INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader til innkalling og sakliste 27/05 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 21. november /05 Orienteringssaker 29/05 Fellesnemndas budsjett og økonomiplan /05 Fellesnemndas uttalelse til vedtatt budsjett 2007 for Frei og Kristiansund 31/05 Organisering av arbeidet med administrativ og politisk struktur av den nye kommunen 32/05 Justering av reglene for møtegodtgjørelse 33/05 Sammenslåing av fastlegeordningen for Kristiansund og Frei samt opprettelse av ny legehjemmel 34/05 Innstillingsrett til barn og unges råd for Kristiansund og Frei 35/05 Møteplan våren 2006 Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektleder Side 1

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/11895/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /2005 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FELLESNEMNDAS MØTE 21. NOVEMBER 2005 Tilstede Dagfinn Ripnes (leder), Maritta Ohrstrand (nestleder) Steinar Berge, Gerhard Sæther, Anne Grethe Holmen, Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Steve Runar Kalvøy, Joachim Røsandhaug, Ellinor Røsandhaug, Nora K. Wårle, Per Kr. Øyen, Per Kvalvik, Kirsti Dyrnes, Olaf Torvik, Bernhard Lillevik, Margareth Reitan, Kirsten Skaret Gulla, Per Eirik Bentz, Bjarne S. Elde. Fraværende Klaus F. Dalseth, Anette Thomsen. Vararepr. Bjørn Ivar Boxaspen (for Klaus F. Dalseth), Ove Todal (for Anette Thomsen). Møtested Bystyresalen, Kristiansund rådhus. Møtedato Mandag 21. november Tidspunkt Kl kl Sekretær Petter Ingeberg (prosjektleder). Merknader til innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling og sakliste. 19/05 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 21. september 2005 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. september 2005 godkjennes. Vedtak Protokollen godkjent uten merknader. 20/05 Orienteringssaker 1. Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe 28. september Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe 26. oktober Referat fra fellesmøte i administrativ styringsgruppe/prosjektgruppe 28. september Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 5. oktober Referat fra møte i administrativ styringsgruppe 2. november Skriv datert 7. oktober 2005 fra KRD om ekstra tilskudd til kommunesammenslåingen. 7. Artikkel fra KS om virksomhetsoverdragelse. 8. Muntlig orientering fra utvidet administrativ styringsgruppe i forhold til spørsmål som ble tatt opp under fellesnemndas møter 23. juni og 21. september (orienteringen ble framført av rådmann Inge Martin Måløy) side 2

3 Fortløpende informasjon til politikere om sammenslåingsarbeidet (Per Kr.Øyen 23. juni) Styringsgruppen går inn for at det settes opp en fast post i begynnelsen av hvert møte i kommunestyre/bystyre, evt. formannskap samt fellesnemnda med informasjon/oppdatering knyttet til kommunesammenslåingen. Rådmennene samarbeider om disposisjon slik at informasjonen blir noenlunde likelydende i begge kommuner. All offentlig informasjon legges også fortløpende ut på Styringsgruppen vurderer om det kan være hensiktsmessig med tidligere ansettelse og tiltredelse av rådmann (Per Kristian Øyen 23. juni) Den utvidede styringsgruppen synes det er riktig å fastholde det som ble vedtatt i felles kommunestyremøte 2. november Her var det enstemmig enighet om ansettelse av ny rådmann med tiltredelse 1. juli Man ser for seg at ansettelsesprosessen starter høsten 2006, etter at fellesnemnda har vedtatt politisk og administrativ struktur, og at dette sees i sammenheng med tilsvarende prosess for ansettelse av det nye lederteamet. Arbeidet med politisk organisering av den nye kommunen bør igangsettes så snart som mulig (Per Kristian Øyen 23. juni) Arbeidet med politisk og administrativ organisering må forseres og politikerne må være med i hele prosessen. Det må gjennomføres en evaluering slik bystyret i Kristiansund har vedtatt. (Andreas Sandvik 21. september) I fellesmøte mellom utvidet administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe 28. september 2005 ble det satt ned en arbeidsgruppe som har fått i mandat å utarbeide forslag til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Gruppen består av 2 politikere, 2 fra administrasjonen og 2 tillitsvalgte fra hver kommune, til sammen 12 personer pluss prosjektleder. Det er et mål at saken behandles av fellesnemnda i løpet av februar måned I overnevnte fellesmøte var det også enighet om at det på nåværende stadium ikke bør gjennomføres evaluering av dagens organisering i forkant av kommunesammenslåingen. Det må avklares hvem som skal ha ansettelsesmyndighet for lederne i den nye kommunen (Olaf Torvik 23. juni) I interimperioden er det fellesnemnda som ansetter rådmann og ledergruppen i den nye kommunen. Øvrige stillinger delegeres til rådmennene, etter reglement som fastsettes av det partssammensatte utvalget (jmfr. pkt 2 i reglementet for PAU) Rådmennene kontakter KS for bistand i forbindelse med juridiske og avtalemessige forhold knyttet til overføring av ansatte til stillinger i den nye kommunen. Fellesnemnda ber det partsammensatte utvalget legge fram som sak på neste møte med forslag til reglement for tilsetting av kommunalsjefer og ledere i den nye kommunen. Fellesnemnda ber også om at tidspunktet for tilsettinger vurderes nærmere. (Olaf Torvik ) Vedtak: Forslaget fra Olaf Torvik oversendes administrativ styringsgruppe til videre behandling. Den utvidede styringsgruppen fremmer sak for det partssammensatte utvalget etter at saken har vært drøftet med KS i forbindelse med juridiske og avtalemessige forhold knyttet til overføring av ansatte til stillinger i den nye kommunen. Kostnader knyttet til opprettholdelse av VTA arbeidsplassene på Frei inn i prosjektbudsjettet 2005 (Andreas Sandvik 21. september) Kostnadene til VTA arbeidsplassene er finansiert over driftsbudsjettet for Frei i Utgiftene for 2006 legges inn i sammenslåingsbudsjettet. Det er ønskelig å få økt antall VTA plasser. Er dette vurdert (Per Kristian Øyen 21. sept) Saken vurderes i forbindelse med sammenslåing av de vernede bedriftene i Frei og Kristiansund. Fellesnemnda må få tilsendt saksdokumenter, vedlegg og referat fra alle møter i utvalg og arbeidsgrupper og andre saker som er under behandling, bla. høringssvar på visjoner og grunnverdier, rapport fra befaring på skolene, notat fra Steinar Holm om IKT skoleverket, Helge Carlsens notat om arbeidsgruppe for helse og sosialtjenestene, (Andreas Sandvik 21. september) Styringsgruppen må vurdere tid, kostnader og papir til utsending av underliggende dokumenter og konsekvensene av dette (Dagfinn Ripnes 21. sept) side 3

4 Den utvidede styringsgruppen er prinsipielt av den oppfatning at fellesnemnda tilsendes saksdokumenter med nødvendige og relevante vedlegg til saker som fremmes. Ytterligere dokumentasjon legges i saksmappene forevises på forespørsel. Denne ordningen praktiseres i forhold til politiske utvalg i Frei og Kristiansund. Styringsgruppen synes det er riktig at man følger de samme prosedyrer og sedvaner i forhold til Fellesnemnda. Referat fra møter i arbeidsgrupper er i utgangspunktet arbeidsdokument og legges ikke fram før de enkelte saker kommer til politisk behandling. Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda har epost-adresser. Det er et mål at deler av saksdokumentene kan sendes elektronisk Fellesnemnda har ikke mandat til å behandle en slik sak (motorsportsenter) (Andreas Sandvik 21. september) I henhold til pkt 1 i mandatet skal fellesnemnda i åpne møter planlegge sammenslåingsprosjektet, samordne og forberede iverksetting av sammenslåingen fram til iverksettelsestidspunktet. Herunder ligger ikke styringen av forhold i de to kommunene fram til sammenslåingstidspunktet. Disposisjoner på vegne av den nye kommunen treffes av de gamle kommunene etter avtale imellom eller av begge kommunene før det nye kommunestyret er konstituert. I henhold til pkt. 5 i mandatet har fellesnemnda tilrådningsrett til begge kommunestyrene i saker som vedkommer sammenslåingsprosessen. Eventuell ny plassering av et motorsportsenter er et eksempel på et tiltak som berører både de eksisterende kommuner og den nye kommunen. Fellesnemnda er, slik den utvidede styringsgruppen ser det, et egnet forum for å drøfte en slik utfordring med tanke på best mulig løsning. De formelle vedtak fattes av det enkelte kommunestyre, alternativt at kommunestyrene gir fellesnemnda fullmakt til å ta avgjørelse der det synes. hensiktsmessig (jmfr pkt 2 i fellesnemndas mandat) Den utvidede styringsgruppen kan ikke se at det er noen formelle årsaker som er til hinder for at fellesnemnda kan drøfte denne type saker i sine møter. Mororsportsenter Det ble informerte kort om det fellesarbeidet som er satt i gang for å vurdere plassering av motorsportsenter. Saken legges fram til behandling i begge kommunestyrer Merknader til pkt 8 i orienteringssakene Kirsten Skaret Gulla foreslo at Fellesnemnda får framlagt svar på de spørsmål/merknader medlemmer/nemnda måtte ha, skriftlig. Forslaget ble bifalt av fellesnemnda. Etter debatt foreslo Dagfinn Ripnes at det fremmes sak til fellesnemndas møte 21. desember om organisering av arbeidet med administrativ og politisk struktur av den nye kommunen. Forslaget ble bifalt av fellesnemnda. Vedtak Fellesnemnda tar sak 20/05 med merknader til orientering. 21/05 Endring av punkt 6 i fellesnemndas mandat Innstilling Fellesnemnda vedtar den politiske og administrative organiseringen av den nye kommunen. Herunder ligger også reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. 22/05 Felles forliksråd for Frei og Kristiansund fra 1. januar 2006 Innstilling 1. Det etableres felles forliksråd for Kristiansund og Frei fra Forliksrådet skal ha to medlemmer fra Kristiansund og ett medlem fra Frei. 3. Forliksrådet skal ha to varamedlemmer fra Kristiansund og ett varamedlem fra Frei, slik at første og tredje varamedlem velges fra Kristiansund og andre varamedlem velges fra Frei. 4. Valget på medlemmer og varamedlemmer gjelder fram til det foretas ordinære valg til nemnder, råd og utvalg i nye Kristiansund kommune. side 4

5 Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. 23/05 Korrigert prosjektbudsjett kommunesammenslåing Innstilling Fellesnemnda vedtar prosjektbudsjettet i 2005 for kommunesammenslåingen slik det framgår av saksutredningen til denne saken datert (04/2176/11915/05). Vedtak Innstillingen enstemmig vedtatt. 24/05 Disponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslåing av Kristiansund kommune og Frei kommune Innstilling 1 Fellesnemnda vedtar å disponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: a. 1,6 millioner kroner til Den nye servicekommunen Kristiansund Frei. b. 5,3 millioner kroner til Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika. c. 4,6 millioner kroner til Gang- og sykkevei fra kai til kai. d. 2,4 millioner kroner til fylkesveg 268 Kvalvikveien. e. 2,0 millioner kroner settes av til forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. Sum 15,9 millioner kroner. Endringsforslag Maritta Ohrstrand foreslo følgende tilføyelse til pkt b og d. Vedtaket forutsetter 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. Vedtak Innstilling enstemmig vedtatt med Ohrstrands tilføyelse til pkt b og d. Endelig vedtak ble følgende 1 Fellesnemnda vedtar å disponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: a. 1,6 millioner kroner til Den nye servicekommunen Kristiansund Frei. b. 5,3 millioner kroner til Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, forutsatt 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. c. 4,6 millioner kroner til Gang- og sykkevei fra kai til kai. d. 2,4 millioner kroner til fylkesveg 268 Kvalvikveien, forutsatt 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. e. 2,0 millioner kroner settes av til forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. Sum 15,9 millioner kroner. 25/05 Oppnevning av representanter fra fellesnemnda, til barn og unges råd Innstilling 1. Det oppnevnes to representanter fra Fellesnemnda for Kristiansund og Frei en fra hver kommune - som kontaktpersoner for barn og unges råd i Kristiansund og Frei. 2. Kontaktpersonene skal være et bindeledd mellom barn og unges råd og kommunenes politikere. 3. Kontaktpersonene bør delta på møtene i Barn og unges råd. 4. Oppnevnelsen gjelder fram til 1. januar side 5

6 Forslag a. Nora Korsnes Wårle foreslo: Maritta Ohrstrand som representant fra Frei, med Nora Korsnes Wårle som vararepresentant. b. Steve Kalvøy forslo: Joachim Rødsandhaug som representant fra Frei. c. Steinar Berge foreslo: Geir Gjengstø som representant fra Kristiansund. d. Dagfinn Ripnes opplyste at Geir Gjengstø er 8. vararepresentant til fellesnemnda fra de borgelige partiene, og at man fortrinnsvis ønsker å velge inn faste representanter til barn og unges råd. Som følge av dette ble det bedt om forslag på annen representant fra Kristiansund. e. Kirsten Skaret Gulla foreslo: Per Erik Bentz som representant fra Kristiansund. f. Dagfinn Ripnes foreslo: Astrid Iren Brevik som vararepresentant fra Kristiansund. Vedtak 1 Ved votering mellom Maritta Ohrstrand og Joachim Røsandhaug, ble Maritta Ohrstrand valgt som representant fra Frei ble med 16 mot 6 stemmer. Ved votering mellom Nora Korsnes Wårle og Joachim Røsandhaug, ble Nora Korsnes Wårle valgt som vararepresentant fra Frei ble med 12 mot 10 stemmer. Per Erik Bentz ble enstemmig valgt som representant fra Kristiansund. Astrid Iren Brevik ble enstemmig valgt som vararepresentant fra Kristiansund. Pkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt i tråd med innstillingen. Endelig vedtak ble følgende 1. Maritta B. Ohrstrand med Nora Korsnes Wårle som vara oppnevnes som kontaktperson fra Frei til barn og unges råd i Kristiansund og Frei. Per Erik Bentz med Astrid Iren Brevik som vara oppnevnes som kontaktperson fra Kristiansund til barn og unges råd i Kristiansund og Frei. 2. Kontaktpersonene skal være et bindeledd mellom barn og unges råd og kommunenes politikere. 3. Kontaktpersonene bør delta på møtene i barn og unges råd. 4. Oppnevnelsen gjelder fram til 1. januar /05 Ekstramøte i fellesnemnda 21. desember Møtet hevet kl Innstilling Fellesnemnda avholder ekstramøte onsdag 21. desember kl Vedtak Innstilling enstemmig vedtatt. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 21. november 2005 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestlder av fellesnemnda side 6

7 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/11895/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /2005 ORIENTERINGSSAKER Referat fra fellesmøte mellom utvidet administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe 7. desember 2005 (vedlagt). Kommunen vår 5/2005. Fra januar 2006 kommer miniposten ut som et internt informasjonsblad til ansatte og politikere i Frei og Kristiansund. Utgivelsesdato er ca. den 10. i hver måned. Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 28/05 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestlder av fellesnemnda side 7

8 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/11895/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /2005 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR FELLESNEMNDA I forbindelse med sammenslåingen av Kristiansund og Frei kommuner ble det søkt om statlig tilskudd på i alt 84,7 millioner kroner til delvis dekning av engangskostnader og til infrastrukturtiltak. Etter to tildelingsrunder har Kommunal- og regionaldepartementet bevilget til sammen 35,1 millioner kroner i støtte til denne kommunesammenslåingen, hvorav 15.9 millioner kroner til infrastrukturtiltak. I møte den 21. november 2005 under sak 23/05 vedtok fellesnemnda bruken av 15,9 millioner kroner til infrastrukturtiltak. Det er foreløpig ikke gitt tilskudd til oppussing og tilrettelegging av administrasjonsbygg tilpasset den nye kommunens behov. De resterende 19,2 millioner kroner av det statlige tilskuddet utgjør rammen for utgifter til engangskostnader knyttet til kommunesammenslåingen. Bruken av tilskuddet vedtas av fellesnemnda. Eventuelle utgifter som går ut over dette i perioden 2006 og 2007 må, etter nærmere avtale, dekkes over eksisterende kommuners driftsbudsjett. Vedlagte budsjettforslag har en total utgiftsramme på 20,4 millioner kroner. Fratrukket momskompensasjon på 1,2 millioner, har budsjettet en totalramme på 19,2 millioner kroner. Av dette er 1,3 millioner kroner avsatt til en reservepott. Det er foreløpig ikke beregnet lønns og prisstigning for 2006 og Utgiftene til dette forventes dekket ved ekstra tilskudd fra staten. Budsjettforslaget er satt opp av prosjektleder i samråd med økonomilederne i de to kommunene. Forslaget ble behandlet i fellesmøte mellom utvidet administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe i møte 7. desember. Fellesmøtet anbefaler det forslaget som her framlegges. Med utgangspunkt i det som her er nevnt legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak. 1. Fellesnemnda vedtar sammenslåingsbudsjettet for 2006 og 2007 i samsvar med tilrådningen fra utvidet administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe i møte 7. desember Budsjettet disponeres av leder av administrativ styringsgruppe i samsvar med den vedtatte økonomimodellen for fellesnemnda. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand Nestleder av fellesnemnda side 8

9 Kristiansund kommune Frei kommune Fellesnemndas budsjett og økonomiplan 2006 og kommentert talldel D E F SUM NR Tekst Bud 2005 Bud 2006 Bud 2007 D, E, F Lønn prosjektledelse Prosjektleders lønn er videreført i 2006 og Det er ikke lagt inn midler til eventuell prosjektavslutning og rapportskriving i Dette må eventuelt dekkes over driftsbudsjettet til nye Kristiansund. Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider er lagt inn med et årsverk fra januar Bruk av egne ansatte/vikarutgifter Posten er tiltenkt utgifter som følge av at noen ansatte trolig må bruke deler av stillingen til sammenslåingsarbeidet. Eventuelle vikarutgifter i den forbindelse må dekkes over den enkelte kommunes driftsbudsjett som del av egenandelen til kommunesammenslåingen. Frikjøp tillitsvalgte I prosjektsøknaden var det ført opp 1,2 mill. I dette budsjettet er beløpet redusert til kr Overtid Eventuelle utgifter til overtid dekkes over kommunenes driftsbudsjett som egenandel. Godtgjøring ansatte/tillitsvalgte En videreføring av vedtatte godtgjøringsregler for ansatte og tillitsvalgte. I søknaden til KRD var det ført opp 3 millioner kroner til dette formålet. Godtgjøring fellesnemnda Det er budsjettert med 6 møter i 2006 og 8 møter i 2007 (a kr ) Pensjonsutgifter (15 % av alle lønnsposter unntatt overtid) Gruppelivsforsikring (kr 60 pr ansatt pr måned) Arbeidsgiveravgift lønn (14,1 % av alle lønnsposter inkl overtid og pensjon) Sum lønnsutgifter budsjett 2005 (vedtatt, korrigert budsjett for 2005) Sum lønnsutgifter I søknaden til KRD var det ført opp kr til lønnsutgifter. side 9

10 Kontormateriell Det er ført opp et anslag på totalt kr Matvarer Bevertning ved møter og lignende. 15. Annet forbruksmateriell Telefon, bank, posttjenester Posten går i hovedsak til distribusjonsutgifter til kommunen vår, samt telefonutgifter. Annonse, reklame informasjon (inkl kommunen vår) Trykkeriutgifter til kommunen vår, samt annonsering og annet informasjonsmateriell. Reiseutgifter/godtgjørelser/befaringer Beløpene er ført som anslag og omfatter også reiseutgifter og bilgodtgjørelse. Andre oppgavepliktige godtgjørelser Diett- og telefongodtgjørelse. Transportutgifter Flybilletter, tog- og taxibilletter i forbindelse med møter, kurs og konferanser. Inventar og utstyr Beløpet er ført som anslag. 22. MVA som kompenseres (anslag) MVA som ikke kompenseres (anslag) Diverse driftsutgifter/uforutsette utgifter Anslagspost for uforutsette utgifter. VTA-plasser Freiprodukter Ført opp i henhold til vedtak i fellesnemnda. Konsulenttjenester Anslagspost. I søknaden til KRD var det ført opp 1,5 mill til konsulenttjenester. Harmonisering av materiell/profilprogram Profilprogram som del av markedsføringen av den nye kommunen. Visjoner grunnverdier Videreføring av igangsatt arbeid i 2006 og Folkemøter (Anslagspost.) Ledersamlinger En ledersamling i 2006 og en samling i Etablering felles bedriftskultur/kulturbygging Anslagspost. Dette er en viktig del av sammenslåingsprosessen for innbyggerne og ansatte. Ny kommune markering/festprogram Den nye sammenslåtte kommunen bør markeres i 2008 både i forhold til innbyggere, ansatte, omland, fylke og nasjonalt. side 10

11 Telefoni og IKT (inkl mva. utgifter som kompenseres) Posten er ført opp med utgangspunkt i oppsett fra IKT gruppen som totalt utgjorde 13 millioner kroner. I fellesmøte mellom administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe ble det vedtatt følgende prioritering av tiltakene innenfor en ramme på 6,5 millioner kroner: 1. Ny telefonløsning 2. Felles økonomi, lønn, fakturering og budsjettsystem 3. Felles sak/arkiv system 4. Felles fagsystemer 5. Bredbånd rådhus/rådhus 6. Støttesystem og sentralbord 7. Utvidelse av telefonløsning 8. Bedre infrastruktur til kommunale bygg Opplæring i grunnleggende IKT Arkivopprydding og tilrettelegging I milæpælsrapporten fra arkivgruppen er det ført opp en relativt stor utgift til opprydding av gamle arkiv i Frei og i Kristiansund. Utgifter til dette må eventuelt dekkes over driftsbudsjettene til eksisterende kommuner. 34. Det er ført opp kr i 2007 til tilrettelegging av arkiv for den nye kommunen. 35. Vedtatt prosjektbudsjett for andre utgifter Udisponerte midler/reservepott Sum andre driftsutgifter Brutto driftsutgifter (sum lønn + sum andre driftsutgifter) Øremerket tilskudd fra staten (tilskudd til engangskostnader) Mva som kompenseres Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter side 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/11895/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /2005 Fellesnemndas uttalelse til budsjett 2006 for Frei kommune og Kristiansund kommune I henhold til paragraf 26 i inndelingsloven skal fellesnemnda i sin virkeperiode gi fråsegn til departementet (fylkesmannen) om årsbudsjetta for dei kommunane saka gjeld. Hovedpoenget med denne bestemmelsen i innedlingsloven er at fellesnemnda skal kunne gå gjennom og vurdere kommunebudsjettene, med utgangspunkt i om det legges opp til disposisjoner som vil være uheldige når kommunene skal sluttes sammen. Siden sammenslutningen av Frei og Kristiansund skjer etter ønske fra begge kommuner, og som følge av nært samarbeid, er det enighet om at den enkelte kommune ikke kan foreta nye prioriteringer som får konsekvenser for nye Kristiansund, uten at den andre kommunen samtykker. Ordførerne og rådmennene i Kristiansund og Frei er garantister for at dette ikke skjer. Ordførerne og rådmennene sitter også i de sentrale styringsorganene i sammenslåingsprosjektet. I møtet 21. desember vil rådmennene informere kort om de vedtatte kommunebudsjettene for Fellesnemnda inviteres til å ta budsjettet for 2006 for Frei og Kristiansund til orientering, uten merknader. Med utgangspunkt i det som her er nevnt legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak: Fellesnemnda tar vedtatt budsjett 2006 for Frei og Kristiansund kommuner til orientering uten merknader. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand Nestleder av fellesnemnda Side 12

13 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/11895/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /2005 Organisering av arbeidet med administrativ og politisk struktur av den nye kommunen I møte 21. november 2005 under sak 20/05 orienteringssaker, vedtok fellesnemnda at det settes opp egen sak til møte den 21. desember om organisering av arbeidet med administrativ og politisk struktur av den nye kommunen. Arbeidsgruppe om politisk og administrativ organisering Etter at saken om politisk og administrativ organisering hadde gått flere runder mellom styringsgruppen og prosjektgruppen (se vedlagte historikk), og etter ønsker fra fellesnemnda om forsering av arbeidet, ble det i møte den 28. september 2005 satt ned en gruppe som fikk i oppdrag å arbeide med forslag til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Arbeidsgruppen fikk i oppgave å strukturere arbeidet slik at fellesnemnda får saken til endelig behandling innen utgangen av februar måned i Arbeidsgruppen ble opprettet i fellesmøte mellom utvidet administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe. Oppretting av denne gruppen er i samsvar med gjeldende mandat for oppretting av arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg. Arbeidsgruppen består av følgende personer: Dagfinn Ripnes ordfører i Kristiansund Maritta Ohrstrand (leder) ordfører i Frei Anton Monge, rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei Bjarne S Elde opposisjonspolitiker fellesnemnda (Ap) Steve Kalvøy opposisjonspolitiker fellesnemnda (Frp) Just Ingebrigtsen kommunalsjef Kristiansund Karl Kjetil Skuseth utviklingssjef Frei Bjørn Tore Schrøen tillitsvalgt Frei Astrid Kreyberg Grødahl tillitsvalgt Frei Gunn Otnes tillitsvalgt Kristiansund Monica Aarønes tillitsvalgt Kristiansund Petter Ingeberg prosjektleder/sekretær De politiske representantene er oppnevnt av fellesnemndas arbeidsutvalg. De administrative representantene er oppnevnt av rådmennene. Representantene fra de tillitsvalgte er oppnevnt av de tillitsvalgte. Prosjektlederen ble oppnevnt av fellesmøtet den 28. september. I tillegg til oppstartsmøtet 28. september, har arbeidsgruppen hittil hatt 3 møter. Arbeidsgruppens leder vil i møtet 21. desember informere nærmere om status i arbeidet. side 13

14 Videre arbeid med politisk og administrativ organisering Styringsgruppen anbefaler at det igangsatte arbeidet med politisk og administrativ organisering videreføres i samsvar med oppsatt framdriftsplan. Med de nye møtedatoene som er foreslått for våren 2006 innebærer dette at saken kan behandles av fellesnemnda i møte den 30. mars. Slik den utvidede styringsgruppen ser det, er det viktig å få vedtatt organiseringen av den nye kommunen tidlig i Dette blant annet av hensyn til det arbeidet som utføres i de ulike arbeidsgruppene, av hensyn til tjenester som skal sammenslås i løpet av 2006 og ikke minst av hensyn til arbeidet med stillingsstruktur og bemanning av den nye kommunen. Med utgangspunkt i overnevnte vil den utvidede styringsgruppen fraråde at arbeidsgruppen nedlegges og at en ny gruppe/grupper blir oppnevnt for å arbeide med denne saken. Dette vil etter all sannsynlighet medføre at fellesnemnda ikke får saken til behandling før høsten Slik den utvidede styringsgruppen ser det bør den nedsatte arbeidsgruppen videreføre arbeidet både med politisk og administrativ organisering, og legge sin innstilling fram for en bred høring før saken behandles av fellesnemnda. Alternativt kan arbeidsgruppen, hvis fellesnemnda ønsker det, utvides slik at alle politiske parti som er representert i de to kommunestyrene blir representert i arbeidsgruppen. Dette innebærer at det må utpekes en representant fra Venstre, en fra Kristelig folkeparti, en fra Sosialistisk venstreparti og en fra Oppvekstpartiet. Dette medfører en utvidelse av arbeidsgruppen fra 13 til 17 personer, noe som blir en relativt stor gruppe. Man har forstått fellesnemnda slik at det ønskes en bredere politisk representasjon. Som følge av dette foreslås det at arbeidsgruppen viderefører sitt arbeid slik som opprinnelig planlagt, men med utvidet antall medlemmer. Vararepresentanter I fellesnemndas møte 21. november 2005 foreslo Anne Grethe Holmen at de politiske representantene i arbeidsgruppen skal ha vararepresentanter. Fellesnemnda er så langt det eneste utvalget i kommunesammenslåingsprosessen der det er valgt vararepresentanter. I de øvrige grupper og ad-hoc utvalg er det kun oppnevnt representanter. Dette av hensiktsmessige og rasjonelle årsaker, samt at dette er grupper med tidsbegrenset varighet,. Det er fritt opp til fellesnemnda å velge om de ønsker vararepresentanter for de politisk oppnevnte medlemmene i denne arbeidsgruppen. Dette fremmes imidlertid ikke som en del av denne innstillingen. Med utgangspunkt i det som her er nevnt legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak: 1. Gruppen som er oppnevnt for å arbeide med å forslag til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen, viderefører sitt arbeidet med tanke på sluttbehandling i fellesnemnda 30. mars Arbeidsgruppen utvides med en representant fra hvert av partiene Venstre, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Oppvekstpartiet. Representantene velges av fellesnemnda i møte 21. desember Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda Dagfin Ripnes leder av fellesnemnda side 14

15 Kristiansund kommune Frei kommune Historikk Politisk og administrativ organisering av nye Kristiansund Administrativ styringsgruppe 22. november sak 82/04 framtidig organisering Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Helge Carlsen, Just Ingebrigtsen, Kjell Sæther og Karl K Skuseth. Arbeidsgruppen utarbeider skisser til organisasjonsmodeller til styringsgruppemøtet den Adm. Styringsgruppes innstilling vil bli drøftet i organisasjonen før forslaget videresendes politisk arbeidsutvalg som innstiller på ny organisering til fellesnemnda. Administrativ styringsgruppe 17. desember sak 87/04 administrativ organisering Det ble orientert om arbeidet som Kjell/Karl Kjetil/Just/Helge hadde gjort i denne forbindelse. Det ble lagt frem 5 forskjellige modeller som ble drøftet. Det jobbes videre med dette. Administrativ styringsgruppe 25. januar sak 5/05 administrativ organisering av den nye kommunen. Fortsettelse av drøftinger fra forrige møte. Framlagte skisser til modeller bearbeides. Skissene sendes ut til den administrativ prosjektgruppe for synspunkter og uttalelse og foreløpig i en intern behandling. Administrativ prosjektgruppe 9. februar sak 2/05 ny administrativ organisering av ny kommune Leder orienterte om prosessen, og gjennomgikk de 5 utdelte modellene. Det ble understreket at vi er inne i en svært innledende fase og at dette kun er grove skisser. Svært mye arbeid gjenstår, og endelig vedtak skal fattes av det nye kommunestyret i Det ble diskutert og utvekslet synspunkter og innspill fra alle deltakere. Prosjektgruppen var samlet på at det var viktig å forsøke å avklare ny struktur innen utgangen av 2005, blant annet fordi det arbeides med sammenslåing av tjenesteområder fra 1. januar Leder oppsummerte diskusjonene slik; Saken behandles på nytt i neste prosjektgruppemøte 31. mars 2005 Alle tillitsvalgte bør frem til da diskutere de aktuelle modellene, og eventuelt komme med forslag til nye modeller. Det er viktig å huske at modellene enda kun er grove skisser. Det er ikke valgt modell i administrativ styringsgruppe. Ordførerne har signalisert at de liker to-nivå modellene. Det skal settes opp en tidsplan for dette arbeidet frem til neste møte. Administrativ prosjektgruppe 31. mars sak 4/05 orienteringer Sak 2 - tidsplan for administrativ organisering og struktur, og sak 3 - ajourført oppgaveliste settes opp som sak til møte 14. april. Administrativ prosjektgruppe 14. april sak 12/05 ny administrativ organisering Saken ble presentert for prosjektgruppa i møte i februar 2005 og skisse til fem ulike modeller er tidligere sendt til medlemmene. Prosjektgruppa og tillitsvalgte er bedt om å komme med innspill til styringsgruppen om, kommentarer og evt forslag til andre modeller. Det ble i møtet påpekt viktigheten av at den administrative organiseringen blir bestemt raskt. Dette både av hensyn til de ansatte og på grunn av at arbeidet med sammenkoblingen av de ulike tjenestene som nå er startet, Politikerne ønsker at fellesnemnda etableres snarest og vil ta saken opp i nemnda. side 15

16 Tillitsvalgte har ikke forslag på andre modeller for administrativ organisering, og ga uttrykk for at tredelt-modell er å foretrekke framfor den to-delte. De ønsket ikke drift/ utviklingsmodellen eller områdemodellen. Tillitsvalgte ga uttrykk for at enhetene bør være oversiktlig og ikke være for store. Det ble påpekt viktigheten av å bevare fagmiljø i den nye organisasjonen. Fra tillitsvalgte er det også ønskelig at det som defineres som en enhet/ virksomhet med egen leder ikke har avdelinger i fysisk avstand fra hverandre. Administrativ styringsgruppe 6. april sak 22/05 ny administrativ struktur Utgangspunktet for administrativ organisering er videreføring av 2-nivåmodellen (rådmannsnivå og virksomhetsnivå) Toppledelsen består av rådmann og 3 eller 4 kommunalsjefer. Personal og økonomi funksjonene legges under kommunalsjefene. Det er laget skisse til ulike modeller som tidligere er sendt til styringsgruppen og prosjektgruppen. Det er mulig at noen av virksomhetene/enhetene bør organiseres i litt større enheter Prosjektgruppen tar saken opp i møte 14. april. Politisk organisering er foreløpig ikke skissert Administrativ og politisk organisering fastsettes av fellesnemnda. Styringsgruppen tar saken opp i møte 27. april etter at prosjektgruppen har drøftet saken. Administrativ styringsgruppe 4. mai sak 36/05 ny administrativ organisering/struktur Se tidligere referat fra administrativ styringsgruppe 6. april sak 22/05 og administrativ prosjektgruppe 14. april sak 12/05 Det har vært uformell drøfting av saken på Frei både blant administrasjon og blant formannskapets medlemmer Personalsjef Nils Walseth la fram et notat datert 4. mai 2005 og foreslo følgende: 1. Styringsgruppen vedtar at nåværende administrative strukturer i de to kommunene blir gjenstand for en evaluering i form av en ansattundersøkelse. Undersøkelsen bør kunne gjennomføres i løpet av sommeren/tidlig høst Med dette som grunnlag vil fellesnemnda få viktige innspill/tilbakemeldinger før saken om ny administrativ struktur behandles politisk. 2. I medhold av HA 3-4 utvides styringsgruppen med representanter fra de ansattes organisasjoner når forslag til ny administrativ struktur skal behandles videre og forberedes for fellesnemnda. Det utarbeides et konkret mandat for behandlingen av denne aktuelle saken, på linje med oppdrag/mandat gitt andre arbeidsgrupper (økonomi, lønn/personal med mer). Det ble gitt uttrykk for at en slik undersøkelse også bør omfatte brukere, politikere og tillitsvalgte. Videre at det kan være behov for å søke ekstern bistand til dette arbeidet, for eksempel fra Kommunenes Sentralforbund. Styringsgruppen ga personalsjefene i oppdrag å utrede dette nærmere og legger saken fram for administrativ prosjektgruppe og deretter administrativ styringsgruppe 24. juni. Administrativ prosjektgruppe 15. juni sak 34/05 evaluering politisk og administrativ organisering Saken utsettes og tas opp i fellesmøte med styringsgruppen 24. juni. Fellesnemnda 23. juni 2005 Sagt av flere representanter: Arbeidet med organisering av den nye kommunen bør igangsettes så snart som mulig Fellesmøte prosjektgruppe/styringsgruppe 24. juni - Sak 49/05 Evaluering politisk og administrativ organisering Det vises til tidligere behandling i prosjektgruppen og i styringsgruppen. Et notat fra utviklingsseksjonen var sendt medlemmene før møtet. Arbeidsgruppen anbefalte gjennomføring av KS-pakke 1 + 2, og at man muligens kunne gjennomføre pakke 2 ved delvis bruk av egne ansatte. Gruppen mente det var behov for å gjennomføre en slik evaluering. Synspunkter på dagens organisering er en viktig brikke når man skal bygge en ny organisering. Gruppen viste også til at bystyret i Kristiansund også hadde bedt om en evaluering av dagens organisering. side 16

17 Administrasjonen i Frei ga uttrykk at man satt inne med nok opplysninger til å kunne starte arbeidet med å utforme ny organisasjon for den nye kommune, uten en omfattende evaluering. Evalueringen blir kostbar og tar for mye tid i forhold til ønsket om snarlig avklaring. Redusert tildeling fra kommunaldepartementet er også et argument for ikke å bruke et relativt stort beløp til en slik evaluering. Flere av medlemmene i prosjekt- og styringsgruppen støttet synspunktet fra Frei Tillitsvalgte ga uttrykk for at evaluering er nødvendig. Flere ga uttrykk for at man burde sette sammen et utvalg av administrasjon, tillitsvalgte og politikere fra fellesnemnda som får i oppdrag å arbeide med en skisse til ny organisering. Etter endt debatt ble prosjekt- og styringsgruppen enige om at saken oversendes prosjektgruppen. Gruppens mandat er å beskrive utkast til organisering av den nye kommunen, utfordringer og milepæler for arbeidet. Arbeidet skal ha bred forankring og involvering. Prosjektgruppen vurderer hvordan man i arbeidet kan trekke inn/konsultere ulike grupper av ansatte og politiske utvalg. Arbeidsgruppens rapport og anbefalinger legges fram for styringsgruppen og vedtas av fellesnemnda. Saken tas opp av prosjektgruppen i møte 24. august. Administrativ prosjektgruppe 24. august Sak 43/05 Evaluering politisk og administrativ organisering Prosjektgruppen vedtok å utsette saken til neste møte (28. september) Administrativ styringsgruppe 31. august Sak 62/05 Politisk og administrativ organisering Fellesnemnda ga i møte 23. juni 2005 uttrykk for at det er ønskelig med en forsering av arbeidet med politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Prosjektgruppen ble i møte 24. juni gitt i mandat å arbeide nærmere med denne saken. For bedre å imøtekomme fellesnemnda, ønsker styringsgruppen saken drøftet nærmere i fellesmøte (utvidet styringsgruppe og prosjektgruppen) onsdag 28. september. Fellesnemnda 21. september 2005 Sagt av flere representanter: Det haster med å behandle politisk og administrativ organisering. Ønske med ekstramøte i fellesnemnda i oktober for å behandle dette. Onsdag 28. september fellesmøte mellom utvidet administrativ styringsgruppe og administrativ prosjektgruppe Rådmennene la fram et notat om politisk og administrativ organisering. Vedlagt notatet var også en historikk om denne saken. Etter debatt ble det enighet om følgende: Notatet datert 28. september fra rådmennene aksepteres som skisse for videre arbeid med politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Det var enighet om framgangsmåten i prosessen uten at det ble trukket noen endelig konklusjon på gruppens arbeid. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av: 4 politikere fra fellesnemnda - oppnevnes av fellesnemndas arbeidsutvalg 2 fra administrasjonen i hver kommune - oppnevnes av rådmennene 2 tillitsvalgte fra hver kommune - oppnevnes av tillitsvalgte i prosjektgruppen Prosjektleder for kommunesammenslåingen blir arbeidsgruppens sekretær Arbeidsgruppen skal legge fram forslag til politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. Arbeidsgruppen strukturerer sitt arbeid slik at fellesnemnda får saken til endelig behandling innen utgangen av februar måned i Første møte i arbeidsgruppen blir torsdag 6. oktober kl i formannskapssalen i Frei rådhus. Følgende er oppnevnt som medlemmer av arbeidsgruppen: Dagfinn Ripnes ordfører i Kristiansund Maritta Ohrstrand ordfører i Frei Anton Monge, rådmann i Kristiansund Inge Martin Måløy rådmann i Frei Bjarne S Elde opposisjonspolitiker fellesnemnda (Ap) side 17

18 Steve Kalvøy Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Bjørn Tore Schrøen Astrid Kreyberg Grødahl Gunn Otnes Monica Aarønes Petter Ingeberg opposisjonspolitiker fellesnemnda (Frp) kommunalsjef Kristiansund utviklingssjef Frei tillitsvalgt Frei tillitsvalgt Frei tillitsvalgt Kristiansund tillitsvalgt Kristiansund prosjektleder/sekretær Oppnevningen av arbeidsgruppen er gjort med utgangspunkt i styringsgruppens og prosjektgruppens mandat. Onsdag 21. november 2005 sak 21/05 endring av punkt 6 i fellesnemndas mandat Innstilling: Fellesnemnda vedtar den politiske og administrative organiseringen av den nye kommunen. Herunder ligger også reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt. Saken med likelydende innstilling behandles av kommunestyret i Frei og bystyret i Kristiansund 6. desember. I samme møte ble sammensetting av og mandatet til gruppen som arbeider med politisk og administrativ organisering drøftet av fellesnemnda. Det ble vedtatt at dette fremlegges en sak om dette i fellesnemndas ekstramøte 21. desember Tirsdag 6 desember 2005 endring av punkt 6 i fellesnemndas mandat - kommunestyrebehandling Innstilling: Fellesnemnda vedtar den politiske og administrative organiseringen av den nye kommunen. Herunder ligger også reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. Innstillingen ble ikke vedtatt. Etter forslag fra Krf ble det vedtatt at fellesnemnda innstiller i saken og at dagens kommunestyrer fatter endelig vedtak. I forbindelse med dette orienterte rådmennene om at de vil undersøke nærmere om kommunestyrene har anledning til å fatte slikt vedtak etter at fellesnemnda er opprettet som øverste politiske organ i forbindelse med forberedelsene til kommunesammenslåingen. side 18

19 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2176/11895/ Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /2005 Justering av regler for møtegodtgjørelse I møte 23. juni under sak 06/05 vedtok fellesnemnda følgende vedrørende møtegodtgjørelse for fellesnemndas møter: 1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr pr. møte. 2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund. 3. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. 4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet budsjettansvar 1500 I samme møte under sak 05/05 vedtok fellesnemnda følgende retningslinjer for godtgjøring til ansatte og tillitsvalgte: 1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr pr. møte. 3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte. 4. Godtgjøringen følger regelverket for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser. 6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene Prosjektadministrasjon og utredning budsjettansvar Reglene gjøres gjeldende foreløpig for Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen. I overnevnte to saker ble det ikke tatt stilling til om godtgjøringen også gjelder for fellesnemndas leder og nestleder, som er ordføreren i Kristiansund og ordføreren i Frei. Disse sitter også i et par andre sentrale utvalg i sammenslåingsprosessen. Etter gjeldende reglement for arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte, dekkes vanligvis ordførernes godtgjørelse alt utvalgsarbeid som ordfører er pålagt eller valgt til i egen kommune. side 19

20 Når det gjelder deltakelse i fellesnemnda og andre utvalg knyttet direkte til kommunesammenslåingen, så kommer ordførernes deltakelse, på lik linje med øvrige ansatte og politikere, i tillegg til det arbeid de til vanlig utfører for egen kommune. Ordførerne står naturlig nok meget sentralt i sammenslåingsprosessen og har relativt mye ekstraarbeid knyttet til dette. Det er derfor ikke urimelig at det skjer en likebehandling slik at også ordførerne også omfattes av de godtgjøringsreglene som gjelder for nemnder og arbeidsgrupper som er direkte knyttet til kommunesammenslåingen. Med utgangspunkt i det som her er nevnt legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak. Ordføreren i Kristiansund og ordføreren i Frei tilstås møtegodgjørelse i kommunesammenslåingsprosessen etter de samme retningslinjer som gjelder for andre medlemmer i fellesnemnda, arbeidsgrupper og ad-hoc utvalg. Anton Monge Leder av administrativ styringsgruppe side 20

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART

MØTEPROTOKOLL. Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars Tveit SAKSKART Organ: Fellesnemnda Dato: 28.10.2016 Tid: 08:00 10:00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Lene Conradi MØTEPROTOKOLL Tilstede: Forfall: Tilstede: Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Til behandling: Saksliste nr. 13 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv Grinde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00-15:00

Møteprotokoll. Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 13:00-15:00 Møteprotokoll Partssammensatt utvalg Larvik - Lardal Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 13:00-15:00 Til behandling: Saksliste nr. 10 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOM MUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 12:55 13:30 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2015 Tid: 09:00 10:45

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2010 Fellesnemndas arbeidsutvalg Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 08:00-09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 23.06.2008 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg - SAS STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Møtested: Andebu herredshus, kommunestyresalen Møtedato: 10.03.2015 Tid: 11:00 12:50 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Mosvik kommune. Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. Fra kl. 11.30 serveres det lunsj.

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Mosvik kommune. Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. Fra kl. 11.30 serveres det lunsj. Inderøy Mosvik Møteinnkalling Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda sammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Konsertsalen Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V Eide kommune Utvalg: Møtested: Eide formannskap Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 14:00 17:00 Formannskapssalen, Eide rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

AGENDA STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE

AGENDA STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE AGENDA Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET - SAS Møtested: Sandefjord, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 08:00 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE SA OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com) Møtedato: 19.05.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 03.03.2010 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2015005420 Dato: 05.02.2016 VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV LARDAL OG LARVIK KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Fellesnemnda Lardal og Larvik. Innkalling. Saksliste nr: 4/16. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 18:00-19:00

Fellesnemnda Lardal og Larvik. Innkalling. Saksliste nr: 4/16. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 18:00-19:00 Fellesnemnda Lardal og Larvik Innkalling Saksliste nr: 4/16 Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl 18:00-19:00 Forfall meldes på telefon 33 17 16 21 til sekretariatet,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Bjørn Harald Fagerli, Geir Knutsen og Per Gunnar Hansen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 11.08.2011 Fra: 09:25 Til: 10:00 Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen (evt.andre): Innkalling: Saksliste: Referater:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 30. januar 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli foretatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 11:45 12:15 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Sandefjord kommune, bystyresalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 12:05 13:00 Tilstede på møtet: Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Kristofferhallen på Vidaråsen Landsby Møtedato: 27.10.2015 Tid: 11:00 11:15 Tilstede

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 07/13 Dato: 03.12.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Møterom 2 FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder fra kl.

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00-16:45

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: Tidspunkt: Kl 14:00-16:45 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Møterom Larvik, Romberggt. 4 Møtedato: 15.11.2016 Tidspunkt: Kl 14:00-16:45 Til behandling: Saksliste nr. 12/16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg - SAS Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Stokke kommune, Stokke bygdetun (http://www.stokkebygdetun.com)

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune»

Innkalling til 3. møte i styringsgruppe for prosjekt «Mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommune» Fylkesmann Erling Lae Ordfører Liv Grinde Varaordfører Knut Olav Omholt Kommunestyrerepresentant Wenche N. Hannevold Ordfører Rune Høiseth Varaordfører Hallstein Bast Kommunestyrerepresentant Per Manvik

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.01.2016 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 16:30 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Karen Tone

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer