Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss APRIL 1969

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss - 11. APRIL 1969"

Transkript

1 1 Minnetale ved 100årsminne for fars fødsel ved Arvid Chr. Foss APRIL 1969 (Renskrevet av Erling Foss Servan, etter originalmanus utlånt av bror Sverre, januar 1997) Vår far, bestefar og oldefar som vi er samlet for å minnes i dag, er født på Eiker 11/ og fikk ved dåpen i Haug kirke 30/ det noe pompøse navn: Hagbard Helmich Ambrosius. Han er det eneste guttebarn som det år ble døpt på Eiker med tre fornavn. I alt ble det på Eiker det året født 309 barn. Foreldre var Skolelærer Erik Hansen Foss i Vestfossen og h. Anette Cathinka Gulovna Helene f. Gulbrandsen. Faddere ved dåpen var hans bestemor Berthe Marie Gulbrandsen f. Ziener, hans tante Marianne Hansdtr. Foss, hans onkel Alfred Joachim Ziener, hans onkel Martin Hansen Foss og som den femte Ole Andersen Besseberg. Far var den eldste av en barneflokk som etterhvert økte til 12. AIle fars søsken fikk gamle, norske saga-navn: Bergliot g.m. senere prost i Løten, Paul B. Paulsen, Alfhild g.m. sokneprest Henrik Lehman, Dagny, rødekorssøster, Frøydis og Magnhild som begge døde i ung alder, Helga, sekretær i Oslo Skifterett og Ragnhild avd. sjef i Storebrand. Og så fire gutter: Sigurd Olav, ingeniør, Bjarne Gudbrand, overrettssakfører, Kjartan Augustin, regnskapssjef i Norsk Sprengstoffindustri, Halyard Johannes, overing. Fars far, var utdannet til lærer på Asker seminar. Han var den første av våre fedre som brøt ut av en flere hundre år gammel rekke av bønder på Eiker, en slekt vi kan kalle Fossen-Foss etter de to gårder de har vært knyttet til helt ned i femtenhundretallet. Fars mor var av gammel Ringerikeslekt. Hans mormor med navnet Ziener var av en tysk innvandrerslekt i Kongsberg. Forfedrene kom dit ved Kongsbergs grunnleggelse og åpningen av grubene ca Om det hjem far vokste opp i og det miljø hans far og mor skapte for sine barn, har vi i dag tenkt å spørre Halvard Foss, onkel Halvard litt om her i dag. Erik Hansen Foss og Annette med Bergljot og Hagbard

2 2 Om fars oppvekst vet ellers vi barna heller lite. Allerede to år gammel flyttet hans foreldre til Sogndal i Dalene der hans far bestyrte den såkaldte høyere almueskole. I gikk far på middelskolen i Egersund. I gikk han på gymn. i Stavanger på Kongsgård skole. At han klarte seg med ett år i middelskolen forteller noe om det hjem og det miljø han vokste opp i. Bestefar Foss hadde som lærer lagt et solid grunnlag for alle barna sine. Han leste endog sprog med dem. Far fortalte en liten episode fra sin barndom som er morsomt å få med. Som ganske liten gutt hadde han satt seg ned på en sten ved vegen for å hvile. En engelsk turist - en dame - sier til ham på gebrokkent norsk Ær du trææt? hvorpå småen overlegent svarte: Yes, a little. Og søskenflokken kunne ikke bare sprog. Mor fortalte at da hun som forlovet besøkte Sokndal, ble hun nesten tullet av all musikken der i huset. Far og mor og 12 barn spilte nemlig piano alle sammen. Før jeg nevner videre om fars utdannelse har jeg lyst til å nevne at han etter hva han selv har fortalt, to ganger i sin barndom var med til Eiker, nemlig i 1874 og Han fikk da hilse på sin bestefar, Hans Halvorsen Foss, som han husker som en storvoksen mann. Far forteller at han da han var på Foss i 70årene ble svært inntatt i en grønn sluffe. Da hans bestefar skjønte det, lovet han ham sluffen når han døde. Da far en gang i 90årene så sluffen igjen i sin onkels eie, kom han på dette og nevnte det. Det ble ikke tatt nådig opp. Far sa da: Kjære deg onkel, hva skal jeg med den sluffen, og så var saken i orden. Jeg tar dette med som et typisk trekk mellom besteforeldre og gromme barnebarn. Om sin oppvekst fortalte ikke far så meget. Men noe som gjorde inntrykk og som av oss barna ble mottatt med en viss skepsis, var når far fortalte om sine ferdigheter på skøyter, der han var basen og gikk like fort baklengs som de andre forlengs. Vår skepsis hadde med fars kroppstyngde å gjøre. Han var i sine velmaktsår oppe i ca. 115 kg. Av bøker som sikkert far snuste på i sin oppvekst nevner han bl.a. en grunnlovsfortolkning og religiøse bøker som bestefar, Hans H. Foss hadde etterlatt seg og som far arvet. Etter artium dro han til Oslo. Han meldte seg på Krigsskolen, men var blitt vraket p.g.a. plattfot. Anneneksamen ved Universitetet tok han i Var i huslærer på Aure på Nordmøre hos dr. Parelius. Dette ble avbrutt av rekruttskolen. Så tok han fatt på teologien, men fant snart ut at han var på feil hylle. Dette med teologien som ble borte forklarte far med at det ikke kunne forenes med hans arbeide. Det var sikkert riktig. En gang i en fortrolig stund fortalte han meg om sitt første forsøk på å skrive en teologisk oppgave. Det gjaldt en eksegetisk oppgave, med fortolkning av et skriftavsnitt. Far hadde gjort sine notater og refleksjoner, men hadde liten greie på hvordan det skulle gjøres. Da så oppgaven av nidkjære medstudenter ble ettertrykkelig slaktet, ble det nok for stor påkjenning på fars stolthet.

3 3 Han ble motløs, ga opp studiene og søkte tilbake til slektens bakgrunn og startet en privat middelskole på Vestfossen, der han selv var lærer Far fortalte at en dag troppet to av hans studiekamerater opp og så og si tvang han tilbake til studiene. Disse to var senere prof. D. Frøvig og dr. philos. Richard Eriksen. Han sier selv i sin 25års studentbok ikke noe om skifte av studium. Nå gikk han løs på jussen, og tok i løpet av 2 år sin juridiske embetseksamen. ( ). Hagbard Helmick Ambrosius Foss Fra 1895 arbeidet han i Norsk Telegrambyrå, en jobb som han holdt fast ved i ca 20 år, tross nattarbeide og full stilling om dagen. Far og mor hadde vært forlovet siden gymnasdagene i Stavanger. Det begynte visst en kveld en del ungdom var sammen og det var trangt om plassen. Far, som hadde en åre, og som likte Wessel, laget da på stående fot dette lille rim: Man ikke alltid nyte kan det hele og derfor Johanne, la oss stolen dele. Selve forlovelsen, eller frieriet foregikk etter mors referat silk: Johanne, vi er jo egentlig forlovet - Hvorpå mor svarte: Er du gal?. Så var den saken klar. Men så var jo mor bare 16 år. Etter at far hadde tatt embetseksamen og var butt sekretær i revisjonsdepartementet, sendte han bud etter mor, og de to giftet seg i all stilhet, 8. jan Nu kom barna så og si på løpende bånd: Erling 1899, Ingeborg 1901, Berliot 1903, Sigrun 1906, John 1909, Magnhild 1910 og minstebarnet Arvid Det var slitsomme og trange år for far og mor. At far i det hele holdt ut med arbeid både dag og natt er et bevis på hans sterke konstitusjon. At mor holdt ut er et Guds under. Hun var jo egentlig ikke sterk, men vi barna husker hvor seig hun var. Det var også harde krigsår. I 1917 lysnet det litt. Far ble byråsjef (kost.) og ved overgangen til Riksrevisjonen utnevnt til byråsjef for 5te kontor der. Allerede i 1919 søkte og fikk han stillingen som sjef for et nyopprettet kontor med det dunkle navn: Tobakksbeskatningen m.v. I løpet av de 17 år far ledet dette statskontor med titlene overkontrollør og senere inspektør, vokste kontoret veldig. Det hadde ansvaret for stempelmerkekontrollen for tobakk, sjokolade, mineralvann, sukkervarer, silke og jeg vet ikke hva. Han fikk i oppdrag å planlegge og administrere avgiftskontor for radio, og fikk for dette en ekstra årslønn på kr som kom godt med i tiden fremover.

4 4 Staben økte, ansvaret økte, det var personalmangel og personakproblemer, så da far i 1932 ble alene og hjemmet ikke lenger ble styrt av mors ledende hånd, søkte far avskjed i 1935, 66 år gammel. De første år far og mor var gift, bodde de i Kristiania, senere på Sollerudjordet mellom Bestun og Lysaker. I 1900 flyttet farnilien til Slemdal der far hadde kjøpt en tomannsbolig i Dalsveien. Vi husker den jo bare som enebolig, men et rum i annen etasje viste tydelig at det hadde vært kjøkken. Her bodde da de fleste av oss så å si hele vår barndom og ungdom. Her hadde vi mye glede, og her møtte vi sorgen. I 1918 døde først Erling og 1ste juledag Bergliot, begge av spanskesyken. Det var et volsomt slag, ikke minst for far. Erling hadde nettop i juni tatt artium, og døde i juli. Han hadde tenkt på teologien. At dette kriseår hadde en veldig fornyende innflytelse på fars Gudsliv er det meget som vitner om. Hagbard og Johanne med Erling, Ingeborg og Bergljot Men før jeg sier noe om denne hans interesse, vil jeg nevne noe han selv skriver om i 50års jubileumsboken. Far skriver selv om dette slik: Siden 1924 har jeg deltatt en del i Kooperasjonen. I noen år var jeg medlern av styret for Norges kooperative landsforening, som formann i sammes revisjonsutvalg og siden opprettelsen av forsikringsselskapene Samvirke brann og liv inntil nu (d.v.s. 1939) ordfører i disses representantskaper. Han fortalte med en viss stolthet at han på sine gamle dager ble kallt kooperasjonens grand old man. Hans interesse for medlemskap i Samvirkelaget i Oslo fikk en alvorlig knekk da det ble politisert. Da meldte han seg en tid inn i Ulevål samvirkelag, som ikke hadde fulgt med i den politiske inkludering. For far var høyremann, av en nokså selvstendig type.

5 5 Han var en periode med i Akers herredsstyre som høyrerep. I en omtale om far på hans 50årsdag stod det i Syttande mai (hvor hans bror Bjarne var disponent): Han lika seg ikkje i den tronge partibåsen. Det ble iallefall ingen politiker av far. Han stemte slik han mente var rett. Partidisiplin var ikke noe for ham. Skal billedet av far få klare konturer må vi også ta med et par av hans hobbys. Han skriver selv slik: Etter at jeg i 1935 gikk av med pension, har jeg beskjeftiget meg med litt av hvert, bl. a. genealogiske undersøkelser angående min slekt, agnatisk og kognatisk, på Ø. Eiker, Kongsberg og Ringerike. Hagbard Alle vi barna husker vel denne fars hobby, som ble omfattet med noe blandede følelser av barn og svigerbarn. Far var nemlig nokså intens i sin interesse. Men han hadde en hobby som han også puslet mye med. Det var matematiske problemer, særlig forsøk på en konstruksjonsmessig løsning av vinklens tredeling. Jeg husker godt hvor skuffet han en gang ble, da han viste meg en lesning han mente holdt, men som viste seg å mangle bevis for et ledd i løsningen. Jeg har fùnnet mange kladdeark med slike forsøk i hans etterlatte papirer. Ellers var far interessert i så å si alt. Og det var utrolig hva han hadde vært borte i. Vi barna kunne gå til ham for å få hjelp i lekselesningen både når det gjaldt rekning, matematikk, tysk, engelsk, fransk, latin, gresk og hebraisk. Det siste var han vel ikke så vel bevandret i, men han hadde snust på det. Gresk derimot hadde han bedre inne enn de fleste. Han hadde i sin unge dager skrevet små greske dikt på heksameter. En av hans hovedinteresser var geografi. Hans arbeide på Telegrambyrået gjorde ham til kjentmann på hele verdenskartet, og få kunne hamle opp mot ham når det gjaldt å skrive geografiske navn. For det gjorde han, med oss barna.

6 6 Og han spilte kulespill og mye annet. Han hygget seg med oss. Som jeg nevnte kom også hans religiøse trang sterkere til sin rett etter kriseåret Da det første menighetsråd ble valgt i V. Aker i 1923 ble far valgt inn. Han ble kasserer i menighetsrådet, en stilling han hadde i mange år. Han deltok også i en viss grad i kirkepolitikk idet han var interessert i og med i styret lokalt, i Norges kirkelige landslag, som arbeidet for en fri folkekirke. Han ble også valgt inn i Menighetsfakultetets representantskap, der han satt i en del år. Da han i de senere år flyttet til Asker, var han med i Asker mannsforening. Far hadde ikke mye ferier. Han tok gjerne noen inspeksjonsturer om sommeren for selv å komme ut og sikkert for å gi de av oss barna som fikk være med en sommertur. Jeg har som barn vært med far mange turer. Jeg var med ham til Drammen, Kongsberg, Skien, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Rjukan, Åndalsnes, Molde og Kristiansund. Far hadde rett til å reise på annen klasse på toget, og fikk godtgjørelse etter det. Så reiste han på tredje og tok en av oss barna med på barnebilett. Det var ikke ofte mor var med. Vel bare en virkelig langtur, sommeren før mor døde. Far var så pliktoppfyllende at han ikke tok ferie på mange år. Når Stortinget utskrev nye avgifter i vårsesjonen, like før sommeren, måtte alt settes i verk, og det måtte da far gjøre i sommerferien. Som det matematiske hode han var, passet han til sin jobb som hanske til hånden. Hans erfaring som revisor ga seg utslag i en perfekt regnskapsførsel. Men sliten måtte han ofte være, mere enn vi barna forstod. Han gikk hjemmefra ca. kl. åtte, og kom hjem, hver dag. Så ble det mor som fikk hovedtyngden av oppdragelsen, men var det noe leit, måtte far ta affære og straffe oss når han kom hjem. Det var nok ikke lett for ham, for selv om han kunne bli riktig morsk og tenne på alle plugger, var han ømhjertet og snild. Det kom ikke minst frem ved alle de tårer han hadde i øyekroken. Han var lett å røre, den store kraftige faren vår. Og han var gavmild. Når det kom en eller annen på kontoret og la ut om sin nød, var veien kort til lommeboka. En del av de malerier vi husker på våre vegger, var resultater av slike turer innom fars kontor. Far kom aldri ovenpå økonomisk. De siste årene før han gikk av med pensjon tjente han godt etter datidens pengeverdi, men vi hadde aldri noen følelse av at vi hadde god råd. Far som var perfekt til å stelle med statens innkomster, var selv ikke flink til å innrette seg. Han savnet forretningssans.

7 7 Far var åpen og søkte gjerne kontakt, hvor han var. Han likte å prate. Professor Frøvig fortalte meg en gang at da han i sin ungdom traff far, trodde han at far var en litt overlegen fyr, men, sa Frøvig: Så viste det seg jo at han var den mest velmenende mann en kunne tenke seg. Vennskapet med Frøvig holdt gjennom hele livet. Av andre omgangsvenner av far kan nevnes særlig tre som var med ved større anledninger i familien: Alle kameratene fra Kongsgård skole, Direktør Rygg i Norges bank, Ekspedisjonssjef Oftenes i Kirkedepartementet, og H.r.adv. Robert Jacobsen. Aile med fruer. Det ble Asker og Råde far var sine siste år. Han bodde hos Sigrun og Jens på det aller siste. En søndag morgen kom han til frokost, spiste, stelte seg til å gå i kirke, spurte om det var nattverd den dagen. Han nådde ikke frem til kirken. Like utenfor rammet slaget ham. Han forsøkte å snu, men fallt over snekanten. Der fant Sigrun ham. Etter en kort strid, uten bevissthet sovnet han inn

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

En torsdag i søppellandsbyen i Kairo

En torsdag i søppellandsbyen i Kairo En torsdag i søppellandsbyen i Kairo Dette er en fortelling om hvordan en kristen ungdom har det i Kairo i Egypt. Fortellingen under sier noe om å være en kristen minoritet og hvordan det er å oppleve

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag.

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag. Foto: Bjørn Granlund MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 17 NR. 2-2014 En ekte Vålerenggutt har forlatt oss Side 3-4 Et spennende liv på Vålerenga. Side 10-11 God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer