STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE"

Transkript

1 J -t- STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE Årsrapport for 1978 STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ØSTERNDALEN ØSTERÅS - TLF. 02/ ' m.t w m

2 Innhold INNLEDNING Organisasjonsdiagram Stab Side V VI STRÅLEHYGIENEN I NORGE ET TILBAKEBLIKK 1 STATISTIKK 10 Tilsyn 10 Undervisning 11 Persondosimetri 12 STRALEMEDISINSK SEKSJON 13 PUBLIKASJONER OG RAPPORTER 14 MEDLEMSKAP I RAD, KOMITEER, UTVALG 15 i I III

3 ADMINISTRASJON AV STRÅLEVERN i KLAGE RE 11 SOSIALDEPARTEMENTET HELSEDIREKTORATET i STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE AD HOC UTVALG BRUKER Fig. /. ORGANISASJON AV STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE AVDELING I STRÅLEVERN VED BRUK AV STRÅLING I MEDISIN PERSON DOSER UNDER- VISNING AVDEUNG II STRÅLEVERN VED BRUK AV STRÅLING I INDUSTRI OG FORSKNING Fig. 2. å 'Si

4 STAB I 1978 har Instituttets stab omfattet følgende fast ansatte, eventuelt vikarer i faste stillinger: Direktør Overlege Avdelingssjef Kristian Koren Finn Devik Leiv Berteig Jon Flatby Laboratorieførstefysiker Arne Jørgen Moe Erik-Anders Westerlund Torolf Berthelsen Halvor Fosmark Helge Aamlid Laboratoriefysiker Ingeniør Tekniker Preparant Røntgenassistent Konsulent Adm.sekretær Steinar Backe Liv Gjertsen Gunnar Saxebøl Erling Stranden Tor Wøhni Petter Arneberg Arvid Hauknes Wenche Jellum Lars Hauge Linda Kvalsund John Nyhus Thor H. Reiss Else Kirkesjøberg Astrid Mortensen (sluttet ) VI tsf 1

5 Kontorfullmektig Eva Gøytil Klokk (deltid) _ v. < Bjørg Bakkerud Åshild W. Lingaas Ruth Nielsen Ragnhild Tangnes Liv Thon (deltid) (deltid) (deltid) (sluttet ) (deltid) (fra ) ( r Kontorassistent Bodil Karlsen Kjellaug Mo Kari Thunem (deltid) (sluttet ) (vikar) Vakt- og varmemester Arne Bjørkan VII

6 i Strålehygienen i Norge Et tilbakeblikk KRISTIAN KOREN Spørsmålet om et vern mot ioniserende stråling er gammelt. Alt ved århundreskiftet, noen år etter at røntgenstrålene var oppdaget og det naturlig radioaktive element radium funnet, ble man klar over at det måtte utvises forsiktighet med stråler. Grunnen var at en del bestrålte personer viste dels tidlige, dels forsinkede forbrenninger og andre alvorlige skader. I 1923 sendte Norsk Forening for Medicinsk Radiologi et forslag til Sosialdepartementet om «foranstaltninger til å beskytte pasienter, leger og sykepleiere mot fare ved opphold og arbeid i røntgen-radium-instituttet». Det lovutkast departementet deretter utarbeidet, ble imidlertid ikke fremmet for Stortinget, bl. a. fordi det av måletekniske årsaker var for vagt. Særlig vanskelig var det fordi det ikke var fastlagt en almengyldig måleenhet for stråler. Utkastet er allikevel interessant fordi det tar opp vern også av pasienten og ikke bare betjeningen på stedet. I året 1924 begynte man i Stockholm en virksomhet som senere skulle få betydning for det kommende strålevern i Norge, ja for såvidt også andre steder i verden. Doktor, senere professor, Rolf M. Sievert, satte i gang et Fysisk Laboratorium ved Radiumhemmet for å legge grunnlaget for måleteknikken ved sykehusets strålebehandling. Laboratoriet tok derfor i første omgang ikke sikte på et egentlig strålevern, men på å utvikle intrumenter som kunne gi pålitelige mål for stråledoseringen. Sieverts etterfølgende årsrapporter viser hvorledes han fortsetter sitt utviklingsarbeide. For 1926 omtaler han en «galvanometeranordning» med hvilken han har prøvet å måle stråling i den foreslåtte internasjonale R-enhet. Videre nevner han laboratoriets «ambulerende avdeling» og opplyser at det er foretatt oppmåling av bestrålingsanleggene ved ni andre sykehus i Sverige. Rapporten for 1927 omtaler særlig oppmåling av hospitalets nyinnkjøpte radium, både før og etter at det ble pakket i tuber. Interessant er det også å se at Robert Thoræus dette år utviklet det strålefilter som senere skulle bære hans navn og som var tema for hans doktorarbeide. Thoræus hadde tydeligvis ovenatt ansvaret for den ambulerende avdeling og beretter om oppmålinger ved 17 andre sykehus, hvorav det ene var Vor Frue Hospital i Oslo. Samme rapport 1

7 omtaler et ionisasjonskammer som ble benyttet ved målinger av dosehastigheter, etter kalibrering mot lufttrykkamret ved Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Måleenheten er angitt i R etter Behnkens definisjon. Etter hva-både Sievert og Thoræus omtaler i sine bemerkninger for 1928, har virksomheten stort sett vært den samme som i det foregående år. De unnlater dog å presisere at Radiumhemmets «kanon» eller telecurieapparatur ble opp målt og tatt i bruk dette år. Heller ikke står det noe om at den II Internasjonale Radiologkongress hadde møte i Stockholm i juli, hvor en arbeidsgruppe satte seg ned og foreslo de første internasjonale normer for et strålevern. Gruppen formet en komité som fikk navnet International X-ray and Radium Protection Commitee og var forløperen for den Internasjonale Kommisjon for Strålevern (ICRP). Lauriston S. Taylor fra National Bureau of Standards har beskrevet dette i første utgave av Health Physics, 1958, mens Rolf Sievert hadde forbigått saken i sin årsrapport, på tross av den sentrale rolle han spilte. Det viktigste i Sieverts rapport for 1929 er kanskje fremstillingen av hvor omfattende laboratoriets ambulante avdeling er blitt, idet ikke mindre enn 44 røntgenbehandlingsplasser ble oppmålt. I Norge tok planene om et Radiumhospital også fast form i 1929 og da man klart så betydningen av å få en sykehusfysiker til å ta seg av stråledosimetrien i huset, ble siv.ing. N. H. Moxnes gitt oppgaven og fikk et stipendium for sin utdannelse. Han tok doktorgraden på en oppgave over kjemisk analyse ved hjelp av røntgenstråler i Göttingen i Av korrespondanse mellom Göttingen og Stockholm fremgår det at Moxnes har besøkt Sievert første gang i Moxnes ber om tilbud på et ionisasjonskammer med tilbehør- for røntgendosimetri, et elektrometer for måling av radiumpreparater og endelig et elektrometer med et fingerbølkammer for feltmålinger for en radiumkanon. Sievert svarer at dette er ikke å få i handelen, men er så enkelt at det kan lages etter publikasjonene var det fysiske laboratorium ved Det Norske Radiumhospital bygningsmessig ferdig og av korrespondansen ser man at Moxnes har hatt relativt livlig forbindelse med Sievert hva angår radiumstandardisering og utforming av en radiumkanon. Faglig er dette på linje med hva Sievert selv beretter om i det samme år, men Sievert har en interessant liten tilføyelse i sin årsrapport: hans ambulante medarbeidere har begynt å se på det røntgendiagnostiske utstyr på sine reiser. Korrespondanse fra 1932 viser at Det Norske Radiumhospital endte med å bestille en radiumkanon for 3 g radium gjennom Sievert, og at dennes medarbeider Sven Benner hadde foretatt oppmåling av en kanon. Måleenheten for bestrålingen oppgis i gram-timer. Med en ladning på 3 g kunne én behandling

8 f ( strekke seg både over 10 og 12 timer. Den offisielle åpning av Radiumhospitalet foretok for øvrig Kong Haakon i Det ser ikke ut til at 1933 er et særiig markant år for strålingsfysikken i Norge, men ellers er det rundt denne tid at dosering i R-enheten (røntgenenheten) slår endelig igjennom, slik at man for alvor kan jevnføre resultatene av strålebehandling i de ulike land. R-enheten gjør også måling av stråledoser til røntgen- og radiumbetjening virkelig interessant og givende. Tidlig i 1934 skrev Rikshospitalets overlege i radiologi, senere professor dr.med. Torleif Dale et interessant brev til Medisinaldirektøren og gir en fremstilling av radiologiens situasjon i Norge. Det fremgår at flere av landets sykehus har fått røntgenavdelinger ledet av spesialutdannede leger, men fremdeles står radiologien som den mest ubeskyttede av de medisinske spesialiteter. Fra tidligere og mindre velordnede tider har nær sagt hvem som helst sitt røntgenapparat, så ingeniør H driver røntgenundersøkelser av pasienter i Oslo sentrum, mens herr N driver med strålebehandling. Dale foreslår derfor at ikke-leger forbys å bestråle mennesker og at man må være spesialist i stråleterapi for å strålebehandle mennesker. Sykepleieren skal også være spesialutdannet, hevder Dale. Neste avsnitt i Dales brev tar for seg bestemmelsen av røntgenstrålcnes kvalitet og kvantitet og betydningen av å få en «noenlunde eksakt» dosering av strålene for heldige resultater av røntgenbehandlingen og for beskyttelse av pasienter og personale. Det er interessant å merke seg at Dale er så tidlig ute med å tenke på pasientenes unødvendige bestråling. Dale peker på at Radiumhospitalet har fått et fysisk laboratorium for et par år siden med en fysiker, dr. Moxnes, som har skaffet seg så megen erfaring i dosimetri at man kunne dra videre nytte av ham og få ham til å utføre ambulerende oppmåling av norske røntgenapparater, i likhet med den ordning man har i Sverige. Dale presiserer at han ikke bare sikter til terapiapparater, men også mener at alle diagnostikkapparater bør underkastes offentlig kontroll. Med dette lanserer han faktisk tanken om en statlig institusjon som skal forestå radiologisk strålefysikk og nødvendig tilsyn. Dale slutter med å si at han på vegne av Norsk Forening for Medicinsk Radiologi ber Medisinaldirektøren om å ta saken opp til velvillig overveielse, og gjennom gjenpart til Den Norske Lægeforenings Centralstyre ber han om støtte. Vel et år senere skriver Dale i 1935 et nytt brev til Medisinaldirektøren og presiserer da samtidig hvilke oppgaver han mener Kontrollaboratoriet bør ta på seg. Det må ha en bestyrer og en assistent som begge er fysikere, for å overkomme arbeidet. Han har snakket med Moxnes om det faglige opplegg og med f m

9 Radiumhospitalets direktør, dr.med. S. A. Heyerdahl om passende lokaliteter. Heyerdahl svarer at Laboratoriet kan få husvær innen Radiumhospitalet. Dale slutter med å be Medisinaldirektøren om å konferere med Heyerdahl og så oversende hele saken ti! Det Medisinske Fakultet til behandling. I desember samme år, 1935, meddeler dekanus, Otto Lous Mohr, at fakultetet har gitt saken sin tilslutning. Utviklingen må deretter lia vært rask, for allerede 25. jan skriver Moxnes i et brev til Sievert at det nå «er meningen at det skal opprettes et Medisinalveseræts fysiske laboratorium hvis første oppgave det er å kontrollere og oppmåle alle terapi- og diagnostikkanlegg i landet, både de private og offentlige. Dessuten skal Laboratoriet ta vare på radiumoppmålingen». Sievert svarer omgående ved å sende redegjørelser over sitt laboratoriums oppgaver og innredninger. I mars måned 1936 går Dale igjen i bresjen for Laboratoriet i et nytt brev til Medisinaldirektøren. Han konkretiserer laboratoriets oppgaver ytterligere på grunnlag av informasjonen fra Sievert og nevner i forbifarten også en form for kvalitetskontroll av medisinsk røntgenutstyr. Dale peker på at det er rimeligst å henlegge det planlagte laboratorium til lokaler ved Radiumhospitalet og antyder forsiktige driftsutgifter, som han foreslår dekket av avgifter for utførte undersøkelser. I et brev av 22. mai 1936 slutter Medisinaldirektøren seg til forslaget og anbefaler Sosialdepartementet å opprette Laboratoriet som en statsinstitusjon. Sosialdepartementet reagerer ved å spørre Rikshospitalets direktør om ikke en slik statsinstitusjon passende burde få plass ved Rikshospitalet. Da det nettopp planlegges en ny røntgenfløy ved hospitalet, går direktøren til professor Dale og vil vite hvor stor byggeflate som må komme i tillegg. Svaret er ca. 100 m 2 netto, og dette vil ifølge arkitekten øke byggeomkostningene med kr ,. Dermed er det duket for en liten «dragkamp» mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet og de økonomiske vurderinger av de relative omkostninger ved å legge Laboratoriet til det ene eller annet sted. Den reelle prisforskjell er ikke stor, men man viser en i dag forbløffende ærbødighet overfor det å gi ut Statens midler. Det vil falle litt dyrere å innrede Laboratoriet ved Rikshospitalet og man spør Universitetets fysiske institutt til råds. Professor Sem Sæland mener at det kan være visse faglige fordeler ved å legge institusjonen til Rikshospitalet. Kreftkomitéen ble også forespurt, men svarer den 1. februar 1937 at man ikke har mottatt fyldestgjørende dokumentasjon og et avskåret fra å ta et standpunkt. Da det begynner å haste med et standpunkt på grunn av bevilgningene til Rikshospitalets røntgenfløy, ber Sosialdepartementet i mai 1937 om at Riks- f

10 hospitalets direktør setter sammen et utvalg til å vurdere plasseringen. Professor Sæland skai være formann, professor Dale skal representere Rikshospitalet og en ikke navngitt person skal representere Radiumhospitalet. (Det ble overlege Rolf Bull-Engelstad.) Som sekretær skulle utpekes Moxnes. Utvalgets innstilling var ferdig 30. november 1937 og flertallet gikk inn for plassering ved Rikshospitalet. Det rådet full enighet om det budsjett man skulle foreslå for Laboratoriet og at det måtte utarbeides konkrete forskrifter for driften. Den juridiske medarbeider ved utformingen av forskriftene var sekretær G. Randers-Pehrson i Sosialdepartementet og han meddelte Moxnes i mars 1938 at proposisjonen var ferdig og skulle sendes til Stortinget. Den resulterende «Røntgenlov» var datert 18. juni Allerede 23. mai 1938 gjorde Stortinget et vedtak om at «et fysisk laboratorium for kontroll av røntgenanlegg m.v.» skulle opprettes og legges til Rikshospitalet, og direktøren ved hospitalet ble anmodet av Sosialdepartementet om sammen med Dale og Moxnes å utarbeide en organisasjonsplan. Det skulle også utarbeides et budsjettforslag for 1939/40 i form av et underbudsjett for hospitalet. Når det gjaldt lønnspostene ble nok summene en del barbert av departementet, for de ble fastlagt til følgende årlige beløp: Bestyrer (dr.phil. + siv.ing.) kr. 9000, Kontrollfysiker (siv.ing.) kr. 5400, Kontorassistent kr. 2350, Selv den gang var dette nær grensen til eksistensminimum, ja helst under for kontorassistenten. For å gjøre en lang historie kort, ble Laboratoriet åpnet på Rikshospitalet den 1. juli 1939 og den lille stab besto av: N. H. Moxnes, styrer K. Koren, kontrollfysiker I.-S. Dahl, kontorassistent En del av det viktigste utstyr var kommet i hus, inklusive to Victoreen elektrometre fra USA, hvert med et ionisasjohskammer for 100 R og et for 10 R. Ikke minst fordi krigen kom og landet ble okkupert 3/4 år senere, skulle disse to instrumenter komme til å bli uvurderlige for Laboratoriets innsats i krigsårene. Instrumentene hadde vært kalibrert ved Standardiseringslaboratoriet i Washington D. C. og måtte ikke beskadiges. De ble derfor voktet som klenodier under de primitive transportforhold ved inspeksjonsreisene. Da det også var vanskelig å få reservedeler til landets medisinske røntgenutstyr, ble de

11 i viktigste apparater kjørt med nedsatt belastning under krigen for å oppnå øket levetid. Da man hevdet at gangren som følge av skuddsår under kamphandlinger kunne bestråles med små doser av bløt røntgenstråling, ble passende doseringstabeller for slik behandling utarbeidet i stillhet for en del sykehus. Ved én anledning kom Laboratoriet noe i klemme under krigen. Tuberkulosen var den gang meget utbredt i Norge og da tyskerne stillet et mobilt skjermbildeutstyr for thorax-undersøkelser til disposisjon, var dette unektelig velkomment. Tyskerne ønsket imidlertid at apparatet skulle betjenes av hirdfolk i NSuniform. Helsedirektoratets Tuberkulosekontor og Laboratoriet måtte i fellesskap opp i stortingsbygningen for å avverge dette. Avgjørelsen ble overlatt den da kjente tyske radiolog, professor Hohlfelder, som selv om han var forkledd som oberst var enig i at helsen måtte gå foran politikken. Da krigen var over, ble det etter hvert klart at Laboratoriet måtte ta på seg nye oppgaver, i førse rekke kontroll av røntgenutstyr hos landets mange tannleger og de industrielle røntgenapparater som ble innkjøpt for materialundersøkelser ved skipsverft o.l. Dette ble det også gitt hjemmel for i Forskrifter om tilsyn med røntgenanlegg og radium m.v. av Staben måtte derfor utvides, først med én kontrollfysiker i 1947 (siv.ing. S. Maudal), én i 1953 (cand.real. J. Flatby) og én i 1956 (cand.real L. Berteig). Med en stab på fem fysikere hadde Laboratoriet etter hvert fått kapasitet til en viss arbeidsfordeling og spesialisering, og man kunne gå løs på visse måletekniske undersøkelser og konstruksjonsoppgaver av betydning for tilsynsarbeidet. De første publikasjoner av observasjonsresultater ble gitt ut i disse år. Interessant er også å merke seg at en apparatur av egen konstruksjon for absolutt måling av røntgenenheten var tatt i bruk i denne periode. I november 1956 døde Moxnes etter noen tids sykdom og Koren overtok sjefstillingen. Etter en avtale mellom Moxnes og professor Leiv Kreyberg ble dr.meii Finn Devik ansatt ved Laboratoriet i 1957 som overlege og med strålebiologi som spesialitet, slik at institusjonens kompetanseområde ble betraktelig utvidet. Etter noen innledende forsøk året før, ble personaldosimetrien startet og organisert i Ved hjelp av kontrollfilmer som ble sendt frem og tilbake i posten, kunne man begynne å overvåke bestrålingen av personer ansatt ved røntgenavdelinger o.l. Det er merkelig i dag å tenke på at det i begynnelsen var en del motstand mot personaldosimetrien, fordi den ble sett på som en slags innblanding i interne arbeidsforhold. For tiden er det vanskelig å imøtekomme alle anmodninger om måling av persondoser. Det skjedde ellers mot slutten av 1950-årene en rekke begivenheter som fikk betydning for strålehygienen i Norge også. Forskjellige radioaktive isotoper,

12 A eller radionuklider som vi gjerne sier i dag, ble etter hvert tilgjengelige for både medisinske og industrielle formål. For best mulig å styre distribusjon, transport, bruk og deponering av de radioaktive stoffer, ble det i FN-regi gjennomført to internasjonale kongresser i Geneve og opprettet et Internasjonalt Atomenergibyrå med sete i Wien. I Paris skapte OECD en egen avdeling for kjerneenergi, og Den Internasjonale Arbeidsorganisasjon (ILO) utformet sin konvensjon for vtm av strålearbeidere. De nevnte organisasjoner baserte alle sine vernetiltak på de dosegrenser som Den internasjonale kommisjon for strålevern (ICRP) etter hvert hadde bestemt seg for å anbefale. På denne måte kom strålevernet i de ulike land etter hvert på samme linje og gjorde samarbeidet over grensene lett. Etter hvert som staben ble større ved Laboratoriet, ble det muiig å gå ut med opplysningsarbeide og undervisning, som et ledd i bedringen av landets strålevern, ved å gjøre brukerne av alt utstyr stadig mer strålebevisste. Mest nærliggende var det å nå frem til personale innen den medisinske sektor, men allerede i 1959 ble det også gjennomført et kurs for industrifolk om strålebruk. Resultatene av kursvirksomheten var så lovende at de har oppmuntret til stadig stigende innsats på undervisningsfronten, inklusive utgivelse av undervisningskompendier fikk Rikshospitalet behov for Laboratoriets lokaler, så Laboratoriet ble flyttet til Radiumhospitalet, hvor det ble tilbudt lokaler for en overgangsperiode. Denne «overgangsperiode» skulle komme til å vare i 14 år. I slutten av 1950-årene gjennomførte verdens atommakter en del prøvesprengninger av kjernefysiske våpen og dette førte til et globalt nedfall av radioaktive stoffer. Laboratoriet hadde på den tid ikke overskudd til å engasjere seg sterkt i målinger av nedfall, men gikk allikevel til innkjøp av en del måleutstyr, slik at visse observasjoner kunne gjennomføres. Straks etter overflyttingen til Radiumhospitalet, tok fornyede prøver av atomvåpen til og steg til nye høyder. De nordiske strålevernsinstitusjoner besluttet samlet å vurdere konsekvensene av og tiltak mot det radioaktive nedfall. Fra norsk side var hele Statens råd i strålehygieniske spørsmål under ledelse av direktør dr.med. R. Eker involvert i disse overlegningene. Laboratoriet inngikk et måleteknisk samarbeide med fysikere ved Radiumhospitalet. Det viste seg at Norge var et meget interessant område måleteknisk sett, både på grunn av de breddegrader som landet strakte seg over og fordi nedbørsfordelingen ga et bestemt mønster for fordelingen av nedfallet fra de høyere luftlag. Da det ble foretatt prøvesprengninger på Novaja Zemlja, kunne man i tillegg måle nedfall ført direkte med vinden til Øst-Finnmark. Det var

13 adskillig uro både i den nordiske presse og befolkningen, slik at folk flest ble meget strålebevisste etter hvert. Den radioaktive forurensning av jorden nådde aldri slike høyder at det ble satt inn generelle mottiltak, men stormaktene innså etter hvert at de måtte stoppe med sine prøvesprengninger for ikke å forgifte verden. I 1963 ønsket Helsedirektoratet opprettet et måleteknisk beredskap for måling av radioaktivitet i drikkevann og matvarer og ca. 80 målestasjoner ble stillet opp rundt omkring ved landets helseråd. Opplegget ble administrert av Laboratoriet og fikk benevnelsen LORAKON, som er en forkortelse for «lokal radioaktivitetskontroll». Heldigvis har det nå etter prøvestoppen over en drøy ti-årsperiode vri mulig å observere hvorledes den generelle kontaminasjon etter hvert har dødd hen og nå nådd et meget lavt nivå. I 1964 hadde Laboratoriet bestått i 25 år og man markerte jubileet ved å forandre dets tittel til Statens Institutt for Strålehygiene (SIS), en benevnelse som klarere viste tilknytningen til Helsedirektoratet. Går man igjennom Instituttets årsrapporter for 1960-årene, ser man en jevn og forsiktig vekst i utviklingen. Det regelmessige tilsynsarbeide omtales, personaldosene blir sammenlignet fra år til år og det gis jevnlig konsultasjoner angående innredninger av sykehus, klinikker, tannlegekontorer, verksteder osv. Egen helsefysikktjeneste ble etter hvert foreslått på noen av de større sykehus, ved universiteter og lignende institusjoner. Undervisningstilbudet øker stadig. I tillegg er det en god del målrettet forskning innen strålefysikken og strålebiologien. Enhetsapparaturen for dosestandardisering ble stadig perfeksjonert av Maudal og jevnføring med observasjoner i andre land var meget tilfredsstillende innen alle energiområder. Instituttet blir stadig mer internasjonalt engasjert med diverse komitémedlemskaper, bl. a. innen ICRP, og med større og mindre konsulentoppgaver. Noen fagmedarbeidere har hatt oppdrag for FN og andre organisasjoner. En rekke utenlandske spesialister besøkte instituttet, delvis i utdannelsesøyemed. På nordisk hold ble man enig om å harmonisere de nordiske strålevernsforskrifter på basis av felles tolkning av de internasjonale rekommandasjoner fra ICRP, ILO m. m. Oppgavene viste seg å bli så omfattende at arbeidet fortsatte innover i 1^70-åfene, for så å bli publisert i 1976 som «RADIATION PROTECTION. Recommendations in the Nordic Countries». I løpet av 1970 ble planene for Instituttets forestående nybygg på Østerås i Bærum godkjent og det ble mulig å legge en ny dimensjon til alle fremtidsplaner med hensyn til laboratoriearbeider, undervisningsopplegg m. v. Foruten det mer eller mindre rutinemessige tilsynsarbeide og administrativ 8

14 oppfølging av dette, kan det nevnes en rekke saker som Instituttet tok seg av i første halvpart av 1970-årene. Det ble tydelig at all form for undervisning etter hvert fikk stor betydning for gjennomføring av strålevernet og derfor måtte gis høy prioritet. I 1973 ble det utgitt i bokform et forelesningskompendium med tittel «Strålefysikk, stråleterapi, strålehygiene, strålebiologi» og dette har vært et godt undervisningsgrunnlag for landets radiografskoler, for LORAKONpersonalet, for autorisasjonskurs i industriell radiograf!, for ambulant forelesningsvirksomhet kombinert med inspeksjonsbesøk m.m. For det samme tidsrom må man si at den medisinske røntgendiagnostikk har fått nytt omfang, noe som har vist seg som en mindre økning av stråledosene til spesialpersonalet og de undersøkte pasitnter. Det dreier seg særlig om tomografi og ikke minst angiografi av ulike kroppsregioner. I denne forbindelse har det vært av interesse å se nærmere på de billeddannende sider av radiografien, særlig følsomhet av røntgenfilm og forsterkerfolier. Derfra var veien kort til en analyse av de faktorer som bidrar til å gi god kvalitet til et røntgenbilde. Omsetningen av radionuklider for bruk innen medisin, forskning og industri har stadig vært stigende og for å ha oversikt over anvendelse og den etterfølgende disponering har Instituttet funnet å ville stille opp oversikter over alle forsendelser. Den naturlige forekommende gass radon er radioaktiv og etter hvert er den blitt gjort til gjenstand for stadig økende interesse. Man trodde opprinnelig at man spesielt måtte være på vakt mot den i gruver med særlig uranholdig malm, men det har vist seg at det også kan komme betydelige mengder radon fra vanlig fjell og sand og gi uønskede konsentrasjoner i gruver og dårlig ventilerte bygninger. Instituttet har derfor etter hvert måttet øke sine radonmålinger med tanke på mulige tiltak. Hva gjelder strålebiologiske forsøk, så har denne forskning særlig vært konsentrert rundt tarmens og hudens reaksjoner under varierende betingelser hos forsøksdyr. Som forsøksobjekt ved studier av strålevirkninger i huden er det benyttet en hårløs musestamme. Stadig flere personer har beskjeftiget seg med de biologiske virkninger av stråler som ikke er ioniserende men allikevel potensielt helseskadelige. Instituttet har derfor i flere år studert litteraturen angående virkning og observasjon av mikrobølger og laser, med det mål for øyet at tilsynet med slik stråling skulle inngå i Instituttets mandat. Den 13. mai 1975 flyttet Instituttet inn i sitt nybygg i Østerndalen 25 på Østerås. Instituttets virksomhet etter denne tid er foreløpig ikke historikk.

15 Statistikk TILSYN Tilsynsområde Antall utførte tilsynsoppdrag Medisinske røntgenanlegg: Oppmåling av røntgenterapianlegg Herav: Nytt eller utskiftet, fullst. skjerm.kontroll Akselleratoranlegg, Haukeland sh. Oppmåling etter rørskifte/reparasjon Kontroll av røntgendiagn.ahlegg (ett til flere app.) Herav: Nye avdelinger Dentalrøntgenppparater Apparater hos kiropraktorer Apparater hos veterinærer Typekontroll (dentalrøntgen) Tilsyn innen industri og forskning m.v.: Industriell radiograf! Industrielle kontrollkilder Røkdetektorer med strålekilde (typekontroll) Strukturrøntgen Gruver og andre bergrom Radon i bolighus Transport av radioaktive stoffer Oljeboringsplattformer LoRaKon-stasjoner IsotoplaboratorJer for medisin, industri og forskning Ikke-ioniserende stråling Mikrobølgeovner (typekontroll) Atomreaktorer Beredskap atomskipsanløp ' ca

16 UNDERVISNING Undervisningens art Timer Deltagen Arrangør 'v i- Radiografskolen, Rikshospitalet Radiografskolen, Ullevål sykehus RadiograMolen, Haukeland sykehus Radiografskolen, Tromsø Overbygn.kurs for rtg.sykepleiere Kurs for rtg.sykepleiere, Lørenskog Etterutdanningskurs for radiologer Strålehygiene og strålebiologi for medisinere Kodak-kurs Philips-kurs (2) Statens sykepleierskole Statens skjermbildefotografering Revmatismesykehuset, Oslo Drammen røntgeninstitutt A/S Veterinærmøte, Oslo Demonstrasjoner ved SIS Nordisk Forskerkurs, Uleåborg WHO-kurs (diverse foreleninger) SIS Univ. i Oslo Kodak Philips SIS SIS SIS Autorisasjonskurs - kontrollkilder Autorisasjonskurs - kontrollkilder Autorisasjonskurs - radiografi Autorisasjonskurs - radiografi Autorisasjonskurs radiografi Radiografi I, Veritas Radiografi I, Veritas Radiografi II, Veritas Radiografi II, Veritas Radiografi for engelsktalende Strålevernskurs, Agder Ing. høgskole Strålevernskurs, Veglaboraioriet Strålevernskurs, NTH Strålevernskurs, Arbeidstilsynet Målekurs, IFA, Kjeller LoRaKon-kurs Strålevern Sykehusberedskap Strålevern Atomskipsberedskap Stråleverninformasjon å 1 time SIS Autronica/SIS SIS SIS SIS DNV/SIS DNV/SIS DNV/SIS DNV/SIS DNV/SIS AIH Veglab./SIS NTH/SIS Arb.tils./SIS IFA/SIS SIS SIS Forsvaret/SIS SIS 11

17 PERSONDOSIMETRI Dosefordeling for ulike yrkesgrupper (1978) 'ir r Dose i mgy Yrkesgrupper Dose til hele kroppen <15.0 mgy >50 mgy <250 mgy Dose til hender >750 mgy Ljger ved rtg.avd. og inst. Personell ved rtg.avd. og inst. Leger ved øvrige avd. Personell ved øvrige avd. Personell ved Univers, og høgskoler Personell ved industriell radiogr. Personell ved odont.inst. og tannkl Dosefordeling ved institusjoner med egen filmtjeneste (1978) Dose i mgy Institusjoner Dose til hele kroppen Dose til hender Dose til Th.gl. og hud <15.0 mgy >50 mgy <250 mgy >750 mgy <100 mgy >300 mgy Det norske Radiumhospital Universitetet i Oslo Inst. for Atomenergi Halden Inst. for Atomenergi Kjeller Forsvarets Forskningsinstitutt Fysisk inst. Universitetet i Bergen

18 Strålemedisinsk seksjon Virksomheten ved den strålemedisinske seksjon var i 1978 i stor utstrekning knyttet til utredningsarbeider, for en vesentlig del for Kjcrnekraftutvalgci, som ble oppløst 2. juni Utredningsarbeid i Utvalg for vurdering av ikkeioniserende strålings biologiske virkning er av stor betydning for Statens Institutt for Strålehygiene, fordi instituttet i Kgl. resolusjon av 23. januar 1976 ble gitt ansvar for helsevern også mot ikke-ioniserende stråling. Utvalget hadde ti møter; formann er overlege Devik. Det rådgivende utvalg for klinisk utprøving av radiofarmaka hadde ingen møter i Dette utvalget er oppløst fra 1. januar For øvrig har virksomheten vært løpende saksbehandling i nært samarbeide med Fysisk seksjon, samt undervisning i strålebiologi og strålehygiene for radiografer, medisinske studenter, og ved en rekke kurser. I sin egenskap av dosent i radiopatologi har overlegen i strålehygiene i 1978 fungert som undervisningsleder ved Institutt for patologi. Et eksperimentelt arbeid over røntgenstrålings virkning på vekstregulerende stoffer i hud, som er utført sammen med professor Elgjo, ble publisert. 13

19 Publikasjoner og rapporter Devik, F. & Elgjo, K. Stranden, E. and Wøhni, T. Fosmark, H. Flatby, J. Wøhni, T. Stranden, E. Backe, S., og Fosmark, H. Stranden, E. ; i Westerlund, E.-A., 11 Berthelsen T. og i Jellum, W. «Growth regulation in X-irradiated mouse skin. The possible role of chalones». Int. J. Radiat. Biol., 1978, vol. 34, no. 2, «The new ICRP concept of person dose related to the exposure for radiation qualities used in industrial radiography». Health Physics, 35, 1978, «Stråledoser ved røntgendiagnostikk i Norge». Nordic course for scientists. Small radiation doses and their biological effects in radiological diagnostics. STL - B 22. Helsinki. (June 1978). «Radiation dosimetry in Egypt, Pakistan, Iran and Jordan». WHO Report EM/ICP/RAD/ool. (July 1978). Fantommålinger av sammenhengen mellom organdoser og filmholdereksposisjon for noen aktuelle strålekvaliteter og geometrier i industriell og medisinsk radiografi». Nordiska Sällskap För Stralskydd's 5. ordinære møte i Visby. (Sept. 1978). «Radon i norske boliger». Nordiska Sällskap för Stralskydd's 5. ordinære møte i Visby. (Sept. 1978). «Røntgendiagnostikkapparatur på kommunale og private sykehus i Oslo. _ En vurdering av eldre og slitt utstyr med tanke på utskiftinger og nyanskaffelser». SIS, sept «Radon i boliger, et strålehygienisk problem.» Symposium om Økotoksikologi nov. 1978, p.p «137 Cs i norske samer våren 1978». Rapport til Helsedirektoratet. 14

20 Medlemskap i råd, komiteer og utvalg Instituttet har i 1978 vært representert i: International Commission on Radiological Protection (ICRP) Committee 4. OECD/Nuclear Energy Agency. Committee on Radiation Protection and Public Health. OECD/NEA Expert group on: Radiation Protection Standards for Building Materials. OECD/NEA Expert group on: Implementation on Radiation Protection Standards for Ionization Chamber Smoke Detectors. International Radiation Protection Association (IRPA) (Membership Committee). International Electrotechnical Commission, (IEC), subcommittee 62. Joint IAEA/WHO Advisory Group on the Basic Requirements for Personell Monitoring. Nordisk arbeidsgruppe for strålevernsnormer ved industriell radiograf i. Nordisk arbeidsgruppe i dosimetri. Diverse andre nordiske arbeidsgrupper innen instituttets fagområder. Radioactive Transport Study Group (ad.hoc. gruppe under IAEA). Nordisk selskap for strålevern, formann, viseformann. Utvalget til vurdering av sikkerhetsforholdene i forbindelse med kjernekraftverk (Kjernekraftutvalget). Rapport NOU 35 A & B (1978). Statens Atomtilsyn. Atomskipsrådet. Det interdepartementale utvalg for oljesaker. Sikkerhetsutvalget ved Institutt for Atomenergi (SIS har observatørstatus). Norsk Elektroteknisk Komite (Strålesikkerhet ved elektriske apparater som røntgenapparater, mikrobølgeapparater og lasere). Rådet for teknisk terminologi. 15

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1984 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLcx nr. 5/85 Datatilsynet ÅRSMELDING 1984 Universitetsforlaget AS Oslo Universitetsl'orlaget AS 1985 ISBN 82-(X)-07653-9 Printed

Detaljer

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE ISSN 0800-4137 RAPPORT STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE NATIONAL INSIITUII-: OF RADIATION HYGIF.NK Osterndalen 25 P O Box 55. N-1345 Osleras. Norway STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE &S-- 1987 : 4

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Strålevern Rapport 2005:21 Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Norwegian Radiation Protection Authority

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004

KRANTEKNIKK. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 1 2004 KTF 1979-2004 Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks 73, 1325 Lysaker Telefon: 67 52 60 10 Telefax: 67

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

DATATILSYNET. Årsmelding 1985 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET

DATATILSYNET. Årsmelding 1985 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET DATATILSYNET Årsmelding 1985 COMPLEX DATATILSYNET UNIVERSITETSFORLAGET CompLex nr. 5/86 Datatilsynet ÅRSMELDING 1985 U niversitetsforlaget AS O slo Universitetsforlaget AS, 1986 ISBN 82-00-07835-3 Printed

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse

AS Haugaland Industri. 40 år i fremgang, vekst og fornyelse AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Geirmund Ihle AS Haugaland Industri 1964 2004 40 år i fremgang, vekst og fornyelse Haugesund, mars 2004 ISBN: 82-303-0173-5 Tekst:

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Strålevern Rapport 2003:6 Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Reistad

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool

tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool NFT 2/1994 Naturskadeforsikring Norsk Naturskadepool av advokat Erling Rikheim, tidligere direktør i Norges Forsikringsforbund og styremedlem i Norsk Naturskadepool Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Strålevern i utdanningene for helsepersonell

Strålevern i utdanningene for helsepersonell StrålevernRapport 2014:5 Strålevern i utdanningene for helsepersonell Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk Referanse:

Detaljer

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner

Bergljot Baklien og Unni Krogh. Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Bergljot Baklien og Unni Krogh Prosessen, planen og politikken Rusmiddelpolitiske handlingsplaner SIRUS Rapport nr. 2/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2011 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer