Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014"

Transkript

1 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg Svangerskapsomsorg Seleksjon Førstegangskontroll Standardisert forløp Individuell behandlings- og oppfølgings plan Skriftlig dokumentasjon og kommunikasjon i tillegg til helsekortet Fødsels- og foreldreforberedende kurs Seleksjon, valg og inntak til fødested Standardisering av informasjon til den gravide Fødselsomsorg Formalisert samarbeid mellom forvaltningsnivåene Standardisert informasjon Seleksjon/differensiering Barselsomsorgen Tiltak som bør gjennomføres i planperioden: Samarbeidsavtalenes ansvar og oppgaver i barselperioden Seleksjon av røde og grønne barselkvinner/nyfødte Spesialisthelsetjenestens ansvar i barselsperioden Kommunenes ansvar i barselsperioden Risikogrupper Identifisere risikogrupper Somatiske risikofaktorer er blant annet Psykososiale risikofaktorer er blant annet Oppfølging barn Eksempel på andre samarbeidstiltak...2 Del 2 Beredskaps- og følgetjeneste Beredskaps- og følgetjeneste Mål for følgetjenesten Faglig krav Kriterier for å utløse følgetjeneste: Reisetid Det kan etableres følgetjenester til tross for at reisetiden er kortere enn 1,5 time når det er...2 Helhetlig plan Side 1 03/11/2010

3 5.6 Organisering Samhandling kommunikasjon Samhandling og kommunikasjon mellom den gravide og helsetjenesten Rutiner for samhandling kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten Finansiering av beredskaps- og følgetjeneste Avtaler mellom kommuner og helseforetak om følgetjenester og beredskap for denne...2 Del 3 - Samarbeid i regionen Kompetanse- og bemanningsplan Rekruttering av legespesialister i regionen Kompetansehevende tiltak Kurs Rotasjon/hospitering Bemanningskrav Faglig samarbeid Perinatalkomite Kliniske samarbeidsutvalg Praksiskonsulent Administrativt samarbeid i regionen Administrativt samarbeid i regionen Informasjonsutveksling Økonomisk ramme / finansiering Om fordeling og effektivisering av ressursene Krav om økte ressurser...2 Del 4 Hvordan realisere og evaluere planen? Implementering av plan Tiltak som bør være lik i hele regionen Lokale tiltak Kvalitetsindikatorer og evaluering Følgetjenesten Svangerskapsomsorgen Fødsel Barsel Arbeidet med forslag til helhetlig plan Referanseliste...2 Publikasjoner og Rapporter:...2 Internettkilder: Vedlegg...2 Vedlegg 1: Tidsskrift for jordmødre...2 Vedlegg 2: Familieambulatoriet...2 Helhetlig plan Side 2 03/11/2010

4 Sammendrag Planen om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg beskriver grunnlaget for et helsefaglig trygt, likeverdig og forutsigbart tilbud til gravide og deres familier i Midt-Norge. Nasjonale retningslinjer og anbefalinger ligger til grunn. Det er lagt vekt på å gi tilbud etter den enkeltes behov. Differensieringen i rød og grønn som i dag benyttes ved landets fødeavdelinger, utvides til å omfatte også graviditet og barsel. Dette for å identifisere og beskrive hvem som har behov, hvilke behov de har i ulike faser og hvilke tiltak som skal ytes av hvem. Det legges plan for den enkeltes forløp allerede ved førstegangskontrollen. Den gravide og hennes familie skal oppleve et sammenhengende forløp hvor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har felles mål og samarbeider godt. Denne planen er en fagplan som har til hensikt å definere felles krav til innholdet i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Eksisterende basisavtaler som er inngått mellom hvert helseforetak og tilhørende kommuner skal utvides til også å gjelde avtaler om å realisere mål og tiltak i denne planen. I tillegg skal det etableres kliniske samarbeidsorgan bestående av ansatte/ledere fra kommuner og helseforetak for å ta ansvar for at det utarbeides prosedyrer og rutiner innenfor de områder som er foreslått i denne planen Helseforetakene har ansvar for at det etableres følgetjenester for gravide som har lengre reiseavstand enn 1,5 times reisevei. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å lage en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsomsorgen sammen med kommunene. Det vises til Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr 67 ( ) hvor regionale helseforetak innen 1. juli 2010 skal utarbeide plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg sammen med berørte kommuner. Det vises videre til brev av 06. april 2010 fra Helse Nord RHF hvor det under henvisning til vedtak i sak i AD-møtet ble søkt om utsettelse til 1. oktober Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette regionale helseforetak utsatt frist til 1. oktober 2010 for utarbeidelse av regionale planer for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Departementet presiserer at det skal sikres god lokal forankring i prosessen, og at planene er i samsvar med regjeringens politikk. Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen er en felles overordnet plan for kommuner og helseforetak i Midt-Norge. I planen settes det tydelige kvalitetskrav. Planen skal legge grunnlaget for å yte trygge og likeverdige tjenester i regionen. Planen skal være førende for organisering og gjennomføring av barsels-, fødsels- og barselsomsorgen i alle helseforetak og tilhørende kommuner. Helhetlig plan Side 3 03/11/2010

5 Rapporten er inndelt i 4 hoveddeler. Del 1 beskriver de faglige prinsippene for oppfølging under svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Del 2 tar for seg følgetjenesten. Del 3 omfatter generelle krav til kvalitet, kompetanse, organisering, perinatal komité, regionalt fagnettverk og samarbeidsforum mellom kommuner og sykehus. Del 4 beskriver implementering, evaluering og revidering av planen. For svangerskaps- fødsels og barselsomsorgen er det utarbeidet gode nasjonale retningslinjer, bla i St. mld 12 ( ) en gledelig begivenhet og et trygt fødetilbud. Disse dokumentene ligger til grunn. Se vedlagte lenker til dokumentene i referanseliste side 26. Helsedirektoratet vil utarbeide nasjonale retningslinjer for barselomsorgen i løpet av Planen for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen skal bidra til helhetlig omsorg hvor den gravide opplever sammenhengende tjenester, hvor personalet kommuniserer og samarbeider godt på tvers av profesjonsgrenser og forvaltningsnivå. Tiltakene i denne planen skal forankres i avtaler mellom helseforetak og kommuner. Omsorgen skal være kunnskapsbasert og tilpasset den enkeltes behov. Organisering For å nå de målene og sikre gjennomføring av de tiltakene som er foreslått i planen anbefaler vi følgende: 1. Det inngås samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommuner om utvikling av tjenesten til gravide 2. Det bør være administrativt samarbeidsorgan som fatter beslutninger for å gjennomføre tiltak som er av betydning for begge forvaltningsnivå 3. Det foreslås å opprette kliniske samarbeidsorgan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen. Det kliniske samarbeidsorganet har til hensikt å etablere en felles faglig arena hvor faglige problemstillinger som berører begge forvaltningsnivå kan diskuteres. Det kliniske samarbeidsorganet har ikke beslutningsmyndighet, men skal utarbeide forslag til innhold i de prosedyrer, standarer og sjekklister som er foreslått i denne plan diskutere avvik og opplevde kvalitetsproblemer bidra til felles kompetanseutvikling Det er det administrative samarbeidsorganet som fatter vedtak i disse sakene. 4. En regional koordineringsgruppe foreslås oppnevnt for å koordinere arbeidet med å iverksette tiltakene i denne planen. Helhetlig plan Side 4 03/11/2010

6 Tiltak og ansvar Deltakere Ansvar for oppnevning Administrativt samarbeidsorgan er et besluttende organ som forplikter sykehuset og kommuner Eksisterende samarbeidsorgan benyttes i tilfeller hvor slikt organ er opprettet. Organet er oppnevnt av og rapporterer til fatter beslutninger om rådmenn og adm. forhold som berører både direktør i kommuner og helseforetak helseforetak drøfter og konkluderer dersom en av partene har til hensikt å gjøre endringer som er av betydning for den annen part Klinisk samarbeidsorgan skal: utarbeide forslag til innhold i de prosedyrer, standarer og sjekklister som er foreslått i denne plan diskutere avvik og opplevde kvalitetsproblemer bidra til felles kompetanseutvikling Representanter for ledelse og fagprofesjoner i helseforetak og kommuner Administrativt samarbeidsorgan Regional koordineringsgruppe koordinerer arbeidet med å iverksette tiltakene i denne planen Representanter for kommuner og helseforetak i regionen Regionalt samarbeidsorgan mellom KS og Helse Midt- Norge RHF Brukermedvirkning De gravide har lovbestemt rett til fritt valg av fødested forutsatt at fødestedet har ledig kapasitet. I stuasjoner hvor risiko eller sykdom hos mor og eller barn er identifisert kan fødestedets kompetanse begrense dette valget. Denne planen legger til grunn eksistererende nasjonale føringer for at den gravide har rett til å velge om svangerskapskontrollene skal utføres av lege eller jordmor. I arbeidet med å iverksette de foreslåtte tiltakene i planen forutsettes det at brukerne involveres. Helhetlig plan Side 5 03/11/2010

7 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg 1. Svangerskapsomsorg For svangerskapsomsorgen er det utarbeidet nasjonale retningslinjer. (Referanse1 og 2) Disse retningslinjene legges til grunn for plan for helhetlig svangerskapsomsorg i Midt-Norge. Tiltak som skal gjennomføres i planperioden: 1.1 Seleksjon Det skal innføres risikovurdering tidlig i svangerskapet. Dette gir grunnlag for bedre og riktigere seleksjon og planlegging av svangerskapet for normale og risikoutsatte svangerskap. Gravide med normale svangerskap bør ha et tilbud tilpasset dette. For gravide med sykdom eller påviste risikofaktorer bør det tidligst mulig settes opp en individuell behandlings- og oppfølgingsplan. Kodene rød og grønn benyttes for å differensiere hvilken oppfølging den gravide har behov for. Risikofaktorene kan være av somatisk eller psykososial art. Helsekortet skal utfylles i samsvar med retningslinjene. Oppfølgingsspørsmål for å fange opp sosiale problemer. Informasjon om videre pasientforløp for å skape forutsigbarhet, trygghet og for å forhindre unødvendige kontroller. Den som utfører kontrollene/oppfølging må besitte nok kompetanse til å kunne selektere, samt gi den gravide informasjon. 1.2 Førstegangskontroll Til den første konsultasjonen må det avsettes tilstrekkelig tid, for å vurdere hvilken risiko som er knyttet til svangerskapet for mor og barn. Det utarbeides retningslinjer og rutiner for hvordan førstegangskontrollen skal gjennomføres. Førstegangkontroll kan utføres hos jordmor eller hos fastlege. Resultatet av kontrollen og plan for det videre forløp skal kommuniseres mellom disse. Den gravide kan selv velge om svangerskapskontrollene skal foregå hos jordmor eller fastlege. 1.3 Standardisert forløp Friske gravide skal, som anbefalt i nasjonale retningslinjer, tilbys 8 kontroller inkludert ultralyd i løpet av svangerskapet. Det bør utarbeides felles standardisert beskrivelse av oppfølgingen av den gravide. Standarden skal inneholde faglige krav til oppfølging i svangerskapet, beskrive omfang og innhold i oppfølgingen og beskrive samarbeid mellom lege og jordmor. Funksjon, innhold og oppgavedeling mellom profesjonene i de ulike kontrollene skal beskrives. God dialog mellom jordmor og fastlege er viktig. Felles konsultasjoner, dvs. todelt konsultasjon er et alternativ som kan være verdt å prøve ut. Det er variasjoner på hvor helsesenter/jordmor og legekontor er lokalisert. Ved stor geografisk avstand mellom disse bør det kartlegges hvordan en likevel kan få til et godt samarbeid. Helhetlig plan Side 6 03/11/2010

8 1.4 Individuell behandlings- og oppfølgings plan Skriftlige planer utarbeides under 1. konsultasjon: Grønn graviditet: Det bør avtales en plan for hele forløpet ved 1. konsultasjon. For gravide med normalt svangerskap er dette en standardisert kontrollmal som danner grunnlaget for oppfølgingen av den gravide. Rød graviditet: Det legges en individuell behandlings- og oppfølgingsplan som omfatter kontroller, tiltak og beskrivelse av hvem som har ansvaret for hva under oppfølging under graviditeten. Andre instanser involveres ved behov og tiltak, dette må dokumenteres i journal og helsekort. Graviditeten vurderes kontinuerlig og kan endres fra grønn til rød under hele forløpet. Det bør utarbeides en sjekkliste som vil lette arbeidet med å identifisere overgang fra grønn til rød graviditet. 1.5 Skriftlig dokumentasjon og kommunikasjon i tillegg til helsekortet Kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kommunehelsetjenesten og helseforetakene må forbedres. I utgangpunktet er Helsekortet ikke fullgodt, særlig ikke papirversjonen. Det kan være utilgjengelig i akutte situasjoner eller ved forglemmelse etc.. Tilgang til et felles elektronisk helsekort som del av fremtidig kjernejournal, kan være en god løsning. Den elektroniske løsningen som er valgt i forhold til individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan også være et alternativ. Det forutsettes formell informasjonsutveksling mellom jordmor og fastlege. Dette er spesielt viktig etter førstegangskontrollen. 1.6 Fødsels- og foreldreforberedende kurs Dette har i utgangspunktet vært kommunenes ansvar. Målet med kursene er å bygge nettverk mellom de gravide, og gi kunnskap om svangerskapet, fødselen og barseltiden. I den foreldreforberedende delen settes det fokus på samliv, familie og rettigheter. Tilbudet skal være tilgjengelig for alle. En må spesielt legge vekt på å motivere til deltagelse av førstegangsfødende og kvinner med minoritetsbakgrunn og deres partnere. Omvisning på fødested bør erstattes av orienteringsvideo og bruk av internett. Videoomvisningen bør legges på helsestasjonenes og sykehusenes hjemmeside. For gravide med særlige behov kan fysisk omvisning være nødvendig. 1.7 Seleksjon, valg og inntak til fødested Spørsmål om valg av fødested bør nevnes allerede på den første kontrollen. Seleksjonkriterier kan gjøre valget begrenset, men det er uansett viktig å ta opp temaet. Fødested bør være et bevisst valg tidlig i forløpet. Nå er vanlig praksis at ultralydhenvisningen samtidig utgjør søknad til fødested uten at den gravide nødvendigvis er fullt ut orientert om dette. Henvisning til fødested kan gjøres enkelt ved at man legger inn en avkrysningsmulighet på ultralydhenvisningsskjemaet. Ultralydhenvisning og søknad om fødested kan dermed løses på samme skjema. Ultralydhenvisningen bør inneholde: Avkrysningsrubrikk for at det samtidig søkes fødested. Helhetlig plan Side 7 03/11/2010

9 Alternativ: Ja/nei/vet ikke/ønsker kun ultralydundersøkelse/ønsker ultralyd og fødeplass. Ønsker ikke den gravide ta stilling til dette i forbindelse med rutineultralyd, tas spørsmålet opp senere i svangerskapet. Jordmor/fastlege søker da den gravide inn til valgt fødested på et senere tidspunkt. Når det foreligger en søknad til fødested, skal helseforetaket gi svar på søknaden. Svarbrev som bekrefter plass eller viderehenvisning til annet sykehus hvis mangel på kapasitet eller riktig kompetanse bør standardiseres i regionen. Brevet bør i tillegg inneholde relevant pasientinformasjon. Helseforetakene har ansvar for å utarbeide standard svarbrev til den gravide. I takt med medisinsk faglig utvikling er det naturlig å utvikle seleksjonskriteriene i et samarbeid mellom helseforetak og kommuner. 1.8 Standardisering av informasjon til den gravide Informasjon til den gravide skal som beskrevet tidligere gis i forbindelse med kontrollene, fortrinnsvis ved førstegangskontroll. I tillegg skal helseforetakene sammen med kommunene utvikle et nettsted hvor de gravide og helsearbeidere kan finne relevant kunnskap om graviditet, fødsel og barsel og hva som forventes av den gavide og hennes partner under fødselen. Det er utarbeidet mye informasjonsmateriell nasjonalt som kan benyttes. Det bør informeres muntlig og skriftlig om hva den gravide bør gjøre når fødsel er i gang, usikkerhet om fødsel er i gang, uventede hendelser eller når den gravide skal reise til sykehuset. Informasjonen må inneholde aktuelle vakttelefoner til fødeavdeling, AMK-sentral og legevakt. 2. Fødselsomsorg Som oppfølging av Stortingsmelding nr. 12 ( ) ble Et trygt fødetilbud forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjonene utarbeidet. Et trygt fødetilbud beskriver seleksjonskriterier, kvalitetskrav til fødeinstitusjonene, herunder bemanning og kompetanse. Helseforetakene skal implementere seleksjonskriterier, krav til bemanning og kompetanse ved fødeinstitusjonene. Et trygt fødetilbud er vedlagt som elektronisk lenke. (Referanse 5) Myndighetene har anbefalt å tilby lavterskeltilbud til kvinner med normale svangerskap og forventet normal fødsel. Et lavterskeltilbud er et tilbud hvor det forventes at fødeinstitusjonene legger til rette for at de med ukompliserte fødsler kan føde i tilpassede, rolige omgivelser uten unødig teknisk utstyr. Jordmor skal ha ansvar for fødselen. Gynekolog involveres kun hvis det oppstår behov for legekompetanse. Styret for Helse Midt-Norge har i forbindelse med Strategi 2020 fattet følgende vedtak som spesifikt er innrettet mot fødetilbudet: Helse Midt-Norge skal tilby en helhetlig svangerskaps-, føde- og barselomsorg i tråd med nasjonale anbefalinger. Helse Midt-Norge RHF er ansvarlig for å utarbeide en helhetlig plan for tilbudet sammen med kommunene. God og forutsigbar kvalitet forutsetter robuste vaktordninger. Dette tilsier at antall fødeavdelinger i regionen må vurderes. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at hovedregelen skal være en fødeavdeling i hvert foretak. Geografiske forhold må imidlertid vektlegges i utformingen av det helhetlige tilbudet til de fødende. Fødestue som tilbud ved normale fødsler kan inngå som en del av fødselsomsorgen. Fødestuer må vurderes som et alternativ, også ved Helhetlig plan Side 8 03/11/2010

10 store sykehus. Fødestuer kan ikke inngå i fødetilbudet før avtaler om forsvarlige følgetjenester er inngått med kommunene. Det skal ikke gjennomføres endringer i fødetilbudet før den regionale planen for fødselsomsorg er vedtatt og godkjent av Helseog omsorgsdepartementet De faglige kravene til innhold, bemanning og kompetanse i fødselsomsorgen er beskrevet i Et trygt fødetilbud. (Referanse 1) Disse vil danne grunnlag for Helse Midt-Norges arbeid med å realisere styrevedtaket. Overgangen fra svangerskapsomsorgen til fødselsomsorgen krever godt samarbeid basert på entydige avtaler og felles prosedyrer. De gravide skal oppleve et helhetlig tilbud til tross for at det formelle ansvaret er plassert hos ulike forvaltningsnivå. Særskilt gjelder dette situasjoner hvor fødselen er forbundet med risiko for mor og/eller barn. Tiltak som bør gjennomføres i planperioden er: 2.1 Formalisert samarbeid mellom forvaltningsnivåene Helseforetakene bør inngå samarbeidsavtaler med kommunene om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Avtalene bør inneholde Ansvar og oppgaver i overgangen mellom svangerskapsomsorgen og fødselsomsorgen Melderutiner som sikrer at helseforetaket er kjent med forventet nedkomst og identifisert risiko Samarbeid som sikrer at en ved valg av fødested tar hensyn til at fødselen skjer etter anbefalte seleksjonskriterier og vurdering av barnets helse Ansvar og oppgaver i de tilfellene hvor den gravide får tilbud om fødsel utenfor eget helseforetak 2.2 Standardisert informasjon Helseforetakene har ansvar for å sikre standardisert informasjon til den gravide og hennes pårørende etter innleggelse i fødeavdelingene. Det må spesielt legges vekt på god informasjon til fødende med særlig behov av somatisk eller psykososial art og til innvandrerkvinner. Innvandrerkvinner må i tillegg informeres om hvordan fødsel foregår ved norske sykehus, og at man ikke kan forvente å få en kvinnelig lege ved undersøkelser og fødsel på sykehus. 2.3 Seleksjon/differensiering Det eksisterer i dag rutiner for seleksjon for valg av fødested. Rutinene er forskjellige ved de ulike helseforetakene. Klassifisering rød og grønn er godt innarbeidet. En fødsel overvåkes kontinuerlig og kan endres fra grønn til rød under hele forløpet. Det er behov for å etablere helt entydige kriterier for seleksjon. En må unngå at fødsler omklassifiseres på bakgrunn av vurdering etter fødselen. Alle helseforetak skal etablere felles system som sikrer kontinuerlig seleksjonsvurdering etter ankomst til sykehus. Det må utarbeides: Standardiserte pasientforløp og prosedyrer for gravide med identifisert risiko og normalfødende i Midt-Norge Felles retningslinjer for vurdering og tiltak til overtidige Helhetlig plan Side 9 03/11/2010

11 Felles kriterier for risikovurdering etter innleggelse i sykehus, ut i fra kriteriene i Et trygt fødetilbud Å avvike fra anbefalninger i Et trygt fødetilbud må være faglig vurdert og grunngitt. For eksempel etter vurdering av regionalt fagnettverk. 3. Barselsomsorgen Parallelt med at helseregionene utarbeider helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide forslag til nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen. Det er nedsatt nasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til retningslinjer. Arbeidet skal være sluttført i Et trygt fødetilbud forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjonene (Referanse 1) beskriver forslag til kvalitetsindikasjoner og krav til informasjon og kommunikasjon for barselsomsorgen. Det er innført kortere liggetid ved flere barselavdelinger. Ved mange sykehus foregår deler av barseltiden ved sykehotell. Kommuner opplever at redusert liggetid påfører kommunene nye oppgaver og at endringer i liggetid i liten grad diskuteres med kommunene før slike endringer gjennomføres. 3.3 Tiltak som bør gjennomføres i planperioden: Samarbeidsavtalenes ansvar og oppgaver i barselperioden. Innen følgende områder bør kommuner og helseforetak utarbeide felles rutiner eller prosedyrer: Melderutiner til kommunen når fødselen har funnet sted. Melderutinene bør inneholde o Tidspunkt og metode for hvordan slik melding skal skje o Når kvinnen forventes utskrevet o Rød/grønn vurdering Beskrivelse av helhetlig barselforløp o Avtaler om barseltidens lengde i sykehus, og oppgave/ansvarsfordeling dersom barseltiden på sykehus reduseres o Standard plan for oppfølging av mor/barn hvis grønn o Retningslinjer for personlig plan for mor og eventuelt barn hvis rød Felles retningslinjer for å håndtere situasjoner som dødfødsel, omsorgsovertakelse, spesielle behov, rus og samarbeid med barnevern Det bør utarbeides felles regionale kriterier for rød/grønn vurdering i barselsomsorgen Seleksjon av røde og grønne barselkvinner/nyfødte Det skal utarbeides kriterier på regionalt nivå for å identifisere barselkvinner med særlige behov/risiko. Særlige behov/risiko er Ammeproblemer/komplikasjoner Rusproblem Psykiske lidelser, f.eks depresjon Omsorgsevne Nyfødte med særlige behov Kroniske lidelser Helhetlig plan Side 10 03/11/2010

12 Diabetes Store rifter Spesialisthelsetjenestens ansvar i barselsperioden A. Å tilby barselsopphold av tre dagers varighet. Dette innebærer Etablert amming hos de fleste Barnelegevisitt er gjennomført Føllingstest er tatt Jordmorsamtale er gjennomført Dersom oppholdet er av kortere varighet har sykehuset ansvar for å sikre at Føllings prøve tas. Lengden på barselstiden kan endres i dialog mellom helseforetak og kommuner. Dersom den gravide selv ønsker å reise tidlig hjem, forutsettes det at det er lagt til rette for dette både i helseforetak og kommune. B. Å sikre at alle sykehus med fødetilbud er Mor-barn-vennlige sykehus. Følgende tiltak bør i tillegg innføres Besøksrestriksjoner Standardisering og tydelig innhold i barseloppholdet. Utarbeiding av kunnskapsbaserte prosedyrer med dagsplan/sjekkliste Klargjøring av forventninger og fars rolle under barselsoppholdet Vurdering av lengre opphold i barselavdelinger når risiko er identifisert hos mor eller barn Initiering om en individuell oppfølgingsplan der det er identifisert særlige behov i samråd med kommune Kommunenes ansvar i barselsperioden For å sikre trygghet og en god start kan følgende tilbud i kommunen etter utskriving fra fødeavdeling vurderes Konsultasjon i hjemmet som inneholder informasjon og observasjon, ev undersøkelse av barselkvinne, barn og familien innen 2 virkedager. Alternativt tidlig telefonkonsultasjon, med påfølgende hjemmebesøk innen en uke Ammeveiledning av ammekyndig personale Forsikring om at barnet følger vekst og utvikling som forventet Fokus på mors helse, særlig vekt på depresjon Samspill mellom foreldre og barn. Etterkontroll av mor 6-8 uker. Postpartum med fokus på samliv og prevensjon, psykisk og somatisk helse Individuell oppfølgingsplan for den enkelte når risiko er identifisert hos mor eller barn. Det skal vurderes lengre opphold i barselavdelinger i slike situasjoner Helhetlig plan Side 11 03/11/2010

13 4. Risikogrupper 4.1 Identifisere risikogrupper Ett av de foreslåtte tiltakene i denne planen er at det skal gjennomføres risikovurderinger gjennom hele svangerskapet, under fødselen og i barselsperioden. Dette innebærer at det bør utarbeides felles seleksjonskriterier for å identifisere gravide som er utsatt for risiko utover det normale. Seleksjon av gravide, som bør henvises videre, baseres på Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen IS-1179, s (Referanse 2) Hensikten med tidlig identifisering av risiko er å Øke kvinnenes evne til mestring Legge planer slik at de riktige tiltakene iverksettes på riktig tid slik at risikoens betydning for mor og barnet minimaliseres Sikre at alt helsepersonell kjenner til identifisert risiko og hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt 4.2 Somatiske risikofaktorer er blant annet Keisersnitt tidligere trenger nødvendigvis ikke ha over 8 kontroller. Kjønnslemlestelse Tvillinger Forventer sykt barn Sykelig overvekt/undervekt Kroniske sykdommer, tidligere komplikasjoner Funksjonshemmede Røyking Når det gjelder forhold av psykologisk og/eller sosial art har vi per i dag ikke gode nok systemer for å identifisere og fange opp gravide med denne type problemstillinger. Det må også utvikles mer kunnskap om hvilke tiltak som virker. 4.3 Psykososiale risikofaktorer er blant annet - Asylsøkere/flyktninger - Tenåringsgravide - Forbruk/misbruk av illegale rusmidler og alkohol - Gravide i legemiddelassistert rehabilitering - Overgrep/vold - Fødselsangst - Psykiske lidelser For tiden pågår utprøving av et kartleggingskjema for rusbruk hos gravide. Kartleggingsskjemaet skal etter planen innføres for å identifisere gravide med rusrelatert problematikk. Helhetlig plan Side 12 03/11/2010

14 4.4 Oppfølging barn Alle barn, og spesielt premature, kartlegges i forhold til funksjonsnivå og samspill. EPDS-screening skal utføres to ganger. EPDS-screening kartlegger mors tristhet og depresjon. Hensikten med kartleggingen er tidlig identifisering av problemer og intervensjon. Helsesøstertjenesten er sentral i dette arbeidet. 4.5 Eksempel på andre samarbeidstiltak Familieambulatoriet Familieambulatoriet er et lavterskeltilbud til mor/foreldre med rus og/eller psykiske problemer. Den risikogravide identifiseres og hentes inn tidlig i svangerskapsforløpet for tett tverrfaglig oppfølging. Per dags dato er Familieambulatoriet etablert som et prosjekt i spesialisthelsetjenesten i nært samarbeid mellom BUP, NAV, Barnevernet, fødeavdeling, barneavdeling og tolketjenester. Barnevern Helsesøstertjenesten Del 2 Beredskaps- og følgetjeneste 5. Beredskaps- og følgetjeneste Ansvaret for følgetjenesten til gravide ble fra overført fra kommunene til de regionale helseforetakene. I dette inngår ansvaret for beredskap for følgetjenestene. Hensikten med følgetjenesten er å sikre best mulig helhet i tjenesten for brukerne, og skape trygghet for fødende som har lang vei til fødeinstitusjonen. Det er lagt til grunn en veiledende grense på 1,5 time reisevei for etablering av slik tjeneste (Referanse 5) Departementet forutsatte at jordmorberedskap og følgetjeneste ble videreført/opprettholdt omtrent på samme nivå inntil helhetlig plan og nye avtaler kom på plass. Avtalene som skal inngås mellom RHFet/HFene og berørte kommuner tar utgangspunkt i reiseavstander utover 1,5 time. Noen kommuner hadde før overtakelsen etablert beredskap og følgetjeneste, andre hadde det ikke. Noen kommuner med lang avstand til sykehus har ikke hatt beredskap og følgetjeneste. Det er kommuner med under 1 time reisevei som har etablert følgetjenester. Ordningen i noen kommuner har bestått i at kommunejordmor har hatt vaktperiode ca 6 dager før termin og til fødsel har funnet sted. Noen kommuner har etablert en samarbeidsordning mellom to/flere kommuner, hvor jordmødre har vaktturnus. Departementet forutsetter at jordmorberedskap og følgetjeneste ble videreført omtrent på samme nivå som tidligere inntil det foreligger nye avtaler. Å etablere følgetjenester i henhold til kravene i dette dokumentet vil kompensere for ulemper som følge av at noen har lang avstand til nærmeste sykehus. Helhetlig plan Side 13 03/11/2010

15 5.1 Mål for følgetjenesten Transport og fødesituasjonen skal oppleves som trygg og forutsigbar Det skal være beredskap og følgetjeneste der reisetid til fødeavdeling overstiger 1,5 time Det skal sikres tilgang til fødselskompetanse ved behov for vurdering og bistand ved transport til sykehus. Redusere antall fødsler i ambulansebil Unngå unødige ambulanse- og drosjetransporter til sykehus Unngå unødige/for tidlige innleggelser Følgetjenesten skal baseres på regulerte og forutsigbare beredskapsordninger og ordinære vakt/arbeidstidsordninger. Helseforetakene har ansvar for at de inngår samarbeidsavtaler med sine kommuner om denne tjenesten. 5.2 Faglig krav Behovet for følgetjeneste skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle (jfr st.mld 12, Referanse 5) Det skal være kompetanse til å ivareta transportfødsler og den fødendes behov for trygghet Det skal etableres et system for å vurdere den gravide ved akutte problemstillinger og avgjøre hvem som har behov for følge 5.3 Kriterier for å utløse følgetjeneste: Vannavgang, avvikende leie Mistanke om placentaløsning Truende prematur fødsel Multipara i fødsel Vannavgang og etablerte rier Fødselsangst Tidligere dødfødsel Tidligere traumatisk fødsel Antatt fødsel før ankomsst til fødested Transportform og valg av fødested for selekterte røde gravide vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er situasjoner som per i dag løses tilfredsstillende. De utløser stort sett ikke behov for følgetjeneste, da det legges opp til planlagt reise og innleggelse for denne gruppen. Noen fødende har reisetid over 3 timer. De bør få tilbud om innleggelse ved sykehotell eller hotell ved sykehuset 2 uker før termin. Ved spontan fødselsstart hjemme, der reisetid er over 3 timer, bør helikoptertransport fortrinnsvis brukes. 5.4 Reisetid Reisetid beregnes ut i fra NAF veiboka (www.google-maps.no) Beregnes fra kommunesenter til nærmeste primærsykehus (dvs. det sykehus man ville blitt innlagt ved ordinær akuttinnleggelse) Ved behov for følgetjeneste legges ikke fritt sykehusvalg til grunn Det skal ikke korrigeres for ambulansestasjonens plassering Helhetlig plan Side 14 03/11/2010

16 Inklusive ferjetid for de steder som er avhengig av det. Regner ikke tillegg for vurderingstid for jordmor eller responstid for ambulanse 5.5 Det kan etableres følgetjenester til tross for at reisetiden er kortere enn 1,5 time når det er Vanskelige båt/fergeforbindelser Spesielle forhold som gjør kjøretiden svært uforutsigbar Særlig vanskelige forhold vinterstid for eksempel vinterstengte veier Det er helseforetakenes ansvar å bli enige med sine kommuner om det skal etableres følgetjenester dersom særlige situasjoner taler for det. 5.6 Organisering Det legges til grunn tre alternative måter å organisere vakt for beredskaps- og følgetjeneste der reisetiden er over 1,5 time. 1) Ordning med kontinuerlig interkommunalt vaktsamarbeid for kommuner som ligger geografisk samlet, og som har et visst fødselsvolum Det er erfaringer for at ordningen fungerer tilfredsstillende f eks i Ytre Namdal med fire kommuner og ca 130 fødsler årlig. Her vil vakthavende jordmor rykke ut til den fødende for vurdering av situasjon og eventuelt følgetjeneste etter oppkalling fra legevakt. Det bør være minst 3 jordmødre som inngår i en slik beredskapsordning. Legevaktene har et krav om 4, men jordmødre har erfaringmessig lavere etterspørsel, så der kan det være tilstrekkelig med 3 stillinger som deler ansvaret. Vaktperiodene bør ikke være mer enn 4 døgn i sammenheng. 2) Kontinuerlig beredskapsordning knyttet til primærsykehuset Det kan være aktuelt der kommunene har lave fødselstall og geografisk ligger lagt fra hverandre og over 1,5 time fra sykehuset. I denne ordningen vil vakthavende jordmor rykke ut for å møte den fødende for følge inn til sykehuset. Det gravide/fødende ringer også her AMK for vurdering av situasjonen. AMK kontakter jordmor i vakt og/eller legevakt. Det rykkes ut for vurdering/følgetjeneste hvis det er behov for det. En ordning med beredskapsordning på sykehuset kan også brukes ved behov for jordmorhjelp under transport uavhengig av avstand fra sykehuset. 1) Behovsutløst beredskapsordning for enkeltstående kommuner med lavt fødselstall Noen kommuner har per i dag en ordning med at jordmor går inn i vaktperiode fra 6 dager før termin og inntil fødsel. Da har de vakt hele døgnet kontinuerlig i denne perioden. I kommuner med få fødsler kan dette være realistisk ordning så fremt det er en jordmor som aksepterer slike arbeidsbetingelser. Det anbefales ikke som en ordning i kommuner med over 10 fødsler pr år. Det gir uforutsigbare arbeidsforhold for jordmor, og er en utilfredsstillende og uklar løsning når det gjelder situasjoner som kan oppstå uavhengig av oppgitt termin. Her må det beskrives nøye hvilken ordning og rutiner som gjelder når stedlige jordmor ikke har eller kan ha vakt. Helhetlig plan Side 15 03/11/2010

17 5.7 Samhandling kommunikasjon Samhandling og kommunikasjon mellom den gravide og helsetjenesten Der reisetid er lik eller overstiger 1,5 time: Den gravide tar selv kontakt med fødeavdelingen og avklarer om/når hun bør dra til fødeavdelingen Hvis den gravide er usikker på situasjonen og har behov for vurdering eller følge til sykehuset, bør all kommunikasjon gå via legevaktsentral eller AMK. Hvis det er behov for det, kontakter legevaktsentral/amk vakthavende jordmor. Jordmor/legevakt beslutter følgetjeneneste på bakgrunn av vurdering av den fødende. En reiseavstand på mer enn 1,5 time utløser ikke følgetjeneste, men gir rett til vurdering og eventuelt følge til sykehus Der reisetiden er under 1,5 time bør den gravide i første omgang konsultere fødeavdelingen hvis fødselen er i gang. Ved behov kontaktes legevakt eller ambulanse. Akutte situasjoner hos den gravide: Hvis ikke annet er avtalt, skal gravide hvor det oppstår uventede/plutselig akuttsituasjoner forholde seg til legevakt som de ville gjort i enhver annen akuttsituasjon. Gynekolog/jordmor vil tilkalles/konsulteres der er relevant. 5.8 Rutiner for samhandling kommunikasjon mellom aktørene i helsetjenesten Ved tilkalling til legevaktsentral/amk: AMK/legevaktsentral benytter norsk indeks for medisinsk nødhjelp, for øvrig bør tilkallingsrutinene være som følger: Rekkefølge ved tilkalling fra legevaktsentral eller AMK: 1 Jordmor i vakt 2 Annen jordmor i beredskap v/nærmeste sykehus/kommune 3 Fødeavdeling 4 Legevakt hvis jordmor ikke tilgjengelig 5 Dersom annet personell ikke er tilgjengelig/samtidighetskonflikter kan det i unntakstilfeller benyttes private jordmødre (som per i dag refunderes fra Helfo) 5.9 Finansiering av beredskaps- og følgetjeneste Per i dag er refusjon for jordmorhjelp regulert i Forskrift 12. juni 2007 nr 608 om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp, jfr folketrygdloven Stønad ved fødsel utenfor institusjon og følgetjeneste ytes etter takstene i kapittel III. Det stilles ikke vilkår om driftsavtale eller kommunal stilling for innkreving av disse takstene. Departementet finner det rimelig at finansieringsansvaret for følgetjenesten på sikt forankres i RHF-systemet. Det vil bli utredet nærmere, og det er antydet en overgangsperiode på ett til to år. Det innebærer at dagens ordning med takstbasert finansiering for følgetjenesten over folketrygden videreføres inntil videre. Beredskapstjenesten har kommunene finansiert der det er etablert. Som tidligere nevnt er ansvaret nå lagt til helseforetakene. Helhetlig plan Side 16 03/11/2010

18 Å etablere følgetjenester for gravide som har lengre reisetid enn 1 ½ times reisevei vil medføre økte utgifter sammenlignet med dagens løsninger, fordi kommunene i varierende grad har etablert følgetjenester og beredskap for denne, også i kommuner med lang reiseavstand til nærmesete sykehus. Vi har ikke beregnet eksakt helseforetakenes utgifter fordi kostnadene til følgetjenester vil være avhengige av valg av organisering av tjenesten og resultatet av de avtalene som helseforetakene inngår med kommunene. Beredskaps- og følgetjenesteordninger bør ses på tvers av fylker/hfområder der en samarbeidsordning kan ivareta faglige krav og gi lavere kostnader. Eksempel på kostnader ved kontinuerlig beredskapsordning: Et stykk beredskapsordning = 1,3 stilling gir årlig kostnad ,- Beregningsgrunnlag: Beredskap 365 dager x 24 timer/4 (timefaktor 1:4) = timer Jordmor i 100 % stilling = 37,5 t/uke x 47 uker = timer. Kostnad per stilling/årsverk: ,- Antall årsverk i beredskapsordningen: t / timer = 1,25 stillinger. Avrunder opp til 1,3 stilling inklusive utrykninger/følgetjeneste Det er vanskelig å beregne flere kostnader med framtidige følgetjenester fordi dette avhenger av hvilken organisering som legges til grunn. I tillegg er det vanskelig å få oversikt over kommunenes utgifter til følgetjenester. Vi vil likevel gi noen eksempler: Helse Nordmøre og Romsdal har 4 kommuner med lengre reiseavstand enn 1,5 time. Med utgangspunkt i beregningen over vil helseforetaket få økte utgifter tilsvarende 3 millioner kroner per år dersom det i den aktuelle kommunen er kontinuerlig beredskap. St. Olavs Hospital har i dag minimale utgifter til beredskap for følgetjenester. I helseforetakets opptaksområde er det 9 kommuner hvor innbyggerne har lengre enn 1,5 times reiseavstand til nærmeste sykehus. Dersom en er i stand til å etablere interkommunalt samarbeid kan en etablere 4 vaktordninger som dekker tilbudet til de 9 kommunene. Dette innebærer økte utgifter tilsvarende vel 3 millioner kroner per år. Det er grunn til å tro at det er mulig å finne fram til løsninger som har like god kvalitet til en billigere pris sammen med kommunene. Som tidligere nevnt dekkes utgiftene som den følgende jordmor har via HELFO. HELFO kan ikke refundere til helseforetakene. De kan kun refundere til kommunene jf. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp. Ifølge brev sendt den fra Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke helseforetak fremsette krav om stønad til jordmorhjelp overfor HELFO. Når det gjelder skyssutgifter til retur for jordmor, forstås det slik dersom jordmor ledsager i ambulanse, er det helseforetaket som er ansvarlig for å dekke skyssutgiftene hjem igjen. Helhetlig plan Side 17 03/11/2010

19 5.10 Avtaler mellom kommuner og helseforetak om følgetjenester og beredskap for denne Avtalene skal inneholde: Innholdet i beredskaps- og følgetjenesten o Hva forventes o Kvalitetskrav Retningslinjer for fakturering - oppgjør Hvem som har ansvar for å planlegge og å koordinere beredskapen mellom kommunene Hva gjøres ved sykefravær og annet fravær Særlige ordninger i ferier/høytider Rutiner ved samtidighetskonflikter Hvem informerer om ordningen til innbyggere/fødende Ansvaret for en til enhver tid oppdaterte vaktlister/tlf legevakt og AMK Helhetlig plan Side 18 03/11/2010

20 Del 3 - Samarbeid i regionen 6. Kompetanse- og bemanningsplan 6.1 Rekruttering av legespesialister i regionen Rekruttering av spesialister er en prioritert oppgave. I denne sammenheng må det være fokus på systematisere utdanningsløpene til leger i spesialisering, slik at de ikke forsinkes i utdanningsløpet, eller at regionen ikke utnytter utdanningskapasiteten optimalt. Det skal til enhver tid være reelle utdanningskandidater i utdanningsstillingene. Det er et mål at regionen skal utdanne tilstrekkelig med spesialister til å etterkomme egne behov. Tiltak som bør iverksettes 1) Når utdanningskandidatene går inn i et spesialiseringsløp bør de få tilbud om et fastsatt utdanningsprogram hvor kravene til spesialisering kan innfris innen en gitt tidsperiode. Det kan medføre at ingen assistentleger kan gjennomføre hele spesialiseringsløpet ved St Olav, men at alle/de fleste assistentlegene må ta deler av spesialiseringen ved et annet sykehus. Det er en praksis som ellers gjelder alle leger i spesialisering ved sykehus som ikke tilbyr gruppe 1 tjeneste. 2) Utdanningsstillingene skal ikke tilbys til leger som er ferdige med kravene i henhold til spesialisering. Leger som ikke ønsker/kan fullføre en spesialisering skal ikke ha anledning å oppta en utdanningsstilling. Små og perifere fødeavdelinger må ha særskilt fokus på rekruttering. Begge tiltakene vil øke kapasiteten og tilgang til gruppe 1 tjeneste, og dermed øke antallet spesialister. RHFet har ansvar for at disse tiltakene iverksettes fra Når det gjelder utdanning av jordmødre har Midt-Norge fått en tilfredsstillende utdanningskapasitet med etablering av jordmorutdanning i Trondheim. Sertifiseringsordninger for helsepersonell som yter tjenester til gravide bør tas opp til diskusjon. En slik ordning bør utvikles nasjonalt 6.2 Kompetansehevende tiltak Kurs Innføring av regional helhetlig plan krever systematisk kursing for å sikre Felles kunnskap om svangerskaps, fødsels- og barselsomsorg hos jordmødre, helsesøstre og leger. Lik praktisering av prosedyrer og rutiner når disse er utarbeidet Det bør legges opp til å arrangere kurs årlig i de nærmeste 2-3 år. Deretter vurderes behovet for videre felles kurs. Helhetlig plan Side 19 03/11/2010

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer