Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir"

Transkript

1 Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Leirfivel Hestehov, Tussilago farfara Nærområde: Tverreggen Stubban Bjørkmyr Risvollan Vestlia Steindal Othilienborg Randsone: Fossegrenda Nidarvoll Nardo Steinan Bratsberg 25. april 2006

2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag Bakgrunn Utvalget og dets mandat Status politisk Behovet Kultur Folkehelse Idrett Krav og forventninger Til løsningen Til framdriften Til finansieringen Til drift Hva vi tilbyr Vedlegg 1 Presentasjon til fellesmøte i bydelen 5. april Vedlegg 2 Referat fra fellesmøte i bydelen 5 april Vedlegg 3 Innspill kultur, musikk Vedlegg 4 Innspill Utleira skole og FAU Vedlegg 5 Innspill Velforeninger og borettslag Vedlegg 6 Innspill fra helsevesen og folkehelse/fysak Vedlegg 7 Innspill fra idretten Vedlegg 8 Individuelle innspill Vedlegg 9 Bilder

3 Sammendrag 3

4 1 Bakgrunn Bydelen vår, definert som området fra Bjørkmyr i sør til Othilienborg i nord, har i dag ca innbyggere. Området på strekningen fra Othilienborg til Stubban ble tett utbygd i løpet av tallet. Mellom annet huser området Norges største frittstående borettslag på Risvollan. Utbyggingen ble ikke fulgt opp med sosial infrastruktur i nødvendig omfang den gangen. Resultatet viste seg i form av ungdomsproblemer og uro fra starten og ut gjennom hele 1980-tallet tallet har vært karakterisert ved moderat utbyggingstakt og stabilisering av sosiale forhold, inkludert ungdomsmiljøet. Etablerte institusjoner som skolene (Steindal, Utleira og Hoeggen) har utviklet seg med tiden og representerer en stor ressurs for bydelen. Andre positive trekk er de eksisterende barnehagene (om enn noe nedslitt etter hvert) og organisasjonslivet, representert mest synlig av kirke, musikkliv og idrett. En del målretta sosiale tiltak i samarbeid mellom Trondheim kommune, Kultur og fritid og Risvollan borettslag knyttet til Ristunet allaktivitetshus, ungdomsskolen på Hoeggen, Natteravn, Nardo kulturscene etc. har bidratt til at ungdomsmiljøet i bydelen har blitt bra. De siste årene er bydelen pekt ut som satsingsområde for folkehelsetiltaket FYSAK. Det har blitt en god bydel å bo i for folk i alle aldre. Men infrastrukturen har uteblitt. Utover 1990-tallet og like etter årtusenskiftet har det stadig blitt tatt nye initiativ til å få bygget sosial infrastruktur i form av idrettsanlegg, flerbrukshall, grendehus, forsamlingshus etc. for bydelen. Alle initiativ har strandet. De siste årene har det skjedd en ny utvikling. Politikerne har pekt ut området Utleir som et naturlig utviklingsområde for byen. Utbygging er startet på Utleir Østre. Visjon Utleir som lå til grunn for vedtak om denne utbyggingen skapte store forventninger. Infrastrukturen har uteblitt, selv om Bystyret har vedtatt at den skal komme. Nå er folket og organisasjonene i bydelen klar i sin tale. Komplettering av bydelen er ønsket og må bygge på en helhetlig planlegging som tar langsiktige hensyn og sikrer at sosial infrastruktur kommer på plass, på rett plass og snarest mulig. 4

5 2 Utvalget og dets mandat Idrettslaget har tatt initiativ og etablert et eget utvalg for idrettspark og flerbrukshall. Utvalget består av følgende medlemmer: Roar Melum leder for Utleira IL, leder av utvalget Kontakt: Harald Høydal repr. for fotballgruppa i utvalget Kontakt: Ole Jonny Klakegg repr. for handballgruppa i utvalget Kontakt: Bydelen stiller seg unisont bak initiativet og har gitt utvalget et klart mandat til å stille krav på bydelens vegne til utbygger, kommune og politikere. Vedleggene til dette skrivet dokumenterer tyngden bak utvalgets arbeid og kravene som stilles. 3 Status politisk To spesielle saker peker seg ut som startpunkt for utvalgets arbeid: Trondheim kommune. Kommuneplanmelding Langsiktig byutvikling og jordvern, april 2005: Selv om Utleir har stor betydning for landbruket, ligger forholdene svært godt til rette for en naturlig byvekst ved Risvollan. Forholdet til skolekapasitet kan håndteres gjennom en gradvis utbygging i bydelen. Med vedtaket som gjør denne planen gjeldende slår politikerne fast at videre utvikling av bydelen er naturlig og ønsket på Utleir. Bystyrevedtak i sak om Utleir Østre: Bystyret er positiv til å knytte en idrettspark med flerbrukshall og idrettshall i forlengelsen av Utleira skole. Bystyret ber administrasjonen legge fram en sak hvor man kan dispensere fra kommuneplanens arealdel, slik at det aktuelle området kan bli utbyggingsareal for en slik hall. Med vedtaket om Utleir Østre en utbygging som nå er godt i gang - startet prosessen fram mot en komplett bydel der de siste store utbyggingsområdene ved bydelens senter tas i bruk. Politikerne i Bystyret sa helt klart fra at sosial infrastruktur skal inn i planene så raskt som mulig. 5

6 4 Behovet Tre likestilte pilarer som alle har stor tyngde i vårt nærområde, som alle representerer betydelige satsingsområder i følge Trondheim kommunes vedtatte planer, og som alle har store, udekkede behov i vår bydel: Tre pilarer, stikkord for viktige behov som må dekkes, ikke prioritert rekkefølge KULTUR FOLKEHELSE IDRETT Bydelens storstue Tilrettelegging for fysisk aktivitet Samlingsplass Konsertsal/fremføringslokale Tilgang til marka Treningshall Scene tilrettelagt for lys/lyd Øvingslokaler med god akustikk Møteplass med serveringsmuligheter Tilrettelegging for kunst og kulturopplevelser Flerkulturell integrering Varierte fritidsaktiviteter Kunstgressbane Skileikområde Klatrevegg Lagerplass Svømmehall, terapibad Fullverdig garderobeanlegg I tillegg mangler bydelen funksjoner som eldresenter, lokalsykehjem, serviceleiligheter for eldre og funksjonshemmede, ungdomsklubb og mer barnehagekapasitet. Når bydelen vår nå skal utbygges og tettes til, må det først planlegges helhetlig slik at disse funksjonene blir plassert inn i planene på riktig plass. Selv om ikke alt kan bygges ut med en gang må ikke manglende planlegging hindre at bydelen kan bli komplett med tiden. Dette er den siste sjansen på Utleir, og den må ikke få lov å gå til spille. 4.1 Kultur Bydelen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det finnes en rekke mer eller mindre institusjonelle grupper og foreninger knyttet til skolene og andre lokaliteter. Vi nevner (listen er ikke komplett): Musikkforeningen Nidarholm (MfN) elitedivisjonen Janitsjar Utleira skolekorps (USK) Steindal skolekorps (SSK) Nidarvoll skolekorps (NSK) Nidarvoll ungdomskorps (NUK) Trondheim kommunale musikk og kulturskole (TKMK) Niristu (gammeldans) Rikskonsertene (skolene) 6

7 Nardo teaterlag (NT) Nardo bydelsorkester (NB) Noen etablerte tiltak av typen filmgruppe, teater og dansegrupper, kor m.m. er knyttet til Hoeggen kirke, Hoeggen ungdomsskole og Ristunet allaktivitetshus. I tillegg kjenner vi til en rekke mindre formaliserte grupperinger, rockegrupper etc. som ikke har et tilholdssted i det hele tatt. De etablerte aktørene slåss om lite egnede lokaler som finnes på skolene. TKMK understreker sitt behov for en base i bydelen der de kan tilby et bredere tilbud av aktiviteter innenfor kunst/maleri, teater, sirkus, dans etc. i tillegg til musikkundervisning. Etter befolkningsgrunnlaget å dømme skulle flere delta i slike aktiviteter, hvis det var tilrettelagt i egen bydel og kunne disponere rom en større del av dagen. Når det gjelder musikkundervisningen blir skolene mindre og mindre egnet ettersom de av pedagogiske årsaker blir åpnere og åpnere. Behovet er derfor økende. Når det skal holdes større arrangement må de ut av bydelen for å finne egnede lokaler. Det finnes helt sikkert kunstforeninger, håndverksgrupper og andre aktører vi ikke kjenner til. De blir usynlige i mangelen på et sted å være og et sted å stille ut sine ting. I vedlegg 3, 4 og 5 tilkjennegir noen av de etablerte aktørene sine foreløpige innspill til prosessen. Oppsummert består det dokumenterte behovet av: Konsertsal. Et egnet lokale for fremføringer til publikum (stort rom med scene tilrettelagt for lys og lyd). Utstillingsmuligheter for billedkunst, håndverk og andre objekter. Et øvingslokale med god akustikk for fellesøvinger, hele korps og foreninger. Prøvesal for teater. Øvingsrom for mindre grupperinger. Noen med mulighet for varig oppstilling av instrument som for eksempel slagverk. Base med undervisningsrom for Trondheim kommunale musikk og kulturskole. Oppholdsrom, pauserom med mulighet for servering etc. i forbindelse med øvinger og arrangement. Lagerplass for stort/tungt/verdifullt utstyr (lett tilgjengelig, nær øvingsrom). Lagerplass for langtidslagring (jfr. For eksempel USK sin loppemarkedsaktivitet en viktig del av finansieringen av driften). 4.2 Folkehelse Folkehelsa er med vilje plassert mellom kultur og idrett. Den er en samlende faktor som binder de to andre dimensjonene sammen. Folkehelsa henger tydelig sammen med kultur fordi folks trivsel og helse er klart knyttet til muligheten for å overvære og delta i kulturelle opplevelser og aktivisere seg i 7

8 meningsfylt fritidsaktivitet. Folkehelse knytter seg tydelig til idrett fordi fysisk aktivitet og det å ta vare på helsa har blitt et aktuelt problem i dagens samfunn. Det å oppleve fellesskapet, gleden og spenningen knyttet til idrettsprestasjoner er selvsagt en viktig faktor for den psykiske folkehelsa og trivselen på liknende måte som kulturopplevelser. I tillegg har folkehelse, som tema for behov, en egenverdi fordi den handler om andre typer aktiviteter i tillegg til å fange opp ennå flere alders- og folkegrupper. Ikke minst de mindre organiserte delene av befolkningen og de som ikke er engasjert i kirke, kultur eller idrett. De viktigste aktørene er; Risvollan legesenter FYSAK Velforeninger og borettslag Kulturaktørene Idrettsaktørene Kirken og andre religiøse sammenslutninger kan selvsagt sees på som aktører i forhold til folkehelse. Kirken er den eneste aktøren som kan sies å være så heldig å ha velegnede lokaler til sin aktivitet i Hoeggen kirke. I vedlegg 5 og 6 tilkjennegir aktører med folkehelse som hovedfokus sine foreløpige synspunkter. De viktigste kan oppsummeres slik: Tilgang til kulturelle og idrettslige opplevelser Tilrettelegging for fysisk aktivitet og meningsfylt fritidsaktivitet av alle typer (med tilgjengelige lokaler er det bare fantasien som setter grenser) Tilgang til marka, grøntarealer og parkanlegg i bomiljøet Tilgang til aktiviteter for tverrkulturell integrasjon Svømmehall med mulighet for terapibad 4.3 Idrett Bydelen har et velutviklet idrettsliv. I denne delen av Trondheim er det 5 idrettslag som ikke har tilgang til en egnet idrettshall i sitt nærmiljø. Disse er: Utleira idrettslag (UIL) (1195 aktive medlemmer i alderen 6-19 år 1 ) Othilienborg idrettslag (OIL) (365 aktive) Nardo fotballklubb (NFK) (594 aktive) Nidelv idrettslag 2 (NIL) (1040 aktive) Bratsberg idrettslag (BIL) (348 aktive) 1 Kun aktive i aldersbestemte klasser registreres i offisiell statistikk som grunnlag for tildeling av støtte etc. Antall personer engasjert i aktiviteten er selvsagt mye høyere. 2 Nidelv IL s anlegg på Tempe inkluderer en meget enkel treningshall, men på grunn av at den ligger i flomsonen ved Nidelven er den utstyrt med et dekke som ikke er akseptabelt for håndballaktiviteten vår. Nidelv IL og Nardo FK har gode anlegg for fotball, Nardo inkl. kunstgress i Nissekollen. Bratsberg IL har et godt anlegg for ski. Othilienborg IL har et enkelt anlegg med trekk for alpint og skileik. Utleira IL har et meget enkelt anlegg for fotball på Bjørkmyr, utenfor rekkevidde for de yngste og uten nødvendige fasiliteter som garderobe etc.. 8

9 Til sammen 5 idrettslag med 3542 aktive medlemmer (Kilde NIF, febr. 2006) har ikke tilgang til en egnet treningshall i sitt nærmiljø. Befolkningsgrunnlaget i det samme området er over personer. Om lag personer bor i det som er regnet som nærområdet til en ny treningshall på Utleir. Behovet begrunnes i at tilgangen til treningslokaler/treningstid i hall er en svært begrensende faktor både for kvaliteten og omfanget av den idrettsaktiviteten som drives, og ikke minst bredden i tilbudet. Behovet for bedre tilrettelegging for lokal aktivitet for alle de idrettene som drives i klubbene er påtrengende og slår spesielt sterkt ut for hallidrettene og de yngre barna. Hallidrettene må i dag ut av bydelen for å finne akseptable forhold for trening og kamper. Dette medfører en stor belastning på vegnettet inn mot sentrum/øya, og i samfunnsperspektiv en stor og unødvendig kostnad for samfunnet (utslipp, transporttid, ulykkesfare etc.). I tillegg er det selvsagt en belastning for foreldre, utøvere og ledere både i forbindelse med egen transport og når ungene blir store nok til å ta seg fram på egen hånd. Andre aktører som er aktive medspillere i forhold til å dokumentere behovet for idrettsanlegg i nærområdet er særforbundene i Norges idrettsforbund, Bedriftsidrettskretsen og Idrettsrådet i Trondheim kommune. I tidligere prosesser har også Studentsamskipnaden (SIT) deltatt aktivt i planleggingen. SiT er foreløpig ikke inkludert i dette initiativet på grunn av utvalgets begrensede kapasitet. I vedlegg 7 og 8 tilkjennegir aktører innen idretten synspunkter på behovet for idrettsanlegg og tilrettelegging for fysisk aktivitet i området. Oppsummert er noen av de viktigste behovene: Treningshall for innendørs-/helårs-/hallidrett. Tilrettelagt for ulike former for ballspill, gymnastikk og generell idretts- og treningsaktivitet. Kunstgressbane for fotball. Klatrevegger, et av idrettslagets (UIL) spesielle tilbud til ungdom utenfor de mest tradisjonelle idrettsaktivitetene. Skileikområde, hoppbakke, akebakke etc. tilrettelegging for organisert og uorganisert aktivitet om vinteren. Tilgang til løypenettet i marka med trygg kryssing av Steinanvegen/Ringvegen/Utleirvegen. Tilrettelegging for mer uorganisert idrettsaktivitet som t.d. skatepark etc. 3 Garderobeanlegg. Samlingsplass i forbindelse med idrettsarrangement med mulighet for servering etc. Lagerplass for utstyr etc. 3 En av de mest populære og viktigste uorganiserte aktivitetene i nærområdet om vinteren er skøytebanene som legges til rette av Trondheim kommune på grusbanene ved skolene i området. Vi forutsetter at denne tilretteleggingen fortsetter og har derfor ikke nevnt dette spesielt i vår liste. 9

10 5 Krav og forventninger Nedenfor er tilkjennegitt utvalgets prinsipielle krav og forventninger til utviklingen fra i dag og frem til bydelen har fått sin nødvendige sosiale infrastruktur for kultur, folkehelse og idrett. Fremstillingen er foreløpig og uten detaljer. 5.1 Til løsningen Krav: Vi krever at det kommer et kulturbygg som rommer de funksjoner som skal til for å tilfredsstille de grunnleggende behovene for en storstue med mulighet for konserter og teaterframsyninger. Vi krever at det kommer et felles møtepunkt for bydelens unge, voksne og eldre. Et sted som oppfattes som folkets eget samlingssted for kultur-, fritidsog idrettsaktiviteter. Det er et absolutt krav at det kommer en treningshall, en kunstgressbane og et uteområde som inviterer til aktiv bruk, både organisert og uorganisert. Vi krever at det sikres god, sikker og tilrettelagt tilgang til marka. Vi krever at det blir foretatt en helhetlig planlegging som sikrer at det er satt av nødvendig plass for samfunnsfunksjoner i rammeplanen for arealbruken i vår bydel, slik at også behov som ikke kan finansieres nå kan plasseres hensiktsmessig inn i helheten senere. Forventninger: Vi forventer at det bygges anlegg som er komplette, det vil si som har alle de arealer, funksjoner og utstyr som kreves for den aktiviteten som skal foregå der. Vi forventer at det blir bygget anlegg av varig verdi med solide, robuste og fleksible løsninger. Vi forventer at det bygges anlegg som fungerer med et fornuftig driftsopplegg og en økonomi som kommunen og bydelen (de aktuelle aktørene) kan leve med. Vi forventer at løsningen utvikles med helheten for øyet slik at de ulike delene fungerer sammen, også med eksisterende skole. 5.2 Til framdriften Krav: Vi krever at Trondheim kommune, byens politikere og utbygger på Utleir vestre tar på alvor de signalene som ligger i allerede fattede vedtak i Bystyret. Vi krever raskest mulig framdrift i planleggingsprosessen. Rammene for byutviklingen på Utleir Vestre skal være med i første revisjon av kommunens arealplan fra dags dato. Vi krever at Trondheim kommune tillater, og bidrar aktivt til, at parallell planleggingsprosess kan gjennomføres, slik at reguleringsplan for en idrettspark og flerbrukshall kan vedtas så raskt som det lar seg gjøre. Vi krever at det finnes løsninger for finansiering for de viktigste elementene i en helhetlig plan så snart som råd. 10

11 Vi krever at et kulturbygg og idrettsbygg er på plass innen Forventninger: Vi forventer at Trondheim kommune umiddelbart stiller opp og tar sin del av ansvaret for å legge til rette for utviklingen av en helhetlig bydel, uten utsettinger eller omveier. Vi forventer at overordnet ramme må vedtas nå, slik at det finnes en helhetlig plan å gå etter allerede for planlegging av neste trinn i byutviklingen. Vi forventer at elementer med lav kostnad og som ikke krever nye planvedtak skal iverksettes umiddelbart (for eksempel uteområdene ved skolen). Vi forventer at selve kjernen i bydelsutviklingen, bestående av basisen i idrettspark og flerbruksanlegg, prioriteres på topp i de kommende årene. Vi forventer at enkelte av de mest kostbare elementene vil kunne ta lenger tid å finansiere enn selve kjernen. Det må likevel sikres at det finnes en fornuftig plassering og mulighet for samvirke med andre funksjoner den dagen finansiering er sikret. 5.3 Til finansieringen Krav: Vi krever at Trondheim kommune innser at finansiering av sosial infrastruktur er et offentlig anliggende. Trondheim kommune må sikre at denne bydelen blir komplett og hel. Vi krever at Trondheim kommune vurderer alle de tilgjengelige virkemidlene som er til rådighet for å utløse dette, inklusive makebytte. Vi krever at Trondheim kommune stiller krav til utbygger i forbindelse med godkjenningen av Utleir Vestre som sikrer at den helhetlige bydelsplanen kan realiseres. Forventninger: Vi forventer at partene innser at et spleiselag der alle partene bidrar til å løse finansieringsspørsmålet er både hensiktsmessig og riktig. En komplett og fungerende bydel vil være et stort løft for verdiene (opplevde og økonomiske) for alle parter. Vi forventer at Trondheim kommune vil se at kommunens egne eiendommer i området (g/br; 83/8 og 90/49) kan være en nøkkel til å utløse potensialet som ligger i denne bydelen. Vi forventer at det planlegges og realiseres et kultur- og idrettsanlegg som kvalifiserer for tippemidler. Vi forventer at det planlegges slik at det også kan sikres privat finansiering til utbyggingen. Det betyr at det ikke bør legges rammer som hindrer dette. 11

12 5.4 Til drift Krav: Vi krever at det etableres et anlegg for kultur, fritid og idrett som er hensiktsmessig for den aktiviteten som skal foregå der, og som representerer fleksible og tilpasningsdyktige driftsløsninger som kan utvikles over tid. Vi krever at det velges løsninger som gjør de nødvendige avgifter for bruken overkommelige for brukerne. Forventninger: Vi forventer at det legges opp til et aktivt samarbeid mellom kommunen som eier og relevante lokale aktører (brukere og andre) for å finne praktiske løsninger på den daglige driften (for eksempel åpning/lukking, vakthold, renhold, vaktmestertjenester, måking/strøing). Vi forventer at de lokale aktørene blir regnet med i et driftskonsept der brukerne kan få bruke dugnadsinnsats som delbetaling for bruken av anleggene. 12

13 6 Hva vi tilbyr De lokale aktørene har samlet seg bak disse kravene og forventningene overfor politikerne, Trondheim kommune og utbygger. Vi gjør dette for å bidra til at politikere, kommune og utbygger når sine mål, samtidig som bydelen faktisk blir det flotte stedet å bo som den kan bli. Vi legger her frem et uslåelig tilbud til Trondheim kommune og politikerne vi har valgt til å representere oss. Det vi ønsker er en samarbeidsprosess der vi i fellesskap finner frem til de reelle behovene, de hensiktsmessige føringene og de rette løsningene. Utvalget stiller seg til rådighet for premissgivere, planleggere og utbyggere slik at bydelen selv kan komme med sine innspill i rett tid og via de rette kanalene. Vi stiller oss til rådighet for å organisere og legge til rette medvirkning fra bydelen og beboernes side, stimulere til engasjement og kreativitet, bidra til god informasjon til bydelen. Vi har bydelen bak oss. Beredskapen for å komme med sine innspill er god. Det offentlige, med alle sine relevante etater og organer, må på sin side komme oss i møte og ta tak i sitt ansvar. Denne bydelen som kan bli byens stolthet kan ikke vente lenger. Folket stiller klare krav. Det må legges inn sosial infrastruktur i planleggingen nå, og utbygging av disse funksjonene må prioriteres høyt i tiden framover. Trondheim kommune må ikke fremstå som en sinke uten fremtidsvyer. Vi vil ha en kommune som er en aktiv medspiller og som gjør de grepene som er nødvendige for å finne gode løsninger. Politikerne har nå en unik sjanse til å vise at de mener det de har sagt i valgkampen og festtalene. Sats på kultur, folkehelse og idrett. Sats på barn, unge og eldre. Gjør det nå! Her vil resultatene raskt vise seg og gi etterlengtet troverdighet til våre lokale beslutningstakere og premissgivere. Hvis de er sitt ansvar bevisst og kommer aktivt på banen NÅ! Utbygger får en kjempesjanse til å sette en ny standard for slike bydelsutbygginger i Trondheim og Norge. Samtidig øker verdien av de investeringene utbygger alt har lagt ned i bydelen. En riktig og god investering. Bydelens aktører ønsker å bidra aktivt også i realiseringen og driften av de anleggene som blir resultatet av denne prosessen. Det er hovedsakelig et offentlig ansvar, men vi ønsker gjennom vårt eget engasjement å bidra aktivt også her. 13

14 Vedlegg 1 Presentasjon til fellesmøte i bydelen 5. april 2006 Utskrift av PowerPoint-presentasjon tilsvarende den som ligger ute på internett på Utleira IL sine hjemmesider på internett: 14

15 Side 1 15

16 Side 2 16

17 Side 3 17

18 Side 4 18

19 Vedlegg 2 Referat fra fellesmøte i bydelen 5 april 2006 MØTEREFERAT Utleira Idrettslag Fellesmøte om idrettspark og fleirbrukshall, Utleira skole Til stede: Roar Melum, Harald Høydal og Ole Jonny Klakegg (Utleira IL sitt utval for fleirbruksanlegg), Guro Dalen (Utleira skole), Dagfinn Gryteselv (Utleira skolekorps), Valborg Aasen Engan og Eirik Aune (FAU), Ole Dagfinn Berg (Risvollan borettslag), Knut Johansen (Stubban vel), Rune Sandmark (Trondheim kommune, Kultur og fritid og Ungdommens bystyre), Hans Hagseth (FYSAK), Aage Bjertnæs og Martin Holte (FYSAK/Risvollan legesenter), Stig Nilsen (Øvre Tverreggen vel), Jarle Karlsen, Jan K. Hammernes, og Odd Einar Landsem (Utleira IL) Fraværende: Referent: Ole Jonny Klakegg (Referatet er kortfatta og gjenspeglar ikkje heile breidda i drøftingane) Kopi til: Sak nr. Tema Ansvar Frist 1) Presentasjonsrunde rundt bordet 17 personar som representerte ei rekkje av dei viktigaste lokale interessentane vart talt opp. Utvalet v/ Møteleiar Roar Melum som tok initiativet til møtet sa seg godt nøgd med frammøtet. 2) Presentasjon status i saka På vegne av utvalet presenterte Ole Jonny Klakegg ei oppsummering av bakgrunn og status, litt om behovet og mogleg løysing. Til slutt vart forsamlinga utfordra på kva den kan bidra med, som ein invitasjon til debatt. 3) Om behovet Drøftingane bekrefta at behovet er stort og veksande. Ei nyansert framstilling vil syne at det også finst positive trekk og enkelte tiltak som alt er iverksett i bydelen. Hovudtrekka i presentasjonen er rett, og ikkje for sterkt formulert. Bydelen sin klare bodskap til Trondheim kommune og utbyggar er at utbygging på Utleir Vestre er ønska, men må ikkje få starte før utbygging av sosial infrastruktur er sikra. Bydelen sin klare bodskap til politikarane er at dei no må starte å levere, etter alle dei fine lovnadane i valet om satsing på forebygging, ungdomstiltak, kultur, fysisk fostring og satsing på miljø. Bydelen vår har vore underprioritert i 30 år. No er tida inne til å gjere noko med det. Nokre moment frå diskusjonen: Mange vart skuffa og følte seg lurt då Utleir Østre vart sett i verk utan at sosial infrastruktur vart med. Visjonane den gongen skapte 19

20 Sak nr. Tema Ansvar Frist store forventningar. Fleirbrukshall bør inn i rekkefølgeomsyna i reguleringsplanen. Ei hovudsak i planlegginga av siste utbyggingstrin av bydelen vår (Utleir Vestre) er å sjå alle dei manglande funksjonane i samanheng og planlegge langsiktig slik at samfunnsbehova vert ivaretatt og får ei god og hensiktsmessig plassering. Også funksjonar som eventuelt ikkje vert bygd med det same må det planleggast for. Det inkluderer funksjonar som barnehagar, symjehall, sjukeheim, eldresenter. Framtidig bygging av samfunnsfunksjonar må ikkje verte hindra av at ingen har tenkt på behovet når rammene vert lagt og utbyggingsmønster bestemt. Det er Trondheim kommune sitt ansvar å kome på bana og sikre at desse viktige samfunnsfunksjonane kjem på plass, slik at bydelen vert komplett. Vi må tenkje breitt og fange opp behova til alle aldrar, alle samfunnslag, organisert og ikkje-organisert aktivitet. Fleirkulturelt perspektiv bør inn, alle lokale initiativ bør samle seg inn i dette eine initiativet for å få til ein heilskapt plan. Heile det geografiske nedslagsfeltet vårt må engasjerast i dette. Vestlia, Othilienborg og Bratsberg er døme på område som har interesser i dette, men som foreløpig ikkje er involvert i diskusjonen. Kultur kan vere så mangt og idétilfangsten er stor. Det er stor mangel på uformelle møteplassar og lokale som tillet nye initiativ. I dag er det ikkje rom for slikt i bydelen. Samanhengen med marka er viktig, tilgong til løypenett og aktivitetar i marka er sentralt for folkehelsa og skiidretten t.d. Kva med å få til ein liten hoppbakke i området ved kanten av marka? 4) Om organisering av initiativet Dei frammøtte uttrykte stor grad av tilfredsheit med idrettslaget sitt fornya initiativ i saka. Det er einigheit om at eit utval som skal fronte saka ikkje må vere for stort, og det er naturleg at utvalet foreløpig held fram i den forma det har no. Det kan fungere som eit sekretariat med mandat til å målbære meiningar til beslutningstakarane. Lokale aktørar, både dei som deltok i dette møtet og andre, er invitert til å peike ut sine representantar som vert kontaktpersonar og medspelarar i tida framover. Nokre av dei har alt peika ut sine. Det vart uttrykt ønske om slike fellesmøter for open diskusjon med jamne mellomrom for koordinering og vedlikehald av initiativet og engasjementet. Eit mogleg tiltak for å sikre enno sterkare forankring i lokale aktørar er å etablere eit samarbeidsorgan som kan fungere som eit styre eller referansegruppe. Nøkkelpersonar må ikkje verte overbelasta av denne dugnadsinnsatsen. Difor må det fortløpande vurderast å nedsette arbeidsgrupper som kan jobbe med spesielle tema og oppgåver. 5) Framdrift prosessen vidare Det er dårleg med tid. Dette hastar. Kommunen har alt starta sin rullering/oppdatering av arealdel av kommuneplanen. Vi må arbeide raskt og sikre at vi får levert vårt innspel til denne planprosessen. Planlagt vedtak Utvalet Leiar av lokale interessegrupper Utvalet Fortl. Snarast Fortl. 20

21 Sak nr. tidleg i Tema Ansvar Frist Utvalet Snarast Det vart referert frå eit møte tidlegare same dag mellom utvalet og utbyggar. Det er etablert nær og god dialog. Utbyggar ventar med vidare innspel til planprosessen til vi har kome à jour og innspela kan verte koordinert. Ei uttrykt målsetting frå det møtet var å sette standard for framtidig utbygging i Trondheim kommune. Nye møter er planlagt. Alle lokale aktørar må bidra til eit felles skriv, eit opprop etter mønster frå initiativet for to år sidan. Det vil verte sendt ut invitasjon til det. Eit folkemøte er under planlegging. Vi må vise fram initiativet og engasjere breiare i heile bydelen. Dette bør skje i løpet av våren. Vi må få både media og politikarar på banen. Utvalet må i sitt vidare arbeid stille krav til kommunen, politikarane og utbyggar. Vi skal spele på same lag, men ikkje vere naive i forhold til ulike roller og motiv i prosessen. Utvalet Snarast 6) Avslutning På vegne av utvalet takka Melum for tilliten som vert synt utvalet og mandatet til å jobbe vidare med saka. Bydelen og dei lokale aktørane vert utfordra til å vise sitt engasjement for denne saka og aktivt delta ved å kome med innspel og synspunkt. Ta sjølv initiativ og bruk kontaktnettet ditt til å støtte opp om saka. Bruk internettsidene til idrettslaget til å nå oss. Den finst på og saka ligg under overskrifta Flerbruksanlegg på menyen i venstre kant av skjermen. Alle Fortl. 21

22 Vedlegg 3 Innspill kultur, musikk Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (TKMK) Lokaliteter for TKMK s virksomhet; Behovsbeskrivelse for Utleira/Lerkendal sone Utleira skole framstår som et naturlig bydelssenter for TKMK s aktiviteter i Lerkendal sone når bydelen nå får økninger i elevtall gjennom økt tilflytting (AkkaBakka). Det er ønskelig å bygge opp en tilstedeværelse for TKMK i bydelen, med et arbeidsmiljømiljø, utstyrsnivå og kvalitet i tid og tilgjengelighet som gir et kraftsenter i bydelen. Det innebærer at: vi skal tjene korps, kor og orkester på en god måte ved sambruk av lokaler, utstyr og personale, og med geografisk nærhet til miljøene. vi skal ligge inntil skole, barnehage og SFO rent fysisk og i tid, slik at vi imøtekommer familiens behov for nærhet og tilrettelegging. vi i et samarbeid kan ha utstyr, rom og arbeidstid av god kvalitet for å ta oss av hele spekteret av elevtyper vi med base i et slikt kraftsenter kan få gode ringvirkninger til satelittskolene vi inngår som en del av samarbeidet inn mot den kulturelle skolesekken Utsnitt fra retningsgivende dokumenter for Musikk- og kulturskolens arbeid: Fra Trondheim kommune, lederavtalen: Senterskoler for TKMK s undervisning i alle bydeler. Igangsette prosesser med eget hus i bydelene. Skolene skal samarbeide med TKMK i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Den kulturelle Skolesekken. Fra St.meld. Nr. 39 Ei blot til Lyst :.å løfte frem de gode eksempler ved å gi noen skoler status som mønsterskoler, alternativt innlemme dem i ordningen med demonstrasjonsskoler. Beskrivelse av situasjonen pr i dag I skoleåret 05/06 er 459 barn og unge i Lerkendal sone elever ved Musikk- og kulturskolen (TKMK). De får undervisning ved flere av skolene i området, med Nidarvoll som hovedskole pr i dag. Det er 215 av disse 459 elevene som drar til andre undervisningssteder i byen, med Olavskvartalet som det mest sentrale, men også til visuelle kunstfag og teater i Gregus gt 7, Lademoen og ved Kalvskinnet skole. Utleira skole er pr i dag en god base for en del av den undervisningen vi gir til skolekorpsmiljøet i bydelen. Dette er viktig å ta vare på. Visuelle kunstfag og teater er forsøkt etablert i bydelen uten at vi har lykkes med det. Dette påvirker mengden elever på disse feltene, da det rent praktisk vil være tungvint for barna å oppsøke denne typen tilbud. For at bydelen skal være egnet som senter for TKMKs undervisning i Lerkendal sone, må følgende være ivaretatt: Rommessig supplement til Utleira skole for undervisning, øving og lærerarbeidsplasser. Utleira skole med sine åpne løsninger kan ikke ta i mot det de skulle ønske, og det TKMK vil ha behov for mht å bygge seg opp i bydelen. Det er allikevel ønskelig at det faglige samarbeidet gjøres mulig gjennom fysisk plassering i nærhet til skolen. Lokaliteter for framføringer, utstillinger og store ukentlige grupper inne sirkus, teater og visuelle kunstfag. Her mangler TKMK så vel som våre mange samarbeidspartnere, egnet tilhold for både øvinger og framføringer. Her snakker vi om korps, familieorkester, revylag, kor etc. 22

MØTEREFERAT Utleira Idrettslag

MØTEREFERAT Utleira Idrettslag MØTEREFERAT Utleira Idrettslag Fellesmøte om idrettspark og fleirbrukshall, Utleira skole 26.10.2006 Til stede: Roar Melum, Harald Høydal, Stener O. Johansen og Ole Jonny Klakegg (Utval for idrettspark

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

Innkommede saker årsmøtet 2017

Innkommede saker årsmøtet 2017 Innkommede saker årsmøtet 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Trening på tvers av idrettene i EIF... 2 2. Bedret sosial profil på treningsavgifter... 3 3. Dalbakken... 4 4. Utvidelse klubbhus/driftsbygning...

Detaljer

Barn-bevegelse-oppvekst.

Barn-bevegelse-oppvekst. Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen: Barn-bevegelse-oppvekst. Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Boka gir en kunnskapsstatus på områder

Detaljer

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan Ås, 05.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9.

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. Gode musikklokaler eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. februar 2012 Kulturloven Forutsigbarhet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Det er kommunens målsetting at skolen skal bukes mest mulig også utover generell skoletid. Dette er tilfelle i ganske stor grad.

Det er kommunens målsetting at skolen skal bukes mest mulig også utover generell skoletid. Dette er tilfelle i ganske stor grad. Notat interessenter Phone 46 80 55 55 E-post hr@hrprosjekt.no Web www.hrprosjekt.no Org 988 889 245 Adresse Dronning Eufemias Gate 16 Post 0191 Oslo VEDR: Interessentanalyse Harestua skole Hensikten med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder

Årsplan for kulturskolen Skoleåret For Loppa kommune Siw Jensen, leder Årsplan for kulturskolen Skoleåret 16-17 For Loppa kommune Siw Jensen, leder Hva er kulturskole? ÅRSPLAN FOR LOPPA KOMMUNE 2016 17. Kulturskolen er et kommunalt opplærings-, aktivitets- og opplevelsessenter

Detaljer

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA Kulturelt innslag Utgikk, da vi ikke fikk tak på noen VELKOMMEN Varamedlem Ann Kristin ønsket velkommen Presentasjon: Lisleby Musikkorps v/ leder Rolvsøy Skolekorps

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kjempeplask. Tungt på land..lett i vann. Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501

Kjempeplask. Tungt på land..lett i vann. Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501 Kjempeplask Tungt på land..lett i vann Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund. Prosjektnr: 2015/FB4501 Forord: Kjempeplask er et prosjekt for å tilby trening i basseng for overvektige personer. Vi har

Detaljer

Sluttrapport fra Norges Blindeforbund

Sluttrapport fra Norges Blindeforbund Sluttrapport fra Norges Blindeforbund I farta Rehabilitering 2007/3/0042 av Unn Ljøner Hagen prosjektleder 1 Forord: Norges Blindeforbund vil med dette takke Stiftelsen Helse og Rehabilitering for støtte

Detaljer

Gode lokaler til musikk

Gode lokaler til musikk Gode lokaler til musikk eller All musikk blir bedre i egnede lokaler om «Bruk av NMRs norm» Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Landskonferanse for lokale musikkråd 17.-19. september

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler LOKALER TIL MUSIKK Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Stort fokus på musikk- og kulturlokaler De siste årene stadig mer interesse for saken Snakkes

Detaljer

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging.

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Isbjørn Arena er et anleggs selskap som er eiet av tre særforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund. Vi tror at for å få

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås v/ Unni Færøvik, Martin Borrebekkensvei 16, 0584 OSLO tlf: 98 68 56 86 epost: nordre-aker@musikk.no www.musikk.no/nordre-aker Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Detaljer

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Presentasjon på Landskonferansen for Bad, Park og Idrett Hamar - 10. juni 2015 Styreleder Eli Sætersmoen www.terningenarena.no

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Trim ILag Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Hjernetrim: Da hun parkerte bilen utenfor hotellet skjønte hun at hun var konkurs

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok.

Det vi sier her er selvforklarende. Marka er til låns og skal overlates til neste generasjon i minst like god stand som da vi overtok. Innspill fra Oslo og Omland Friluftsråd høsten 2015: Friluftsliv Marka grøntstruktur - turveier Marka unik og umistelig for naturopplevelse, helse og trivsel Oslo og Omland friluftsråd ga ut i 1937 en

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eivind Nåvik Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eivind Nåvik Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eivind Nåvik Arkiv: 15/5672-1 Dato: 22.09.2015 LILLEHAMMER KULTURSKOLE - BEHOV FOR LOKALER Vedlegg: Uttalelse fra Musikernes Fellesorganisasjon og Verneombud Sammendrag:

Detaljer

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga >

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga > Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga 2016-01-22 -> 2016-02-06 Kartlegging av brukarbehov Haust 2015 Kvinnherad kommune og idretten

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGERS PLASS I «DEN MODERNE FRIVILLIGHETS-POLITIKKEN»

FRIVILLIGE LAG OG FORENINGERS PLASS I «DEN MODERNE FRIVILLIGHETS-POLITIKKEN» FRIVILLIGE LAG OG FORENINGERS PLASS I «DEN MODERNE FRIVILLIGHETS-POLITIKKEN» Jon G Olsen, styreleder i Musikkens studieforbund og daglig leder i Akershus musikkråd Hvordan kan økt fokus på frivillighet

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering Nesna IL Fotball Forebygging, 2011/1/0291 Fotball som virkemiddel for integrering Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN;

FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN; FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN; Bakgrunn for prosjektet Gausdal skolekorps ble lagt ned våren 2009. Det er et ønske å etablere et nytt korps i bygda. I tillegg ser vi at rekrutteringen til korpsinstrumenter

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer