KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre til til

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk...5 Kommuneplanens samfunnsdel...5 Sektorplaner...5 Kommunens rammebetingelser...7 Befolkningsutvikling...7 Utvikling i befolkningen siste 12 år: a.1.Prognose frem til Frie inntekter...8 Skatt og rammetilskudd...8 Eiendomsskatt...9 Momskompensasjon...9 Rentekompensasjon for investeringer...9 Øremerkede tilskudd...10 Lønns- og prisvekst og endringer i pensjonsutgiftene...10 Statlige nyordninger, føringer, m.v...11 Drift...13 Tjenesteproduksjon...13 Utviking/sammenligning...13 Sentraladministrasjon...14 Kultur og oppvekst...15 Helse- og sosialetat...20 Kirke...26 NAV...29 Teknisk etat...31 Plan for inndekning av tidligere underskudd i VARF:...34 Prosjekter...35 b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter Investeringer...44 Likviditet/finansforvaltning...46 Vedlegg...47 Kommunale avgifter og gebyrer...47 Budsjettskjema 1a Budsjettskjema 1b Budsjettskjema 2a Budsjettskjema 2b Økonomisk oversikt drift Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for

3 Forord Rådmannen presenterer herved administrasjonens saksframlegg og utredninger i forbindelse med forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan Kommuneloven slår fast at formannskapet er forpliktet til å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan som er i balanse. Videre presiseres det at utgifts- og inntektssiden skal være realistisk. Forslag til budsjett og økonomiplan skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager, før kommunestyret behandler saken. Kommunestyret må gjøre budsjettvedtaket før årsskiftet. Hovedutvalgene skal i møter i november -12 behandle budsjett/økonomiplan for sine respektive sektorer. Formannskapets innstillingsmøte er faststat til , og kommunestyrets budsjettmøte avholdes Karlsøy kommune ble i 2010 lagt inn i det statlige Robek-registeret (Register for betinget kontroll), som følge av gamle underskudd på vannverkssektoren (VARF). Som følge av dette har fylkesmannen foretatt særskilt godkjenning av de låneopptak kommunen hadde planlagt i henholdsvis 2011 og 2012 budsjettet. Begge disse årene har fylkesmannen besluttet at kommunestyret måtte redusere låneopptakene, og dette ble fulgt opp gjennom nye budsjettbehandlinger utpå vinteren/våren i selve budsjettåret. Administrasjonen har i høst gjort beregninger i forhold til driftsbudsjettet for 2013 og hele økonomiplanperioden Konsekvensjustert budsjett for 2013 betyr at man har videreført driften fra 2012, men justert for lønns- og prisstigning og endring av frie inntekter i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett. Videre har vi i driftsbudsjettet for 2013 hensyntatt bindende vedtak fra kommunestyret og statlige pålegg. Karlsøy kommune får en reell reduksjon i de frie inntekter i 2013, jfr. forslag til statsbudsjett. Dette skyldes først og fremst at fylkesmannen har redusert skjønnsmidlene fra 6,4 mill. kr til 3,2 mill. kr. Videre har den demografiske utvikling, blant annet med færre barn, hatt betydning. Folketallet i hele landet øker kraftig som følge av innvandring, og det er særlig Østlandet og de store byene som har vekst. Dette betyr at distriktskommunene, herunder Karlsøy, sin andel av landets folketall reduseres. Resultatet av dette er at en kommune som opprettholder folketallet, eller endog har en liten vekst, likevel får redusert sin forholdsmessige andel av landets befolkning. Derved vil mange kommuner få en ugunstig utvikling i frie inntekter (skatteinntekter og statlig rammetilskudd). Konsekvensjustert budsjett for 2013 viser at Karlsøy har en underbalanse på omlag 10 millioner kroner i driftsbudsjettet. Balanse i driftsbudsjettet kan skje på en eller flere av følgende måter: Investeringsstopp og ingen låneopptak 3

4 Nye inntekter, eksempelvis ved økning av folketallet og bedre demografisk sammensetning Reduksjon av driftsutgifter (lønn/pensjon og andre driftskostnader) Gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester Endret eiendomsskatt Økte brukerbetalinger Reduserte avdragsbetalinger på lånegjelden (minsteavdrag) Endret struktur på tjenesteproduksjonen innenfor skole, barnehage, kultur, teknisk, helse og pleie og omsorg Karlsøy kommune deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk for Robek-kommuner, og målet er at dette nettverket skal bidra med forslag til løsninger som bedrer kommunens økonomi. Både kvaliteten og effektiviteten i den kommunale tjenesteproduksjonen, sammenlignet med andre kommuner, vil bli vurdert. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan legges fram om kort tid, og skal særskilt behandles av kommunestyret. Politisk arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppelederne har i 2012 startet opp arbeidet med forslag til nytt delegasjonsreglement. Arbeidsgruppen har samtidig besluttet å jobbe fram forslag til ny politisk organisering, som vil bli lagt fram for kommunestyret i

5 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk Økonomiplanen er en del av det kommunale plansystemet. Den skal sammen med handlingsdelen ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, ha et 4-årig perspektiv og rulleres årlig. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet. Jf. plan- og bygningsloven Karlsøy kommune planlegger å starte opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i 2013, så snart kommuneplanens arealdel er ferdigstilt. Sektorplaner Karlsøy kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi Planstrategien tas opp til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte I kommunal planstrategi foreslås revisjon av en rekke sektor- og temaplaner, samt utarbeiding av noen nye. Blant disse er følgende sektorplaner: Helse- og sosialetatens planverk: Pleie- og omsorgsplan Helse- og sosial beredskapsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Plan for psykisk helsearbeid Smittevernplan Folkehelseplan (planarbeid er påbegynt) Kompetanseplan En rekke fagplaner Pleie- og omsorgsplanen ble vedtatt i 2008 og legger betydelige føringer for økonomiplanarbeidet. Her nevnes 2 av de mest betydelige tiltakene. Det ene er utvidelse av sykehjemmet hvor planen følges, og oppstart utbygging forventes Dette tiltaket vil tilsi en betydelig bemanningsøkning fra 2015 som omtales senere i dette dokumentet. Det andre tiltaket i planen er en bemanningsøkning i pleie- og omsorgstjenesten på 9 årsverk i perioden Dette var i planen beregnet for å tilsvare veksten i antall eldre. Dette betyr at det må årlig opprettes i overkant av 1 ny stilling i pleie- og omsorgstjenesten. Dette behovet var beregnet før samhandlingsreformen var kjent, og etter at denne ble innført i 2012 er behovet både for kompetanse og personalressurser endret. Kultur og oppvekst sektoren: Det arbeides med en overordna strategiplan for sektoren der en vil samle de planene som foreligger når de ble vedtatt og når de skal revideres. En vil dermed også få en oversikt over hvilke planer det er et behov for å utvikle. Denne strategiplanen vil legges fram for KO i løpet av våren

6 Overgang barnehage - skole Spesialpedagogisk plan for Karlsøy kommune Plan for sosial kompetanse Mobbeplan Rammeplan for lese- og skriveopplæringa i Karlsøy Den kulturelle skolesekken Idretts- og friluftsplan I tillegg finnes det en rekke planer som er mer spesifikke opplæringsplaner. Teknisk etat: Følgende planer bør revideres / startes opp i 4-årsperioden: Hovedplan for vannforsyning Trafikksikkerhetsplanen Plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg (ny) Sentrumsplaner områderegulering Ferdigstillelse reguleringsplan Slettmo boligfelt Nye reguleringsplaner: 1) utvidelse av Gamnes boligfelt, 2) Vannavalen industriområde, 3) Torsvåg havn, 4) utvidelse Kvalsberget steinbrudd. 6

7 Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 12 år: Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 20 årene Folkemengden i alt år år år år over 80 år a.1. Prognose frem til 2030 Basert på SSB sine tall, mellomalternativet (MMMM). Publisert juni år år år år over 80 år Sum Basert på SSB sine tall, alternativet (LHML). Sterk aldring. Dette alternativ skiller seg fra alternativet ovenfor, ved at aldring er satt til sterk i stedet for medium år år år år over 80 år Sum folketall

8 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skatt og rammetilskudd Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 4,2 milliarder i Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,1 prosent fra 2012 til 2013 (målt fra revidert nasjonalbudsjett 2012). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent. Dette er 0,5 prosentpoeng under gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Kommunal deflator er for 2013 anslått til 3,3 %. Realvekst i frie inntekter finnes ved å trekke fra kommunal deflator fra de nominelle vekstanslagene. Realveksten på landsbasis er 0,8 %, målt fra anslag på regnskap For Troms er tilsvarende vekst 0,3 %. For Karlsøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realnedgang i frie inntekter på 2,8 prosent - tilsvarende kr ,-. Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene. Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene Regnskap Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Nominell veskt (%) 16,66 % 24,95 % 31,92 % 38,81 % 40,48 % (tall i hele tusen) Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd presentert i statsbudsjettet for 2013 framkommer i tabellen nedenfor. 8

9 (mill. kr) 2012 Innbyggertilskudd Nord-Norge tilskudd 8250 Småkommunetilskudd Ordinært skjønn 3177 Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum skatt og rammetilskudd (tall i hele tusen) Eiendomsskatt Dagens nivå eiendomsskatt er 7 promille for verker og bruk og 2 promille for boliger og fritidseiendommer. Kommunestyret har for økonomiplan perioden valgt å holde eiendomsskatten uendret. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Momskompensasjon drift for 2013 er beregnet til kr Momskompensasjon investering for 2013 er beregnet til kr Rentekompensasjon for investeringer Samlet kompensasjonstilskudd for investeringer er beregnet til kr ,- fordelt slik: Skole Kompensasjonsordning for investeringer vedr Hansnes og Vannvåg skole. Kompensasjonstilskudd for renteutgifter skoleinvesteringer er på kr ,-. Eldreomsorg Karlsøy kommune får kompensasjon fra staten på omsorgsboliger/sykehjemmet. Kompensasjonstilskuddet for rente- og avdragsutgifter er beregnet til kr ,- hvorav: Kompensasjon avdrag Kr ,- Kompensasjon rente Kr ,- 9

10 Øremerkede tilskudd Helse- og sosialetaten: De statlige tilskudd til helse- og sosialetatens tjenester er delvis lagt inn i kommunens rammetilskudd og delvis utbetalt som øremerkede tilskudd til etaten. Det er også noen kriterier som legges til grunn for å beregne kommunens rammetilskudd i statsbudsjettet. Her gis en oversikt: Kriterier for å beregne kommunens rammetilskudd: Antall brukere med diagnose psykisk utviklingshemming Bruk av sykehustjenester. Medfinansieringsordningen. Antall innbyggere år Antall innbyggere år Antall innbyggere over 90 år Når framskrivning av folketall jfr. punkt 4 A viser flere eldre i økonomiplanperioden så vil det tilsi økning i kommunens generelle rammetilskudd som bevilges over statsbudsjettet. Her er nevnt bare de kriterier som i vesentlig grad berører helse- og sosial. Øremerkede tilskudd: Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere Tilskudd fra NAV til arbeidsrettede tiltak Fastlønnstilskudd for turnuslege/turnusfysioterapeut Tilskudd til Kompetanseløftet Tilskudd til øremerket ressursøkning - barnevernet Kultur- og oppvekstetaten: Tilskudd til kompetanseløft for lærere og skoleledere Frukt og grønt til elever i grunnskolen (innbakt i innbyggertilskuddet saker med særskilt fordeling) Lønns- og prisvekst og endringer i pensjonsutgiftene I Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) for 2013 satt til 3,3 %. Kommunenes lønns- og prisvekst skal kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflator. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 4 % Prisvekst 2 % 10

11 Karlsøy kommune har lagt til grunn en lønns- og prisvekst tilsvarende kommunal deflator. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene Statlige nyordninger, føringer, m.v. Helse- og sosialetaten: KS har i heftet Befolkningsframskrivning og demografiutgifter frem mot 2015 vist noen viktige beregninger. I perioden viser KS til at kommuner med mindre enn 3000 mennesker, samlet vil ha kostnadsøkning på 170 mill. knyttet til økning i befolkning over 67 år. Dette innebærer iflg. KS at tjenestebehovet vris fra grunnskole til eldreomsorg. De statlige føringer er hentet fra Statens omsorgsmelding 2015 og fra Helsedirektoratets rundskriv Nasjonale mål og prioriterte områder. Her er et lite utdrag: Full sykehjemsdekning innen nye årsverk i pleie- og omsorg i perioden Større del av veksten i helsebudsjettene framover skal komme i kommunene Styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet innen psykisk helse og rus Økt bruk av brukermedvirkning og individuell plan Bedre dagaktivitetstilbud Etablere system for elektronisk meldingsutveksling Etablere kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud innen 2016 Styrke folkehelsearbeidet både ved plan og konkrete tiltak. Ta i bruk ny velferdsteknologi Styrke den kommunale demensomsorg Bedre samhandling mellom helsetjenester i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Styrke det kommunale rehabiliteringstilbud Opprette koordinerende enhet for pasienter med behov for det Opprette tilbyd med sikte på å styrke egenmestring av sin sykdom Kultur- og oppvekstetaten: Regjeringen satser sterkt på økt kvalitet i barnehage og skole. Dette gjøres gjennom at antallet førskolelærere i barnehagene styrkes. I skolene er det en opptrapping av timetallet, fordelt over 3 år, og det er en styrking av lærertettheten på ungdomstrinn med store klasser. Sist men ikke minst satser regjeringen på en styrking av videreutdanning av lærere. Teknisk etat: Plan- og bygningsloven av 2008, iverksatt i 2009 (plandelen) og 2010 (bygningsdelen), samt Matrikkelloven av 2010, har lagt nye og utvidete oppgaver til teknisk etats plan- og byggesakskontor. Større vekt på kommuneplanlegging, inkludert kommunal planstrategi 11

12 Tilsyn i byggesaker, 25 Matrikkelføring 12

13 Drift Tjenesteproduksjon Karlsøy kommunes budsjett for 2013 er inndelt i 7 driftsrammer: Ansvar 1: Sentraladministrasjonen og politisk sektor. Ansvar 2: Kultur- og oppvekstetaten. Ansvar 3: Helse- og sosialetaten. Ansvar 4: Kirken Ansvar 5: NAV. Sosialtjenestelovens kapittel 5. Ansvar 6: Teknisk etat Ansvar 7: Prosjekter De ulike ansvarsområdene bli gjennomgått nedenfor. Utviking/sammenligning Tabellen under viser utvikling i bemanning 3 siste avsluttede år. Tabellen viser sum faste og midlertidige stillinger, fratrukket legemeldt fravær og fødsels/omsorgspermisjon. SSB har basert disse data på arbeidsgivers innmelding til arbeidstakerregistret. Tallene er hentet av SSB fra en utvalgt periode og kan avvike fra årsverk pr. 31/12. Men tabellen viser utviklingstrekk i ressursbruk og hvordan dette fordeler seg på sektorene Karlsøy Avtalte årsverk eksklusive lange fraver i alt, kommune 239,3 249,8 267,4 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommuneadministrasjonen 38,3 43,7 42,2 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i barnehager 27,5 30,5 31,8 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolen 63,9 57,0 59,6 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i helse- og sosialtjenester 93,8 104,2 120,1 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tekniske tjenester 1,2 1,5 1,3 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kultur 4,5 3,2 3,5 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet 9,6 10,0 8,8 13

14 Sentraladministrasjon Organisasjonsplan pr for sentraladministrasjonen: Rådmann/ kontorsjef 2 årsverk Økonomi 5,3 årsverk Bolig/ næring 2 årsverk IKT 2 årsverk Personal 1 årsverk Service 2,8 årsverk Kantina 0,5 årsverk Tjeneste Overordnet styring og ledelse av den samlede kommunale virksomhet, jfr. kommuneloven Sekretariat for politiske organer, herunder ordføreren Bindeleddet mellom politiske organer og administrasjon Målgruppe Alle etatene + servicekontoret + boligkontoret + næringskontoret + personalkontoret + informasjonskonsulent + IKT kontoret Kommunestyret, formannskap, hovedutvalgene og andre råd og utvalg Kommunestyret, formannskapet og ordfører + utvalg. Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen vil bemanne 4,8 av sine 5,3 årsverk. Dette med hensikt i å ha en mer veldreven og fleksibel avdelingen. I perioder med ekstra høyt arbeidspress vil det bli satt inn ekstra personell på timebasis. Erfaringen fra har vært positive. 14

15 Kultur og oppvekst Karlsøy kommune skal gi et godt faglig tilbud i barnehage og skole. En desentralisert struktur ønskes opprettholdt. Økte ressurser til, og styrkning av tilpasset opplæring skal redusere omfanget av enkeltvedtak for spesialundervisning. Integrering: Gjennom tverrfaglig samarbeid skal det utvikles en overordnet plan med rutiner for å styrke integreringen av flerkulturelle familier i Karlsøy. Organisasjonsplan pr for kultur- og oppvekstetaten: Kultur- og oppvekstsjef - Konsulent 1,0 årsv - Rådgiver 1,0 årsv - Spesped kons 1,0 årsv - Voksenopplæring 1,68 årsv Til sammen 4,68 årsv Kulturetaten - Kulturkonsulent 0,5 årsv - Kulturskolen 2,0 årsv - Bibliotek 1,04 årsv - Badevakter 0,80 årsv Til sammen 4,85 årsv Skolene - Hansnes 23,98 årsv - Vannvåg 10,36 årsv - Vannareid 10,86 årsv (inkl adm barnehagen) Årsverkene er både lærere, assistenter og merkantil Tilsamnmen 45,2 årsv Barnehagene - Gamnes 4,8 årsv - Hansnes 9,3 årsv - Stakkvik 3,15 årsv - Vannvåg 4,0 årsv - Vannareid 3,5 Til sammen 24,75 årsv SFO hele komm 4,54 årsv Sum årsverk: 84,02årsverk Tjenester: Tjeneste Grunnskoleundervisning Spesialundervisning, barnehage og grunnskole Drift av offentlige barnehager Voksenopplæring på grunnskolene område Opplæring av fremmedspråklige voksne Kulturtilbud Målgruppe 6-15 år, 238 elever 0-15, ca. 35 barn/elever 0-5 år, ca. 80 barn Voksne med lov krav Voksne med lovkrav Alle, men spesielt til barn og ungdom 15

16 Utviklingstrekk, prioriteringer Barnetall barnehager: Gamnes (30) Hansnes (42) Stakkvik(26) Vannvåg (30) Vannareid (30) Sum 2005/06 15 barn 29 barn 7 barn 16 barn 17 barn 84 barn 2006/07 17 barn 34 barn 8 barn 8 barn 14 barn 81 barn 2007/08 18 barn 31 barn 7 barn 10 barn 11 barn 77 barn 2008/09 16 barn 27 barn 12 barn 11 barn 8 barn 74 barn 2009/10 17 barn 31 barn 13 barn 12 barn 19 barn 92 barn 2010/11 16 barn 30 barn 11 barn 13 barn 16 barn 86 barn 2011/12 17 barn 31 barn 10 barn 13 barn 12 barn 83 barn 2012/13 14 barn 34 barn 7 barn 9 barn 13 barn 77 barn Oversikten over barnetallet viser en nedgang på 6 barn i forhold til 2011/12hvor det var 83 barn i barnehagene i kommunen. For 2011 er det født 17 barn i kommunen. Dette er en økning på 3 fra Imidlertid ser vi et jevnt tilsig av innflyttere til kommunen, særlig barn som kommer sammen med sine foreldre fra EØS-området. Elevtall skoler 2012/13: Klassetrinn sum sum Sum skole Hansnes Vannareid Vannvåg Sum årstrinn Oversikten viser at karlsøyskolene i 2012/13 har et elevtall på 239 elever. Det er en nedgang på vel 20 elever fra forrige skoleår. Neste skoleår ser elevtallet ut til å være på ca 12 elever. Året etter vil elevnedgangen være på ca 15, dersom en ser bort fra endringer som resultat av tilflytting og fraflytting. For de videre årene i økonomiplanperioden ser elevnedgangen til å stabilisere seg på ca 10 elever/år, slik at en for skoleåret 2016/17 vil ha ca elever i karlsøyskolene. Elevtallene framover vil etter det vi vet i dag være følgende: Hansnes Vannareid Vannvåg Sum Sammenligning med kommunegruppe 06. Karlsøy 2011 Kom.gr Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 8,1 7,7 16

17 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel ansatte med førskolelærerutdanning 17,9 27,8 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,4 90,4 Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 25,3 22,9 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år. Enhet: Kroner Utgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Enhet: Prosent 15,3 12,4 Overgang til videregående skole Enhet: Prosent 96,4 97,6 Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2,0 3,7 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Kommentarer til Kostra-tallene: Barnehage: Tallene for netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i barnehage viser at vi i Karlsøy kommune har en kostnad som er ca. kr ,- høyere per bruker enn gjennomsnittet i kommunegruppe 06. Disse merkostnadene er i stor grad knyttet til drift av barnehagebygg. Når andel ansatte med førskolelærerutdanning er lavere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner, er dette på den ene side med på å bidra til den gode produktiviteten, men det er faglig sett ingen ønskelig situasjon, spesielt med tanke på at denne andelen har blitt lavere. Problemer med å rekruttere førskolelærere i Karlsøy kommune vil på sikt kunne bidra til at kvaliteten på barnehagetilbudet svekkes. Skole: Tallene for netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år viser at vi i Karlsøy kommune bruker snaut kr 1.000,- mer pr elev enn gjennomsnittet i kommunegruppe 06. Samlet utgjorde dette om lag kr i På skolelokaler bruker vi litt under gjennomsnitt for kommunegruppa. Skoleskyssen i Karlsøy er merkbart dyrere enn i sammenlignbare kommuner. Grunnen til dette er lokale vedtak for skoleskyss, samt ekstra kostnader i forbindelse med nedlegging av Stakkvik skole. Denne siste utgiften beløper seg til nærmere ,- pr år, og vil bli borte når Langsundforbindelsen er en realitet. Et positivt trekk er den store nedgangen i andel elever med spesialundervisning. Det har vært en nedgang på ca 5 % på andel av elever med vedtak bare på ett år. Vi ligger fremdeles litt over kostragruppa, men forventer at nedgangen vil fortsette de neste årene, som en konsekvens av det målretta arbeidet barnehagene og skolene driver. Kultur: Til kultursektoren brukte Karlsøy kommune i ,0 % av kommunens totale netto driftsutgifter, mens sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 06 brukte 4 %. 17

18 Dette er en nedgang på 0,4 % i løpet av de to siste årene. Dette beløpet ble hovedsakelig brukt på områdene; Kulturskole, folkebibliotek, idrett og tilskudd til andre kulturaktiviteter, dvs. tilskudd til lag og foreninger. Utfordringer i kultur og oppvekstsektoren i økonomiplanperioden Karlsøy kommune gir et godt tjenestetilbud i barnehager og i grunnskole. Til tross for en desentralisert struktur som spesielt på skole gir en lite kostnadseffektiv drift, gir kommunen jevnt over et godt tjenestetilbud til brukerne. Det vil likevel være naturlig å arbeide med å få ei enda bedre plassering for våre elever i Nasjonale prøver. På 5. klassetrinn er det en liten nedgang i prøveresultat for lesing i forhold til K-6, og for landet som helhet, mens elevene i 8.klasse ligger godt over gjennomsnittet. Det er naturlig at svingninger fra år til år kan gjøre relativt store utslag pga små årskull. Kompetansekrav Krav til økt kompetanse både i barnehage og skole vil sette store krav til kommunen i årene som kommer. Det har til nå vært vanskelig å rekruttere nok førskolelærere. For å få dette til bør kommunen bidra medrekrutteringsmidler, og oppfordre unge fra kommunen å søke slik utdanning. I skoleverket bidrar staten med midler til kompetanseøking, men kommunen må også bidra med sin del, som utgjør vikarutgifter i forbindelse med studiene. Ungdommens Hus Credo Karlsøy ungdomsråd leier det gamle administrasjonsbygget «Haugjord» hos kommunen som lokale for Ungdommens Hus Credo. Driften startet opp i januar Ungdommens Hus Credo koordinerer ungdomsaktiviteter i kommunen. Møter i ungdomsråd og andre møter. Konferanser, kurs, opplæring, øving til UKM, etc. I tillegg holdes en åpningskveld i uken som genererer oppmøte av ungdommer fra alle øyene i kommunen. På fergene finnes et eget Credo-kort som gjør at ungdommene kan reise gratis til og fra Credo aktivitetene. Aktiviteten på Credo er svært viktig for å binde sammen ungdommene på øyene til en felles Karlsøy ungdom og dermed styrke identiteten. Dette virker. Det har vi erfart. Denne totale aktiviteten er igjen knyttet opp mot Tvibit i Tromsø, og gjennom Ung Region (prosjeketperioden er avsluttet men samarbeidet med Tromsø og Balsfjord fortsetter), opp mot Bula i Balsfjord. På denne måten blir Karlsøyungdommene kjent med ungdom fra de to samarbeidskommunene, og vil stå bedre rustet til å møte hybelhverdagen i Tromsø når den videregående tilværelsen starter opp. Utfordringer «Haugjord» ble bygget i 1953, og har fungert som både bolig og administrasjonsbygg opp gjennom årene. I 2006 ble imidlertid bruken endret, og i januar 2012 fikk vi fremlagt en brannteknisk rapport fra Skansen Consult som fortalte oss noe om mindre tilpasninger for å kunne bruke bygget til ungdomsformål med en grense på 50 ungdommer. Vi venter på at 18

19 teknisk etat skal utarbeide en kostnadsberegning på nødvendig utbedringsarbeid basert på rapporten. Videre har bygget behov for utvendig renovering, og det bør allerede i årets budsjett settes av midler til dette. Forøvrig er det gjort en del utbedringer på det elektriske anlegget innvendig, og nødlys og nye brannvarslere er montert for få år siden. I uke 44 ble det gjort kontroll av det elektriske anlegget, og det ble funnet to avvik på jordingen ved strømanlegget, hvor årsaken umiddelbart ble kartlagt og lukket. Forslag til innsparing i kultur- og oppvekstsektoren i økonomiplanperioden Organisering av skoler og barnehager. Det bør arbeides med en langsiktig plan der en ser på barntallsutviklinga og hvordan en best skal organisere tilbudet til barn i aldersgruppa 0-15 år. Å gjennomføre endringer blir sjelden vellykket ved hastevedtak, men en bør se på prognosene for de neste årene, og finne en langsiktig løsning på hvordan strukturen skal være i Karlsøy. En slik gjennomgang bør helst se for seg ulike modeller for organisering. Reduksjon i stillinger som følge av nedgang i elevtallet. Elevtallet i Karlsøy kommune ser ut til å minke med om lag 7-8 elever i gjennomsnitt i de nærmeste årene. Denne nedgangen slår litt ulikt ut fra skole til skole i de kommende årene, men det er i formannskapets forslag lagt opp til en nedskjæring av om lag en - to lærerstilling for hvert av de kommende årene i økonomiplanperioden som følge av elevtallsnedgangen. 19

20 Helse- og sosialetat Organisasjonsplan pr. 1. jan for helse- og sosialetaten: Helsē og sosialsjef Pleie - og omsorgsleder 40% stilling Lege/fysioterapi Adm.leder: H/S sjef å. Legekontor 5,5 rsv Fysioterapi turnus Sykehjem Adm.leder: Pleie - og oms. leder i 60% stilling. 35,5 å rsverk fast bemanning Å pen omsorg Avd.leder Sykepleie/bistand - PU tjenesten / Bosenter oms.bolig 37 å rsverk Helse - og familie barnevern Avd.leder Barnevern Sosial Rus/psyk.helse ø Helses ster 7,5 å rsverk Organisasjonsplanen viser 88 årsverk fast bemanning og i tillegg kommer et betydelig antall årsverk som vikarer og ekstrahjelp. Personalansvar er lagt til 7 lederstillinger, herav 2 på sykehjem, 3 på åpen omsorg og 1 på helse- og familie. KOSTRA-analyse: I tabellen nedenfor er samlet noen av de viktigste KOSTRA-dataene for etaten. Her er gjort sammenligning mellom Karlsøy kommune og kommunegruppe 06, som er 55 kommuner som ut fra folketall, geografi, kostnads- og inntektsnivå er definert sammenlignbare med Karlsøy. 11 av disse kommunene ligger i Troms. Brutto driftsinntekt pr. innbygger er i Karlsøy kr ,- pr. innbygger. Tilsvarende i kommunegruppe 06 er kr ,-. Denne forskjellen i inntekt på 19 % tilsier at driftskostnader generelt for alle tjenester i Karlsøy bør være lavere enn i kommunegruppe 06 dersom det skal oppnås budsjettbalanse. 20

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer