Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir"

Transkript

1 Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Leirfivel Hestehov, Tussilago farfara Nærområde: Tverreggen Stubban Bjørkmyr Risvollan Vestlia Steindal Othilienborg Randsone: Fossegrenda Nidarvoll Nardo Steinan Bratsberg 25. april 2006

2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag Bakgrunn Utvalget og dets mandat Status politisk Behovet Kultur Folkehelse Idrett Krav og forventninger Til løsningen Til framdriften Til finansieringen Til drift Hva vi tilbyr Vedlegg 1 Presentasjon til fellesmøte i bydelen 5. april Vedlegg 2 Referat fra fellesmøte i bydelen 5 april Vedlegg 3 Innspill kultur, musikk Vedlegg 4 Innspill Utleira skole og FAU Vedlegg 5 Innspill Velforeninger og borettslag Vedlegg 6 Innspill fra helsevesen og folkehelse/fysak Vedlegg 7 Innspill fra idretten Vedlegg 8 Individuelle innspill Vedlegg 9 Bilder

3 Sammendrag 3

4 1 Bakgrunn Bydelen vår, definert som området fra Bjørkmyr i sør til Othilienborg i nord, har i dag ca innbyggere. Området på strekningen fra Othilienborg til Stubban ble tett utbygd i løpet av tallet. Mellom annet huser området Norges største frittstående borettslag på Risvollan. Utbyggingen ble ikke fulgt opp med sosial infrastruktur i nødvendig omfang den gangen. Resultatet viste seg i form av ungdomsproblemer og uro fra starten og ut gjennom hele 1980-tallet tallet har vært karakterisert ved moderat utbyggingstakt og stabilisering av sosiale forhold, inkludert ungdomsmiljøet. Etablerte institusjoner som skolene (Steindal, Utleira og Hoeggen) har utviklet seg med tiden og representerer en stor ressurs for bydelen. Andre positive trekk er de eksisterende barnehagene (om enn noe nedslitt etter hvert) og organisasjonslivet, representert mest synlig av kirke, musikkliv og idrett. En del målretta sosiale tiltak i samarbeid mellom Trondheim kommune, Kultur og fritid og Risvollan borettslag knyttet til Ristunet allaktivitetshus, ungdomsskolen på Hoeggen, Natteravn, Nardo kulturscene etc. har bidratt til at ungdomsmiljøet i bydelen har blitt bra. De siste årene er bydelen pekt ut som satsingsområde for folkehelsetiltaket FYSAK. Det har blitt en god bydel å bo i for folk i alle aldre. Men infrastrukturen har uteblitt. Utover 1990-tallet og like etter årtusenskiftet har det stadig blitt tatt nye initiativ til å få bygget sosial infrastruktur i form av idrettsanlegg, flerbrukshall, grendehus, forsamlingshus etc. for bydelen. Alle initiativ har strandet. De siste årene har det skjedd en ny utvikling. Politikerne har pekt ut området Utleir som et naturlig utviklingsområde for byen. Utbygging er startet på Utleir Østre. Visjon Utleir som lå til grunn for vedtak om denne utbyggingen skapte store forventninger. Infrastrukturen har uteblitt, selv om Bystyret har vedtatt at den skal komme. Nå er folket og organisasjonene i bydelen klar i sin tale. Komplettering av bydelen er ønsket og må bygge på en helhetlig planlegging som tar langsiktige hensyn og sikrer at sosial infrastruktur kommer på plass, på rett plass og snarest mulig. 4

5 2 Utvalget og dets mandat Idrettslaget har tatt initiativ og etablert et eget utvalg for idrettspark og flerbrukshall. Utvalget består av følgende medlemmer: Roar Melum leder for Utleira IL, leder av utvalget Kontakt: Harald Høydal repr. for fotballgruppa i utvalget Kontakt: Ole Jonny Klakegg repr. for handballgruppa i utvalget Kontakt: Bydelen stiller seg unisont bak initiativet og har gitt utvalget et klart mandat til å stille krav på bydelens vegne til utbygger, kommune og politikere. Vedleggene til dette skrivet dokumenterer tyngden bak utvalgets arbeid og kravene som stilles. 3 Status politisk To spesielle saker peker seg ut som startpunkt for utvalgets arbeid: Trondheim kommune. Kommuneplanmelding Langsiktig byutvikling og jordvern, april 2005: Selv om Utleir har stor betydning for landbruket, ligger forholdene svært godt til rette for en naturlig byvekst ved Risvollan. Forholdet til skolekapasitet kan håndteres gjennom en gradvis utbygging i bydelen. Med vedtaket som gjør denne planen gjeldende slår politikerne fast at videre utvikling av bydelen er naturlig og ønsket på Utleir. Bystyrevedtak i sak om Utleir Østre: Bystyret er positiv til å knytte en idrettspark med flerbrukshall og idrettshall i forlengelsen av Utleira skole. Bystyret ber administrasjonen legge fram en sak hvor man kan dispensere fra kommuneplanens arealdel, slik at det aktuelle området kan bli utbyggingsareal for en slik hall. Med vedtaket om Utleir Østre en utbygging som nå er godt i gang - startet prosessen fram mot en komplett bydel der de siste store utbyggingsområdene ved bydelens senter tas i bruk. Politikerne i Bystyret sa helt klart fra at sosial infrastruktur skal inn i planene så raskt som mulig. 5

6 4 Behovet Tre likestilte pilarer som alle har stor tyngde i vårt nærområde, som alle representerer betydelige satsingsområder i følge Trondheim kommunes vedtatte planer, og som alle har store, udekkede behov i vår bydel: Tre pilarer, stikkord for viktige behov som må dekkes, ikke prioritert rekkefølge KULTUR FOLKEHELSE IDRETT Bydelens storstue Tilrettelegging for fysisk aktivitet Samlingsplass Konsertsal/fremføringslokale Tilgang til marka Treningshall Scene tilrettelagt for lys/lyd Øvingslokaler med god akustikk Møteplass med serveringsmuligheter Tilrettelegging for kunst og kulturopplevelser Flerkulturell integrering Varierte fritidsaktiviteter Kunstgressbane Skileikområde Klatrevegg Lagerplass Svømmehall, terapibad Fullverdig garderobeanlegg I tillegg mangler bydelen funksjoner som eldresenter, lokalsykehjem, serviceleiligheter for eldre og funksjonshemmede, ungdomsklubb og mer barnehagekapasitet. Når bydelen vår nå skal utbygges og tettes til, må det først planlegges helhetlig slik at disse funksjonene blir plassert inn i planene på riktig plass. Selv om ikke alt kan bygges ut med en gang må ikke manglende planlegging hindre at bydelen kan bli komplett med tiden. Dette er den siste sjansen på Utleir, og den må ikke få lov å gå til spille. 4.1 Kultur Bydelen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det finnes en rekke mer eller mindre institusjonelle grupper og foreninger knyttet til skolene og andre lokaliteter. Vi nevner (listen er ikke komplett): Musikkforeningen Nidarholm (MfN) elitedivisjonen Janitsjar Utleira skolekorps (USK) Steindal skolekorps (SSK) Nidarvoll skolekorps (NSK) Nidarvoll ungdomskorps (NUK) Trondheim kommunale musikk og kulturskole (TKMK) Niristu (gammeldans) Rikskonsertene (skolene) 6

7 Nardo teaterlag (NT) Nardo bydelsorkester (NB) Noen etablerte tiltak av typen filmgruppe, teater og dansegrupper, kor m.m. er knyttet til Hoeggen kirke, Hoeggen ungdomsskole og Ristunet allaktivitetshus. I tillegg kjenner vi til en rekke mindre formaliserte grupperinger, rockegrupper etc. som ikke har et tilholdssted i det hele tatt. De etablerte aktørene slåss om lite egnede lokaler som finnes på skolene. TKMK understreker sitt behov for en base i bydelen der de kan tilby et bredere tilbud av aktiviteter innenfor kunst/maleri, teater, sirkus, dans etc. i tillegg til musikkundervisning. Etter befolkningsgrunnlaget å dømme skulle flere delta i slike aktiviteter, hvis det var tilrettelagt i egen bydel og kunne disponere rom en større del av dagen. Når det gjelder musikkundervisningen blir skolene mindre og mindre egnet ettersom de av pedagogiske årsaker blir åpnere og åpnere. Behovet er derfor økende. Når det skal holdes større arrangement må de ut av bydelen for å finne egnede lokaler. Det finnes helt sikkert kunstforeninger, håndverksgrupper og andre aktører vi ikke kjenner til. De blir usynlige i mangelen på et sted å være og et sted å stille ut sine ting. I vedlegg 3, 4 og 5 tilkjennegir noen av de etablerte aktørene sine foreløpige innspill til prosessen. Oppsummert består det dokumenterte behovet av: Konsertsal. Et egnet lokale for fremføringer til publikum (stort rom med scene tilrettelagt for lys og lyd). Utstillingsmuligheter for billedkunst, håndverk og andre objekter. Et øvingslokale med god akustikk for fellesøvinger, hele korps og foreninger. Prøvesal for teater. Øvingsrom for mindre grupperinger. Noen med mulighet for varig oppstilling av instrument som for eksempel slagverk. Base med undervisningsrom for Trondheim kommunale musikk og kulturskole. Oppholdsrom, pauserom med mulighet for servering etc. i forbindelse med øvinger og arrangement. Lagerplass for stort/tungt/verdifullt utstyr (lett tilgjengelig, nær øvingsrom). Lagerplass for langtidslagring (jfr. For eksempel USK sin loppemarkedsaktivitet en viktig del av finansieringen av driften). 4.2 Folkehelse Folkehelsa er med vilje plassert mellom kultur og idrett. Den er en samlende faktor som binder de to andre dimensjonene sammen. Folkehelsa henger tydelig sammen med kultur fordi folks trivsel og helse er klart knyttet til muligheten for å overvære og delta i kulturelle opplevelser og aktivisere seg i 7

8 meningsfylt fritidsaktivitet. Folkehelse knytter seg tydelig til idrett fordi fysisk aktivitet og det å ta vare på helsa har blitt et aktuelt problem i dagens samfunn. Det å oppleve fellesskapet, gleden og spenningen knyttet til idrettsprestasjoner er selvsagt en viktig faktor for den psykiske folkehelsa og trivselen på liknende måte som kulturopplevelser. I tillegg har folkehelse, som tema for behov, en egenverdi fordi den handler om andre typer aktiviteter i tillegg til å fange opp ennå flere alders- og folkegrupper. Ikke minst de mindre organiserte delene av befolkningen og de som ikke er engasjert i kirke, kultur eller idrett. De viktigste aktørene er; Risvollan legesenter FYSAK Velforeninger og borettslag Kulturaktørene Idrettsaktørene Kirken og andre religiøse sammenslutninger kan selvsagt sees på som aktører i forhold til folkehelse. Kirken er den eneste aktøren som kan sies å være så heldig å ha velegnede lokaler til sin aktivitet i Hoeggen kirke. I vedlegg 5 og 6 tilkjennegir aktører med folkehelse som hovedfokus sine foreløpige synspunkter. De viktigste kan oppsummeres slik: Tilgang til kulturelle og idrettslige opplevelser Tilrettelegging for fysisk aktivitet og meningsfylt fritidsaktivitet av alle typer (med tilgjengelige lokaler er det bare fantasien som setter grenser) Tilgang til marka, grøntarealer og parkanlegg i bomiljøet Tilgang til aktiviteter for tverrkulturell integrasjon Svømmehall med mulighet for terapibad 4.3 Idrett Bydelen har et velutviklet idrettsliv. I denne delen av Trondheim er det 5 idrettslag som ikke har tilgang til en egnet idrettshall i sitt nærmiljø. Disse er: Utleira idrettslag (UIL) (1195 aktive medlemmer i alderen 6-19 år 1 ) Othilienborg idrettslag (OIL) (365 aktive) Nardo fotballklubb (NFK) (594 aktive) Nidelv idrettslag 2 (NIL) (1040 aktive) Bratsberg idrettslag (BIL) (348 aktive) 1 Kun aktive i aldersbestemte klasser registreres i offisiell statistikk som grunnlag for tildeling av støtte etc. Antall personer engasjert i aktiviteten er selvsagt mye høyere. 2 Nidelv IL s anlegg på Tempe inkluderer en meget enkel treningshall, men på grunn av at den ligger i flomsonen ved Nidelven er den utstyrt med et dekke som ikke er akseptabelt for håndballaktiviteten vår. Nidelv IL og Nardo FK har gode anlegg for fotball, Nardo inkl. kunstgress i Nissekollen. Bratsberg IL har et godt anlegg for ski. Othilienborg IL har et enkelt anlegg med trekk for alpint og skileik. Utleira IL har et meget enkelt anlegg for fotball på Bjørkmyr, utenfor rekkevidde for de yngste og uten nødvendige fasiliteter som garderobe etc.. 8

9 Til sammen 5 idrettslag med 3542 aktive medlemmer (Kilde NIF, febr. 2006) har ikke tilgang til en egnet treningshall i sitt nærmiljø. Befolkningsgrunnlaget i det samme området er over personer. Om lag personer bor i det som er regnet som nærområdet til en ny treningshall på Utleir. Behovet begrunnes i at tilgangen til treningslokaler/treningstid i hall er en svært begrensende faktor både for kvaliteten og omfanget av den idrettsaktiviteten som drives, og ikke minst bredden i tilbudet. Behovet for bedre tilrettelegging for lokal aktivitet for alle de idrettene som drives i klubbene er påtrengende og slår spesielt sterkt ut for hallidrettene og de yngre barna. Hallidrettene må i dag ut av bydelen for å finne akseptable forhold for trening og kamper. Dette medfører en stor belastning på vegnettet inn mot sentrum/øya, og i samfunnsperspektiv en stor og unødvendig kostnad for samfunnet (utslipp, transporttid, ulykkesfare etc.). I tillegg er det selvsagt en belastning for foreldre, utøvere og ledere både i forbindelse med egen transport og når ungene blir store nok til å ta seg fram på egen hånd. Andre aktører som er aktive medspillere i forhold til å dokumentere behovet for idrettsanlegg i nærområdet er særforbundene i Norges idrettsforbund, Bedriftsidrettskretsen og Idrettsrådet i Trondheim kommune. I tidligere prosesser har også Studentsamskipnaden (SIT) deltatt aktivt i planleggingen. SiT er foreløpig ikke inkludert i dette initiativet på grunn av utvalgets begrensede kapasitet. I vedlegg 7 og 8 tilkjennegir aktører innen idretten synspunkter på behovet for idrettsanlegg og tilrettelegging for fysisk aktivitet i området. Oppsummert er noen av de viktigste behovene: Treningshall for innendørs-/helårs-/hallidrett. Tilrettelagt for ulike former for ballspill, gymnastikk og generell idretts- og treningsaktivitet. Kunstgressbane for fotball. Klatrevegger, et av idrettslagets (UIL) spesielle tilbud til ungdom utenfor de mest tradisjonelle idrettsaktivitetene. Skileikområde, hoppbakke, akebakke etc. tilrettelegging for organisert og uorganisert aktivitet om vinteren. Tilgang til løypenettet i marka med trygg kryssing av Steinanvegen/Ringvegen/Utleirvegen. Tilrettelegging for mer uorganisert idrettsaktivitet som t.d. skatepark etc. 3 Garderobeanlegg. Samlingsplass i forbindelse med idrettsarrangement med mulighet for servering etc. Lagerplass for utstyr etc. 3 En av de mest populære og viktigste uorganiserte aktivitetene i nærområdet om vinteren er skøytebanene som legges til rette av Trondheim kommune på grusbanene ved skolene i området. Vi forutsetter at denne tilretteleggingen fortsetter og har derfor ikke nevnt dette spesielt i vår liste. 9

10 5 Krav og forventninger Nedenfor er tilkjennegitt utvalgets prinsipielle krav og forventninger til utviklingen fra i dag og frem til bydelen har fått sin nødvendige sosiale infrastruktur for kultur, folkehelse og idrett. Fremstillingen er foreløpig og uten detaljer. 5.1 Til løsningen Krav: Vi krever at det kommer et kulturbygg som rommer de funksjoner som skal til for å tilfredsstille de grunnleggende behovene for en storstue med mulighet for konserter og teaterframsyninger. Vi krever at det kommer et felles møtepunkt for bydelens unge, voksne og eldre. Et sted som oppfattes som folkets eget samlingssted for kultur-, fritidsog idrettsaktiviteter. Det er et absolutt krav at det kommer en treningshall, en kunstgressbane og et uteområde som inviterer til aktiv bruk, både organisert og uorganisert. Vi krever at det sikres god, sikker og tilrettelagt tilgang til marka. Vi krever at det blir foretatt en helhetlig planlegging som sikrer at det er satt av nødvendig plass for samfunnsfunksjoner i rammeplanen for arealbruken i vår bydel, slik at også behov som ikke kan finansieres nå kan plasseres hensiktsmessig inn i helheten senere. Forventninger: Vi forventer at det bygges anlegg som er komplette, det vil si som har alle de arealer, funksjoner og utstyr som kreves for den aktiviteten som skal foregå der. Vi forventer at det blir bygget anlegg av varig verdi med solide, robuste og fleksible løsninger. Vi forventer at det bygges anlegg som fungerer med et fornuftig driftsopplegg og en økonomi som kommunen og bydelen (de aktuelle aktørene) kan leve med. Vi forventer at løsningen utvikles med helheten for øyet slik at de ulike delene fungerer sammen, også med eksisterende skole. 5.2 Til framdriften Krav: Vi krever at Trondheim kommune, byens politikere og utbygger på Utleir vestre tar på alvor de signalene som ligger i allerede fattede vedtak i Bystyret. Vi krever raskest mulig framdrift i planleggingsprosessen. Rammene for byutviklingen på Utleir Vestre skal være med i første revisjon av kommunens arealplan fra dags dato. Vi krever at Trondheim kommune tillater, og bidrar aktivt til, at parallell planleggingsprosess kan gjennomføres, slik at reguleringsplan for en idrettspark og flerbrukshall kan vedtas så raskt som det lar seg gjøre. Vi krever at det finnes løsninger for finansiering for de viktigste elementene i en helhetlig plan så snart som råd. 10

11 Vi krever at et kulturbygg og idrettsbygg er på plass innen Forventninger: Vi forventer at Trondheim kommune umiddelbart stiller opp og tar sin del av ansvaret for å legge til rette for utviklingen av en helhetlig bydel, uten utsettinger eller omveier. Vi forventer at overordnet ramme må vedtas nå, slik at det finnes en helhetlig plan å gå etter allerede for planlegging av neste trinn i byutviklingen. Vi forventer at elementer med lav kostnad og som ikke krever nye planvedtak skal iverksettes umiddelbart (for eksempel uteområdene ved skolen). Vi forventer at selve kjernen i bydelsutviklingen, bestående av basisen i idrettspark og flerbruksanlegg, prioriteres på topp i de kommende årene. Vi forventer at enkelte av de mest kostbare elementene vil kunne ta lenger tid å finansiere enn selve kjernen. Det må likevel sikres at det finnes en fornuftig plassering og mulighet for samvirke med andre funksjoner den dagen finansiering er sikret. 5.3 Til finansieringen Krav: Vi krever at Trondheim kommune innser at finansiering av sosial infrastruktur er et offentlig anliggende. Trondheim kommune må sikre at denne bydelen blir komplett og hel. Vi krever at Trondheim kommune vurderer alle de tilgjengelige virkemidlene som er til rådighet for å utløse dette, inklusive makebytte. Vi krever at Trondheim kommune stiller krav til utbygger i forbindelse med godkjenningen av Utleir Vestre som sikrer at den helhetlige bydelsplanen kan realiseres. Forventninger: Vi forventer at partene innser at et spleiselag der alle partene bidrar til å løse finansieringsspørsmålet er både hensiktsmessig og riktig. En komplett og fungerende bydel vil være et stort løft for verdiene (opplevde og økonomiske) for alle parter. Vi forventer at Trondheim kommune vil se at kommunens egne eiendommer i området (g/br; 83/8 og 90/49) kan være en nøkkel til å utløse potensialet som ligger i denne bydelen. Vi forventer at det planlegges og realiseres et kultur- og idrettsanlegg som kvalifiserer for tippemidler. Vi forventer at det planlegges slik at det også kan sikres privat finansiering til utbyggingen. Det betyr at det ikke bør legges rammer som hindrer dette. 11

12 5.4 Til drift Krav: Vi krever at det etableres et anlegg for kultur, fritid og idrett som er hensiktsmessig for den aktiviteten som skal foregå der, og som representerer fleksible og tilpasningsdyktige driftsløsninger som kan utvikles over tid. Vi krever at det velges løsninger som gjør de nødvendige avgifter for bruken overkommelige for brukerne. Forventninger: Vi forventer at det legges opp til et aktivt samarbeid mellom kommunen som eier og relevante lokale aktører (brukere og andre) for å finne praktiske løsninger på den daglige driften (for eksempel åpning/lukking, vakthold, renhold, vaktmestertjenester, måking/strøing). Vi forventer at de lokale aktørene blir regnet med i et driftskonsept der brukerne kan få bruke dugnadsinnsats som delbetaling for bruken av anleggene. 12

13 6 Hva vi tilbyr De lokale aktørene har samlet seg bak disse kravene og forventningene overfor politikerne, Trondheim kommune og utbygger. Vi gjør dette for å bidra til at politikere, kommune og utbygger når sine mål, samtidig som bydelen faktisk blir det flotte stedet å bo som den kan bli. Vi legger her frem et uslåelig tilbud til Trondheim kommune og politikerne vi har valgt til å representere oss. Det vi ønsker er en samarbeidsprosess der vi i fellesskap finner frem til de reelle behovene, de hensiktsmessige føringene og de rette løsningene. Utvalget stiller seg til rådighet for premissgivere, planleggere og utbyggere slik at bydelen selv kan komme med sine innspill i rett tid og via de rette kanalene. Vi stiller oss til rådighet for å organisere og legge til rette medvirkning fra bydelen og beboernes side, stimulere til engasjement og kreativitet, bidra til god informasjon til bydelen. Vi har bydelen bak oss. Beredskapen for å komme med sine innspill er god. Det offentlige, med alle sine relevante etater og organer, må på sin side komme oss i møte og ta tak i sitt ansvar. Denne bydelen som kan bli byens stolthet kan ikke vente lenger. Folket stiller klare krav. Det må legges inn sosial infrastruktur i planleggingen nå, og utbygging av disse funksjonene må prioriteres høyt i tiden framover. Trondheim kommune må ikke fremstå som en sinke uten fremtidsvyer. Vi vil ha en kommune som er en aktiv medspiller og som gjør de grepene som er nødvendige for å finne gode løsninger. Politikerne har nå en unik sjanse til å vise at de mener det de har sagt i valgkampen og festtalene. Sats på kultur, folkehelse og idrett. Sats på barn, unge og eldre. Gjør det nå! Her vil resultatene raskt vise seg og gi etterlengtet troverdighet til våre lokale beslutningstakere og premissgivere. Hvis de er sitt ansvar bevisst og kommer aktivt på banen NÅ! Utbygger får en kjempesjanse til å sette en ny standard for slike bydelsutbygginger i Trondheim og Norge. Samtidig øker verdien av de investeringene utbygger alt har lagt ned i bydelen. En riktig og god investering. Bydelens aktører ønsker å bidra aktivt også i realiseringen og driften av de anleggene som blir resultatet av denne prosessen. Det er hovedsakelig et offentlig ansvar, men vi ønsker gjennom vårt eget engasjement å bidra aktivt også her. 13

14 Vedlegg 1 Presentasjon til fellesmøte i bydelen 5. april 2006 Utskrift av PowerPoint-presentasjon tilsvarende den som ligger ute på internett på Utleira IL sine hjemmesider på internett: 14

15 Side 1 15

16 Side 2 16

17 Side 3 17

18 Side 4 18

19 Vedlegg 2 Referat fra fellesmøte i bydelen 5 april 2006 MØTEREFERAT Utleira Idrettslag Fellesmøte om idrettspark og fleirbrukshall, Utleira skole Til stede: Roar Melum, Harald Høydal og Ole Jonny Klakegg (Utleira IL sitt utval for fleirbruksanlegg), Guro Dalen (Utleira skole), Dagfinn Gryteselv (Utleira skolekorps), Valborg Aasen Engan og Eirik Aune (FAU), Ole Dagfinn Berg (Risvollan borettslag), Knut Johansen (Stubban vel), Rune Sandmark (Trondheim kommune, Kultur og fritid og Ungdommens bystyre), Hans Hagseth (FYSAK), Aage Bjertnæs og Martin Holte (FYSAK/Risvollan legesenter), Stig Nilsen (Øvre Tverreggen vel), Jarle Karlsen, Jan K. Hammernes, og Odd Einar Landsem (Utleira IL) Fraværende: Referent: Ole Jonny Klakegg (Referatet er kortfatta og gjenspeglar ikkje heile breidda i drøftingane) Kopi til: Sak nr. Tema Ansvar Frist 1) Presentasjonsrunde rundt bordet 17 personar som representerte ei rekkje av dei viktigaste lokale interessentane vart talt opp. Utvalet v/ Møteleiar Roar Melum som tok initiativet til møtet sa seg godt nøgd med frammøtet. 2) Presentasjon status i saka På vegne av utvalet presenterte Ole Jonny Klakegg ei oppsummering av bakgrunn og status, litt om behovet og mogleg løysing. Til slutt vart forsamlinga utfordra på kva den kan bidra med, som ein invitasjon til debatt. 3) Om behovet Drøftingane bekrefta at behovet er stort og veksande. Ei nyansert framstilling vil syne at det også finst positive trekk og enkelte tiltak som alt er iverksett i bydelen. Hovudtrekka i presentasjonen er rett, og ikkje for sterkt formulert. Bydelen sin klare bodskap til Trondheim kommune og utbyggar er at utbygging på Utleir Vestre er ønska, men må ikkje få starte før utbygging av sosial infrastruktur er sikra. Bydelen sin klare bodskap til politikarane er at dei no må starte å levere, etter alle dei fine lovnadane i valet om satsing på forebygging, ungdomstiltak, kultur, fysisk fostring og satsing på miljø. Bydelen vår har vore underprioritert i 30 år. No er tida inne til å gjere noko med det. Nokre moment frå diskusjonen: Mange vart skuffa og følte seg lurt då Utleir Østre vart sett i verk utan at sosial infrastruktur vart med. Visjonane den gongen skapte 19

20 Sak nr. Tema Ansvar Frist store forventningar. Fleirbrukshall bør inn i rekkefølgeomsyna i reguleringsplanen. Ei hovudsak i planlegginga av siste utbyggingstrin av bydelen vår (Utleir Vestre) er å sjå alle dei manglande funksjonane i samanheng og planlegge langsiktig slik at samfunnsbehova vert ivaretatt og får ei god og hensiktsmessig plassering. Også funksjonar som eventuelt ikkje vert bygd med det same må det planleggast for. Det inkluderer funksjonar som barnehagar, symjehall, sjukeheim, eldresenter. Framtidig bygging av samfunnsfunksjonar må ikkje verte hindra av at ingen har tenkt på behovet når rammene vert lagt og utbyggingsmønster bestemt. Det er Trondheim kommune sitt ansvar å kome på bana og sikre at desse viktige samfunnsfunksjonane kjem på plass, slik at bydelen vert komplett. Vi må tenkje breitt og fange opp behova til alle aldrar, alle samfunnslag, organisert og ikkje-organisert aktivitet. Fleirkulturelt perspektiv bør inn, alle lokale initiativ bør samle seg inn i dette eine initiativet for å få til ein heilskapt plan. Heile det geografiske nedslagsfeltet vårt må engasjerast i dette. Vestlia, Othilienborg og Bratsberg er døme på område som har interesser i dette, men som foreløpig ikkje er involvert i diskusjonen. Kultur kan vere så mangt og idétilfangsten er stor. Det er stor mangel på uformelle møteplassar og lokale som tillet nye initiativ. I dag er det ikkje rom for slikt i bydelen. Samanhengen med marka er viktig, tilgong til løypenett og aktivitetar i marka er sentralt for folkehelsa og skiidretten t.d. Kva med å få til ein liten hoppbakke i området ved kanten av marka? 4) Om organisering av initiativet Dei frammøtte uttrykte stor grad av tilfredsheit med idrettslaget sitt fornya initiativ i saka. Det er einigheit om at eit utval som skal fronte saka ikkje må vere for stort, og det er naturleg at utvalet foreløpig held fram i den forma det har no. Det kan fungere som eit sekretariat med mandat til å målbære meiningar til beslutningstakarane. Lokale aktørar, både dei som deltok i dette møtet og andre, er invitert til å peike ut sine representantar som vert kontaktpersonar og medspelarar i tida framover. Nokre av dei har alt peika ut sine. Det vart uttrykt ønske om slike fellesmøter for open diskusjon med jamne mellomrom for koordinering og vedlikehald av initiativet og engasjementet. Eit mogleg tiltak for å sikre enno sterkare forankring i lokale aktørar er å etablere eit samarbeidsorgan som kan fungere som eit styre eller referansegruppe. Nøkkelpersonar må ikkje verte overbelasta av denne dugnadsinnsatsen. Difor må det fortløpande vurderast å nedsette arbeidsgrupper som kan jobbe med spesielle tema og oppgåver. 5) Framdrift prosessen vidare Det er dårleg med tid. Dette hastar. Kommunen har alt starta sin rullering/oppdatering av arealdel av kommuneplanen. Vi må arbeide raskt og sikre at vi får levert vårt innspel til denne planprosessen. Planlagt vedtak Utvalet Leiar av lokale interessegrupper Utvalet Fortl. Snarast Fortl. 20

21 Sak nr. tidleg i Tema Ansvar Frist Utvalet Snarast Det vart referert frå eit møte tidlegare same dag mellom utvalet og utbyggar. Det er etablert nær og god dialog. Utbyggar ventar med vidare innspel til planprosessen til vi har kome à jour og innspela kan verte koordinert. Ei uttrykt målsetting frå det møtet var å sette standard for framtidig utbygging i Trondheim kommune. Nye møter er planlagt. Alle lokale aktørar må bidra til eit felles skriv, eit opprop etter mønster frå initiativet for to år sidan. Det vil verte sendt ut invitasjon til det. Eit folkemøte er under planlegging. Vi må vise fram initiativet og engasjere breiare i heile bydelen. Dette bør skje i løpet av våren. Vi må få både media og politikarar på banen. Utvalet må i sitt vidare arbeid stille krav til kommunen, politikarane og utbyggar. Vi skal spele på same lag, men ikkje vere naive i forhold til ulike roller og motiv i prosessen. Utvalet Snarast 6) Avslutning På vegne av utvalet takka Melum for tilliten som vert synt utvalet og mandatet til å jobbe vidare med saka. Bydelen og dei lokale aktørane vert utfordra til å vise sitt engasjement for denne saka og aktivt delta ved å kome med innspel og synspunkt. Ta sjølv initiativ og bruk kontaktnettet ditt til å støtte opp om saka. Bruk internettsidene til idrettslaget til å nå oss. Den finst på og saka ligg under overskrifta Flerbruksanlegg på menyen i venstre kant av skjermen. Alle Fortl. 21

22 Vedlegg 3 Innspill kultur, musikk Trondheim kommunale musikk- og kulturskole (TKMK) Lokaliteter for TKMK s virksomhet; Behovsbeskrivelse for Utleira/Lerkendal sone Utleira skole framstår som et naturlig bydelssenter for TKMK s aktiviteter i Lerkendal sone når bydelen nå får økninger i elevtall gjennom økt tilflytting (AkkaBakka). Det er ønskelig å bygge opp en tilstedeværelse for TKMK i bydelen, med et arbeidsmiljømiljø, utstyrsnivå og kvalitet i tid og tilgjengelighet som gir et kraftsenter i bydelen. Det innebærer at: vi skal tjene korps, kor og orkester på en god måte ved sambruk av lokaler, utstyr og personale, og med geografisk nærhet til miljøene. vi skal ligge inntil skole, barnehage og SFO rent fysisk og i tid, slik at vi imøtekommer familiens behov for nærhet og tilrettelegging. vi i et samarbeid kan ha utstyr, rom og arbeidstid av god kvalitet for å ta oss av hele spekteret av elevtyper vi med base i et slikt kraftsenter kan få gode ringvirkninger til satelittskolene vi inngår som en del av samarbeidet inn mot den kulturelle skolesekken Utsnitt fra retningsgivende dokumenter for Musikk- og kulturskolens arbeid: Fra Trondheim kommune, lederavtalen: Senterskoler for TKMK s undervisning i alle bydeler. Igangsette prosesser med eget hus i bydelene. Skolene skal samarbeide med TKMK i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Den kulturelle Skolesekken. Fra St.meld. Nr. 39 Ei blot til Lyst :.å løfte frem de gode eksempler ved å gi noen skoler status som mønsterskoler, alternativt innlemme dem i ordningen med demonstrasjonsskoler. Beskrivelse av situasjonen pr i dag I skoleåret 05/06 er 459 barn og unge i Lerkendal sone elever ved Musikk- og kulturskolen (TKMK). De får undervisning ved flere av skolene i området, med Nidarvoll som hovedskole pr i dag. Det er 215 av disse 459 elevene som drar til andre undervisningssteder i byen, med Olavskvartalet som det mest sentrale, men også til visuelle kunstfag og teater i Gregus gt 7, Lademoen og ved Kalvskinnet skole. Utleira skole er pr i dag en god base for en del av den undervisningen vi gir til skolekorpsmiljøet i bydelen. Dette er viktig å ta vare på. Visuelle kunstfag og teater er forsøkt etablert i bydelen uten at vi har lykkes med det. Dette påvirker mengden elever på disse feltene, da det rent praktisk vil være tungvint for barna å oppsøke denne typen tilbud. For at bydelen skal være egnet som senter for TKMKs undervisning i Lerkendal sone, må følgende være ivaretatt: Rommessig supplement til Utleira skole for undervisning, øving og lærerarbeidsplasser. Utleira skole med sine åpne løsninger kan ikke ta i mot det de skulle ønske, og det TKMK vil ha behov for mht å bygge seg opp i bydelen. Det er allikevel ønskelig at det faglige samarbeidet gjøres mulig gjennom fysisk plassering i nærhet til skolen. Lokaliteter for framføringer, utstillinger og store ukentlige grupper inne sirkus, teater og visuelle kunstfag. Her mangler TKMK så vel som våre mange samarbeidspartnere, egnet tilhold for både øvinger og framføringer. Her snakker vi om korps, familieorkester, revylag, kor etc. 22

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer