Årsplan Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø

2 Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens oppfølging. Planen korresponderer med overordnede sektormål for 2014 gitt av Kunnskapsdepartementet. Administrasjonens årsplan er skisserer overordnede mål og tiltak for Administrasjonen, og det forutsettes at det også utarbeides avdelingsvise arbeidsplaner i tilknytning til denne. Avdelingene i Administrasjonen skal følgelig legge sin årsplan med fokus på hovedansvarsområdene de sorterer under. Rollen er å beskrive administrasjonens tilrettelegging for den faglige virksomheten ved universitetet. Årsplanens deler Årsplanen utarbeides per avdeling. Del 1 Budsjett: Oppsummering av detaljbudsjettet til hver avdeling. I tillegg følger oversikt over tiltak på andre budsjettområder /UIT felles, som avdelingene i Adm har ansvar for. Overførte midler fra 2013, i tillegg til reviderte 2014-rammer som følge av fusjonen med HIF, blir vedtatt pr juni 2014 og kommer i tillegg til oppsatt budsjett i årsplanen. Den enkelte avdeling som selv sørge for at dette innarbeides i avdelingens reviderte budsjett for Del 2 Virksomhetsplan: Avdelingenes bidrag til administrasjonens samlede virksomhetsplan. Se nærmere beskrivelse nedenfor. Del 3 Utenfor og innenfor rammen: Innspill til neste års budsjett (innenfor rammen) og innspill til statsbudsjettet (utenfor rammen) Nærmere om Del 2 Kunnskapsdepartementets sektormål er inndelt i følgende hovedområder: - Utdanning - Forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid - Innovasjon, formidling og verdiskapning - Kompetanse og effektiv forvaltning av virksomheten - Museumsvirksomhet og vitenskapelige samlinger Fordeling av hovedansvar for innhold og oppfølging av del 2 er de ulike avdelingenes tiltak til hvert av sektormålene. Årsplanen er den delen av virksomhetsplanen som oppsummerer de viktigste tiltak. Siden Administrasjonens årsplan 2014 faller mellom perioden for utløp av strategisk plan og ferdigstillelsen av ny strategisk plan fra 2014, er det ingen samordnede krav til underordnet struktur under sektormålene. Dette vil bli samordnet og ivaretatt fra og med Mål med Administrasjonens årsplan er å gi ledelsen informasjon om de viktigste prioriteringene innenfor hvert av sektorområdene. Administrasjonens årsplan vil sammen med fakultetenes årsplaner være et viktig grunnlag for utarbeiding av universitetets samlede 2

3 årsrapport. Det vil være naturlig at hver avdeling har sine interne handlingsplaner som operative verktøy i driften av avdelingen. Nærmere om Del 3 Del 3 gir oversikt over innspill til budsjettet for kommende år. Innenfor rammen Avdelingene skal gi innspill til neste års budsjettprosess gjennom forslag til tiltak innenfor gjeldende budsjettramme. Dette erstatter tidligere års budsjettinnspill. Dette skal være tiltak som har økonomiske konsekvenser utenfor den rammen avdelingen disponerer i gjeldende budsjett. Utenfor rammen Det har ikke kommet innspill fra Administrasjonen til tiltak utenfor rammen for inneværende budsjettår. 3

4 Del 1- Budsjett per avdeling I budsjettet for 2014 gis en oversikt over avdelingens inntekter og kostnader. Dette benyttes til en felles sammenstilling av administrasjonens aktivitet innenfor bevilgningsøkonomien. Eventuelle overføringer fra 2013 legges til etter årsregnskapet for Under følger budsjettrammer for 2014 for den enkelte enhet. I henhold til vedtatte budsjettprinsipper skal årsbudsjett i utgangspunktet settes opp i balanse. En eventuell overbudsjettering skal være innenfor rammen av ubrukte midler fra tidligere år Administrasjonen samlet kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Spesiell basis 2014 Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag), internhusleie og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn og omdisp lønn Budsjetterte investeringer Budsjetterte midler utgifter Tungregning Kurs PhD stud/universitetsped Førstelektorprogram (inkl SAK midler) FoU ressurser Internhusleie Alumni Internship Medieovervåking Web Studentrekruttering Forskningsformidling Karriereservice og karriereveiledning Forskningsdagene Vi i Nord-nettverket Bankavtalen Tomtedisponering Kunstsamlinger SAK midler kampanje Finnmark

5 SAK midler Agresso Gaver til eksterne Kontingenter Service og vedlikehold maskiner Utbygging av trådløsnettet Arktisk Universitet sekretariat Skikkethet Tilskudd Chess Olympiad Brukerstøtte, lisenser, driftskostnader system HMS tjenester Reiseutgifter Møter, kurs og seminarer Kjøp av tjenester Representasjon, bevertning, markedsretta tiltak Inventar og utstyr Kontorutgifter, kontorrekvisita Trykkeriutgifter Aviser og tidsskrifter IT og annet kontorutstyr, maskiner Kunngjøring av stillinger Andre driftsutgifter/ufordelt/adm felles Avdelingenes ufordelte driftsutgifter Oppgradering, reinvestering infrastruktur Lørdagsuniversitetet Personvernombudet Forskningsdager og åpen dag campus Alta Profilering/internasjonalisering ESN Adm s andel av indirekte kostnader Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter

6 Administrasjonens fellesutgifter Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye fag og andre tiltak (sjakk OL) Samlet basis Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. Internhusleie (inngår i beløp for samlet basis) Dekningsbidrag fra NUV 675 Sentralt dekningsbidrag Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Gaver til ansatte Stilling til styrking av EU prosjekter, halvårsvirkn Stilling til POA, halvårsvirkning Budsjetterte driftsutgifter fellesområder Tildeling til Chess Olympiad Forventede driftsutgifter kontoklasse 6 Forventede driftsutgifter kontoklasse Forventede investeringer inventar Forventede investeringer IT/AV utstyr Internhusleie belastet Adm s andel av indirekte kostnader Oppgradering og reinvestering infrastruktur Andre driftsutgifter Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter

7 Rektor og direktør med stab kroner Overførte midler fra Generall basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Samlet basis Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 100 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, variabel lønn samt 50% org.konsulent Budsjetterte investeringer, hovedposter: 180 Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Møter, kur og seminarer 500 Kjøp av tjenester 100 Kontorutgifter 360 Gaver til eksterne forvindelser 100 Reisekostnader (inkl. kurs) Markedsretta og utadrettede tiltak 250 Representasjon, bevertning etc 340 Kunstsamlinger 250 Tomtedisponering 150 Andre driftsutgifter 429 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 7

8 Avdeling for forskning og utvikling kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye fag og tiltak Spesiell basis Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger 250 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 75 SAK midler førstelektorprogrammet Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Førstelektorprogram: Strategisk FoU Kurs og veiledning for PhD studenter Kontorrekvisita Programvare/lisenser Aviser/Tidsskrifter IT-og AV utstyr Reiseutgifter Møter, kurs og seminarer Representasjon Kontingent til Connect Trykkeriutgifter Økning personvernombudet Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001) og Avsetning til senere fordeling (240010), se årsplanen pkt Poster som AFU følger helt eller delvis opp: a) ProsjektEtableringsStøtte (PES/posisjonering ) b) Fellesløftet FriPro (580048) c) Internasjonale symposier (580041) d) SAR-nettverk (580049) 8

9 e) Internasjonalt institusjonssamarbeid (A59007) f) Forskerutdanningsnettverket i Nord-Norge (A59006) g) Internasjonalt seminar (A59008 og ) h) Kjøp av tjenester fra kommersialiseringsaktør (anbud vunnet av NTT i 2011) i) TODOS sine driftsmidler (580045) j) Driftsmidler forskerskoler. (580042) k) Open Access fond (UB er ansvarlig) l) NSD datafaglig saksbehandling (580032) m) Priser ved UiT (580044) n) Midler til Fellesløftet. 2. Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. Enhetens prioriterte tiltak for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for utdanning kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Spesiell basis 2014 Samlet basis Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 670 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + budsjetterte inntekter Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Inndekning økte lisenskostnader Profilering/internasjonalisering ESN tiltaket Programvare Inventar Trykkeriutgifter (semesterkvittering) Reisekostnader Bevertning Kunngjøring av stillinger Aviser og tidsskrifter Internasjonal profilering av studier Kjøp av tjenester Møter, kurs, seminarer, arrangement Representasjon, gaver, markedsretta tiltak etc IT utstyr

10 Telefoni og datakommunikasjon Kontorrekvisita Skikkethet Arktisk Universitet sekretariat 650 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet 500 Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Spesiell basis 2014 Samlet basis Strategisk forskningsbevilgning 360 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. SAK midler kampanje Finnmark Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Internship Medieovervåking Web Studentrekruttering Karriereservice og karriereveiledning Lørdagsuniversitetet Forskningsformidling Alumni Forskningsdagene Vi i Nord nettverket Markedsføringskampanje i Finnmark Ufordelte utgifter Forskningsdager i Alta Åpen dag, campus Alta

11 Sum budsjetterte utgifter Sum basis inkluderer alumni og internship (nytt fra 2013). Alumni har i tillegg en engangsbevilgning i 2013 på 1,150 mill kr inkludert. Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 3. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for økonomi kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Samlet basis 2014 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. NAV refusjon SAK-midler til Agresso Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Reiseutgifter 655 Kjøp av tjenester 100 Kurs og seminarer 100 Oppgradering av Agresso Representasjon, markedsretta tiltak, bevertn mv 30 Inventar 80 Data- og kontorutstyr 86 Agresso brukerstøtte 150 Bankavtale 350 Telefon, internett mv 45 Kontorutgifter 10 Inndekning økte lisenskostnader 450 Inndekning økning i bankavtalen 100 Annen drift

12 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for personal og organisasjon kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Samlet basis 2014 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m Engasjement, halvårsvirkning i 2014 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, t variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Inventar og utstyr Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Planlagt overtid 200 Reiseutgifter 750 Kjøp av tjenester 300 JobbNorge, Questback, Arkivplan 49 Ephorte 430 Stoffkartotek 60 HMS tjenester 100 PAGA Kontoutgifter 150 Inventar og utstyr 85 Andre driftsutgifter 22 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter

13 Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 4. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for IT kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Spesiell basis 2014 Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Andre tildelinger eks 281-midler Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 650 Budsjetterte inntekter fra ekstern virksomhet Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: IT-utstyr og inventar til avdelingen Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Tungregning Økte lisenskostnader Kjøp av tjenester Reiser Møter, kurs, seminarer, arrangement Representasjon, bevertning, markedsretta tiltak etc Programvare, systemer etc Kontingenter Aviser og tidsskrifter Service/vedlikehold maskiner og anlegg Telefoni og datakommunikasjon Verktøy Andre kontormaskiner Kontorrekvisita Kunngjøring av stillinger Annen kontorkostnad

14 Utbygging av trådløsnett Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg.. Prioriterte områder for ITA: Styringssystem for informasjonssikkerhet Det er nedsatt en arbeidsgruppe for etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS). UiT er også pilot for Uninett og skal være med på å utabeide og teste ut et rammeverk for hvordan et styringsystem for UH-sektoren bør være. Kvalitetssystem for ITA ITA skal etablere et kvalitetssytem som skal være ett av verktøyene i virksomhetsstyringen ved avdelingen. Bakgrunnen er at forskning, undervisning og administrasjon er avhengig av stabile, velfungerende og tilpassede IKT-tjenester og løsninger. Interaksjonen mellom ulike systemer øker kompleksiteten, og dette gir utfordringer for avdelingen som skal drifte og utvikle løsningene. For å få kontroll på ulike driftsprosesser som brukerstøtte, systemendringer, problemhåndtering, sikkerhet og systemforvaltning vil avdelingen få på plass et kvalitetssystem som på en systematisk måte skal bidra til at den leverer tjenester som er bestemt og at dette skjer med ønsket kvalitet og omfang. IT-utstyr Teknologibygget I forbindelse med det nye Teknologibygget skal det anskaffes og installeres en stor mengde AV/IT-teknisk utstyr og løsninger ifm nettverk, undervisningsrom, auditorier, møterom, datalabber og lignende. Samtidig skal det foregå en flytteprosess av ITteknisk utstyr fra Strandveien og Nordlysobservatoriet. ITA skal bidra i dette arbeidet. Helhetlig systemforvaltning Arbeidet har som mål å tydeliggjøre forvaltningen av IT-systemporteføljen slik at ressurser kan frigjøres til strategisk arbeid. Det innebærer avklaring av ansvar og myndighet ifbm forvaltning og anskaffelse av IT-systemer, utvikling av bestillerkompetanse ved UiT slik at IT-ressurser kan utnyttes på en optimal måte, samt utvikle den strategiske tenkningen rundt IT ved UiT. Brukerundersøkelse IT-tjenester ved UiT Det gjennomføres hvert annet år en brukerundersøkelse mht studenters og ansattes 14

15 tilfredshet med IT-tilbudet ved UiT som ITA tilbyr. I år skal undersøkelsen gjennomføres i løpet av oktober. Brukerundersøkelsen vil også være en viktig kunnskapskilde for kvalitetssystemet ved ITA. Trådløsutbygging ITA skal bygge ut full trådløsdekning i alle UiTs eide og leide bygg. Det er utarbeidet en utbyggingsplan der størsteparten av bygningmassen vil bli utbygget i løpet av Utbyggningen av campus i Alta vil skje samtidig med utbyggingene av campusene i Tromsø og vil også ferdigstilles i løpet av inneværende år. Lagringstjeneste, IaaS ITA skal i 2014 bygge ut og tilby infrastruktur på lagring som en tjeneste til våre egne og sektorens brukere. Tjenestene skal kunne bestilles og administreres gjennom en selvbetjeningsportal. Det skal etableres som en dynamisk maskinressurs som skal deles mellom UiTs tungregnetjeneste og UiTs generelle IT-tjeneste. Installasjonen vil inngå i et Grønn-IT konsept med stor gjenvinning og gjenbruk av energi fra den nye maskinhallen som etableres i Teknologibygget. Denne energien vil kunne benyttes til oppvarming av bygg på UiTs campus. Samarbeid Helse nord IKT Helse Nord IKT og ITA har som store offentlige IT-avdelinger mye virksomhet som er lik og mange av de samme utfordringene mht kompetanse og infrastruktur. Enhetene har derfor inngått en intensjonsavtale om samarbeid innenfor sine fagfelt. Begge enheter er i ferd med å bygge nye maskinhaller og ser på muligheten for å gjensidig utnytte hverandres maskinhaller for beredskap. I planene for maskinhalldrift ligger også et konespt om Grønn-IT med gjenvinning og gjenbruk av energi. Integrerte samhandlingsløsninger for ansatte og studenter Office365 for studenter: Dette vil gi studenter ved UiT tilgang til tjenester som felles adressebok, kalender, epost, chat og videosamtaler, også ut til mobil. Det jobbes med å tilgjengeliggjøre fullversjon av Microsoft Office, samt samhandlingsområder i skybasert sharepoint der studenter kan dele og utveksle informasjon og redigere officedokumenter online. Sharepoint for ansatte: Prosjektrom for deling av dokumenter og informasjon mellom f.eks. forskningsgrupper er etablert. I løpet av året skal eksterne brukere kunne inkluderes/inviteres inn i prosjekter og det skal utarbeides et forbedret brukergrensesnitt. Lync for ansatte: Tjenesten vil muliggjøre nettbaserte videosamtaler mellom ansatte og mot eksterne. Denne er integrert med outlook/sharepoint. Lync for studenter vil løses gjennom Office365. Wordpress: Siteblogg og webhotell for prosjekter og grupper som naturlig ikke hører hjemme i iknowbase-portalen på uit.no, ellers som har behov for utvidet funksjonalitet ift portalen. Etablering av datasenter for nasjonal tungregning med grønn profil i verdensklasse Maskinhall 4: Det skal i løpet av 2014 etableres et nytt datasenter i Teknologibygget 15

16 som er spesielt designet for varmtvannskjøling og varmegjenvinning. Målet er at omkring 80% av varmen generert av tungregneanlegget skal kunne gjenbrukes til oppvarming av bygningsmassen på campus. STALLO 2: «Versjon 2» av UiTs tungregneressurs «STALLO» vil være ferdig oppgradert i løpet av Anlegget vil da yte 310 teraflop/s og blir da den kraftigste regneressursen for forskning i Norge. Minst 2/3 av «STALLO 2» skal være designet for varmtvannskjøling. Dynamisk HPC-IaaS: I løpet av 2014 skal det også utarbeides en felles plattform for deling av ressurser mellom «generell IT» og «tungregning». En dynamisk IaaS vil ha stor betydning for effektiv oppretting og styring av IT-ressurser ved UiT og vil også kunne tilbys som en nasjonal ressurs. System for papirløse møter Det skal etableres en infrastruktur for å kunne gjennomføre møter papirløst- typisk ved bruk av lesebrett på en mer enhetlig måte enn ved kun å benytte de ulike enhetes standard funksjoner. Ambisjonen er at møter uten bruk av papir skal kunne gjennomføres for alle typer råd og utvalg, samt ad hoc møter av mindre formell karakter. Arbeidet vil også vurdere om og hvordan man kan gi god og sikker systemstøtte for å håndtere saker av mer sensitiv karakter hel-elektronisk. Sikker lagring Dette omfatter behovene for sikker lagring og behandling av sensitive forskningsdata. Det er etablert en pilot-tjeneste som Det helsevitenskapelige fakultet har fått til uttesting. Denne piloten skal utvikles videre til en endelig løsning når erfaringene foreligger. Digital eksamen UiT ønsker å digitalisere eksamensprosessen og gjennomfører derfor flere pilotprosjekter for uttesting av digitale eksamensløsninger. Våren 2014 testes det ut plattformen WISEflow som bl.a. muliggjør sikker avvikling av online eksamener på studentenes egne maskiner. Videre uttesting vil fortsette høsten 2014 og Målet er å få på plass et digitalt eksamenssystem, infrastruktur (rom. strøm, nett) og administrative rutiner slik at UiT får digitalisert hele prosessen rundt innlevering, vurdering og karaktergiving. AV-utstyr/studentprint/PC-lab løsning for campusene i Alta og Hammerfest UiT etablerte i 2013 en ordning der det ble satt av felles drifts- og vedlikeholdsmidler for: 1) student/publikums pc er, 2) kopi/print for studentene og 3) IT/AV utstyr i undervisnings- og møterom og auditorier. Ordningen bør utvides til også å gjelde for campusene i Alta og Hammerfest slik at det kan tilbys en lik og best mulig løsning over hele UiT. ITA vil derfor gjennomføre en kartlegging av utstyret på campus Alta og Hammerfest, beregne drifts- og vedlikeholdskostnadene og fremme en budsjettsak på dette. 16

17 Arbeidsorganisering seksjon for klientdrift Seksjon for klientdrift er organisert i geografiske grupper og har som hovedoppgave å støtte kjernevirksomheten; forskning, formidling og utdanning, samt drift og support knyttet til klientutstyr ute på enhetene. Økt behov for spesialisering innenfor ulike områder, nye arbeidsoppgaver ifb. med omorganiseringen av Result, fusjon med HiFm, samt Veikartet har gjort det aktuelt å se på en arbeidsinndeling basert på funksjon/oppgave i stedet for geografi. Seksjonen vil derfor etablere nye grupper for bedre å kunne støtte opp under kjernevirksomheten og derigjennom realisere målene i Veikartet. Kursvirksomhet i forbindelse med samhandlingsløsninger og Office 2013 Mulighet til samhandling og kommunikasjon på tvers av store avstander er aktualisert i forbindelse med fusjonen med HiF. ITA understøtter denne utfordringen med å tilby bl.a. PC baserte samhandling løsningene Microsoft Lync og Sharepoint. Avdelingen ønsker i denne forbindelse å tilby IT kurs i Sharepoint og Lync for ansatte ved UiT Avdeling for bygg- og eiendom / felles infrastruktur kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Spesiell basis (husleie Tann samt utstyr tekn.bygg) Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Andre tildelinger - eks kap. 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter Realbudsjettert lønn Andre personalkostnader Budsjetterte investeringer, hovedposter: Inventar og utstyr Utstyr teknologibygget Budsjetterte midler til annen drift: Reiseutgifter Møter, kurs, seminarer Kjøp av tjenester

18 Representasjon, bevertning, diverse Husleie TANN Husleie Kunstkvartalet Husleie lstinden Husleie SAV Husleie andre Husleie statsbygg Husleie boliger Energi og oppvarming Lab utstyrsleie Driftstilskudd AAB og NFH Utstyrsleie BBC Kontorutgifter Internhusleie Renholdsmateriell Maskiner, annet utstyr, lift leie Maskiner, kjøp Maskiner, service/vedlikehold Annen inventar Vedlikehold av inventar Bygningsmessig drift/vedlikehold Utendørs drift og vedlikehold Varslingsanlegg Varme og ventilasjon EL-kraft Andre installasjoner Utstyr og rekvisita, drift Transportmidler, leie og service Transportmidler, drivstoff Inventar, boliger Tele- og datainstallasjoner samt kabling Komm.avg inkl eiendomsskatt og festeavg Renovasjon Kostnader grøntarealer Fylkeskommunen/andre, brøyting Servicekontrakter Medlemskontingent Andre kostnader lokaler Verneutstyr og arbeidstøy Datautstyr, lisenser, AV utstyr etc Telefon og telekommunikasjon, NRK Annen drift, ufordelt Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Samlet basis inkluderer 6,823 mill til økte husleiekostnader for Kunstakademiet, 22 mill for husleie i Tannbygget, samt for leieareal i Forskningsparken. Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Avsetning til investeringer bygg; Midlene er satt av under UITs reserver. 2. Overførte budsjettmidler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 18

19 Prioriterte oppgaver for BEA BEA er i endring fra tradisjonell forvaltning og drift til oppgaver som innbefatter store renoveringsoppdrag og utvikling av nybygg. I egenregi er det planlagt slike oppdrag for ca. 350 mill. NOK noe som krever spisskompetanse innen prosjektledelse og til dels nye arbeidsmetoder og styringsverktøyer. Nytt Modulbygg ferdigstilles i mai 2014 til en kostnad på ca. 40 mill. NOK og vil være det største nybyggprosjektet UiT har gjennomført i egenregi. BEA har overtatt saksbehandling av byggeprosjekter som utføres i regi av Statsbygg. For tiden er avdelingen brukerkoordinator for Teknologibygget som tas i bruk høsten 2014 og MH2 hvor grunnarbeidene starter i november Samlet investering er omkring 2 mrd. NOK. Flytteprosessene i forbindelse med byggeaktivitetene krever ekstra logistikkressurser og lagerstyring. Systematisk kartlegging av brukte møbler og inventar på lager resulterer i at modulbygget baseres på ca. 90 % gjenbruk. Avdelingens prioriterte aktiviteter for 2013 er delt opp i tre kategorier: 1. Oppgaver knyttet til lov- og forskriftskrav 2. HMS-relaterte krav 3. Utviklingsoppgaver Oppgavene som er knyttet til lov- og forskrifter dreier seg om videreføring av brannsikringstiltak, utskifting av nødlysanlegg, utskifting til miljøvennlig gass i kjøleanlegg og nødvendig oppgradering av flere bygg. MH-bygget er brukt som pilotprosjekt for å kartlegge brannteknisk status og utarbeide oppgraderingsbehov. Konklusjonen er et kostnadsestimat på 2,9 mill. NOK for oppgradering av de branntekniske forhold til dagens forskrifter. Liknende prosesser kreves gjennomført på flere av bygningene. HMS-relaterte oppgaver vil i tillegg til generelle tiltak være å re-definere krav til inneklima/ bygningsakustikk som kravspesifikasjon for prosjektering av nybygg til kontroll og oppgradering av eksisterende bygninger. Vedlikeholds-, utviklingsoppgaver og nybygg som BEA skal ha fokus på i uprioritert rekkefølge: o Teknologibygget: Overtakelse, flytteprosesser og igangkjøring med tilhørende terminering av drift på Strandveien og Nordlysobservatoriet. Planprosess for datasenter sammen med HN-IKT og HDO. o Modulbygg Campus ferdigstilling byggeprosjekt og innflytting. o Breivang: Oppstart byggeprosjekt med totalrenovering, ombygging og nybygg. o Naturfagbygget - Paviljong nord og sør: Renovering ombygging for ArcEx. o Biologibygg ved Arktisk biologi: Forprosjekt. o Modulbygg Mellomveien for ILP: Avklare utbygging. o Havneanlegg for nytt isgående fartøy: Avklare lokalisering. o MH2 og Parkeringshus: Brukerkoordinator. o Istind Bardufoss: Ferdigstille oppgradering og ombygging. o Realfagbygget: Midtkjerne i C-fløya og planlegging av brannsikring og renovering av to auditorier. o Universitetsbiblioteket: Planprosess for Infosenter. o Alta: Prosjektering for ing.utdanningen, HHT og øvrig samlokalisering. o Utskifting av kantineinventar i Hammerfest. o Flyhangar og Undervisningslokaler på Bardufoss flystasjon: Prosjektledelse. 19

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: 5.4.2013 Arkivref.: 2012/6171 SG 15-13: FORSLAG TIL FORDELING AV SAK-MIDLER 2013-2014 Bakgrunn Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er i brev av 15.2.2013

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet

Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet Innledning Dette dokumentet beskriver en strategi for digitalisering som ett av flere virkemidler for å realisere målene i Drivkraft i Nord,

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer 11. februar 2014 Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer UiOs føringer og mål! Hovedprioritering Grunnverdier (menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat,

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

SAK Regnskap 2015 for BFE

SAK Regnskap 2015 for BFE Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/3979 SJO126 Dato: 30.03.2016 SAK 10-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. april 2016 Regnskap 2015 for BFE Regnskapet for UiT Norges arktiske

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsplan for USIT for : IT-direktør Lars Oftedal. Rammer og føringer (I) Tiltak og prioriteringer

Årsplan for USIT for : IT-direktør Lars Oftedal. Rammer og føringer (I) Tiltak og prioriteringer Årsplan for USIT for 2015-17: Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal Rammer og føringer (I)! Strategi 2020 og SAB: Build a Ladder to the Stars! Forskningskvalitet! Utdanningskvalitet! Tverrfaglighet!

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Digital eksamen

Digital eksamen Digital eksamen 04.02.2015 Agenda Strategi Målsetning Fremdriftsplan Kort om hvordan det har gått Utfordringer Drivkraft i nord gjennomgående strategier Engasjerende og aktuelle utdanninger UiT skal tilby

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2019: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Erfaringer fra tre fusjoner

Erfaringer fra tre fusjoner Erfaringer fra tre fusjoner 2009-2016 - sett fra et arkivfaglig ståsted Seksjonssjef Anita Dahlberg Om UiT Norges arktiske universitet - Vedtatt opprettet 1968 Breddeuniversitet med både klassiske universitetsfag

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

~ ~1.e-. Jç Sir. 4. i. 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\

~ ~1.e-. Jç Sir. 4. i. 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\ (/6 5 fl, ds 3% I ~ ~1.e-. 4 Jç Sir 4. i 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\ Gabrielsen Kan Fra: Gabrielsen Karl Sendt: Til: 13. desember 2013 09:53 Paulsen Odd Arne Kopi: Anderssen Kirsti;

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for : Tiltak og prioriteringer. IT-direktør Lars Oftedal

Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for : Tiltak og prioriteringer. IT-direktør Lars Oftedal Allmøtet 22. januar 2015: Årsplan for USIT for 2015-17: Tiltak og prioriteringer IT-direktør Lars Oftedal Rammer og føringer (I) Strategi 2020 og SAB: Build a Ladder to the Stars Forskningskvalitet Utdanningskvalitet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet

SAK M 20/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober Revidert budsjett Tromsø Museum - Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2016/9297 MEH022 Dato: 04.09.2017 Saksnr: M 20/17 SAK M 20/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 3. oktober 2017 Revidert budsjett 2017 - Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /17

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /17 Universitetsledelsen Arkivref: 2016/4122/ROS001 Dato: 1.3.2017 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: 9.3.2017 Sak: Universitetsstyret 09.03.2017 15/17 Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

USITs Målbilde og prioriteringer

USITs Målbilde og prioriteringer USITs Målbilde og prioriteringer 2017 til 2019 IT-dirmøte med seksjonssjefene 6. september 2016 Overordnede mål og prioriteringer for USIT Skal være førende for seksjonenes arbeid med årsplan Til diskusjon

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Digitalisering for utdanningskvalitet i lys av kvalitetsmeldingen*

Digitalisering for utdanningskvalitet i lys av kvalitetsmeldingen* Digitalisering for utdanningskvalitet i lys av kvalitetsmeldingen* Wenche Jakobsen prorektor for utdanning UiT Norges arktiske universitet *Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet 2 Utdanningskvalitet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

KJEMISK INSTITUTT mai Tiltaksplan Organisasjon Prioriteringer Tiltak Ansvarlig Når gjennomført. Kontorsjef

KJEMISK INSTITUTT mai Tiltaksplan Organisasjon Prioriteringer Tiltak Ansvarlig Når gjennomført. Kontorsjef Årsplan 2010 Organisasjon Uutarbeide ny strategisk plan Utvikle godt lederskap Kultur, verdier og holdninger Øke samhandlingen på tvers og holdninger Samhandling på tvers Tiltaksplan Organisasjon Utvikle

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2017 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 2.desember 2016 1. Innledning 2017 representerer en stor overgang for fakultetet.

Detaljer