nr 14/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14/15-2015.03.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 14/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 14/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen D2 Dagens Næringsliv AS, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Aviser; tidsskrifter; trykte publikasjoner; nyhetspublikasjoner; trykksaker inneholdende finansiell informasjon; trykksaker vedrørende nyheter innen finans, politikk, utdanning, underholdning, kultur, livsstil, bolig, jobb, ledelse, energi, shipping og/eller IT. Klasse 36 Finansanalyser; økonomiske analyser; finansevaluering; finansiell sponsorvirksomhet; finansinformasjon; økonomisk informasjon; finansrådgivning. Klasse 41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer; nyhetsreportasjetjenester; arrangering av kurs og seminarer innen økonomi og virksomhetsstyring; elektroniske publiseringstjenester; forlagsvirksomhet; utgivelse av trykksaker og trykte publikasjoner; tilveiebringelse av online-publikasjoner (ikke nedlastbare); onlinepublisering av elektroniske bøker, aviser og tidsskrifter; betjening/drift av online samtalerom, samt tilveiebringelse av chatlinjetjenester; utgivelse av publikasjoner vedrørende finans, politikk, utdanning, underholdning, kultur, livsstil, bolig, jobb, ledelse, energi, shipping og/eller IT; tilveiebringelse av informasjon relatert til utdannelse, sport og politiske begivenheter; organisering av konkurranser; nyhetsprogram-tjenester (audio/video); innholdsleverandørtjenester; informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAJACO AS, Postboks 1246, 2206 KONGSVINGER, Klasse 18 Småvesker for menn. Pung av pu. Pung av lær. Vesker. Vesker av pu/lakk. Vesker av lær. Vesker av lærimitasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Blekkpatroner og tonerkassetter for skrivere, kopimaskiner og fakser. 3

4 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Posthåndteringsutstyr [maskiner]; postforsendelsesmaskiner; poststablemaskiner; frankeringsmaskiner; portoavlysningsmaskiner; avgiftstemplingsmaskiner; signatur og sjekksigneringsmaskiner; arkbrettemaskiner; kollatering- og sorteringsmaskiner; pakkeregistreringsmaskiner; utskriftsmaskiner; adresseringsmaskiner og plater dertil; konvolutteringsmaskiner; konvoluttåpnermaskiner; blekkapplikatorer, blekkvalser, blekkputer og kassetter for bruk dertil; hefting og stiftemaskiner; stemplingsmaskiner; merkemaskiner; pregemaskiner; falsemaskiner; konvoluttforseglingsmaskiner; stablingsmaskiner; brevåpnere; postinnsettelsessystemer, nemlig en innsetter med en konvoluttforsegler, mater, skanner og elektronisk kontrollpanel for skanning av bilder, sporing av oppgaveprosess og ytelse og utforming av oppgaveoppsett; konvoluttbehandler, innsettelses, brette og sorteringsmaskiner; papirmater; papirmagasin som forbindes med laserskrivere; apparater og instrumenter for å mate papir til skrivere og utskriftsapparater og instrumenter; deler og tilbehør til alle de nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TELLIER Hafslund Fakturaservice AS, Drammensveien 144, Skøyen, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Programvare; faktureringsmaskiner. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fakturering. Klasse 36 Finansielle tjenester; faktureringtjenester; fakturabetalingstjenester; inkassotjenester; monetær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XU CONSULTING AS, Postboks 9411, 3023 DRAMMEN, Klasse 11 Elektriske varmekabler; selvbegrensende varmekabler; elektriske varmekabler for gulvvarme; elektriske varmekabel-matter for parkettvarme; elektriske varmekabler for speilvarme, elektrisk folievarme for tregulv; elektriske varmekabler for sikring mot frost; elektriske varmekabler for snøsmelting; elektriske varmekabler for herding av betong; elektriske termostater, (manuell/programmerbar)håndklevarmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Arida BEDRE INNEKLIMA AS, Bekkeveien 3, 3236 SANDEFJORD, Klasse 11 Apparater for behandling av inneklima. Klasse 37 Installasjon og reparasjon av apparater for behandling av inneklima. 4

5 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Tjenester innenfor området transport og logistikk, nemlig tilveiebringelse av on-line frakt- og fortollingsinformasjon med beregning av kostnader for frakt og håndtering av frakt, beregning av skatter og tollavgifter; tilveiebringelse av informasjon om fortolling i form av informasjon om gjennomføring og godkjennelse av tollskjemaer, betaling av skatter og avgifter, betaling av avsendere og behandlere; datastyrt sporing av forsendelser og pakker i transitt; forretningsmarkedsføring, rådgivning og utstillingstjenester tilknyttet varehandel; co-operative annonsering og markedsføring; forberede og utvikle salgsfremmende- og varehandelsmateriell og kampanjer for andre; plassering av reklame for andre; postreklame; distribusjon av reklamemateriell for andre; klargjøring av forsendelseslister; databaseadministrasjon som support til markedsføring; konsulenttjenester tilknyttet leasing av kopimaskiner, maskiner til post og frankert post; dokumentlagring og dokumentgjenfinning; dokumentscreening, organisering, koding og innlegging av data; vedlikehold av databaser; forretningsadministrasjon og konsulenttjenester innen demografi og analyse; tilveiebringelse av statistisk informasjon til å identifisere et sett av individer for bruk i markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder og potensielle kunder ved bruk av og integrering av demografiske data og kartleggingsinformasjon; forretningsrådgivning for å bistå bedrifter med å utarbeide planer for å forbedre postoptimalisering og implementering; utarbeide programmer for effektiv post og databehandling, herunder sortering, bretting og innsetting av dokumenter og dokument- og datalagring og overføring; forretningstjenester, nemlig plukke opp, sortere og forberede post for levering, påføre etiketter og/eller strekkoder for postsortering og behandling; posttjenester, nemlig å sammenligne forsendelsespriser og sporing av pakker; rådgivningstjenester tilknyttet drift av virksomhet og kontormaskiner; forretningsrådgivning tilknyttet direktereklame og annonsering; konsulenttjenester for drift av postmaskiner; konsulenttjenester for drift av forretnings- og kontormaskiner; utarbeidelse, kontrollering, rensing og endring av postforsendelseslister; kopiering av dokumenter; formatering av dokumenter; postkoding og sortering; postinnsamling, bretting, innsetting, og adressering; leasingtjenester for forretnings- og kontormaskiner. Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Finansielle tjenester for betaling av porto og postproduksjonsavgift via datanettverk, mobile applikasjoner, telefon og elektroniske og ikkeelektroniske tradisjonelle betalingsmåter; finansielle tjenester tilknyttet bruk av bank- og kredittkort for å kjøpe porto og relaterte produkter og varer; betalingsadministrasjonstjenester, nemlig tilbakestilling av frankeringsmeter, inkludert elektronisk tilbakestilling; kredittbyråtjenester; tilveiebringelse av innskuddskontoer for forskuddsbetaling av porto, forskuddskreditt for portometer og kontroll av kontoer for betaling av porto; elektronisk behandling og overføring av regningsbetalingsdata, inkludert distribusjon, gjenfinning og organisering av fakturadata via e-post, faks, og datanettverk for kjøp av porto og relaterte produkter og varer; elektroniske betalingstjenester; finansielle regningsbetalingstjenester, nemlig tilgang, håndtering, kontrollering og fastsette status for regninger, regnskap og utføring av økonomiske transaksjoner over et datanettverk og mobile applikasjoner. 5

6 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BERGLUND AS, Risbekkveien 9 A, 0778 OSLO, Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; finansrådgivning; fondsinvestering; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; rådgivning i finansielle spørsmål; salg av eiendom (omsetning); utleie av fast eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av leiligheter. Klasse 37 Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Overføring av meldinger, post, filer og andre dokumenter i digitalt format; overføring av finansiell informasjon gjennom et online globalt datanettverk eller mobilapplikasjon; tilveiebringelse av tilgang til internasjonale telekommunikasjonsnettverk som tilrettelegger for internasjonale salgstransaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av forretningsog kontormaskiner og utstyr. KALAND TROND, Bontveitvegen 9, 5229 KALANDSEIDET, GRO-HILDE DAHL, SCHLEPPEGRELLS GATE 2 C, 0556 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom 6

7 registrerte varemerker nr 14/15 ("omsetning"); utleie av fast eiendom; utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter. Klasse 37 Byggevirksomhet. Byggevirksomhet ; vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Arealplanlegging; forskning i forbindelse med miljøvern; konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av landbruksmateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAPPYUNDERWEAR AS, Heggesnaret 4, 1344 HASLUM, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. KALAND TROND, Bontveitvegen 9, 5229 KALANDSEIDET, GRO-HILDE DAHL, SCHLEPPEGRELLS GATE 2 C, 0556 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; salg av eiendom ("omsetning"); utleie av fast eiendom; utleie av landbrukseiendommer; utleie av leiligheter. Klasse 37 Byggevirksomhet; vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Arealplanlegging; forskning i forbindelse med miljøvern; konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; utleie av landbruksmateriell. 7

8 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Postforsendelsestjenester; posttjenester; pakkeleveringer; pakkeemballasje for transport; levering av post til postkontorer for posting; frakt av post og pakker; transport og logistikktjenester; tilveiebringelse av online fraktinformasjon; datastyrt sporing av post, forsendelser og pakker i transitt; tilveiebringelse av informasjon om postnummer og postkoder og bekreftelse av disse; tilveiebringelse av en internettportal som gir brukertilgang til frakt og sporing av pakker og administrasjon av post; global frakt- og leveringstjenester, for internasjonalt salg, nemlig pickup, transport og levering av fraktpakker med alle tilgjengelige midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/280,742 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ULTRA CITRON Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Opprettelse av et nettsamfunn for deltakelse i diskusjoner, dannelse av virituelle samfunn, og delta i sosial nettverksbygging knyttet til forretningsvirksomhet over et datanettverk og mobilapplikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online [ikke nedlastbar] dataapplikasjonsprogramvare [software] for tilgang, administrasjon, kontroll og interaksjon med e- post, fakturaer/regninger og dokumenter, nemlig regnskap, investorinformasjon, kataloger og kuponger over et datanettverk, fra et globalt datanettverk eller gjennom en mobilapplikasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online [ikke nedlastbar] dataapplikasjonsprogramvare [software] for tilgang, administrasjon, kontroll og interaksjon med e-post, fakturaer/regninger og dokumenter, nemlig finansregnskap, investorinformasjon, kataloger og kuponger over et datanettverk, fra et globalt datanettverk eller gjennom en mobilapplikasjon; elektronisk lagring av datafiler og dokumenter; datagjenfinning av offentlige documenter; softwaretjenester [SaaS] tilknyttet programvare for administrasjon av forsendelser; datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av et web-basert system som kunder kan lagre, dele og administrere kartdata fra et skybasert innholdsbibliotek. 8

9 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/279,762 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ULTRA BLACK Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen regnskap, regninger, brev og fakturaer; elektroniske systemer bestående av en printer og programvare som brukes til å designe, layout, printe, og/eller redigere tekst og designgrafikk på konvolutter, å korrigere adresseinformasjon, og å mate og stable konvolutter i en printer; programvare for innhenting, administrasjon, tilgang til, og presentasjon av demografi, og for kartlegging og stedslokalisering av demografi, stedsutvalg og evaluering, geo-demografiske markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder og potensielle kunder ved bruk av og integrasjon av demografiske data og kartleggingsinformasjon; programvare for embedding av geografiske og demografiske data, analyser og manipulering i andre dataprogrammer; programvare og web-baserte grensesnitt innen administrasjon av data output, printing og administrasjon av printer, dokumenthåndtering av høye volum, work flow av dokumentproduksjon, korrektur av layout av trykksaker og brukermanualer dertil; programvare for administrasjon og rapportering av status og historie til dokumentformatering, ruting og output og programvare for implementering av det samme; programvare som validerer og renser data; adressematchingprogramvare som tillater brukere å administrere flere databaser; programvare som tillater brukere å sjekke datakvalitet, dataintegrasjon og masterdatahåndtering; elektrostatiske kopimaskiner og multifunksjonsprintere; lagringsmedia bærere (dataprogrammer) for behandling av post; programvare som tillater brukere å generere nye forretningsapplikasjoner; lagringsmedia bærere (dataprogrammer) for utvalg av forsendelseslister via et datanettverk eller mobilapplikasjon; magnetiske databærere (dataprogrammer) for utvikling av post; deler og tilbehør til alle de nevnte varer. Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Postvekter; elektroniske vekter; datastyrte apparater for behandling av post; apparater for kontroll av frimerker og stempler; elektroniske maskiner og apparater for behandling av post; elektroniske sorteringsmaskiner for post med funksjoner som konvolutthåndtering, innsetting, bretting og sortering; elektroniske sorteringsmaskiner for post; elektroniske frankering og postforsendelsesmaskiner; elektroniske konvolutteringsmaskiner; utskriftsapparater og instrumenter; printere og utskriftsapparater for bruk til datamaskiner eller databehandlingsapparater og instrumenter; laserskrivere; dataprogrammer (software); programvare for innsamling, organisering, tolkning og rapportering av data over bruk av frankering/porto; programvare for dokumentproduksjon og postforsendelsesoperasjoner; regnskapssystemer for post, nemlig programvare for sporing, revisjon, overvåking, arkivering og lagring av informasjon om post og porto; programvare for å administrere postforsendelseslister, fastsettelse og oppdatering av informasjon om postleveringssted, og innsetting av grafisk design på post; programvare for bildekomprimering, dynamisk visning og tilpasning av (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOLD INVEST AS, c/o Konseptly, Postboks 164, 4065 STAVANGER, Klasse 35 Markedsføring. Klasse 42 Driftstjenester for servere; digitalisering av dokumenter; fjernovervåking av datasystemer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; outsourcing av IT-tjenester. 9

10 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Unacast PASSBYIT AS, Løvenskiolds gate 10B, 0263 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/338,921 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROTIA CoorsTek, Inc. (a Delaware corporation), Table Mountain Parkway, US-CO80403 GOLDEN, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Utstyr til katalytiske reaktorer, nemlig keramiske membraner for bruk i omdannelsen av naturgass til aromatiske hydrokarboner og hydrogen- og protonledende membraner laget av keramikk for bruk i elektrokjemiske prosesser; keramiske membraner (del av maskiner), innretninger for separering av hydrogen til bruk i industrielle og vitenskapelige prosesser og applikasjoner; membranenheter for separering eller rensing av hydrogen; maskiner og apparater for kjemisk behandling; systemer til å samle opp karbon, enheter og maskiner for produsering av kraft. Klasse 9 Brenselceller og deler av disse; elektriske ledere. Klasse 17 Membraner og halvbehandlede syntetiske filtreringsmaterialer; tetningsmembraner (ikkemetalliske); polymere membraner; elektriske keramiske isulatorer; tekstiler laget av keramiske fibre for bruk som isolasjon; varmebestandige belegg i form av keramiske plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/338,924 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CoorsTek, Inc. (a Delaware corporation), Table Mountain Parkway, US-CO80403 GOLDEN, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Utstyr til katalytiske reaktorer, nemlig keramiske membraner for bruk i omdannelsen av naturgass til aromatiske hydrokarboner og hydrogen- og protonledende membraner laget av keramikk for bruk i elektrokjemiske prosesser; keramiske membraner (del av maskiner), innretninger for separering av hydrogen til bruk i industrielle og vitenskapelige prosesser og applikasjoner; membranenheter for separering eller rensing av hydrogen; maskiner og apparater for kjemisk behandling; systemer til å samle opp karbon, enheter og maskiner for produsering av kraft. Klasse 9 Brenselceller og deler av disse; elektriske ledere. Klasse 17 Membraner og halvbehandlede syntetiske filtreringsmaterialer; tetningsmembraner (ikkemetalliske); polymere membraner; elektriske keramiske isulatorer; tekstiler laget av keramiske fibre for bruk som isolasjon; varmebestandige belegg i form av keramiske plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAMPINGAZ HYPERSOUDO APPLICATION DES GAZ, Lieudit le Favier, Route de Brignais, FR SAINT GENIS LAVAL, Frankrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Blåselamper. Klasse 11 Gassbrennere. 10

11 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POCKET-PRO Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hjertebank1 SPAREBANK 1 NORDVEST, Postboks 23, 6501 KRISTIANSUND N, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet Klasse 36 Finansiell virksomhet Klasse 41 Opplæring, sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse 45 Juridiske, sosiale og personlige tjenester for å dekke personlige behov (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAMPINGAZ HYPERTORCH Application des Gaz, Lieudit le Favier, route de Brignais, FR SAINT GENIS LAVAL, Frankrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Blåselamper. Klasse 11 Gassbrennere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hjertebank SPAREBANK 1 NORDVEST, Postboks 23, 6501 KRISTIANSUND N, Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet Klasse 36 Finansiell virksomhet Klasse 41 Opplæring, sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse 45 Juridiske, sosiale og personlige tjenester for å dekke personlige behov (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/317,391 US, 86/317,392 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHIPCLIP Whip Networks, Inc., c/o Raine Capital, 9560 Wilshire Blvd., Penthouse Suite, US-CA90212 BEVERLY HILLS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Computer søkemotor programvare; nedlastbare mobilapplikasjoner for søk, lagring og deling av videoer og TV-programmer. Klasse 35 Virksomhets- og forretningsovervåking og konsulenttjenester, nemlig sporing av nettsider og applikasjoner for andre for å skaffe strategi, innsikt, markedsføring, salg, drift, produktdesign, særlig spesialisert til bruk av analytiske og statistiske modeller for å forstå og forutsi forbrukere, bedrifter, og markedstrender og handlinger; rapportering av forretningsinformasjon og forretningsanalyse for andre, nemlig å rapportere informasjon om et selskaps reklame, opptreden i videoer og TV-programmer, og bruk i sosiale medier; gi forretningsinformasjon innen sosiale medier. Klasse 41 Tilveiebringelse av en online database innen TV og underholdning; elektroniske tidsskrifter, nemlig, blogger med informasjon innen TV og underholdning. Klasse 42 Tilveiebringelse av et nettsted med en søkemotor for video og medieinnhold; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for søking, lagring og deling av videoer og TV-programmer; tilveiebringelse av et nettsted som gir brukerne mulighet til å gjennomgå ulike lyd- og videoinnhold og utnytte en tilpasset mal for innspill, "liker", "misliker", endringer, modifikasjoner, meninger, forslag og kommentarer og delta i sosiale, næringslivs- og samfunnsnettverk; datatjenester, nemlig å skape et nettsamfunn for registrerte brukere for å delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra likesinnede, danne virtuelle samfunn, og engasjere seg i sosiale nettverkstjenester innen områdene TV og underholdning. 11

12 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORGES STATSBANER AS, 0048 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 28 Dukker og bamser; leketøy. Klasse 39 Persontransport med bil, buss og tog. Reservering av reiser. Klasse 41 Undervisning, underholdning og kulturelle aktiviteter, organisering av utstillinger for opplæringsformål, filmfremvisning, fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar: utleie av kinofilmer og utleie av videospillere; reservering av seter til kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Valea AB, Box 7086, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol. Klasse 4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass); oljer og fett til industrielle formål. Klasse 6 Metalldeler til bruk i offshore olje- eller gassbrønner. Klasse 7 Offshore boreplattformer primært bestående av metall; vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg, offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og møllemaster, møllevinger; installasjoner og maskiner for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er inkludert i andre klasser; gassifiseringsanlegg; gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass. Klasse 9 Programvare til bruk innen fagområdene energi, kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr; instrumenter og utstyr for logging og prosessering av data fra undersjøiske strukturer og utstyr for kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer software og computer apparater og -utstyr for vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start etter strøm avbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon, fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet, av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle relatert til vindmøller. Klasse 35 Markedsføring, engrossalg i forbindelse med olje, petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol. Klasse 36 Betalingstjenester for CO2-kvoter, CO2-finansielle forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp; forsikringstjenester og finansielle tjenester; kapitalinvestering; sponsorvirksomhet. Klasse 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger, olje- og gassproduksjon og raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshoreanlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og prosessering av disse, prosess- og industrianlegg og - installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr; konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller og offshore vindkraftanlegg, samt av vindturbiner, mølletårn, møllemaster og av møllevinger. Klasse 39 Transport av olje, petroleum og gass; distribusjon med olje, petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol,transport av olje, gass og oljesand i rørledning; oppbevaring av skip; distribusjon, forsyning, transport og oppbevaring av olje, petroleum og gass. Klasse 40 Raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og naturgasskondensater; gassifisering av organiske materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; bedriftsopplæringsprogrammer; organisering og gjennomføring av seminarer og workshops; e- læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet. Klasse 42 Tjenester knyttet til undersøkelse for å lokalisere olje og gass, analyser for oljefelt undersøkelser; tjenester knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til petroleumsindustri; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer;ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til dypvannsteknologi; oljeleting, planleggingstjenester relatert til bygging av oljeplattformer; testing av oljebrønner; geoseismiske undersøkelsestjenester; registrering av seismiske data; gravimetrisk overvåkning; leting etter hydrokarboner; elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing 12

13 registrerte varemerker nr 14/15 av vindmøller og vindkraftanlegg; computerprogrammering for andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og vedlikehold av internett nettsteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YFENG GROUP LIMITED, Flat/Rm B, 8/F Chong Ming Bldg, 72 Cheung Sha Wan Road, CN- KOWLOON, HONG KONG, Kina Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Briller; kontaktlinser; solbriller; brillekjeder; korrigerende linser (optikk); brilleglass; brilleinnfatninger; brillesnorer; brilleetuier; beholdere for kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Valea AB, Box 7086, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; ildslukningsmidler; hydrogen; metanol. Klasse 4 Bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass); oljer og fett til industrielle formål. Klasse 6 Klasse 7 Metalldeler til bruk i offshore olje- ellergassbrønner. Vindmøller, offshore vindmøller, vindkraftanlegg, offshore vindkraftanlegg, vindturbiner, mølletårn og møllemaster, møllevinger; installasjoner og maskiner for (offshore) boring, samt deler til dette som ikke er inkludert i andre klasser; gassifiseringssystemer og anlegg; gasskompressorer; produksjonsutstyr for olje og gass; offshore boreplattformer primært bestående av metall; Klasse 9 Programvare til bruk innen fagområdene energi, kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for utvinning av olje og gass; seismisk avbildingsutstyr og gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr; instrumenter og utstyr for logging og prosessering av data fra undersjøiske strukturer og utstyr for kommunikasjon av data til eksterne enheter; computer software og computer apparater og -utstyr for vindmøller, kontroll og overvåkingsutstyr for automatisk inn- og utkopling av generatorer og til automatisk start etter strømavbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon, fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet, av temperatur, av vindretning og av vindhastighet; alle relatert til vindmøller. Klasse 35 Markedsføring, engrossalg i forbindelse med olje, petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol. Klasse 36 Betalingstjenester for C02-kvoter, CO2-finansielle forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp; forsikringstjenester og finansielle tjenester; kapitalinvestering; sponsorvirksomhet. Klasse 37 Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikehold og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger, olje- og gassproduksjon og raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshoreanlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for ekstraksjon, transport, lagring og prossesering av disse, prosess- og industrianlegg og - installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr; konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg, av offshore vindmøller og offshore vindkraftanlegg,samt av vindturbiner, mølletårn, møllemaster og av møllevinger. Klasse 39 Transport av olje, petroleum og gass; transport av olje, gass og oljesand i rørledning; oppbevaring av skip; distribusjon, forsyning, transport og oppbevaring av olje, petroleum og gass i forbindelse med olje, distribusjon av petroleum, gass, kjemiske produkter for industrielle og vitenskapelige formål, alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol. Klasse 40 Raffinering av råolje og bearbeiding av produkter av raffineringen, så vel som prosessering av tørr gass og naturgasskondensater; gassifisering av organiske materialer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; bedriftsopplæringssprogrammer; organisering og gjennomføring av seminarer og workshops; e- læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffe online-informasjon og nyheter; sportslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet. Klasse 42 Tjenester knyttet til undersøkelse for å lokalisere olje og gass, analyser for oljefelt undersøkelser; tjenester knyttet til letevirksomhet og feltutvikling i markedsføringen av teknologi og produkter knyttet til petroleumsindustri; ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til dypvannsteknologi; oljeleting, planleggingstjenester relatert til bygging av oljeplattformer; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer;testing av oljebrønner; geoseismiske undersøkelsestjenester; registrering av seismiske data; gravimetrisk overvåkning; leting etter hydrokarboner; elektromagnetisk havbunnlogging; utvikling og testing av vindmøller og vindkraftanlegg; computerprogrammering for andre; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 13

14 registrerte varemerker nr 14/15 til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og vedlikehold av internett nettsteder. Klasse 35 Salg av møbler, herunder skipsmøbler. Klasse 41 Materialbehandling etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jotun Xtreme Gloss Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler; overflatebehandlingsmidler i form av maling og lakk for båter, skip og oljerigger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jotun XPrimer Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 2 Maling, fernisser, lakker; rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsemidler; overflatebehandlingsmidler i form av maling og lakk for båter, skip og oljerigger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHIPNOR AS, Angvik, 6636 ANGVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 20 Møbler, herunder skipsmøbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUTRADERM Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Kosmetiske preparater for pleie av huden, hår og Klasse 5 neglene. Produkter for dermatologisk bruk; kosttilskudd for mennesker. Klasse 10 Medisinsk utstyr og - innretninger. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen David Allen & Co., 407-F Bryant Circle, US-CA93023 OJAI, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, nemlig avholdelse av opplæringsklasser og kurs vedrørende metoder for å forbedre individuell og organisatorisk produktivitet, kommunikasjon, skrive- og markedsføringsegenskaper og tidsstyringsegenskaper; avholdelse og organisering av seminarer og arbeidsgrupper (workshops) for å hjelpe andre i å utvikle lederegenskaper og forretningsegenskaper, effektive arbeidsvaner, planleggingsteknikk og organisatorisk teknikk, og personlig produktivitet og vekst, og distribuering av kursmateriell i sammenheng med dette; fremskaffelse av online klasser, seminarer og opplæringstjenester til abonnent medlemmer på området for individuell og forretningsproduktivitet, egenforbedring og tidsstyring. 14

15 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UltiMoo Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 2 Blekkpatroner og tonerkassetter for skrivere, kopimaskiner og fakser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XyZ iglobal Inc., 4944 Decarie #94, CA-QCH3X2HT MONTRÉAL, Canada Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 35 Rubrikkannonsetjenester; tilveiebringelse av en hjemmeside inneholdende direktekoblede rubrikkannonser publisert av brukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KANNAN KOGNITIV TERAPI EHAMPARAM, Eplehagen 23, 6810 FØRDE, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Posthåndteringsutstyr [maskiner]; postforsendelsesmaskiner; poststablemaskiner; frankeringsmaskiner; portoavlysningsmaskiner; avgiftstemplingsmaskiner; signatur og sjekksigneringsmaskiner; arkbrettemaskiner; kollatering- og sorteringsmaskiner; pakkeregistreringsmaskiner; utskriftsmaskiner; adresseringsmaskiner og plater dertil; konvolutteringsmaskiner; konvoluttåpnermaskiner; blekkapplikatorer, blekkvalser, blekkputer og kassetter for bruk dertil; hefting og stiftemaskiner; stemplingsmaskiner; merkemaskiner; pregemaskiner; falsemaskiner; konvoluttforseglingsmaskiner; stablingsmaskiner; brevåpnere; postinnsettelsessystemer, nemlig en innsetter med en konvoluttforsegler, mater, skanner og elektronisk kontrollpanel for skanning av bilder, sporing av oppgaveprosess og ytelse og utforming av oppgaveoppsett; konvoluttbehandler, innsettelses, brette og sorteringsmaskiner; papirmater; papirmagasin som forbindes med laserskrivere; apparater og instrumenter for å mate papir til skrivere og utskriftsapparater og instrumenter; deler og tilbehør til alle de nevnte varer. 15

16 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Postvekter; elektroniske vekter; datastyrte apparater for behandling av post; apparater for kontroll av frimerker og stempler; elektroniske maskiner og apparater for behandling av post; elektroniske sorteringsmaskiner for post med funksjoner som konvolutthåndtering, innsetting, bretting og sortering; elektroniske sorteringsmaskiner for post; elektroniske frankering og postforsendelsesmaskiner; elektroniske konvolutteringsmaskiner; utskriftsapparater og instrumenter; printere og utskriftsapparater for bruk til datamaskiner eller databehandlingsapparater og instrumenter; laserskrivere; dataprogrammer (software); programvare for innsamling, organisering, tolkning og rapportering av data over bruk av frankering/porto; programvare for dokumentproduksjon og postforsendelsesoperasjoner; regnskapssystemer for post, nemlig programvare for sporing, revisjon, overvåking, arkivering og lagring av informasjon om post og porto; programvare for å administrere postforsendelseslister, fastsettelse og oppdatering av informasjon om postleveringssted, og innsetting av grafisk design på post; programvare for bildekomprimering, dynamisk visning og tilpasning av regnskap, regninger, brev og fakturaer; elektroniske systemer bestående av en printer og programvare som brukes til å designe, layout, printe, og/eller redigere tekst og designgrafikk på konvolutter, å korrigere adresseinformasjon, og å mate og stable konvolutter i en printer; programvare for innhenting, administrasjon, tilgang til, og presentasjon av demografi, og for kartlegging og stedslokalisering av demografi, stedsutvalg og evaluering, geo-demografiske markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder og potensielle kunder ved bruk av og integrasjon av demografiske data og kartleggingsinformasjon; programvare for embedding av geografiske og demografiske data, analyser og manipulering i andre dataprogrammer; programvare og web-baserte grensesnitt innen administrasjon av data output, printing og administrasjon av printer, dokumenthåndtering av høye volum, work flow av dokumentproduksjon, korrektur av layout av trykksaker og brukermanualer dertil; programvare for administrasjon og rapportering av status og historie til dokumentformatering, ruting og output og programvare for implementering av det samme; programvare som validerer og renser data; adressematching programvare som tillater brukere å administrere flere databaser; programvare som tillater brukere å sjekke datakvalitet, dataintegrasjon og masterdatahåndtering; elektrostatiske kopimaskiner og multifunksjonsprintere; lagringsmedia bærere (dataprogrammer) for behandling av post; programvare som tillater brukere å generere nye forretningsapplikasjoner; lagringsmedia bærere (dataprogrammer) for utvalg av forsendelseslister via et datanettverk eller mobilapplikasjon; magnetiske databærere (dataprogrammer) for utvikling av post; deler og tilbehør til alle de nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Tjenester innenfor området transport og logistikk, nemlig tilveiebringelse av on-line frakt- og fortollingsinformasjon med beregning av kostnader for frakt og håndtering av frakt, beregning av skatter og tollavgifter; tilveiebringelse av informasjon om fortolling i form av informasjon om gjennomføring og godkjennelse av tollskjemaer, betaling av skatter og avgifter, betaling av avsendere og behandlere; datastyrt sporing av forsendelser og pakker i transitt; forretningsmarkedsføring, rådgivning og utstillingstjenester tilknyttet varehandel; co-operative annonsering og markedsføring; forberede og utvikle salgsfremmende- og varehandelsmateriell og kampanjer for andre; plassering av reklame for andre; postreklame; distribusjon av reklamemateriell for andre; klargjøring av forsendelseslister; databaseadministrasjon som support til markedsføring; konsulenttjenester tilknyttet leasing av kopimaskiner, maskiner til post og frankert post; dokumentlagring og dokumentgjenfinning; dokumentscreening, organisering, koding og innlegging av data; vedlikehold av databaser; forretningsadministrasjon og konsulenttjenester innen demografi og analyse; tilveiebringelse av statistisk informasjon til å identifisere et sett av individer for bruk i markedsanalyser og markedsundersøkelser av kunder og potensielle kunder ved bruk av og integrering av demografiske data og kartleggingsinformasjon; forretningsrådgivning for å bistå bedrifter med å utarbeide planer for å forbedre postoptimalisering og implementering; utarbeide programmer for effektiv post og databehandling, herunder sortering, bretting og innsetting av dokumenter og dokument- og datalagring og overføring; forretningstjenester, nemlig plukke opp, sortere og forberede post for levering, påføre etiketter og/eller strekkoder for postsortering og behandling; posttjenester, nemlig å sammenligne forsendelsespriser og sporing av pakker; rådgivningstjenester tilknyttet drift av virksomhet og kontormaskiner; forretningsrådgivning tilknyttet direktereklame og annonsering; konsulenttjenester for drift av postmaskiner; konsulenttjenester for drift av forretnings- og kontormaskiner; utarbeidelse, kontrollering, rensing og endring av postforsendelseslister; kopiering av dokumenter; formatering av dokumenter; postkoding og sortering; postinnsamling, bretting, innsetting, og adressering; leasingtjenester for forretnings- og kontormaskiner. 16

17 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Finansjelle tjenester for betaling av porto og postproduksjonsavgift via datanettverk, mobile applikasjoner, telefon og elektroniske og ikkeelektroniske tradisjonelle betalingsmåter; finansielle tjenester tilknyttet bruk av bank- og kredittkort for å kjøpe porto og relaterte produkter og varer; betalingsadministrasjonstjenester, nemlig tilbakestilling av frankeringsmeter, inkludert elektronisk tilbakestilling; kredittbyråtjenester; tilveiebringelse av innskuddskontoer for forskuddsbetaling av porto, forskuddskreditt for portometer og kontroll av kontoer for betaling av porto; elektronisk behandling og overføring av regningsbetalingsdata, inkludert distribusjon, gjenfinning og organisering av fakturadata via e-post, faks, og datanettverk for kjøp av porto og relaterte produkter og varer; elektroniske betalingstjenester; finansielle regningsbetalingstjenester, nemlig tilgang, håndtering, kontrollering og fastsette status for regninger, regnskap og utføring av økonomiske transaksjoner over et datanettverk og mobile applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av forretningsog kontormaskiner og utstyr. Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Overføring av meldinger, post, filer og andre dokumenter i digitalt format; overføring av finansiell informasjon gjennom et online globalt datanettverk eller mobilapplikasjon; tilveiebringelse av tilgang til internasjonale telekommunikasjonsnettverk som tilrettelegger for internasjonale salgstransaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Postforsendelsestjenester; posttjenester; pakkeleveringer; pakkeemballasje for transport; levering av post til postkontorer for posting; frakt av post og pakker; transport og logistikktjenester; tilveiebringelse av online fraktinformasjon; datastyrt sporing av post, forsendelser og pakker i transitt; tilveiebringelse av informasjon om postnummer og postkoder og bekreftelse av disse; tilveiebringelse av en internettportal som gir brukertilgang til frakt og sporing av pakker og administrasjon av post; global frakt- og leveringstjenester, for internasjonalt salg, nemlig pickup, transport og levering av fraktpakker med alle tilgjengelige midler. 17

18 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Opprettelse av et nettsamfunn for deltakelse i diskusjoner, dannelse av virituelle samfunn, og delta i sosial nettverksbygging knyttet til forretningsvirksomhet over et datanettverk og mobilapplikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online [ikke nedlastbar] dataapplikasjonsprogramvare [software] for tilgang, administrasjon, kontroll og interaksjon med e- post, fakturaer/regninger og dokumenter, nemlig regnskap, investorinformasjon, kataloger og kuponger over et datanettverk, fra et globalt datanettverk eller gjennom en mobilapplikasjon; elektronisk lagring av datafiler og dokumenter; datagjenfinning av offentlige documenter; softwaretjenester [SaaS] tilknyttet programvare for administrasjon av forsendelser; datatjenester, nemlig, tilveiebringelse av et web-basert system som kunder kan lagre, dele og administrere kartdata fra et skybasert innholdsbibliotek. Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast; plastemballasje. Klasse 22 Avfallsposer og avfallssekker av tekstil, glassfiber. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og lagring av masser. Klasse 39 Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering av avfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen METODIKA Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast; plastemballasje. Klasse 22 Avfallsposer og avfallssekker av tekstil, glassfiber. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og lagring av masser. Klasse 39 Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering av avfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sjur Mollestad, Tjuvholmen Allé 21, 0252 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av dataarkiver; søkemotoroptimalisering annonse- og reklamevirksomhet; arbeidsformidling. Klasse 38 Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonsvirksomhet]; personsøkertjenester [telekommunikasjonsvirksomhet]. Klasse 42 Digitalisering av dokumenter, elektronisk datalagring. 18

19 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLOVNER I KAMP MADE IN DENMARK AS, Spångbergveien 5, 0853 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll, undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; lydledninger; roperter; amperemeter; forsterkere; rørforsterkere; radioforsterkere; jukeboks; apparater for avmagnetisering av magnetbånd; båndopptakere; magnetbånd; betatron; høyttalerkasser; lydarmer for platespillere; hylstre for elektriske kabler; filmkameraer; stativer for lydopptaksinstrumenter; utstyr for visning av kinematografiske filmer; tegnefilmer; akustiske lydhinner og membraner; fotografiapparater; lysbilder; høyttalere; sikringer; platespillere; fordelingspulter; høretelefoner; fluoreserende skjermer; projeksjonsskjermer; senderapparater for elektroniske signaler; anordninger for rengjøring av grammofonplater; lydfilmer; etuier tilpasset for fotografiske apparater og -instrumenter; brilleetuier; filtre for fotografering; frekvensmålere; radioapparater; audio- og videomottakerapparater; hologrammer; identifikasjonshylstere for elektriske ledninger; databehandlingsapparater og -innretninger; interkommunikasjonsapparater; briller; brilleglass; optiske artikler; megafoner; lagringsenheter for datamaskiner; mikrofoner; brilleinnfatninger; datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner; stativer for fotografiapparater; fotografiske søkere; lysmålere; radiotelefonapparater; projeksjonsapparater; telefonapparater; lysende- og mekaniske signalanordninger; lydmålere; safirstifter for platespillere; fjernsynsapparater; hastighetsregulatorer for platespillere; vakuumrør; videobånd; eksponerte filmer; disketter; rensebånd for lydhoder; videospillere; kinematografiske filmer; kontaktlinser; etuier for kontaktlinser; lydtrakter for høyttalere; skuddsikre vester; optiske plater; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; programvarer; lysreguleringsinnretninger; magnetiske databærere; magnetiske omkodere; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; optiske diskett lesere; transistorer; videokameraer; solbriller; videokassetter; videospillkassetter; videoskjerm; sportsbriller; elektroniske publikasjoner; bærbare lydavspillere; koaksialkabler; fiberoptiske kabler; dataspillprogrammer; hodetelefoner; grunnbelastningsanordninger for lysdimmere; walkietalkies; regulatorer for scenebelysnlng; dvd-spiller; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner; bærbare medieavspillere; bærbare datamaskiner. Klasse 16 Papir; papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykktyper, klisjeer; plakater; binders; albumer; bilder; bokstøtter; akvareller; graverte kunstgjenstander; litografiske kunstgjenstander; malerier; blyanter; aviser; tidsskrifter; ringpermer; brikker for ølglass; tegneblokker; papirblokker; brosjyrer; skrivebøker; notatblokker; notisbøker; kataloger; sangbøker; farvelitografi; bøker; tegninger; tegneutstyr; tegneredskaper; skriveutstyr; fotografier; tegnesaker; tegnekullpenner; grafiske reproduksjoner; grafiske trykk; postkort; trykksaker; publikasjoner; håndbøker; brevpapir; tegnepenner; litografier; hefter; lommetørkler av papir; oljetrykk; skrivesaker; fotografiholdere; kulepenner; portretter; innbundne bøker; penner; magasiner; skolemateriell; bokmerker; lykkeønskningskort; skriveblokker; frimerker; almanakker; kalendere; kunngjøringskort; skrivepapirvarer; håndklær av papir; servietter av papir; tegneserier; hilsningskort med musikk; flygeblad; passomslag; skriveredskaper; pengeklype; samlekort; pamfletter. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; badesandaler; badetøfler; strømper; luer; støvler; halvstøvler; skoflikker; arm beskyttere; ermelapper; bukseseler; snørestøvler; halslinninger; korsett; benklær; kalotter; trøyer; undertøy; hetter; belter; sjal; slåbroker; strikkegensere; sokker; strømpebånd; strømpeholdere; skjorter; kortermet skjorte; klær; hatter; hodeplagg; strømpebukser; korseletter; drakter; dresser; konfeksjonsklær; øreklaffer; slips; bukser; yttertøy; hansker; skjerf; vester, frakker; kåper; regntøy; leggvarmere; jerseyklær; skjørt; barnetøy; halvhansker; tøfler; tøysko; stranddresser; strandsko; gensere; pyjamaser; kjoler; tresko; sandaler; truser; bysteholdere; kapper; ytterfrakker; uniformer; jakker; badebukser; badedrakter; badekåper; bandanas; klær av lærimitasjon; skinnklær; maskeradekostymer; t- skjorter; sovemaske; shortsskjørt; ponchoer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fornøyelsesparker; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; artistopptredener; filmstudioer; sirkus; organisering av konkurranser; utleie av sceneutstyr; radiounderholdning; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; undervisning; utleie av lydopptak; utleie av kinematografiske filmer; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; utlån av bøker; utgivelse av bøker; utleie av radioer og fjernsynsapparater; produksjon av radioog fjernsynsprogram; varieteteater; orkestervirksomhet; teateroppsetninger; sceneoppførelser: showoppsetninger; fjernsynsunderholdning; utleie av teaterdekorasjoner; klubbvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; underholdningsinformasjon; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; oppføring av forestillinger; filmfremvisnlng; innspillingsstudioer; utleie av video-spillere; utleie av videobånd; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; filmproduksjon; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; booking av seter for kulturelle arrangementer; organisering av kulturelle arrangement; utleie av lydutstyr; utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; utleie av videokameraer; tekstforfattervirksomhet; redigering av video; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; elektronisk setting; karaoketjenester; komponeringstjenester; nattklubber; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; fotografireportasjer; fotografering; filminnregistrering på videobånd; videofilming; arrangering og ledelse av konserter; layouttjenester, andre enn for reklameformål; produksjon av musikk. 19

20 registrerte varemerker nr 14/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Homeopat MNHL NORSKE HOMEOPATERS LANDSFORBUND, Holmenveien 5 D, 0374 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULRIKSEN CONSULTING, Postboks 60 Nordstrand, 1112 OSLO, Klasse 19 Prefabrikkerte bygninger og bygningsmoduler. Klasse 37 Byggevirksomhet; oppføring av bygninger. Klasse 42 Teknisk konsulentvirksomhet; arkitekttjenester; planlegging og rådgiving vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYLLESTAD BYGG AS, Eidsnesfeltet, 6953 LEIRVIK I SOGN, Klasse 37 Byggeledelse; Konsulentbistand ved byggingstjenester; Byggevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen alor Rogaland A-senter, Postboks 5001 Dusavik, 4084 STAVANGER, Klasse 16 Brosjyre; undervisningsmateriale (ikke apparater). Klasse 41 Instruksjon (opplæring); undervisning; veiledning. Instruksjon (opplæring); undervisning; veiledning og kompetanseutvikling innenfor området arbeidsliv og rus; opplæring, ferdighetstrening og bruk av kompetanseverktøy innen forebygging og tidlig oppdagelse av problematisk rusbruk tilknyttet arbeidsplassen; organisering og ledelse av arbeidsgrupper og seminarer for erfaringsdeling og utvikling. NCH CORPORATION, 2727 Chemsearch Blvd., US- TX75062 IRVING, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 1 Gjødsel, jordforbedringsmiddel, plantevektsregulatorer, brannhemmende preparater, kloakkbehandlingskjemikalier, vannbehandlingskjemikalier, kjemikaler for vannkjølesystemer, kjemikaler for vanntesting, avkalkingsmiddel, galvaniseringspreparater, kjemikaler for sveising, klebemidler, antisklipreparater for gulv, herdere og forseglere for betong og murverk, sammensetninger for issmelting, tjære- og asfaltfjernere, jordhemmere, frostvæske- og kjølevæskepreparater, industrielle og institusjonelle kjemikaler; såper og vaskemidler for industrielle prosesser; avfettingsmiddel, løsemiddel, slippmiddel, fuktfjernere, avskummingsmiddel og antiskummingsmiddel, overflateaktive stoffer, flokkulanter, anti-statiske og anti-tåke preparater; maskinering kjølevæske, metallbehandlere (metal conditioner), glansmiddel og etsemiddel; brennstofftilsetninger og kjemiske tilsetninger; sealere, herdere og poleringsmiddel for gulv, vegger, glass og benkeplater. Klasse 2 Maling, lakk, ferniss, emaljelakk, fargestoffer, blandinger for fargestoffer, metallbeleggingspreparater, 20

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016

PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016 PRODUKT OG PRISOVERSIKT 2016 DESKTOP Backfill* 9 Run of Network 14 3-dagers dekning 18 (180 000 NOK) Premiumpakke 22 24-timers dekning (minimum 4 M visninger) 22 (88 000 NOK) Herrepakke 25 Skreddersydd

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

nr 46/13-2013.11.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 46/13-2013.11.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 46/13-2013.11.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP. Sidsel E. Corneliussen

NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP. Sidsel E. Corneliussen NFOGM temadag 16.mars 2007 IOE BP Sidsel E. Corneliussen IOE: = Integrated Operation Environment = samhandling Agenda Mål og forventninger Nødvendige endringer Status i dag Fremtid Verdier knyttet til

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 09/10-2010.03.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner.

Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner. Nettside utvikling Gdańsk. Nedenfor utvalgte nettbutikk og blogg funksjoner. BLOGG - PUBLISERINGSSYSTEM - OPPRETTELSE AV KATEGORIER OG UNDERKATEGORIER - UTVIKLING AV SIDER OG UNDERSIDER - PORTEFØLJE Utvalg

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Reimplementering av edocs DM hos Kluge

Reimplementering av edocs DM hos Kluge Reimplementering av edocs DM hos Kluge Gunn Kristin Saltvik for Eigil Olsen Om Kluge Tradisjonsrikt advokatfirma med kontor i Stavanger, Oslo og Bergen. 145 medarbeidere, hvorav 110 advokater og advokatfullmektiger

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer