Markedsrapport Q2 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport Q2 2008"

Transkript

1 Markedsrapport Q Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir Norsk Næringsmegling Status utleie Side 10 Glitnir Norsk Næringsmegling Kvadraturen - Oslos svar på Gamla stan Side 12 Union Eiendomskapital Aktiv forvaltning skaper verdier Side 16 Property Group AS

2 leder Fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet og flere salgstransaksjoner til høsten prisforventningene til kjøpere og selgere. Bankenes økte krav til egenkapital og risikopremie har, kombinert med har sysselsettingen økt betydelig spesielt de to siste årene og også innen kontoryrkene. Resultatet har vært høy Første halvår har vært preget av høy aktivitet i utleiemar- høyere risikofri avkastning, bidratt til en yieldøkning på 50 arealabsorpsjon og arealledigheten er nå på kun snaue 5 % Gliitnir property group kedet, men færre salgstransaksjoner. Totalt sett forventer vi et litt bedre transaksjonsmarked til høsten i tråd med at kjøpere og selgere gradvis kommer hverandre i møte. Videre venter vi fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet som følge av vedvarende høy flytteaktivitet. I våre makroanalyser har vi basert oss på et scenario som kort fortalt innebærer at vi er inne i en to-års periode med lav vekst hos våre handelspartnere, men høyere vekst i Kina, India og Russland. For Norge vil veksten avta kraftig, 150 punkter. Prisfallet gjelder de fleste typer eiendommer særlig i randsonene. Vi erfarer imidlertid lavere yieldøkning for eiendommer med attraktiv beliggenhet og høy standard. Videre har det vært mindre kapitaltilstrømning til fondene den siste tiden, som har ført til at fondene har kjøpt færre eiendommer. Budene har således ikke kommet opp i nivåer som tangerer selgernes prisforventninger. Videre har turbulensen i de internasjonale finansmarkedene bidratt til en generelt avventende holdning blant investorer. Makroprognosene viser imidlertid forventninger om at i hovedstaden. Mange bedrifter har vokst ut av sine lokaler og er på flyttefot. Historisk har sysselsettingsveksten virket med et tidsetterslep på ett til to år med hensyn til flytteaktiviteten. Kombinert med fortsatt kraftig sysselsettingsvekst i år ligger det til rette for vedvarende høy aktivitet i utleiemarkedet de nærmeste årene. Tilførselen av arealer har ikke dekket opp etterspørselsveksten de siste par årene. Konsekvensen har vært kraftig vekst i utleieprisene, særlig i I fjor var stigningen størst for prestisjesegmentet som økte med om lag 50 %, men også de fleste andre men vi står likevel overfor tre gode år med en gjennomsnit- bankmarkedet gradvis blir normalisert i tråd med at konse- segmenter fikk en betydelig oppgang i oppnådde utlei- telig BNP-vekst for fastlandet på 2,6 %. Arbeidsmarkedet kvensene av sub-prime krisen blir avdekket. Bankene vil epriser. Vi opplever nå større variasjon i leiepristendensene vil være stramt og arealbehovet er svakt økende. Vi ser sannsynligvis også i større grad måtte komme lånetakerne avhengig av beliggenhet. Leieprisveksten flater ut i de fleste også konturene av lavere rentenivå inn i i møte for å opprettholde utlånsvolumet. Det vil således områder. Blant annet for Sandvika erfares økende priser i kunne bli grunnlag for at færre transaksjoner blir hindret av tråd med svært lite tilgjengelige arealer. Vika/ Aker Brygge Transaksjonsmarkedet var ekstraordinært høyt i 2006 og finansieringsproblemer. Vi venter også at flere av selgerne utgjør et eksempel på et område med et beskjedent fall i 2007 (hhv. 68 og 53 mrd. kroner) blant annet relatert til kommer kjøperne i møte fordi alternativet vil kunne være at utleieprisene (få kontrakter inngått). etableringen av de børsnoterte selskapene Norwegian de må være svært tålmodige. Property og Scandinavian Property Development, og Konklusjon: Vi venter flere eiendomstransaksjoner til høsten et voksende marked for eiendomsfond. Det lave trans- De fire siste årene har den økonomiske veksten vært 5 % og fortsatt høyt aktivitetsnivå i utleiemarkedet, men veksten aksjonsvolumet hittil i år skyldes større avstand mellom i gjennomsnitt for fastlandet. I kjølevannet av oppgangen i leieprisene flater ut. 02 Glitnir markedsrapport Q2 2008

3 innhold Gjesteartikkel: Kjøpesenterstopp neppe veien å gå...4 Eksempler på solgte eiendommer Markedet for salg av næringseiendom Status utleie...10 Kvadraturen: Oslos svar på Gamla stan Eksempler på inngåtte leiekontrakter Union Eiendomskapital...16 Internasjonal økonomi...18 Norsk økonomi Arbeidsmarkedet...20 Renter Prisvekst Handel og handelssteder Børs Hotellmarkedet Byggmarkedet...26 Boligmarkedet Ansatte i Glitnir Property Group Gliitnir property group Glitnir markedsrapport Q

4 Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Foreningen Næringseiendom består av de fleste av landets viktigste eiendomsutviklere. Et av de viktige satsningsområder er miljø, både oppføring og drift av eiendommer. Foreningen har et nært samarbeid med Grønn Byggallianse. Regjeringen vil innføre en ny rikspolitisk retningslinje Nødvendigvis ikke miljøvennlig annen bolignær service, eller for å si det på en annen for kjøpesentre. Foreningen er av den oppfatning at Forbudet mot etablering av større enheter, vil føre til flere måte, forslaget vil medføre at for eksempel plasskre- dagens plan- og bygningslov neppe åpner for det mindre virksomheter over et større geografisk område som vende virksomhet vil fortrenge boliger og annen bebyg- Gliitnir property group Arne Slettebøe Daglig leder Foreningen Næringseiendom omfang regjeringen foreslår. Men på den annen side vil forslaget til ny plan- og bygningslov gjøre det, men den er ennå ikke vedtatt og vil ventelig ikke tre i kraft før i Regjeringen burde derfor i det minste vente til ny lov trer i kraft. Dagens lov åpner kun for begrensede rikspolitiske retningslinjer, men dette forslaget som nå foreslås er ikke begrenset, men riksdekkende og kan sees på som i strid med 17-1 annet ledd i pbl. opplagt vil øke trafikken og byspredningen. I dag ligger det mange arealkrevende virksomheter som genererer trafikk inn i tettstedene. Det er en kjensgjerning at den bilbaserte handlingen, med to utearbeidende i en familie, for mange er nødvendig, dette ofte kombinert med barn som skal hentes/bringes. Når man ikke kan samle ulike deler av handelen på en fornuftig måte, vil det generere mer trafikk. Spesielt siden forslaget omfatter det meste av handel og service. gelse i sentrum. Dette vil også medføre økt biltrafikk. Forslaget synes ikke å ta i betraktning at en stor del av detaljhandelen er bilbasert og/eller plasskrevende. Mange fylkesplaner har en meget snever definisjon av hva som er sentrum av byer og tettsteder, og har heller ikke i tilstrekkelig grad definisjoner av randsoner for etablering av for eksempel nødvendig bilbasert handel eller handel for plasskrevende varer. Dermed er det begrensede arealer for etablering av handel over 3000 m 2. Dette vil i sin tur medføre press på allerede Forslaget gir en rekke konsekvenser. Det vil gi juridisk Virksomheter som hagesentre, hotell, salg av bil, båt, begrensede sentrumsarealer. Vi kan ikke se at det er binding for planer som i dag bare er retningsgivende campingvogner og landbruksvarer med mer, vil være ønskelig med plasskrevende virksomhet, f eks salg av og som ikke er utarbeidet med juridisk binding for øye, omfattet av forslaget. Dette er svært forskjellige virksom- biler, i sentrumsområdene. med andre ord vil nye retningslinjer i hht til forslaget gis heter som avstedkommer ulik trafikal belastning, men det tilbakevirkende kraft. er ikke differensiert mellom disse i forslaget uten noen I forslaget heter det at hensikten er å styrke eksisterende nærmere begrunnelse. Hvorledes dette lar seg kombinere by- og tettsteder og bidra til miljøvennlige transportvalg, Med et pennestrøk oppheves vedtatte kommunale planer med andre rikspolitiske retningslinjer som samordnet dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, der alle med interesse allerede har hatt full innsigel- trafikk- og arealdisponering, kan være en annen sak. bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som sesrett. På mange måter blir dette en statlig overkjøring ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en som skaper et demokratisk underskudd i forhold til Etter vår mening ville det vært gunstigere om store mer bærekraftig og robust by- og tettstedutvikling og kommunenes planmyndighet. arealer i tettbygde strøk ble frigitt til boligbygging og begrense klimagassutslippene. For å oppnå dette forbys 04 Glitnir markedsrapport Q2 2008

5 eksempler på solgte eiendommer de siste tre måneder etablering/utvidelse av kjøpesentre som ikke er i samsvar med fylkesplan eller fylkesdelplan. Hvor slik plan ikke foreligger, forbys etablering/utvidelse av kjøpesenter på mer enn 3000 m 2 bruksareal. Vi tror at dette er en løsning som inviterer til etablering av flere mindre enheter som vil ligge spredt. Dette vil i sin tur føre til økt trafikkbelastning og byspredning. Forslaget inviterer til kreative løsninger for å unngå grensene som er satt. I tillegg kommer at trafikken i sentrale områder også vil øke som en konsekvens av at nyetablering i større grad vil måtte skje sentralt. Den bilbaserte virksomheten vil ikke medføre redusert trafikk som følge av at for eksempel salg av byggvarer etableres sentralt. Salg av Greverudsenteret Selger: Ragde Eiendom Kjøper: Kjøper tilrettelagt av Union Capital AS salg av Tordenskioldsgate 7 Gliitnir property group Vi mener at de hensyn forslaget om kjøpesenterstopp menes å dekke, kan ivaretas innenfor dagens rammer og gjennom den prosess lovverket legger opp til, dersom det tas i bruk. Kanskje burde antall kommuner være mindre slik at totalplanleggingen ble bedre, å få et nytt nivå med juridisk binding kan svekke det kommunale demokrati. Salg av Keysersgate 1 Selger: Storebrand Eiendomsfond Kjøper: Scheiblers legat Salg av Haraldrudveien 24 Selger: Centra Eiendom AS Kjøper: Oslo Kommune Glitnir markedsrapport Q

6 Markedet for salg av næringseiendom Første del av 2008 har vært karakterisert av usikkerhet og store avvik i spådommene av markedsutviklingen. Kjøperne har den siste tiden vært avventende og stilt krav om høyere avkastning på sine investeringer. Selgerne henger igjen med lave yieldforventninger og mange mener at dagens marked ikke frister til salg. Når kommer selger og kjøper til å møtes igjen? Roligere tider har innhentet oss og transaksjons- Eiendomsselskapene får fortsatt hard medfart på Det er flere andre faktorer, i tillegg til overnevnte, som volumet i 2008 har til nå vært lavt. De to første børsen og handles med rabatt. Svenske og danske taler for økt aktivitet. Det er fortsatt høy flytteaktivitet kvartalene i 2008 ligger langt under samme periode i børsnoterte eiendomsselskaper har også opplevd og eiendomsbesittere oppnår gode leiepriser ved salg næringseiendom de to foregående årene. Et eventuelt salg av Norgani og Steen og Strøm kan bidra til at transaksjonsvolumet i 2008 kommer opp på et høyt nivå med ca. NOK 68 mrd i omsetning og 2007 med ca. 53 mrd i omsetning vil fremstå som gode år og det antas at transaksjonsvolumet i 2008 og 2009 vil bli lavere enn i disse toppårene. Tøffere å få finansiering, avventende aktører og svingende rente nedgang i børskursen i år. 10-års swap rente har steget fra forrige kvartal. 10-års swap er 5,63% (uke 22, 2008) opp over 40 punkter siden begynnelsen av april. Børsoppgang, høy KPI og høye leiepriser Børsen har tatt igjen nedgangen vi opplevde på begynnelsen av året. Hovedindeksen har i mai vært over høyeste sluttnoteringen siden november i fjor. reforhandling. Etter en periode med lavt transaksjonsvolum har flere aktører et press om økt aktivitet. Det er fortsatt forventninger om fallende rentenivå på lang sikt og nybyggaktiviteten er fortsatt lav. Vi mener at yieldnivået har steget på eiendom med høyere risikoprofil. For sentralt beliggende eiendom med solide leietagere på lengre kontrakter vurderer vi at yieldnivået har steget svakt og setter den opp med 25 punkter i andre kvartal. Uro i verdensøkonomien har medført at bankene er mer restriktive enn tidligere. Bankene har høyere Investering i eiendom er en god sikring mot stigende innlånskostnader, samt at de legger på en høyere inflasjon. Fra mars 2007 til mars 2008 steg KPI med margin ved utlån. Det har blitt mer krevende å finan- 3,2 prosent. Noen aktører ser på dagens marked siere prosjekter og kjøperne må kreve høyere yield for som en mulighet til å gjøre et godt kjøp. Reale å få regnestykkene til å henge sammen. investeringer, fysisk eiendom, er tingen nå, uttaler professor Thore Johansen ved Norges handelshøy- Mange av aktørene som har handlet store volum de skole. Eiendom har tradisjonelt vært en god sikring siste årene har i praksis hatt handlestopp i Vi mot høyere inflasjon. Leieinntektene er inflasjonsin- registrerer at få av syndikeringsaktørene og fondsak- deksert og oppveier eventuelle renteøkninger, sier tørene har kjøpt nærienseiendom i år. Johnsen til Finansavisen. 06 Glitnir markedsrapport Q2 2008

7 2008 ente KPI 0% 008 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% nte KPI 0% 10-års swap-rente 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Yield Realrente KPI-JAE 10-års swap-rente Spread mot 10-års stat Anslag netto yield* Realrente KPI Kilde: Bloomberg 10-års stat *Anslag netto yield for sentralt beliggende eiendom i meget god teknisk stand, med 7-10 års leiekontrakter med solide leietakere. Yield for eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket kostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en kjøpesum på NOK 100 millioner gir en yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill). Kilde: Bloomberg Et utvalg av gjennomførte transaksjoner Solgt: Adresse Beliggenhet: Segment: Kjøpesum: M 2 Leietaker: May-08 Realrente Økernveien KPI-JAF 9 Oslo Kontor Oslo Sporveier HK Apr. Realrente 08 Greverudsenteret KPI Oppegård Kjøpesenter NorgesGruppen Meny Øst AS m.fl. Skibåsen 2 (Sørlandsparken) og nybygg Apr års swap-rente Korsvikfjorden (Industriområde) Kristiansand Kontor og handel National Oilwell Norway AS m.fl. Apr-08 Magnus Poulssonsvei 7 Lysaker Kontor Norwegian Broker Apr-08 Østre Aker vei 20 og 22 Oslo Kontor Statens Lånekasse for Utdanning m.fl. Apr-08 Forskningsveien 2 Oslo Kontor GlaxoSmithKline AS Apr-08 Keysersgate 1 Oslo Kontor Bla. Stiftelsen Oslo Krisesenter feb-08 Strandveien 4-8 Lysaker Kontor PGS Feb-08 Tordenskioldsgate 7 Oslo Kontor Bla. Flere tannleger Feb-08 Haraldrudveien 24 Oslo Lager, produksjon. utvikling Smart Club Jan. 08 Drammensveien 288 (Gjensidige-bygget) Oslo Kontor Gjensidige Forsikring, Tieto Enator Jan. 08 Akersgaten 55 (VG-bygget) Oslo Kontor og handel Schibsted Eiendom AS (92 %) Dec. 07 Mauritz Kartevolds plass 1 Sandnes Kontor Sandnes kommune Dec. 07 Trafostasjoner (portefølje 34 stk Hafslund) Oslo og Akershus Annet Hafslund Nett Spread Dec. 07 mot 10-års Kokstadveien stat 23 Bergen Kontor Nera/Eltek FMC Kongsberg Subsea AS og Dec. 07 Kongsberg Næringsbygg 1 AS/ 4 AS Kongsberg Kontor Anslag netto yield* Kongsberg Næringsutvikling AS Nov. 07 Christiania Qvartalet Oslo Kontor Forsvarsbygg m.fl. 10-års stat Oct. 07 Lienga 6 Mastemyr Kontor Stabburet Sep. 07 Dyrskueveien 44 Skedsmo Kombibygg n.a. DSV Solution Sep. 07 Solheimsveien 10 Lørenskog Handel, kontor, lager El-kjøp Aug. 07 Tevlingveien 23 Oslo Kontor og handel Siba, Bohus m.fl. Aug. 07 IBM-bygget Oppegård Kontor og utvikling IBM Aug. 07 Helsfyr Atrium Oslo Kontor AF Gruppen m.fl. Jul. 07 Kongsberg Industribygg Kongsberg Kontor/produksjon Kongsberg Gruppen og Volvo Aero Norge AS Jul. 07 Stranden 21 m.fl DNB NORs Hovedkontor Oslo Kontor, handel, restaurant DnB NOR m.fl. Jun. 07 Hinna Park Stavanger Kontor og handel n.a. Diverse Jun. 07 Arcus Produksjon og kontor, Hasle Oslo Prod., lager, kontor-utvikling Arcus Jun. 07 Akerselva Atrium Oslo Kontor og handel NHST Media Group salg næringseiendom Glitnir markedsrapport Q

8 salg næringseiendom Gjennomførte (kjøpte) syndikeringsprosjekter i perioden fra tom Plasserte prosjekter (eksklusive solgte prosjekter). Prosjekter siste 5 år i perioden fra inklusive avsluttede / solgte prosjekter. (Hvis solgt og kjøpt i denne perioden inkluderes bare brutto kjøpsverdi) Syndikeringselskapene Antall i Norge Antall i utlandet Total syndikering Brutto verdi, MNOK Antall Brutto verdi, MNOK DnB NOR ,8 DTZ Realkapital Corporate Finance AS SEB Enskilda Fearnley Finans Eiendom ASA First Securities Ness, Risan & Partners AS Nordea Markets Orkla Finans Kapitalforvaltning ASA* Pareto Private Equity ASA Malling & Co Syndikering AS UNION Eiendomskapital AS og UNION Capital AS Samlet for syndikeringsprosjekter ,8 *Endret rapporteringen fra tidligere, det rapporteres nå investert totalkapital motfor tidligere kun innhentet EK. Tidligere har tallene også inkludert tall for fondene hvor selskapet har vært der tilrettelegger/distributør. Dette er nå trukket ut. Eiendomsfond Langsiktig belåningsgrad Avkastning i år Verdi eiendomsportefølje per , MNOK Antall eiendommer Brutto leie, MNOK Samlet næringsareal, m 2 Arealledighet (økonomisk ledighet) Vektet løpetid leiekontrakter, år Storebrand Privatinvestor ASA 68% -5,0 % ,80% 7,6 Aberdeen Eiendomsfond Norge I 0% -2,6 % ,5 % 6,4 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA 75% -6,6 % ,2 % 6,3 Aberdeen Eiendomsfond Norge l KS 60% -7,6 % ,5 % 6,4 DnB Eiendomsfond 73% -6,2 % <1% 7,1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 75% -11,3 % ,0 % 11,7 Nordisk Areal I AS* 70% 0,8 % ,0 % 4,9 * Fondet etablert 27. april Glitnir markedsrapport Q2 2008

9 Eiendomsutviklingsselskap Næringsareal (m 2 ) Boligareal (m 2 ) Annet areal (m 2 ) Total areal (m 2 ) Innhentet egenkapital (NOK 000) Investert kapital (NOK 000) Scandinavian Property Development ASA Norge, Danmark* Hansa Property Group Norge *SPDE har 80% av aksjene i investeringen i Danmark (Odense) Investert i land Selskap Bruttoleie (MNOK) Samlet næringsareal, m 2 Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Hovedliste - børsnotert Norgani Hotels ASA n/a 10,7 Norwegian Property ASA ,3 % 6,1 Olav Thon Eiendomsselskap ASA ,0 % 4,0 Northern Logistic Property ,7 % 7,8 Unoterte Steen & Strøm ASA ,3 % 3,2 Eiendomsspar AS/Victoria Eiendom AS* ,0 % 6,0 * Inkl. deleide eiendommer på 100% basis Livselskaper / Forsikring / Bank Bruttoleie, MNOK Samlet næringsareal, m 2 Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år Nordea Liv** ,6 % 4,8 Gjensidige Eiendom* SpareBank ,4 % 6,1 Storebrand Eiendom AS ,6 % 4,0 Vital Eiendom AS forvalter ,9 % 4,4 *Gjensidige Eiendom og Oslo Areal rapporteres samlet. Se Oslo Areal ** Tall for Nordea Liv er fra Eiendomsselskap Bruttoleie, MNOK Samlet næringsareal, m 2 Arealledighet Vektet gjenværende leietid, år AMFI Eiendom AS * ,8 % 3,9 Aspelin Ramm Gruppen ,7 % 7,8 Avantor ASA ,9 % 5,46 Braathen Eiendom ,1 % 2,7 Entra Eiendom AS ,6 % 10,1 Ica Eiendom AS ,7 % n/a Stor Ulven AS ,7 % 4,7 Linstow Eiendom AS ,2 % 2,3 Mustad Eiendom AS ,6 % 6,0 NSB Eiendom (inkl. ROM Eiendomsutvikling AS) ,4 % 3,8 OBOS Forretningsbygg AS ,8 % 4,2 Oslo Areal ** ,2 % 4,8 Pecunia AS ,6 % 6,8 Reitan Eiendom ,2 % n/a Sektor Gruppen AS *** ,4 % 4,0 *Inkl. deleide selskaper ** Gjensidige Eiendom og Oslo Areal rapporteres samlet. ***Tall er eksl. deleide og forvaltede eiendommer salg næringseiendom Glitnir markedsrapport Q

10 Status utleie Utleiemarkedet skjøt fart i 2007, og midtveis i mai konstaterer vi at det høye aktivitetsnivået blir videreført i Det er fortsatt stor etterspørsel etter lokaler i de fleste segmenter, og bevisste leietakere har få gode objekter å velge mellom. Det er så langt ikke notert nye leierekorder i 2008, men det er observert flere tangeringer. Leieprisene i prestigesegmentet, samt øvrige del av kontorleiemarkedet synes således å ha stabilisert seg på et høyt nivå. I skrivende stund har hovedindeksen på Oslo Børs lokaler. For å ivareta fremtidig vekst leier de nå større som ikke har økonomisk ryggrad til å igangsette mer enn hentet inn vinterens nedgang, og indeksen arealer enn de har behov for ved kontraktsinngåelse. ombyggingsarbeider før kontraktsinngåelse, har større har passert 500 poeng. Oljeprisen klatrer stadig Flere leietakere har dyrekjøpte erfaringer av å måtte problemer med å få leid ut eiendommene. utleie næringseiendom høyere, og rentetoppen er i ferd med å bli nådd for denne gang. Selv om det har vært en litt tøff start på året for deler av finansnæringen, kan det se ut som subprime krisen ikke får så store konsekvenser som tidligere fryktet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen, men i mindre grad enn ved forrige kvartalsrapport. Vika/ Aker Brygge Det har vært en rekke reforhandlinger av prestisjelo- flytte før kontraktsutløp med sterkere vekst enn ventet. Det har vist seg å være betydelig bedre økonomi i å leie større arealer enn bedriftens antall ansatte skulle tilsi ved kontraktsinngåelsen, enn å måtte flytte før kontraktsutløp som følge av plassmangel. Oslo Sentrum Etter flere år med tilnærmet flat utvikling i sentrum tok de gjennomsnittlige leieprisene i Indre by sentrum seg opp med hele 22 % i 2007 (Eiendomsverdi Næring), og I løpet av første kvartal har vi sett en svært positiv Bjørvika-effekt, blant annet som følge av åpningen av det nye Operahuset. Den gode publikumsmottagelsen og massive medieomtalen, ser ut til å gi hele området et svært positivt løft. Mediefokuset er nå i mindre grad knyttet til de manglende offentlige godkjennelser, og i større grad på etablering av en ny og spennende bydel. På sikt vil utbyggingen av Bjørvika trolig endre folks bevegelsesmønster, noe som også vil virke positivt på kaler i Vika og Aker Brygge de siste månedene, samt vi opplever fortsatt vekst i Gårdeiernes prisfor- nedre del av sentrum. arealabsorbsjon blant eksisterende og ekspanderende leietakere. Tilbudet av ledige lokaler i toppsegmentet ventninger i moderne kontoreiendommer med attraktiv beliggenhet, ligger i området rundt kr pr m²/år. I Randsonene har med andre ord ikke blitt større. Det er fortsatt eldre, men totalrehabilitert bygningsmasse i kvadraturen, Mangelen på moderne og arealeffektive bygg, samt svært få arealer med umiddelbar ledighet, og det ser det ut til å ha etablert seg et nytt leienivå rundt kr sterkt stigende leiepriser i sentrum og CBD, bidrar til forhandles nå om lokaler med overtakelse fra og med 2.500,- pr m²/år. Leietakerne har svært høye krav til at bedrifter som ikke nødvendigvis må ha en sentrums I Vika og Aker Brygge ligger leieprisene fortsatt teknisk standard, arealeffektivitet og fleksibilitet. Det beliggenhet, gjerne velger en lokalisering utenfor opp mot kr ,- pr m²/år for de mest attraktive må således ofte investeres betydelige beløp for å møte sentrum. Områder som Bryn/Helsfyr, Økern, Lysaker prestisjelokalene. leietakernes krav. og Skøyen, opplever en stadig økende interesse. Felles for disse områdene er enkle veiforbindelser, god tilgang Vi erfarer at flertallet av leietakerne som relokaliseres i Også i Oslo sentrum er det moderne lokaler med rask til offentlig kommunikasjon, og nyere og moderne dagens marked allerede har vokst seg ut av eksisterende innflytting som oppnår de høyeste leieprisene. Gårdeiere kontoreiendommer. Leienivåene varier sterkt innenfor 10 Glitnir markedsrapport Q2 2008

11 disse områdene hvorav Skøyen, med sin tilnærmede sentrumsbeliggenhet, utpeker seg som den klare leieprisvinneren. Det er dog også her store variasjoner i forhold til nyere og eldre bygningsmasse, samt nærhet til stasjonen. På Lysaker er leienivåene generelt noe lavere enn på Skøyen, med leiepriser opp mot kr ,- pr. m²/år i nyoppførte eiendommer. Nyere, eller totalrehabiliterte kontoreiendommer med gangavstand til Flytoget, tilbys markedet til rundt kr 2.000,- pr m²/ år. Moderne bygningsmasse i øvrige del av vestkorridoren ligger på nivå kr ,- pr m²/år, mens det i Sandvika er inngått leieavtaler på nivå over kr ,- pr m 2 /år. utleie næringseiendom De østlige motstykkene til Lysaker og Skøyen - Bryn/ Helsfyr og Økern - ligger et godt stykke under nevnte nivåer. I disse områdene er det mulig å inngå leieavtaler på lokaler med god standard, samt nærhet til t-bane fra kr ,- til 1.600,- pr. m²/år, avhengig av tilpasninger. Det er også flere prosjekterte nybygg som markedsføres, men da til et høyere leienivå. Med dagens bygge- og tomtekostnader er det få utbyggere som er i stand til å tilby nybygg til under et nivå på kr 1.800, ,- pr. m²/år. Kirkegaten 5 Glitnir markedsrapport Q

12 Kvadraturen Oslos svar på Gamla Stan Det var Christian IV, konge i Danmark og Norge fra 1588 til 1648, som den 27. november 1624 grunnla området som i dag kalles Kvadraturen. Christian IV bestemte etter bybrannen i 1624 at byen skulle gjenoppbygges bak Akershus Festning. I 1972 vedtok Bygningsrådet at området rundt Bankplassen skulle tas vare på og utvikles på samme måte som Stockholms Gamla Stan. Det vil si med boliger, kontor og handel hånd i hånd. Gamla Stan het inntil 1980 Staden mellan broarna og utgjør Stockholms bykjerne og har den eldste bebyggelsen i Sveriges hovedstad. utleie næringseiendom Det har i mange år vært forventet at Kvadraturen vil etablere seg som et foretrukket område som følge av sin sentrale beliggenhet og nærhet til Bjørvika. Dette har imidlertid latt vente på seg. Vi kan si med en gang at Kvadraturen fortsatt har en vei å gå for å kunne gi samme assosiasjoner som Gamla Stan. Det skjer imidlertid en rekke spennende endringer som gjør at vi tror på området fremover. Aspelin Ramm sin forvandling av Grev Wedels plass for 13 år siden til et moderne kontorbygg, utgjorde en viktig start på å fornye deler av Kvadraturen. I Kirkegaten og Tollbugaten, Oslos sine tidligere paradegater, pågår det flere totalrehabiliteringer av gårder som vil fremstå som attraktive kontorobjekter ispedd sjel og historie. Gårdeierne som legger ressurser i markedsføringen og tilretteleggingen av sitt produkt, får best betalt i forhold til attraktive leietakere og høyere leiepriser. Det oppnås leiepriser helt opp mot kr ,- pr m 2 / år, som er på tilsvarende nivå som den nye bygningsmassen i Kvadraturen. En rekke eiendommer i Kvadraturen er under rehabilitering eller planlagt rehabilitert. Det generelle området er således i ferd med å forskjønnes og revitaliseres. Utviklingen innebærer at selv om det generelle leienivået i området stiger, er det enorme leieprisforskjeller fra den moderniserte bygningsmassen til de eldre og utidsmessige eiendommene. Flere gårdeiere erkjenner derfor at til dels store investeringer i fornyelse gir en økt merverdi og avkastning sammenlignet med å gjøre enklere oppgraderinger. Dette er med å løfte hele området og tilrekke seg gode og solide leietakere. I følge analyseselskapet Eiendomsverdi Næring har Kvadraturen hatt en formidabel leieprisvekst det siste året, og mange eiendomsaktører spår at dette vil fortsette utover i Området har tiltrukket seg flere kunst-og kulturinstitusjoner, hvor blant annet museet for Arkitektur er et godt eksempel. I tillegg har området blitt attraktivt for flere spennende butikkonsepter, spisesteder og servicefunksjoner, blant annet som et resultat av ombyggingen av Posthuskvartalet som også inneholder et betydelig boligelement. Vi forventer at kombinasjonen bolig og næring, og i denne forbindelse de ressursene som er lagt i dette, vil bidra til økt popularitet for området. Fremtiden vil vise når vi har et sammenhengende prestisjeområde med attraktive bolig- og næringsarealer i hele Kvadraturen som gjør svenskene misunnelige på vår Gamla Stan. (Kilde: prosjekt Posthallen) 12 Glitnir markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer