Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/ Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til SAKSKART Side Referatsaker 040/12 041/12 042/12 043/12 12/ / / / Behandling av utvalgssak Godkjenning av protokoll fra møte Søknad om fritak fra politiske verv 6 Valg av nytt medlem til formannskapet 8 Valg av ny varaordfører 9 044/12 12/ Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement for Toke-magasinet i Kragerøvassdreget /12 12/ Drangedal everk KF, Årsregnskap /12 12/ Drangedal everk KF, Årsberetting /12 12/ DKE KF - Årsregnskap og årsberetning /12 12/ Gautefall Biathlon KF - Årsregnskap og årsberetning /12 12/ Årsmelding /12 12/ Rapportering pr i henhold til finansreglement /12 12/ Skatteregnskapet for /12 12/ Kommuneregnskapet for

2 053/12 12/ Tertialrapport januar - april 2012 samt budsjettendringer /12 12/ DKE KF - Lån til investeringer /12 12/ Gautefall Biathlon KF - Tertialrapport /12 12/ Driftsrapport Drangedal everk KF pr (1 kvartal) /12 12/ Endring av nettleie tariffer fra /12 12/ Prinsipper for økonomistyring i Dangedal kommune /12 12/ Årsmelding for Grenlandssamarbeidet /12 12/ Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ( ) /12 12/ Delegering - fjernvarmeanlegget /12 12/ /12 12/ Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - vannområde Kragerøvassdraget Retningslinjer for rekruttering og avlønning av ettersøkskorpset /12 12/ Ny 1. gangsbehandling for reguleringsplan Motjenn /12 12/ Gebyrer ved konsesjon og delingssaker /12 12/ Fremtidig bruk av Drangedal aktiviteter /12 12/ Samarabeidsavtaler mellom Telemark Sykehus og Drangedal kommune /12 12/ Grenlandspakke /12 12/ Endring i organisering av Grendebarnehagene /12 12/ /12 12/ Høyhastighetsutredningen - høring fra Drangedal kommune Forvaltningsrevisjon av Konsesjonsbehandling i Drangedal kommune /12 12/ IATA - endring av selskapsavtale /12 12/ /12 12/ Godkjenning av ny deleier i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Oppnevning av lagrettemedlemmer, jordskiftemeddommere og meddommere til tingretten for perioden

3 Drangedal, Karianne S. Reiten ordfører Gruppemøter kl

4 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 3/12 12/ Organisering og rollefordeling av reiselivet i Telemark

5 Behandling av utvalgssak 040/12 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte enstemmig godkjent. Vedlegg Protokoll fra møte Vedlegg til sak

6 041/12 Søknad om fritak fra politiske verv Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Karianne Sydtveit Reiten Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgstyret /12 2 Kommunestyret /12 Ordførerens innstilling Oddvar Haugland innvilges fritak fra sitt politiske verv for Arbeiderpartiet i Drangedal kommunestyre for resten av kommunestyreperioden. Elisabeth W. Åkredalen går inn som nytt fast medlem. For å opprettholde like stort antall vararepresentanter oppnevnes flg. som ny vararepresentant i henhold til valgoppgjøret: Ragnhild Irene Luggens. I flg. valgoppgjøret blir ny varamannsliste for Arbeiderpartiet som følger: 1. vara: Kristian Bronken 2. vara: Kjell Arne Omnes 3. vara: Tor Langmyr 4. vara: Elin Reiersdal 5. vara: Ann Tove Hagen Grana 6. vara: Ole Jonny Vøllestad 7. vara: Rune Hagen 8. vara: Einar Straume 9. vara: Liv Ingebjørg Meyer 10. vara: Arne Palerud 11. vara: Berit K Teigen Heimholt 12. vara: Odd Bakken 13.vara: Ragnhild Irene Luggens Referanser i saken Søknad om varig fritak for politiske verv dat Kommuneloven Bakgrunn Oddvar Haugland søker om fritak fra politiske verv på bakgrunn av helsemessige årsaker. Vurdering Oddvar Haugland søker om varig fritak fra sine verv på bakgrunn av helsemessige årsaker. I Kommunelovens 15.2 står det:

7 Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. I kommunelovens 16.2 står det: Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Konklusjon Oddvar Haugland innvilges fritak fra politiske verv for Arbeiderpartiet for resten av kommunestyreperioden. Elisabeth W. Aakredalen går inn som nytt fast medlem. Ragnhild Irene Luggens oppnevnes som nytt varamedlem. Varamedlemslista endres i henhold til valgoppgjøret.

8 042/12 Valg av nytt medlem til formannskapet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Følgende nytt medlem velges til formannskapet for perioden : Referanser i saken Kommuneloven Bakgrunn Formannskapsmedlem Oddvar Haugland har søkt fritak fra sine politiske verv for resten av kommunestyreperioden. Det må derfor velges nytt medlem til formannskapet. Vurdering Dersom et medlem av formannskapet trer endelig ut eller får varig forfall, skal det velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlemmer. Suppleringsvalget skal foretas fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jfr. loven 16 nr. 3. Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg av formannskap. Dette gjør det mulig dersom den som trer ut tilhører en gruppe som er basert på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg - å velge et nytt medlem fra det samme partiet som den som trer ut. Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskifting av medlemmer av formannskapet i valgperioden jfr. loven 16 nr. 3.

9 043/12 Valg av ny varaordfører Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Som ny varaordfører for perioden velges: Referanser i saken Søknad om fritak fra politiske verv, dat Kommuneloven Bakgrunn Varaordfører Oddvar Haugland har søkt fritak fra sine politiske verv for resten av kommunestyreperioden. Det må derfor velges ny varaordfører. Valgbare til vervet som varaordfører er de faste medlemmene til formannskapet. Varaordfører skal velges for hele valgperioden, jfr. Kommuneloven 9 nr. 1. Framgangsmåten ved valget: Valgreglene er beskrevet i kommunelovens 38 nr. 1 og 40, nr. 2, jf. 35 nr. 3. Valget skal foregå skriftlig og den som har fått 50 % av de avgitte stemmene er valgt. Blanke stemmer skal også telles med når en skal avgjøre om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes ny avstemming i samme møte. Ved annen gangs avstemming er dem valgt som får enkelt flertall, det vil si flest stemmer. Har to eller flere kandidater fått like mange stemmer ved denne avstemmingen, avgjøres valget ved loddtrekning mellom disse.

10 044/12 Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement for Toke-magasinet i Kragerøvassdreget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Arne Ettestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite /12 2 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Drangedal kommunestyre sluttar seg til framlegget til endring av manøvreringsreglementet for Tokevassdraget slik det framkommer av søknad frå Skagerak Energi datert Vedlegg Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement for Tokemagasinet i Kragerøvassdraget. NVE 18/ TOKEMAGASINET I DRANGEDAL. Søknad om endring av manøvreringsreglement. Skagerak Energi 5/ Saksutgreiing Ein syner til vedlagde høyringsskriv frå NVE og til vedlagde framlegg til endring av manøvreringsreglement. Drangedal kommune har under sakshandsaminga hatt eitt møte der regulant(skagerak Energi), representantar for grunneigarane og Kragerø kommune deltok. Det har også vært noko epostkorrespondanse mellom kommunen og regulant for å få meir avklarande opplysningar. Gjeldande manøvreringsreglement for Toke er frå 2001 og vart vedteke etter ein omfattande prosess der også grunneigarar og Drangedal kommune var sterkt medverkande. Hovudmåla sett frå kommunen og grunneigarane si side med dei endringar som då blei gjort var å få meir stabil vasstand og hindre stor nedtapping av Toke i turistsesongen (1.mai -15.september) og å unngå fullt Toke i isfri periode (1.mai- 15.november) med eit flaumdempingsmagasin. Både omsyn til erosjonsproblemet, næringsmessig bruk av Toke til turisme og tømmerfløting samt allmenn bruk av Toke låg til grunn for dette arbeidet. Erfaringane med bruk av dette reglementet er at fyrste del av desse måla i stor grad er oppnådd, medan det viste seg at regulant og NVE hadde heilt annan definisjon av flaum enn det dei andre aktørar hadde. Regulant har fått godkjent av NVE at det er å betrakte som flaum når det kjem meir vatn inn i magasinet enn dei kan ta med full drift på turbinane utløps. Dette, saman med ei formulering i reglementet om at ein må senke Toke ved minkande tilløp, har ført til at regulant har fylt opp Toke raskt og hatt mest mogeleg høg vasstand utover sommaren. Dette har igjen ført til at strendene langs Toke har vært under vatn store delar av somrane og unødig stor erosjon pga høg vasstand.

11 På denne bakgrunn har regulant (no Skagerak Energi) og representantar for grunneigarane langs Toke prøvd å kome fram til eit endra reglement som betre ivaretek samla brukarinteresser av Toke. Det er dette framlegget som ligg til høyring. Framlegget er å senke minste vasstand med 75 cm i perioden 1.mai til 15.september og samstundes frede flaumdempingsmagasinet sterkare ved å krevje tillaup på over 200m3/sek for å kunne nytte dette i perioden 1.mai til 15. november. Formuleringa om at Toke må senkast ved minkande tillaup er også foreslått tatt vekk. Fordelar med dette nye manøvreringsreglementet vil sannsynleg vere ein jamt over lågare vasstand med meir synlege strendar og langt sjeldnare oppfylling av fullt Toke i isfri periode. I vassdraget nedstrøms Toke vil ein truleg få betydeleg jamnare vassføring enn no, slik at det er mykje truleg at Kragerø vil helse endringane velkomne. Ulempene vil først og fremst være noko større variasjon av vasstand på sommaren og at avstanden frå faste brygger og innretningar til vassflata vert større enn no. Rådmannens vurdering Samla sett er likevel rådmannen si vurdering at fordelane er større enn ulempene og at ein også legg stor vekt på at dette er eit framlegg grunneigarar også står bak. Vedlegg til sak

12 045/12 Drangedal everk KF, Årsregnskap 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Drangedal everk KF /12 2 Kommunestyret /12 Styret for Drangedal everk KF har behandlet saken i møte sak 018/12 Møtebehandling På grunn av et redusert forbruk i distribusjonsnettet vårt i vinter samt betydelig lavere priser for kraftproduksjonen, fremmer styret forslag om å bedre likviditeten for myndighetspålagte vedtatte investeringer i Som følge av prinsippenderingen hvordan vi i fremtiden skal håndtere mindre inntekten, reduseres egenkapitalen med kr ,-. Dette er fremtidige inntekter som everket har utbetalt utbytte og skatt av tidligere. Av dette beløpet på kr ,- er kr ,- utbetalt i utbytte til Drangedal Kommune i Styret foreslår at dette beløpet fratrekkes Drangedal Kommune sin andel av utbytte for Med bakgrunn i dette foreslås det at overskuddet på kr ,- disponeres på følgende måte: Resultat Styrets forslag Ordinært resultat før skatt: Skatt jf. note 8: Ordinært resultat etter skatt: Utbytte Drangedal Kommune jf. vedtatt modell Overført til selskapets egenkapital jf. vedtatt modell Ekstra utbytte overført DK i på grunn av inntektsføring av mindreinntekt: Utbytte Drangedal Kommune for Overført til selskapets egenkapital for Votering Forslaget var enstemmig. Vedtak Fremlagt årsregnskap for 2011 med tilhørende dokumenter godkjennes med følgende bemerkninger: Det gjøres i år en prinsippendring vedrørende inntektsføringen av mindreinntekten jf. note 1 og 2 i regnskapet. Dette innebærer en reduksjon av everkets egenkapital og den skattepliktige inntekten med kr ,-. Overskuddet på kr ,- disponeres på følgende måte:

13 o Kr ,- disponeres som utbytte til Drangedal Kommune som betales ut innen o Kr ,- overføres selskapets egenkapital. Saksfremlegg Everksjefen innstilling Fremlagt årsregnskap for 2011 med tilhørende dokumenter godkjennes med følgende bemerkninger: Det gjøres i år en prinsippendring vedrørende inntektsføringen av mindreinntekten jf. note 1 og 2 i regnskapet. Dette innebærer en reduksjon av everkets egenkapitalen og den skattepliktige inntekten med kr ,-. Overskuddet på kr ,- disponeres på følgende måte: o Kr ,- disponeres som utbytte til Drangedal Kommune som betales ut innen o Kr ,- overføres selskapets egenkapital. Vedlegg Resultatregnskap for 2011 Balanse-eiendeler pr Balanse-egenkapital og gjeld pr Noter til regnskapet. Mindreinntekt for nettvirksomheten NVE bestemmer hvert år en individuell inntektsramme for nettselskapene som danner grunnlag for nettleie. Inntektsramma skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, i tillegg til å gi en rimelig avkastning på investert kapital. Dette betinger en effektiv drift, utnyttelse og modernisering av nettet. Nettselskapene kan ikke justere tariffene for å få dekket alle sine kostnader fullt ut hvis kostnadene blir større en tildelt inntektsramme. Tariffene (nettleien) skal beregnes av nettselskapene slik at inntektene for det enkelte år så langt som råd, ikke overstiger inntektsramma i eget nett. Reglene sier også at kapitalavkastningen til selskapet ikke skal være urimelig høy. For å sikre tilfredsstillende kvalitet på overføring av strøm er en nedre grense for avkasting også fastsatt (2 %). Note 4 viser at Drangedal everk har en kapitalavkastning på 4,68% i 2010 mot 5,99% i Resultatregnskapets Note 2 viser mindreinntekt for 2011 på kr ,-. Denne summen øker tidligere inntektsført mindreinntekt. Gjenstående mindreinntekt blir da kr mill. som foreslås overført til neste år. Denne gjenstående mindreinntekten er ikke fakturert våre nettkunder. Det gjøres i år en prinsippendring vedrørende inntektsføringen av mindreinntekten jf. note 1 og 2 i regnskapet. Dette innebærer at mindre/mer-inntekten inntektsføres i det året inntekten kreves inn.

14 Denne prinsippendringen gir en reduksjon av egenkapitalen og den skattepliktige inntekten med kr ,-. Årsaken til at det foreslås å overføre gjenstående mindreinntekt, er at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til inntektsramma fremover. Både varslede endringer i reguleringsmodellen fra og med 2013 og hvor stor endelig ramme for 2012 er fortsatt usikkert. Utbytte og utbyttepolitikk Drangedal kommunestyre har som eier av det kommunale foretaket Drangedal everk full rett til å bestemme størrelsen på årlig utbytte fra selskapet. Gjennom behandlingen av everkets resultatregnskap for 2007 ble det i Kommunestyret fattet følgende vedtak for fremtidig disponering av overskuddet til Drangedal everk KF: Fra og med regnskapsåret 2008 skal det etter utbetalt skatt og aksjonærbidrag på kr til Drangedal Næringsselskap, avsettes årlig 2/3 av overskuddet til utbyttefond hos Drangedal Kommune. Resterende 1/3 tilføres everkets egenkapital. Gjennom behandlingen av everkets resultatregnskap for 2009 ble det i Kommunestyret fattet følgende tilleggs vedtak: Fra og med utbetales utbytte, inkludert tidligere aksjonærbidrag til Drangedal Kommune for å få en ording som er i tråd med lovverket. Da det gjøres i år en prinsippendring vedrørende inntektsføringen av mindreinntekten blir resultatet etter skatt ekstraordinært. Dette sammen med endringer i midlertidig forskjeller gjør at årsresultatet etter skatt er på kr ,-. Med utgangspunkt i utbyttepolitikk, som ble vedtatt av kommunestyret i 2008, tilføres Drangedal kommune kr ,- av det totale overskuddet. Resterende kr ,- tilføres everkets egenkapital.

15 Generelle betraktninger av driftsregnskapet for 2011 Drangedal everk har følgende inntektskilder: 1) Levering av overføringstjenester til alle kunder som er tilkoblet vårt distribusjonsnett for strøm. 2) Kraftproduksjon i Suvdølavassdraget. 3) Levering av bredbåndstjenester, TV og Telefon i Drangedal kommune. 4) Øvrig virksomhet, som i hovedsak omfatter salg av montasje og varer til eksterne kunder. De største inntektskildene kommer fra overføringstjenester og kraftproduksjon som også er hovedfundamentet for virksomheten. Som de siste 4 årene har også 2011 vært et økonomisk godt år for Drangedal everk. Av totale driftsinntekter på kr ,- blir ordinært resultat før skatt på kr ,-. Dette er kr svakere en det ordinære resultatet for rekordåret Det ordinære resultatet før skatt er kr ,- bedre en budsjettet for Året har vært tilfredsstillende på de fleste områder. Dette har resultert i et økonomisk resultat bedre enn budsjettet for 2011, der hovedårsakene er følgende: Selv med kr 1,1 mill. i reduserte produksjonsinntekter er de totale inntektene i henhold til budsjettet. Reduserte kostander på drifta bidrar i år til at resultatet blir bedre en budsjettet der vi kan nevne følgende: Noe reduserte kapitalkostnader. Det er i år utført mer arbeid på innvesteringer med egne mannskaper enn vi hadde forventet, noe som bidrar med reduserte kostander på de fleste områdene. Suvdøla har i år vært driftet helt uten problemer i tillegg til at vi i år kun har utført ordinært tilsyn/vedlikehold. Enda med stormene Berit og Dagmar hadde vi forholdsvis lite med feil og uforutsette hendelser i Generelt god underliggende drift med kontroll på kostnadene. I budsjettet for 2011 forventet vi å oppnå større inntekter en den tildelte ramma gir mulighet innenfor nettvirksomheten. Med bakgrunn i at sammenlignbare nettselskaper som Krødsherad everk ble på våren i 2011 løftet ut av beregningsmodellen, økte inntektsramme vår med ca. kr 1,0 mill. NVE har nå fattet vedtak om endelig inntektsramme for 2011 på kr 22,113 mill. noe som er over kr 1,231 mill. høyere en varslet fra Med bakgrunn i denne inntektsrammen på kr mill. kommer vi ut med en inntekt som er over kr 1,894 mill. lavere enn vi har mulighet til å ta ut. Sammen med tidligere mindreinntekt på kr mill. utgjør dette nå kr 4,2 mill. som vi kan ta ut i åren som kommer eller velge avskrive.

16 Med bakgrunn i Note 4 til årsregnskapet er knyttet følgende bemerkninger: 1) Nettvirksomheten Totale nettinntekter utgjør kr 24,628 mill. inkludert tariffutjevningstilskudd på kr 2,213 mill. Driftsresultatet for nettvirksomheten utgjør et overskudd på kr 2,503 mill. Nettvirksomhet blir regulert av myndighetene ved at NVE beregner hvor mye kundene maksimalt skal betale i overføringskostnader (fastledd og energiledd). Fra og med 2013 blir det gjennomført endringer i denne beregningsmodellen som kan medfører at Drangedal everk vil få noe reduserte inntektsrammer i forhold til 2010 og I tillegg er det fortsatt tilfeldigheter som gir store utslag på inntektsramma for noen selskap. Med bakgrunn i denne reduksjonen og den usikkerhet det er rundt inntektsrammereguleringen, foreslås det at gjenstående mindreinntekt på kr mill. overføres til neste år. 2) Kraftproduksjon Kraftproduksjonen er klart den største bidragsyteren for årets driftsresultat. Det er produsert 37,1 GWh ved kraftstasjonene mot budsjettet på 38 GWh. Med en produksjon som var 0,9 GWh lavere enn budsjett og snittpris som lå tett på forventingene på 36 øre pr/kwh, ga dette driftsinntekter på kr 13,153 mill. Driftsresultatet utgjør kr 9,281 mill., noe som er kr 4,439 mill. lavere en i Prissikringen som er realisert i 2011 gir oss en gevinst på kr 0,02 mill. mot kr 0,03 mill. i Fra Kommunestyret vedtok i slutten av 2007 å gi everket fullmakter til å prissikre deler av vår kraft produksjon, har dette gitt kr 2,85 mill. i ekstra inntekter sammenlignet med kun å selge i spotmarkedet. 3) Bredbåndtjenester Drangedal everk KF har påtatt seg å distribuere bredbåndtjenester til innbyggerne i kommunen. Fra høsten 2010 startet vi å tilby både TV og telefoni med å inngå avtale om å levere Altibox gjennom å bygge ut egen fiber infrastruktur. Virksomheten har de siste årene hatt en positiv utvikling når det gjelder antall kunder og økonomi. Denne virksomheten isolert gir i 2011 driftsinntekter på kr 5,270 mill. og et driftsunderskudd i 2011 på kr 0,103 mill. Denne virksomheten bærer nå en betydelig del av våre faste kostander som gjør denne virksomheten total sett lønnsom. Prisnivået på bredbåndsproduktene viser at det fortsatt er en betydelig konkurranse. Denne virksomheten vil nok de nærmeste årene ikke bli den store økonomiske bidragsyteren, men vil gi bygdas befolkning et fremtidsrettet til bredbåndstilbud. 4) Øvrig virksomhet Aktiviteten på dette området har vært som forventet. Denne virksomheten bidrar med et driftsoverskudd på kr 0,614 mill. av totale inntekter på kr 1,360 mill. Følgende Virksomheten består av følgende hovedaktiviteter: Fellesføringer med Telenor. (de leier plass på våre stolper) Fakturering av kraft for Fjordkraft. Levering av tjenester til Telenor sine entreprenører. Drift og vedlikehold av gatelys for Kommunen Fakturerbare tilsynsaktiviteter

17 Utleie av bygge-kasser. Kursvirksomhet Investeringer. Investeringsmålet for 2011 var på netto kr mill. Våre investeringer er beregnet til netto kr 14,397 mill., der denne økningen på 4 % i hovedsak skyldes Altibox prosjektet. Dette viser at vi har hatt en rekordhøy investeringsaktivitet i Investeringene er i hovedsak gått til følgende prosjekter: Fiberutbyggingsprosjekt i sentrum (Altibox) Montere brannovervåking av Suvdal, Suvdøla, Lager/kontoer og trafostasjon. Fjernstyring/overvåking av Bråten og Gautefallbakken brytere. Flyttet ned 10 stk. mastearrangement til frittstående nettstasjoner. Etablert nye nettstasjoner i Lauvåsen, Solliheia, Eikens og Grønnlihallen. Sanert et åpent gammelt anlegg høyspent anlegg og erstattet med et moderne og sikkert anlegg på ved Drangedal 10-årige skole. En rekke fritidsboligprosjekter på Gautefall og langs Tokke. Den utgjorde den langsiktige gjelden kr ,- i lån hos Kommunalbanken. I tillegg er det fordringer og gjeld til Drangedal kommune på kr ,- Rentekostnader for den langsiktige/kortsiktige gjelden beløper seg til kr ,- for Dette er en økning på kr i forhold til Det gjøres i år en prinsippendring vedrørende inntektsføringen av mindreinntekten jf. note 1 og 2 i regnskapet. Dette innebærer en reduksjon av egenkapitalen og den skattepliktige inntekten med kr ,-. Dette sammen med endringer i midlertidig forskjeller gjør at årsresultatet etter skatt er på kr ,-. Med utgangspunkt i utbyttepolitikk, som ble vedtatt av kommunestyret i 2008, tilføres Drangedal kommune kr ,- av det totale overskuddet. Resterende kr ,- tilføres everkets egenkapital. Everket bidrar med betydelige økonomiske resultater, der det i de fire siste årene er oppnådd et samlet resultat før skatt på kr 53 mill., med følgende fordeling: kr 12 mill. til bedriftskatt. kr 29 mill. har gått til Drangedal Kommune. kr 12 mill. er tilført til everkets egenkapital. Ved utgangen av 2011 hadde Drangedal everk KF en egenkapital på kr ,- hvilket tilsvarer en egenkapitalprosent på 54,5 % som er en økning med 4,5 %. Det er fortsatt en høy egenkapitalprosent som viser at selskapet er solid. Egenkapitalprosenten er beregnet ut ifra bokførte verdier.

18 Likviditet. Pr hadde vi kr 1,063 mill. i midler på konto, noe som vi vurderer til å være for lavt i forhold til normaldrift og pågående investeringer fremover i Det vil bli tatt opp et nytt lån på kr 10 mill. i forbindelse med planlagte innvesteringer i Utbyttet til Kommunen for 2010 totalt på kr ,- ble overført i henhold til vedtak i Kommunestyret Vi benytter i dag konsernkonto sammen med Kommunen, noe som gir oss trekkfasiliteter på gode vilkår om dette skulle være nødvendig.

19 046/12 Drangedal everk KF, Årsberetting 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Drangedal everk KF /12 2 Kommunestyret /12 Styret for Drangedal everk KF har behandlet saken i møte sak 019/12 Møtebehandling Årsberetning ble rettet opp med bakgrunn i styrets forslag vedrørende disponering av utbytte i sak 018/12. Votering Enstemmig. Vedtak Fremlagt forslag med endering til styret årsberetning godkjennes. Saksfremlegg Everksjefens innstilling Fremlagt forslag til styret årsberetning godkjennes Vedlegg Årsmeldingen for 2011.

20 047/12 DKE KF - Årsregnskap og årsberetning 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Saknr 1 Drangedal kommunalteknisk drift og /12 eiendomsforvaltning KF 2 Kommunestyret /12 Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF har behandlet saken i møte , sak 037/12: Møtebehandling Tor Jørgen og Yngvar orienterte om årsberetning og årsregnskapet for DKE KF Styret foreslo endring av pkt. 3 i innstillingen. Nytt pkt. 3 skal lyde: 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,75,- som skal dekkes inn ved at Drangedal kommune på vegne av DKE KF tar opp lån i 2012 på kr ,-. Vedtak i Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF : 1. DKE KF regnskap for 2011 med noter og årsberetning godkjennes. 2. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,39,- som i sin helhet foreslås avsatt til disposisjonsfond. 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,75,- som skal dekkes inn ved at Drangedal kommune på vegne av DKE KF tar opp lån i 2012 på kr ,-. Saksframlegg Daglig leders innstilling 1. DKE KF regnskap for 2011 med noter og årsberetning godkjennes. 2. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,39,- som i sin helhet foreslås avsatt til disposisjonsfond. 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,75,- som skal dekkes inn ved at Drangedal kommune tar opp lån i Vedlegg 1. DKE KF Årsregnskap og årsberetning Revisors beretning for særregnskapet for DKE KF for Melding om politisk vedtak Årsregnskap DKE KF Bakgrunn Regnskapet for DKE KF er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,39,- etter bruk av avsetninger og interne finanstransaksjoner.

21 Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr ,75,-. Saksfremstilling Året 2011 har vært preget av at DKE KF har vært i en omorganiseringsfase. Dette har påvirket den driftsmessige gjennomføringsevnen foretaket normalt innehar. Det har 2011 ikke vært mulighet til å følge opp budsjettert drift og vedlikehold på bygningsmassen. Dette av flere grunner: -Ny daglig leder overtok for konstituert leder 1. mars -Ugunstig vær har hindret større planlagte malerarbeider -Store investeringsprosjekter er fulgt opp av driftsledelsen med ca timeverk -Omorganisering har krevd planlegging og ressurser 2011 har krevd mye fokus på andre oppgaver slik at istedenfor å iverksette drifts- og vedlikeholdstiltak har driftsledelsen måtte utsette endel av dette. I løpet av 2011 er det opparbeidet et etterslep på drift og vedlikehold som vi bør ta sikte på å ta igjen i Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,39. Styret foreslår at dette mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond og benyttes til å gjennomføre oppgaver som ikke ble utført i Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr ,75. I henhold til vedtak i Drangedal kommunestyre , se note 13 i årsregnskapet, skal det tas opp lån i 2012 for å dekke dette merforbruket. Daglig leders vurdering Årsregnskapet 2011 er gjort opp med et mindreforbruk, kr ,39 i forhold til drift og vedlikehold. Det er viktig å merke seg at dette ikke er et mindreforbruk som kan regnes som innspart i forhold til drift. Mindreforbruket skyldes ekstraordinære forhold i DKE KF gjennom 2011 som har medført at de drifts- og vedlikholdsmessige behovene ikke er utført med planlagte tiltak. Dette betyr at drifts- og vedlikeholdsbehovet til dels er akkumulert gjennom 2011 og dermed framstår som et forsterket behov for tiltak i Konklusjon Daglig leder anbefaler at årsregnskap og årsberetning for 2011 vedtas. Vedlegg til sak

22 048/12 Gautefall Biathlon KF - Årsregnskap og årsberetning 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Saknr 1 Gautefall Biathlon KF /12 2 Kommunestyret /12 Gautefall Biathlon KF har behandlet saken i møte , sak 023/12: Møtebehandling Tor Jørgen og Yngvar orienterte om årsberetning og årsregnskapet for DKE KF Styret foreslo endring av pkt. 3 i innstillingen. Nytt pkt. 3 skal lyde: 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,73 som foreslås avsatt i sin helhet til nedbetaling av gjeld i Kommunalbanken. Vedtak i Gautefall Biathlon KF : 1) GB KF regnskap for 2011 med noter og årsberetning godkjennes. 2) Driftsregnskapet for GB KF er gjort opp i balanse etter at det er hentet inn kr ,68 fra disposisjonsfond. 3) Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,73 som foreslås avsatt i sin helhet til nedbetaling av gjeld i Kommunalbanken. Saksframlegg Daglig leders innstilling 1) GB KF regnskap for 2011 med noter og årsberetning godkjennes. 2) Driftsregnskapet for GB KF er gjort opp i balanse etter at det er hentet inn kr ,68 fra disposisjonsfond. 3) Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,73 som foreslås avsatt til ubundet investeringsfond. Vedlegg 1. Gautefall Biathlon KF Årsregnskap og årsberetning Revisors beretning for særregnskapet for Gautefall Biathlon KF for Melding om politisk vedtak Årsregnskapet GB KF Bakgrunn Driftsregnskapet for GB KF er gjort opp i balanse etter at det er hentet inn kr ,68 fra disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,73 som foreslås avsatt til ubundet investeringsfond. Saksfremstilling Driftsregnskapet for GB KF er gjort opp i balanse etter at det er hentet inn kr ,68 fra disposisjonsfond.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT PER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 24.05.2012 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer