner kroner, som var vesentlig bedre enn forventet. Etter årets resultat, er organisasjonens frie egenkapital bokført til 135,6 millioner kroner. Konsernet I 2009 var konsernets samlede driftsinntekter 328 millioner kroner. Driftskostnadene var på 307 millioner kroner, og følgelig ble driftsresultatet 21 millioner kroner. Et positivt finansresultat på 36 mill. kroner gjorde at overskuddet før skatt for konsernet ble 57,3 millioner kroner. Etter skatt ble overskuddet 55,1 millioner kroner. Egenkapitalen for konsernet var totalt 797 millioner kroner ved årsskiftet. Ou-midler Det separate oppsettet for OU-regnskapet viser omfanget av tillitsvalgtopplæringen både sentralt og på fylkesplan. I finansregnskapet for organisasjonen er det kun sentralleddets OUaktivitet som ligger inne. Resultatregnskapet for sentralplan gikk praktisk talt i null i 2009.

4 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap I regnskapet for OU-midler framkommer det per en ubenyttet, internt øremerket reserve på 6,9 millioner kroner. Midlene er tenkt brukt som ekstrafinansiering av tillitsvalgtopplæring i årene framover på bakgrunn av at offentlige tilskudd av ou-midler er redusert de seinere år. Fondet Utdanningsforbundets fond er samme juridiske enhet som organisasjonen, men fondet har eget styre og egne vedtekter, og separat regnskap internt i forbundet. Hovedformålet for fondet er å ivareta konfliktberedskap, forvalte forbundets eiendommer og fondslikviditet. Fondet eier 83 % av eiendommen i Hausmannsgate 17 direkte, og dessuten eiendommen i Osterhausgate 4, som ble kjøpt fra Hausmannsgate Utvikling AS i På tomten i Osterhausgate 4 ble det i 2009 ferdigstilt et moderne konferansesenter. Lokalene skal brukes i organisasjonens satsing på en styrket kurs- og konferansevirksomhet. Fondet eier 100 % av AS Hausmannsgate Utvikling, som igjen eier 100 % av datterselskapene AS Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, og As Lektorenes Hus Wergelandsveien 15. Fondet etablerte en ny eierstruktur for eiendommene gjennom opprettelsen av de to sistenevnte aksjeselskapene i desember I fondets regnskap for 2009 utgjorde driftsinntektene totalt 31,7 millioner kroner. Herav var 18,5 mill. kontingenttilskudd fra organisasjonen, og 13,2 mill. leieinntekter. Driftskostnadene var på 13,7 millioner kroner. Dette ga et driftsresultat på 17,9 millioner kroner var et år uten tariffkostnader av vesentlig art. Fondet har en allikevel en betydelig likviditet, og finansinntekter av utlån og fondsplasseringer er en viktig del av fondets resultatbilde. Utviklingen på aksjemarkedet i 2009 fikk positive utslag på finansinntektene, det ble inntektsført 28 millioner kroner som følge av økt markedsverdi. Fondet har rentekostnader på 3,3 millioner kroner av lån fra DnbNOR. Netto finansresultat ble 34,8 millioner kroner i Årsresultatet etter skatter ble et overskudd på 52,7 millioner kroner. Total ny egenkapital per er på 633,9 millioner kroner. Fondets eiendeler totalt er 749,3 millioner kroner ved årsskiftet, og av dette er 336,7 millioner kroner omløpsmidler. Kortsiktig gjeld er bare på 6,7 millioner kroner, slik at arbeidskapitalen (forskjell mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og et vanlig nøkkeltall for likviditet) blir på totalt 300 millioner kroner. Legater Utdanningsforbundet forvalter to legater med formål å gi stipend til etterutdanning. Oslo Lærerinnelags Fond og Felleslegatet for kvinnelige lærere ble med virkning fra 1. januar 2004 slått sammen. Legatet heter nå Oslo Lærerinnelags Fond og følger fondets eksisterende vedtekter. Utdanningsforbundet administrerer også Skolefrontens fond fra og med Redegjørelse for organisasjonens utsikter Kontingentinngangen i Utdanningsforbundet er i 2009 i tråd med forventningene. Utviklingen i antall arbeidende medlemmer har vist en liten økning. Det er lagt til grunn at denne utviklingen vil fortsette i Organisasjonen har en relativt stabil og meget kompetent bemanning. Det har i 2009 vært rekruttert til flere sentrale stillinger. Organisasjonen har lyktes med å tilsette godt kvalifiserte

5 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap medarbeidere. Gjennomsnittsalderen på de ansatte gjør at man i de nærmeste årene vil få en relativt omfattende naturlig avgang gjennom pensjonering med et erstatningsbehov i form av nytilsetninger. Finansiell risiko Markedsrisiko Organisasjonen og konsernet er i svært liten grad eksponert for endringer i valutakurser, da det bare helt unntaksvis har utenlandske kunder eller leverandører. Konsernet er i en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld for finansiering av eiendommene har flytende rente. Videre vil endringer i rentenivået og situasjonen på aksjemarkedet ha direkte innvirkning på avkastning av finansielle omløpsmidler i fondet og i organisasjonsvirksomheten. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Konsernets klart viktigste kundegruppe er arbeidsgivere som innbetaler kontingent. Her er det en hovedvekt av offentlige enheter, blant annet kommuner, som har en høy grad av punktlighet i sine betalinger. Det står en kontingentfordring på enkeltmedlemmer på 2,0 millioner kroner ved årsskiftet. En vesentlig andel av dette må anses som vanskelig å inndrive, og dette er det tatt høyde for i form av tapsavsetninger. Dette er i hovedsak gamle krav som er purret flere ganger. På områdene abonnementssalg, annonse- og kurssalg har det forekommet noe tap på fordringer, men dette blir totalt sett av mindre betydning. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes og obligasjoner og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i Utdanningsforbundets virksomheter disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med internt pålagte restriksjoner Annen egenkapital Konsern Organisasjonsdriften Fondet Bjørnsonfondet

6 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og informasjonen gitt i denne årsberetning et rettvisende bilde av Utdanningsforbundet og konsernets stilling og resultat av driften for Oslo, 31. desember mai 2010 Mimi Bjerkestrand Haldis Holst Ragnhild Lied Leder Nestleder Nestleder Elin Bellika Tove Marie Børresen Elisabet Dahle Styremedlem Styremedlem Styremedlem Solveig Eldegard Evy Ann Eriksen Steffen Handal Styremedlem Styremedlem Styremedlem Gunnar Opstad Magne Rydland Hege Valås Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kolbjørg Ødegaard Styremedlem

7 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

8 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - RESULTATREGNSKAP Utdanningsforbundet Fagorganisasjon KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Kontingentinntekter Kontingentrefusjoner organisasjonsledd Fratrekk kostnad før fordeling til fylkes- og lokallag Leieinntekter utleie lokaler Inntekt hotell Andre driftsinntekter OU-midler og andre tilskudd Sum driftsinntekter Vare- og produksjonskostnader Lønn, sosiale utgifter, honorarer Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Møte- og kurskostnader Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter (805) Inntekt/(kostnad) markedsbaserte finans. omløpsmidler ( ) Rentekostnader Annen finanskostnad Sum finansinntekter/(finanskostnader) ( ) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) 8 ÅRSRESULTAT ( ) OVERFØRINGER Overført fra forbundet - balanseført Overført til fondet - balanseført Overført fra bundet egenkapital Overført til egenkapital med interne restriksjoner Overført til/ (fra) annen egenkapital ( ) Sum overføringer ( )

9 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - BALANSE Fagorganisasjon Konsern Note EIENDELER Note Varige driftsmidler Tomter og bygninger Utsmykking Hurdalsjøen Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre aksjer Andre langsiktige fordringer Pensjonseiendel Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 0 0 Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Internasjonalt bistandsarbeid Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 UTDANNINGSFORBUNDET - BALANSE (forts.) Fagorganisasjon Konsern Konsern Note Note Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Egenkapital 0 0 Aksjekapital Overkursfond Egenkapital bundet Annen innskutt egenkapital Egenkapital internt pålagt Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Hausmannsfondet Pantegjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Mellomværende fylkes- og lokallag Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31.desember mai 2010 Leder Nestleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

11 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Kontantstrømoppstilling Utdanningsforbundet Fagorganisasjon Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Betalt skatt Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i mellomværende Fylkeslag og Lokallag Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter ( ) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Overføring av ekstra-kapital til fondet OU-midler til egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

12 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1988 og god regnskapskikk i Norge. Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet omfatter Utdanningsforbundet Fagorganisasjon med OU-midler, Utdanningsforbundets Fond og de heleide aksjeselskapene. Bedre Skole AS, Hausmannsgate Utvikling AS, Hurdalsjøen hotell og konferansesenter AS og Lektorenes Hus Wergelandsveien 15 AS. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernenhetenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom enheter i konsernet er eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet mot egenkapitalen i datterselskapene på kjøpstidspunktet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å være varig. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Fylkes- og lokallag Utdanningsforbundets 19 fylkeslag og 436 lokallag lager egne regnskap som framlegges for de ansvarlige styrer. Organisasjonsenhetene er ikke medtatt i den sentrale regnskapsavleggelsen for organisasjonen og konsernet. Kontingentrefusjoner til organisasjonsleddene er spesifisert som en inntektsreduksjon under driftsinntekter i finansregnskapets resultatoppstilling. Fra 2004 er en del av driftskostnadene med betydning for hele organisasjonen dekket gjennom fradrag i kontingentinntekten før fordeling til fylkes- og lokallag. Dette gjelder kostnader for IKT-drift og internasjonalt arbeid Investering i datterselskap I regnskapet for Utdanningsforbundets fagorganisasjon er datterselskap vurdert etter kostmetoden. Anleggsaksjer Anleggsaksjer hvor konsernet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner som; er klassifisert som omløpsmidler inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg omsettes på børs eller i et regulert marked har god eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

13 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankbeholdninger og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Ytelsesbasert pensjonsordning Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Innskuddsbasert pensjonsordning Enkelte selskaper i konsernet er pliktige til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Innskuddsbaserte pensjonsordninger periodiseres i henhold til sammenstillingsprinsippet ved at pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. Skatter Utdanningsforbundet har skattepliktig virksomhet ved utleie av en leilighet til ekstern leietaker. I tillegg er det skattepliktig virksomhet ved hotell- og eiendomsdriften i datterselskapene. Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Inntekter Den største og viktigste inntekten i Utdanningsforbundet og konsernet er medlemskontingenten. Ca. 57,5 % av totalen blir refundert til fylkes- og lokalledd, og er ikke en del av dette konsernets inntekter. Kontingenten, som utgjør 1,35 % av medlemmenes lønn, blir i all hovedsak innbetalt til organisasjonen fra medlemmenes arbeidsgivere. Med provisjonsinntekter menes inntekt på provisjoner fra forsikringsselskapet, for medlemmenes forsikringsordninger. Utdanningsforbundet skal ikke ha fortjeneste på dette tilbudet, slik at kostnadene og inntektene prinsipielt skal gå i null. Andre inntekter er annonsering i våre tidsskrifter, og tilskudd fra stat/kommune etc. til opplæringskurs for våre tillitsvalgte, egenandeler kurs, og abonnementsinntekter. Når det gjelder annonserings- og abonnementskunder, så vurderes erholdeligheten ved slutten av året, og avsetning foretas for potensielt tap. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

14 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note 2 Driftsinntekt Fagorganisasjon Konsern Pr virksomhetsområde: Medlemskontingent Refusjon organisasjonsledd ( ) *Fratrekk kostnad før fordeling ( ) 0 0 Leieinntekter Inntekter hotellvirksomhet Kursavgifter Annonseinntekter Abonnementsinntekter og løssalg Tilskudd kursvirksomhet Provisjoner Andre inntekter Sum Note 3 Annen driftskostnad Spesifisering av andre driftskostnader. Fagorganisasjon Konsern Annen driftskostnad Drift, vedlikehold IKT/kontormaskiner Faglitteratur, trykksaker m.v Husleie, strøm, renhold, lokaler Innkjøp driftsmidler Revisjon Telefon, porto, frakt mm Øvrige adm.- og driftskostnader Ekstern juridisk bistand Kontingent Unio Kontingent andre Markedsføring, informasjon Stipend Fordelte driftskostnader Totalt Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Fagorganisasjon Konsern Lønn Streikebidrag Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 9) Andre personalkostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i Fagorganisasjon 2009 var 170 personer, dette utgjorde 158,6 årsverk. I tillegg er det 14 personer i Sentralstyret, dette utgjør 12,5 årsverk, og pedagogstudentene utgjør i tillegg 2 årsverk. I Hurdalsjøen hotell og konferansesenter er det i tillegg 30 årsverk, dette betyr at konsernet har totalt 203,1 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Lån/sikkerhetsstillelse Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Leder Nestleder Leder og nestleder har pensjonsrettigheter i Statens Pensjonskasse Totale lån til ansatte og styremedlemmer var kr pr Organisasjonen vedtok våren 2003 en etterlønnsordning som gir medlemmer av sentralstyret inntil 3 måneders lønn i påvente av ny stilling. Leder og nestleder kan gis ventelønn i inntil 1 år dersom vedkommende har fungert i to perioder eller mer. Det skal opplyses for om hvert arten lån og daglig omfanget leder av og forpliktelser styrets leder til å har gi (ikke daglig samlet). leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller

15 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note Det skal 4 forts opplyses for om hvert arten lån og daglig omfanget leder av og forpliktelser styrets leder til å har gi (ikke daglig samlet). leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller Revisor Det skal opplyses for om hvert arten lån og daglig omfanget leder av og forpliktelser styrets leder til å har gi (ikke daglig samlet). leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller 2009 endring av ansettelsesforholdet 2008 eller For Utdanningsforbundet Fagorganisasjon er det utgiftsført for regulær revisjon; I tillegg kommer honorar for andre revisjonsrelaterte tjenester med; For konsernet er det kostnadsført revisjonshonorar i 2009 med; Noten I tillegg er kommer kun nødvendig honorar hvis for andre spesifikasjonen revisjonsrelaterte bør gis tjenester ut fra hovedregelen med; i ledd. I ledd fastsettes det at "det skal 145 gis opplysninger 935 som er Totalt for Konsernet Note 5 Varige driftsmidler Fagorganisasjon Det skal opplyses om utgifter som har godt med til forskning og utvikling i regnskapsåret og forventet inntjening. Mulig form ulering til forventet inntjening er: Driftsløs. inventar, verktøy ol Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler i Avgang driftsmidler i Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Netto kostnadsført i fagorganisasjonen Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3 år Lineær Konsern Tomter, bygn. og annen fast eiendom Bygn.mess innredn H17 Aktiverte prosjektkostnader Osterhausgt. 4 Utsmykking Hurdalsjøen Driftsløsøre, inventar mv Totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 20 - uendelig år 10 år 50 år Lineær Avskrives 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Under arbeid ikke Lineær Note 6 Fordringer med forfall seinere enn ett år Fagorganisasjon Konsernet Fordringer med forfall over ett år

16 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note 7 Fondsplasseringer per Beholdninger: Fagorganisasjon Konsernet Ansk.kost Bokf. verdi Ansk.kost Bokf. verdi 0 0 Pengemarkedsfond Aksjefond Totalt Fondsplasseringer er bokført til virkelig verdi. Note 8 EGENKAPITALAVSTEMMING Fagorganisasjon Aksjekapital Overkursfond Egenkapital m/eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital m/internt pålagte restriksjoner Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Konsernet Egenkapital Årets resultat Egenkapital Dersom Aksjer Bare (Det Store skal krav foretak og datterselskap opplyses minst andeler om skal opplyses 20 gi i om selskaper største opplysninger vedtektsbestemmelser om utelatt aksjonærene ): hvor fra som eierandel konsolideringen nevnt så lenge > i om RL 10% stemmerett. eierandelen eller etter 7-26 investeringen tredje RL Det 3-8 ledd er skal > 1%. spesifisert opplyses utgjør dette opplyses > på 50% om de alle av enkelte og EK rettigheter begrunnes. og medlemmer ikke omfattes som kan av medføre av styret foregående og at deres det note. blir personlig utstedt nærstående nye aksjer med samt angivelse de enkelte av ledende hovedtrekkene ansatte i og de vilkår som gjel Sum Store foretak skal gi opplysninger som nevnt i RL 7-26 tredje ledd spesifisert på de enkelte medlemmer av styret og deres personlig nærstående samt de enkelte ledende ansatte og Dersom Aksjer Bare (Det skal krav og datterselskap opplyses minst andeler om opplyses 20 i om selskaper største vedtektsbestemmelser er om utelatt aksjonærene ): hvor fra eierandel konsolideringen så lenge > om 10% stemmerett. eierandelen eller etter investeringen RL Det 3-8 er skal > 1%. opplyses utgjør dette opplyses > 50% om alle av og EK rettigheter begrunnes. og ikke omfattes som kan medføre av foregående at det note. blir utstedt nye aksjer med angivelse av hovedtrekkene i de vilkår som gjel Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Forbundet har kollektiv pensjonsordning for mange av sine ansatte gjennom Vital. Ordningen omfatter 170 ansatte og 56 pensjonister pr Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har 168 ansatte og 6 pensjonister en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Denne finansieres over forbundets drift, og er usikret. De tilsatte som ikke er dekket ved Vital-ordningen, er medlemmer av Statens Pensjonskasse. De tilsatte ved Hurdalsjøen hotell har avtalefestet pensjon (AFP). Prosentvis sammensetning av pensjonsmidler: Kontrakten er forsikret i porteføljen til Vital Forsikring ASA, og har følgende sammensetning: Aksjer 9,90 % 3,80 % Omløpsobligasjoner 19,00 % 29,90 % Pengemarked 16,30 % 14,00 % Anleggsobligasjoner 36,40 % 28,80 % Eiendom 17,10 % 16,80 % Annet 1,20 % 6,70 % Antall personer omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Utmeldte med rettigheter Fagorganisasjon Konsernet Forbundet Sikrede har kollektiv og usikrede pensjonsordning kostnaderfor sine ansatte gjennom Gjensidige. Ordningen omfatter 107 ansatte og Sikrede 30 pensjonister og usikrede pr kostnader Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 2008 %-endring %-endring Nåverdi av årets pensjonsopptjening * Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Resultatført implementeringsvirkning Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift (*Inkl.Hurdal med nåverdi kr hhv. Kr )

17 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Fagorganisasjon Sikrede kostnader Konsernet Sikrede kostnader 2008 %-endring %-endring Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) før arb.g.avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse Negativt tall er overfinansiert pensjonsforpliktelse = fordring Konsernet Falcon Selskapet Fearnley Shipping Fonds Finans A/S Offshore har Fearnley Astrup kollektiv har Fearntank A/S kollektiv Fearnley A/S Consultants har pensjonsordning har har kollektiv A/S har A/S pensjonsordning kollektiv har for kollektiv sine for sine ansatte pensjonsordning for ansatte for sine for gjennom sine gjennom ansatte for Fearnley sine for gjennom Fearnley ansatte sine Pensjonskasse. ansatte gjennom Fearnley gjennom Fearnley Pensjonskasse. Ordningen Fearnley Ordningen Pensjonskasse. omfatter Ordningen omfatter 67 Ordningen ansatte 53 omfatter Ordningen ansatte og kun omfatter og 2 ansatte pensjonister omfatter og pr. 1 ansatte 2 pr. 3 pensjonister ansatte pr og pr. 11 pr. pensjonister (ingen pr Disse pensjonister). Disse er pr. Disse i hovedsak Disse er i er hovedsak Disse er i i Disse avhengig hovedsak er er i i er i Fagorganisasjon Usikrede kostnader Konsernet Usikrede kostnader 2008 %-endring %-endring Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) før arb.g.avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift Positivt tall er underfinansiert pensjonsforpliktelse = gjeld (*Inkl.Hurdal med nåverdi kr hhv. kr ) Økonomiske forutsetninger for: Beregning av pensjonskostnader Beregning av pensjonsforpliktelsen ,00 % 5,80 % Diskonteringsrente 5,40 % 5,80 % 5,50 % 5,80 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,70 % 5,80 % 4,50 % 4,00 % Årlig forventet lønnsvekst 4,50 % 4,00 % Konsernet Falcon Selskapet Fearnley Shipping 4,25 Fonds Finans A/S Offshore har Fearnley Astrup kollektiv % har Fearntank A/S kollektiv Fearnley A/S Consultants har pensjonsordning har har kollektiv A/S har A/S pensjonsordning kollektiv har for kollektiv sine 3,75 for sine ansatte % pensjonsordning for ansatte for sine for gjennom sine gjennom ansatte for Fearnley sine for Årlig gjennom Fearnley ansatte sine forventet Pensjonskasse. ansatte gjennom Fearnley G- gjennom regulering Fearnley Pensjonskasse. Ordningen Fearnley Ordningen Pensjonskasse. omfatter Ordningen omfatter 67 Ordningen ansatte 53 omfatter Ordningen ansatte og kun omfatter og 2 ansatte pensjonister omfatter 24,25 53 og % pr. 1 ansatte 2 pr. 3 pensjonister ansatte pr og pr. 11 pr. pensjonister (ingen pr Disse pensjonister). Disse 3,75 er pr. Disse i hovedsak Disse % er i er hovedsak Disse er i i Disse avhengig hovedsak er er i i er i Konsernet Falcon Selskapet Fearnley Shipping 1,75 Fonds Finans A/S Offshore har Fearnley Astrup kollektiv % har Fearntank A/S kollektiv Fearnley A/S Consultants har pensjonsordning har har kollektiv A/S har A/S pensjonsordning kollektiv har for kollektiv sine 3,75 for sine ansatte % pensjonsordning for ansatte for sine for gjennom sine gjennom ansatte for Fearnley sine for Årlig gjennom Fearnley ansatte sine forventet Pensjonskasse. ansatte gjennom Fearnley regulering gjennom Fearnley Pensjonskasse. Ordningen Fearnley av Ordningen pensjoner Pensjonskasse. omfatter Ordningen omfatter under 67 utbetaling Ordningen ansatte 53 omfatter Ordningen ansatte og kun omfatter og 2 ansatte pensjonister omfatter 24,25 53 og % pr. 1 ansatte 2 pr. 3 pensjonister ansatte pr og pr. 11 pr. pensjonister (ingen pr Disse pensjonister). Disse 3,75 er pr. Disse i hovedsak Disse % er i er hovedsak Disse er i i Disse avhengig hovedsak er er i i er i 14,10 % 14,10 % Arbeidsgiveravgift - sats 14,10 % 14,10 % Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter har 4,5 % årlig regulering, 5,5 % diskonteringsrente og 30 % uttakstilbøyelighet ved 62 år. Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter har følgende forutsetninger: Pensjonsregulering pr. år 4,50 % Diskonteringsrente 5,40 % Uttakstilbøyelighet 30% 62 år Note 10 Avsetning for andre forpliktelser I balansen per er det gjort følgende avsetninger for forpliktelser: Fagorganisasjon Konsern Etterlønnsforpliktelser Avsatt Lærerforbundets historie Note 11 Annen langsiktig gjeld Fagorganisasjon Konsern Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Hausmannsfondet * Pantelån Bygg Sum annen langsiktig gjeld Hausmannsfondet er en innskuddsordning for medlemmer uten avtalt tilbakebetalingsplan, denne ordningen er i ferd med å bli avviklet. Note 12 Pantstillelser og garantier mv. Konsern Gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2009 Pantegjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendommer pantsatt for egen gjeld Garantiansvar DnB NOR

18 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap Note 13 Datterselskaper Foretak: Ansk.tidsp. Forr.kontor Eierandel Stemmeandel Selskapets Selskapets egenkapital årsresultat Bedre Skole AS 1988/1998 Oslo 100% 100% Utdanningsforbundets fond 1993 Oslo 100% 100% Hausmannsgt. Utvikling AS 1) 2002 Oslo 100% 100% as Hurdalsjøen hotell og konferansesenter 1) 2005 Oslo 100 % 100 % as Lektorenes hus Wergelandsveien 15 1) 2005 Oslo 100 % 100 % ) Foretakene eies av Utdanningsforbundets fond og inngår i fondets resultat og egenkapital. As Hurdalsjøen hotell og konferansesenter og As Lektorenes hus Wergelandsveien 15 er datterselskap av as Hausmannsgate Utvikling. Note 14 Skattekostnad Fagorganisasjon Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt For lite avsatt tidligere år Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: KONSERN KONSERN Fordel Fordel Forpliktelse Forpliktelse 0 0 Driftsmidler Gevinst- og tapskonto Underskudd til fremføring Andre midlertidige forskjeller Sum Utsatt skatt fordel/forpliktelse Utsatt skattefordel ikke oppført i balansen Netto utsatt fordel/forpliktelse i balansen Pr hadde konsernet fremførbare skattemessige underskudd på til sammen kr Fremføringsretten utløper senere enn 5 år. Note 15 Likvider Av organisasjonens bankinnskudd utgjør: Fagorganisasjon Konsernet Bundne skattetrekksmidler

19 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap

20 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap UTDANNINGSFORBUNDET - OU-MIDLER Samlet regnskap for alle områder med tilskudd. (KS, Stat, Oslo, Spekter, PBLA) RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter: Offentlige tilskudd Sum driftsinntekter Kostnader fylkesplan: Kurs fylkesplan Sum kurskostnader fylkesplan Kostnader sentralt: Kursvirksomhet sentralt Personalkostnader Administrasjonskostnader Kursmateriell - - Sum kurskostnader sentralt Sum driftskostnader ÅRSRESULTAT Overføringer: OU/Oslo - mellomværende med organisasjonsdriften OU/PBLA - mellomværende med organisasjonsdriften OU/KS - disponering til EK m/eksterne restriksjoner OU/Spekter OU/Stat - disponering til fri egenkapital - Sum overføringer BALANSE PER Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer: Utdanningsforbundet Sum fordringer SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Egenkapital eksterne begrensninger. Overf. KS/OU-midl Årets endring OU-midler OU/KS Sum opptjent egenkapital - OU-midl. overf. neste år GJELD Forskuddsinnbetalt ou-tilskudd - - Gjeld til fylkeslag uoppgjorte kurskostnader Gjeld til UNIO ubrukte midler stat Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 31. desember mai 2010 i styret for Utdanningsforbundet Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011.

Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 1 2 3 4 5 Landsmøtet tar til etterretning årsberetning og årsregnskap for Utdanningsforbundet med tilhørende virksomhetsområder for 2009, 2010 og 2011. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer