Fagleg rådgjevande utval for Jotunheimen og Utladalen var kalla inn til møte på Fjordstova 12. september 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagleg rådgjevande utval for Jotunheimen og Utladalen var kalla inn til møte på Fjordstova 12. september 2013."

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Adresseliste SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2013/ DATO: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVALG - REFERAT FRÅ MØTE 12. SEPTEMBER 2013 Fagleg rådgjevande utval for Jotunheimen og Utladalen var kalla inn til møte på Fjordstova 12. september Deltakarliste går fram av vedlegget. Møteprogram: - Kl Orientering om cruiseturisme generelt og spesielt om Skjolden/Jotunheimen - Kl Synfaring av Skjolden Resort sine anlegg - Kl Lunsj på Fjordstova - Kl Møte (med kaffipause) Møtet innleia med tema cruiseturisme med utgangspunkt i Skjolden, og vi fekk ei interessant omvising på cruisekaia under leiing av medlemmene i Luster tilsynsutval, som hadde tilrettelagt møtet. Fakta og spørsmål om cruiseturismen som vart tatt opp i møtet går fram av vedlegg. Sakliste 1. Velkomen Mai Bakken, leiar i nasjonalparkstyret, ønskte velkomen. 2. Årsmelding for nasjonalparkstyret Magnus Snøtun orienterte om året som gjekk 3. Oppsummering av oppsyn og prosjekt v/ Statens naturoppsyn Rigmor Solem frå SNO gjekk gjennom siste års aktivitetar. 4. Ulovlege tilhøve, orientering v/ nasjonalparkforvaltarane - Eit naust har kome opp utan søknad. Saka er meldt politiet. Søknad om løyve til NP-styret i sept. - Jostigen var merka med visningsskilt og vardar på nytt; fjerna av oppsynet. Søknad om løyve til NP-styret. - Boreboltar Galdhøpiggen. Søknad om godkjenning i ettertid; sak til NP-styret. I ordvekslinga var det fleire som framheva at det er viktig å opptre slik at det er tydeleg at ein ikkje kan akseptere at folk tek seg til rette, sjølv om det kunne vera tiltak som kanskje kunne vorte godkjende etter ei søknadsbehandling. POSTADRESSE: POSTBOKS 987, 2626 LILLEHAMMER BESØKSADRESSE: NORSK FJELLMUSEUM, 2686 LOM OG LUSTER KOMMUNE, RÅDHUSET, 6868 GAUPNE TELEFON: OPPLAND: SOGN OG FJORDANE: E-POST: ORG.NR: (FYLKESMANNEN I OPPLAND)

2 Den som merka og skilta Jo-stigen i 2011 fekk ei munnleg åtvaring frå Fylkesmannen. Når han nå på nytt merkar og set opp skilt på same stad i nasjonalparken, meiner saksbehandlar frå Fylkesmannen at saka bør meldast politiet. 5. Gjennomgang av notat om informasjon i og om Jotunheimen og Utladalen Behov for samordna informasjon og skilting rundt nasjonalparken jf biletvisning v/ Kari Sveen Ikkje nødvendigvis like typar tavler over alt, men utforminga bør ikkje vera styrt av tilfeldigheiter 6. Diskusjon om informasjon Informasjonsnotatet frå Magnus som fylgde innkallinga gjev samla bakgrunnsinformasjon, og deltakarane gav uttrykk for at det var eit ryddig og godt oppsett. a. Internett Tor Martin Stenseng: Det er ikkje så lett å finne fram på, og ikkje alle nasjonalparkane er med. Lage linkar til aktuelle sider. Tom Dybwad: Vernegrenser bør lastast inn til kart på Sven Terje Garmo, Jotunheimen Reiseliv AS: vi har ikkje lov å linke til UT.no pga rettigheiter Portal for alle nasjonalparkar som kan sluse deg vidare i høve til behov; besøke nasjonalpark, kontakte forvaltningsstyresmakt, bruke i undervisning, osv. Ønskjeleg å ha ei samleside for innhenting av aktuell informasjon. Må over på nett- og mobilbasert informasjon b. Skilting Brune skilt manglar i Vang og Lom. OK i Vågå og Årdal. Ingen sidevegar inn i Luster som vert vurdert naturlege å skilte med brunt Jotunheimen-skilt. c. Innfallsportar Eidsbugarden, viktig innfallsport, vil ha brunt skilt inn mot denne. Må og få nye informasjonstavler. Samarbeid med Vang kommune og fjellstyret om behov og innhald. d. Anna Merking. Bør sjå den nye merkehandboka og samordne turskilta etter denne. Bør ha lik mal, men heller sjå om dei enkelte aktørane kan ha sin logo som viser ansvarshavande. Tor Martin Stenseng opplyste at fargekode i terrenget (langs stien) framleis vil vere raudt, medan på starten vil ulike fargekode bli brukt. QR-koder? Må gjerast på rett måte. Link til nettside frå QR-koden. 7. Status revisjon verneforskrifter, forvaltningsplan og skjøtselsplanar Tilråding til ny forvaltningsplan sendt over i 2008, ligg framleis til godkjenning i direktoratet i påvente av MD si behandling av revidert verneforskrift. Den lange behandlingstida og endringar i forvaltningsordning etter 2008 gjer at mykje av forvaltningsplanen er moden for ny revisjon. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN SIDE 2

3 FNF vil framheve innspel frå naturvernforbunda i fylka og sentralt som vart framsett i samband med høyringa av forvaltningsplanrevisjonen. Store område med store verneverdiar utanom vernegrensa var spelt inn som aktuelle område å innlemme i nasjonalparken. FNF oppmodar styret til å ta ein dialog på dette temaet. Forvaltarane vil finne att desse innspela frå høyringsrunden, med bistand frå Fylkesmennene som hadde ansvar for høyringsprosessen, og formidle innspelet til styret ved ei orientering. Styret vil så vurdere om dei vil ta saka vidare. 8. Norsk Fjellmuseum og Utladalen Naturhus året som har gått og planar vidare Utladalen Naturhus omsetning på ca. 1,4 millionar. Greier stort sett å drive i balanse. Sunn og god drift. Fleire arrangement og aktivitetar, organisert og gjennomført på dugnad, medverkar til balanse i rekneskapen. Faste arrangement for skuleklassar. Største prosjekt er VA-anlegg, universell utforming av toalett og tilkomstveg. Finansiering av vatn- og sanitæranlegg ved gåve. Universell tilrettelegging av tilkomstveg er delfinansiert av Nasjonalparkstyret. Drift av Vetti Turiststasjon frå 1.juli til 1.september 9 sesongarbeidarar som driv med skjøtsel i området. Skog- og krattrydding, utsiktspunkt m.m. Idedugnad for nye tiltak/aktivitetar særleg retta mot born og unge, og med universell tilrettelegging av tilkomst, også mot rørslehemma. Norsk fjellmuseum Informasjonssenter for Jotunheimen og Reinheimen. Tek også med informasjon om Breheimen, som ligg i gangavstand frå museet. For Breheimen og Reinheimen vart det i 2012 etablert informasjonssenter i butikk ved Dønfoss i Skjåk. Årlege skuleopplegg, tilpassa ulike aldersgrupper Bra besøk på museet, som er samlokalisert med turistinformasjonen i Lom Forprosjekt for nye utstillingar er i gang. Merkevarestrategi: Felles foreining for alle autoriserte nasjonalparksentra. Vertskapskurs for tilsette i reiselivsbedrifter og andre lokale bedrifter gjennomført i samarbeid med Lom kommune/lom nasjonalparklandsby og reiselivet Heimesida er til revisjon Vertskap for Klimaparken 9. Gjendebåten Trafikktal. Førebelse tal ved utgangen av august for 2013 viser at den kan bli rekordsesong. Antal selde billettar (2013) Tal frå Gjendebåten A/S - førebelse tal pr for Juni Juli August September Oktober ant billettar m faktura Totalt NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN SIDE 3

4 Spørsmål om sightseeing på austre del. Skepsis i møtelyden til reint motoriserte turar med båten. Rutebåten er med og fremmar aktivt friluftsliv ved at folk kjem inn i eit sentralt turområde, og gjev eit godt tilbod om naturoppleving til eldre og funksjonshemma. Båttur som ikkje er kopla til friluftsliv er eit nytt element i høve til den tradisjonelle rutebåtverksemda som var der da nasjonalparken vart oppretta. 10. DNT Oslo og omegn nytt om rutenett og turisthyttene Eit godt år. 6,8 % auke i høve til fjoråret fram til august. Beste sesong nokonsinne for Gjendesheim (også Finse og Rondvassbu) Godt samarbeid med lokalt Røde Kors, jf ulykka på Store Skagastølstind Dugnad Torfinnsbu-Gjendebu Rigmor Solem: Lars Åge vil merke med T-ar etter at sherpaene har utført tiltak rundt Gjendebu DNT vil gjerne ha god dialog når det blir utført tiltak på stigane, for å få merkinga i tråd med ny merkestrategi. Prøver å få til årleg møte med gjennomgang. Selet på Stølsmaradalen er restaurert. Informasjonsark mot villvarding (vedlegg) Brua ovafor Vormeli (hengebru) ein del tilbakemeldingar på dårleg standard. Hengt opp av Vormelis venner, brua bør skiftast/oppgraderast. Rigmor: Vil gje innspel til bestillingsdialogen på denne brua og ein del andre bruer. Hyttedrift: DNT vil arbeide vidare med haldningar når det gjeld motorferdselpolicy, særleg overfor nye drivarar. Harald Klæbo: Kva skjer med utvikling av fjellfesten i Gjendebu; jf mediaoppslag? Mai Bakken: Ingen planar om utviding ifølgje orientering frå bestyrar til nasjonalparkstyret i juni 11. Økonomi aktuelle tiltak 2014 Bruer Stitiltak Tavler Eidsbugarden 12. Eventuelt Abonnere på nyhende frå heimesida Nasjonalparken som arena for stillheit og ro FNF Oppland: Fagleg rådgjevande er sett opp med 1 repr til naturvernforbundet og 1 til JFF. Dei vil overføre desse plassane til FNF, samla repr. med 2. Utkast til referat utsendt ved e-post til møtedeltakarane for eventuelle merknader innan Oppdatert i tråd med merknader Med helsing Kari Sveen Nasjonalparkforvaltar NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN SIDE 4

5 Adresseliste: Tilsynsutvalet for Jotunheimen NP i Lom, pb. 34, 2688 Lom Tilsynsutvalet for Jotunheimen NP i Vågå, pb. 16, 2684 Vågå Tilsynsutvalet for Jotunheimen NP i Vang, v/jon Lerhol, 2975 Vang i Valdres Tilsynsutvalet for Jotunheimen NP i Årdal, 6884 Øvre Årdal Tilsynsutvalet for Jotunheimen NP i Luster, v/ Anders Fortun, 6876 Skjolden Den Norske Turistforening Oslo og omegn, pb 7 Sentrum 0101 Oslo Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane v/ Astrid Karlstveit. Liavegen 398, 6800 Førde Naturvernforbundet i Oppland, pb. 454, 2601 Lillehammer NJFF - Sogn og Fjordane, Reidun Solverg Seim, 6860 Sandane NJFF - Oppland, Kristin Rustad, pb. 124, 2601 Lillehammer Visit Sognefjord AS, Jotunheimen Reiseliv AS, Valdres Destinasjon AS, Norsk Fjellmuseum, 2686 Lom Utladalen Naturhus, pb 28, 6882 Øvre Årdal Lom kommune Luster kommune Vågå kommune Årdal kommune Vang kommune Kopi: Rigmor Solem, Statens naturoppsyn, 2975 Vang i Valdres Fjelloppsyn Odd Repp, pb. 94, 2688 Lom Fjelloppsyn Erik Myrum og Knut Øyjordet, pb. 16, 2684 Vågå Petter Løvdahl, Almenhagen 14, 6884 Øvre Ardal Fjelloppsyn Einar Fortun, Luster kommune, 6868 Gaupne Fylkesmannen i Oppland, pb. 987, 2626 Lillehammer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Miljødirektoratet, pb Sluppen, 5485 Trondheim NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN SIDE 5

6 Vedlegg Skjolden som cruiseanløp 41 båtar i år; turistar Neste år: ca. 21 båtar forventa Kapasitet lokalt eit problem når det kjem inn så mange samtidig. Transport ein flaskehals her Seawalk framfor tenderbåtar Ingenting å finne på lokalt dersom dei ikkje har meldt seg på utflukt på førehand. Sesong mai-september Potensiale for fottur i Mørkridsdalen. Dei som har nytta seg av turmoglegheitene er begeistra. Utfordring med transport av turistar til mindre turmål/opplevingar. Jobbar med å få til eit minibusstilbod. Fleire yngre som ønskjer aktivitetstilbod Spørsmål og kommentarar frå møtedeltakarane Anders Fortun: Luster kommune arbeider for parkering Berdalsbandet for 2 bussar Tor Martin Stenseng: Økonomiske ringverknader for lokalsamfunnet? - Turane som blir bestilt om bord er stort sett dyre turar; stort sett over 600 kr % deltek - Også rederiet har turar som skaper nødvendig inntekt for deira drift. Ønskjer ikkje konkurranse på turar som liknar deira eige opplegg - Mindre turar som ikkje tek så lang tid er eit potensiale - Ikkje så mykje pengar pr person, men cruiseturistane er mange og dermed er det totale potensialet av eit visst nivå - Gode produkt kan selja; t.d. aktivitetstur med rib - Gardsmuseum i eit gammalt hus på ein gard med gamle reiskapar o.l. - Få produkt i sjølve Skjolden, men ringverknader til Breheimsenteret, Sognefjellshytta, Urnes stavkyrkje, osv. Magnus: Nasjonalparkinformasjonen om Breheimen; er dette interessant? - Stor interesse for brosjyrer, kart - Nasjonalpark er interessant Rigmor: Fuglesteg? - Godt produkt, men vanskeleg med infrastruktur for å koma dit - Utfordring med ujamn trafikk NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN SIDE 6

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen VF-rapport 7/05 VESTLANDSFORSKING Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen Torunn Grut, Hogne Sataøen, Carlo

Detaljer

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Reinheimen - skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Behandla i Kontaktutvalet for Reinheimen 13.12.2010 Forord Forvaltningsstyresmakta (FM) og (SNO) gjennomfører årleg ein bestillingsdialog

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

UTVIKLING AV FJELLSENTERET I LOM

UTVIKLING AV FJELLSENTERET I LOM UTVIKLING AV FJELLSENTERET I LOM FJELL NATUR KULTUR OPPLEV, LÆR, BLI INSPIRERT BESØKSSENTER NASJONALPARK FORVALTNINGSKNUTEPUNKT MUSEUM FOR NORSK FJELLHISTORIE OG FJELLTURISME BREARKEOLOGI INTERNASJONAL

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell.

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell. Deltakere: Arnfinn Beito, Anders Svare, Anne Kari Veikleenget, Tore Krogsveen,

Detaljer

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande

Visjon. Vi vernar verdiar. Verdiar. Truverdige. Hjelpsame. Samhandlande Årsmelding 2011 Visjon Vi vernar verdiar Verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhaldsliste Lotteri- og stiftelsestilsynet Vi skal bruke kunnskapen vi får 5 Slik er vi organisert 7 Milepælar i 2011

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer