KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre til til

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk...5 Kommuneplanens samfunnsdel...5 Sektorplaner...5 Kommunens rammebetingelser...7 Befolkningsutvikling...7 Utvikling i befolkningen siste 12 år: a.1.Prognose frem til Frie inntekter...8 Skatt og rammetilskudd...8 Eiendomsskatt...9 Momskompensasjon...9 Rentekompensasjon for investeringer...9 Øremerkede tilskudd...10 Lønns- og prisvekst og endringer i pensjonsutgiftene...10 Statlige nyordninger, føringer, m.v...11 Drift...13 Tjenesteproduksjon...13 Utviking/sammenligning...13 Sentraladministrasjon...14 Kultur og oppvekst...15 Helse- og sosialetat...20 Kirke...26 NAV...29 Teknisk etat...31 Plan for inndekning av tidligere underskudd i VARF:...34 Prosjekter...35 b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter Investeringer...44 Likviditet/finansforvaltning...46 Vedlegg...47 Kommunale avgifter og gebyrer...47 Budsjettskjema 1a Budsjettskjema 1b Budsjettskjema 2a Budsjettskjema 2b Økonomisk oversikt drift Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for

3 Forord Rådmannen presenterer herved administrasjonens saksframlegg og utredninger i forbindelse med forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan Kommuneloven slår fast at formannskapet er forpliktet til å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan som er i balanse. Videre presiseres det at utgifts- og inntektssiden skal være realistisk. Forslag til budsjett og økonomiplan skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager, før kommunestyret behandler saken. Kommunestyret må gjøre budsjettvedtaket før årsskiftet. Hovedutvalgene skal i møter i november -12 behandle budsjett/økonomiplan for sine respektive sektorer. Formannskapets innstillingsmøte er faststat til , og kommunestyrets budsjettmøte avholdes Karlsøy kommune ble i 2010 lagt inn i det statlige Robek-registeret (Register for betinget kontroll), som følge av gamle underskudd på vannverkssektoren (VARF). Som følge av dette har fylkesmannen foretatt særskilt godkjenning av de låneopptak kommunen hadde planlagt i henholdsvis 2011 og 2012 budsjettet. Begge disse årene har fylkesmannen besluttet at kommunestyret måtte redusere låneopptakene, og dette ble fulgt opp gjennom nye budsjettbehandlinger utpå vinteren/våren i selve budsjettåret. Administrasjonen har i høst gjort beregninger i forhold til driftsbudsjettet for 2013 og hele økonomiplanperioden Konsekvensjustert budsjett for 2013 betyr at man har videreført driften fra 2012, men justert for lønns- og prisstigning og endring av frie inntekter i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett. Videre har vi i driftsbudsjettet for 2013 hensyntatt bindende vedtak fra kommunestyret og statlige pålegg. Karlsøy kommune får en reell reduksjon i de frie inntekter i 2013, jfr. forslag til statsbudsjett. Dette skyldes først og fremst at fylkesmannen har redusert skjønnsmidlene fra 6,4 mill. kr til 3,2 mill. kr. Videre har den demografiske utvikling, blant annet med færre barn, hatt betydning. Folketallet i hele landet øker kraftig som følge av innvandring, og det er særlig Østlandet og de store byene som har vekst. Dette betyr at distriktskommunene, herunder Karlsøy, sin andel av landets folketall reduseres. Resultatet av dette er at en kommune som opprettholder folketallet, eller endog har en liten vekst, likevel får redusert sin forholdsmessige andel av landets befolkning. Derved vil mange kommuner få en ugunstig utvikling i frie inntekter (skatteinntekter og statlig rammetilskudd). Konsekvensjustert budsjett for 2013 viser at Karlsøy har en underbalanse på omlag 10 millioner kroner i driftsbudsjettet. Balanse i driftsbudsjettet kan skje på en eller flere av følgende måter: Investeringsstopp og ingen låneopptak 3

4 Nye inntekter, eksempelvis ved økning av folketallet og bedre demografisk sammensetning Reduksjon av driftsutgifter (lønn/pensjon og andre driftskostnader) Gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester Endret eiendomsskatt Økte brukerbetalinger Reduserte avdragsbetalinger på lånegjelden (minsteavdrag) Endret struktur på tjenesteproduksjonen innenfor skole, barnehage, kultur, teknisk, helse og pleie og omsorg Karlsøy kommune deltar i KS sitt effektiviseringsnettverk for Robek-kommuner, og målet er at dette nettverket skal bidra med forslag til løsninger som bedrer kommunens økonomi. Både kvaliteten og effektiviteten i den kommunale tjenesteproduksjonen, sammenlignet med andre kommuner, vil bli vurdert. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan legges fram om kort tid, og skal særskilt behandles av kommunestyret. Politisk arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppelederne har i 2012 startet opp arbeidet med forslag til nytt delegasjonsreglement. Arbeidsgruppen har samtidig besluttet å jobbe fram forslag til ny politisk organisering, som vil bli lagt fram for kommunestyret i

5 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk Økonomiplanen er en del av det kommunale plansystemet. Den skal sammen med handlingsdelen ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, ha et 4-årig perspektiv og rulleres årlig. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet. Jf. plan- og bygningsloven Karlsøy kommune planlegger å starte opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel i 2013, så snart kommuneplanens arealdel er ferdigstilt. Sektorplaner Karlsøy kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi Planstrategien tas opp til sluttbehandling i kommunestyrets desembermøte I kommunal planstrategi foreslås revisjon av en rekke sektor- og temaplaner, samt utarbeiding av noen nye. Blant disse er følgende sektorplaner: Helse- og sosialetatens planverk: Pleie- og omsorgsplan Helse- og sosial beredskapsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Plan for psykisk helsearbeid Smittevernplan Folkehelseplan (planarbeid er påbegynt) Kompetanseplan En rekke fagplaner Pleie- og omsorgsplanen ble vedtatt i 2008 og legger betydelige føringer for økonomiplanarbeidet. Her nevnes 2 av de mest betydelige tiltakene. Det ene er utvidelse av sykehjemmet hvor planen følges, og oppstart utbygging forventes Dette tiltaket vil tilsi en betydelig bemanningsøkning fra 2015 som omtales senere i dette dokumentet. Det andre tiltaket i planen er en bemanningsøkning i pleie- og omsorgstjenesten på 9 årsverk i perioden Dette var i planen beregnet for å tilsvare veksten i antall eldre. Dette betyr at det må årlig opprettes i overkant av 1 ny stilling i pleie- og omsorgstjenesten. Dette behovet var beregnet før samhandlingsreformen var kjent, og etter at denne ble innført i 2012 er behovet både for kompetanse og personalressurser endret. Kultur og oppvekst sektoren: Det arbeides med en overordna strategiplan for sektoren der en vil samle de planene som foreligger når de ble vedtatt og når de skal revideres. En vil dermed også få en oversikt over hvilke planer det er et behov for å utvikle. Denne strategiplanen vil legges fram for KO i løpet av våren

6 Overgang barnehage - skole Spesialpedagogisk plan for Karlsøy kommune Plan for sosial kompetanse Mobbeplan Rammeplan for lese- og skriveopplæringa i Karlsøy Den kulturelle skolesekken Idretts- og friluftsplan I tillegg finnes det en rekke planer som er mer spesifikke opplæringsplaner. Teknisk etat: Følgende planer bør revideres / startes opp i 4-årsperioden: Hovedplan for vannforsyning Trafikksikkerhetsplanen Plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg (ny) Sentrumsplaner områderegulering Ferdigstillelse reguleringsplan Slettmo boligfelt Nye reguleringsplaner: 1) utvidelse av Gamnes boligfelt, 2) Vannavalen industriområde, 3) Torsvåg havn, 4) utvidelse Kvalsberget steinbrudd. 6

7 Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Utvikling i befolkningen siste 12 år: Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 20 årene Folkemengden i alt år år år år over 80 år a.1. Prognose frem til 2030 Basert på SSB sine tall, mellomalternativet (MMMM). Publisert juni år år år år over 80 år Sum Basert på SSB sine tall, alternativet (LHML). Sterk aldring. Dette alternativ skiller seg fra alternativet ovenfor, ved at aldring er satt til sterk i stedet for medium år år år år over 80 år Sum folketall

8 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skatt og rammetilskudd Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 4,2 milliarder i Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,1 prosent fra 2012 til 2013 (målt fra revidert nasjonalbudsjett 2012). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent. Dette er 0,5 prosentpoeng under gjennomsnittlig vekst på landsbasis. Kommunal deflator er for 2013 anslått til 3,3 %. Realvekst i frie inntekter finnes ved å trekke fra kommunal deflator fra de nominelle vekstanslagene. Realveksten på landsbasis er 0,8 %, målt fra anslag på regnskap For Troms er tilsvarende vekst 0,3 %. For Karlsøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realnedgang i frie inntekter på 2,8 prosent - tilsvarende kr ,-. Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene. Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene Regnskap Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Nominell veskt (%) 16,66 % 24,95 % 31,92 % 38,81 % 40,48 % (tall i hele tusen) Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd presentert i statsbudsjettet for 2013 framkommer i tabellen nedenfor. 8

9 (mill. kr) 2012 Innbyggertilskudd Nord-Norge tilskudd 8250 Småkommunetilskudd Ordinært skjønn 3177 Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum skatt og rammetilskudd (tall i hele tusen) Eiendomsskatt Dagens nivå eiendomsskatt er 7 promille for verker og bruk og 2 promille for boliger og fritidseiendommer. Kommunestyret har for økonomiplan perioden valgt å holde eiendomsskatten uendret. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Momskompensasjon drift for 2013 er beregnet til kr Momskompensasjon investering for 2013 er beregnet til kr Rentekompensasjon for investeringer Samlet kompensasjonstilskudd for investeringer er beregnet til kr ,- fordelt slik: Skole Kompensasjonsordning for investeringer vedr Hansnes og Vannvåg skole. Kompensasjonstilskudd for renteutgifter skoleinvesteringer er på kr ,-. Eldreomsorg Karlsøy kommune får kompensasjon fra staten på omsorgsboliger/sykehjemmet. Kompensasjonstilskuddet for rente- og avdragsutgifter er beregnet til kr ,- hvorav: Kompensasjon avdrag Kr ,- Kompensasjon rente Kr ,- 9

10 Øremerkede tilskudd Helse- og sosialetaten: De statlige tilskudd til helse- og sosialetatens tjenester er delvis lagt inn i kommunens rammetilskudd og delvis utbetalt som øremerkede tilskudd til etaten. Det er også noen kriterier som legges til grunn for å beregne kommunens rammetilskudd i statsbudsjettet. Her gis en oversikt: Kriterier for å beregne kommunens rammetilskudd: Antall brukere med diagnose psykisk utviklingshemming Bruk av sykehustjenester. Medfinansieringsordningen. Antall innbyggere år Antall innbyggere år Antall innbyggere over 90 år Når framskrivning av folketall jfr. punkt 4 A viser flere eldre i økonomiplanperioden så vil det tilsi økning i kommunens generelle rammetilskudd som bevilges over statsbudsjettet. Her er nevnt bare de kriterier som i vesentlig grad berører helse- og sosial. Øremerkede tilskudd: Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere Tilskudd fra NAV til arbeidsrettede tiltak Fastlønnstilskudd for turnuslege/turnusfysioterapeut Tilskudd til Kompetanseløftet Tilskudd til øremerket ressursøkning - barnevernet Kultur- og oppvekstetaten: Tilskudd til kompetanseløft for lærere og skoleledere Frukt og grønt til elever i grunnskolen (innbakt i innbyggertilskuddet saker med særskilt fordeling) Lønns- og prisvekst og endringer i pensjonsutgiftene I Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) for 2013 satt til 3,3 %. Kommunenes lønns- og prisvekst skal kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflator. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst 4 % Prisvekst 2 % 10

11 Karlsøy kommune har lagt til grunn en lønns- og prisvekst tilsvarende kommunal deflator. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene Statlige nyordninger, føringer, m.v. Helse- og sosialetaten: KS har i heftet Befolkningsframskrivning og demografiutgifter frem mot 2015 vist noen viktige beregninger. I perioden viser KS til at kommuner med mindre enn 3000 mennesker, samlet vil ha kostnadsøkning på 170 mill. knyttet til økning i befolkning over 67 år. Dette innebærer iflg. KS at tjenestebehovet vris fra grunnskole til eldreomsorg. De statlige føringer er hentet fra Statens omsorgsmelding 2015 og fra Helsedirektoratets rundskriv Nasjonale mål og prioriterte områder. Her er et lite utdrag: Full sykehjemsdekning innen nye årsverk i pleie- og omsorg i perioden Større del av veksten i helsebudsjettene framover skal komme i kommunene Styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet innen psykisk helse og rus Økt bruk av brukermedvirkning og individuell plan Bedre dagaktivitetstilbud Etablere system for elektronisk meldingsutveksling Etablere kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud innen 2016 Styrke folkehelsearbeidet både ved plan og konkrete tiltak. Ta i bruk ny velferdsteknologi Styrke den kommunale demensomsorg Bedre samhandling mellom helsetjenester i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Styrke det kommunale rehabiliteringstilbud Opprette koordinerende enhet for pasienter med behov for det Opprette tilbyd med sikte på å styrke egenmestring av sin sykdom Kultur- og oppvekstetaten: Regjeringen satser sterkt på økt kvalitet i barnehage og skole. Dette gjøres gjennom at antallet førskolelærere i barnehagene styrkes. I skolene er det en opptrapping av timetallet, fordelt over 3 år, og det er en styrking av lærertettheten på ungdomstrinn med store klasser. Sist men ikke minst satser regjeringen på en styrking av videreutdanning av lærere. Teknisk etat: Plan- og bygningsloven av 2008, iverksatt i 2009 (plandelen) og 2010 (bygningsdelen), samt Matrikkelloven av 2010, har lagt nye og utvidete oppgaver til teknisk etats plan- og byggesakskontor. Større vekt på kommuneplanlegging, inkludert kommunal planstrategi 11

12 Tilsyn i byggesaker, 25 Matrikkelføring 12

13 Drift Tjenesteproduksjon Karlsøy kommunes budsjett for 2013 er inndelt i 7 driftsrammer: Ansvar 1: Sentraladministrasjonen og politisk sektor. Ansvar 2: Kultur- og oppvekstetaten. Ansvar 3: Helse- og sosialetaten. Ansvar 4: Kirken Ansvar 5: NAV. Sosialtjenestelovens kapittel 5. Ansvar 6: Teknisk etat Ansvar 7: Prosjekter De ulike ansvarsområdene bli gjennomgått nedenfor. Utviking/sammenligning Tabellen under viser utvikling i bemanning 3 siste avsluttede år. Tabellen viser sum faste og midlertidige stillinger, fratrukket legemeldt fravær og fødsels/omsorgspermisjon. SSB har basert disse data på arbeidsgivers innmelding til arbeidstakerregistret. Tallene er hentet av SSB fra en utvalgt periode og kan avvike fra årsverk pr. 31/12. Men tabellen viser utviklingstrekk i ressursbruk og hvordan dette fordeler seg på sektorene Karlsøy Avtalte årsverk eksklusive lange fraver i alt, kommune 239,3 249,8 267,4 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommuneadministrasjonen 38,3 43,7 42,2 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i barnehager 27,5 30,5 31,8 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolen 63,9 57,0 59,6 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i helse- og sosialtjenester 93,8 104,2 120,1 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tekniske tjenester 1,2 1,5 1,3 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kultur 4,5 3,2 3,5 Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet 9,6 10,0 8,8 13

14 Sentraladministrasjon Organisasjonsplan pr for sentraladministrasjonen: Rådmann/ kontorsjef 2 årsverk Økonomi 5,3 årsverk Bolig/ næring 2 årsverk IKT 2 årsverk Personal 1 årsverk Service 2,8 årsverk Kantina 0,5 årsverk Tjeneste Overordnet styring og ledelse av den samlede kommunale virksomhet, jfr. kommuneloven Sekretariat for politiske organer, herunder ordføreren Bindeleddet mellom politiske organer og administrasjon Målgruppe Alle etatene + servicekontoret + boligkontoret + næringskontoret + personalkontoret + informasjonskonsulent + IKT kontoret Kommunestyret, formannskap, hovedutvalgene og andre råd og utvalg Kommunestyret, formannskapet og ordfører + utvalg. Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen vil bemanne 4,8 av sine 5,3 årsverk. Dette med hensikt i å ha en mer veldreven og fleksibel avdelingen. I perioder med ekstra høyt arbeidspress vil det bli satt inn ekstra personell på timebasis. Erfaringen fra har vært positive. 14

15 Kultur og oppvekst Karlsøy kommune skal gi et godt faglig tilbud i barnehage og skole. En desentralisert struktur ønskes opprettholdt. Økte ressurser til, og styrkning av tilpasset opplæring skal redusere omfanget av enkeltvedtak for spesialundervisning. Integrering: Gjennom tverrfaglig samarbeid skal det utvikles en overordnet plan med rutiner for å styrke integreringen av flerkulturelle familier i Karlsøy. Organisasjonsplan pr for kultur- og oppvekstetaten: Kultur- og oppvekstsjef - Konsulent 1,0 årsv - Rådgiver 1,0 årsv - Spesped kons 1,0 årsv - Voksenopplæring 1,68 årsv Til sammen 4,68 årsv Kulturetaten - Kulturkonsulent 0,5 årsv - Kulturskolen 2,0 årsv - Bibliotek 1,04 årsv - Badevakter 0,80 årsv Til sammen 4,85 årsv Skolene - Hansnes 23,98 årsv - Vannvåg 10,36 årsv - Vannareid 10,86 årsv (inkl adm barnehagen) Årsverkene er både lærere, assistenter og merkantil Tilsamnmen 45,2 årsv Barnehagene - Gamnes 4,8 årsv - Hansnes 9,3 årsv - Stakkvik 3,15 årsv - Vannvåg 4,0 årsv - Vannareid 3,5 Til sammen 24,75 årsv SFO hele komm 4,54 årsv Sum årsverk: 84,02årsverk Tjenester: Tjeneste Grunnskoleundervisning Spesialundervisning, barnehage og grunnskole Drift av offentlige barnehager Voksenopplæring på grunnskolene område Opplæring av fremmedspråklige voksne Kulturtilbud Målgruppe 6-15 år, 238 elever 0-15, ca. 35 barn/elever 0-5 år, ca. 80 barn Voksne med lov krav Voksne med lovkrav Alle, men spesielt til barn og ungdom 15

16 Utviklingstrekk, prioriteringer Barnetall barnehager: Gamnes (30) Hansnes (42) Stakkvik(26) Vannvåg (30) Vannareid (30) Sum 2005/06 15 barn 29 barn 7 barn 16 barn 17 barn 84 barn 2006/07 17 barn 34 barn 8 barn 8 barn 14 barn 81 barn 2007/08 18 barn 31 barn 7 barn 10 barn 11 barn 77 barn 2008/09 16 barn 27 barn 12 barn 11 barn 8 barn 74 barn 2009/10 17 barn 31 barn 13 barn 12 barn 19 barn 92 barn 2010/11 16 barn 30 barn 11 barn 13 barn 16 barn 86 barn 2011/12 17 barn 31 barn 10 barn 13 barn 12 barn 83 barn 2012/13 14 barn 34 barn 7 barn 9 barn 13 barn 77 barn Oversikten over barnetallet viser en nedgang på 6 barn i forhold til 2011/12hvor det var 83 barn i barnehagene i kommunen. For 2011 er det født 17 barn i kommunen. Dette er en økning på 3 fra Imidlertid ser vi et jevnt tilsig av innflyttere til kommunen, særlig barn som kommer sammen med sine foreldre fra EØS-området. Elevtall skoler 2012/13: Klassetrinn sum sum Sum skole Hansnes Vannareid Vannvåg Sum årstrinn Oversikten viser at karlsøyskolene i 2012/13 har et elevtall på 239 elever. Det er en nedgang på vel 20 elever fra forrige skoleår. Neste skoleår ser elevtallet ut til å være på ca 12 elever. Året etter vil elevnedgangen være på ca 15, dersom en ser bort fra endringer som resultat av tilflytting og fraflytting. For de videre årene i økonomiplanperioden ser elevnedgangen til å stabilisere seg på ca 10 elever/år, slik at en for skoleåret 2016/17 vil ha ca elever i karlsøyskolene. Elevtallene framover vil etter det vi vet i dag være følgende: Hansnes Vannareid Vannvåg Sum Sammenligning med kommunegruppe 06. Karlsøy 2011 Kom.gr Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 8,1 7,7 16

17 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel ansatte med førskolelærerutdanning 17,9 27,8 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,4 90,4 Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter. Enhet: Prosent 25,3 22,9 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år. Enhet: Kroner Utgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning. Enhet: Prosent 15,3 12,4 Overgang til videregående skole Enhet: Prosent 96,4 97,6 Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 2,0 3,7 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Kommentarer til Kostra-tallene: Barnehage: Tallene for netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i barnehage viser at vi i Karlsøy kommune har en kostnad som er ca. kr ,- høyere per bruker enn gjennomsnittet i kommunegruppe 06. Disse merkostnadene er i stor grad knyttet til drift av barnehagebygg. Når andel ansatte med førskolelærerutdanning er lavere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner, er dette på den ene side med på å bidra til den gode produktiviteten, men det er faglig sett ingen ønskelig situasjon, spesielt med tanke på at denne andelen har blitt lavere. Problemer med å rekruttere førskolelærere i Karlsøy kommune vil på sikt kunne bidra til at kvaliteten på barnehagetilbudet svekkes. Skole: Tallene for netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år viser at vi i Karlsøy kommune bruker snaut kr 1.000,- mer pr elev enn gjennomsnittet i kommunegruppe 06. Samlet utgjorde dette om lag kr i På skolelokaler bruker vi litt under gjennomsnitt for kommunegruppa. Skoleskyssen i Karlsøy er merkbart dyrere enn i sammenlignbare kommuner. Grunnen til dette er lokale vedtak for skoleskyss, samt ekstra kostnader i forbindelse med nedlegging av Stakkvik skole. Denne siste utgiften beløper seg til nærmere ,- pr år, og vil bli borte når Langsundforbindelsen er en realitet. Et positivt trekk er den store nedgangen i andel elever med spesialundervisning. Det har vært en nedgang på ca 5 % på andel av elever med vedtak bare på ett år. Vi ligger fremdeles litt over kostragruppa, men forventer at nedgangen vil fortsette de neste årene, som en konsekvens av det målretta arbeidet barnehagene og skolene driver. Kultur: Til kultursektoren brukte Karlsøy kommune i ,0 % av kommunens totale netto driftsutgifter, mens sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 06 brukte 4 %. 17

18 Dette er en nedgang på 0,4 % i løpet av de to siste årene. Dette beløpet ble hovedsakelig brukt på områdene; Kulturskole, folkebibliotek, idrett og tilskudd til andre kulturaktiviteter, dvs. tilskudd til lag og foreninger. Utfordringer i kultur og oppvekstsektoren i økonomiplanperioden Karlsøy kommune gir et godt tjenestetilbud i barnehager og i grunnskole. Til tross for en desentralisert struktur som spesielt på skole gir en lite kostnadseffektiv drift, gir kommunen jevnt over et godt tjenestetilbud til brukerne. Det vil likevel være naturlig å arbeide med å få ei enda bedre plassering for våre elever i Nasjonale prøver. På 5. klassetrinn er det en liten nedgang i prøveresultat for lesing i forhold til K-6, og for landet som helhet, mens elevene i 8.klasse ligger godt over gjennomsnittet. Det er naturlig at svingninger fra år til år kan gjøre relativt store utslag pga små årskull. Kompetansekrav Krav til økt kompetanse både i barnehage og skole vil sette store krav til kommunen i årene som kommer. Det har til nå vært vanskelig å rekruttere nok førskolelærere. For å få dette til bør kommunen bidra medrekrutteringsmidler, og oppfordre unge fra kommunen å søke slik utdanning. I skoleverket bidrar staten med midler til kompetanseøking, men kommunen må også bidra med sin del, som utgjør vikarutgifter i forbindelse med studiene. Ungdommens Hus Credo Karlsøy ungdomsråd leier det gamle administrasjonsbygget «Haugjord» hos kommunen som lokale for Ungdommens Hus Credo. Driften startet opp i januar Ungdommens Hus Credo koordinerer ungdomsaktiviteter i kommunen. Møter i ungdomsråd og andre møter. Konferanser, kurs, opplæring, øving til UKM, etc. I tillegg holdes en åpningskveld i uken som genererer oppmøte av ungdommer fra alle øyene i kommunen. På fergene finnes et eget Credo-kort som gjør at ungdommene kan reise gratis til og fra Credo aktivitetene. Aktiviteten på Credo er svært viktig for å binde sammen ungdommene på øyene til en felles Karlsøy ungdom og dermed styrke identiteten. Dette virker. Det har vi erfart. Denne totale aktiviteten er igjen knyttet opp mot Tvibit i Tromsø, og gjennom Ung Region (prosjeketperioden er avsluttet men samarbeidet med Tromsø og Balsfjord fortsetter), opp mot Bula i Balsfjord. På denne måten blir Karlsøyungdommene kjent med ungdom fra de to samarbeidskommunene, og vil stå bedre rustet til å møte hybelhverdagen i Tromsø når den videregående tilværelsen starter opp. Utfordringer «Haugjord» ble bygget i 1953, og har fungert som både bolig og administrasjonsbygg opp gjennom årene. I 2006 ble imidlertid bruken endret, og i januar 2012 fikk vi fremlagt en brannteknisk rapport fra Skansen Consult som fortalte oss noe om mindre tilpasninger for å kunne bruke bygget til ungdomsformål med en grense på 50 ungdommer. Vi venter på at 18

19 teknisk etat skal utarbeide en kostnadsberegning på nødvendig utbedringsarbeid basert på rapporten. Videre har bygget behov for utvendig renovering, og det bør allerede i årets budsjett settes av midler til dette. Forøvrig er det gjort en del utbedringer på det elektriske anlegget innvendig, og nødlys og nye brannvarslere er montert for få år siden. I uke 44 ble det gjort kontroll av det elektriske anlegget, og det ble funnet to avvik på jordingen ved strømanlegget, hvor årsaken umiddelbart ble kartlagt og lukket. Forslag til innsparing i kultur- og oppvekstsektoren i økonomiplanperioden Organisering av skoler og barnehager. Det bør arbeides med en langsiktig plan der en ser på barntallsutviklinga og hvordan en best skal organisere tilbudet til barn i aldersgruppa 0-15 år. Å gjennomføre endringer blir sjelden vellykket ved hastevedtak, men en bør se på prognosene for de neste årene, og finne en langsiktig løsning på hvordan strukturen skal være i Karlsøy. En slik gjennomgang bør helst se for seg ulike modeller for organisering. Reduksjon i stillinger som følge av nedgang i elevtallet. Elevtallet i Karlsøy kommune ser ut til å minke med om lag 7-8 elever i gjennomsnitt i de nærmeste årene. Denne nedgangen slår litt ulikt ut fra skole til skole i de kommende årene, men det er i formannskapets forslag lagt opp til en nedskjæring av om lag en - to lærerstilling for hvert av de kommende årene i økonomiplanperioden som følge av elevtallsnedgangen. 19

20 Helse- og sosialetat Organisasjonsplan pr. 1. jan for helse- og sosialetaten: Helsē og sosialsjef Pleie - og omsorgsleder 40% stilling Lege/fysioterapi Adm.leder: H/S sjef å. Legekontor 5,5 rsv Fysioterapi turnus Sykehjem Adm.leder: Pleie - og oms. leder i 60% stilling. 35,5 å rsverk fast bemanning Å pen omsorg Avd.leder Sykepleie/bistand - PU tjenesten / Bosenter oms.bolig 37 å rsverk Helse - og familie barnevern Avd.leder Barnevern Sosial Rus/psyk.helse ø Helses ster 7,5 å rsverk Organisasjonsplanen viser 88 årsverk fast bemanning og i tillegg kommer et betydelig antall årsverk som vikarer og ekstrahjelp. Personalansvar er lagt til 7 lederstillinger, herav 2 på sykehjem, 3 på åpen omsorg og 1 på helse- og familie. KOSTRA-analyse: I tabellen nedenfor er samlet noen av de viktigste KOSTRA-dataene for etaten. Her er gjort sammenligning mellom Karlsøy kommune og kommunegruppe 06, som er 55 kommuner som ut fra folketall, geografi, kostnads- og inntektsnivå er definert sammenlignbare med Karlsøy. 11 av disse kommunene ligger i Troms. Brutto driftsinntekt pr. innbygger er i Karlsøy kr ,- pr. innbygger. Tilsvarende i kommunegruppe 06 er kr ,-. Denne forskjellen i inntekt på 19 % tilsier at driftskostnader generelt for alle tjenester i Karlsøy bør være lavere enn i kommunegruppe 06 dersom det skal oppnås budsjettbalanse. 20

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 215-218 BUDSJETT 215 Rådmannens forslag 3. oktober Politisk behandling: Politisk behandling Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 19.11.14 24.11.14 15.12.14 17.12.14

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer