Kvalitetsarbeid og kvalitetssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsarbeid og kvalitetssystem"

Transkript

1 Kvalitetsarbeid og kvalitetssystem Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 11. mars 2010 Trond Wincentsen, Partner - Implement Consulting Group

2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (utdrag) 2

3 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Prosessorientering i praksis, inkl. snakkis II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 3

4 Sentrale fakta, fokus og ambisjoner Fakta Stiftet i 1996 I dag 220 medarbeidere, herav 200 konsulenter Bistår skandinaviske private og offentlige virksomheter via kontorer i København, Oslo/Bergen og Stockholm Ledende i Skandinavia innen for implementering av forandringer Ca. 10% av omsetningen kommer fra oppgaver utenfor Danmark Fokus og ambisjoner Ord, som ikke fører til handling, er verdiløse Vårt fokus er å hjelpe våre kunder med å planlegge og implementere den best mulige løsning. En løsning er først en løsning, når den er implementert og har skapt den ønskede effekt. Vår ambisjon er å være de beste til å skape verdi Vi vil være kjent som de mest verdiskapende konsulenter i Skandinavia og dermed et praktisk alternativ til de ledende globale konsulenthus og mindre lokale aktører. 4

5 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Prosessorientering i praksis, inkl. snakkis II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 5

6 Utviklingstrekk Kvalitet Kvalitetssikring Utviklingsnivå Helhetlig virksomhetstyring/ lærende organisasjoner, prosessledelse TQM QA Totalkvalitetsledelse QC Statistisk kvalitetskontroll I Inspeksjon År 6

7 8 prinsipper for kvalitetsledelse/kvalitetsstyring 1 Kundefokus 2 Lederskap 3 Medarbeidernes engasjement 4 Prosessorientering 5 Systemorientert ledelse 6 Kontinuerlig forbedring 7 Faktabaserte beslutninger 8 Partnerskap med leverandørene rene (Kilde: ISO 9004:2000 Kvalitetsledelse) 7

8 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Prosessorientering i praksis, inkl. snakkis II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 8

9 Noen sentrale metoder - verktøykassen ISO-standarder PDCA, klassiske kvalitetsforbedringsteknikker og måling LEAN / Six Sigma EFQM/CAF Prosesser; kartlegging, forbedring, redesign (BPR) 9

10 Helhetlig tilnærming Fagspesifikk kunnskap Fag Spesialitet Verdier/profesjonsetikk Forbedringskunnskap System Variasjon Endringspsykologi Erfaringslæring + Tradisjonell forbedring Kontinuerlig forbedring av tjenestene Etter Batalden og Stoltz,

11 Standarder ISO er forkortelse for International Standardisation Organisation 9000 er serienummeret på flere standarder som omhandler kvalitetssystemer Standarden brukes globalt Standarden oppdateres og vedlikeholdes av en internasjonal komité der Norge er representert 11

12 12

13 Standarder for styringssystemer Kvalitet (ISO 9000-familien) Miljø (ISO serien) Arbeidsmiljø (BS-OHSAS 18001) Risiko (ISO serien, kommer) Systemrevisjoner (ISO 19011) Samsvarsvurdering (ISO/IEC serien) Næringsmidler (ISO serien) IT-sikkerhet (ISO 27001) IT-governance (ISO 38500) Helse (flere) Energi (EN 16001, kommer) Samfunnsansvar (ISO 26000, kommer 2010) Veitrafikksikkerhet (ISO 39001, kommer 2011) (Kilde : Norsk standard) 13

14 Kvalitetskostnader Tradisjonell Moderne Forebygg & Planlegging Kontroll Feil retting Forebygg Kontroll Feilretting 14

15 ISO-sertifisering Sertifisering innebærer å få en uavhengig tredjepart til å evaluere virksomheten opp mot en nasjonal eller internasjonal standard. Sertifisering av kvalitetssystemer skjer etter den internasjonalt anerkjente NS- EN ISO Et ISO 9001-sertifikat viser at ditt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Et sertifikat for kvalitetssystemet gir kunder / samarbeidspartnere / oppdragsgivere en trygghet for at virksomheten er i stand til å levere varer og tjenester som avtalt

16 16

17 ISOs nye prosessmodell KONTINUERLIG FORBEDRING AV KVALITETSSYSTEMET Ledelsens ansvar K U N D E Krav Ressursstyring Tilførsel Realisering av produkt Måling, analyse, forbedring Resultater Produkt/ tjeneste Tilfredshet K U N D E 17 Kilde: ISO/DIS 9004:2000, egen bearbeiding 17

18 Styring og måling - indikatorer Måling motiverer endring og styrer atferd Whats get measured... gets done! Måling mobiliserer energi og fokus If You can t measure it, you can t manage it Act on fact 18

19 Resultat-/effektkjeden Utfordring: hvordan måle BHTs bidrag ift. samfunnsoppdra get? Aktiviteter Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter INNENFOR VIRKSOMHETEN I GRENSELAND UTENFOR VIRKSOMHETEN VI HAR KONTROLL VI KAN PÅVIRKE DIREKTE VI KAN PÅVIRKE INDIREKTE (Kilde: Veileder resultatmåling, Senter for Statlig Økonomistyring, 2006) 19

20 20

21 Styringssløyfe yfe for forbedring etter Demings PDCA-prinsipp prinsipp: Act: Iverksett tiltak for å forbedre prosessenes ytelser Check: Overvåk k og mål m prosesser og produkter mot policy, mål m l og krav og analyser og vurder resultatene Act Check Plan Do Plan: Fastlegg mål m l og prosesser som er nødvendige for å nå målene iht. krav og policy Do: Gjennomfør prosessene slik som planlagt 21

22 Verktøykasse for kontinuerlig forbedring Problemløsningsmetode: Identifisere problem Sette mål Samle data Identifisere årsaker Finne og velge løsninger Teste løsninger Evaluere resultatet Handle / lære Mer info.om klassiske kvalitetsverktøy: oder_verktoy/metode_for_kvali tetsutvikling/ (Verktøykasse for kont. forbedring,

23 Please Don t Change Anything Plan but no goals, please! Do 23

24 Kultur for kontinuerlig forbedring streben etter Excellence Lean ledelse: Hvordan etablere en kultur for kontinuerlige forbedringer, hvor medarbeidernes kreativitet og energi utnyttes ved hjelp av tilretteleggende ledelse og inspirerende metoder og verktøy? Eksponent for kontinuerlig forbedring En Leanprosess er å betrakte som en arbeidsprosess, hvor siktemålet er å optimalisere alle aktiviteter som har betydning for kunden/brukeren 24 24

25 Lean-eksempler Korte tavlemøter - det viktigste verktøyet for kontinuerlig forbedring på gruppenivå Bruk av Post-it gir involvering, synlighet og kreativitet. Medarbeiderne er eksperter på eget arbeid, lykkes ikke uten deres brede involvering Stående medarbeidere på det ukentlige Kaizen-møte En medarbeider er tavlefører Lederen deltar aktivt * Kaizen: Japansk ord sammensatt av kai og zen. Sammensatt betyr Kaizen kontinuerlige forbedringer. 25

26 Verdikjede/ verdistrømanalyse Fokus på / fjerne de aktiviteter, som ikke skaper verdi* ( sløsing ) EFFEKTIV TID VENTING, KØER, ETC. VENTELISTE VENTELISTE FØRSTE KONTAKT PRIMÆRLEGE VURDERING AV SØKNAD OG INNKALLING POLIKLINISKE PRØVER POLIKLINISK UTREDNING(ER) INNLEGGELSE POLIKLINISKE KONTROLL(er) Sykmeldt *Verdiskapning: De aktiviteter som kunden reelt ønsker å betale for Sykmeldt DAGBEHANDLING KONTROLL(er) PRIMÆRLEGE 26

27 Hva har andre opnådd med Lean? Eksempler fra gjennomførte Lean-prosjekter i administrasjon og service 30% økt produktivitet dvs. 30% flere ekspedisjoner pr. måned pr. medarbeider Nedgang av antallet av verserende saker med 85% - bunkene er vekk Saksbehandlingstiden er redusert med over 100 dager nye saker behandles ca. 8 ganger hurtigere enn tidligere 81% av medarbeiderne har opnådd større trivsel 89% av medarbeiderne føler seg mindre stresset enn for et halvt år siden 100% av medarbeiderne føler de har fått mer innflytelse på utviklingen av saksgang. => Organisasjonene arbeider videre med Lean Bunker Saksbehandlingstider Produktivitet Trivsel 27 27

28 EFQM en kort introduksjon The EFQM Excellence Model is a registered Trademark 28

29 Sammenheng resultat - virkemidler Hvilke virkemidler må vi forbedre for å få bedre resultater? Hva vil vi oppnå med våre virkemidler? Hvilke virkemidler fører til hvilke resultater? VIRKEMIDLER RESULTATER Hvor gode er våre resultater? Måler vi på de riktige resultater? 29

30 Kvalitetsmodell for offentlig sektor 30

31 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Case Kokstad Bedriftsthelsetjeneste EFQM.ppt Prosessorientering i praksis, inkl. snakkis II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 31

32 Prosessperspektivet All resultatforbedring må gå via PROSESSER 32

33 Gode prosesser betyr effektivitet og fornøyde kunder. Dårlige prosesser betyr derimot 33

34 Prosessperspektivet Def.: En prosess er en rekke sammenhengende aktiviteter som fører frem til et klart definert resultat, og som bidrar til å skape en opplevd verdi for mottaker Fra hierarki... til... Prosessorientering (Prosessen går på tvers av organisatoriske enheter og synliggjør verdiskapning og arbeidsflyt i en organisasjon) 34

35 Hvorfor prosessorientering? Leksikon på 12 bind Hvert leksikon er 4 cm bredt + 0,5 cm innbinding/ omslag En bokorm gnager seg fra siste side i bind 1 til første side i bind 3 Hvor lang distanse har bokormen tilbakelagt? 35

36 Visualisering If If I I can't can't picture picture it, it, I I can't can't understand understand it it Albert Albert Einstein Einstein "I'm sorry this letter is so long, I didn't have time to make it shorter." George Bernard Shaw 36

37 På overordnet nivå kan en virksomhet beskrives ved hjelp av en verdikjede eller prosesskart Styrings- og ledelsesprosesser Eierkrav/ Kundebehov K J E R N E P R O S E S S E R Tjeneste/ produkt RESULTATER Kundetilfredshet Støtteprosesser Verktøy 37

38 Integrering av de forskjellige krav (compliance( compliance) Etter at prosesskartlegging er gjennomført må det sørges for at prosessene opereres slik at de tilfredsstiller alle krav i forhold til kvalitet, miljø, HMS, sikkerhet m.m. ISO 9001 Lover og forskrifter HMS K Ledelsesprosesser K u n Utvikling Kritiske prosesser Innkjøp Produksjon Overlevering u n d d e Støtteprosesser Verktøy og metoder e ISO Bedriftens egne krav 38 (Kilde: NFKL/Eurokompetanse)

39 Elektronisk fakturahåndtering Tradisjonell - eksempel fakturahåndtering prosesseffektivisering Leverandør Dataavd Bestiller Handläggare Gruppsjef Sektionssjef Internpost Innkjøpsavd Økonomiavd Postgiro Bestilling Post Exp. best Exp. order Tar imot vare 42 kr 79 kr Tar emot faktura Kopierar Arkiverar Attest 40 kr Attest 2 kr 1 kr Post Post 54 kr 28 kr Post 435 kr 71 kr 2 kr 1kr Post 37 kr 60 kr Efterbeh. faktura Bet. kontr. 60 kr 14 kr Betaling Datafil Koll utdrag 15 kr Arkivering Betaler Ankomsthantering Sakgranskar Kontoutdrag Send vare Faktura Mottar betaling 39

40 Litteratur / nyttige linker Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter, Asbjørn Aune, Gyldendal akademisk Kvalitetsforbedring som håndverk, Bjarne Berg Wig, NFK Kvalitet: Ideer og metoder. Jostein Lillestøl, Fagbokforlaget utvikling/1103 Veileder for bruk av ISO 9001 i helsesektoren EFQM: Caf, 40

41 Spørsmål / kommentarer? 41

42 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Prosessorientering i praksis Pause Praktisk snakkis enkel prosessmodellering II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 42

43 S n a k k i s Praktisk øvelse : Prosessmodellering Ta utgangspunkt i en prosess du kjenner fra eget / daglig arbeid. Alternativ: Rekruttere medarbeidere Tegn forslag til flytskjema Hvilke (del)prosesser og aktiviteter består denne av? Beskriv gjerne på flere nivåer. Anvend standard symboler for prosessmodellering. Enkel demo m /2c8 43

44 e vanligste symboler ved prosessmodellering Prosess Aktivitet Rekkefølge flyt Input/start/trigger Output/resultat/grensesnitt Beslutningspunkt / behandlingsregel Rolle Krav / behov 44

45 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Prosessorientering i praksis, inkl. snakkis II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 45

46 Hva er et kvalitetssystem? Innhold og omfang. Et system for kvalitetsstyring viser hvordan en virksomhet kan styre sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere produkter som tilfredsstiller krav, for eksempel kundens krav til kvalitet. (Kilde: Norsk standard) Jfr. NS-EN ISO 9000:2006: Systemer for kvalitetsstyring. Prinsipper og terminologi Et kvalitetssystem består av en rekke prosedyrer/rutiner som beskriver hvordan man utfører ulike oppgaver i BHT. Må omfatte dokumentert opplegg for oppfølging, revisjon og avvikshåndtering, samt policy, organisasjon, ansvar og plikter, målsettinger, beskrivelse av BHT, relevant lovverk mv. BHTs målsetning og kvalitetspolitikk Tjenester som BHT utfører for virksomheten, f.eks. sykefraværoppfølging, arbeidsmiljøkartl. mv. Eget HMS-arbeid! Kompetanseutvikling Omfang og form på KS må tilpasses BHTS størrelse, organisasjon og oppgaver. (Kilde: Kvalitetssikringssystem (KS) i BHT) 46

47 47

48 NS-EN ISO 9001:2008: Systemer for kvalitetsstyring. Kravpunktene er delt inn i 5 hovedområder Kravene må oversettes og tilpasses 48

49 Innhold I: Systematisk kvalitetsarbeid - hovedprinsipper og sentrale metoder Innledning kort presentasjon Hovedprinsipper Sentrale metoder Case eksempel: Kvalitetsreisen i Kokstad BHT Prosessorientering i praksis, inkl. snakkis II: Et kvalitetssystem for BHT - hvilke elementer bør være med? Kvalitetssystem omfang og krav Case eksempel: ISO-basert kvalitetssystem i AktiMed Oppsummering 49

50 Fakta - AktiMed AktiMed er en aktiv medspiller for et bedre arbeidsmiljø, og tilbyr en helhetlig bedriftshelseløsning som tilpasses den enkelte bedrift. Selskapet ble stiftet i 2001,og betjener i dag ca 220 virksomheter med til sammen ansatte. Kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Levanger og Bodø Medarbeidere omfatter leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, pedagoger og psykologer.. 50

51 Dokumentstruktur Utdrag fra Kvalitetshåndbok Overordnede styrende dokumenter Kvalitetshåndbok Prosess og prosedyrebeskrivelser Detaljert dokumentasjon, maler, sjekklister mv 51

52 Overordnet prosessmodell Foreløpig Styrings- og ledelsesprosesser Kundebehov Salg og Kundebehandling Produktutvikling og Kunnskapsstyring Produksjon og Leveranser Kundetilfredshet Støtteprosesser Verktøy 52

53 Metode/tilnærming Hvorfor, Hva, Hvordan og Hvem Identifisere interessentenes krav og behov Kartlegge virksomhetens prosesser Tydeliggjøre ansvar og roller 53

54 Bryte ned og knytte til dokumenter Styrings- og ledelsesprosesser Salg og Kundebehandling Kundebehov Produktutvikling og Kunnskapsstyring Produksjon og Leveranser Kundetilfredshet Støtteprosesser Verktøy Nivå 1 Nivå 2 54

55 Styrings- og ledelsesprosesser Bryte ned og knytte til dokumenter (2) Kundebehov Salg og Kundebehandling Produktutvikling og Kunnskapsstyring Produksjon og Leveranser Nivå 1 Støtteprosesser Verktøy 55

56 56

57 57

58 Compliance 58

59 Sagt om kvalitetssystem.. Et kvalitetssystem er bygget med teknikk og gjennomføres med kultur Small is beautiful 59

60 60

61 Takk for oppmerksomheten! Trond Wincentsen Bedriftsrådgiver / Partner Tel: Adr: Kong Olavs Vs plass 4, Bergen 61

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring

Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hjelp vi skal i gang med prosesstyring Hvordan komme i gang med prosessorientering Trond Bendiksen Director, Deloitte Consulting Bergen Bibliografi - eksempler -2- Agenda Prosess. Grunnbegreper Prosessmodenhet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer