Årsplan Administrasjonen. Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014. Administrasjonen. Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Årsplan 2014 Administrasjonen Universitetet i Tromsø

2 Innledning Mål med Administrasjonens årsplan er å skape en helhetlig plan for arbeidet i Administrasjonen, og at denne blir et styringsverktøy for universitetsdirektørens oppfølging. Planen korresponderer med overordnede sektormål for 2014 gitt av Kunnskapsdepartementet. Administrasjonens årsplan er skisserer overordnede mål og tiltak for Administrasjonen, og det forutsettes at det også utarbeides avdelingsvise arbeidsplaner i tilknytning til denne. Avdelingene i Administrasjonen skal følgelig legge sin årsplan med fokus på hovedansvarsområdene de sorterer under. Rollen er å beskrive administrasjonens tilrettelegging for den faglige virksomheten ved universitetet. Årsplanens deler Årsplanen utarbeides per avdeling. Del 1 Budsjett: Oppsummering av detaljbudsjettet til hver avdeling. I tillegg følger oversikt over tiltak på andre budsjettområder /UIT felles, som avdelingene i Adm har ansvar for. Overførte midler fra 2013, i tillegg til reviderte 2014-rammer som følge av fusjonen med HIF, blir vedtatt pr juni 2014 og kommer i tillegg til oppsatt budsjett i årsplanen. Den enkelte avdeling som selv sørge for at dette innarbeides i avdelingens reviderte budsjett for Del 2 Virksomhetsplan: Avdelingenes bidrag til administrasjonens samlede virksomhetsplan. Se nærmere beskrivelse nedenfor. Del 3 Utenfor og innenfor rammen: Innspill til neste års budsjett (innenfor rammen) og innspill til statsbudsjettet (utenfor rammen) Nærmere om Del 2 Kunnskapsdepartementets sektormål er inndelt i følgende hovedområder: - Utdanning - Forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid - Innovasjon, formidling og verdiskapning - Kompetanse og effektiv forvaltning av virksomheten - Museumsvirksomhet og vitenskapelige samlinger Fordeling av hovedansvar for innhold og oppfølging av del 2 er de ulike avdelingenes tiltak til hvert av sektormålene. Årsplanen er den delen av virksomhetsplanen som oppsummerer de viktigste tiltak. Siden Administrasjonens årsplan 2014 faller mellom perioden for utløp av strategisk plan og ferdigstillelsen av ny strategisk plan fra 2014, er det ingen samordnede krav til underordnet struktur under sektormålene. Dette vil bli samordnet og ivaretatt fra og med Mål med Administrasjonens årsplan er å gi ledelsen informasjon om de viktigste prioriteringene innenfor hvert av sektorområdene. Administrasjonens årsplan vil sammen med fakultetenes årsplaner være et viktig grunnlag for utarbeiding av universitetets samlede 2

3 årsrapport. Det vil være naturlig at hver avdeling har sine interne handlingsplaner som operative verktøy i driften av avdelingen. Nærmere om Del 3 Del 3 gir oversikt over innspill til budsjettet for kommende år. Innenfor rammen Avdelingene skal gi innspill til neste års budsjettprosess gjennom forslag til tiltak innenfor gjeldende budsjettramme. Dette erstatter tidligere års budsjettinnspill. Dette skal være tiltak som har økonomiske konsekvenser utenfor den rammen avdelingen disponerer i gjeldende budsjett. Utenfor rammen Det har ikke kommet innspill fra Administrasjonen til tiltak utenfor rammen for inneværende budsjettår. 3

4 Del 1- Budsjett per avdeling I budsjettet for 2014 gis en oversikt over avdelingens inntekter og kostnader. Dette benyttes til en felles sammenstilling av administrasjonens aktivitet innenfor bevilgningsøkonomien. Eventuelle overføringer fra 2013 legges til etter årsregnskapet for Under følger budsjettrammer for 2014 for den enkelte enhet. I henhold til vedtatte budsjettprinsipper skal årsbudsjett i utgangspunktet settes opp i balanse. En eventuell overbudsjettering skal være innenfor rammen av ubrukte midler fra tidligere år Administrasjonen samlet kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Spesiell basis 2014 Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag), internhusleie og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn og omdisp lønn Budsjetterte investeringer Budsjetterte midler utgifter Tungregning Kurs PhD stud/universitetsped Førstelektorprogram (inkl SAK midler) FoU ressurser Internhusleie Alumni Internship Medieovervåking Web Studentrekruttering Forskningsformidling Karriereservice og karriereveiledning Forskningsdagene Vi i Nord-nettverket Bankavtalen Tomtedisponering Kunstsamlinger SAK midler kampanje Finnmark

5 SAK midler Agresso Gaver til eksterne Kontingenter Service og vedlikehold maskiner Utbygging av trådløsnettet Arktisk Universitet sekretariat Skikkethet Tilskudd Chess Olympiad Brukerstøtte, lisenser, driftskostnader system HMS tjenester Reiseutgifter Møter, kurs og seminarer Kjøp av tjenester Representasjon, bevertning, markedsretta tiltak Inventar og utstyr Kontorutgifter, kontorrekvisita Trykkeriutgifter Aviser og tidsskrifter IT og annet kontorutstyr, maskiner Kunngjøring av stillinger Andre driftsutgifter/ufordelt/adm felles Avdelingenes ufordelte driftsutgifter Oppgradering, reinvestering infrastruktur Lørdagsuniversitetet Personvernombudet Forskningsdager og åpen dag campus Alta Profilering/internasjonalisering ESN Adm s andel av indirekte kostnader Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter

6 Administrasjonens fellesutgifter Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye fag og andre tiltak (sjakk OL) Samlet basis Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. Internhusleie (inngår i beløp for samlet basis) Dekningsbidrag fra NUV 675 Sentralt dekningsbidrag Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Gaver til ansatte Stilling til styrking av EU prosjekter, halvårsvirkn Stilling til POA, halvårsvirkning Budsjetterte driftsutgifter fellesområder Tildeling til Chess Olympiad Forventede driftsutgifter kontoklasse 6 Forventede driftsutgifter kontoklasse Forventede investeringer inventar Forventede investeringer IT/AV utstyr Internhusleie belastet Adm s andel av indirekte kostnader Oppgradering og reinvestering infrastruktur Andre driftsutgifter Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter

7 Rektor og direktør med stab kroner Overførte midler fra Generall basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Samlet basis Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 100 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, variabel lønn samt 50% org.konsulent Budsjetterte investeringer, hovedposter: 180 Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Møter, kur og seminarer 500 Kjøp av tjenester 100 Kontorutgifter 360 Gaver til eksterne forvindelser 100 Reisekostnader (inkl. kurs) Markedsretta og utadrettede tiltak 250 Representasjon, bevertning etc 340 Kunstsamlinger 250 Tomtedisponering 150 Andre driftsutgifter 429 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 7

8 Avdeling for forskning og utvikling kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye fag og tiltak Spesiell basis Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger 250 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 75 SAK midler førstelektorprogrammet Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Førstelektorprogram: Strategisk FoU Kurs og veiledning for PhD studenter Kontorrekvisita Programvare/lisenser Aviser/Tidsskrifter IT-og AV utstyr Reiseutgifter Møter, kurs og seminarer Representasjon Kontingent til Connect Trykkeriutgifter Økning personvernombudet Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001) og Avsetning til senere fordeling (240010), se årsplanen pkt Poster som AFU følger helt eller delvis opp: a) ProsjektEtableringsStøtte (PES/posisjonering ) b) Fellesløftet FriPro (580048) c) Internasjonale symposier (580041) d) SAR-nettverk (580049) 8

9 e) Internasjonalt institusjonssamarbeid (A59007) f) Forskerutdanningsnettverket i Nord-Norge (A59006) g) Internasjonalt seminar (A59008 og ) h) Kjøp av tjenester fra kommersialiseringsaktør (anbud vunnet av NTT i 2011) i) TODOS sine driftsmidler (580045) j) Driftsmidler forskerskoler. (580042) k) Open Access fond (UB er ansvarlig) l) NSD datafaglig saksbehandling (580032) m) Priser ved UiT (580044) n) Midler til Fellesløftet. 2. Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. Enhetens prioriterte tiltak for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for utdanning kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Spesiell basis 2014 Samlet basis Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 670 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + budsjetterte inntekter Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Inndekning økte lisenskostnader Profilering/internasjonalisering ESN tiltaket Programvare Inventar Trykkeriutgifter (semesterkvittering) Reisekostnader Bevertning Kunngjøring av stillinger Aviser og tidsskrifter Internasjonal profilering av studier Kjøp av tjenester Møter, kurs, seminarer, arrangement Representasjon, gaver, markedsretta tiltak etc IT utstyr

10 Telefoni og datakommunikasjon Kontorrekvisita Skikkethet Arktisk Universitet sekretariat 650 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet 500 Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Spesiell basis 2014 Samlet basis Strategisk forskningsbevilgning 360 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. SAK midler kampanje Finnmark Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Internship Medieovervåking Web Studentrekruttering Karriereservice og karriereveiledning Lørdagsuniversitetet Forskningsformidling Alumni Forskningsdagene Vi i Nord nettverket Markedsføringskampanje i Finnmark Ufordelte utgifter Forskningsdager i Alta Åpen dag, campus Alta

11 Sum budsjetterte utgifter Sum basis inkluderer alumni og internship (nytt fra 2013). Alumni har i tillegg en engangsbevilgning i 2013 på 1,150 mill kr inkludert. Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 3. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for økonomi kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Samlet basis 2014 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. NAV refusjon SAK-midler til Agresso Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Reiseutgifter 655 Kjøp av tjenester 100 Kurs og seminarer 100 Oppgradering av Agresso Representasjon, markedsretta tiltak, bevertn mv 30 Inventar 80 Data- og kontorutstyr 86 Agresso brukerstøtte 150 Bankavtale 350 Telefon, internett mv 45 Kontorutgifter 10 Inndekning økte lisenskostnader 450 Inndekning økning i bankavtalen 100 Annen drift

12 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for personal og organisasjon kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Samlet basis 2014 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m Engasjement, halvårsvirkning i 2014 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, t variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: Inventar og utstyr Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Planlagt overtid 200 Reiseutgifter 750 Kjøp av tjenester 300 JobbNorge, Questback, Arkivplan 49 Ephorte 430 Stoffkartotek 60 HMS tjenester 100 PAGA Kontoutgifter 150 Inventar og utstyr 85 Andre driftsutgifter 22 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter

13 Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 4. Prioriterte aktiviteter for 2014: Disse er beskrevet under del Avdeling for IT kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Nye aktiviteter og tiltak Spesiell basis 2014 Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Andre tildelinger eks 281-midler Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. 650 Budsjetterte inntekter fra ekstern virksomhet Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn Budsjetterte investeringer, hovedposter: IT-utstyr og inventar til avdelingen Budsjetterte midler til annen drift, hovedposter: Tungregning Økte lisenskostnader Kjøp av tjenester Reiser Møter, kurs, seminarer, arrangement Representasjon, bevertning, markedsretta tiltak etc Programvare, systemer etc Kontingenter Aviser og tidsskrifter Service/vedlikehold maskiner og anlegg Telefoni og datakommunikasjon Verktøy Andre kontormaskiner Kontorrekvisita Kunngjøring av stillinger Annen kontorkostnad

14 Utbygging av trådløsnett Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Tiltak som er bevilget under UITs fellesutgifter (240001), se årsplanen pkt Overførte midler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg.. Prioriterte områder for ITA: Styringssystem for informasjonssikkerhet Det er nedsatt en arbeidsgruppe for etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS). UiT er også pilot for Uninett og skal være med på å utabeide og teste ut et rammeverk for hvordan et styringsystem for UH-sektoren bør være. Kvalitetssystem for ITA ITA skal etablere et kvalitetssytem som skal være ett av verktøyene i virksomhetsstyringen ved avdelingen. Bakgrunnen er at forskning, undervisning og administrasjon er avhengig av stabile, velfungerende og tilpassede IKT-tjenester og løsninger. Interaksjonen mellom ulike systemer øker kompleksiteten, og dette gir utfordringer for avdelingen som skal drifte og utvikle løsningene. For å få kontroll på ulike driftsprosesser som brukerstøtte, systemendringer, problemhåndtering, sikkerhet og systemforvaltning vil avdelingen få på plass et kvalitetssystem som på en systematisk måte skal bidra til at den leverer tjenester som er bestemt og at dette skjer med ønsket kvalitet og omfang. IT-utstyr Teknologibygget I forbindelse med det nye Teknologibygget skal det anskaffes og installeres en stor mengde AV/IT-teknisk utstyr og løsninger ifm nettverk, undervisningsrom, auditorier, møterom, datalabber og lignende. Samtidig skal det foregå en flytteprosess av ITteknisk utstyr fra Strandveien og Nordlysobservatoriet. ITA skal bidra i dette arbeidet. Helhetlig systemforvaltning Arbeidet har som mål å tydeliggjøre forvaltningen av IT-systemporteføljen slik at ressurser kan frigjøres til strategisk arbeid. Det innebærer avklaring av ansvar og myndighet ifbm forvaltning og anskaffelse av IT-systemer, utvikling av bestillerkompetanse ved UiT slik at IT-ressurser kan utnyttes på en optimal måte, samt utvikle den strategiske tenkningen rundt IT ved UiT. Brukerundersøkelse IT-tjenester ved UiT Det gjennomføres hvert annet år en brukerundersøkelse mht studenters og ansattes 14

15 tilfredshet med IT-tilbudet ved UiT som ITA tilbyr. I år skal undersøkelsen gjennomføres i løpet av oktober. Brukerundersøkelsen vil også være en viktig kunnskapskilde for kvalitetssystemet ved ITA. Trådløsutbygging ITA skal bygge ut full trådløsdekning i alle UiTs eide og leide bygg. Det er utarbeidet en utbyggingsplan der størsteparten av bygningmassen vil bli utbygget i løpet av Utbyggningen av campus i Alta vil skje samtidig med utbyggingene av campusene i Tromsø og vil også ferdigstilles i løpet av inneværende år. Lagringstjeneste, IaaS ITA skal i 2014 bygge ut og tilby infrastruktur på lagring som en tjeneste til våre egne og sektorens brukere. Tjenestene skal kunne bestilles og administreres gjennom en selvbetjeningsportal. Det skal etableres som en dynamisk maskinressurs som skal deles mellom UiTs tungregnetjeneste og UiTs generelle IT-tjeneste. Installasjonen vil inngå i et Grønn-IT konsept med stor gjenvinning og gjenbruk av energi fra den nye maskinhallen som etableres i Teknologibygget. Denne energien vil kunne benyttes til oppvarming av bygg på UiTs campus. Samarbeid Helse nord IKT Helse Nord IKT og ITA har som store offentlige IT-avdelinger mye virksomhet som er lik og mange av de samme utfordringene mht kompetanse og infrastruktur. Enhetene har derfor inngått en intensjonsavtale om samarbeid innenfor sine fagfelt. Begge enheter er i ferd med å bygge nye maskinhaller og ser på muligheten for å gjensidig utnytte hverandres maskinhaller for beredskap. I planene for maskinhalldrift ligger også et konespt om Grønn-IT med gjenvinning og gjenbruk av energi. Integrerte samhandlingsløsninger for ansatte og studenter Office365 for studenter: Dette vil gi studenter ved UiT tilgang til tjenester som felles adressebok, kalender, epost, chat og videosamtaler, også ut til mobil. Det jobbes med å tilgjengeliggjøre fullversjon av Microsoft Office, samt samhandlingsområder i skybasert sharepoint der studenter kan dele og utveksle informasjon og redigere officedokumenter online. Sharepoint for ansatte: Prosjektrom for deling av dokumenter og informasjon mellom f.eks. forskningsgrupper er etablert. I løpet av året skal eksterne brukere kunne inkluderes/inviteres inn i prosjekter og det skal utarbeides et forbedret brukergrensesnitt. Lync for ansatte: Tjenesten vil muliggjøre nettbaserte videosamtaler mellom ansatte og mot eksterne. Denne er integrert med outlook/sharepoint. Lync for studenter vil løses gjennom Office365. Wordpress: Siteblogg og webhotell for prosjekter og grupper som naturlig ikke hører hjemme i iknowbase-portalen på uit.no, ellers som har behov for utvidet funksjonalitet ift portalen. Etablering av datasenter for nasjonal tungregning med grønn profil i verdensklasse Maskinhall 4: Det skal i løpet av 2014 etableres et nytt datasenter i Teknologibygget 15

16 som er spesielt designet for varmtvannskjøling og varmegjenvinning. Målet er at omkring 80% av varmen generert av tungregneanlegget skal kunne gjenbrukes til oppvarming av bygningsmassen på campus. STALLO 2: «Versjon 2» av UiTs tungregneressurs «STALLO» vil være ferdig oppgradert i løpet av Anlegget vil da yte 310 teraflop/s og blir da den kraftigste regneressursen for forskning i Norge. Minst 2/3 av «STALLO 2» skal være designet for varmtvannskjøling. Dynamisk HPC-IaaS: I løpet av 2014 skal det også utarbeides en felles plattform for deling av ressurser mellom «generell IT» og «tungregning». En dynamisk IaaS vil ha stor betydning for effektiv oppretting og styring av IT-ressurser ved UiT og vil også kunne tilbys som en nasjonal ressurs. System for papirløse møter Det skal etableres en infrastruktur for å kunne gjennomføre møter papirløst- typisk ved bruk av lesebrett på en mer enhetlig måte enn ved kun å benytte de ulike enhetes standard funksjoner. Ambisjonen er at møter uten bruk av papir skal kunne gjennomføres for alle typer råd og utvalg, samt ad hoc møter av mindre formell karakter. Arbeidet vil også vurdere om og hvordan man kan gi god og sikker systemstøtte for å håndtere saker av mer sensitiv karakter hel-elektronisk. Sikker lagring Dette omfatter behovene for sikker lagring og behandling av sensitive forskningsdata. Det er etablert en pilot-tjeneste som Det helsevitenskapelige fakultet har fått til uttesting. Denne piloten skal utvikles videre til en endelig løsning når erfaringene foreligger. Digital eksamen UiT ønsker å digitalisere eksamensprosessen og gjennomfører derfor flere pilotprosjekter for uttesting av digitale eksamensløsninger. Våren 2014 testes det ut plattformen WISEflow som bl.a. muliggjør sikker avvikling av online eksamener på studentenes egne maskiner. Videre uttesting vil fortsette høsten 2014 og Målet er å få på plass et digitalt eksamenssystem, infrastruktur (rom. strøm, nett) og administrative rutiner slik at UiT får digitalisert hele prosessen rundt innlevering, vurdering og karaktergiving. AV-utstyr/studentprint/PC-lab løsning for campusene i Alta og Hammerfest UiT etablerte i 2013 en ordning der det ble satt av felles drifts- og vedlikeholdsmidler for: 1) student/publikums pc er, 2) kopi/print for studentene og 3) IT/AV utstyr i undervisnings- og møterom og auditorier. Ordningen bør utvides til også å gjelde for campusene i Alta og Hammerfest slik at det kan tilbys en lik og best mulig løsning over hele UiT. ITA vil derfor gjennomføre en kartlegging av utstyret på campus Alta og Hammerfest, beregne drifts- og vedlikeholdskostnadene og fremme en budsjettsak på dette. 16

17 Arbeidsorganisering seksjon for klientdrift Seksjon for klientdrift er organisert i geografiske grupper og har som hovedoppgave å støtte kjernevirksomheten; forskning, formidling og utdanning, samt drift og support knyttet til klientutstyr ute på enhetene. Økt behov for spesialisering innenfor ulike områder, nye arbeidsoppgaver ifb. med omorganiseringen av Result, fusjon med HiFm, samt Veikartet har gjort det aktuelt å se på en arbeidsinndeling basert på funksjon/oppgave i stedet for geografi. Seksjonen vil derfor etablere nye grupper for bedre å kunne støtte opp under kjernevirksomheten og derigjennom realisere målene i Veikartet. Kursvirksomhet i forbindelse med samhandlingsløsninger og Office 2013 Mulighet til samhandling og kommunikasjon på tvers av store avstander er aktualisert i forbindelse med fusjonen med HiF. ITA understøtter denne utfordringen med å tilby bl.a. PC baserte samhandling løsningene Microsoft Lync og Sharepoint. Avdelingen ønsker i denne forbindelse å tilby IT kurs i Sharepoint og Lync for ansatte ved UiT Avdeling for bygg- og eiendom / felles infrastruktur kroner Overførte midler fra Generell basis 2014 Spesiell basis (husleie Tann samt utstyr tekn.bygg) Samlet basis Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling Andre tildelinger - eks kap. 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter Sum budsjetterte inntekter i Disponible midler 2013 (IB + Budsjetterte inntekter) Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter Realbudsjettert lønn Andre personalkostnader Budsjetterte investeringer, hovedposter: Inventar og utstyr Utstyr teknologibygget Budsjetterte midler til annen drift: Reiseutgifter Møter, kurs, seminarer Kjøp av tjenester

18 Representasjon, bevertning, diverse Husleie TANN Husleie Kunstkvartalet Husleie lstinden Husleie SAV Husleie andre Husleie statsbygg Husleie boliger Energi og oppvarming Lab utstyrsleie Driftstilskudd AAB og NFH Utstyrsleie BBC Kontorutgifter Internhusleie Renholdsmateriell Maskiner, annet utstyr, lift leie Maskiner, kjøp Maskiner, service/vedlikehold Annen inventar Vedlikehold av inventar Bygningsmessig drift/vedlikehold Utendørs drift og vedlikehold Varslingsanlegg Varme og ventilasjon EL-kraft Andre installasjoner Utstyr og rekvisita, drift Transportmidler, leie og service Transportmidler, drivstoff Inventar, boliger Tele- og datainstallasjoner samt kabling Komm.avg inkl eiendomsskatt og festeavg Renovasjon Kostnader grøntarealer Fylkeskommunen/andre, brøyting Servicekontrakter Medlemskontingent Andre kostnader lokaler Verneutstyr og arbeidstøy Datautstyr, lisenser, AV utstyr etc Telefon og telekommunikasjon, NRK Annen drift, ufordelt Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet Sum budsjetterte utgifter Samlet basis inkluderer 6,823 mill til økte husleiekostnader for Kunstakademiet, 22 mill for husleie i Tannbygget, samt for leieareal i Forskningsparken. Tiltak og budsjett ut over ordinær budsjettramme for enheten: 1. Avsetning til investeringer bygg; Midlene er satt av under UITs reserver. 2. Overførte budsjettmidler fra 2013: Inneholder både umerket og øremerket aktivitet, og forventes brukt i tråd med vedtatte omdisponering, se vedlegg. 18

19 Prioriterte oppgaver for BEA BEA er i endring fra tradisjonell forvaltning og drift til oppgaver som innbefatter store renoveringsoppdrag og utvikling av nybygg. I egenregi er det planlagt slike oppdrag for ca. 350 mill. NOK noe som krever spisskompetanse innen prosjektledelse og til dels nye arbeidsmetoder og styringsverktøyer. Nytt Modulbygg ferdigstilles i mai 2014 til en kostnad på ca. 40 mill. NOK og vil være det største nybyggprosjektet UiT har gjennomført i egenregi. BEA har overtatt saksbehandling av byggeprosjekter som utføres i regi av Statsbygg. For tiden er avdelingen brukerkoordinator for Teknologibygget som tas i bruk høsten 2014 og MH2 hvor grunnarbeidene starter i november Samlet investering er omkring 2 mrd. NOK. Flytteprosessene i forbindelse med byggeaktivitetene krever ekstra logistikkressurser og lagerstyring. Systematisk kartlegging av brukte møbler og inventar på lager resulterer i at modulbygget baseres på ca. 90 % gjenbruk. Avdelingens prioriterte aktiviteter for 2013 er delt opp i tre kategorier: 1. Oppgaver knyttet til lov- og forskriftskrav 2. HMS-relaterte krav 3. Utviklingsoppgaver Oppgavene som er knyttet til lov- og forskrifter dreier seg om videreføring av brannsikringstiltak, utskifting av nødlysanlegg, utskifting til miljøvennlig gass i kjøleanlegg og nødvendig oppgradering av flere bygg. MH-bygget er brukt som pilotprosjekt for å kartlegge brannteknisk status og utarbeide oppgraderingsbehov. Konklusjonen er et kostnadsestimat på 2,9 mill. NOK for oppgradering av de branntekniske forhold til dagens forskrifter. Liknende prosesser kreves gjennomført på flere av bygningene. HMS-relaterte oppgaver vil i tillegg til generelle tiltak være å re-definere krav til inneklima/ bygningsakustikk som kravspesifikasjon for prosjektering av nybygg til kontroll og oppgradering av eksisterende bygninger. Vedlikeholds-, utviklingsoppgaver og nybygg som BEA skal ha fokus på i uprioritert rekkefølge: o Teknologibygget: Overtakelse, flytteprosesser og igangkjøring med tilhørende terminering av drift på Strandveien og Nordlysobservatoriet. Planprosess for datasenter sammen med HN-IKT og HDO. o Modulbygg Campus ferdigstilling byggeprosjekt og innflytting. o Breivang: Oppstart byggeprosjekt med totalrenovering, ombygging og nybygg. o Naturfagbygget - Paviljong nord og sør: Renovering ombygging for ArcEx. o Biologibygg ved Arktisk biologi: Forprosjekt. o Modulbygg Mellomveien for ILP: Avklare utbygging. o Havneanlegg for nytt isgående fartøy: Avklare lokalisering. o MH2 og Parkeringshus: Brukerkoordinator. o Istind Bardufoss: Ferdigstille oppgradering og ombygging. o Realfagbygget: Midtkjerne i C-fløya og planlegging av brannsikring og renovering av to auditorier. o Universitetsbiblioteket: Planprosess for Infosenter. o Alta: Prosjektering for ing.utdanningen, HHT og øvrig samlokalisering. o Utskifting av kantineinventar i Hammerfest. o Flyhangar og Undervisningslokaler på Bardufoss flystasjon: Prosjektledelse. 19

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet

Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet Innledning Dette dokumentet beskriver en strategi for digitalisering som ett av flere virkemidler for å realisere målene i Drivkraft i Nord,

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer 11. februar 2014 Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer UiOs føringer og mål! Hovedprioritering Grunnverdier (menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat,

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

~ ~1.e-. Jç Sir. 4. i. 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\

~ ~1.e-. Jç Sir. 4. i. 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\ (/6 5 fl, ds 3% I ~ ~1.e-. 4 Jç Sir 4. i 7jçç%%~s%t;~~ ~EZZ ;.r J )j~~~ ~? ~ o.c, ea~i,nc(\ Gabrielsen Kan Fra: Gabrielsen Karl Sendt: Til: 13. desember 2013 09:53 Paulsen Odd Arne Kopi: Anderssen Kirsti;

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

FORMIDLING OG PROFILERING INNSPILL TIL UIT HANDLINGSPLAN FOR 2009-2013

FORMIDLING OG PROFILERING INNSPILL TIL UIT HANDLINGSPLAN FOR 2009-2013 Universitetsdirektøren Deres ref.: Vår ref.: 2009/3873 ASS032/ 021 Dato: 12.10.2009 FORMIDLING OG PROFILERING INNSPILL TIL UIT HANDLINGSPLAN FOR 2009-2013 1) En begrepsavklaring er helt nødvendig. Hva

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag

Årspianen er normalt en del av virksomhetsplanen, som normalt består av tre deler: Budsjett Årspian Satsingsforslag U i T N 0 R G E s ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/3834 1W0000 Dato:20.02.2014 SakJF 12-14 SAK JF 12-14 Til: Fakulteisstyret Møtedato: 3. mars 2014 JF 12-14 Årspian 2014 for Det

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget Består av ansatte med forskjellig bakgrunn som til sammen innehar den kompetansen vi mener

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt i MFs styre den 3. desember 2013. Gjennom Strategisk plan 2014-2017 vil styret ved Det teologiske Menighetsfakultet: - formulere overordnede visjoner for virksomheten

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.

Fusjonen i Tromsø. - Bakgrunn, prosess og konsekvenser. Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19. Fusjonen i Tromsø - Bakgrunn, prosess og konsekvenser Av universitetsdirektør Lasse Lønnum FAP seminar, Kristiansand 19.september 2008 Universitetet i Tromsø 1 Universitetet i Tromsø 2 Organisasjonskart

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. Strategien er delt inn i disse områdene: Informasjonsteknologi

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Bibliotek i omstilling - noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek

Bibliotek i omstilling - noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek Bibliotek i omstilling - noen refleksjoner rundt fusjoner og organisering i Universitetsbibliotek Johanne Raade mars 2016 Bibliotekdirektør ved UiT Norges arktiske universitet Oversikt Stortingsmelding

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET STYRKING AV LÆRINGSMILJØET HANDLINGSPLAN 2016 2019 // UNIVERSITETET I BERGEN STUDIEADMINISTRATIV AVDELING HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016 2019 STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 2 DET SKAL

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 Uspesifisert Total -299 000010 Tildeling Hovedbev. Inkl

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017

Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen 2017 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/1313 MNI001 Dato: 25.02.2015 Sak (skriv inn saksnr.) SAK FS 8/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Budsjettinnspill

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer