Studenttinget 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2013/2014"

Transkript

1 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 33-13/14 SUPPLERINGSVALG TIL KONTROLLKOMITEEN... 6 SAK: 34-13/14 REGNSKAP FOR SAK: 35-13/14 BUDSJETT FOR SAK: 36-13/14 OPPNEMNING AV JURYMEDLEM TIL STUDENTPRISEN... 9 SAK: 37-13/14 VALG AV DELEGATER TIL LANDSMØTET I NSO SAK: 38-13/14 VALG AV OBSERVATØR/VARA TIL LANDSMØTET SAK: 39-13/14 REVIDERING AV VEDTEKTENE SAK: 40-13/14 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 34 13/ VEDLEGG TIL SAK: 37 13/

2 Sak: 00-13/14 Konstituering Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Styret innstiller Eskild Valsø Lied til ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Eskild Valsø Lied som ordstyrar. Styret innstiller Mona Rossetvik og Karoline Strand til teljekorps. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Mona Rossetvik og Karoline Strand som teljekorps. 2

3 Sak: 01-13/14 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner innkalling og referat 3

4 Sak: 02-13/14 Godkjenning av sakliste og dagsorden Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Forslag til sakliste og dagsorden: Møtestart klokka Sak 00 Konstituering Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste og dagsorden Sak 03 Orienteringar Sak 33 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen Sak 34 Regnskap for Sak 35 Budsjett for Sak 36 Oppnemning av jurymedlem til Studentprisen Pause med mat Sak 37 Valg av delegater til Landsmøtet i NSO Sak 38 Valg av observatør/vara til Landsmøtet Sak 39 Revidering av vedtektene Sak 40 Eventuelt møteslutt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner sakliste og dagsorden 4

5 Sak: 03-13/14 Orienteringar Sakshandsamar: Eskild Valsø Lied Orienteringar frå: - STiV-styret - Høgskulestyret - Andre 5

6 Sak: 33-13/14 Suppleringsvalg til kontrollkomiteen Sakshandsamar: Joanna Antoniak Ifølge vedtektene for Studenttinget i Volda skal det sitte to personer i kontrollkomiteen. Et av medlemmene har valgt å trekke seg da han har reist fra Volda. Vi må derfor holde et suppleringsvalg. Ifølge vedtektene skal kontrollkomiteen gjøre følgende: Generelle vedtak a) Kontrollkomiteen skal syte for at STiV si verksemd følgjer dei gjeldande styringsdokumenta. b) Komiteen skal bestå av to medlemmar som ikkje innehar verv i andre studentpolitiske organ, tilknytta STiV Oppgåver Kontrollkomiteen skal: a) Delta på møta i Studenttinget. b) Føre kontroll med at STiV sine organ følgjer gjeldande styringsdokument og fatta vedtak. c) Sjå til at STiV sine ressursar vert disponert i samsvar med budsjetta. d) Føre kontroll med gjennomføring av val der Studenttinget er valkrets. e) Delta på styremøte minst ein gong i månaden. Som medlem i Kontrollkomiteen har man ikke mulighet til å være med i noen andre råd eller utvalg ved Høgskulen i Volda. Forslag til vedtak: Studenttinget velger ett medlem til Kontrollkomiteen. 6

7 Sak: 34-13/14 Regnskap for 2013 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Dette er oversikten over regnskapet for Bilaget for de enkelte kategoriene ligger i vedlegg 1. De forskjellige postene vil bli forklart nærmere på møtet. Rekneskap for STiV 2013 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Tilbakeført velferdsmidlar kr Totalt kr Utgifter Budsjett Brukt Tilgjengeleg Drift Seminar, kurs o.l kr kr 9 544,42 kr 5 455,58 Møtegjennomføring kr kr ,57 kr 3 638,43 Informasjon/profilering kr kr ,42 kr 6 685,58 Kampanjar kr - kr - kr - Sosialt kr kr ,73 kr ,73 Anna kr kr 6 272,63 kr 3 727,37 Sum kr kr ,77 kr ,23 Støtte Lag/organisasjonar kr kr ,00 kr ,00 Fadderveka kr kr ,00 kr 375,00 Sum kr kr ,00 kr ,00 Totalt kr kr ,77 kr ,23 Resultat Inntekter kr ,00 Utgifter kr ,77 Totalt kr ,23 Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker 7

8 Sak: 35-13/14 Budsjett for 2014 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Vi har sett nøye gjennom postene og på hva midlene har blitt brukt på, og har derfor plassert midler på poster vi vil at Studenttinget i Volda skal prioritere. Styret syns det er viktig at Studenttinget i Volda kommer fram blant studentene og vil derfor fokusere på seminar og kurs, møtegjennomføring, informasjon/profilering. Vi vil også fokusere på sosialt, siden vi syns det er viktig at tinget og styret blir kjent med hverandre utenom de formelle møtene. Lag og organisasjoner ved HVO har muligheten til å søke om velferdsmidler og det er noe styret syns er veldig viktig. Etter å ha sett på hvordan budsjettet ble brukt i 2013 har vi endret midlene til en sum vi mener holder til denne posten. Fadderveka er eid av STiV, vi har derfor satt av litt ekstra midler til disse. Styret syns det er utrolig viktig at nye studenter får et godt første møte med Volda. Forslag til budsjett for 2014 Inntekter Støtte frå HVO kr Støtte frå SfS kr Totalt kr Utgifter Drift Seminar, kurs o.l kr Møtegjennomføring kr Informasjon/profilering kr Sosialt kr Anna kr Totalt kr Støtte Lag/organisasjonar kr Fadderveka kr Totalt kr Sum kr Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar styrets forslag til budsjett for

9 Sak: 36-13/14 Oppnemning av jurymedlem til Studentprisen Sakshandsamar: Silje Helene Vågen Hvert år blir Studentprisen delt ut til nominerte studenter ved Høgskulen i Volda. I vedtektene til studentprisen står følgende: 8 Juryen som skal velje ein vinnar/vinnarar blant dei nominerte, er samansett av leiar og nestleiar i STiV, prorektor og studiesjef ved Høgskulen i Volda, samt ein studentrepresentant frå styret til Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS). Sistnemnde vert oppnemnd av STiV på første studenttingsmøte i vårsemesteret. STiV-styret foreslår Nataniel K. Kristoffersen som studentrepresentant fra SfS-styret, til juryen. Forslag til vedtak: Studenttinget velger Nataniel K. Kristoffersen som studentrepresentant fra SfS-styret, til studentprisjuryen. 9

10 Sak: 37-13/14 Valg av delegater til Landsmøtet i NSO Sakshandsamar: Joanna Antoniak Landsmøtet er NSO sitt øverste organ og her skal alle medlemslag være representert. Antall delegater man får sende blir bestemt utfra antall studenter som har betalt semesteravgift ved medlemsinstitusjonen. Les mer i vedlegg 2. Landsmøtet skal i år være Studenttinget i Volda får sende fire delegater. Forslag til vedtak: Studenttinget velger fire delegater som skal representere Studenttinget i Volda under landsmøtet. 10

11 Sak: 38-13/14 Valg av observatør/vara til Landsmøtet Sakshandsamar: Joanna Antoniak Vi har mulighet til å sende observatører til landsmøtet, men dette blir ikke dekt av NSO. Erfaringer fra i fjor viste at det kan være lurt å ha en person til stede som kan hjelpe delegatene med det som trengs, i tillegg til å kunne steppe inn som vara. Forslag til vedtak: Studenttinget velger en observatør til landsmøtet, som også kan fungere som vara. 11

12 Sak: 39-13/14 Revidering av vedtektene Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Vedtektene skal revideres på første møtet i vårsemesteret. Studenttinget har derfor mulighet til å komme med forslag til endringer, samtidig som styret har satt opp noen endringer på forhånd. Styret vil forklare nærmere sine endringer under møtet. DET ER VIKTIG AT ALLE LESER GJENNOM VEDKTEKTENE OG FORSLAGENE FØR MØTET! Endringsforslag 1: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 2 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Kapittel 2 - Klassetillitsvald Endring/tillegg/strykning Endre betegnelsen «klassetillitsvald» til «tillitsvald.» Denne endringen skal gjøres i hele dokumentet hvor betegnelsen «klassetillitsvald» er brukt. Ny tekst Kapittel 2 - Tillitsvald Vedtak 12

13 Endringsforslag 2: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 2.1 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst 2.1 Generelle vedtak a) Det skal veljast klassetillitsvald og vara i alle klasser som gir 30 studiepoeng eller meir. Endring/tillegg/strykning Endre betegnelsen «klasser» til «studier» Denne endringen skal gjøres i hele dokumentet hvor betegnelsen «klasser» er brukt. Ny tekst 2.1 Generelle vedtak a) Det skal veljast klassetillitsvald og vara i alle studier som gir 30 studiepoeng eller meir. Vedtak 13

14 Endringsforslag 3: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 2.1 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Ingen Endring/tillegg/strykning Ny bokstav: C 2.1 Generelle vedtak c) Tillitsvald har rett på å få attest dersom ein har møtt på minst 3/4 studentråd. Ny tekst 2.1 Generelle vedtak c) Tillitsvald har rett på å få attest dersom ein har møtt på minst 3/4 studentråd. Vedtak 14

15 Endringsforslag 4: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 12.3 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Kapittel 12 - Styredokumentendringar Budsjett Budsjettet er STiV sine retningslinjer for den økonomiske drifta det komande året. Budsjettet skal vedtakast årleg ved første studenttingsmøtet på vårsemesteret og trer i kraft 1.januar det påfølgjande året. Budsjettet skal reviderast på det siste studenttingsmøtet i vårsemesteret. Endring/tillegg/strykning Fjerne: «... det påfølgjande året.» Ny tekst 12.3 Budsjett Budsjettet er STiV sine retningslinjer for den økonomiske drifta det komande året. Budsjettet skal vedtakast årleg ved det første studenttingsmøtet på vårsemesteret og trer i kraft 1.januar. Budsjettet skal reviderast på det siste studenttingsmøtet i vårsemesteret. Vedtak 15

16 Endringsforslag 5: Forslagsstiller: STiV-styret Kapittel: 21.4 Linjenr: Sett kryss under riktig boks ENDRINGSFORSLAG X TILLEGGSFORSLAG STRYKNINGSFORSLAG Opprinnelig tekst Kapittel 21 STiV-styret Valgjennomføring og fristar a) Alle styreverv vert valt på andre møte i vårsemesteret. Endring/tillegg/strykning Endring av valgtidspunkt for styret fra andre møtet i vårsemesteret til siste møtet i vårsemesteret. Ny tekst 21.4 Valgjennomføring og fristar a) Alle styreverv vert valt på siste møtet i vårsemesteret. Vedtak 16

17 Sak: 40-13/14 Eventuelt Sakshandsamar: 17

18 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 34 13/14 Regnskap for 2013 Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Drift Seminar, kurs o.l 13 Berg-Hansen Fly til Oslo for dagsseminar om kjønnsbalanse i helse- og sosialfaglege utdanningar NSO kr 1 467,50 17 Refusjon - Trine V. Kolbustuen flytogbillettar til LM NSO kr 170,00 20* Refusjon - Jonas Østvik Reise i forb. med dagsseminaret om kjønnsbalanse i regi av NSO kr 421,00 20* Refusjon Jonas Østvik Frukt + snacks til delegasjonen på LM kr 328,00 23 NSO Opphald for observatør Trine Vammervold Kolbustuen LM 2013 kr 3 405,00 31 NSO Reise for Trine Vammervold Kolbustuen LM 2013 kr 3 445,92 48 Refusjon: Eunice M'biya Drikke til sjølvforsvarskurs kr 307,00 Sum kr 9 544,42 Møtegjennomføring 3* Studenthuset AS Møtemat tingmøte kr 1 180,00 14 Kiwi Frukt til studentrådmøte kr 182,68 18* Studentsamskipnaden (SfS) Kaffi kr 100,00 21 Kiwi Frukt til styremøte og brus til studenttingmøte april (+fakturagebyr) kr 313,26 27 Kiwi Møtemat studentråd kr 231,65 38 Studenthuset AS Møtemat tingmøte kr 1 380,00 41 Studentsamskipnaden (SfS) Møtemat studentrådsmøte kr 1 794,00 44* Kiwi Brus til studentrådsmøte 29.9 kr 129,70 46 Studenthuset AS Mat og drikke til tingmøte kr 3 405,00 51* Kiwi Snacks til studentrådsmøte kr 239,28 52 Studenthuset AS Mat og drikke til tingmøte kr 1 655,00 57 Studentsamskipnaden (SfS) Kaffi og te til studentrådsmøte kr 751,00 Sum kr ,57 Informasjon/profilering 4 Refusjon Marianne Goksøyr Non Stop til konkurranse kr 74,80 10 kopi av faktura (betalt i basware) Domeneshop Årsavgift voldastudentting.no kr 860,00 11 Refusjon Trine V. Kolbustuen Påskeegg kr 250,00 12 Refusjon Marianne Goksøyr Hettejakker til styret (5 stk) kr 497,50 14 Kiwi Snop til påskeegg (+fakturagebyr) kr 1 258,60 15 Furene Trykk på hettejakker kr 1 406,00 21 Kiwi Vafler til stand kr 242,40 25 (Gosh) Sørlandsreklame AS Bærenett kr 3 613,00 26 Mye Moro AS Tingu pingvinmaskot kr 1 629,00 18

19 28 Notodden trykk og reklame Pennar (1000 stk) og t-skjorter (25 stk) kr 7 240,00 29 Erato AS Nødponcho (1000 stk) (delt på 3) kr 5 416,67 30 domeneshop Domeneregistrering og webhotell stivolda.no kr 425,00 36 Furene AS Logo på veggen kr 1 325,00 37 Refusjon Camilla Jensen Livlig laurdag kr 294,40 39 Kiwi Vafler o.l til stand kr 805,70 40 Markedsmateriell Rollup + banner kr 4 975,00 43 Line R. Holmen Rettigheiter til STiV-logo (lønn) kr 1 500,00 44* Kiwi Vafler o.l til stand kr 886,35 49 Refusjon: Trine V. Kolbustuen Genserar til nye styremedlem og LS-representant kr 746,00 52 Furene AS Trykk på jakker og t-skjorter med trykk kr 4 869,00 Sum kr ,42 Kampanjar Sum kr - Sosialt 14 Kiwi Mat til fest for studenttinget kr 1 015,77 19 Refusjon - Trine V. Kolbustuen Pizza til styrekos kr 410,00 21 Kiwi Snop til styrekos kr 200,50 34 SfS Styrekos kr 120,00 42 Refusjon - Runa Røed Middag for styret og Tuva frå NSO (etter tillitsvaldkurs) kr 704,00 44* Kiwi Taco for styret og faddervekastyret kr 445,06 47 Kiwi Mat til studenttingsfest og snop til studenttingsposane kr 2 355,00 51* Kiwi Diverse til hyttetur med Studenttinget kr 67,30 55 Rema 1000 Mat og diverse til hyttetur med Studenttinget kr 4 544,80 56 Refusjon: Karoline Strand Diverse til hyttetur med Studenttinget kr 267,80 58 Nipehyttene Hyttetur/julebord kr 8 012,50 Sum kr ,73 Anna 1 Refusjon - Mathias Rød Ballar til kanonballturneringa 19. januar kr 298,00 2 Kiwi Frukt til kanonballturneringa 19.jaunar kr 483,84 5 Refusjon Thomas Olsen Minnekort til kamera kr 299,00 6 Refusjon Marianne Goksøyr Gåve til avtroppande styremedlemmar kr 519,60 7 Refusjon Camilla Jensen Gåve til avtroppande leiar kr 60,00 9 Refusjon Alexander Ingulfsen Kaffitraktar til kontoret kr 99,99 22 Olav Standal Tangen Fotografering (lønn) kr 800,00 24 Refusjon Trine V. Kolbustuen Gåve org.kons. kr 693,00 32 Refusjon Mona Rossetvik Div. til kontoret kr 451,20 33 Refusjon Trine V. Kolbustuen Skiltoppheng kr 271,00 35 Refusjon Trine V. Kolbustuen Blomster til faddervekestyret + ting til stand kr 336,60 19

20 37 Refusjon Camilla Jensen Middag til studentprisvinnaren + materiell til maling på kontoret kr 208,90 45 Refusjon: Silje Helene Vågen Blomster til avtroppande styremedlemmar kr 396,00 50 Refusjon Trine V. Kolbustuen Klementiner og julestrømpe til studenttingsmøte kr 461,00 53 Refusjon Trine V. Kolbustuen Gåve kr 239,00 54 Refusjon Mona Rossetvik Stempel kr 236,00 51* Kiwi Kaffi og te til kontoret kr 95,20 Arbeidsavgivaravgift kr 324,30 Sum kr 6 272,63 Totalt kr ,77 Støtte Lag/organisasjonar 1 StudentKRIK kr 4 000,00 2 Student-TV kr 2 179,00 3 Studentsamfunnet i Volda kr 5 000,00 4 Peikestokken kr 5 000,00 5 Animation Volda kr 4 000,00 6 Natura kr 5 000,00 7 Dokfilm kr 5 000,00 8 X2 Ski kr 5 000,00 9 Peikestokken kr 800,00 10 Maifesten kr 2 500,00 11 Amnesty Volda studentgruppe kr 1 500,00 12 Volda Studentradio kr 1 530,00 14 Peikestokken kr 2 000,00 15 VSI kr 5 000,00 16 ISU VOLDA kr 750,00 17 Natura kr 5 000,00 18 VOKS kr 3 000,00 Sum kr ,00 Fadderveka 8 (drift) CHB Studios Utgifter i samband med fadderveka.com kr 1 250,00 16 (drift Eidsnes Design Kjøp av rettigheiter til Buddy-logoen kr 1 500,00 13 Fadderveka støtte kr ,00 30 (drift) domeneshop domeneregistrering og webhotell fadderveka.no kr 425,00 Sum kr ,00 Totalt kr ,00 20

21 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 37 13/14 Valg av delegater til Landsmøtet i NSO Sakshandsamar: Joanna Antoniak INFORMASJON OM NORSK STUDENTORGANISASJON (NSO) OG LANDSMØTET (LM) 2014: OM NSO: NSO er den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter i Norge og består av 44 medlemslag. Organisasjonens øverste organ er landsmøtet hvor alle medlemslagene er representert. Landsstyret er bindeleddet mellom landsmøtet og arbeidsutvalget, og skal sørge for at arbeidsutvalget gjør det landsmøtet vedtar og bestemmer. Arbeidsutvalget (AU) består av seks personer som arbeider på heltid med å fremme studentenes interesser ovenfor politikerne. Dette arbeidet foregår mellom media, høringssvar, lobbymøter med mer. HVA ER LANDSMØTET OG REGIONMØTET (RM)? Landsmøtet er som nevnt NSO sitt øverste organ. Her har alle medlemslagene en representant per påbegynte 1000 studenter som betaler semesteravgift. For Høgskulen i Volda som har i overkant av 3000 studenter vil dette bety at vi har muligheten til å sende fire delegater med alle rettigheter. Dette menes med tale-, forslagsrett- og stemmerett. Det kun de godkjente delegatene på landsmøtet som har stemmerett. Som delegat har man stemmerett og med denne stemmeretten kommer det ansvar for at man gjør gode vurderinger angående hva og hvilke saker man vedtar. LS-representanten for Høgskulen kommer til å gjennomføre flere formøter, i tillegg til Regionmøtet slik delegatene blir tryggere på sin rolle og på sakene. Det er på samme tid viktig at delegatene tar sitt verv seriøst og representerer institusjonen på en anstendig og ordentlig måte. Regionmøtet er et forberedende møte til landsmøtet, hvor delegater og faste observatører er invitert. Sakene for landsmøtet blir her representert og diskutert. Poenget med dette møtet er å gjennomføre et fiktivt landsmøte hvor det vil være gode muligheter for å lære og prøve ut talerstolen. Møtet gir også muligheten til å bli kjent med nye mennesker og danne nettverk. PRAKTISK INFO OM LM OG RM: Landsmøtet avholder i Tønsberg 28. Mars 30. Mars. Det vil bli satt opp felles buss fra Oslo S til Tønsberg og tilbake på søndagen. Regionmøtet avholdes 14. Mars 16. Mars i Trondheim. På Regionsmøtet vil følgende institusjoner være med: Dronning Mauds 21

22 Minne Høgskole, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund og NTNU. Programmet starter tidlig den 15, så delegatene som blir valgt må reise dagen før. Flyreise bestilles gjennom reiseselskapet Via Travel, slik at det ikke skal oppstå noe utlegg. Andre utlegg som transport til og fra flyplass må delegatene selv legge ut for, men blir refundert i etterkant. Fly vil bli bestilt sammen. Delegatene som deltar på landsmøtet får dekket opphold på hotell. HVORFOR STILLE TIL VALG SOM DELEGAT? På landsmøtet får man være med på å prege retningen til NSO politisk og organisatorisk. Hvordan organisasjonen skal prioritere det neste året og hvordan organisasjonen skal være organisert for fremtiden. Å være delegat på landsmøtet er både spennende, men også utrolig lærerikt. Man får en større innsikt i NSO og studentpolitikk generelt. Man får muligheten for å bli kjent med organisasjonen, alle de ulike institusjonene og bygge et videre nettverk. 22

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer