Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Informasjon om Rørlegger Sentralen AS. Våre rørleggere og servicebiler. Våre rørleggermestere. Kvalitet og Fornøydgaranti"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse For at du skal føle deg trygg på at du velger riktig samarbeidspartner har vi laget dokumenter som bekrefter vår seriøsitet. På de neste sidene finner du informasjon om følgende: Informasjon om Rørlegger Sentralen AS Våre rørleggere og servicebiler Våre rørleggermestere Kvalitet og Fornøydgaranti Referanser Faktura eksempel Standard salgs- og leveringsbetingelser Bransjeorganisasjon NRL NRLs Dokumentasjon, drift og vedlikeholds instruks DDV NRL Skikkeligrørlegger.no Sentral godkjenning - Godkjent for ansvarsrett Godkjent BVN bedrift (våtroms normen) Skatteattest Forsikringsbevis Gaselle bedrift fra Dagens Næringsliv Kontakt oss

3 Informasjon om Rørlegger Sentralen AS Vi er nå på plass i nye, lyse og trivelige lokaler i Brobekkveien 40. Vi fortsetter med samme grad av høy service. Alle ansatte gleder seg over å være på plass og ønsker alle kunder velkommen til å ta en tur innom.

4 Informasjon om Rørlegger Sentralen AS Ved å benytte Rørlegger Sentralen AS velger du en seriøs, innovativ og markedsorientert rørleggerbedrift som har som målsetning å levere "Service og Kvalitet til Avtalt tid!" Vårt arbeid skal være fundamentert på solid fagkunnskap, omtanke og respekt. Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 21 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget. Rørlegger Sentralen AS er en mesterbedrift og innehar sentral godkjenning. Vi er godkjent våtroms bedrift av FFV (Fagrådet for våtrom) i henhold til BVN (Bygge bransjens våtroms norm), samt medlem av NOVAP (Norsk varmepumpeforening). Rørlegger Sentralen AS er medlem av NRL- (Norske Rørleggerbedrifters Landsforening. Vi leverer i all hovedsak alle tjenester innen rørservice, VVS arbeid, rehabilitering og nyinstallasjoner. Vi kan bistå med renovasjon, samt graving av vannog avløpsledninger. Rørlegger Sentralen AS har samarbeidsavtaler med utvalgte firma som tømrer, mur og flis, og elektriker o.l., slik at vi kan fremstå som totalleverandør for våre kunder. Vi påtar oss prosjektledelse og gjennomfører totalrehabilitering innenfor alle håndverksgrupper. Besøk vår hjemmeside for mer informasjon. Her kan du også finne ulike linker til produkter og våre leverandører.

5 Informasjon om Rørlegger Sentralen AS Rammeavtaler Vi har i dag en stor portefølje av rammeavtale kunder som har følgende fordeler hos oss. Mange bedrifter reklamerer med rørleggervakt døgnvakt hjelp hele døgnet, men det viser seg at det ikke alltid er hjelp og få. Rabatterte priser på rørlegger og VVS-materiell Prioritering av oppdrag og raskt oppmøte (foran ikkeavtalekunder ) VIP-telefonnummer Ett fast kontaktpunkt å forholde seg til, med høy tilgjengelighet En solid og profesjonell partner som kjenner VVSanlegget og rutinene i bygningen 24t Døgnvakt Vi har høy beredskap og garanterer at våre rørleggere svarer når du ringer. Vi har mange rørleggere, og ved økt behov har vi flere på vakt. Ved utrykning på døgnvakt vil du bli prioritert til å få hjelp neste virkedag. VVS-inspeksjon Mange av våre kunder oppdager ofte uforutsette hendelser i sine rørsystemer. Ved å utføre en visuell VVS-inspeksjon kan problemer med dårlige rør, kraner, varmtvanns beredere, osv. oppdages på et tidlig tidspunkt.

6 Våre rørleggere og servicebiler Alle våre servicerørleggere er kvalifisert med fagbrev, våtromskurs, kurs i varmearbeider, og sammen med teknisk leder får alle ansatte grundig oppdatering i nye forskrifter. Dette gjør at vi står godt rustet til å møte morgendagens regelverk allerede i dag. Gode sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter, og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette internkontroll og HMS (systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) egentlig dreier seg om. Noen som følger opp, også hvis noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. Alle våre ansatte har egen HMS perm i bilen, slik at hver enkelt rørlegger kjenner til hva som skal gjøres hvis en skade skulle oppstå. Med kontinuerlig oppfølging internt og sammen med bedriftshelsetjeneste, sørger vi for at vi til enhver tid har friske og motiverte rørleggere på jobb. Med ca forskjellige deler i vårt yrke prøver vi å utruste våre servicebiler med de fleste kurante delene som benyttes oftest. Innimellom trenger vi allikevel å hente deler hos grossist og med kort avstand til de fleste uansett hvor i byen vi jobber vil du som kunde i de fleste tilfellene kunne få gjort jobben ferdig da våre grossister stort sett har deler på lager.

7 Våre rørleggermestere Arbeidet med mester brevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. Formålet med ordningen er å: ivareta forbrukernes interesser sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene sikre etablering og sunn drift av bedriftene Les mer på

8 Kvalitet- og Fornøydgaranti Rørlegger Sentralen AS garanterer å alltid utføre fagmessig korrekt arbeid til avtalt tid. Dette tør vi å garantere på grunn av vår unike bedriftskultur, som blant annet består av felles frokost hver dag, hvor kvalitet, yrkesstolthet og kundefokus, i tillegg til en sunn start på dagen, er tema fra klokken 07:30-08:00. Hva innebærer vår Kvalitet- og Fornøydgaranti? Vi garanterer at alt vårt arbeid blir fagmessig korrekt utført i henhold til teknisk forskrift og gjeldende sanitærreglement. Ved eventuelle feil eller mangler på utført arbeid eller materiell, vil vi umiddelbart og innen rimelig tid rette opp i dette. Hvis vår oppretting ikke står til våre kunders forventning og som avtalt, gir vi inntil 10% rabatt på utført arbeid! Ønsker du deg en håndverker som kommer når han skal? Rørlegger Sentralen AS har som et av sine fremste mål og alltid møte til avtalt tid. I den forbindelse har vi innført en garanti til alle våre kunder, som ivaretar dette. Skulle vi ikke overholde vårt løfte, spanderer vi vårt frammøte hos deg. Vår garanti til deg som kunde går ut på følgende; Ved alle oppdrag hvor det er avtalt dato og klokkeslett, og hvor vi ikke møter pluss/minus 1 time i forhold til avtalt tidspunkt, vil du få vårt frammøte kostnadsfritt. Det vil si at du ikke faktureres for vårt frammøte. Dette gjelder alle oppdrag såfremt ikke en ny avtale om frammøte er gjort senest 1 time før opprinnelig oppdrag var avtalt. Ny garanti gjelder da selvfølgelig i forhold til nytt avtaletidspunkt.

9 Referanser Her følger et lite utvalg av tilbakemeldinger fra noen av våre faste kunder. For flere referanser se vår hjemmeside.

10 Våre fakturaer er spesifisert i detalj slik at du som kunde kan se eksakt hva som er levert og utført. Faktura eksempel

11 Standard salgs- og leveringsbetingelser Side 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Rørleggersentralen AS, heretter kalt RS AS [v.14] 1. Praktiske forhold Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RS AS, med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg eller avvik fra disse alminnelige betingelser må avtales skriftlig og medtas i avtalen. Definisjoner. Oppdrag/ordre betyr avtale (herunder akseptert tilbud) om leveranse av utstyr og tjenester, eller annen ytelse. Overtagelsesforretning utløser oppheving av dagbøter og risikoen for utført arbeid overføres til kunde. Møtereferat og lignende. Partene må snarest mulig lese møtereferat eller tilsvarende dokumentasjon og melde fra om feil, misforståelser og lignende. Unnlatelse av å gi slik melding, regnes som aksept. Oppgave over fremdrift. Partene avtaler hvordan rapportering skal skje. Dersom ikke noe er avtalt, kan kunden kreve at RS AS innen fem arbeidsdager leverer rapport om arbeidets fremdrift. Eget bidrag. Kostnader i forbindelse med tidsbruk og annet, internt hos kunden eller noen kunden svarer for, som påløper i forbindelse med arbeidet, omfattes ikke av avtalen. 2. RS AS forpliktelser RS AS skal levere utstyr og tjenester i henhold til inngått avtale, og framdriftsplan hvor dette er avtalt. RS AS er ansvarlig for nødvendige godkjenninger for det arbeid som RS AS skal utføre. RS AS vil sammen med sine samarbeidspartnere utføre alt arbeid iht. akseptert tilbud. Eventuelle tilleggsarbeider skal varsles skriftlig av RS AS og vil ikke påbegynnes før skriftlig aksept fra kunde foreligger. Unntatt er tilleggsarbeid etter hvtjl. 9 (3). 3. Kundens og annen medvirkning For å holde tidsplanen, skal følgende gjelde der annet ikke er avtalt: RS AS må gis fri og ryddet tilgang til arbeidsstedet iht. avtalt framdrift. Eventuelle nøkler må utleveres til utførende rørlegger ved oppstart. Ved endringer på framdrift og derved tilgang må RS AS varsles skriftlig senest 3 dager før RS AS skal utføre arbeid som ønskes endret. RS AS kan tilleggs fakturere for ventetid hvis varslingsfristen ikke er overholdt. Endringer eller tillegg på avtalt leveranse skal godkjennes av RS AS. Hvis kunden fremsetter ønske om endring eller et tillegg i forhold til avtalen ( endring ), eller endring bør skje av andre grunner, skal denne endringsprosedyren følges, dersom annet ikke er avtalt: Endringsønske kommuniseres fra kunden eller oppstår hos RS AS. Dersom endringen kan gjennomføres, sender RS AS en endringsanmodning til kunden som skal inneholde minimum: a) en angivelse (beskrivelse) av endringen b) endringens virkning på fremdriften eller ferdigtidspunkt c) endringens virkning på prisen, og frist for svar På grunnlag av endringsanmodningen avgjør kunden om han vil ha endringen. Undertegnet endringsskjema hvor det angis om kunden har akseptert eller avslått endringen sendes RS AS innen svarfristen. Dersom kunden forlanger endring på annen måte og RS AS gjennomfører endringen, skal kunden betale for endringen etter RS AS sine gjeldende priser. Bestemmelsen gir ikke noen av partene krav på å få gjennomført en endring. Når RS AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står ansvarlig for rørarbeidet, skal kunden senest 1 uke før arbeidet starter avtale framdrift og tidspunkter for når RS AS skal utføre sitt arbeid. Endringer iht. denne framdriften skal varsles og håndteres som beskrevet over. Kunden forplikter seg til å undertegne en overtagelseserklæring etter at arbeidet er overlevert av RS AS til kunden. 4. Prisforutsetninger Servicearbeider utføres normalt etter medgått tid og materiell iht. gjeldende prisliste, som foreligger på vår hjemmeside. Alle avtalte arbeider forutsetter at tilstøtende rør og deler tåler påkjenningen av vårt arbeide. Eventuelle lekkasjer som måtte oppstå under- og/eller i etterkant på tilstøtende rør og deler skyldes normalt elde og at røranlegget er mangelfullt vedlikeholdt. Reparasjon av slike lekkasjer kommer i tillegg og vi anbefaler de gamle rørene utskiftet som et nytt uavhengig oppdrag. Dette gjelder såfremt rørlegger ikke har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med allerede avtalt arbeide. For tilbudsarbeider gjelder den i tilbudet fastsatte pris under følgende forutsetninger, med mindre annet er skriftlig avtalt: Akseptert tilbud og eller ordrebekreftelse er signert og returnert til vårt kontor før oppstart. Bestemmelsene i denne avtalen følges. Kunden oppfyller alle sine plikter i følge avtalen og avtalens betingelser. Nødvendig tilgang, forberedelser og annen medvirkning er på plass til avtalt tid i de tilfellene kunden skal bidra med dette. Når RS AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står ansvarlig for rørarbeidet skal kunden tilrettelegge og koordinere de forskjellige aktører for å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med avtalt framdrift og spesifikasjon. Eventuell ventetid som oppstår som ikke skyldes RS AS, vil bli tilleggs fakturert iht. RS AS sine gjeldende satser. Oppstart skjer iht. avtalt framdrift. Dersom det etter inngåelsen av avtalen blir vedtatt økninger i offentlige skatter og avgifter som innvirker på kontraktssummen, skal dette belastes kunden.

12 Standard salgs- og leveringsbetingelser Side 2 Salgs- og leveringsbetingelser for Rørleggersentralen AS, heretter kalt RS AS [v.14] Tilbudsprisen er basert på kundens spesifikasjoner og omfatter det som er beskrevet i tilbudet. Alt materiell leveres av godkjent kvalitet, og arbeidet utføres håndverksmessig etter gjeldende reglement og fag norm. Det er ikke medregnet noen form for bygningsmessige eller elektriske arbeider utenom det som er beskrevet i tilbudet. Tilleggsarbeid som oppstår pga. ukjente hindringer vil bli tilleggsfakturert iht. gjeldende time- og materiellpriser. Eventuell anmeldelse og offentlige gebyrer er ikke medregnet med mindre annet er skriftlig avtalt. Utstyr levert av kunden monteres ikke, uten at dette er skriftlig avtalt p.g.a. vårt garantiansvar. RS AS fakturerer a-konto iht. leverte varer og produserte tjenester. RS AS kan benytte lærlinger under oppfølging av faglig ansvarlig rørlegger hvis arbeidets art tillater dette. 5. Ikke inkludert Følgende omfattes ikke av våre tilbud med mindre annet er skriftlig avtalt: Bortkjøring av søppel Tildekking av gulv/dører for å begrense støv og smuss. Eventuelle kostnader til reise- og overnatting. Nedvasking under- og etter avsluttet arbeid. 6. Mangler, forsinkelse, mm. Mangler mm.. Mangel foreligger dersom leveransen fraviker fra det som er avtalt (spesifisert) og dette kommer av forhold RS AS har ansvaret for. RS AS har rett og plikt til å utbedre mangler innen rimelig tid fra overlevering. Dersom mangelen ikke er rettet innen rimelig tid har kunden krav på prisavslag jfr. håndverkertjenesteloven 25. RS AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som kunden er ansvarlig for. Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtagelsesforretningens avslutning melder fra om mangelen, som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføring av overtagelsesforretning. Dersom overtagelsesforretning er gjennomført eller leveransen er tatt i bruk kan ikke mangelen utløse dagbot. Forsinkelser. Forsinkelse foreligger dersom leveransen leveres senere enn avtalt dato for levering, og skyldes forhold RS AS er ansvarlig for etter avtalen. Begge parter skal varsle den annen part dersom parten er forsinket, eller forventer å bli forsinket. Hvis leveransen er forsinket kan kunden kreve å få opplyst skriftlig om årsaken til forsinkelsen og når levering kan forventes. Kunden kan ved forsinkelse kreve dagbot med 0,1% av oppdragsverdien pr. virkedag for den enkelte del av leveransen som er forsinket. Dagboten kan ikke overstige 10% av den enkelte oppdragsverdi i leveransen. I dagbotperioden kan ikke annen erstatning kreves eller avtalen heves. Er leveransen ikke levert innen utløpet av dagbotperioden skal avtalebruddet anses å være vesentlig. Dersom forsinkelse som ikke skyldes RS AS overstiger 3 måneder, har RS AS rett til å kansellere oppdraget, slik at eventuell ny avtale inngås eller at sluttoppgjør for utført arbeid foretas etter medgått tid og materiell. Reklamasjon. Begge parter skal uten ugrunnet opphold, og innen rimelig tid, melde fra skriftlig til den annen, dersom leveransen ikke er i samsvar med avtalen. Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 5 år etter overtagelse eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt i bruk. Reklamasjon av et produkt som viser seg å være ubegrunnet, pga. manglende service, feil bruk/håndtering eller lignende vil bli belastet i henhold til RSAS sine gjeldende servicesatser, dette i de tilfeller hvor leverandøren av en eller annen saklig grunn avslår garanti på produktet. Tid medgått for håndtering av reklamasjoner som er ubegrunnet, eller viser seg å ikke være en reklamasjon vil bli belastet. Levering. Standard levering er fritt levert iht. avtale. For utstyr og materiell levert direkte kommer frakt i tillegg hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Leveransen anses som levert på det tidligste av følgende tidspunkt, dersom annet ikke er særlig avtalt: Leveransen er stilt til kundens disposisjon (for eksempel gitt tilgang til leveransen), Kunden har tatt løsningen i bruk, eller Overlevering til kunden er skjedd. Erstatning. RS AS er ikke ansvarlig for tap som følge av mangel eller forsinkelse. Dette gjelder ikke dersom tapet skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig avtalebrudd. Partene har i intet tilfelle ansvar for indirekte tap, herunder, datatap, driftstap, rentetap, tapt fortjeneste, tap hos tredjeperson eller andre økonomiske konsekvenstap. Eventuelt utbetalt dagbot kommer til fradrag i erstatningen. Hevning. RS AS har med 24 timers varsel rett til å stanse utførelsen dersom kunden misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Ved stansing har RS AS krav på tilleggsvederlag, frist forlengelse, til å kreve utstyret tilbakelevert og til å kreve alle omkostninger dekket av kunden, med mindre det stilles betryggende sikkerhet for betaling av kjøpesummen eller gjenstående delbetalinger. Foreligger vesentlig avtalebrudd, kan avtalen heves med 10 dagers skriftlig varsel. Avhjelpes avtalebruddet innen denne tid, bortfaller hevingsretten. Force majeure. Dersom det inntrer et forhold utenfor en parts kontroll som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått og som han ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av, suspenderes partenes plikter så lenger forholdet varer.

13 Standard salgs- og leveringsbetingelser Side 3 Salgs- og leveringsbetingelser for Rørleggersentralen AS, heretter kalt RS AS [v.14] Force majeure. Dersom det inntrer et forhold utenfor en parts kontroll som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått og som han ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av, suspenderes partenes plikter så lenger forholdet varer. 7. Betaling Oppdrag faktureres iht. framdrift. Sluttoppgjør faktureres ifm. overtagelse. Forfall er 10 dager etter fakturadato. Dersom det ikke er avtalt fast pris for leveransen betales oppdraget etter medgått tid og materiell. Kreditsjekk. RS AS vil i forbindelse med bestilling av materiell og tjenester kreditsjekke alle nye kunder. Ved avslag på kredittsjekk kan RSAS allikevel levere så lenge forhåndsbetaling mottas, eller direkte oppgjør ved levering avtales. Forsinkelse mv. Ved forsinket betaling påløper gebyr og forsinkelsesrenter iht gjeldende satser, ref. inkassoloven 17 til 20. Tidsberegning. Oppdragets varighet er den tid som medgår fra rørlegger reiser fra RS AS sitt kontor til han returnerer såfremt ikke fastpris er avtalt. Tid som medgår ifm. etterfylling av servicebil inngår i oppdragets varighet. Avbestilling. Ved avbestilling av bestilte varer faktureres returomkostninger med 20% av varens verdi. Rørleggertjenester som ikke er avbestilt innen 24 timer belastes med Minstepris serviceoppdrag på dagtid. Salgspant. RS AS har salgspant i leveransen for tilbudssummen og for krav for eventuelle andre ytelser, i tråd med reglene i pantelovens 3-14 til Så lenge RS AS har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde utstyret forsvarlig vedlikeholdt. Så lenge RS AS har salgspant i leveransen kan kunden ikke: a. inngå avtaler om overdragelse av eiendomsrett, utleie eller utlån, pantsette eller gi utlegg i leveransen. b. Bearbeide, sammenføye eller sammenblande leveransen med egen eller 3. manns eiendom. c. Bruke leveransen til annet enn normal drift. 8. Standard garantibetingelser Garanti. RS AS garanterer for leveransen iht. lov om håndverkstjenester. Garantien gjelder for 5 år i privatmarkedet og 3 år i proffmarkedet. Unntak. RS AS garantiansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, miljø/klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningstekniske arbeider, og heller ikke normal slitasje. RS AS er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller som er i strid med anbefalinger/retningslinjer i Drift og vedlikeholds instruks (DV)overlevert kunden. RS AS er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold og lignende som ikke er godkjent av RS AS eller strider mot instrukser gitt i DV-dokumentasjon. 24 timer døgnvakt. RS AS har 24 timer døgnvakt for betjening av akutte vannlekkasjer som ønskes utbedret utenfor normal arbeidstid (08-16 hverdager). Det gjøres spesielt oppmerksom på at døgnvakttjenesten ikke håndterer reklamasjoner. Reklamasjoner må meldes til vårt kontor i åpningstiden, som er hverdager, hvorpå disse vil bli behandlet umiddelbart innenfor RS AS sin normale arbeidstid. Ved akutte vannlekkasjer må hoved stoppekran stenges umiddelbart 9. Andre forhold Konfidensialitetsplikter mm. Det som i dette punktet er bestemt om konfidensialitetsplikter gjelder også etter oppdragets opphør, uansett opphørsgrunn. Partene og dem disse svarer for, har taushetsplikt om forhold vedrørende den annen part og dennes kunder/leverandører som disse blir kjent med som følge av oppdraget. Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbudet er RS AS eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Partene er videre klar over at norsk lov hjemler erstatning og setter straff for åpenbaring av forretningshemmeligheter. Prioritet. Dersom det oppstår motstrid mellom avtalens dokumenter, skal følgende prioritet gjelde: (1) Eventuelle tilleggs/endringsavtaler, (2) tilbuds/avtaledokumentet (signaturdokumentet), (3) vilkår på særområde (partner- /serviceavtale)(4) disse alminnelige vilkårene og (5) andre vedlegg til tilbudet/avtaledokumentet (f.eks.. spesifikasjoner). Referanse o.l. RS AS kan bruke leveransen, inkludert kundens kjennetegn, til presentasjoner, demonstrasjoner og som referanse, hvis annet ikke avtales skriftlig. RS AS har rett til å merke leveransen med egne kjennetegn. Overtagelsesforretning. RS AS innkaller i rimelig tid til overtagelsesforretning når dette er avtalt. Partene har plikt til å møte på overtagelsesforretning. Unnlater en av partene å møte uten gyldig grunn kan den andre parten gjennomføre overtagelsesforretningen alene. Drift og vedlikehold. Det leveres Drift og vedlikeholds dokumentasjon for leveransen der dette er avtalt. Datablader og produktinformasjon som medfølger leverte produkter leveres. RS AS kan etter forespørsel fra kunden levere dokumentasjon på produkter hvor dette ikke normalt medfølger. Kunden plikter å følge instrukser for drift og vedlikehold. RS AS er ikke ansvarlig for skader mm som følge av feil bruk- eller vedlikehold på leveransen. Tap av nøkkel. Dersom nøkkel som kunden har utlevert til RS AS bortkommer, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låssystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke. Underleverandører. RS AS har rett til å la hele eller deler av sine kontraktsforpliktelser bli utført av underleverandører. Partenes kontrakts ansvar overfor hverandre endres ikke derved. Verneting. Verneting for partene er Oslo verneting.

14 Bransjeorganisasjon - NRL Vi er tilknyttet NRL Norske rørlegger Bedrifters Landsforening. Medlemsbedriftene plikter å følge et bransjetilpasset kvalitetssikringssystem, samtidig som medlemsbedriftene holdes faglig oppdatert. Våre rørleggere er godkjente og innehar våtromssertifikat. Dette er din garanti for at arbeidet blir utført på forskriftsmessig måte. Ved avslutning av et prosjekt leveres DDV- dokumentasjon med bilder og tekst som dokumenterer alt utført arbeid.

15 Skikkeligrørlegger.no - NRL En skikkelig rørlegger: Kjenner til Våtromsnormen og generelle bransjetilpassede regler. Rørleggeren er således din garanti for at arbeidet blir utført på forskriftsmessig måte. Kan fremlegge papirer (sluttdokumentasjon) for skikkelig utført arbeid, noe som kan være avgjørende ved kjøp/salg og i forsikringssaker. Skal ved gjennomføring av prosjekter aktivt medvirke til at kundene får klarlagt og best mulig oppfylt sine forventninger til det ferdige produkt. Henviser deg til en nøytral reklamasjonsordning hvor du kan henvende deg hvis det oppstår en tvist mellom deg og rørleggerforetaket. Kjenner til hva som er skikkelige produkter og kan installere disse på forskriftsmessig måte. Jobber ikke svart.

16 NRLs Dokumentasjon, drift og vedlikeholds instruks - DDV NRL har utarbeidet en mal for DDV for VVS anlegg. Denne utarbeides slik at kunden får sin dokumentasjon etter at arbeidet er utført og overlevert. Kort fortalt inneholder instruksen følgende: Dokumentasjon som gir en oversikt over utstyr og komponenter som er levert, og hvor de er montert. Dette dokumenteres med tekst og bilder. 52 Drift som forteller hvordan anlegget fungerer, og hvordan det skal brukes. Vedlikehold som gir en beskrivelse av hvordan og hvor ofte anlegget må vedlikeholdes, og intervaller for rengjøring, utskifting av komponenter med mer. NRL har i en årrekke arbeidet med FDVforvalting drift og vedlikehold for VVSanlegg. DDV begrepet er innført blant annet med ønske om større fokus på dokumentasjonsdelen i rørleggerbransjen. DDV-instruksen benyttes for mindre VVSanlegg, mens FDV-instrukser benyttes for større VVS-anlegg. Les mer på

17 Sentral godkjenning Godkjent for ansvarsrett Denne godkjenningen har til formål å sikre at foretakene opptrer ansvarlig etter Plan- og Bygningsloven, med tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i Planog Bygningslovgivningen. Kvalifikasjonene bedømmes ut fra en samlet vurdering av foretakets organisasjon, foretakssystem og, faglig leders utdanning og praksis. Rørlegger Sentralen AS er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder : Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1 Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1 Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1 Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig kontrollerende for utføring Av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Les mer på

18 Godkjent Våtroms bedrift (våtroms normen) I 1994 ble det utarbeidet et sett med retningslinjer for hvordan våtrom skal bygges for best mulig å unngå lekkasje og fukt. Dette kalles for våtromsnormen og er en frivillig Bransjenorm. Sertifisering For å bli en godkjent våtroms bedrift Må håndverkere og firmaer som skal lede og delta på våtroms arbeider ha gått kurs med bestått eksamen i våtroms normen. Les mer på

19 Skatteattest Mange av våre kunder og forretningsforbindelser krever attest på at vi har oppfylt våre forpliktelser til stat og kommune. En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt. Ønsker du å velge en bedrift som er en seriøs leverandør av varer og tjenester, bør du be om en skatteattest (ikke eldre enn 6 mnd.), da denne dokumenterer at alle forpliktelser vedrørende skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, restskatt oppfylt.

20 Forsikringsbevis Mange av våre kunder og forretnings forbindelser krever dokumentasjon på våre forsikringer. Våre forsikringer dekker uforutsett skade, eller feil som vi har gjort. Vi er forsikret for ,- NOK.

21 Gaselle bedrift fra Dagens Næringsliv Årets Gaselle bedrift er en utmerkelse som tildeles av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Rørlegger Sentralen AS fikk denne utmerkelsen første gang i 2004 og på nytt i Av alle aktive bedrifter med omsetning over 1 million kroner er det kun ca. 5% som får denne betegnelsen hvert år. Dagens Næringsliv velger årlig ut gasellebedrifter etter disse kriteriene: levert godkjente årsregnskaper minst doblet omsetningen over fire år omsetning på over en million kroner første år positivt, samlet driftsresultat unngått negativ vekst organisert som aksjeselskap Les mer på

22 Kontakt oss Rørleggerarbeid - Graving og spyling Totalentreprise bad - Rammeavtaler Varmepumper

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer