Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir"

Transkript

1 Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Leirfivel Hestehov, Tussilago farfara Nærområde: Tverreggen Stubban Bjørkmyr Risvollan Vestlia Steindal Othilienborg Randsone: Fossegrenda Nidarvoll Nardo Steinan Bratsberg 25. april 2006

2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag Bakgrunn Utvalget og dets mandat Status politisk Behovet Kultur Folkehelse Idrett Krav og forventninger Til løsningen Til framdriften Til finansieringen Til drift Hva vi tilbyr Vedlegg 1 Presentasjon til fellesmøte i bydelen 5. april Vedlegg 2 Referat fra fellesmøte i bydelen 5 april Vedlegg 3 Innspill kultur, musikk Vedlegg 4 Innspill Utleira skole og FAU Vedlegg 5 Innspill Velforeninger og borettslag Vedlegg 6 Innspill fra helsevesen og folkehelse/fysak Vedlegg 7 Innspill fra idretten Vedlegg 8 Individuelle innspill Vedlegg 9 Bilder

3 Sammendrag 3

4 1 Bakgrunn Bydelen vår, definert som området fra Bjørkmyr i sør til Othilienborg i nord, har i dag ca innbyggere. Området på strekningen fra Othilienborg til Stubban ble tett utbygd i løpet av tallet. Mellom annet huser området Norges største frittstående borettslag på Risvollan. Utbyggingen ble ikke fulgt opp med sosial infrastruktur i nødvendig omfang den gangen. Resultatet viste seg i form av ungdomsproblemer og uro fra starten og ut gjennom hele 1980-tallet tallet har vært karakterisert ved moderat utbyggingstakt og stabilisering av sosiale forhold, inkludert ungdomsmiljøet. Etablerte institusjoner som skolene (Steindal, Utleira og Hoeggen) har utviklet seg med tiden og representerer en stor ressurs for bydelen. Andre positive trekk er de eksisterende barnehagene (om enn noe nedslitt etter hvert) og organisasjonslivet, representert mest synlig av kirke, musikkliv og idrett. En del målretta sosiale tiltak i samarbeid mellom Trondheim kommune, Kultur og fritid og Risvollan borettslag knyttet til Ristunet allaktivitetshus, ungdomsskolen på Hoeggen, Natteravn, Nardo kulturscene etc. har bidratt til at ungdomsmiljøet i bydelen har blitt bra. De siste årene er bydelen pekt ut som satsingsområde for folkehelsetiltaket FYSAK. Det har blitt en god bydel å bo i for folk i alle aldre. Men infrastrukturen har uteblitt. Utover 1990-tallet og like etter årtusenskiftet har det stadig blitt tatt nye initiativ til å få bygget sosial infrastruktur i form av idrettsanlegg, flerbrukshall, grendehus, forsamlingshus etc. for bydelen. Alle initiativ har strandet. De siste årene har det skjedd en ny utvikling. Politikerne har pekt ut området Utleir som et naturlig utviklingsområde for byen. Utbygging er startet på Utleir Østre. Visjon Utleir som lå til grunn for vedtak om denne utbyggingen skapte store forventninger. Infrastrukturen har uteblitt, selv om Bystyret har vedtatt at den skal komme. Nå er folket og organisasjonene i bydelen klar i sin tale. Komplettering av bydelen er ønsket og må bygge på en helhetlig planlegging som tar langsiktige hensyn og sikrer at sosial infrastruktur kommer på plass, på rett plass og snarest mulig. 4

5 2 Utvalget og dets mandat Idrettslaget har tatt initiativ og etablert et eget utvalg for idrettspark og flerbrukshall. Utvalget består av følgende medlemmer: Roar Melum leder for Utleira IL, leder av utvalget Kontakt: Harald Høydal repr. for fotballgruppa i utvalget Kontakt: Ole Jonny Klakegg repr. for handballgruppa i utvalget Kontakt: Bydelen stiller seg unisont bak initiativet og har gitt utvalget et klart mandat til å stille krav på bydelens vegne til utbygger, kommune og politikere. Vedleggene til dette skrivet dokumenterer tyngden bak utvalgets arbeid og kravene som stilles. 3 Status politisk To spesielle saker peker seg ut som startpunkt for utvalgets arbeid: Trondheim kommune. Kommuneplanmelding Langsiktig byutvikling og jordvern, april 2005: Selv om Utleir har stor betydning for landbruket, ligger forholdene svært godt til rette for en naturlig byvekst ved Risvollan. Forholdet til skolekapasitet kan håndteres gjennom en gradvis utbygging i bydelen. Med vedtaket som gjør denne planen gjeldende slår politikerne fast at videre utvikling av bydelen er naturlig og ønsket på Utleir. Bystyrevedtak i sak om Utleir Østre: Bystyret er positiv til å knytte en idrettspark med flerbrukshall og idrettshall i forlengelsen av Utleira skole. Bystyret ber administrasjonen legge fram en sak hvor man kan dispensere fra kommuneplanens arealdel, slik at det aktuelle området kan bli utbyggingsareal for en slik hall. Med vedtaket om Utleir Østre en utbygging som nå er godt i gang - startet prosessen fram mot en komplett bydel der de siste store utbyggingsområdene ved bydelens senter tas i bruk. Politikerne i Bystyret sa helt klart fra at sosial infrastruktur skal inn i planene så raskt som mulig. 5

6 4 Behovet Tre likestilte pilarer som alle har stor tyngde i vårt nærområde, som alle representerer betydelige satsingsområder i følge Trondheim kommunes vedtatte planer, og som alle har store, udekkede behov i vår bydel: Tre pilarer, stikkord for viktige behov som må dekkes, ikke prioritert rekkefølge KULTUR FOLKEHELSE IDRETT Bydelens storstue Tilrettelegging for fysisk aktivitet Samlingsplass Konsertsal/fremføringslokale Tilgang til marka Treningshall Scene tilrettelagt for lys/lyd Øvingslokaler med god akustikk Møteplass med serveringsmuligheter Tilrettelegging for kunst og kulturopplevelser Flerkulturell integrering Varierte fritidsaktiviteter Kunstgressbane Skileikområde Klatrevegg Lagerplass Svømmehall, terapibad Fullverdig garderobeanlegg I tillegg mangler bydelen funksjoner som eldresenter, lokalsykehjem, serviceleiligheter for eldre og funksjonshemmede, ungdomsklubb og mer barnehagekapasitet. Når bydelen vår nå skal utbygges og tettes til, må det først planlegges helhetlig slik at disse funksjonene blir plassert inn i planene på riktig plass. Selv om ikke alt kan bygges ut med en gang må ikke manglende planlegging hindre at bydelen kan bli komplett med tiden. Dette er den siste sjansen på Utleir, og den må ikke få lov å gå til spille. 4.1 Kultur Bydelen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det finnes en rekke mer eller mindre institusjonelle grupper og foreninger knyttet til skolene og andre lokaliteter. Vi nevner (listen er ikke komplett): Musikkforeningen Nidarholm (MfN) elitedivisjonen Janitsjar Utleira skolekorps (USK) Steindal skolekorps (SSK) Nidarvoll skolekorps (NSK) Nidarvoll ungdomskorps (NUK) Trondheim kommunale musikk og kulturskole (TKMK) Niristu (gammeldans) Rikskonsertene (skolene) 6

7 Nardo teaterlag (NT) Nardo bydelsorkester (NB) Noen etablerte tiltak av typen filmgruppe, teater og dansegrupper, kor m.m. er knyttet til Hoeggen kirke, Hoeggen ungdomsskole og Ristunet allaktivitetshus. I tillegg kjenner vi til en rekke mindre formaliserte grupperinger, rockegrupper etc. som ikke har et tilholdssted i det hele tatt. De etablerte aktørene slåss om lite egnede lokaler som finnes på skolene. TKMK understreker sitt behov for en base i bydelen der de kan tilby et bredere tilbud av aktiviteter innenfor kunst/maleri, teater, sirkus, dans etc. i tillegg til musikkundervisning. Etter befolkningsgrunnlaget å dømme skulle flere delta i slike aktiviteter, hvis det var tilrettelagt i egen bydel og kunne disponere rom en større del av dagen. Når det gjelder musikkundervisningen blir skolene mindre og mindre egnet ettersom de av pedagogiske årsaker blir åpnere og åpnere. Behovet er derfor økende. Når det skal holdes større arrangement må de ut av bydelen for å finne egnede lokaler. Det finnes helt sikkert kunstforeninger, håndverksgrupper og andre aktører vi ikke kjenner til. De blir usynlige i mangelen på et sted å være og et sted å stille ut sine ting. I vedlegg 3, 4 og 5 tilkjennegir noen av de etablerte aktørene sine foreløpige innspill til prosessen. Oppsummert består det dokumenterte behovet av: Konsertsal. Et egnet lokale for fremføringer til publikum (stort rom med scene tilrettelagt for lys og lyd). Utstillingsmuligheter for billedkunst, håndverk og andre objekter. Et øvingslokale med god akustikk for fellesøvinger, hele korps og foreninger. Prøvesal for teater. Øvingsrom for mindre grupperinger. Noen med mulighet for varig oppstilling av instrument som for eksempel slagverk. Base med undervisningsrom for Trondheim kommunale musikk og kulturskole. Oppholdsrom, pauserom med mulighet for servering etc. i forbindelse med øvinger og arrangement. Lagerplass for stort/tungt/verdifullt utstyr (lett tilgjengelig, nær øvingsrom). Lagerplass for langtidslagring (jfr. For eksempel USK sin loppemarkedsaktivitet en viktig del av finansieringen av driften). 4.2 Folkehelse Folkehelsa er med vilje plassert mellom kultur og idrett. Den er en samlende faktor som binder de to andre dimensjonene sammen. Folkehelsa henger tydelig sammen med kultur fordi folks trivsel og helse er klart knyttet til muligheten for å overvære og delta i kulturelle opplevelser og aktivisere seg i 7

8 meningsfylt fritidsaktivitet. Folkehelse knytter seg tydelig til idrett fordi fysisk aktivitet og det å ta vare på helsa har blitt et aktuelt problem i dagens samfunn. Det å oppleve fellesskapet, gleden og spenningen knyttet til idrettsprestasjoner er selvsagt en viktig faktor for den psykiske folkehelsa og trivselen på liknende måte som kulturopplevelser. I tillegg har folkehelse, som tema for behov, en egenverdi fordi den handler om andre typer aktiviteter i tillegg til å fange opp ennå flere alders- og folkegrupper. Ikke minst de mindre organiserte delene av befolkningen og de som ikke er engasjert i kirke, kultur eller idrett. De viktigste aktørene er; Risvollan legesenter FYSAK Velforeninger og borettslag Kulturaktørene Idrettsaktørene Kirken og andre religiøse sammenslutninger kan selvsagt sees på som aktører i forhold til folkehelse. Kirken er den eneste aktøren som kan sies å være så heldig å ha velegnede lokaler til sin aktivitet i Hoeggen kirke. I vedlegg 5 og 6 tilkjennegir aktører med folkehelse som hovedfokus sine foreløpige synspunkter. De viktigste kan oppsummeres slik: Tilgang til kulturelle og idrettslige opplevelser Tilrettelegging for fysisk aktivitet og meningsfylt fritidsaktivitet av alle typer (med tilgjengelige lokaler er det bare fantasien som setter grenser) Tilgang til marka, grøntarealer og parkanlegg i bomiljøet Tilgang til aktiviteter for tverrkulturell integrasjon Svømmehall med mulighet for terapibad 4.3 Idrett Bydelen har et velutviklet idrettsliv. I denne delen av Trondheim er det 5 idrettslag som ikke har tilgang til en egnet idrettshall i sitt nærmiljø. Disse er: Utleira idrettslag (UIL) (1195 aktive medlemmer i alderen 6-19 år 1 ) Othilienborg idrettslag (OIL) (365 aktive) Nardo fotballklubb (NFK) (594 aktive) Nidelv idrettslag 2 (NIL) (1040 aktive) Bratsberg idrettslag (BIL) (348 aktive) 1 Kun aktive i aldersbestemte klasser registreres i offisiell statistikk som grunnlag for tildeling av støtte etc. Antall personer engasjert i aktiviteten er selvsagt mye høyere. 2 Nidelv IL s anlegg på Tempe inkluderer en meget enkel treningshall, men på grunn av at den ligger i flomsonen ved Nidelven er den utstyrt med et dekke som ikke er akseptabelt for håndballaktiviteten vår. Nidelv IL og Nardo FK har gode anlegg for fotball, Nardo inkl. kunstgress i Nissekollen. Bratsberg IL har et godt anlegg for ski. Othilienborg IL har et enkelt anlegg med trekk for alpint og skileik. Utleira IL har et meget enkelt anlegg for fotball på Bjørkmyr, utenfor rekkevidde for de yngste og uten nødvendige fasiliteter som garderobe etc.. 8

9 Til sammen 5 idrettslag med 3542 aktive medlemmer (Kilde NIF, febr. 2006) har ikke tilgang til en egnet treningshall i sitt nærmiljø. Befolkningsgrunnlaget i det samme området er over personer. Om lag personer bor i det som er regnet som nærområdet til en ny treningshall på Utleir. Behovet begrunnes i at tilgangen til treningslokaler/treningstid i hall er en svært begrensende faktor både for kvaliteten og omfanget av den idrettsaktiviteten som drives, og ikke minst bredden i tilbudet. Behovet for bedre tilrettelegging for lokal aktivitet for alle de idrettene som drives i klubbene er påtrengende og slår spesielt sterkt ut for hallidrettene og de yngre barna. Hallidrettene må i dag ut av bydelen for å finne akseptable forhold for trening og kamper. Dette medfører en stor belastning på vegnettet inn mot sentrum/øya, og i samfunnsperspektiv en stor og unødvendig kostnad for samfunnet (utslipp, transporttid, ulykkesfare etc.). I tillegg er det selvsagt en belastning for foreldre, utøvere og ledere både i forbindelse med egen transport og når ungene blir store nok til å ta seg fram på egen hånd. Andre aktører som er aktive medspillere i forhold til å dokumentere behovet for idrettsanlegg i nærområdet er særforbundene i Norges idrettsforbund, Bedriftsidrettskretsen og Idrettsrådet i Trondheim kommune. I tidligere prosesser har også Studentsamskipnaden (SIT) deltatt aktivt i planleggingen. SiT er foreløpig ikke inkludert i dette initiativet på grunn av utvalgets begrensede kapasitet. I vedlegg 7 og 8 tilkjennegir aktører innen idretten synspunkter på behovet for idrettsanlegg og tilrettelegging for fysisk aktivitet i området. Oppsummert er noen av de viktigste behovene: Treningshall for innendørs-/helårs-/hallidrett. Tilrettelagt for ulike former for ballspill, gymnastikk og generell idretts- og treningsaktivitet. Kunstgressbane for fotball. Klatrevegger, et av idrettslagets (UIL) spesielle tilbud til ungdom utenfor de mest tradisjonelle idrettsaktivitetene. Skileikområde, hoppbakke, akebakke etc. tilrettelegging for organisert og uorganisert aktivitet om vinteren. Tilgang til løypenettet i marka med trygg kryssing av Steinanvegen/Ringvegen/Utleirvegen. Tilrettelegging for mer uorganisert idrettsaktivitet som t.d. skatepark etc. 3 Garderobeanlegg. Samlingsplass i forbindelse med idrettsarrangement med mulighet for servering etc. Lagerplass for utstyr etc. 3 En av de mest populære og viktigste uorganiserte aktivitetene i nærområdet om vinteren er skøytebanene som legges til rette av Trondheim kommune på grusbanene ved skolene i området. Vi forutsetter at denne tilretteleggingen fortsetter og har derfor ikke nevnt dette spesielt i vår liste. 9

10 5 Krav og forventninger Nedenfor er tilkjennegitt utvalgets prinsipielle krav og forventninger til utviklingen fra i dag og frem til bydelen har fått sin nødvendige sosiale infrastruktur for kultur, folkehelse og idrett. Fremstillingen er foreløpig og uten detaljer. 5.1 Til løsningen Krav: Vi krever at det kommer et kulturbygg som rommer de funksjoner som skal til for å tilfredsstille de grunnleggende behovene for en storstue med mulighet for konserter og teaterframsyninger. Vi krever at det kommer et felles møtepunkt for bydelens unge, voksne og eldre. Et sted som oppfattes som folkets eget samlingssted for kultur-, fritidsog idrettsaktiviteter. Det er et absolutt krav at det kommer en treningshall, en kunstgressbane og et uteområde som inviterer til aktiv bruk, både organisert og uorganisert. Vi krever at det sikres god, sikker og tilrettelagt tilgang til marka. Vi krever at det blir foretatt en helhetlig planlegging som sikrer at det er satt av nødvendig plass for samfunnsfunksjoner i rammeplanen for arealbruken i vår bydel, slik at også behov som ikke kan finansieres nå kan plasseres hensiktsmessig inn i helheten senere. Forventninger: Vi forventer at det bygges anlegg som er komplette, det vil si som har alle de arealer, funksjoner og utstyr som kreves for den aktiviteten som skal foregå der. Vi forventer at det blir bygget anlegg av varig verdi med solide, robuste og fleksible løsninger. Vi forventer at det bygges anlegg som fungerer med et fornuftig driftsopplegg og en økonomi som kommunen og bydelen (de aktuelle aktørene) kan leve med. Vi forventer at løsningen utvikles med helheten for øyet slik at de ulike delene fungerer sammen, også med eksisterende skole. 5.2 Til framdriften Krav: Vi krever at Trondheim kommune, byens politikere og utbygger på Utleir vestre tar på alvor de signalene som ligger i allerede fattede vedtak i Bystyret. Vi krever raskest mulig framdrift i planleggingsprosessen. Rammene for byutviklingen på Utleir Vestre skal være med i første revisjon av kommunens arealplan fra dags dato. Vi krever at Trondheim kommune tillater, og bidrar aktivt til, at parallell planleggingsprosess kan gjennomføres, slik at reguleringsplan for en idrettspark og flerbrukshall kan vedtas så raskt som det lar seg gjøre. Vi krever at det finnes løsninger for finansiering for de viktigste elementene i en helhetlig plan så snart som råd. 10

11 Vi krever at et kulturbygg og idrettsbygg er på plass innen Forventninger: Vi forventer at Trondheim kommune umiddelbart stiller opp og tar sin del av ansvaret for å legge til rette for utviklingen av en helhetlig bydel, uten utsettinger eller omveier. Vi forventer at overordnet ramme må vedtas nå, slik at det finnes en helhetlig plan å gå etter allerede for planlegging av neste trinn i byutviklingen. Vi forventer at elementer med lav kostnad og som ikke krever nye planvedtak skal iverksettes umiddelbart (for eksempel uteområdene ved skolen). Vi forventer at selve kjernen i bydelsutviklingen, bestående av basisen i idrettspark og flerbruksanlegg, prioriteres på topp i de kommende årene. Vi forventer at enkelte av de mest kostbare elementene vil kunne ta lenger tid å finansiere enn selve kjernen. Det må likevel sikres at det finnes en fornuftig plassering og mulighet for samvirke med andre funksjoner den dagen finansiering er sikret. 5.3 Til finansieringen Krav: Vi krever at Trondheim kommune innser at finansiering av sosial infrastruktur er et offentlig anliggende. Trondheim kommune må sikre at denne bydelen blir komplett og hel. Vi krever at Trondheim kommune vurderer alle de tilgjengelige virkemidlene som er til rådighet for å utløse dette, inklusive makebytte. Vi krever at Trondheim kommune stiller krav til utbygger i forbindelse med godkjenningen av Utleir Vestre som sikrer at den helhetlige bydelsplanen kan realiseres. Forventninger: Vi forventer at partene innser at et spleiselag der alle partene bidrar til å løse finansieringsspørsmålet er både hensiktsmessig og riktig. En komplett og fungerende bydel vil være et stort løft for verdiene (opplevde og økonomiske) for alle parter. Vi forventer at Trondheim kommune vil se at kommunens egne eiendommer i området (g/br; 83/8 og 90/49) kan være en nøkkel til å utløse potensialet som ligger i denne bydelen. Vi forventer at det planlegges og realiseres et kultur- og idrettsanlegg som kvalifiserer for tippemidler. Vi forventer at det planlegges slik at det også kan sikres privat finansiering til utbyggingen. Det betyr at det ikke bør legges rammer som hindrer dette. 11

12 5.4 Til drift Krav: Vi krever at det etableres et anlegg for kultur, fritid og idrett som er hensiktsmessig for den aktiviteten som skal foregå der, og som representerer fleksible og tilpasningsdyktige driftsløsninger som kan utvikles over tid. Vi krever at det velges løsninger som gjør de nødvendige avgifter for bruken overkommelige for brukerne. Forventninger: Vi forventer at det legges opp til et aktivt samarbeid mellom kommunen som eier og relevante lokale aktører (brukere og andre) for å finne praktiske løsninger på den daglige driften (for eksempel åpning/lukking, vakthold, renhold, vaktmestertjenester, måking/strøing). Vi forventer at de lokale aktørene blir regnet med i et driftskonsept der brukerne kan få bruke dugnadsinnsats som delbetaling for bruken av anleggene. 12

13 6 Hva vi tilbyr De lokale aktørene har samlet seg bak disse kravene og forventningene overfor politikerne, Trondheim kommune og utbygger. Vi gjør dette for å bidra til at politikere, kommune og utbygger når sine mål, samtidig som bydelen faktisk blir det flotte stedet å bo som den kan bli. Vi legger her frem et uslåelig tilbud til Trondheim kommune og politikerne vi har valgt til å representere oss. Det vi ønsker er en samarbeidsprosess der vi i fellesskap finner frem til de reelle behovene, de hensiktsmessige føringene og de rette løsningene. Utvalget stiller seg til rådighet for premissgivere, planleggere og utbyggere slik at bydelen selv kan komme med sine innspill i rett tid og via de rette kanalene. Vi stiller oss til rådighet for å organisere og legge til rette medvirkning fra bydelen og beboernes side, stimulere til engasjement og kreativitet, bidra til god informasjon til bydelen. Vi har bydelen bak oss. Beredskapen for å komme med sine innspill er god. Det offentlige, med alle sine relevante etater og organer, må på sin side komme oss i møte og ta tak i sitt ansvar. Denne bydelen som kan bli byens stolthet kan ikke vente lenger. Folket stiller klare krav. Det må legges inn sosial infrastruktur i planleggingen nå, og utbygging av disse funksjonene må prioriteres høyt i tiden framover. Trondheim kommune må ikke fremstå som en sinke uten fremtidsvyer. Vi vil ha en kommune som er en aktiv medspiller og som gjør de grepene som er nødvendige for å finne gode løsninger. Politikerne har nå en unik sjanse til å vise at de mener det de har sagt i valgkampen og festtalene. Sats på kultur, folkehelse og idrett. Sats på barn, unge og eldre. Gjør det nå! Her vil resultatene raskt vise seg og gi etterlengtet troverdighet til våre lokale beslutningstakere og premissgivere. Hvis de er sitt ansvar bevisst og kommer aktivt på banen NÅ! Utbygger får en kjempesjanse til å sette en ny standard for slike bydelsutbygginger i Trondheim og Norge. Samtidig øker verdien av de investeringene utbygger alt har lagt ned i bydelen. En riktig og god investering. Bydelens aktører ønsker å bidra aktivt også i realiseringen og driften av de anleggene som blir resultatet av denne prosessen. Det er hovedsakelig et offentlig ansvar, men vi ønsker gjennom vårt eget engasjement å bidra aktivt også her. 13

14 Vedlegg 1 Presentasjon til fellesmøte i bydelen 5. april 2006 Utskrift av PowerPoint-presentasjon tilsvarende den som ligger ute på internett på Utleira IL sine hjemmesider på internett: 14

15 Side 1 15

16 Side 2 16

17 Side 3 17

18 Side 4 18

19 Vedlegg 2 Referat fra fellesmøte i bydelen 5 april 2006 MØTEREFERAT Utleira Idrettslag Fellesmøte om idrettspark og fleirbrukshall, Utleira skole Til stede: Roar Melum, Harald Høydal og Ole Jonny Klakegg (Utleira IL sitt utval for fleirbruksanlegg), Guro Dalen (Utleira skole), Dagfinn Gryteselv (Utleira skolekorps), Valborg Aasen Engan og Eirik Aune (FAU), Ole Dagfinn Berg (Risvollan borettslag), Knut Johansen (Stubban vel), Rune Sandmark (Trondheim kommune, Kultur og fritid og Ungdommens bystyre), Hans Hagseth (FYSAK), Aage Bjertnæs og Martin Holte (FYSAK/Risvollan legesenter), Stig Nilsen (Øvre Tverreggen vel), Jarle Karlsen, Jan K. Hammernes, og Odd Einar Landsem (Utleira IL) Fraværende: Referent: Ole Jonny Klakegg (Referatet er kortfatta og gjenspeglar ikkje heile breidda i drøftingane) Kopi til: Sak nr. Tema Ansvar Frist 1) Presentasjonsrunde rundt bordet 17 personar som representerte ei rekkje av dei viktigaste lokale interessentane vart talt opp. Utvalet v/ Møteleiar Roar Melum som tok initiativet til møtet sa seg godt nøgd med frammøtet. 2) Presentasjon status i saka På vegne av utvalet presenterte Ole Jonny Klakegg ei oppsummering av bakgrunn og status, litt om behovet og mogleg løysing. Til slutt vart forsamlinga utfordra på kva den kan bidra med, som ein invitasjon til debatt. 3) Om behovet Drøftingane bekrefta at behovet er stort og veksande. Ei nyansert framstilling vil syne at det også finst positive trekk og enkelte tiltak som alt er iverksett i bydelen. Hovudtrekka i presentasjonen er rett, og ikkje for sterkt formulert. Bydelen sin klare bodskap til Trondheim kommune og utbyggar er at utbygging på Utleir Vestre er ønska, men må ikkje få starte før utbygging av sosial infrastruktur er sikra. Bydelen sin klare bodskap til politikarane er at dei no må starte å levere, etter alle dei fine lovnadane i valet om satsing på forebygging, ungdomstiltak, kultur, fysisk fostring og satsing på miljø. Bydelen vår har vore underprioritert i 30 år. No er tida inne til å gjere noko med det. Nokre moment frå diskusjonen: Mange vart skuffa og følte seg lurt då Utleir Østre vart sett i verk utan at sosial infrastruktur vart med. Visjonane den gongen skapte 19

20 Sak nr. Tema Ansvar Frist store forventningar. Fleirbrukshall bør inn i rekkefølgeomsyna i reguleringsplanen. Ei hovudsak i planlegginga av siste utbyggingstrin av bydelen vår (Utleir Vestre) er å sjå alle dei manglande funksjonane i samanheng og planlegge langsiktig slik at samfunnsbehova vert ivaretatt og får ei god og hensiktsmessig plassering. Også funksjonar som eventuelt ikkje vert bygd med det same må det planleggast for. Det inkluderer funksjonar som barnehagar, symjehall, sjukeheim, eldresenter. Framtidig bygging av samfunnsfunksjonar må ikkje verte hindra av at ingen har tenkt på behovet når rammene vert lagt og utbyggingsmønster bestemt. Det er Trondheim kommune sitt ansvar å kome på bana og sikre at desse viktige samfunnsfunksjonane kjem på plass, slik at bydelen vert komplett. Vi må tenkje breitt og fange opp behova til alle aldrar, alle samfunnslag, organisert og ikkje-organisert aktivitet. Fleirkulturelt perspektiv bør inn, alle lokale initiativ bør samle seg inn i dette eine initiativet for å få til ein heilskapt plan. Heile det geografiske nedslagsfeltet vårt må engasjerast i dette. Vestlia, Othilienborg og Bratsberg er døme på område som har interesser i dette, men som foreløpig ikkje er involvert i diskusjonen. Kultur kan vere så mangt og idétilfangsten er stor. Det er stor mangel på uformelle møteplassar og lokale som tillet nye initiativ. I dag er det ikkje rom for slikt i bydelen. Samanhengen med marka er viktig, tilgong til løypenett og aktivitetar i marka er sentralt for folkehelsa og skiidretten t.d. Kva med å få til ein liten hoppbakke i området ved kanten av marka? 4) Om organisering av initiativet Dei frammøtte uttrykte stor grad av tilfredsheit med idrettslaget sitt fornya initiativ i saka. Det er einigheit om at eit utval som skal fronte saka ikkje må vere for stort, og det er naturleg at utvalet foreløpig held fram i den forma det har no. Det kan fungere som eit sekretariat med mandat til å målbære meiningar til beslutningstakarane. Lokale aktørar, både dei som deltok i dette møtet og andre, er invitert til å peike ut sine representantar som vert kontaktpersonar og medspelarar i tida framover. Nokre av dei har alt peika ut sine. Det vart uttrykt ønske om slike fellesmøter for open diskusjon med jamne mellomrom for koordinering og vedlikehald av initiativet og engasjementet. Eit mogleg tiltak for å sikre enno sterkare forankring i lokale aktørar er å etablere eit samarbeidsorgan som kan fungere som eit styre eller referansegruppe. Nøkkelpersonar må ikkje verte overbelasta av denne dugnadsinnsatsen. Difor må det fortløpande vurderast å nedsette arbeidsgrupper som kan jobbe med spesielle tema og oppgåver. 5) Framdrift prosessen vidare Det er dårleg med tid. Dette hastar. Kommunen har alt starta sin rullering/oppdatering av arealdel av kommuneplanen. Vi må arbeide raskt og sikre at vi får levert vårt innspel til denne planprosessen. Planlagt vedtak Utvalet Leiar av lokale interessegrupper Utvalet Fortl. Snarast Fortl. 20

21 Sak nr. tidleg i Tema Ansvar Frist Utvalet Snarast Det vart referert frå eit møte tidlegare same dag mellom utvalet og utbyggar. Det er etablert nær og god dialog. Utbyggar ventar med vidare innspel til planprosessen til vi har kome à jour og innspela kan verte koordinert. Ei uttrykt målsetting frå det møtet var å sette standard for framtidig utbygging i Trondheim kommune. Nye møter er planlagt. Alle lokale aktørar må bidra til eit felles skriv, eit opprop etter mønster frå initiativet for to år sidan. Det vil verte sendt ut invitasjon til det. Eit folkemøte er under planlegging. Vi må vise fram initiativet og engasjere breiare i heile bydelen. Dette bør skje i løpet av våren. Vi må få både media og politikarar på banen. Utvalet må i sitt vidare arbeid stille krav til kommunen, politikarane og utbyggar. Vi skal spele på same lag, men ikkje vere naive i forhold til ulike roller og motiv i prosessen. Utvalet Snarast 6) Avslutning På vegne av utvalet takka Melum for tilliten som vert synt utvalet og mandatet til å jobbe vidare med saka. Bydelen og dei lokale aktørane vert utfordra til å vise sitt engasjement for denne saka og aktivt delta ved å kome med innspel og synspunkt. Ta sjølv initiativ og bruk kontaktnettet ditt til å støtte opp om saka. Bruk internettsidene til idrettslaget til å nå oss. Den finst på og saka ligg under overskrifta Flerbruksanlegg på menyen i venstre kant av skjermen. Alle Fortl. 21

22 Vedlegg 3 Innspill kultur, musikk Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (TKMK) Lokaliteter for TKMK s virksomhet; Behovsbeskrivelse for Utleira/Lerkendal sone Utleira skole framstår som et naturlig bydelssenter for TKMK s aktiviteter i Lerkendal sone når bydelen nå får økninger i elevtall gjennom økt tilflytting (AkkaBakka). Det er ønskelig å bygge opp en tilstedeværelse for TKMK i bydelen, med et arbeidsmiljømiljø, utstyrsnivå og kvalitet i tid og tilgjengelighet som gir et kraftsenter i bydelen. Det innebærer at: vi skal tjene korps, kor og orkester på en god måte ved sambruk av lokaler, utstyr og personale, og med geografisk nærhet til miljøene. vi skal ligge inntil skole, barnehage og SFO rent fysisk og i tid, slik at vi imøtekommer familiens behov for nærhet og tilrettelegging. vi i et samarbeid kan ha utstyr, rom og arbeidstid av god kvalitet for å ta oss av hele spekteret av elevtyper vi med base i et slikt kraftsenter kan få gode ringvirkninger til satelittskolene vi inngår som en del av samarbeidet inn mot den kulturelle skolesekken Utsnitt fra retningsgivende dokumenter for Musikk- og kulturskolens arbeid: Fra Trondheim kommune, lederavtalen: Senterskoler for TKMK s undervisning i alle bydeler. Igangsette prosesser med eget hus i bydelene. Skolene skal samarbeide med TKMK i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Den kulturelle Skolesekken. Fra St.meld. Nr. 39 Ei blot til Lyst :.å løfte frem de gode eksempler ved å gi noen skoler status som mønsterskoler, alternativt innlemme dem i ordningen med demonstrasjonsskoler. Beskrivelse av situasjonen pr i dag I skoleåret 05/06 er 459 barn og unge i Lerkendal sone elever ved Musikk- og kulturskolen (TKMK). De får undervisning ved flere av skolene i området, med Nidarvoll som hovedskole pr i dag. Det er 215 av disse 459 elevene som drar til andre undervisningssteder i byen, med Olavskvartalet som det mest sentrale, men også til visuelle kunstfag og teater i Gregus gt 7, Lademoen og ved Kalvskinnet skole. Utleira skole er pr i dag en god base for en del av den undervisningen vi gir til skolekorpsmiljøet i bydelen. Dette er viktig å ta vare på. Visuelle kunstfag og teater er forsøkt etablert i bydelen uten at vi har lykkes med det. Dette påvirker mengden elever på disse feltene, da det rent praktisk vil være tungvint for barna å oppsøke denne typen tilbud. For at bydelen skal være egnet som senter for TKMKs undervisning i Lerkendal sone, må følgende være ivaretatt: Rommessig supplement til Utleira skole for undervisning, øving og lærerarbeidsplasser. Utleira skole med sine åpne løsninger kan ikke ta i mot det de skulle ønske, og det TKMK vil ha behov for mht å bygge seg opp i bydelen. Det er allikevel ønskelig at det faglige samarbeidet gjøres mulig gjennom fysisk plassering i nærhet til skolen. Lokaliteter for framføringer, utstillinger og store ukentlige grupper inne sirkus, teater og visuelle kunstfag. Her mangler TKMK så vel som våre mange samarbeidspartnere, egnet tilhold for både øvinger og framføringer. Her snakker vi om korps, familieorkester, revylag, kor etc. 22

MØTEREFERAT Utleira Idrettslag

MØTEREFERAT Utleira Idrettslag MØTEREFERAT Utleira Idrettslag Fellesmøte om idrettspark og fleirbrukshall, Utleira skole 26.10.2006 Til stede: Roar Melum, Harald Høydal, Stener O. Johansen og Ole Jonny Klakegg (Utval for idrettspark

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås v/ Unni Færøvik, Martin Borrebekkensvei 16, 0584 OSLO tlf: 98 68 56 86 epost: nordre-aker@musikk.no www.musikk.no/nordre-aker Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Detaljer

Det er kommunens målsetting at skolen skal bukes mest mulig også utover generell skoletid. Dette er tilfelle i ganske stor grad.

Det er kommunens målsetting at skolen skal bukes mest mulig også utover generell skoletid. Dette er tilfelle i ganske stor grad. Notat interessenter Phone 46 80 55 55 E-post hr@hrprosjekt.no Web www.hrprosjekt.no Org 988 889 245 Adresse Dronning Eufemias Gate 16 Post 0191 Oslo VEDR: Interessentanalyse Harestua skole Hensikten med

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Saksfremlegg Saksnr.: 12/1052-1 Arkiv: A22 &10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SFO MED FOTBALL - SAMARBEID MED ALTA IF Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Rådmannens innstilling:

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Barn-bevegelse-oppvekst.

Barn-bevegelse-oppvekst. Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen: Barn-bevegelse-oppvekst. Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Boka gir en kunnskapsstatus på områder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Presentasjon på Landskonferansen for Bad, Park og Idrett Hamar - 10. juni 2015 Styreleder Eli Sætersmoen www.terningenarena.no

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets

Trim ILag. Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets. Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Trim ILag Folkehelseprosjekt i Nordland idrettskrets Prosjektleder: Torben Simonsen Utviklingskonsulent Nordland idrettskrets Hjernetrim: Da hun parkerte bilen utenfor hotellet skjønte hun at hun var konkurs

Detaljer

Kulturloven i kommunen

Kulturloven i kommunen Kulturloven i kommunen Øivind Pedersen 11/11/2008 Kulturloven i kommunen 1 Hva forbinder dere med Lillehammer? Svar: identitet Notodden og blues, Festspillene i Harstad, Quarten og Kristiansand, jazzfestival

Detaljer

FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN;

FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN; FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN; Bakgrunn for prosjektet Gausdal skolekorps ble lagt ned våren 2009. Det er et ønske å etablere et nytt korps i bygda. I tillegg ser vi at rekrutteringen til korpsinstrumenter

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum

Lokalisering av ny videregående skole og kulturelt flerbrukshus i Ski sentrum Til Ordfører Tuva Moflag Kommunestyremedlemmer i Ski Rådmann Audun Fiskvik Kommunalsjefene Kjell Sæther og Jane Short Aurlien Kultursjef Mette Skrikerud postmottak@ski.kommune.no Jazz skolen Kråkstad Jazz

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplan

Høringsuttalelse kommuneplan Lunner Fotballklubb Postboks 3 2715 Lunner Lunner Kommune Sandsveien 1, 2740 ROA Roa, 13.05.2013 Att: Anne Grønvold, post@lunner.kommune.no Kopi: ordfører Harald Tyrdal, Lunner Kommune Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016 2030 Fra Åstveit Svømmeklubb

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016 2030 Fra Åstveit Svømmeklubb Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016 2030 Fra Åstveit Svømmeklubb Innhold Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030... 3 Om svømmehallen... 3 Svømmehallens tilstand...

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA

Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA REFERAT FRA KORPSMØTET 07.OKTOBER 2014 AGENDA Kulturelt innslag Utgikk, da vi ikke fikk tak på noen VELKOMMEN Varamedlem Ann Kristin ønsket velkommen Presentasjon: Lisleby Musikkorps v/ leder Rolvsøy Skolekorps

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

REFERAT FRA POLITIKERMØTE 21.10.14

REFERAT FRA POLITIKERMØTE 21.10.14 REFERAT FRA POLITIKERMØTE 21.10.14 AGENDA Velkommen Styreleder Ole Hermann Huth ønsket velkommen og gikk gjennom kveldens agenda. Presentasjonsrunde: Fredrikstad Barberboys v/nestleder Korluren v/ leder

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging.

Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Vår jobb er å få fart på is anlegg bygging. Isbjørn Arena er et anleggs selskap som er eiet av tre særforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Curlingforbund og Norges Ishockeyforbund. Vi tror at for å få

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjekt Lyderhall Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjektbeskrivelse Lyderhall Bakgrunn Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Nardo Fotballklubb Trondheim 22.5.2012 Postboks 1632 Nardosletta 7430 Trondheim

Nardo Fotballklubb Trondheim 22.5.2012 Postboks 1632 Nardosletta 7430 Trondheim Nardo Fotballklubb Trondheim 22.5.2012 Postboks 1632 Nardosletta 7430 Trondheim Søknad om Telenor Xtra Nardo FK ønsker med dette å søke på Telenor Xtra. Nardo FK er en bydelsklubb i Trondheim. Klubben

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030

Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Høringsuttalelse om ny Skolebruksplan for perioden 2016-2030 Samarbeidsutvalget ved har diskutert forslag til ny skolebruksplan og ønsker å uttale seg om den foreslåtte nedleggelsen av svømmehallen på

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Utgangspunkt: Ombygging av prestegardsløa til kultur/næringsbygg med forsamlingssal, kjøkken og rom til servering/utstilling og næringsverksemd Prestegardsløa

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus Akershus musikkråd, 12.12.2012 Vormsund ungdomsskole er en offentlig ungdomsskole i tettstedet Vormsund i Nes

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer