FYLKESLEGENS TIME. Kommuneoverlegemøtet 7. og 8. mai 2014 Fylkeslege Jan Vaage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESLEGENS TIME. Kommuneoverlegemøtet 7. og 8. mai 2014 Fylkeslege Jan Vaage"

Transkript

1 FYLKESLEGENS TIME Kommuneoverlegemøtet 7. og 8. mai 2014 Fylkeslege Jan Vaage

2 Tema Kort oppsummering av programmet Samfunnsmedisin og helsevesen i Norge, tall og bakgrunn Oppdrag fra helsedirektoratet Signaler fra helsedirektøren Oppdrag fra helsetilsynet Signaler fra fylkesmannen

3 Hva har vi snakket om? KAD Samhandlingsreformen og fastlegene Kommuneoverlegene og folkehelsearbeidet Kommuneoverlegen og lokalsamfunnets sosiale utfordringer

4 Hva er samfunnsmedisin Samfunnsmedisin = offentlig helsearbeid = public health = community medicine Utvalget for samfunnsmedisin (1980): Utvalget mener at samfunnsmedisin i egentlig forstand derfor må defineres som grupperettet helsearbeid Anders Smith (2011): Samfunnsmedisin dreier seg om deltagelse i samfunnets organiserte anstrengelser for å sikre at samfunnets ressurser gir størst mulig trivsel og helsegevinst for flest mulig mennesker

5 Intervju med Hans Ånstad, 2011 det er jo ganske trivelig a se den rollen som kommunelegene er tiltenkt i det nye lovverket som gjelder fra a rsskiftet. Det er vel ikke altfor ubeskjedent a tro at denne utredingen er en del av bakgrunnen for at støvet nå er grundig børstet av kommunelegene, de er nå selve grunnmuren i norsk samfunnsmedisin med en solid lovmessig bakgrunn. Direktoratet bør etter min mening nå ta fatt på en faglig opprusting av kommunelegene, det er folk av førsteklasses kvalitet, men gjennomføringen av samhandlingsreformen betyr at de er i en ny og krevende situasjon som kommunens fremste medisinske faglige ra dgiver

6 Helsevesen i tall Norge brukte ca. 288 mrd. kroner på helse i 2013, en økning på 32% siste 5 år (9,6% av BNP) Justert for lønns- og prisvekst 20% økning siden ,5% betalt av det offentlige (ca. 18,5 % av alle offentlige utgifter) Spesialisthelsetjenesten brukte 116 milliarder i 2012 De samlede driftsutgiftene til kommunale PLO-tjenster var på ca 95 milliarder i 2012 (27 % av brutto driftsutgifter, mot 3,9% for helseutgifter) årsverk i kommunal pleie- og omsorgstjeneste i årsverk i spesialisthelsetjenesten i 2012

7 Helsevesen i tall

8 Helsevesen i tall

9 Helsevesen i tall Årsverk i helsetjenesten 2012 Spesialisthelsetjenesten Pleie- og omsorgstjenesten Kommunehelsetjenesten Tannhelsetjenesten 6393

10 Befolkningsutvikling Folkemengden etter alder og kjønn, registrert og framskrevet

11 Befolkningsutvikling i to kommuner

12 Oppdrag fra Helsedirektoratet Resultatområde 76 Samhandling, kvalitet og helseberedskap I 2014 skal Fylkesmannen særlig prioritere Bistå kommuner og helseforetak med å videreutvikle og eventuelt revidere samarbeidsavtaler på lovpålagte og andre aktuelle områder Følge med på kommunenes arbeid med tjenesteutvikling for å styrke tilbudet om psykososial oppfølging, herunder oppfølgingen etter hendelsene

13 Oppdrag fra Helsedirektoratet Resultatområde 76 Samhandling, kvalitet og helseberedskap Felles digitalt nødnett Følge opp at kommunene organiserer sitt øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til lov og forskrift Følge opp at kommunene innfører og tar i bruk Nødnett i henhold til gjeldende framdriftsplan

14 Oppdrag fra Helsedirektoratet Resultatområde 83 Folkehelsearbeid I 2014 skal fylkesmannen særlig prioritere Å videreføre arbeidet med å formidle og forklare folkehelseloven til kommunene og fylkeskommunen Å medvirke til at kommunene og fylkeskommunen ivaretar helsehensyn i samfunnsplanleggingen Tiltak for å styrke skolemiljøet i tråd med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Å styrke kommunenes kompetanse på forvaltning av alkoholloven, med vektlegging av folkehelsehensyn

15 Oppdrag fra Helsedirektoratet Resultatområde 84 Kommunale helse- og omsorgstjenester I 2014 skal fylkesmannen særlig prioritere Sette framtidas omsorgsutfordringer på dagsorden i kommunalt planverk Videreutvikle og styrke kommunenes innsats på feltene psykisk helsearbeid og rusarbeid, særlig innsatsen overfor barn og unge med spesielt vekt på den tverssektorielle samhandlingen Det skal vies særlig oppmerksomhet mot legetjenesten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehjem

16 Helsedirektøren informerer Norge forbigås i forventet levealder av andre. Har blant annet tapt mye i forhold til Sveits. Mye skyldes manglende satsning på folkehelsearbeidet Røykenivået går nedover, men ikke fort nok For lite hverdagsaktive Flere unge med psykiske helseutfordringer? I hvert fall flere som oppsøker helsetjenesten. Opplevelse av helse endres betydelig i løpet av ungdomsskolen i negativ retning Ny folkehelsemelding Aktiv aldring Psykisk helse og trivsel, well-being, mestring Sosiale ulikheter i helse. Ny rapport. Større utfordring i Norge enn flere andre land.

17 Helsedirektøren informerer Primærhelsereform Ny stortingsmelding våren 2015 Primærhelsetjenestens samlede ressurser Fastlegenes rolle Ny sykehusplan høsten 2015 Samhandlingsreformen som brekkstang for kommunereform Større vekst i primærhelsetjenesten 50% av kommunene ø.hj. Få utskrivingsklare pasienter på sykehusene Har vi oppnådd mer helhetlig pasientbehandling?

18 Og et hjertesukk fra direktoratet Kjernejournal Situasjonen pr 29. april er at 30 av 45 fastlegekontor bruker kjernejournal Ved legevakta i Trondheim er det mange av fastlegene som tar vakter der, som ikke har tatt godkjenningsprøven og ikke kan bruke kjernejournal Kjernejournal i Trondheimsområde er en pilot, men hvor lenge kan Fylkesmannen oppfatte det som forsvarlig at kritisk info ikke blir brukt når den kunne vært tilgjengelig?

19 Legekontor ikke KJ per TRONDHEIM KOMMUNE Byneset legekontor Heimdal helsehus legesenter AS Idungården legesenter Lade legesenter Leangen legekontor Midtbyen legesenter Moholt legesenter Nicolaisens legekontor Nidelven legesenter TRONDHEIM KOMMUNE Persaunet legesenter Rolv H Myklebust Vorhaugs legekontor MELHUS KOMMUNE Korsvegen legesenter Lundamo legesenter MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Midtre Gauldal legekontor

20 Oppdrag fra Helsetilsynet Landsomfattende tilsyn videreføres fra 2013 Oppfølging av barn i fosterhjem Forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram Psykisk helsevern til barn og unge Nytt av året Landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid Pilottilsyn med samhandling ved utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

21 Oppdrag fra Helsetilsynet Egeninitierte tilsyn Kommunale tjenester Legevakt: Trondheim og Orkdal Kapittel 4A pasient- og brukerrettighetsloven: Røros og Trondheim Spesialisthelsetjenesten Tjenestene til pasienter med falltendens Psykisk helsevern for voksne, suicidvurdering

22 Signaler fra Fylkesmannen Har kommunene oppdaterte beredskapsplaner og smittevernplan? En kort årlig gjennomgang for å sjekke om alt fortsatt stemmer bør være et minimum. Bidra til implementering av reviderte retningslinjer for antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten. Dette var tema på Smitteverndagen i fjor, men vi ønsker igjen å rette fokus mot dette. Vi ber kommuneoverlegene å bidra til at alle sykehjem deltar i Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelser for infeksjoner og generelt økt oppmerksomhet i forhold til Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

23 Signaler fra Fylkesmannen Forventning om at de fleste kommunene har deltakere på konferansen «Krafttak for et bedre skolemiljø» som vil hjelpe kommunene å jobbe strukturert med godkjenningsprosessen for barnehager og skoler Før sommeren vil Fylkesmannen kjøre en ny beredskapsvarslingsøvelse, denne gangen via CIM og med varsling av 3 personer per kommune..

24 Signaler fra Fylkesmannen Landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenesten 2013 Tilsynet avdekket at nært halvparten av kommunene hadde redusert programmet i forhold til det som er anbefalt, og/eller slått sammen kontroller uten medisinsk faglige vurderinger eller risikoanalyser. Kommunene kjenner i liten/ingen grad til konsekvensene av disse valgene Tilsynet avdekket uklare ansvarsforhold, manglende avtaler og mangelfulle samarbeidsrutiner mellom helsestasjon og fastleger

25 Signaler fra Fylkesmannen Landsomfattende tilsyn med helsestasjonstjenesten 2013 Mangler ved kommunens planlegging og styring av helsestasjonstjenesten: det er vanlig at helsesøster (jordmor) planlegger driften av tjenesten uten at verken kommuneoverlege eller helsestasjonslege deltar eller etterspør planene. Det var ikke alltid avklart hvem som hadde det medisinsk faglige ansvaret. Og der dette var avklart, medførte ikke dette nødvendigvis deltakelse i drift og evaluering av tjenesten For å kunne styre og korrigere tjenesten må kommuneledelsen kjenne tjenesten og sørge for jevnlig rapportering fra driften. Resultater fra helsestasjonstjenesten blir i liten grad etterspurt eller rapportert

26 Og til slutt litt folkehelse

27

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Høringsinstansene. Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsriden i Høringsinstansene P.r'.cnr. ;: ;;as, s ot. tl C3razi: Deres ref Vår ref Dato 201003835-/RAGS 18.10.2010 Høringsnotat - forslag til ny folkehelselov

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer