HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/12 12/2344 SAKSLISTE OMORGANISERING - TEKNISK ENHET UTTALELSE FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 8/12 12/2345 RAPPORT SYKEFRAVÆR UTTALELSE FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET Herøy,

2 OMORGANISERING - TEKNISK ENHET UTTALELSE FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 12/2344 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/12 Administrasjonsutvalg Administrasjonsutvalgets vedtak: Saksutredning: Saken har vært har vært til behandling i formannskapet og skal videre til behandling i kommunestyre ; Formannskapets innstilling er: 1.Teknisk enhet opphører som egen enhet og legges under administrasjonsenheten 1.1.Enhetsleder teknisk overføres til rådmannens stab som kommunalleder 3 med ansvar for tekniske saker. 1.2.Bygningsingeniør, oppmålingsingeniør og reguleringsingeniør tilknyttes rådmannens stab som fagledere Alt prosjektarbeid, bestillinger/kontrakter, bygningsvedlikehold og alt arbeid utenfor fagledernes arbeidsområde legges til kommunalleder Vaktmestrene tilknyttes rådmannens stab og underlegges kommunalleder 3 3. Utgifter til drift(strøm, olje, renvasjon) av enhetenes bygninger legges til enheten. 4. Alle vedlikeholdsmidler legges i samlet pott under administrasjonsenheten. Prioritering av bruk gjøres av ledergruppen. 7. Det etableres avtale om innleie av bistand oppmåling. Kostnadsramme kr i 2013 og Det etableres avtale om advokatbistand. Kostnadsramme kr pr. år. 9. Det etableres avtale om innleie av vaktmestertjenester. Finansieres med midler i vedlikeholdsbudsjettet. 10.Det etableres et teknisk servicekontor med to ansatte med oppgaver som beskrevet ovenfor. Tiltaket er finansieres i 2013 med avsatte midler til omorganiseringen. 11.Den nye organiseringen etableres Fram til da iverksettes gradvis de foreslåtte administrative tiltakene. 12.For å sikre framtidig ingeniørkompetanse opprettes en rekrutteringsstilling ingeniør VA fra Finansieres over VA

3 Bakgrunn: Saksbeh. Rådmann Roy Skogsholm (Sak 12/1998) Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Som en følge av avvikling av teknisk hovedutvalg ber kommunestyret rådmannen å foreta en gjennomgang av etaten for å tilpasse den til ny politiske struktur. Kommunestyret vil komme tilbake til finansieringen av dette tiltak i Teknisk enhet har i lang tid hat for liten kapasitet i forhold til arbeidsmengden. Dett har ført til for lang behandlingstid/ventetid på en del saker. Enheten har hatt problemer med å være à jour på flere tjenesteområder og har problemer med å kunne betjene publikum på en ønsket måte. Dette har ført til for mange klager på flere tjenesteområder. Saksutredning: Generelt Teknisk enhet utfører følgende oppgaver: Byggesaker Oppmålings- og delingssaker Arealplanlegging og behandling Brannvern og beredskap Vern og beredskap mot akutt forurensing Katastrofevern og beredskap Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale anlegg Vannforsyning Avløp og rensing Renovasjon Feiing Slam Samferdsel Kommunale veier Kai Veglys Landbruksforvaltning Havneforvaltning Jakt- og viltstell Eiendomsskatt Teknisk enhet har gått gjennom store nedskjæringer som følge av de innsparingstiltakene som ble gjennomført i kommunen i Spesielt hardt rammet er uteseksjonen. Fra å være en enhet på 10 er de nå nede i 3 personer; to vaktmestre og en vedlikeholdsarbeider på vann og avløp. Øvrig bemanning er stort sett opprettholdt med unntak landbruk der tjenesten ivaretas av Dønna kommune. De siste tre årene har vi hatt ekstra ressurser tilknyttet regulering, deling og byggesaksbehandling. Side 3 av 12

4 Herøy kommune har de siste årene opplevd en sterk vekst som har ført til stor saksmengde både på bygg, deling og regulering. Vi har hatt meget tunge utbyggingsoppgaver som videreføring av vannverksutbygging, utbygging av Herøy Marine Næringspark og en rekordhøy boligbygging. Samtidig er arealdelen av kommuneplanen revidert og vi har gjennomført en krevende prosess med innføring av eiendomsskatt og gatenavnadressering for alle innbyggere i Herøy. Antall delingssaker de siste årene har ligget på saker pr. år. De siste tre årene har vi ligget på saker pr. år. I 2012 ligger vi an til ca. 60 saker. Det er vanskelig å fastslå kapasiteten vi har p. dato da det er svært avhengig av kompleksiteten på sakene. Det ser imidlertid ut til at normal kapasitet ligger på saker pr. år. Vi må derfor øke kapasiteten med prosent for å holde tritt med utviklingen. Det ligger pr. dato ( ) 222 saker som ikke er avsluttet. Den eldste saken er fra Mange av disse sakene gjenstår det lite på mens andre ikke er påbegynt. Mye tyder på at det kan ligge et par årsverks arbeid for å ta inn etterslepet. I tillegg er det 68 saker som er avsluttet men ikke arkivert. (Pr. dato er det ca. 50 byggesaker som ikke er avsluttet. Merk: Denne utredningen er ikke avsluttet) Ved innføring av ny administrativ styringsmodell fra ble etatmodellen nærmest videreført uberørt for teknisk. Den eneste forandringen var at etatsjefsstillingen ble omgjort til enhetsleder. De andre enhetene/enhetslederne fikk en kommunalleder å forholde seg til. Kontaktpunktet mot politisk ledelse var i hovedsak teknisk hovedutvalg mens de andre enhetene arbeidet gjennom rådmannen mot formannskapet. Dette isolerte på en måte den løpende saksbehandlingen på teknisk i forhold til den øvrige virksomheten i kommunen både administrativt og politisk selv om rådmannen hele veien hadde den nødvendige kontakten med teknisk enhet. Spesielt utfordrende ble dette når saker fra teknisk skulle videre direkte til kommunestyret til behandling. Selv om Herøy kommune er liten og oversiktlig var ikke kommunikasjonen mellom teknisk og øvrig organisasjon både politisk og administrasjon tilfredsstillende. Da teknisk enhet behandler og avgjør svært mange saker på delegert myndighet ble arbeidet på teknisk til en viss grad isolert fra øvrig virksomhet. Den utstrakte delegeringen førte også til stadig færre saker til behandling i teknisk hovedutvalg. Dette var også i stor grad saker som skulle videre kommunestyret. Ved revisjon av det politiske styringssystemet og delegeringsreglementet i kommunestyret ble det framlagt følgende konklusjon: Av egne erfaringer vil jeg bemerke saksmengden i formannskap og plan- og teknisk hovedutvalg. Saksmengden er sterkt redusert i forhold til forrige periode. Hovedutvalget har hatt flere utsettelser og avlysninger av møter p.g.a. få saker. Vi opplever også noen kommunikasjonsproblemer mellom saksbehandling i formannskapet og hovedutvalget og videre opp mot kommunestyret. Dette er svært uheldig i større plansaker spesielt komuneplansaker som behandles gjennom hele perioden. Her har formannskapet hatt ansvar for samfunnsdelen og hovedutvalget for arealdelen. Disse har klare sammenhenger. Ved sluttbehandlingen av kommuneplanen opplevde vi at store deler av kommunestyret hadde vært lite involvert i viktige planprosesser. Det samme synes å gjelde for større reguleringsplaner. Det er uheldig at hovedutvalgsmøter blir forskjøvet og utsatt. Det kan føre til utsettelser av viktige avgjørelser for tiltakshavere. Etter plan- og bygningsloven er det opp til kommunestyret å fastlegge de politiske styringsorganene som skal forvalte loven i kommunen. I de fleste kommuner på vår størrelse er det formannskapet som er planutvalg. Også større kommuner som Vefsn har for lengst gjennomført dette. Side 4 av 12

5 Dette gir grunnlag for gjennomgående saksbehandling fra formannskapet til kommunestyret. Det gir også grunnlag for hyppigere møter noe som vil være fordelaktig i forhold til tiltakshavere/brukere. Ut fra dette foreslår jeg at plan- og teknisk hovedutvalg nedlegges og at oppgavene ivaretas av formannskapet. Kommunestyret vedtok å nedlegge teknisk hovedutvalg og overføre sakene til formannskapet. Dette avdekker at teknisk enhet er noe isolert i forhold til den øvrige saksbehandling mot formannskapet. Dette synes å være bakgrunnen for kommunestyrets vedtak om å se nærmere på organiseringen. Ut fra dette er det åpenbart at leder av teknisk enhet/tidligere teknisk etatsjef bør knyttes opp mot rådmannen som kommunalleder etter samme mønster som det som ble gjennomført for etatsjefene for oppvekst og kultur og helse-, sosial og omsorg. Til tross for at dette skaper utfordringer for hvordan resten av den tekniske virksomheten organiseres vil jeg anbefale denne løsningen. Jeg vil med bakgrunn i den prosessen som er gjennomført i teknisk enhet komme med forslag til øvrig organisering. Vaktmestertjenesten Etter en del klager på rutinene for vaktmestertjenesten ble det i 2010 gjennomført en gjennomgang av rutinene. Vi har i dag to vaktmestre; den ene med utgangspunkt Herøy skole med spesialekompetanse på snekring/håndtverk, den andre har utgangspunkt HOS og har spesialkompetanse innen elektrofag. Begge utfører oppdrag for andre enheter. Vaktmestrene er administrativt underlagt bygningsingeniør/saksbehandler byggesak som prioriterer og tilrettelegger større tiltak. Alt budsjettansvar for vedlikehold og drift av bygningsmassen er lagt til teknisk enhet. Dette er et gjentakende ankepunkt for enhetslederne at de ikke får være med å prioritere vedlikeholdsoppgavene for sine bygninger. Ved gjennomgangen i 2010 ble rutinene for bestilling av vaktmesteroppdrag forenklet og systematisert. Vaktmestrene ble også delegert større myndighet sammen med enhetslederne å ta beslutninger om vedlikeholdsoppdrag til en viss grense. (fortsatt noe uklart definert). Ved gjennomgang i 2012 avdekkes noe varierende praksis ute på enhetene med hensyn til bestilling av oppdrag. Dette vil bli innskjerpet. Siden vaktmestrene utfører oppdrag for flere enheter synes vi ikke å være tjent med at disse knyttes til enhetene. Forslag fra vaktmestrene: - Det ansettes en ny vaktmester for å utføre småoppgaver - Styring av vedlikeholdsoppgavene kan delegeres mer til vaktmestrene - Vedlikeholdsbudsjettet bør ligge under fagenhet bygning Budsjettansvaret for drift av bygninger (strøm,olje, renovasjon osv.) kan med fordel legges direkte til enhetene mens vedlikeholdsmidler alternativt kan legges i en samlet pott under administrasjonsenheten slik at enhetslederne kan være med å prioritere bruken av midlene. Vaktmestrene har etter hvert også fått myndighet til å bestille og følge opp mindre oppdrag. I tillegg til fylkesavtalen bør vi knytte til oss avtaler på løpende vedlikehold som vaktmestrene kan bruke i sitt arbeid. Jeg vil komme tilbake til deres framtidige organisasjonstilknytning. Administrasjon, prosjektadministrasjon,bygning,oppmåling,regulering, landbruk osv. Enheten har følgende stillingsressurser med oppgaver: Leder teknisk enhet: Side 5 av 12

6 Administrativ ledelse av enheten. Prosjektledelse/prosjektstyring/byggeledelse. Spesiell oppfølging brannvern (brannsjef), VA, veivedlikehold, gatelys. Han er kommunens representant i interkommunale ordninger på teknisk sektor. Sekretær teknisk Eiendomsarkiv. Kommunale gebyrer. Kom-tek-løsninger. Tilfeldig fakturering. Attestering av fakturaer. Lønn. Registrering slamtømming og feiing. Protokoll for fradelingsaker. Utsending av foreløpige svar. Sende saker til høring. Avslutte, kopiere og sende ut saker. Matrikkelføring. Enkle byggesaker. Levering av meglerpakker. Publikumshenvendelser. Ekstraressurs adm. Adressetildeling fra oppretting til avslutning. Eiendomsskatt. Bistand sekretær teknisk og servicekontoret. Bygningsingeniør 80 % byggesaksbehandling. 20 % bygningsvedlikehold og ledelse av vaktmestertjenesten. Fordeling av enkle byggesaker til sektretær. Fordeler 3 ukerssaker/3 mndr. saker. Alle saker er delegerte unntatt klagesaker. Foreløpig svar til søkere. Oppmålingsingeniør Matrikkelføring eiendom og adresser. Kartforretning. Vedlikehold av kartbaser (midlertidig nedprioritert p.g.a. stor arbeidsmengde.) Reguleringsingeniør Plan. Regulering. Dispensasjoner. Ekstraressurs ingeniør deling,regulering, bygg Forslag til forbedringer fra de ansatte: - Faste publikumsfrie dager for saksbehandlerne - Timebestilling hos saksbehandlerne - Oppgradering av milepælsystemet i ESA - Innføring av nitidig bruk av milepælsystemet - Statusinformasjon kan utføres av servicekontoret med basis i opplysninger fra ESA - Flere forhåndskonferanser i forbindelse med byggesak med sjekklister - Det utarbeides sjekklister for kontroll av ufullstendige søknader - Sjekkliste/krav til byggesøknad sendes ut til ansvarlig søker før forhåndskonferanse - Publikum må få nødvendig informasjon/veiledning (tjenestebeskrivelse) slik at de kan forberede sin egen byggesak før forhåndskonferanse bestilles - Alle søknader må umiddelbart gis et foreløpig svar med bekreftelse av omtrentlig saksbehandlingstid - Ved regulert tomteinndeling kan deling kun gis i henhold til vedtatt plan. - Servicekontoret bør dele ut kart, nabolister og søknadsskjemaer og gi veiledning om utfylling - Kompetansen i servicekontoret må styrkes - Det bør stilles krav om at de som ikke kan fylle delingssøknader selv må søke bistand hos en ansvarlig søker. Det utarbeides norm for søknadsinnhold - Noe etterarbeid etter kart- og oppmålingsforretning kan gjøres av andre - Det må settes av rimelig tid for planlegging av hasteoppgaver - Det må etableres et prioriteringssystem med basis i overordnet prioritering 1. Næring 2. Bolig 3. Fritidsbolig - Effektivisering av mottak og registrering av saker - Det skal alltid i brev til søkere presisere bruk av saksnr. - Saksbehandlere skal umiddelbart etter avslutning levere sakene til servicekontoret for kvalitetssikring, ekspedering, avslutning og arkivering. Side 6 av 12

7 Min kommentar til forslagene: Jeg støtter samtlige forslag med litt modifikasjoner. Mange av forslagene betinger at vi etablerer et servicekontor med stor teknisk kompetanse som kan svare på de fleste spørsmålene som publikum har og gi tilfredsstillende veiledning. Jeg støtter innføring av timebestilling for saksbehandlerne hvis teknisk servicekontor er tilgjengelig hver dag hele dagen. Vi kan ikke redusere servicegraden i forhold til det vi har i dag. Tilgjengeligheten må forbedres. Forslag til forbedring av støttefunksjoner fra de ansatte: - Strømlinjeformede datasystem - Advokattilgang spesielt for klagebehandling - Utarbeide bedre instrukser, maler, stillingsbeskrivelser, egnede milepæler - Digitalt byggesaksarkiv - Opprette formelle fagmiljø - Fagsamarbeid på tvers av kommunegrensene - Bedre arbeidsmiljøfokus og medvirkningsfokus - Etablere formelt ansvar for oppdatering/forbedring av hjelpefunksjoner - Gyldendals rettdata/lovdata - Tilpasse delegasjonsreglementet for å oppnå effektiv saksbehandling - Delegere myndighet og budsjettansvar så langt ned som mulig - Godt fungerende servicekontor med klar normbeskrivelse for servicekontoret. Normen skal bidra til en forutsigbar behandling av publikum og å unngå for høye forventninger. Min kommentar til forslagene: Jeg støtter samtlige forslag. Tiltakene vil kreve økonomiske og menneskelige ressurser på kort og lang sikt. De ansattes forslag til organisasjonsmessige tiltak: - Det etableres et teknisk servicekontor med hovedvekt på publikumsbetjening, veiledning, enkel saksbehandling (bygg og delingssaker), eiendomsskatt. ajourhold av registre som Komtek, matrikkel og lignende. Det etableres tilfredsstillende kompetanse i forhold til dette. Kontoret plassers lett tilgjengelig for publikum. - Ekstraressurs regulering/oppmåling som mentor og starthjelp for det tekniske servicekontoret - Fordeling av saker mellom teknisk servicekontor og øvrige saksbehandlere gjøres en gang i uken i felles møte - Bygningsingeniør og oppmålingsingeniør rendyrkes for behandle de delings- og byggesakene som ikke kan tas av teknisk servisekontor. - Delingssøknader kan behandles av reguleringsingeniør. - Periodisering av ikke ferdige saker bør unngås. - Engasjement av 2 ingeniører 2-3 år for å komme à jour innenfor delingssak og bygningssak. - Beholde dagens organisasjonsmodell - Enhetsleder flyttes til kommunallederfunksjon. Bygning, oppmåling, regulering leder seg selv. Det opprettes en egen driftslederfunksjon. Det opprettes teknisk servicekontor. - Dagens organisasjonsmodell med noen endringer. Driftsleder. Bedre servicekontor - Det etableres tre fagenheter; plan, byggesak og oppmåling direkte underlagt rådmannen - Ukentlige prioriteringsmøter for fagenhetene der rådmannen deltar Side 7 av 12

8 - Det etableres et teknisk servicekontor med to ansatte underlagt rådmannen direkte - Innleie av ekstraressurs innenfor oppmåling og byggesak en periode - Opprette en rekrutteringsstilling for ingeniør innenfor VA finansiert over VA - Kontakt med utdanningsinstitusjoner for å motivere studenter til å ta prosjektarbeid og hovedoppgaver i Herøy - Vedlikeholdsavdeling underlegges rådmannen. Mer delegering til vaktmestrene. - Budsjett for strøm,olje og renovasjon overføres til enhetene. - Organisering i seg selv vil ikke alene gi effekter. De øvrige tiltakene vil gi effektene. Øvrige innspill fra de ansatte: - Mal for utgående brev som hele tiden oppfordrer søkerne til å bruke saksnr. - Problematisk å forholde seg til stadige politiske innspill om prioritering av enkeltsaker. Dette forstyrrer den fastlagte prioriteringen og skaper dårlig effektivitet i saksbehandlingen - Innskjerping at utsending blir foretatt så snart saker er klar - Gebyr for meglerpakke settes høyere. - Innskjerping på bruk av milepeler - Politikerne bør gis beder skolering i plan- og bygningsloven Drøftingsmøte med NITO og Fagforbundet Følgende innspill kom: - Fagingeniørene bør defineres som fagldere - Oppmålingsingeniøren bør delta i utformingen av kontraktene for innleie av ingeniør - Det bør legges stor vekt på tilrettelegging for godt arbeidsmiljø - Bygningsingeniør bør fortsatt være fagansvarlig for kommunens bygninger - Detaljert beskrivelse av samarbeidet mellom teknisk servicekontor, servicekontor og saksbehandlere. - Digitalisering av byggesaksarkivet er viktig - Det bør tilstrebes elektroniske søknader med digitalisert dokumentasjon/tegninger. - De administrative tiltakene bør tidfestes - Det påpekes stor kostnadsøkning og tap av kompetanse ved høy grad av bortsetting av planfunksjoner Forøvrig sluttet møtedeltakerne seg til det framlagte forslaget. Verneombudene for arbeidsområdene deltok i drøftingsmøtet. Min kommentar til innspillene: Det er meget godt samsvar mellom de innspillene som er kommet. Alle er opptatt av hvordan man kan skape større effektivitet og øke kapasiteten og holde tritt med økende saksmengde. Ut fra de økonomiske rammene vi har må vi finne løsninger som er realistisk økonomisk. Det bør være et mål å øke kapasiteten med ca. 30 % gjennom en annen fordeling av oppgaver, bedre tilrettelegging i støttefunksjoner og en mer rasjonell publikumsbehandling. Dette vil være nok i forholdet til det saksnivået vi forventer på byggesaker mens det på delingssaker fortsatt kan være et gap. På deling må vi først komme gjennom etterslepet og så må vi avstemme hvor vi står før vi bestemmer nye tiltak. Spørsmålet blir da hvordan vi skal komme oss gjennom det etterslepet vi har opparbeidet. Her varierer forslagene fra å leie inn på timebasis, oppdragsbasis eller permanent engasjement av 2 ingeniører i 2-3 år. I første omgang vil jeg foreslå at vi leier inn/engasjerer en ekstraressurs tilvarende et årsverk x to år. Vi arbeider med å knytte til oss en oppmåler fra et lokalt firma med en årlig kostnad på ca. kr Dette er omtrent samme kostnad som å ansette en nyutdannet ingeniør. Problemet er at en nyutdannet ingeniør krever Side 8 av 12

9 minst 6 mdr. opplæring i saksbehandling før han/hun kan fungere alene. Det er liten kapasitet i organisasjonen for å drive opplæring. Det andre problemet er at vi ikke kan sysselsette en hel stilling etter år 2. Skal vi drive nyrekruttering må vi finne en annen innfallsvinkel (se nedenfor). Ekstra kapasitet vil gi økte gebyrinntekter. Etter våre regnskaper og med det gebyrnivået vi har i dag, vil maksimum gebyrinntekt ligge på ca. halvparten av lønnskostnadene til en stilling. Det er tvil om hvor mye vi klarer å ta inn i gebyrer på saksetterslepet p.g.a. overståtte frister. Jeg vil anslå halvparten, ca. kr Alternativet til å engasjere lokalt er å benytte bemanningsbyrå. Det er mulig men vil koste oss mellom 1,0-1,2 mill kr. pr. årsverk. Det er meget vanskelig å rekruttere ingeniører i markedet. Kommuner og spesielt småkommuner er taperne i dette markedet. Skal vi makte dette bør vi jobbe langsiktig. Vår ingeniørstab begynner å dra på årene. Jeg slutter meg til ideen om å rekruttere en nyutdannet ingeniør til VA finansiert over VA for i første omgang å arbeide med planer på området. Denne ingeniøren får gjennom dette god opplæring i kommunen. Med dette kan vi lettere rekruttere han/hun over til andre ingeniøroppgaver senere. Jeg slutter meg innspillene som kom fram i drøftingsmøtet. De administrative tiltakene tidfestes innen Andre oppgaver med utfordringer Kommunen har de siste årene hatt betydelige utfordringer med å gjennomføre slambehandlingen etter planen. Dette skyldes stadig skifte av operatører og problemer med deponi. En ny solid operatør har fått oppdraget og det virker tilfredsstillende så langt. Vi har fortsatt utfordringer med planlegging, dokumentasjon og informasjon til publikum. Vi har også hatt problemer med kontinuiteten i feiingen p.g.a. sykefravær og vakanse i stillingen. Også her har vi en betydelig utfordring med planlegging, dokumentasjon og informasjon til publikum for tjenesteområdet. Vurdering: Teknisk enhet har i dag betydelige utfordringer med: - Lang behandlingstid på lavt prioriterte saker - Stadig økende etterslep på delingssaker. - Stadige publikumshenvendelser forstyrrer effektiv saksbehandling - Publikum klager på at det er vanskelig å komme i kontakt med teknisk enhet - Servicekontoret kan i liten grad svare på saker vedrørende teknisk enhet - Dagens organisasjon medfører en tungvint kommunikasjon mot rådmann, formannskap og kommunestyre. - Enkelte tjenesteområder har hatt betydelige funksjonsproblemer - Støttefunksjoner mangler eller er ikke oppdaterte - Uryddig prioritering av lavt prioriterte saker - Søknader er mangelfulle og saker dårlig forberedt - Klagebehandling mer kompleks søkere bruker i stor grad advokat Jeg slutter meg til alle forslagene til forbedringstiltak fra de ansatte inklusiv opprustning av støttefunksjoner. Dette innebærer at vi må gjennomføre følgende administrative tiltak: 1. Milepælsystemet i ESA oppgraderes og tas i bruk i all saksbehandling 2. Utarbeide bedre instrukser, maler, stillingsbeskrivelser, egnede milepæler 3. Det opprettes et Teknisk servicekontor som tilføres tilstrekkelig kompetanse. Dette er også en organisasjonsmessig. Det tekniske servicekontoret skal være tilgjengelig for Side 9 av 12

10 publikum hver dag kl Det tekniske servicekontoret skal dele ut søknadsskjemaer/gi informasjon hvor publikum finner elektroniske skjemaer og gi veiledning om utfylling og saksprosedyrer. Det tekniske servicekontoret skal gi statusinformasjon for all saksbehandling fra milepælsystemet i ESA og andre tjenesteområder (for eksempel slamtømming, feiing, osv.). Det tekniske servicekontoret skal også foreta byggesaksbehandling enkle saker og delingssaker enkle saker. 4. Bygningsingeniørstillingen rendyrkes til saksbehandling byggesaker. I tillegg skal han være fagansvarlig for kommunens bygninger.oppmålingsingeniørstillingen rendyrkes til oppmålingssaker. Etterbehandling av kartforretninger og oppmålingssaker overføres til tekniskservicekontor. Reguleringsingeniørstillingen skal ivareta forvaltningsbehandling av reguleringssaker/dispensasjonssaker og saksforberede delingssaker etter Plan- og bygningsloven.. 5. Det gjennomføres fordelingsmøter/statusmøter en gang i uken. Her fordeles enkle og andre saker og status gjennomgås for alle saker og kontroll mot milepæler i ESA. Kommunalleder og rådmann deltar i disse møtene. 6. Det kjøpes tjenester for nye planer eller utbygger foretar privat planlegging. 7. Det etableres avtaler for advokatbistand til klagebehandling. 8. Strømlinjeformede datasystem 9. Digitalt byggesaksarkiv 10. Opprette formelle fagmiljø 11. Fagsamarbeid på tvers av kommunegrensene 12. Bedre arbeidsmiljøfokus og medvirkningsfokus 13. Etablere formelt ansvar for oppdatering/forbedring av hjelpefunksjoner 14. Gyldendals rettdata/lovdata 15. Tilpasse delegasjonsreglementet for å oppnå effektiv saksbehandling 16. Delegere myndighet og budsjettansvar så langt ned som mulig 17. Alle innkomne saker registreres i saksarkivet i løpet av et døgn i et samarbeid mellom teknisk servicekontor og servicekontoret. 18. All utsending av saker ivaretas av servicekontoret 19. Alle økonomiske/administrative saker overføres til servicekontoret 20. Alle delingssøknader skal være forberedt av ansvarlig søker 21. Timebestilling hos saksbehandlerne (ingeniørene). Side 10 av 12

11 Organisasjonsmessige/budsjettmessige endringer: 1. Teknisk enhet opphører som egen enhet og legges under administrasjonsenheten 1.1.Enhetsleder teknisk overføres til rådmannens stab som kommunalleder 3 med ansvar for tekniske saker Bygningsingeniør, oppmålingsingeniør og reguleringsingeniør tilknyttes rådmannens stab som fagledere Alt prosjektarbeid, bestillinger/kontrakter, bygningsvedlikehold og alt arbeid utenfor fagledernes arbeidsområde legges til kommunalleder Vaktmestrene tilknyttes rådmannens stab og underlegges kommunalleder 3 3. Utgifter til drift(strøm, olje, renvasjon) av enhetenes bygninger legges til enheten. 4. Alle vedlikeholdsmidler legges i samlet pott under administrasjonsenheten. Prioritering av bruk gjøres av ledergruppen. 7. Det etableres avtale om innleie av bistand oppmåling. Kostnadsramme kr i 2013 og Det etableres avtale om advokatbistand. Kostnadsramme kr pr. år. 9. Det etableres avtale om innleie av vaktmestertjenester. Finansieres med midler i vedlikeholdsbudsjettet. 10. Det etableres et teknisk servicekontor med to ansatte med oppgaver som beskrevet ovenfor. Tiltaket er finansieres i 2013 med avsatte midler til omorganiseringen. 11. Den nye organiseringen etableres Fram til da iverksettes gradvis de foreslåtte administrative tiltakene. 12. For å sikre framtidig ingeniørkompetanse opprettes en rekrutteringsstilling ingeniør VA fra Finansieres over VA Side 11 av 12

12 Sak 8/12 RAPPORT SYKEFRAVÆR UTTALELSE FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 12/2345 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/12 Administrasjonsutvalg Administrasjonsutvalgets vedtak: Saksutredning: Saksbeh.: Konsulent Merete Storrø Saken skal opp til behandling i Arbeidsmiljøutvalget og bakgrunn for saken er følgende: Rapport for sykefravær. I henhold i Arbeidsmiljøloven 7-2 skal Arbeidsmiljøutvalget følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. I henhold til dette legges oversikt (mappevedlegg) over sykefravær for perioden fram for arbeidsmiljøutvalget til orientering. Sykefraværet for nevnte periode for hele kommunen er 6,9 %. Vurdering: I 2009 ble det lagt fram en statistikk som viste at Herøy kommune hadde en fraværsprosent på hele 9,3 %. Den forholdsvis høye fraværsprosenten hadde nok sammenheng med store omstillingsprosesser og reduksjon av flere stillinger i 2008 og Bemanningsreduksjonen og etablering av nye interkommunale løsninger, nytt økonomisystem og omorganiseringer har sannsynligvis også bidratt til stort fravær. Fra 2010 har det vært en positiv utvikling. Sykefraværet har holdt seg stort sett uendret de siste 2 årene. Sykefraværet for 2010 er på 6,1 % og i 2011 er det på 6,8 %. I 2012 er samlet fraværsprosent i perioden på 6,9 %. Mappevedlegg: Fraværsrapport for

SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING. Sak 3/12. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.

SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING. Sak 3/12. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12. Sak 3/12 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 1300 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm rådmann Siv Nilsen kommunalleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE STILLINGENE SOM KOMMUNALLEDER 3 OG ENHETSLEDER TEKNISK ENHET

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE STILLINGENE SOM KOMMUNALLEDER 3 OG ENHETSLEDER TEKNISK ENHET HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen, Herøy Rådhus Møtedato: 27.09.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 14.30 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm, rådmann Siv Nilsen, kommunalleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 08.12.2010 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG

OPPRETTELSE NY STILLINGSHJEMMEL SOM DRIFTSTEKNIKER TEKNISK ANLEGG DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 26.09.2017 Tid: 08:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

ORIENTERINGSSAK OM STATUS BYGGESAKSBEHANDLING

ORIENTERINGSSAK OM STATUS BYGGESAKSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 040 L4 Arkivsaksnr.: 15/3368 ORIENTERINGSSAK OM STATUS BYGGESAKSBEHANDLING Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Kristin Vatnelid Johansen Bjørn Inge

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 09.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Saksfremlegg. Forslag til endring av forskrift for gebyrregulativ legges ut på høring

Saksfremlegg. Forslag til endring av forskrift for gebyrregulativ legges ut på høring Saksfremlegg Saksnr.: 09/4315-2 Arkiv: 231 Sakbeh.: Siw Helene Solli Sakstittel: REVIDERT GEBYRFORSKRIFT - 2010 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 07.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplan 2016 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsutvalg for ADM har møte. den kl. 09:30. Sted: Målfrid sitt kontor

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Arbeidsutvalg for ADM har møte. den kl. 09:30. Sted: Målfrid sitt kontor SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Arbeidsutvalg for ADM har møte den 04.04.2017 kl. 09:30 Sted: Målfrid sitt kontor Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan /Årsbudsjett 2017

Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan /Årsbudsjett 2017 Organisering av byggesaksbehandlingen Oppfølging av vedtak i sak 176/16: Økonomiplan 2017-2020/Årsbudsjett 2017 Vedtak bystyret 29.11.2016: Økonomiplan 2017-2020 «.. Rådmannen bes vurdere alternative organisasjonsmodeller,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 14.02.2012 009/12 BAS Formannskap 28.02.2012 017/12 BAS Kommunestyret 08.03.2012 019/12 BAS Saksansv.: Steinar Haarr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.01.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, varaordfører

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER

FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER FØRSTE UTKAST TIL SJEKKLISTE FOR KOMMUNER Konsekvenser av å endre kommunenummer April 2017 Forbehold: Dette er en delleveranse for en pågående utredning. Flere områder er ikke ferdig utredet, og det tas

Detaljer

Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01048-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 08.12.2008 kl. 10.30 NB! Møtet er en fortsettelse av møte ved skriftlig saksbehandling 04.12.08. Møtet er

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/36 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 09.02.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan

Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Orientering om valgt modell for reorganisering av virksomhet Byplan Organisasjonsmodell i Drammen kommune Organisering av byutvikling i Drammen kommune Byutvikling Byplan Byprosjekter Vei, Natur, Idrett

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1. etg. Møtetid: 07.12.2016 Kl. 09.00-12.45 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 01.12.16. Møte med

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 24.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Håndbok 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvordan: Digitalt Egen mappe på PC en Linker til aktuelle nettsteder Papirformat Fysisk perm med utskrifter Fordeler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:00-18:10

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:00-18:10 Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: 09.04.2013 Tidspunkt: 16:00-18:10 Til behandling: Saksliste nr. 026/13-027/13 Medlemmer: H - Morten Andreas

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer