Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger"

Transkript

1 Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger 1.[Tittel] Feil! Bokmerke er ikke definert. Vektlegging av nærhetsprinsippet og konsekvenser av nærhet for relevante samarbeidsaktører

2 Nytt storfengsel på Agder faglige beregninger Prosjektbeskrivelse Oxford Research har i dette prosjektet gjennomført en faktabasert analyse hvor vi har sammenlignet konsekvenser av nærhet fra samarbeidsaktører til alternativene for lokalisering av nytt fengsel i Agder. I denne analysen har vi diskutere nærhetsprinsippet, samarbeidsaktører og herunder transportmengden disse aktørene har til og fra fengselet. Til slutt har vi gi et overslag av potensielle kostnader knyttet til transportmengden. Oppdragsgiver Agderbyen Eiendomsutvikling AS Prosjektteam Prosjektleder Harald Furre Senioranalytiker Jon Pachen Knudsen Analytiker Marte Tobro Researcher Katrine Skrunes Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferdsog utdanningspolitikk. Oxford Research ble grunnlagt i 1995 og har selskaper i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Oxford Research er en del av Oxfordgrupen og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge (+47)

3 Innhold Sammendrag 1 1. Bakgrunn og beskrivelse av oppdrag Bakgrunn for oppdraget Kapasitetutfordringer Dagens situasjon i Agder Nærhetsprinsippet Plassering av nytt fengsel 3 2. Samarbeidsaktører Reise til tingrett Frivillige organisasjoner De ansatte Helse og sykehus NAV og avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ara) Agder friomsorgskontor Andre aktører 8 3. Relevante hensyn Brannsikkerhet Miljøpåvirkning Politiets tidsbruk Varetektsfengsling Et overslag av transportmengde Kostnader Verdsetting av kostnader ved tjenestereiser Nåverdi av kostnader Strekninger i modellen Konklusjon 15 Utsatte aktører Vedlegg Litteraturliste 22

4 Sammendrag I følge Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (2014) er det et mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse. Dette prosjektet inneholder en faktabasert analyse hvor flere av alternativene for lokalisering av nytt storfengsel i Agder sammenlignes. I sammenligningen har vi fokusert på nærhet av relevante samarbeidsaktører og transportmengden til fengselet. Av de relevante samarbeidsaktørene er det noen som er mer sårbar for lokaliseringen av fengselet enn andre. Frivillige organisasjoner er en av disse. Siden arbeidet til disse organisasjonene er basert på frivillighet er det nærliggende å anta at aktivitetsmengden deres i fengslene er sårbar for avstand på reisevei. Om denne blir for lang, er det sannsynlig at færre vil ønske å opprettholde aktivitetene her. I henhold til St.meld. nr. 37 ( ) har det i mange år vært politisk enighet om at frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å hjelpe straffedømte å finne tilbake til sin rolle og tilhørighet i lokalsamfunnet. Derfor vil en reduksjon i deres tilbud være svært negativt for fengslene. ESTIMERTE TIMEVERK PER ÅR BRUKT PÅ FANGETRANSPORT AV POLITIET Kilde: Oxford Research AS og Agder politidistrikt For at dagens ansatte skal ha mulighet til å fortsette å arbeide for Kriminalomsorgen må det nye fengselet legges til en lokalisering som er tilgjengelig innen en rimelig tid. Det samme gjelder for pårørende av de innsatte i fengslene. Vi kan anta de pårørende er bosatt i den sentralitetsgraden som gjelder for hele befolkningen. Dersom reisetiden til fengselet blir for lang kan vi anta at det blir vanskeligere for pårørende å besøke de innsatte. Per dags dato bruker politiet svært mye tid og ressurser på fangetransport for innsatte i varetekt. På grunn av sprengt kapasitet i fengslene i Agder må mange av de innsatte midlertidig plasseres i andre fasiliteter, oftest i Rogaland. Fra Agder politidistrikt har vi fått oppgitt at de brukte omkring 4500 timeverk på fangetransport i

5 NÅVERDI AV FREMTIDIGE KOSTNADER kr Gjennom utregningene av priser og frekvenser har Oxford Research konkludert at en ny lokalisering på Kjerlingland i Lillesand er det mest kostnadseffektive alternativet. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr År Lillesand Vennesla Froland Evje Kilde: Oxford Research AS 2

6 1. Bakgrunn og beskrivelse av oppdrag På vegne av oppdragsgiver Agder Eiendomsutvikling AS har Oxford Research gjennomført en beregning av konsekvenser og kostnader av nærhet blant alternativene for lokalisering av nytt fengsel i Agder. Oppdragsgiver representerer lokalisering på Kjerlingland i Lillesand kommune, men ønsker at det blir gjennomført en faktabasert analyse hvor flere av alternativene for lokalisering sammenlignes. I sammenligningen har vi fokusert på nærhet av relevante samarbeidsaktører og transportmengden til fengselet. 1.1 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET I følge Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (2014) er det et mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Herunder er det presisert at «utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klimaog miljøvennlige transportformer» (Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging, 2014, s. 1). I denne sammenheng har vi sett nærmere på hvor fengselets ulike samarbeidsaktører er lokalisert og viktigheten av nærhet til fengselet for disse aktørene. Det følger av sammenhengen at dette må vurderes i det regionale perspektivet som jo er fengselets «nedslagsfelt». 1.2 KAPASITETUTFORDRINGER I St.meld. nr. 12 ( ) er det gjort en vurdering av soningskapasiteten i Norge totalt sett, i tillegg til en analyse av behovet for soningsplasser og geografisk plassering av disse. I denne stortingsmeldingen konkluderes det med at det er behov for ett nytt fengsel i Agder, som vil tilsvare en kapasitetsøkning på ca. 180 soningsplasser, sammenlignet med situasjonen i dag. Dette vil utgjøre tilsammen 300 soningsplasser i Agderfylkene, ved den nye ordningen. Stortingsmeldingen presenterer tre aktuelle utfordringer når det gjelder straffegjennomføringskapasitet i Norge i dag. Først og fremst viser prognoser at det er behov for å øke kapasiteten i fengslene med 1000 plasser innen 2040, hvorav 550 av disse innen Den andre utfordringen kriminal-omsorgen står ovenfor er et behov for å erstatte ca av dagens fengselsplasser med nye, som følge av dårlig stand på noe av kriminalomsorgens bygningsmasser. Den tredje utfordringen omhandler et behov for å avvikle soningskø. Behovet for flere fengselsplasser kommer primært som følge av befolkningsveksten. Et langsiktig mål i møte med kapasitetsutfordringene er å redusere fengslingskøer og ventetid for soning. Det er ønskelig å ha flere varetektsplasser til rådighet for politiet utenfor lange transportavstander, samt å forbedre innholdet i straffegjennomføringen. Det anslås at den viktigste årsaken til økt behov for fengselsplasser er at det har vært et økende antall dommer over ett år. Denne veksten kan videre se ut til å henge sammen med grenseoverskridende og organisert kriminalitet, som har vært et økende problem grunnet større mobilitet over landegrensene. Det forventes både antall dommer over ett år og bruken av varetektsfengsling vil være høyt også i årene fremover (St. meld nr.12, , s. 28). 1.3 DAGENS SITUASJON I AGDER Dagens fengsler i Agder er organisert i fem lokasjoner, som til sammen utgjør 152 soningsplasser. Disse lokasjonene utgjør Kristiansand fengsel, Arendal fengsel, Arendal fengsel avd. Håvet, Arendal fengsel avd. Kleivgrend og Arendal fengsel avd. Evje. I kapasitetsplanen til kriminalomsorgen (2012) vurderes fengslene i både Arendal og Kristiansand å ikke være bygningsmessig tilpasset kravene til moderne fengselsbygg. På bakgrunn av dette er det blitt gjennomført en konseptvalgutredning med sikte på å avvikle dagens bygg og erstatte disse enhetene med ny kapasitet. I denne utredningen fremkommer det at det forventes en underkapasitet i fengslene i Agderfylkene i 2016, hvor gapet mellom behov og kapasitet når det gjelder fengselsplasser er beregnet til 102. Av 1

7 utredningen kommer det videre frem at utfordringer både ved soningskø og varetekt er større i Agderfylkene og Rogaland, enn i andre deler av landet. En konsekvens her er mer frakt og utveksling av fanger og domfelte på tvers av regioner og politidistrikt. Det konkluderes dermed i utredningen med at Sørvest regionen ser ut til å ha det største behovet for kapasitetsøkning fremover (Vennemo et al., 2013). Som det fremkommer i St.meld.nr. 12 ( ) opplever kriminalomsorgen i Agder også en underdekning av antall soningsplasser. I sammenheng med en høy oppklaringsprosent i Agder politidistrikt (Agder politidistrikt, 2012) kan dette ha konsekvenser i form av lange soningskøer og stor bruk av ressurser ved transport av varetektsfengslede og domfelte på tvers av fylker og/eller regioner, når de skal fremstilles for domstol og soning. Dette kommer også frem i statistikk hentet fra SSB, gitt i Figur 1 nedenfor. Her ser vi at gjennomsnittet for antall siktede personer per 1000 innbyggere er høyere både for Aust-Agder og Vest-Agder, sammenlignet med snittet for hele landet totalt. Dette gjelder både ved forbrytelser og forseelser. FIGUR 1: SIKTEDE PERSONER PER 1000 INNBYGGERE, I SNITT ETTER BOSTED (2013) ,01 8,72 9,87 8,57 Kilde: Statistisk sentralbyrå 9,25 8 Hele landet Aust-Agder Vest-Agder Forbrytelser Forseelser 1.4 NÆRHETSPRINSIPPET Meld. St. 12 ( ) (s. 33) påpeker en rekke kriterier som er aktuelle å ta hensyn til når en skal vurdere fengsels- og friomsorgsstrukturen, deriblant nærhetsprinsippet. Nærhetsprinsippet reguleres gjennom straffegjennomføringsloven 11, andre ledd, som sier at domfelte bør så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig settes inn i nærheten av hjemstedet. Hensikten med dette er blant annet å legge til rette for at de innsatte kan opprettholde sin relasjon med familie, nettverk og nærmiljø. Dette for å sikre en god rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet, samt for å gi bedre sikkerhet i kriminalomsorgen. I denne sammenheng vil begrepet nærhet forstås som gjennomsnittlig reiseavstand/reisetid fra fengsel til domfeltes hjem-sted, eller fra friomsorgskontor til straffedømtes hjemsted. Fengsels- og friomsorgsenheter bør der-med plasseres i, eller i nærheten av befolkningsrike steder. Det er en økende del av Norges befolkning som bosetter seg i de mest sentrale kommunene, en trend som antas å fortsette i tiden fremover (Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, 2012). SSB har utarbeidet definisjoner og nivå for sentralitet ved kommuner og tettsteder i Norge. Her er grunnlaget for sentralitetsvurderingen befolkningsstørrelse, hvor sentralitet forstås som kommunenes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder av ulike nivå. Tettsteder defineres i tre nivåer hvorav nivå 1 er definert med et folketall på , nivå 2 med og nivå 3 er definert med landsdelssentre eller et folketall på minimum Sentralitet er videre definert på fire nivå, nivå 0-3. Kommuner som inngår i sentralitetsnivå 3, omfatter et tettsted på nivå 3, eller ligger innenfor 75 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum. Disse kommunene går inn under betegnelsen sentral kommune. I henhold til kriminalomsorgens kapasitets-plan er 45 av 60 norske fengsler lokalisert i sentrale kommuner etter denne definisjonen. Også 11 av to-talt 17 friomsorgskontorer er lokalisert i sentrale kommuner i Norge. 2

8 I en undersøkelse 1 av reiseavstand for innsatte i fengsler med høyere sikkerhet viste resultatene at gjennomsnittlig avstand fra fengsel til hjemkommune var 13,1 mil. Videre viste undersøkelsen en sammenheng hvor avstand til hjemsted i snitt ville reduseres ved økt fengselsstørrelse. Dette er med på å forklare at store fengsler som er plassert sentralt fører til kortere reiseavstand i snitt. Nærhetsprinsippet vil ofte være særlig viktig ved slutten av straffegjennomføringen for å sikre kontakt med nærmiljøet før løslatelse, både når det gjelder jobb, skole og bolig. Det er nærliggende å anta at domfelte som i liten grad soner i nærheten av sitt hjemsted også lettere kan oppleve utfordringer ved rehabiliteringsarbeidet. En konsekvens av dette er problemer med å komme tilbake til et normalt samfunn (St.meld. nr. 12, ). Kriminalomsorgens kapasitetsplan (2012) presiserer også at politiet har et behov når det gjelder varetekts innsatte for å kunne gjennomføre etterforskning effektivt uten lange transportavstander. Derfor er det viktig med et fengsel med varetektsplasser plassert sentralt i regionen. kontorer i sentrale tettsteder nærhetsprinsippet i forhold til domfelte skal tillegges større vekt i fengsler med lavere sikkerhet og overgangsboliger som ledd i progresjon enn i fengsler med høy sikkerhet nærhetsprinsippet er også relevant i forhold til de ansatte og deres bosted 1.5 PLASSERING AV NYTT FENG- SEL Det er flere kommuner i både Vest- og Aust-Agder som er med i konkurransen om lokaliseringen av det nye fengselet. I denne analysen har vi sett på fire av alternativene: Kjerlingland, Lillesand Blakstad, Froland Evjemoen, Evje Støleheia, Vennesla Med utgangspunkt i nærhetsprinsippet vurderer Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (s.20) følgende: fengsler og friomsorgskontorer bør legges til sentrale områder/tettsteder (også fordi politi og forvaltningssamarbeidspartner vil ha 1 Econ og Holte prosjekt (2005). Storfengselsutredning utarbeidet for Justisdepartementet, her hentet fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2012). 3

9 2. Samarbeidsaktører Fengslene i Agder samarbeider med en rekke aktører. Som det fremkommer av St.meld. nr. 37 ( ) er det viktigste elementet i tilbakeføringsgarantien at det legges til rette for en forpliktende samarbeidsstruktur mellom den innsatte, kriminalomsorgen og øvrige etater. Videre heter det i meldingen at straffegjennomføringen er gjennom forvaltningssamarbeidsmodellen et felles ansvar for ulike departementer og sektorer (s.174). Denne modellen omhandler tjenester innen skole, primærhelsetjeneste, prestetjeneste, bibliotekvirksomhet og til dels arbeids- og velferdsetaten. Dette samarbeidet er viktig for å ivareta de innsattes rettigheter når det gjelder ulike typer av tjenester. En levekårsundersøkelse av fengselsansatte (Friestad og Hansen, 2004) viser at en betydelig andel av de innsatte opplever problemer i forhold til ulike levekårsområder innen utdanning, inntekt, helse og bolig. Også ut i fra dette er det nærliggende å anta at det er særlig viktig å opprettholde et nært samarbeid med offentlige etater og andre organisasjoner som bistår innsatte. På bakgrunn av dette har Oxford Research inkludert følgende aktørers reiseavstand, i målingen av kostnader og konsekvenser av transportmengde: Tingrett Frivillige organisasjoner Ansatte Besøkende/pårørende Advokatkontor Sykehus NAV Avdelingen for rus og avhengighetsbehandling (ARA) Agder friomsorgskontor UiA Ved å ta hensyn til disse aktørgruppene vil en enklere få et bilde av den transportmengden som skjer fra og til fengslene. Denne trafikken vil selvsagt variere over tid, så frekvensene vi bruker blir en påvisning på overordnet nivå. Oxford Research har samlet informasjon om transportmengde fra flere ulike kilder. Den største andelen av informasjonen vi benytter kommer fra de eksisterende fengslene i Arendal og Kristiansand. Det er mange ulike institusjoner og aktører som reiser til og fra fengslene og hyppigheten av besøkene varierer veldig over tid. Vi har derfor kun tatt i bruk grove estimater av frekvensene. Vi har også fått et anslag på timer brukt på fangetransport fra Agder politidistrikt og resterende informasjon er hentet fra årsrapporter fra politi, kriminalomsorg og tingretten. Oxford Research har på bakgrunn av informasjon fra disse kildene estimert totalfrekvens av de ulike aktørgruppenes transport til og fra fengselet. Total-frekvensen er her et sammensatt begrep som inneholder antall besøk per uke og gjennomsnittlig antall tjenestepersonell som er med per besøk Videre blir frekvensen på reisen til fengslene doblet (tur-retur) for alle aktører utenom politiet. Politiet vil i sine oppdrag om fangetransport kjøre strekningen fire ganger. Først hente den innsatte, så kjøre til og fra destinasjon før de til slutt returnerer til utgangspunktet. For å gi en oversikt over tidsbruken til de ulike fengselsalternativene har vi i dette kapittelet illustrert noen figurer som sammenligner kjøretid i minutter (uten trafikk) til de ulike destinasjonene. En mer detaljert oversikt over avstander og tidsbruk finnes i vedlegget. EKSEMPEL FREKVENS Advokater har omtrent 4 besøk i uken til Arendal fengsel, det er 1 person som reiser i dette følget og det er en tur-retur reise. Ukesfrekvens: 4*1*2 = 8 4

10 FIGUR 2: REISETID TIL TINGRETTEN (MINUTTER) Evjemoen Vennesla Froland Lillesand Kilde: Oxford Research AS Lister Tingrett Aust Agder Tingrett Vest-Agder Tingrett 2.1 REISE TIL TINGRETT Det er ikke tilgjengelig god statistikk om hvor mange ganger en innsatt må besøke tingretten. Hvor ofte en innsatt må i retten kommer an på sakens alvorlighetsgrad og varigheten til rettsaken. Aust-Agder tingrett er domstol for kommunene Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland og Grimstad, som per 2012 til sammen har innbyggere. Til sammen hadde Aust-Agder tingrett 853 enedommersaker og 440 meddomsrettsaker i (Aust-Agder tingrett, 2012) Vest-Agder er den største tingretten i Agderområdet og omfatter hele 16 kommuner, de fleste i Vest-Agder og noen i Aust-Agder. Samlet folketall av disse kommunene er Til sammen hadde Vest-Agder tingrett 1792 enedommersaker og 535 meddomsrettsaker i (Vest-Agder tingrett, 2014) Den tredje av de store tingrettene i området er Lister tingrett. Det var ikke tilgjengelig tall på antall saker denne retten behandler, så vi har regnet ut et forholdstall basert på antall dommere og saksbehandlere ansatt i forhold til de andre tingrettene. For å estimere antall reiser til og fra Lister, Vest-Agder og Aust-Agder tingrett har vi basert frekvensene på tall fra Kriminalomsorgens årsstatistikk (2013). Her har vi brukt antall varetektsfengslinger foretatt i regionen. Frekvensen vi bruker er antageligvis underestimert. En som er varetektsfengslet vil antageligvis ha flere turer fra fengselet til tingretten, men foreløpig er det bare lagt inn litt over en reise per varetektsfengslede. I tillegg er det ikke tatt hensyn til at noen av disse varetektsfengslede sitter fengslet i Rogaland på grunn av plassmangel, siden dette problemet blir antagelig borte når det nye fengselet er etablert. 2.2 FRIVILLIGE ORGANISASJONER En annen viktig aktørgruppe er de frivillige organisasjonene. Dette innebærer en rekke ulike organisasjoner som Røde Kors, Blå Kors, Anonyme Narkomane, Frelsesarmeen, WayBack og Kirkens bymisjon. I henhold til St.meld. nr. 37 ( ) har det i mange år vært politisk enighet om at frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å hjelpe straffedømte å finne tilbake til sin rolle og tilhørighet i lokalsamfunnet. Dette begrunnes vi- 5

11 dere med at frivillige organisasjoner representerer et tilbud innenfor lokalsamfunn, kultur, religiøs virksomhet, idrett og fritidsaktiviteter som kriminalomsorgen eller andre myndigheter ikke kan oppfylle (s. 187). Siden arbeidet til disse organisasjonene er basert på frivillighet er det nærliggende å anta at aktivitetsmengden deres i fengslene er sårbar for avstand på reisevei. Om denne blir for lang, er det sannsynlig at færre vil ønske å opprettholde aktivitetene her. Den totale frekvensen for besøk fra frivillige organisasjoner til begge fengslene er i dag ca. 8,5 i uka. Det er en høyere konsentrasjon av slike organisasjoner i Kristiansand, noe som er naturlig siden Kristiansand er en større by. Av Figur 3 ser en at også her gir Evjemo-en den lengste reiseveien for de frivillige, med 61 minutt for organisasjonene fra Kristiansand og hele 83 minutt for organisasjonene fra Arendal. Igjen gir Kjerlingland en god mellomløsning for de to byene, hvor reisetidene skilles med i overkant av ti minutter. WayBack er en uavhengig stiftelse som jobber for at straffedømte kan få et liv uten rus og kriminalitet etter løslatelse. Stiftelsen startet opp en avdeling i Kristiansand i 2009 som har sitt arbeidsområde i Kristiansand fengsel, Evje fengsel, Arendal fengsel, samt overgangsboligen på Solholmen 2. Kontoret er lokalisert sentralt, ca 1,2 km fra sentrum av Kristiansand. Kirkens Bymisjon har tre avdelinger i Agder, lokalisert i Arendal, Kristiansand og Grimstad. Kontoret i Arendal ble opprettet i 2013, og er dermed relativt nytt. I dag tilbyr avdelingen Åpen barnehage, men jobber med å utvikle flere tilbud deriblant innen ettervern av fengselsfanger. Kirkens bymisjon i Kristiansand har en rekke tilbud, deriblant prestetjeneste som gjennomfører gudstjeneste i fengselet ca. en gang i måneden. (Kontoret i Grimstad tilbyd sin hjelp til personer med demens, og hjemmeboende eldre i samarbeid med Grimstad kommune). Alle tre kontorene er lokalisert i sentrum av kommunene. FIGUR 3: REISETID FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER (MINUTTER) Evjemoen Vennesla Froland Lillesand Kilde: Oxford Research AS Vest-Agder Røde Kors har ni lokalforeninger, som er lokalisert i Kristiansand, Kvinesdal, Lista, Lygna, Lyngdal, Mandal, Songdalen, Søgne og Vennesla. Av disse er det Kristiansand (lokalisert 2 km fra sentrum) som tilbyr visitortjeneste, som er opprettet for å gi støtte og tilby samtalepartner til innsatte i fengsler. Aust-Agder Røde Kors har også ni lokalforeninger lokalisert i Arendal, Evje og Hornnes, Grimstad, Hisøy, Lillesand, Moland, Risør, Tromøy og Valle. På hjemmesidene er det kun Evje og Hornnes som oppgir at de tilbyr visitortjeneste. Anonyme narkomane (NA) er opprettet for å støtte og hjelpe personer som har et rusproblem. I mange deler av landet holdes NA-møter i fengsler eller andre institusjoner får å møte rusavhengige som ikke selv kan oppsøke NA-møtene. Stiftelsen Shalam samarbeider med Kristiansand fengsel, hvor det gjennomføres gruppesamtaler hver Frivillige organisasjoner Arendal Frivillige organisasjoner Kristiansand 2 6

12 uke og en åpen samling for alle innsatte en gang i måneden. Utover dette tilbys også besøk og individuelle samtaler for de innsatte som ønsker. 2.3 DE ANSATTE I en pressemelding fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i region sørvest (2015), argumenteres det faglig for lokaliseringen av det nye fengselet. Her vektlegges det at ved en ny organisering av fengselet i Agder, som omhandler en nedleggelse av fengselet i Arendal og Kristiansand, er det viktig å forsøke å beholde den faglige kompetansen og erfaringen som ansatte i de allerede eksisterende fengslene besitter. Videre presenteres tilgjengelighet som et viktig argument, ved at fengselet bør lokaliseres i nærheten av E-18. Det fremkommer videre i pressemeldingen at både NFF Kristiansand og NFF Arendal er av den oppfatning at lokaliseringen av et nytt fengsel bør legges til Kjerlingland. Begrunnelsene for dette er at det nye fengselet dermed blir liggende nesten midt mellom Arendal og Kristiansand, samt at en har større sjanse for å beholde de ansatte fra Kristiansand og Arendal. I tillegg vil det også være enklere å opprettholde samarbeidet med ulike samarbeidspartnere når ikke avstanden til det nye fengselet blir for stor. Mye av arbeidet ved fengselet er turnusbasert og det vil være en rekke mennesker innom hver dag, hele uken. For å estimere transportmengden til de ansatte har vi sett på hvor mange som reiser fram og tilbake fra arbeid hver dag ikke hvor mange som jobber der totalt. Her har vi tatt utgangspunkt i en anslag oppgitt av Kristiansand fengsel og regnet også ut en rate for Arendal fengsel basert på totalt antall årsverk. 3 tiansand. På lang sikt vil antagelig de ansatte lokalisere seg nærmere den nye lokaliseringen av fengselet. Dette gjelder alle alternativene. 2.4 HELSE OG SYKEHUS På Helsedirektoratets hjemmesider heter det at helseog omsorgstjenesten i fengslene skal være likeverdig med helse- og omsorgstjenesten for den øvrige befolkningen. Videre viser en undersøkelse gjennomført av Fafo i 2004 at en betydelig andel innsatte har psykiske problemer/lidelser og/eller rusproblemer. Hele 50 % av de innsatte oppgir i undersøkelsen at de har en eller flere kroniske sykdommer. Dette tilsvarer dobbelt så mange som i befolkningsutvalget av undersøkelsen (Helsedirektoratet, 2013). Når en ser ulike helsetjenester som sykehus, tannhelse, psykiatri under ett, er den ukentlige totalfrekvensen i dag 9,5. Dette er videre tjenester som krever at innsatte/domfelte fraktes av minimum to ansatte, og er slik særlig kostbare turer. Som det fremkommer av er også her Evjemoen det klart mest tidkrevende alternativet om den inn-satte/domfelte skal fraktes til et sykehus, enten i Kristiansand eller Arendal. Ansvaret for transport til helsetjenester er delt mellom politiet og kriminalomsorgen. Det er politiet som har ansvar for den andelen innsatte som er varetektsfengslet, mens kriminalomsorgen har ansvar for transport for de innsatte som er domfelt. Av de totale besøkene til ulike helsetjenester er frekvensen jevnt fordelt mellom politi og kriminalomsorg. For mindre helseplager finnes det tilbud av sykepleier (hele uken) og lege (et par ganger i uken) på fengselet. Vi har ikke noen oversikt over hvor de ansatte ved de ulike fengslene er bosatt i dag, så i analysen har vi tatt utgangspunkt i et tyngdepunkt i Arendal og Kris- 3 Informasjon om årsverk er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste 7

13 FIGUR 4: REISETID FRA FENGSEL TIL SYKEHUS (MINUTTER) Evjemoen Vennesla Froland Lillesand Kilde: Oxford Research AS NAV OG AVDELING FOR RUS- OG AVHENGIGHETSBEHAND- LING (ARA) En av de offentlige samarbeidsgruppene som jevnlig reiser til og fra fengselet er arbeids- og velferdsforvaltningen. Som det fremgår i St.meld. nr. 37 ( ) er det mange av de innsatte og domfelte som er klienter ved ulike offentlige etater før de soner, og som også er avhengig av disse tjenestene under soning og etter løslatelse. Et nært samarbeid med etatene under straffegjennomføringen er dermed viktig for å begynne rehabilitering og integrering tilbake til samfunnet. I arbeidet med dette har kriminalomsorgen og arbeids- og velferdsetaten undertegnet en forpliktende samarbeidsavtale for å legge til rette for at innsatte/domfelte kan ivareta og styrke en tilknytning til det lokale arbeidsmarkedet (Kriminalomsorgen, 2015) Sykehus Arendal Sørlandet sykehus (Kristiansand) Totalfrekvensen for besøk fra NAV til Kristiansand fengsel er 1 person 1 gang i uken, og Arendal fengsel er i dag har 2 personer 1,5 ganger i uken. Det er sannsynlig å anta at det lokale NAV-kontoret i kommunen hvor det nye fengselet blir plassert vil ta over arbeidet. Så reisetiden i dette punktet vil reduseres. En annen viktig samarbeidspartner for fengslene er rus- og avhengighetsavdelingen (ARA) som er en del av klinikk for psykisk helse- psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Den ukentlige totalfrekvensen for besøk til og fra fengselet er her 3,25 for Kristiansand og Arendal fengsel. 2.6 AGDER FRIOMSORGSKONTOR Agder friomsorgskontor er lokalisert i Kristiansand sentrum og tilhører kriminalomsorgen region sørvest. Kontoret tilbyr blant annet sinnemestringsprogram, EN-TIL-EN-program samt ulike kurs. Videre har kontoret også i oppgave å administrere 20 soningsplasser for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (Kriminalomsorgen, 2015b). Den ukentlige totalfrekvensen er 3 når det gjelder besøk fra friomsorgskontoret til fengslene i dag. 2.7 ANDRE AKTØRER Det er mange aktører som med jevne mellomrom er i kontakt med fengsel, men ikke alle med like stor hyppighet. Forsvarsadvokater er innom fengslene ofte, og gjerne flere ganger per innsatt avhengig av type straffesak. Vi bruker frekvenser oppgitt fra fengslene am antall ganger i uken forsvarsadvokater besøker fengslene. Besøkende/pårørende er også en stor gruppe som jevnlig besøker fengslene. Vi kan anta at disse er bosatt i samme sentralitetsgrad som hele befolkningen, og de er dermed først og fremst avhengig av lett tilgjengelighet til fengselet fra de største byene i regionen der Kristiansand har størst befolkning med Arendal som nr 2. Ved å se på forventet befolkningsvekst fremover kan vi også anta at fremtidige pårørende kommer fra de største byene. 8

14 Et annet viktig aspekt med kriminalomsorgen er mulighetene for de innsatte å ta skolegang og utdanning. Yrkesutdanning og videregående skole foregår på fengselet, og har derfor ikke noe særlig transportmengde. Vi har inkludert Universitetet i Agder i utregningene, men også der er frekvensen så lav at det ikke gir noe utslag på resultatet. En annen gruppe aktører er de som driver med varelevering til fengslene. Vi har ikke oversikt over hvor de ulike fengslene får varer fra, men kan anta at det er fra de større stedene i Agder. Siden vi ikke har noe frekvenser på varetransport er dette ikke inkludert i resultatene. Tabell 1: Folketall og fremskrevet folketall Aust-Agder Folketall (2014) Fremskrevet folketall (2040) Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Vest-Agder Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Kilde: Statistikkbanken, Statistisk sentralbyrå 9

15 3. Relevante hensyn 3.1 BRANNSIKKERHET Det finnes ulike krav til brannsikkerhet for ulike typer institusjoner. I forskrift om tekniske krav til byggverk 11-2 plasseres byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, i risikoklasser ut i fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse. Disse risikoklassene deles inn i flere nivå (Se vedlegg for hele riskoklassetabellen) I henhold til NOU 2012:4 (s. 6) inngår arrestlokaler og fengsler i risikoklasse 6. For byggverk i denne klassen er det blant annet satt som krav at det skal være et automatisk brannslokkeanlegg samt at det foreligger evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. Når lokaliseringen av et nytt fengsel vurderes vil det være vesentlig å ta hensyn til brannsikkerhet og utrykningstid fra nærmeste brannstasjon til fengsel. I en analyse av norsk brannstatistikk for bygningsbranner i perioden påvises det en sammenheng mellom utrykningstiden og brannskadeomfanget når utrykningstiden er under minutter. Det konkluderes videre i rapporten at alvorlighetsgraden i skadeomfanget øker med lengden av utrykningstiden til brannvesenet (Mostue og Stenaas, 2005). I forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 4-8 heter det at: «Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter». Det er ikke et krav om at fengsler skal har en innsatstid på under 10 minutter. Men kort innsatstid er selvsagt en fordel. Dette gjelder spesielt for fengsler siden det forekommer at innsatte aktivt motarbeider responstiden til brannvesenet, blant annet ved å dekke til detektorer 4. Av de fire alternativene for fengsel har Kjerlingland, Froland og Evjemoen kort avstand til brannstasjon, mens Vennesla har litt lenger avstand. Det er noe ulike nivåer av vaktberedskap på de forskjellige brannstasjonene, men alle er innenfor stasjoner med tilstrekkelig dekning. 5-3 VAKTBEREDSKAP I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med mer enn innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. Kilde: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 4 Kristiansand brann og reding IKS 10

16 3.2 MILJØPÅVIRKNING Det er presisert i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (2014) at transportbehovet skal reduseres og man skal legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I diskusjonen omkring den mest hensiktsmessige plasseringen av nytt fengsel i Agder er det dermed vesentlig å også ta hensyn til miljøpåvirkningen transportmengden vil ha. I Norge stammer ca. 30 % av klimagassutslippene, 85 % av støyplagene og ca. 65 % av NOx-utslippene fra transport (Transportøkonomisk institutt, 2015). På miljødirektoratets hjemmesider fremkommer det at energibruk som resulterer i utslipp av drivhusgasser og luftforurensning, har en direkte sammenheng med arealbruk og transport. Et viktig tiltak i arbeidet med å øke bærekraften vil dermed være å redusere trafikken. I henhold til direktoratet bør dette gjøres gjennom begrensning i bruk av privatbil, styrking av kollektivtransport, samt å ha en bevisst arealplanlegging (Miljødirektoratet, 2015). Det presiseres også av regjeringen at lokal luftforurensning er et problem i de største byene i Norge, og at en bevisst plassering av virksomheter og boliger kan være med på å redusere den totale transportmengden som bidrar til luftforurensning og støy (regjeringen, 2012). Trafikkreduserende tiltak presenteres også som et viktig tiltak, for norske byer og tettsteder gjennom nettstedet luftkvalitet.info, som på vegne av Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) er etablert for å presentere nasjonal informasjon og kunnskap omkring luftkvalitet. 3.3 POLITIETS TIDSBRUK Per dags dato bruker politiet svært mye tid og ressurser på fangetransport for innsatte i varetekt. På grunn av sprengt kapasitet i fengslene i Agder må mange av de innsatte midlertidig plasseres i andre fasiliteter, oftest i Rogaland. Fra Agder politidistrikt har vi fått oppgitt at de brukte omkring 4500 timeverk på fangetransport i ulike strekninger, bare antall timer brukt. I en artikkel fra Fedrelandsvennen (2012) er det rapportert at politiet i Agder bruker 10 årsverk på fangetransport, hvor 4 årsverk er transport mellom fengsler i distriktet og 6 årsverk er transport av fanger til andre formål som blant annet lege, tannlege og fremstillinger i retten. Oppdragene utføres hovedsakelig av arrestforvarere, men noe tilfaller også polititjenestemenn. På bakgrunn av faglige vurderinger anbefaler Agder politidistrikt å legge et nytt fengsel til Lillesand. De ønsker et fengsel som ligger nært Kristiansand siden det er her det foregår mest kriminalitet og det er Kristiansand tingrett som behandler flest saker. Agder politidistrikt mener at et fengsel i Lillesand vil være mest effektivt for bruk av deres ressurser. Oxford Research beregninger støtter dette. FIGUR 5: ESTIMERTE TIMEVERK PER ÅR BRUKT PÅ FANGETRANS- PORT AV POLITIET Kilde: Oxford Research AS og Agder politidistrikt Det finnes flere ulike mål på tid brukt til fangetransport. Politiet fører ikke statistikk på frekvensen på 11

17 3.3.1 Varetektsfengsling I henhold til Kriminalomsorgens årsstatistikk (2013) var det totalt 547 varetektsfengslinger region Sørvest (Agder og Rogaland). Grunnet en underdekning av varetektsplasser i Agder må en av del av disse fraktes til for eksempel Rogaland. For transport av en varetektsfange kreves det to politibetjenter/arrestforvarere, og det vil dermed være kostnadsbesparende å lokalisere ett nytt fengsel i nærheten av de største byene, Kristiansand og Arendal. Det er videre nærliggende å anta at om lokasjonen for det nye fengselet blir lagt til eksempelvis Evjemoen vil det likevel være nødvendig å drifte varetektsplasser i Kristiansand og Arendal. En slik ordning vil videre kreve ressurser. I mange tilfeller vil det være viktig for politiet at reiseavstanden ikke blir for lang, slik at de kan drive etterforskning uten lange transportavstander (Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, 2012). 12

18 5. Et overslag av transportmengde I dette prosjektet har Oxford Research brukt kartdatasettet Elveg levert fra Kartverket. Dette datasettet inneholder blant annet informasjon om avstander, adresser, fartsgrenser og veiklasser. I beregningen av alle avstander har vi tatt i bruk programmet ArcGis, som er et geografic information system. Dette er software som blir benyttet for behandling og analysering av kartdata ved for eksempel samferdselsplanlegging og lokaliseringsanalyser. I dette programmet hav vi benyttet en funksjon for kostnadsmatriser i utregningen av optimal lokalisering. Transport går over to dimensjoner; avstand og tid. Spesielt i byer kan trafikk bli komplisert, så det er vanlig å benytte seg av transportnettverktabeller for å modellere trafikkbildet. Et slikt transportnettverk består av et sett med noder og lenker som forbinder disse nodene. Sammen representerer dette en modell av et gatenettverk for (for eksempel) biler. Andre egenskaper kan også legges til den enkelte lenke, som for eksempel fart og kapasitet. Ved hjelp av dette nettverket kan man utvikle en origin-destinationmatrise (OD-matrise). Mer avanserte transportnettverk er dynamiske og vil ta hensyn til tettere trafikk etter hvert som flere biler velger samme rute. Denne funksjonen er sett bort ifra i dette prosjektet, siden vi antar at trafikken fra fengslene ikke kommer til å ha en nevneverdig påvirkning på trafikkbildet i Kristiansand og Arendal. Alle beregninger tar kun hensyn til tid som brukes på transportenetappen. Tid benyttet når destinasjonen er nådd blir ikke tatt med i betraktningen her. Når politiet henter en innsatt i varetekt for besøk til sykehus vil det i deres oppdrag også inngå tid og ressurser til oppholdet på sykehuset, denne tidsbruken tar vi ikke hensyn til i dette prosjektet. Oxford Research tar bare hensyn til tiden i transportmiddelet. 5.1 KOSTNADER Oxford Research har laget en beregning av mulige utgifter ved de ulike lokaliseringene. Alle beløpene er grove estimater men gir en lett beregning av kostnader. Alt i alt er antageligvis kostnadene underestimert fordi det er brukt lave enhetskostnader for alle aktører. For å gjøre disse beregningene har vi tatt utgangspunkt i «Den norske verdistudien tid» av Transportøkonomisk institutt fra 2010 og rapporten «Til debatten om samfunnsøkonomisk analyse i transportsektoren» fra samme kilde (2012). «Den norske verdsettingsstudien tid» er et verktøy laget av Transportøkonomisk institutt med anbefalinger om oppdaterte enhetspriser til bruk ved vurderinger av samferdselstiltak i Norge. Rapporten ble bestilt av Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor AS og Samferdselsdepartementet. Dataene har blitt samlet inn ved hjelp av spørre-undersøkelser hvor respondenten oppgir «Stated Preference». Gjennom denne teknikken har de estimert verdien av spart tid for private reisende med flere ulike transportmidler både til/fra arbeid og andre private turer. I denne rapporten vil det bare bli tatt hensyn til prisene for bilførere som i 2009 ble estimert til 90 kr/t til/fra arbeid og 77 kr/t for andre private reiser. Dette gir henholdsvis verdiene 98 kr/t og 84 kr/t i 2014kr Verdsetting av kostnader ved tjenestereiser Tjenestereiser, eller reiser i arbeidstid, skal reflektere det tjenestepersonen blir betalt i lønn i reisetiden. Utfordringen med å beregne kostnad for tjenestereiser er at det er to aktører som har kostnader ved reisen arbeidsgiver og arbeidstaker. Tidsverdien for tjenestereisene blir ikke dekket av «Den norske verdsettingsstudien», men de kommer allikevel med noen anbefalinger til priser. Det finnes flere ulike metoder å tilnærme seg dette problemet, med det er en klar internasjonal tendens mot å kun ta hensyn til arbeidsgivers tidskostnad (lønn, avgifter og sosiale kostnader) og bare noen land velger å la denne satsen vari- 13

19 ere med ulike transportmidler. Denne fremgangsmåten bygger på kjent mikroøkonomisk teori og antakelsene om at spart reisetid på tjenestereise brukes til økt arbeidsinnsats, mens reisetiden ikke bruker tiden på produktivt arbeid (Samstad et al, 2010). Transportøkonomisk institutt anbefaler å bruke den samme satsen for alle transportmidler for korte reiser (under 100 km), denne satsen ble i 2009-kr satt til 380 kr. Ved omregning til 2014-kr er satsen 413 kr per time for tjenesteansatte 5. Til sammenligning ble det i Sverige gjort en lenger tids-verdiundersøkelse i 2007 der de kom fram til satsen 447 SEK for tilsvarende tjenestereiser ( SEK 6 ). Men for flere av aktørene er det også medberegnet ytterlige utgifter utover kjøregodtgjørelsen. Gjennom regnskapstall og antall årsverk hentet fra Politiets Ressursanalyse (2013) har vi estimert timesatser per politibetjent. Med utgangspunkt i totale utgifter og totale årsverk får vi en timesats på 531 kr. Vi gjennomførte samme prosedyre for kriminalomsorgen basert på regnskapstall fra årsrapporten (2013) og fikk en timesats på 461 kr. Forsvarsadvokater har også faste priser. Satsen for salær til advokater og andre som yter fri rettshjelp er i 2015 henholdsvis fra kr 970, og inntil kr 4 850, i enkelte tilfeller. Den endelige prisen blir regnet ut basert på type straffesak og advokatens kvalifikasjoner 7. Fordi denne satsen varierer såpass har vi valgt å bruke timesprisen 1500,- i våre vurderinger. Tabell 2: Enhetspriser brukt i utregningen av kostnader Bilfører Reiser til/fra arbeid kr 98 Andre private reiser kr 84 Tjenestereiser kr 413 Tjenestereiser politi kr 531 Tjenestereiser forsvarsadvokater kr 1500 Noe av transporten vil også foregå utenfor normal arbeidstid og i helger. Det er ikke justert for høyere enhetspriser i helgene. En mer detaljert oversikt over kostnader finnes i Tabell 5 i vedlegget. 5.2 NÅVERDI AV KOSTNADER I neste kapittel er det inkludert en figur som viser nåverdien av fremtidige kostnader med hensyn til transport. I utregningen av nåverdien vi benyttet kalkulasjonsrentene anbefalt i direktoratet for økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2014). De detaljerte fremtidige kostnadene er i Tabell 6 i vedlegget. 5.3 STREKNINGER I MODELLEN Når vi har studert transportmengde har vi tatt utgangspunkt i dagens situasjon. Mange av disse størrelsene er dynamiske og vil endre seg på kort eller lang sikt etter det nye fengselet er etablert. OD-matrisen inkluderer alle de mulige strekningene for hvert fengsel alternativ. Det betyr ikke at disse strekningene vil bli benyttet i like stor grad ved et nytt fengsel. Blir for eksempel fengselet lagt til Vennesla er det ikke like logisk å kjøre innsatte til Arendal sykehus for en røntgensjekk. Frekvensen de to sykehusene kommer også an på tilbudet av tjenester, dette har vi ikke tatt hensyn til i denne rapporten. Og svar på dette spørsmålet vil kreve en mye grundigere utredning. Uansett utfall i valg av fengsel vil det nye fengselet sannsynligvis bruke det sykehuset som er nærmest for spesielle helsetjenester, foruten om de tjenester som bare finnes i Kristiansand eller Arendal. Andre strekninger kommer nok til å beholde mye av den samme frekvensen, for eksempel reiser til de to tingrettene, besøkende og reiser fra frivillige organisasjoner. 5 Omregning ble gjort ved bruk av SSB konsumprisindeks 6 Omregning ble gjort ved bruk av Statistika centralbyrån konumentprisindex 7 Statens salærsatser, hentet fra Fri rettshjelp. 14

20 6. Konklusjon Utsatte aktører Det er spesielt tre aktører som er sårbare for flytting av fengselet. Dagens ansatte Besøkende/pårørende Frivillige organisasjoner Politiets tidsbruk For at dagens ansatte skal ha mulighet til å fortsette å arbeide for Kriminalomsorgen må det nye fengselet legges til en lokalisering som er tilgjengelig innen en rimelig tid. Det samme gjelder for pårørende av de innsatte i fengslene. Vi kan anta de pårørende er bosatt i den sentralitetsgraden som gjelder for hele befolkningen. Dersom reisetiden til fengselet blir for lang kan vi anta at det blir vanskeligere for pårørende å besøke de innsatte. Frivillige organisasjoner er også en spesielt utsatt gruppe for lokalisering av fengsel. Dersom reiselengden blir for lang vil mest sannsynlig tilbudet fra disse organisasjonene synke. Som nevnt tidligere er frivillige organisasjoner ifølge St. Meld. 12 ( ) viktige i arbeidet med å hjelpe straffedømte å finne tilbake til sin rolle og tilhørighet i lokalsamfunnet Fravær av dette tilbudet medfører nedsatt kvalitet i oppfølgingen av innsatte ved fengslene, som igjen kan få konsekvenser for fremtiden til de innsatte. Selv om transporttiden til frivillige organisasjoner ikke påløper store kostnader i modellen, vil en reduksjon i tilbudet medføre et større tap. gå til etter løslatelsen.». Det er viktig å se på lokalisering av fengsel i lys av denne målsettingen. Lillesand er mest det mest tids- og kostnadseffektive alternativet for nytt fengsel Gjennom utregningene av priser og frekvenser har Oxford Research konkludert at en ny lokalisering på Kjerlingland i Lillesand er det mest kostnadseffektive alternativet. Politiet vil også spare mye tid på en mer effektiv plassering av fengsel. Politiets egne faglige vurderinger sier at lokalisering på Kjerlingland i Lillesand er mest effektivt 8. Mange av størrelsene vi operer med i dette prosjektet er dynamiske. Men ved å endre på frekvenser og antall forblir det relative forholdet stabilt. I dette prosjektet er det store talls lov som gjelder og selv med flere endringer av destinasjoner og frekvenser forblir Lillesand det mest effektive alternativet. De aktørene som har størst påvirkning på kostnader er politiets transportvirksomhet til tingrettene og helsetjenester, de ansattes reisetid, besøkende og forsvarsadvokatene. For alle disse tjenestene er det mer lønnsomt å ha en lokalisering som er nærmere Kristiansand. Av disse aktørene vil nok reisene til helseforetakene og de ansatte forandre seg mest etter at fengselet er flyttet. Mens tingrettene, de besøkende og forsvarsadvokater kommer til å operere fra samme utgangspunkt som tidligere. Kriminalomsorgens hovedmål med straffegjennomføringen er at etter soning skal den domfelte leve et kriminalitetsfritt liv. «Dette krever en god integrering i samfunnet. Innsatte har de samme sosiale rettighetene som alle andre i samfunnet forøvrig. Kriminalomsorgen må derfor sørge for et godt forvaltningssamarbeid for at den innsatte har noe å 8 Opplysninger er hentet fra Agder politidistrikts hjmmesider: https://www.politi.no/agder/nyhet_14812.xml 15

21 NÅVERDI AV FREMTIDIGE KOSTNADER kr kr kr kr kr kr kr kr Lillesand Froland Vennesla Evje kr kr kr År Kilde: Oxford Research AS 16

22 7. Vedlegg Tabell 3: Avstand i minutter og kilometer fra fengsel alternativene til ulike destinasjoner (min) (min) (min) (min) (km) (km) (km) (km) Destinasjon Kjerlingland Froland Vennesla Evjemoen Kjerlingland Froland Vennesla Evjemoen Advokatkontor Arendal ,9 11,7 80,0 82,3 Advokatkontor Kristiansand ,5 67,4 18,5 60,2 Agder friomsorgskontor ,7 67,7 18,1 59,8 ARA Arendal ,6 11,9 74,7 82,5 ARA Kristiansand ,3 65,3 19,2 60,8 Arendal sentrum (ansatte) ,9 11,7 80,0 82,3 Arendal sentrum (besøkende) ,9 11,7 80,0 82,3 Aust Agder Tingrett ,4 10,9 79,5 81,4 Frivillige organisasjoner Arendal ,7 11,7 79,8 82,3 Frivillige organisasjoner Kristiansand ,7 67,6 18,5 60,1 Kristiansand sentrum (ansatte) ,5 67,4 18,5 60,2 Kristiansand sentrum (besøkende) ,5 67,4 18,5 60,2 Lister Tingrett ,1 159,0 88,2 101,3 NAV Arendal ,6 10,5 80,7 81,1 NAV Kristiansand ,4 67,4 18,3 59,9 Sykehus Arendal ,4 10,6 79,5 81,2 Sørlandet sykehus (Kristiansand) ,3 68,3 19,0 60,6 UiA ,1 66,1 17,2 58,8 Varetekt - Sykehus Arendal ,4 10,6 79,5 81,2 Varetekt - Sørlandet sykehus (Kristiansand) ,3 68,3 19,0 60,6 Vest-Agder Tingrett ,2 67,2 18,3 59,9 17

23 Tabell 4: Antall timer brukt på transport til hver destinasjon per år, vektet med frekvenser. Destinasjon Lillesand Froland Vennesla Evje Advokatkontor Arendal Advokatkontor Kristiansand Agder friomsorgskontor ARA Arendal ARA Kristiansand Arendal sentrum (ansatte) Arendal sentrum (besøkende) Aust Agder Tingrett Frivillige organisasjoner Arendal Frivillige organisasjoner Kristiansand Kristiansand sentrum (ansatte) Kristiansand sentrum (besøkende) Lister Tingrett NAV Arendal NAV Kristiansand Sykehus Arendal Sørlandet sykehus (Kristiansand) UiA Varetekt - Sykehus Arendal Varetekt - Sørlandet sykehus (Kristiansand) Vest-Agder Tingrett

24 Tabell 5: Estimerte kostnader for hver destinasjon, per år Destinasjon Lillesand Froland Vennesla Evje Advokatkontor Arendal kr kr kr kr Advokatkontor Kristiansand kr kr kr kr Agder friomsorgskontor kr kr kr kr ARA Arendal kr kr kr kr ARA Kristiansand kr kr kr kr Arendal sentrum (ansatte) kr kr kr kr Arendal sentrum (besøkende) kr kr kr kr Aust Agder Tingrett kr kr kr kr Frivillige organisasjoner Arendal kr kr kr kr Frivillige organisasjoner Kristiansand kr kr kr kr Kristiansand sentrum (ansatte) kr kr kr kr Kristiansand sentrum (besøkende) kr kr kr kr Lister Tingrett kr kr kr kr NAV Arendal kr kr kr kr NAV Kristiansand kr kr kr kr Sykehus Arendal kr kr kr kr Sørlandet sykehus (Kristiansand) kr kr kr kr UiA kr 779 kr kr kr Varetekt - Sykehus Arendal kr kr kr kr Varetekt - Sørlandet sykehus (Kristiansand) kr kr kr kr Vest-Agder Tingrett kr kr kr kr

25 Tabell 6: Nåverdi av tatale kostnader i fremtiden År Kalkulasjonsrente Lillesand Froland Vennesla Evje 5 4 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

26 Tabell 7: Risikoklasser for brannsikkerhet i bygninger Risikoklasser Byggverk kun beregnet for sporadisk personopphold Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet Byggverk beregnet for overnatting Forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare 1 Ja Ja Nei Ja 2 Ja/nei Ja Nei Nei 3 Nei Ja Nei Ja 4 Nei Ja Ja Ja 5 Nei Nei Nei Ja 6 Nei Nei Ja Ja Kilde: lovdata.no 21

27 8. Litteraturliste Agder politidistrikt (2012). Resultater og betraktninger om året 2011 i Agder politidistrikt. Kristiansand. Hentet fra: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/agder/vedlegg_1547.pdf Aust-Agder tingrett. (2012) Årsmelding Arendal: Aust-Agder tingrett. Direktoratet for økonomistyring (2015) Veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Direktoratet for øjonomistyring Friestad, C., Hansen, I.S. (2004). Sammensatte levekårsproblemer blant innsatte i norske fengsler. Hentet fra: Helsedirektoratet. (2013). Helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Veileder for helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-for-helseog-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (2012). Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer. Hentet fra: Kriminalomsorgen. (2014). Kriminalomsorgens årsstatistikk Kriminalomsorgen sentrale forvaltning. Hentet fra: Kriminalomsorgen (2015). Kulturarbeid. Hentet fra: Kriminalomsorgen. (2015b). Agder friomsorgskontor. Hentet fra: gen.no/agder-friomsorgskontor html Miljødirektoratet (2015). Transport, energi og forurensning. Hentet fra: Mostue, B. A., Stenaas, J. P. (2005). Analyse av DSBs brannstatistikk for bygningsbranner i tiårsperioden Trondheim: SINTEF NBL as. Myhre, C. (2015). Pressemelding: Nytt fengsel i Agder. NFF i region sørvest Avd. NFF Kristiansand fengsel. Regjeringen (2012). Ren luft og lite støy. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/sub/stedsutvikling/ny-emner-og-eksempler/luft-og-stoy/id535762/ Samstad, H., F. Ramjerdi, K. Veisten, S. Navrud, K. Magnussen, S. Flügel, M. Killi, A.H. Halse, R. Elvik og O. San Martin (2010) Den norske verdsettingsstudien. Sammendragsrapport. TØI-rapport 1053/2010. Statistisk sentralbyrå (2015). StatRes. Kriminalomsorgen. Aktiviteter og tjenester. Innsatte i fengsel, etter type reaksjon. Gjennomsnittlig antall. Hentet fra: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvar- Val/Define.asp?MainTable=StatResInsaReak&KortNavnWeb=kriminal_statres&PLanguage=0&checked=true St.meld. nr Straff som virker mindre kriminalitet tryggere samfunn. Oslo: Justis- og politi-departementet. St.meld. nr Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. Oslo: Justis- og beredskapsdeparte-mentet. Transportøkonomisk institutt (2015). Miljø og klima. Hentet fra: https://www.toi.no/miljo-og-klima/category1301.html#id_id-2 Vennemo, H., Blaasvær, R-H, Bruvoll, A-G., Bråten, H. S., Holte, E., Rasmussen, I. (2013). KS 1- fengsels-kapasitet i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. Vista Analyse AS, rapportnummer 2013/36. 22

28 Hentet fra: Vest-Agder tingrett. (2014) Årsmelding Kristiansand: Vest-Agder tingrett. 23

29 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES LATVIJA Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Baltijas Konsultācijas, SIA Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR Vīlandes iela Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde LV-1010, Rīga, Latvija Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel.: (+371) Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning. Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 1:Dagens transportnettverk og befolkning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10

Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10 Slike reiser vi Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009/10 Riksvegkonferansen, Arendal 7.april 2011 Redigert versjon Utelatt: Foreløpige resultater for Region sør Utelatt: Eksempler på integrasjon med

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen

21.05.2015. «Bakteppe» Antall kommuner i landet OM KOMMUNEREFORMEN. Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen OM KOMMUNEREFORMEN Folkemøte i Lillesand 07.05.2015 Prosessveileder Jarle Bjørn Hanken Fylkesmannen i Aust-Agder «Bakteppe» Et lite tilbakeblikk på den norske kommunestrukturen Planlegging og utredning

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 Sammendrag: Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 TØI rapport 1389/2015 Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Oslo 2015 48 sider Med en ny inndeling i avstandsintervaller

Detaljer

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder

Analyse av drukningsulykker og dykkerberedskap i Østre Agder Gjennomgang av behovet for dykkerberedskap / dykkertjeneste i regi av Østre Agder Brannvesen i samarbeid med Grimstad Brannvesen. Bakgrunn: Muligheten for å redde liv er avhengig av rask respons, derfor

Detaljer

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Kommunesammenslutninger på Agder Listerrådet Lindesnesregionen Knutepunkt Sørlandet Setesdal regionråd Østre Agder Samhandlingskoordinatorer

Detaljer

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland

Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Grunnlagsdokument «Lyngdal 5» Styringsgruppemøte 3.februar 2015 Rådmann Norman Udland Agenda Velkommen v/ Jan Kristensen Valg av leder og nesteleder i styringsgruppen Valg av leder og nesteleder i prosjektgruppen

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET PRESENTASJON AV LOKASJON EVJEREGIONEN

NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET PRESENTASJON AV LOKASJON EVJEREGIONEN 1 NYTT FENGSEL PÅ SØRLANDET PRESENTASJON AV LOKASJON EVJEREGIONEN 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ... 4 3.1 BEHOV... 4 4. ÅPNE

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015. Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte FDV Knutepunkt Sørlandet 19.02.2015 Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Vennesla Årsmøte med rapport for 2014 Geodataplanlegging gjennomgang av handlingsplan Felles satsninger

Detaljer

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT POLITIET Høringsinstansene, jf vedlagte liste Deres referanse Vår referanse Dato C2.0)001:7011-13 19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT I AGDER Agder politidistrikt har

Detaljer

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport TØI-rapport1053/2010 Forfatter(e): Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi, Knut Veisten, Ståle Navrud, Kristin Magnussen, Stefan Flügel, Marit Killi, Askill Harkjerr Halse, Rune Elvik, Orlando San Martin Oslo

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Prosjektrapport nr. 45/2001. Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen

Prosjektrapport nr. 45/2001. Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen Prosjektrapport nr. 45/2001 Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen Tittel: Forfattere: Likestillingen på Agder Anne Halvorsen og May-Linda Magnussen Rapport: Prosjektrapport nr.

Detaljer

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst

Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett med metoder for å beskrive og forklare regional vekst Risør Hvordan har utviklingen vært i Risør? Befolkning, næringsliv, attraktivitet? Hva kjennetegner Risør i dag? Hva skaper vekst? Hva skaper attraktivitet? Hvilke knapper kan en trykke på lokalt for å

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Nytt Sørlandsfengsel på Evje

Nytt Sørlandsfengsel på Evje Nytt Sørlandsfengsel på Evje 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 KONKLUSJON 5 2. BAKGRUNN 6 3. LUKKET FENGSEL FENGSEL MED HØYT SIKKERHETSNIVÅ 6 3.1 BEHOV 8 3.2 SPESIALISERTE FENGSLER 8 4. ÅPNE SONINGSPLASSER

Detaljer

Vekst gjennom næringslivssamarbeid

Vekst gjennom næringslivssamarbeid Vekst gjennom næringslivssamarbeid Gøteborg 9. desember 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør. Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør Region sør Vegdirektoratet Mobility Oslo - prosjekterfaringer 2006-2008 Eget driftsbudsjett + ca 2 årsverk Samarbeid med enkeltbedrifter

Detaljer

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? Transportanalyser i byområder Tilgjengelighet Tilgjengelighet

Detaljer

Anbefalte tidsverdier i persontransport

Anbefalte tidsverdier i persontransport TØI rapport 459/1999 Forfatter: Marit Killi Oslo 1999, 45 sider Sammendrag: Anbefalte tidsverdier i persontransport Vegdirektoratet og fylkeskommunenes samferdselssjefer arbeider nå med en felles veileder

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet

Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet Energikonferansen Sør 2008 Det klimanøytrale Sørlandet 21.oktober 2008 Universitetet i Agder Klima og energiplaner på Agder status og trender Arild Olsbu Status og trender Klimasituasjonen Energi og klimaplaner

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj Agenda: 09.30 10.00 Kaffe og frukt 10.00 10.10 Velkomst 10.10 11.00 Geodataplanlegging og geodatasamarbeid i Hedmark v/georg Langerak - Arbeidet med geodataplan - Interkommunalt samarbeid - Høringsbase

Detaljer

OFA-F2013.008 OFA Multifunksjonsmaskiner

OFA-F2013.008 OFA Multifunksjonsmaskiner OFA-F2013.008 OFA Multifunksjonsmaskiner Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40967677.aspx Ekstern anbuds ID 2013-305384/SEP203891 Saksnummer 13/03656 / OFA-F2013.008 Konkurranse

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Søgne kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2014/1385-12593/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 03.04.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Utv.saksnr

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Den norske verdsettingsstudien, Korte og lange reiser (tilleggsstudie) Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort

Den norske verdsettingsstudien, Korte og lange reiser (tilleggsstudie) Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort Sammendrag: TØI-rapport 1053H/2010 Forfatter(e): Askill Harkjerr Halse, Stefan Flügel og Marit Killi Oslo 2010, 25 sider Den norske verdsettingsstudien, Korte og lange reiser (tilleggsstudie) Verdsetting

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing? Stipendiat Linda Hye Professor Morten Øgård

Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing? Stipendiat Linda Hye Professor Morten Øgård Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing? Stipendiat Linda Hye Professor Morten Øgård Innhold Introduksjon til «rammeverket av konkurrerende verdier» Datainnsamling De åtte kommunene sett i

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder Anne Grethe Liland,

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Statsbudsjettet 2012. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Europa økonomisk krise Statsgjelda veks Svak økonomisk vekst Budsjettinnstrammingar Noreg er godt stilt, men ikkje urørt Påverkar

Detaljer

Storbank på Sørlandet

Storbank på Sørlandet Sparebanken Sør Sparebanken Pluss Vesterveien 1 A/B Rådhusgaten 7/9 4836 Arendal 4611 Kristiansand Telefon 09 200 Telefon 38 17 35 00 www.sor.no www.sparebankenpluss.no Kristiansand/Arendal 12. mars 2013

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt.

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt. NAV kontorene i Aust-Agder sin tilgjengelighet på telefon En undersøkelse av tilgjengelighet i praksis Sammendrag: Fylkesmannen i Aust-Agder får flere henvendelser fra brukere som opplyser at de ikke oppnår

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker

Holdning til sammenslutning av Aust-Agder og Vest-Agder fylker Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Holdning til sammenslutning av og Vest-Agder fylker Innbyggerundersøkelse 29. april 24. mai 2010 Oppdragsgiver: fylkeskommune og Vest-Agder

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder

KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder Felles formannskapsmøte i K5, 12. november 2015 KOMMUNEREFORMEN Nasjonale føringer og status på Agder ass. fylkesmann Tom Egerhei Fylkesmannen i Vest-Agder Disposisjon 1. Selve reformen roller og rammer

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Regionalt politirådsmøte 2016

Regionalt politirådsmøte 2016 Regionalt politirådsmøte 2016 18.3.2016 Agder politidistrikt MÅLSETTINGER MED POLITIRÅD Politirådet skal gjennom et felles kunnskapsgrunnlag bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann

Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann Listerrådet og planstrategier Hva er regionale utfordringer? Tom Egerhei ass. fylkesmann De globale utfordringene - skal vi bidra til løsningen? Menneskeskapte klimaendringer Tap av biologisk mangfold

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 0901 Risør Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 89,6 87,9 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Plan- og økonomiutvalget VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 08.04.2014 kl. 9:00 (etter adm. utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 24/14 14/00351-4 25/14 14/00707-1

Detaljer

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Bykle kommune 1 Avtalens parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer