Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012"

Transkript

1 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak Avgrensninger i prosjektets mandat Tiltak Revisjonskriterier Om Prosjektets arbeid Temark fyller i hovedsak rollen som var tiltenkt Revisjonskriterier Faktabeskrivelse Vurderinger Konklusjon Organiseringen av sekretariatsfunksjonen er hensiktsmessig sett opp mot andre måter å organisere/utføre oppgavene på Operasjonalisering av problemstillingen Revisjonskriterier Faktabeskrivelse Vurderinger Konklusjon Temark oppfyller i hovedsak kvalitetskravene som stilles til sekretariatet Operasjonalisering av problemstillingen Revisjonskriterier Faktabeskrivelse Vurderinger Konklusjon Spørreundersøkelsen Side 2 av 26

3 1. Sammendrag og forslag til tiltak Styret for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) engasjerte Telemarksforsking og BDO til å gjennomføre en evaluering av hvorvidt Temark fyller den rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet og om kvalitetskravene som stilles til sekretariatet er oppfylt. Evalueringen skulle også innbefatte en vurdering av alternative måter å organisere sekretariatsfunksjonen på. Prosjektet har hatt som formål å vurdere Temarks roller, organisering og kvalitet i oppgaveutførelsen. Evalueringen har primært bestått i informasjonsinnhenting gjennom dokumentanalyser og en rekke intervjuer. Våre vurderinger og konklusjoner bygger på mottatt dokumentasjon fra kommunen, herunder informasjon gitt i intervjuer og informasjon på internett. Intervjuene har så langt det har vært mulig blitt kvalitetssikret av informantene. For uten intervjuer og dokumentanalyser er det gjennomført en spørreundersøkelse. De tre problemstillingene gitt fra styret for Temark er følgende: 1. Fyller Temark den rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet (selskapsavtalen) 2. Får eierkommunene det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere/utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget/ene. 3. Oppfyller Temark de kvalitetskravene som stilles til sekretariatet Kontrollutvalgene er pålagt å ha et uavhengig sekretariat. Måten kontrollutvalgene velger å organisere funksjonen på er imidlertid valgfri. Det vil derfor ofte være et spørsmål om hva som er den mest hensiktsmessige måten å organisere sekretariatsfunksjonen på. I Telemark har 16 kommuner og fylkeskommunen valgt å etablere et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsoppgavene. Fra og med 1. juli i år vil enda en kommune inngå medeierskap i selskapet, slik at Temark til sammen vil betjene 18 kontrollutvalg. Vi mener de store gevinstene ved denne løsningen er at modellen legger til rette for at kontrollutvalgene får tilgang til et relevant fagmiljø, at de er en katalysator for fellesprosjekter, samt har omfattende kunnskap og erfaring på tvers av kommunegrenser. Vår samlede vurdering er at Temarks sekretærer i hovedsak utfører oppgavene til den kvalitet som er forventet. Det er også en tydelig tendens til at kvaliteten og rolleforståelsen stadig blir bedre. Det er imidlertid potensial for forbedring når det gjelder følgende forhold: Per i dag er antall gjennomførte kontrollutvalgsmøter og folketall grunnlag for den årlige finansiering av Temark. Da det ikke finnes tilstrekkelig tilgjengelige sammenlignbare data på planlagte og gjennomførte saker, saksbehandlingstid, kompetanse, mv., har vi ikke kunnet måle effektiviteten i sekretariatet. Selskapets ansatte fører ikke timer i forhold til den enkelte sak eller den enkelte oppdragsgiver. Dette vanskeliggjør (innenfor den begrensede tidsrammen) å si noen konkret om ressursbruken, fremdriften og graden av oppgavegjennomføringen i virksomheten. Vi har ikke funnet holdepunkter for at finansieringsmodellen legger opp til systematiske skjevfordeling mellom eierkommunene, men vi vil likevel anbefale å etablere et system som synliggjør ressursbruk per kommune på en bedre måte enn i dag. Det stilles ikke årlige mål- og resultatkrav til Temark. Det er de enkelte kontrollutvalgenes handlingsplaner som benyttes for planleggingen av arbeidet i Temark. Dette innebærer at forventningene til hva som skal leveres ikke bestandig er tydelige verken for Temarks ansatte, kontrollutvalgene eller eierne. Godt definerte mål- og resultatkrav forplikter alle parter og vil legge til rette for å vurdere måloppnåelse. Side 3 av 26

4 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat Hovedfokus skal være sekretariatet slik dette fungerer i dag. Historien fra de første årene etter etableringen av selskapet er av mindre interesse, og er derfor definer ut av dette oppdragets ramme Tiltak Vi anbefaler at Temark og dets eiere gjennomfører følgende tiltak: Innfører et timeregistreringssystem Utarbeider årlige arbeidsplaner, hvor hver planlagt oppgave (administrative oppgaver mv.) og hvert enkelt planlagt oppdrag budsjetteres. Timeregistrering skal kunne måle faktisk tidsbruk i etterkant mot de samme oppdragene og oppgavene. Utformer årlige oppdragsbrev med mål- og resultatkrav Oppdatere strategiplanen 1.3. Revisjonskriterier Revisjonskriterienes funksjon er å gi det normative grunnlaget for analysen av avvik og svakheter. Kriteriene er med andre ord kilder som er normgivende eller styrende for de spørsmål som vurderes. Det kan være lover og forskrifter, reglementer og instrukser, normer og standarder for yrkesutøvelse, vedtak osv. I dette prosjektet har vi lagt til grunn både overordnede, styrende dokumenter som for eksempel lovverk, stortingsmeldinger og rammeavtaler, og lokale styringsdokumenter som årsmeldinger, handlingsplaner, samarbeidsavtaler og serviceerklæringer. Følgende dokumenter har vært sentrale: Ot. Prp. nr 70 ( ) Lov om kommunal revisjon Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalgshåndboken, KRD veileder Utvalgt litteratur om revisjon i kommunal sektor og kontrollutvalgets rolle og oppgaver Selskapsavtalen Strategiplan fra 2008 Møteplaner og revisjonsplaner for utvalgte kommuner Styreprotokoller og protokoller fra representantskapsmøtet Side 4 av 26

5 2. Om Temark er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av nr. 6, og skal i følge selskapsavtalens 4 utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. For tiden betjener Temark 16 av 18 kommuner i fylket samt fylkeskommunen. Temark er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret. Hovedkontor er plassert i Bø kommune med tre ansatte som har formell juridisk-, revisjons- og statsvitenskapelig kompetanse. Selskapet har følgende eiere: Telemark fylkeskommune, Bamble kommune, Bø kommune, Drangedal kommune, Fyresdal kommune, Kragerø kommune, Kviteseid kommune, Nissedal kommune, Nome kommune, Notodden kommune, Porsgrunn kommune, Sauherad kommune, Seljord kommune, Siljan kommune, Tinn kommune, Tokke kommune og Vinje kommune. Temark har for øvrig inngått avtale om å være sekretariat for kontrollutvalget i Hjartdal kommune fra 1. juli Saken er sendt til eierkommunene for vedtak. 1 Skien kommune besørger sekretariatsfunksjonen på annen måte. Selskapet er organisert med tre styringsnivåer; representantskapet, styret og daglig leder. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter. Ved votering vektes den enkelte deltakers stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Ordinært representantskapsmøte avholdes minst en gang i året. Styret i selskapet består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styremedlemmene skal fortrinnsvis velges blant styremedlemmene i KS Telemark. 2 Styremedlemmene velges for fire år. Daglig leder ansettes av styret og administrerer virksomheten, er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret for det enkelte tilfelle vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Kontrollutvalgene har egne budsjett for Kontroll og Tilsyn som inneholder egne utgifter og kjøpte tjenester som sekretariat og revisjon. I 2004 ble lovverket for den kommunale kontrollfunksjonen endret med hensyn til saksutredning og saksbehandling overfor kontrollutvalget. Saksutredning og øvrige kvalifiserte sekretariatsfunksjoner kunne ikke lenger legges til revisjonen eller administrasjonen, men må utføres av en egen lovpålagt funksjon som sekretariat for kontrollutvalget. Kravet om å etablere separat sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget var et resultat av at lovgiver fant det nødvendig å etablere såkalt armlengdes avstand mellom kontrollutvalg og revisjon. På den måten skulle kontrollutvalgets rolle tydeliggjøres som formell bestiller- og tilsynsfører overfor revisor. Samtlige av Temarks deltakende kommuner og fylkeskommunen har valgt samme revisor; Telemark kommunerevisjon (TKR) ble etablert i 2003, og er organisert som et interkommunalt selskap og utfører revisjon og andre nærliggende tjenester for eierne med deres tilhørende virksomheter. Hovedkontoret ligger i Skien. Et av TKRs avdelingskontor er samlokalisert med Temark i Bø. Revisjonen er ansvarlig for å gjennomføre pålagte kontrolloppgaver og undersøkelser som kontrollutvalgene bestiller. 1 Jfr. Møteprotokoll fra Representantskapet 3. mai Jfr. Selskapsavtale for Temark 10. Side 5 av 26

6 3. Prosjektets arbeid Oppdraget er utført av Telemarksforsking, med BDO sin rådgivingsavdeling som underleverandør. BDO har ledet oppdraget mht. dokumentanalyser og intervjuer, mens Telemarksforsking har gjennomført spørreundersøkelsen. Rapporten er utformet av BDO (bortsett fra kapittel 7) og kvalitetssikret av Telemarksforsking. Telemarksforsking/BDO har foretatt en gjennomgang og kartlegging av et utvalg av økonomiske, organisatoriske og styringsmessige forhold i Temark. Vårt arbeid er således å anse som et rådgivningsoppdrag. Vårt arbeid og våre vurderinger bygger på de samtaler vi har hatt med representanter for Temark, Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) samt tre utvalgte deltakerkommuner, og materialet som er stilt til vår disposisjon. Våre analyser er begrenset til denne informasjonen. I hovedsak dreier dette seg om årsmeldinger, strategiplan og kontrollutvalgenes handlingsplaner. Vi har forsøkt å verifisere deler av informasjonen vi har mottatt, men dette er på ingen måte å anse som en ordinær revisjon eller en begrenset revisjon. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av analysene som er foretatt må ses i lys av dette. Vi kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert. Vi finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Prosjektet har i stor grad basert seg på innhentet dokumentasjon og intervjuer med de ansatte i Temark og Telemark kommunerevisjon. Dessuten har vi gjennomført samtaler med kontrollutvalgsleder, rådmann og ordfører i Porsgrunn, Bamble og Bø kommune. For å sikre at informasjonen dekker et tilstrekkelig tidsrom har vi også snakket med utvalgsleder for forrige periode. Utvelgelsen av kommuner har blitt foretatt med bakgrunn i ønske om å representere flere kommunestørrelser og ulike politisk flertallsstyrer. Utvalget reflekterer også sterke meningsbærende kommuner angående Temarks rolle og kvalitet. Dette har vært et viktig utvelgelseskriterium ettersom det har vært sentralt å få tydeliggjort de ulike synspunktene i saken. I rapporten vil vi referere til funn fra spørreundersøkelsen der respondentene ble bedt om å vurdere ulike utsagn på en skala fra 1-6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig. Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak bygger på den informasjonen som er mottatt. Gjennom høringen har faktabeskrivelsen blitt verifisert, men det kan fortsatt være opplysninger som av ulike grunner ikke har blitt forelagt, og som kunne gi andre vurderinger og konklusjoner enn det rapporten bygger på. Side 6 av 26

7 4. Temark fyller i hovedsak rollen som var tiltenkt Problemstilling 1 Fyller Temark den rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet (selskapsavtalen)? Operasjonalisering av problemstillingen 1.1. Vi har systematisert de formål og målsettinger som stilles til selskapet gjennom studie av selskapsavtalen og andre relevante dokumenter Vi har testet hvorvidt de sentrale formålene og målsettingene oppleves oppfylt Vi har testet, ved gjennomgang av selskapets oppgaveutførelse, hvorvidt de sentrale formålene og målsettingene synes oppfylt I den grad det vurderes å være avvik mellom formål og målsettinger på den ene siden og oppgaveutførelsen på den andre siden, har vi søkt å klargjøre årsakene til dette mht. ressurser, kompetanse, organisering, økonomi, og andre forklaringsfaktorer Revisjonskriterier Selskapsavtalen er denne problemstillingens sentrale revisjonskriterium og omtaler det overordnede formålet med Temark på følgende måte Temark skal utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapsavtalen beskriver derimot ikke rollen(e) til Temark. Vi har derfor valgt å benytte forskrift om kontrollutvalg og kontrollutvalgsboken til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) for å definere Temarks rolle nærmere. Med bakgrunn i nevnte lovkrav og tilgjengelig styringsdokumentasjon mener vi det er hensiktsmessig å skille mellom følgende sekretariatsroller: Administrativ rolle Sekretariatet er i følge kontrollutvalgsboken kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Følgende oppgaver inngår i den administrative rollen, jf. kontrollutvalgsboken: Lage og sende ut møteinnkalling til kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon og andre som er invitert til å delta på møtene. Påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling Praktisk tilrettelegging av møter Skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/informere om vedtakene Sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert Følge opp vedtakene i kontrollutvalget Arkivere og journalføre kontrollutvalgets saker, møteprotokoller og korrespondanse Tilrettelegge for møter i kontrollutvalgene, kalle inn til møter, føre referater/protokoll Saksbehandlerrolle I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 20 omtales sekretariatets rolle som saksbehandler for kontrollutvalget: Side 7 av 26

8 Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Veilederrolle I kontrollutvalgsboken blir sekretariatets veilederrolle overfor kontrollutvalget nærmere beskrevet: Sekretariatet vil være en faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør holde seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget. Sekretariatet må ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av sakene Bindeleddsrolle I følge kontrollutvalgsboken har Sekretariatet en sentral rolle som et bindeledd mellom kontrollutvalget og revisor. ( ) Det er særlig viktig med god dialog dersom det oppstår behov for endringer i revisjonsprosjekter, eller dersom revisor avdekker forhold som kontrollutvalget raskt bør informeres om. I tillegg til kravene til sekretariatets ulike roller stilles det krav om uavhengighet og tilgjengelighet. Uavhengighetsprinsippet Det er et krav at sekretariatet skal være uavhengig i forhold til både administrasjonen og revisjonen. Krav om tilgjengelighet I kontrollutvalgsboken stilles det blant annet krav om at sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget og bør være tilgjengelig for å drøfte saker mellom møtene Faktabeskrivelse Administrativ rolle Flertallet av informantene mener at sekretariatet ivaretar rollen som administrativ støttefunksjon på en tilfredsstillende måte. Gjennomsnittskåren i spørreundersøkelsen på dette spørsmålet er på hele 5,7. I intervjuene mener de fleste at sekretariatet lager og sender ut møteinnkallinger til kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon og andre som er invitert til å delta på møtene i god tid i forkant av møtene og at de er fleksible med hensyn til møtedatoer. Kontrollutvalgslederne var i intervjurunden samstemte i at denne rollen ivaretas på en tilfredsstillende måte. Revisorene mener at Temark i større grad bør sørge for at sakene tas opp til behandling i kommunestyret til rett tid. I enkelte tilfeller har TKR oppdaget at saker har blitt liggende unødvendig lenge før de meldes opp i kommunestyret. Informantene har gjennom intervjuene ikke hatt merknader til sekretariatets oppdatering av nettsidene til kontrollutvalget Saksbehandlerrollen Informantene etterspør en mer faglig involvering fra Temark i saksfremleggelsen til kontrollutvalg, generell styrking av saksbehandlerrollen og en tydeligere bestiller- og oppfølgingsrolle overfor revisor. Revisorene mener at Temark har et særlig forbedringspotensial når det gjelder saksforberedelsene til kontrollutvalgene og kommunestyrene. De ønsker at Temark i større grad trekker ut hovedelementene fra revisjonsrapportene (fra forvaltningsrevisjoner), involverer seg i forslag til Side 8 av 26

9 vedtak og sørger for at disse er formulert på en hensiktsmessig og tilpasset måte overfor kontrollutvalgene og kommunestyrene. Temark mener selv at de har godt fokus på kvalitetssikring av rapportene fra revisjonen Veilederrolle De ansatte i Temark vektlegger at de har jobbet mye med rolleavklaring de siste årene og at ansvaret for å veilede kontrollutvalgene i å sortere viktige saker fra mindre viktige saker, er en vesentlig del av rollen deres. Temark sier selv at de veileder kontrollutvalgene i hvordan en sak bør løses, herunder også sørger for riktig timing av sakene. Svarene fra kommunerepresentantene varierer når det gjelder hvordan de oppfatter at Temark ivaretar denne rollen. Enkelte av kontrollutvalgslederne sier at veilederrollen verken er forventet eller etterspurt. En av kontrollutvalgslederne formulerte seg på følgende måte: Temark er først og fremst en sekretær, som gjør det praktiske, innkaller, skriver referater, dokumenterer og følger opp vedtak som fattes. De skriver brev som skal ut og gjør det administrative. Mange av informantene nevner at Temark har vært en god støttespiller i overgangen til nye kontrollutvalg. Enkelte kommunerepresentanter skryter av hvordan Temark har veiledet nye medlemmer og tilført kunnskap og representert kontinuitet. I spørreundersøkelsen får Temark en høy gjennomsnittsskår (5,3) på spørsmålet om hvordan de ivaretar veilederrollen Bindeleddsrollen Informantene oppfatter at Temark fungerer som et bindeledd mellom kontrollutvalg og revisor. Saker fra revisor til kontrollutvalg går gjennom sekretariatet, og sekretariatet samordner synspunkt og spørsmål tilbake til revisor. Det er gode rutiner for varsling av endringer i revisjonsprosjekter. Enkelte revisorer etterspør imidlertid at Temark er tydeligere i sin bestiller- og oppfølgerrolle overfor revisjonen i form av å etterspørre status i sakene og kontrollere om TKR har behandlet saken i tråd med bestilling. Samtidig oppfordres Temark til å ta en tøffere rolle ved å stille krav om saker som skal presenteres, i kraft av sitt påseansvar for bestillinger og pålagte oppgaver Uavhengighet Loven stiller krav om at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Svarene fra henholdsvis intervjurunden og spørreundersøkelsen går i noe ulik retning. Intervjurunden viser en tendens til at informantene oppfatter at det er et uklart skille mellom TKR og Temark. Denne tilbakemeldingen fikk vi fra både rådmenn, ordførere og kontrollutvalgsledere. Enkelte av revisorene har også registrert at enkelte kontrollutvalg opplever skillet som uklart til tross for at både revisorene og Temark legger stor vekt på at armlengdes avstand prinsippet følges. I intervjurunden var flere inne på at Temark muligens bør kommunisere en tydeligere tjenesteprofil fra Temark til kontrollutvalgene, som et virkemiddel for å synliggjøre skillet mellom revisor og sekretariat. Spørreundersøkelsen viser at de fleste respondentene opplever at skillet er klart. Gjennomsnittsskåren er på hele 4,9. Resultatene fra intervjurunden er for øvrig entydige på at det er et klart skille mellom Temark og kommuneadministrasjonene. Side 9 av 26

10 Tilgjengelighet Det er et gjennomgående funn at informantene oppfatter at Temark er tilgjengelige for kontrollutvalgene og for revisorene. Informantene forholder seg til den enkelte sekretær, uten å være i kontakt med resten av Temark Representantskap og styrets forventninger til Temarks rolle I selskapsavtalen fremgår formål og ansvarsområdene til Temark. Årsbudsjett og økonomiplan behandles i styremøtet og i representantskapet. Det gis ikke årlige oppdragsdokument til Temark. Det utarbeides ikke virksomhetsplaner internt i virksomheten der mål eller resultater fremgår. Temark utarbeidet strategiplan i Vurderinger Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg 3 og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sine kontrolloppgaver på vegne av kommunestyret. 4 For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat og revisor. Vi har kartlagt hvorvidt kontrollutvalgslederne (nye og fra forrige periode), rådmenn og revisorer opplever at Temark ivaretar sin rolle i henhold til de krav som stilles Roller og ansvar Det overordnede funnet fra kartleggingen viser at kontrollutvalgene og kommunene i hovedsak er fornøyd med utøvelsen av sekretariatsfunksjonen. Vi merker oss særlig at informantene oppfatter at Temark ivaretar rollen som administrator og stor sett veileder på en god måte. En viktig observasjon er at bevisstheten omkring Temarks ulike roller er varierende kjent. Temark blir først og fremst oppfattet som en administrativ støttefunksjon for kontrollutvalgene. Informantene synes i mindre grad å være opptatt av de øvrige rollene som sekretariatet kan fylle. Årsakene til manglende bevissthet omkring Temarks rolle kan naturligvis skyldes en rekke forhold. Vi oppfatter at en viktig årsak kan være svak eierstyring. I praksis mottar Temark styringssignaler via to styringslinjer; gjennom eierstyringen og gjennom oppdrag fra kontrollutvalgene. Vi ser at det i begge styringslinjene stilles få krav om mål og resultater. Dokumentanalysen av protokollene fra representantskaps- og styringsmøtene viser få styringssignaler når det gjelder krav og forventninger til Temarks rolle. Det gis heller ingen oppdragsbrev der forventninger om mål og resultater konkretiseres. Leder og ansatte i Temark bekrefter at styret generelt stiller få krav eller har oppfølging i form av status i oppdragene, og overlater dette til kontrollutvalgene. Temark er for øvrig tydelige på at representantskapet er svært opptatt av økonomien i selskapet. Det synes som kravene til Temarks rolle og oppgaveutførelse i liten grad skjer gjennom eierstyringen, men skjer fragmentert via det enkelte kontrollutvalg. Dessuten synes det som at det i stor grad er opp til Temarks administrasjon å definere sin egen rolle. Vi oppfatter derfor at det til dels er et styringsunderskudd overfor Temark. Økt bevissthet omkring Temarks rolle i representantskap og styret vil etter vår mening styrke Temarks rolle og funksjon. Vi mener det er grunn til at Temark i større grad synliggjør sine roller og funksjoner. På den ene siden vil kunnskapen i kommunen omkring oppgavene og rollen til Temark øke og på den annen side mener vi at dette vil bidra til at skillet mellom revisor og sekretariat vil fremstå enda tydeligere. Strategien fra 2008 bør oppdateres. I forbindelse med dette arbeidet bør styret og representantskap 3 Jfr. Kommuneloven 77 4 Kontrollutvalgsforskriften 5 Side 10 av 26

11 involvere seg. Det er normalt også slik at en virksomhet med tydelige mål oftest vil jobbe mer målrettet og effektivt enn en virksomhet uten tydelige mål. Når det gjelder den administrative rollen synes det som sekretariatet fyller denne rollen på en god måte. Vi vektlegger særlig at kontrollutvalgslederne i stor grad er tilfredse med Temark når det gjelder å fylle denne rollen. Flere av informantene mener dessuten at sekretariatet har blitt stadig bedre når det gjelder den praktiske tilretteleggingen av møtene. Vi merker oss at revisorene er opptatt av at Temark bør styrke saksbehandlerrollen, særlig gjennom å følge opp sakene fra kontrollutvalgene tettere. Det synes å være et potensial for forbedring når det gjelder å få sakene hurtigere til behandling i kommunestyrene. Det er uheldig at saker fra revisjonen kan bli liggende unødvendig lenge før de tas opp til behandling i kommunestyret. Tidspunktet for behandling kan være av stor betydning ettersom revisjonsrapportene ofte er ferskvare. Som del av saksbehandlerrollen etterspør revisorene økt involvering i saksforberedelsene til kontrollutvalgsmøtene. Det vil blant annet si å trekke ut hovedelementene fra rapportene, involvere seg mer i forslag til vedtak og sørge for at disse er formulert på en hensiktsmessig og tilpasset måte overfor kontrollutvalg og kommunestyre. Som del av veilederrollen mener vi også at Temark kan sammenstille og informere kontrollutvalgene om relevante statlige tilsyn. Det er etablert formell kontakt mellom fylkesmann og rådmann der informasjon om tilsyn utveksles. Det synes imidlertid ikke som det er etablert tilstrekkelige rutiner for informasjonsutveksling til kontrollutvalgene. Vi anbefaler at det etableres rutiner der kopi av statlige tilsynsrapporter med relevans og nytteverdi for utvalgene, blir oversendt Temark Uavhengighet Vi ser at det ikke er helt sammenfall i resultatene fra spørreundersøkelsen og intervjuene når det gjelder respondentenes vurdering av skillet mellom Temark og TKR. Det er positivt at de fleste i spørreundersøkelsen opplever at skillet er tydelig. Det er likevel grunn til å merke seg at blant informantene som mente at skillet er utydelig, finner vi både rådmenn, ordførere og kontrollutvalgsledere. En årsak kan være at Temark er fysisk samlokalisert med avdelingskontoret til TKR i Bø. Videre kan dette handle om at det er vanskelig å skille mellom hva som er oppgavene til sekretariatet og revisjonen. Eksempelvis ivaretar begge en rådgivende funksjon overfor kontrollutvalgene. Det er tilfredsstillende at det er høy bevissthet omkring uavhengighetsprinsippet blant Temarks ansatte og revisorene i TKR. Samlet sett oppfatter vi at det ikke er grunn til å gjennomføre tiltak for å tydeliggjøre skillet ytterligere, men spesielt samlokaliseringen i Bø vil kunne være en utfordring dersom det skal gjennomføres konkurranseutsetting av revisjonen Tilgjengelighet Det er tilfredsstillende at Temark skårer høyt på tilgjengelighet i spørreundersøkelsen Konklusjon Temark fyller i hovedsak rollen som var tiltenkt ved opprettelsen av selskapet. Særlig trekkes det frem at rollen som administrator ivaretas på en tilfredsstillende måte. Side 11 av 26

12 5. Organiseringen av sekretariatsfunksjonen er hensiktsmessig sett opp mot andre måter å organisere/utføre oppgavene på Problemstilling 2 Får eierkommunene det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere/utføre sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget/ene Operasjonalisering av problemstillingen Denne problemstillingen omhandler både finansieringsmodellen og organiseringen av sekretariatsfunksjonen. Vi har vurdert hvordan fordelingsnøkkelen slår ut avhengig av størrelse på kommunen og om dagens organisering er hensiktsmessig sett opp mot alternative organisasjonsformer. Vi har kartlagt om det er en skjevhet i møtefordelingen mellom kommunene og om dette over tid slår ugunstig ut for enkelte kommuner I spørreundersøkelsen og intervjuene har vi undersøkt om kommunene er tilfredse med finansieringsmodellen og om det er noen sammenheng mellom kommunestørrelse og tilfredshet. Vi har vurdert fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere sekretariatsfunksjonen på, med utgangspunkt i a) dagens modell som IKS, b) kjøpte tjenester fra frittstående selskaper, eller 3) egne ansatte under det enkelte kontrollutvalg i kommunene. Vi har kartlagt hvorvidt kommunene har vurdert andre måter å organisere sekretariatsfunksjonen på og hva som i så fall var årsaken(e). Vi har testet om Temark gjennomfører oppgavene som omtales i årsberetningen og i strategiplanen fra Revisjonskriterier Temark er etablert i henhold til Lov om interkommunalt selskap. I følge denne lovens 3 hefter den enkelte deltaker ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Selskapsavtalen 5 viser følgende fordeling mellom deltakernes innskudd til selskapets driftsfond: Side 12 av 26

13 Kommune/fylkes-kommune Eierandel i % Telemark fylkeskommune 18,5 Porsgrunn 14,6 Bamble 7,9 Notodden 7,2 Kragerø 6,7 Nome 5,0 Tinn 4,9 Bø 4,5 Sauherad 4,3 Drangedal 4,3 Vinje 3,6 Seljord 3,3 Kviteseid 3,2 Siljan 3,2 Tokke 3,2 Nissedal 2,8 Fyresdal 2,8 Sum 100 Figur 1 Eierandel per kommune / fylkeskommune. Kilde: Selskapsavtalen Den prosentvise eierandelen er beregnet ut fra folketallet i kommunen. Fordelingen av kostnader mellom eierne er ikke basert kun på eierandeler, men også møtehyppighet 5. Ettersom Temark ikke mottar årlige oppdragsbrev som definerer deres oppgaver og målsettinger for året, har vi vurdert måloppnåelse i forhold til følgende tiltak som omtales i gjeldende strategiplan: Gjennomføre minst de antall møter som er forutsatt ved opprettelsen av selskapet Arrangere minst to fylkesdekkende konferanser i Telemark i året Være sekretariat for Forum for kontrollutvalgene i Telemark 5.3. Faktabeskrivelse Finansieringsmodellen slår noe ulikt ut på de enkelte eierkommunene Det er representantskapet som vedtar budsjettet for Temark. Ettersom selskapet har behov for tilskudd fra deltakende kommuner, er budsjettet først endelig når deltakernes budsjett er behandlet i samtlige kommunestyrer. 6 Fordelingsnøkkelen som bestemmer kostnadsfordelingen per kommune ble politisk besluttet i forkant av etableringen av Temark. Årlig justeres modellen for endringer i folketall. Møtefordelingen mellom kommunene behandles hvert år i representantskapet og styret. Antall møter per kommune er i utgangspunktet fast, men i praksis forekommer det endringer i antall gjennomførte møter. Det faktureres ikke for møter eller saker som går ut over det som er planlagt. 5 Jfr. styremøte 25. november jfr. IKS-loven 18.3 ledd Side 13 av 26

14 Kroner Rapport Kontrollutvalgene er fordelt mellom sekretærene. Den enkelte sekretær har i gjennomsnitt ansvar for seks kontrollutvalg. I små kommuner gjennomføres kvartalsvise møter, i store kommuner gjennomføres månedlige møter. Det er i følge Temark stor variasjon mellom kontrollutvalgene når det gjelder hva de foreventer av tjenester fra Temark. I figur 2 vises antall gjennomførte kontrollutvalgsmøter fra 2008 til 2011 per eierkommune sammenlignet med eierandel. Vi ser at eierandel og antall gjennomførte møter følger hverandre Antall gjennomførte møter i 2008 Antall gjennomførte møter i 2009 Antall gjennomførte møter i 2010 Antall gjennomførte møter i 2011 Eierandel i % Figur 2 Antall gjennomførte møter per eier i i forhold til prosentvis eierandel. Kilde: Årsmeldinger Temark Den gjennomsnittlige enhetskostnaden per møte for de siste tre år er ca kroner. I figuren nedenfor ser vi hvordan kommunenes gjennomsnittlige møtekostnader for de siste tre år fordeler seg i forhold til den gjennomsnittlige enhetskostnaden Gj. snittlig møtekostnad Gj. snittlig enhetskostnad Figur 3 Gjennomsnittlig møtekostnad sammenlignet med gjennomsnittlig enhetskostnad Vi ser at fylkeskommunen og de største kommunene betaler en gjennomsnittlig høyere møtekostnad enn de øvrige kommunene, henholdsvis mellom 30 og 100 % mer enn den gjennomsnittlige enhetskostnaden. I dette bildet tas det imidlertid ikke hensyn til at tidsbruk til forberedelser og møter vil kunne variere blant annet med kommunestørrelse. Ettersom finansieringen delvis bestemmes ut fra antall planlagte møter er det interessant å se hvordan utfallet blir for den enkelte deltakerkommune når vi sammenstiller dette mot antall gjennomførte møter. I Figur 4 illustreres forskjellen mellom planlagte og gjennomførte kontrollutvalgsmøter i perioden 2008 til Negative størrelser betyr antall færre møter enn Side 14 av 26

15 planlagt, mens positive størrelser illustrerer hvor mange flere møter det er gjennomført enn planlagt Figur 4 Forskjell mellom planlagte og gjennomførte møter i 2008 til Kilde: Årsmeldinger Temark Vi ser en sammenheng mellom kommunestørrelse, antall møter og eierandel, og registrerer følgende: For Telemark fylkeskommune har det for samtlige år i perioden blitt gjennomført færre møter enn planlagt. Det er totalt gjennomført seks færre møter enn planlagt i Telemark fylkeskommune. Nissedal kommune og Bø kommune har for tre av årene gjennomført henholdsvis fem flere møter hver enn planlagt. I spørreundersøkelsen og intervjuene har vi undersøkt om kommunene er tilfredse med finansieringsmodellen. Intervjurunden viser at respondentene er klar over at de store kommunene prosentvis betaler mer enn de små kommunene, uten at de nødvendigvis ønsker å forandre modellen av den grunn. Flere er inne på at det å kjøpe tjenesten eller ansette en egen sekretær antakelig vil bli mer kostbart enn dagens løsning. I spørreundersøkelsen mener 47 % at de betaler en akseptabel pris for tjenestene de kjøper av Temark. Det er ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og hvor tilfredse de er med finansieringsmodellen. I strategiplanen stilles det krav til Temark om å gjennomføre minst de antall møter som er forutsatt ved opprettelsen av selskapet. Det fremgår ikke av selskapsavtalen hvor mange møter som skal avholdes, men vi observerer at den planlagte møtefordelingen mellom eierkommunene er konstant og går derfor ut fra at denne fordelingen er i henhold til hva som ble bestemt ved opprettelsen av selskapet. I perioden fra 2008 til 2010 har det blitt planlagt å gjennomføre i gjennomsnitt 88 møter i året. I 2011 det ble planlagt 94 møter. Gjennom hele perioden har det blitt gjennomført flere møter enn det er planlagt totalt for alle deltakerkommunene, i gjennomsnitt fire flere møter i året enn det som var planlagt. Ut fra årsmeldingene fremgår det at ut over sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene, er Temark arrangør og deltaker av konferanser og fellesmøter/kveldsmøter i vest-, midt- og nedre Telemark. De ansatte formidler viktigheten av å holde seg faglig oppdatert, både generelt og på den enkelte kommune spesielt. På den måten mener de at de bidrar til å videreutvikle kontroll- og tilsynsfunksjonen i Telemark. Side 15 av 26

16 Vi har ikke hatt tilgang til arbeidsplaner, prosjektregnskap som viser ressursbruk / timeforbruk per kommune da dette ikke registreres per i dag. Det har derfor ikke vært mulig å teste planlagt ressursbruk mot oppgaveomfang og heller ikke rimelighetsvurdere selskapets effektivitet i forhold til utførte oppgaver. 36 % av respondentene mener at det ikke er tydelig avklart hvor mange timer Temark skal sette av til den enkelte kommunen i løpet av året. På spørsmål om Temark bør belaste kommunene etter faktisk timeforbruk svarer halvparten av respondentene at de er enige eller helt enige. Bare 7 % er uenige. De ansatte i Temark har i intervju formidlet at de ønsker å innføre et timeregistreringssystem. Et timeregistreringssystem vil ikke bare synliggjøre ressursbruken per kommune, men også være et styringsverktøy for Temark for oppfølging av sin egen ressursbruk ifht. planlagt ressursbruk, og dermed for å oppnå en best mulig måloppnåelse og ressursutnyttelse i virksomheten Innspill fra intervjurunden og spørreundersøkelsen til dagens organisering Vi har spurt kommunene om de har vurdert å bruke andre enn Temark. Intervjurunden viste at få har vurdert dette. Kun ett av kontrollutvalgene vi intervjuet opplyste at de har vurdert andre samarbeidskonstellasjoner, men at de har landet på at dagens modell (både organisatorisk og finansielt) er mest hensiktsmessig, under forutsetning av at dagens kvalitet på tjenestene opprettholdes. Resultatene fra spørreundersøkelsen støtter resultatene fra intervjurunden. Kun 7 % svarer at de har vurdert å bruke andre enn Temark. Svarene varierer heller ikke her med kommunestørrelse. Temark besitter med dagens medarbeidere revisor-, juridisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. Informantene fremhever at dagens organisering legger godt til rette for å trekke til seg riktig kompetanse. Det vil etter fleres mening være vanskelig å tiltrekke seg relevant kompetanse dersom den enkelte kommune skal sørge for egen sekretær. Gevinsten av å være knyttet til et fagmiljø hvor de ansatte kan trekke på kompetanse og erfaringer hos hverandre fremheves dessuten av flere i intervjurunden. Resultatene fra intervjurunden er ikke entydige når det gjelder spørsmålet om fysisk plassering er viktig. Enkelte mener at det er negativt at sekretæren sitter langt unna kontrollutvalget. Samtidig oppfatter de at sekretærene stort sett er tilgjengelige. Som tidligere nevnt skårer Temark høyt på tilgjengelighet i spørreundersøkelsen. Videre skårer Temark høyt på spørsmålet om respondenten mener at eierkommunen får det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere / utføre sekretariatsfunksjonen på. Gjennomsnittsskåren er på hele 4,49. Kun 7 % av respondentene har gitt laveste og nest laveste skår på dette spørsmålet, mens 54 % har gitt nest høyest og høyest skår Vurderinger Kartleggingen viser at Temark gjennomfører flere møter i året enn planlagt i alle tre årene. Ettersom deltakerkommunene betaler for planlagte, og ikke gjennomførte møter er dette i utgangspunktet uheldig da inntektene ikke nødvendigvis overensstemmer med de faktiske kostnadene. Gitt at møtene og forberedelsene er relativt standardisert i tidsbruk kan vi gå ut fra en gjennomsnittlig møtekostnad på kroner for de siste tre år. Vi har sett at de største kommunene og fylkeskommunen betaler prosentvis en høyere andel per møte enn de små kommunene. Det bør for øvrig bemerkes at antall møter per kommune (som danner grunnlaget for beregninger av gjennomsnittlige enhetskostnaden) ikke nødvendigvis gir et riktig og fullstendig bilde av hvor mye tid og ressurser Temark bruker på den enkelte kommune, og enda mindre hva Temark Side 16 av 26

17 bør bruke på den enkelte kommune. Et timeregistreringssystem ville ha synliggjort ressursbruk per deltakerkommune. Vi observerer også at det finnes noen forskjeller mellom antall planlagte og antall gjennomførte møter og at denne forskjellen ser ut til å ha sammenheng med størrelse på kommune. Det vil si at de store kommunene får gjennomført færre møter enn planlagt, mens de minste kommunene får flere møte enn planlagt. Datagrunnlaget er imidlertid ikke tilstrekkelig til at vi har grunnlag for å si at det er systematiske skjevfordelinger. Mest sannsynlig skyldes forskjellene tilfeldigheter og dette vil antakelig jevne seg ut på sikt. Vi anbefaler imidlertid at det i større grad betales etter gjennomførte møter. Det er positivt at nærmere 55 % av respondentene mener at de får de tjenestene som de betaler for og at verken intervjurunden eller spørreundersøkelsen har avdekket at kommunene ønsker andre måter å organisere sekretariatsfunksjonen på. Vi mener likevel at det er forbedringspotensial når det gjelder styring av ressursbruk. Når nærmere 40 % mener at det ikke er tydelig avklart hvor mange timer Temark skal avsette per kommune, og finansieringsmodellen ikke er bygget opp på fakturering etter medgått tid, mener vi det er grunn til å etablere et styringsverktøy hvor timebruk avklares og gjøres mer målbart. Et timeregistreringssystem der Temark synliggjør timene per oppgave/oppdrag fordelt på hvert kontrollutvalg vil gi en god pekepinn på ressursbruk. Videre vil et årlig oppdragsbrev med mål og resultatkrav være et godt verktøy for å avklare forventninger og for å vurdere måloppnåelse. Samlet sett mener vi at disse tiltakene vil styrke ressurs- og eierstyringen av Temark. Deler av vårt oppdrag går ut på å vurdere om eierkommunene får det de betaler for sett opp mot andre måter å organisere sekretariatsfunksjonen på. Vi oppfatter at følgende modeller i så fall ville vært relevante: Ansette egen sekretær direkte underlagt hvert enkelt kontrollutvalg Kjøpe tjenesten fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et revisjonsselskap) Inngå i en annen samarbeidskonstellasjon i Telemark fylke (eksempelvis Grenlandssamarbeidet) Når vi sammenligner Temark med andre tilsvarende selskaper finner vi at disse betjener færre kontrollutvalg enn Temark, men med om lag tilsvarende bemanning. Eksempelvis er Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS (KonSek) sekretærer for 14 kommuner i Sør-Trøndelag samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. KonSek har fire ansatte. Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) består av 11 kommuner i Vestfold samt Vestfold fylkeskommune. VIKS har tre ansatte. Vi mener de store gevinstene ved dagens organisering er at modellen legger til rette for at kontrollutvalgene får tilgang til et relevant fagmiljø, at de er en katalysator for fellesprosjekter, samt har omfattende kunnskap og erfaring på tvers av kommunegrenser. Med andre ord oppfatter vi at dagens løsning innebærer potensial for profesjonalisering av sekretariatsrollen, noe det kan være mer krevende å få til ved enkeltstående sekretærer i hver kommune. Rekruttering av riktig kompetanse vil også trolig være vanskeligere til hver enkelt kommune. En profesjonalisering av rollen vil man selvsagt også kunne oppnå ved kjøp av tjenesten fra eksterne, men her vil nok avveiningene mer gå i retning pris. Det er vanskelig å vurdere stordriftsfordelene ved dagens løsning i og med at vi ikke har oversikt over Temarks ressursbruk per kommune. Vi oppfatter likevel at Temark er opptatt av at ressursbruken er mest mulig effektiv og hensiktsmessig og at det legges vekt på å hente ut stordriftfordeler ved at sekretærene har stor kunnskap om hva som fungerer i det enkelte kontrollutvalg. Likeledes er det nærliggende å tro at dagens løsning innebærer mer enhetlige Side 17 av 26

18 rutiner knyttet til å løse sekretariatsoppgavene, som fører til effektive tjenester. Ved bruk av eksterne leverandører, vil antakelig kommunene velge forskjellige aktører og man vil dermed ikke oppnå de samme stordriftsfordelene. Et viktig suksesskriterium for dagens løsning er at så godt som alle kommunene i fylket er med på løsningen. Dette innebærer både at det er flere å fordele kostnadene på og potensialet for stordrift øker. Dersom enkelte kommuner skulle velge å gå ut av selskapet og etablere andre samarbeidskonstellasjoner mener vi at den totale effekten for Telemarks kommuner vil bli svekket. Behovet for nærhet til sekretæren er naturligvis et viktig moment i diskusjonen omkring organisering. Dersom dette behovet er sterkt vil egen sekretær eller kjøp av eksterne leverandører være en god løsning. Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsene er ikke entydige på om dette er et viktig kriterium, men det at 77 % mener at sekretærene er tilgjengelige kan være en indikasjon på at dagens løsning er tilfredsstillende når det gjelder den fysiske plasseringen. En åpenbar fordel ved å engasjere en egen sekretær eller kjøpe tjenesten fra eksterne er at kommunen vil ha større kontroll på kostnader og kvalitet. Vår påstand er imidlertid at dette er forhold som har med styringsregimet å gjøre mer enn med organisasjonsform. Det finnes tiltak hvor kontroll på kostnader og kvalitet kan oppnås med dagens organisering Konklusjon Organiseringen av sekretariatsfunksjonen fremstår som hensiktsmessig sett opp mot andre måter å organisere/utføre oppgavene på. Side 18 av 26

19 6. Temark oppfyller i hovedsak kvalitetskravene som stilles til sekretariatet Problemstilling 3 Oppfyller Temark de kvalitetskravene som stilles til sekretariatet? 6.1. Operasjonalisering av problemstillingen Denne problemstillingen omhandler hvorvidt utførelsen av Temarks sekretariatsfunksjon tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav. Det legges særlig vekt på måloppnåelse i forhold til 20 i forskrift om kontrollutvalg, hvor følgende omtales: Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Vi har i prosjektet testet følgende: Teste hvorvidt sekretariatet utfører de oppgaver som forventes av et sekretariat ut i fra objektive revisjonskriterier Teste hvorvidt sekretariatet oppleves av respondentene å prioritere oppgaver i forhold til kommunens / fylkeskommunens behov Teste hvorvidt sekretariatet oppleves av respondentene å forestå en forvarlig utredning og foreslå relevante vedtak Revisjonskriterier I strategiplanen fra 2008 er det definert tre målsettinger i arbeidet for kontrollutvalgene. Mål: Temark skal gjøre en god jobb for kontrollutvalgene, gjennom å: 1. være aktive slik at kontrollutvalget utfører en god jobb for kommunestyre 2. være en god kunnskapsformidler til kontrollutvalgene 3. bidra til god aktivitet i Forum for kontrollutvalg i Telemark Tiltak: Gjennomføre minst de antall møter som er forutsatt ved opprettelsen av selskapet Arrangere minst to fylkesdekkende konferanser i Telemark i året Være sekretariat for Forum for kontrollutvalgene i Telemark Figur 5 Utdrag fra Strategiplan 2008 vedrørende mål og tiltak for virksomheten, Kilde: Temark Strategiplan 2008 I forarbeidene til lov om kommunal revisjon fremgår det at sekretariatet for kommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. 7 Kompetansekravet er nærmere 7 Jfr. Ot. Prp. nr 70 ( ) Lov om kommunal revisjon, pkt Side 19 av 26

20 konkretisert i kontrollutvalgsboken der det fremgår at sekretariatet bør besitte kompetanse om blant annet regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. 8 I følge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 20 skal sekretariatet påse at de saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Når det gjelder saksbehandlingsregler for øvrig, gjelder reglene for all kommunal offentlig saksbehandling, herunder bestemmelser i kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven mv. I følge Kontrollutvalgsboken er god kommunikasjon og samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisor en forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll og tilsyn. 9 Videre står det at sekretariatet bør holde seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalgene. Dette kan for eksempel gjelde regelverksendringer, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunene Faktabeskrivelse Temarks kvalitet i oppgaveutførelsen Temarks ansatte formidler at de kontinuerlig arbeider for å fremme positiv utvikling av kontroll og tilsyn i kommunene og fylkeskommunen. De er opptatt av å skape tillit og uavhengighet, og gi kontrollutvalgene den status og de arbeidsvilkår som kommuneloven med forskrifter fastsetter. I spørreundersøkelsen skårer Temark høyt på spørsmålet om kompetanse, hvor gjennomsnittsskåren er på hele 4,71. På spørsmålet om Temark utfører tillitvekkende og solid arbeid er gjennomsnittsskåren på 4,88. Samlet sett har respondentene vurdert at Temark oppfyller kvalitetskravene som stilles til sekretariatet ved at gjennomsnittskåren er på hele 4,83. Resultatene viser også høy skår når det gjelder respondentenes vurdering av tjenestene som Temark leverer. Gjennomsnittlig skår på dette spørsmålet er 4,86. I intervjurunden viste flere av kontrollutvalgslederne til at de har forventninger om at sekretariatet er aktive overfor kontrollutvalgene når det gjelder å foreslå konkrete kartlegginger/analyser. Disse forventningene sammenfaller godt med hva Temarks ansatte selv oppfatter som en av deres viktigste funksjoner. Som vi var inne på under problemstilling 1 oppfatter informantene at Temark utfører et tilfredsstillende arbeid når det gjelder veilederrollen. Tilbakemeldingene fra Telemark kommunerevisjon IKS viser at revisorene i hovedsak vurderer kvaliteten på arbeidet til Temark som tilfredsstillende. Det er også en klar tendens at de oppfatter at kvaliteten har blitt stadig bedre. Protokollene foreligger raskt etter møtene og sekretariatet er fleksible med møtedatoer. Samtidig oppfatter de at sekretærene er behjelpelige med å innhente informasjon og at de er på tilbudssiden overfor kontrollutvalgene. Det blir imidlertid kommentert at det er noe varierende kvalitet på møtereferatene og at saksfremleggene som vedrører regnskap ofte er klippet og limt fra revisors brev/notat til kontrollutvalget. Revisorene etterlyser for øvrig tydeligere krav og forventninger til Temark. Temark er selv inne på at det i større grad bør foretas resultatmålinger. Vi har registrert at det har vært noe misnøye med kvaliteten ved utøvelsen av sekretariatsfunksjonen for et par år tilbake. Informantene er imidlertid tydelige på at situasjonen har bedret seg betydelig siden den gang. 8 Jfr. Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, s Jfr. Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, s Jfr. Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, s. 36 Side 20 av 26

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2016-2019 23.09.15 INNHOLD Innledning... 2 Representantskapsmøte... 2 Strategisk

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget hadde møte: Møtedato: 25.02.14 Tid: Kl. 0830 0858 Møtestad: Møterom, Tveitheia Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leder, Angrim Flaten,

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKT Kontrollutvalgskonferanse. Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKT Kontrollutvalgskonferanse. Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKT Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen, 4. juni 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Tema for evalueringen Organisering av kontrollutvalgene

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Siljan kirke Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Grimstad kommune - kontrollutvalget

Grimstad kommune - kontrollutvalget Grimstad kommune - kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 19.02.2014 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Drangedal kommune

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Drangedal kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalget Drangedal kommune 1 Kontrollutvalget i Drangedal kommune Disse er medlemmer i kontrollutvalget: Trond Inge Haugen, leder Turid Anita Løite, nestleder Tor Langmyr, medlem

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/14 Kommunestyret 25.09.2014 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2005/2591-29269/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 16.09.2014 Saksframlegg Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-4 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Siljan kommune - kontrollutvalget - TILLEGGSKART Kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012.

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Rådmann Jan Sæthre/ økonomisjef Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012. Dato: mandag

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller mobil Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 30.11.2015 kl. 9:00 Møtested: Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 905 89

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Til kommunestyret i Sauherad kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er

Detaljer

Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov

Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov Vi viser til høringsbrev datert 04.04.16, om NOU 2016:4 Ny kommunelov. Dette er en felles høringsuttalelse fra - Kontrollutvalgssekretariatet

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Bamble kommune

Årsmelding 2013 for kontrollutvalget. Bamble kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalget Bamble kommune 1 Kontrollutvalget i Bamble kommune Disse er medlemmer i kontrollutvalget: Steinar Syversen, leder Mette Palerud, nestleder Elise Røe, medlem Anne Verdich,

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Til kommunestyret i Sauherad kommune ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I SAUHERAD KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Organisering av Selskap knyttet til Lilleelva krysset - Porsgrunn kommune

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Saker til behandling. Organisering av Selskap knyttet til Lilleelva krysset - Porsgrunn kommune Møteinnkalling Porsgrunn kontrollutvalg Dato: 07.03.2017 kl. 8:30 12:30 Møtested: Porsgrunn Rådhus møterom 3 etg. Arkivsak: 17/00045 Arkivkode: 033 Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Onsdag 19. februar 2014 Tid: Kl. 12.00 15.25 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun Til

Detaljer

Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon?

Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? v/ Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS Hva skal jeg snakke om?

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2011-2015 (Administrativt utkast) Hemne kommune September 2015 1 Om kontrollutvalget 1.1 Utvalgets rolle Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og reguleres

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer