Virkeområde og omfang Ved offentlige og større private tiltak skal tiltakshaver i henhold til kulturminneloven:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkeområde og omfang Ved offentlige og større private tiltak skal tiltakshaver i henhold til kulturminneloven:"

Transkript

1 1 Retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer og gjennomføringen av undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 9, jf kulturminneloven 10 Versjon Formål Retningslinjene skal sikre en enhetlig og forutsigbar budsjetteringspraksis knyttet til registreringav automatisk fredete kulturminner og skipsfunn. Virkeområde og omfang Ved offentlige og større private tiltak skal tiltakshaver i henhold til kulturminneloven: 1) undersøkeom tiltaket vil virke inn på automatiskfredete kulturminner ellerskipsfunn, jf kulturminneloven 9 jf 14 og 2) dekkeutgiftene til arkeologiske registreringer, jf kulturminneloven 10 jf 9 og 14. Generelt I tilfeller hvor fylkeskommunene/sametinget/ sjøfartsmuseene/riksantikvaren avgir uttalelse på grunnlag av eksisterende opplysninger, skal arbeidet dekkes av kulturminnemyndigheten. Retningslinjene omfatter kun de oppgaver og utgifter som disse myndighetene kan pålegge tiltakshaver å dekke. Kulturminnemyndigheten kan beslutte å dekke deler av disse utgiftene selv Kulturminnemyndighetens avgjørelse om behov for og omfang av arkeologiske registreringer, er prosessledende saksforberedelse. Dette innebærer at krav om dekning av utgifter til registreringer ikke er et enkeltvedtak i henhold til forvaltaingsloven. Kravet kan derfor ikke påklages til overordnet myndighet. Det forutsettes at tiltakshaver har akseptert et budsjett for registreringen før denne kan igangsettes. Riksantikvaren kan på selvstendig grunnlag vurdere budsjett for undersøkelsene ved direkte henvendelse fra tiltakshaver, og uttale seg til rimeligheten i dette. Ved behov kan Riksantikvaren i denne forbindelse innhente tilleggsinformasjon fra rette kulturminnemyndighet. Når særlige grunner foreligger kan Riksantikvaren, etter søknad fra tiltakshaver, fastsette at utgiftene helt eller delvis skal dekkes av staten, jf kulturminneloven 10.

2 2 4. Budsjett Før en registrering kan igangsettes skal det utarbeides en plan og et budsjett for arbeidet. Det forutsettes at tiltakshaver har akseptert disse. Det kan kun budsjetteres med feltarbeid som er nødvendig innenfor rammene av hva som anses som tilstrekkelig for å oppfylle undersøkelsesplikten, jf kulturminneloven 9, i den enkelte sak. Riksantikvarens mal for budsjettering skal brukes ved utarbeidelse av budsjett. 4.1 Bere smodell: Det skal kun budsjetteres med direkte, nødvendige lønnsutgifter i hver enkelt sak. Det skal budsjetteres med høyeste aktuelle timelønn for de ulike sfillingskategoriene dersom det ikke er avklart hvem som skal gjennomføre arbeidet. Ved regnskapsføring og fakturering skal reelt benyttet timelønn brukes. Som hovedregel er timelønn definert på følgende måte: Årslønn = fimelørm x Sosiale utgifter (feriepenger, arbeidsgiveravgift, arbeidsgivers andel til pensjonsordning og arbeidstakers forsikringer) legges til lønnsutgiftene som en egen budsjettpost (se punkt 4.2). Indirekte kostnader legges til lønnsutgifter og sosiale utgifter som en egen budsjettpost (se punkt 4.3). Etter skriftlig søknad til, og godkjenning fra, Riksantikvaren kan alternativ modell for kostnadsberegning benyttes. Dersom det er uenighet om Riksanfikvarens avgjørelse, skal saken bringes inn for Miljøverndepartementet som tar endelig stilling til søknaden. Eksternt innleide konsulenter skal budsjetteres under egen budsjettpost (se punkt 4.8) Forarbeid: Det skal kun budsjetteres med forarbeid som er nødvendig for å gjennomføre registreringer. Forarbeid omfatter kun oppgaver som utføres etter at tiltakshaver har godkjent plan og budsjett for registrering, og bestilt gjennomføringen av denne. Tiltakshaver skal ikke betale for ordinær saksbehandling, herunder befaringer som er ment å avklare behovet for registreringer. Tiltakshaver skal heller ikke betale for utarbeiding av plan og budsjett for registrering. Forarbeid kan blant annet omfatte: Klargjøring og pakking av utstyr Avtaler om nødvendig adkomst til et område Kartstudier Befaringer med tiltakshaver og/ eller grunneier, eksterne konsulenter og/ eller andre berørte parter Avtaler om maskinbruk for eksempel ved maskinell flateavdekking

3 Feltarbeid: Det skal kun budsjetteres med utgifter som er nødvendig for å avklare om, og eventuelt på hvilken måte, tiltaket vil berøre automatisk fredete kulturminner på en måte som nevnt i kulturminneloven 3. Det skal som hovedregel benyttes velkjente metoder ved gjennomføringen av feltarbeidet. Tiltakshaver skal ikke belastes for metodeutvikling. Feltarbeid kan blant annet omfatte: Overflatesøk Prøvestikking Sjakting (maskinell) Dokumentasjon (innmåling, foto, tegning m.m.) Tildekking/ gjenfylling Uttak av nødvendige naturvitenskapelige prøver (f. eks. 14C,makrofossil, fosfat) Metallsøking Innhenting av lokal kunnskap Etter avtale med tiltakshaver kan det være aktueit å bruke ulike former for fjernmålinger (for eksempel flyfotografering, LIDAR, m.v.) eller inngrepsfrie geofysiske målemetoder (for eksempel georadar, magnetometer) i forbindelse med registreringer. Bruk av slike metoder skal begrunnes med henvisning til faglige og/eller praktiske vurderinger. Registreringene skai ikke brukes til metodeutvikling. Bruk av ulike former for fjernmåling skal spesifiseres og budsjetteres under eksternt innleide konsulenter (se punkt 4.8), dersom dette ikke omfatter utstyr institusjonene selv disponerer. Ved registreringer kan det være aktuelt å innhente lokal kunnskap og benytte intervjuer som metode. Dette kan særlig være aktuelt ved registreringer knyttet til samiske kulturminner Etterarbeid: Det skal kun budsjetteres med nødvendig etterarbeid for å systematisere resultatene fra registreringen. Etterarbeidet skal blant annet omfatte: Registrering av alle lokaliteter og enkeltminner i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, inklusive avgrensing, kartfesting og beskrivelse Utarbeidelse av kart som klart og tydelig viser avgrensing av kulturminnet og eventuell konflikt mellom den aktuelle planen/det aktuelle tiltaket og registrerte automatisk fredete kulturminner og/eller skipsfunn Utarbeidelse av faglig rapport Overlevering av kartfiler til ffitakshaver og/eller kommune for overføring til plankart

4 4 Bearbeiding og innsending av nødvendigenaturvitenskapelige prøver, og innarbeiding av resultater fra disse i rapport Overlevering av eventuelle funn, dokumentasjon og faglig rapport til gjeldende forvaltningsmuseum Ivaretakelse og systematisering av data fra registreringer hvor det ikke gjøres funn av automatisk fredete kulturminner og/eller skipsfunn. Katalogisering og konservering av funn, samt innlemming av funn og dokumentasjon i universitetsmuseenes samlinger, skal budsjetteres som egen post (se punkt 4.9). Katalogisering, konservering samt innlemming i sjøfartsmuseenes samlinger skal budsjetteres under lønnskostnader og etterarbeid Andre lønnsut 'fter: Dykketillegg: I saker hvor det er nødvendig med dykking for å gjennomføre registreringen, kan det budsjetteres med et dykketillegg. Dykketillegg er et daglig lønnstillegg som kompensasjon for ansvar, ubekvemmelighet og særlige arbeidsforhold ved dykking. Tillegget tilkjennes dykker og standbydykker. Formidling: Institusjonene har et selystendig ansvar for formidling av funn og registrerte kulturminner. I særskilte tilfeller og etter avtale med tiltakshaver, kan det likevel budsjetteres med utgifter til formidling knyttet til det enkelte registreringsprosjekt. 4.2 Sosiale utgifter: Sosiale utgifter skal budsjetteres i en egen post. Sosiale utgifter skal vises som et prosentvis tillegg til lønnsutgiftene. Sosiale utgifter skal omfatte følgende: Feriepenger Arbeidsgiveravgift til folketrygden Arbeidsgivers andel, for den enkelte ansatte, til institusjonens pensjonsordning Forsikring av den enkelte arbeidstaker (for eksempel yrkesskade, gruppeliv og tjenestereise) 4.3 Indirekte kostnader: Indirekte kostnader er institusjonens utgifter til kontor, IKT-tjenester, administrative tjenester, kontor- og feltutstyr, forbruksmateriell etc.

5 5 Prosjektets andel av indirekte utgifter beregnes som en prosentandel av direkte lønnsutgifter tillagt sosiale utgifter. Satsen som skal benyttes for indirekte utgifter er XX % av direkte lønnsutgifter tillagt sosiale utgifter. Indirekte utgifter kan ikke direkteposteres under andre poster i budsjettet. 4.4 Reiseut 'fter kost o Det skal budsjetteres med alle direkte nødvendige utgifter til reise, kost og losji i henhold til Særavtalefor reiserinnenlandsfor statens regning. Som utgangspunkt for reisen regnes kontoradressen til fylkeskommunen/sametinget/sjøfartsmuseet. 4.5 Forbruksmateriell o uts r: Forbruksmateriell som kontorrekvisita, funnposer og lignende, samt ordinært feltutstyr som spader, krafser, kamera, PDA, GPS m.v. skal dekkes av indirekte kostnader, jf punkt 4.3. Etter avtale med tiltakshaver kan det kjøpes inn annet utstyr dersom dette er nødvendig. Ved innkjøp tilfallerutstyret tiltakshaveretterferdigstilt prosjekt, dersomikke annet er avtalt sknftlig. 4.6 Gravemaskin: Kostnader knyttet til bruk av gravemaskin for å gjennomføre registreringen, skal fremgå av budsjettet. Det kan gjøres unntak fra dette i tilfeller der tiltakshaver selv ønsker å skaffe til veie gravemaskin. Dette skal da avtales særskilt med tiltakshaver. 4.7 Naturvitenska li e 'enester Det kan budsjetteres med et begrenset omfang naturvitenskapelige tjenester, for eksempel dateringer, makrofossil, eller fosfatanalyser. 4.8 Eksternt innleide konsulenter: Det kan unntaksvis benyttes eksternt innleide tjenester for å gjennomføre registreringer på vegne av kulturminnemyndigheten. Reglene for offentlige anskaffelser skal følges. Dersom eksterne konsulenter utfører arkeologifagligarbeid som kulturminnemyndigheten normalt skulle utført selv, så som overflatesøk, prøvestikking, sjakting, dokumentasjon eller annet, skal dette avtales med tiltakshaver. Tiltakshaver skal gjøres oppmerksom på om dette eventuelt er fordyrende i forhold til om kulturminnemyndigheten selv utfører arbeidet.

6 6 Det er fortsatt kulturminnemyndigheten som er faglig og juridisk ansvarlig for registreringene, og skal kvalitetssikre disse, selv om disse unntaksvis gjennomføres av eksterne konsulenter. 4.9 Katalo -serin konserverin o innlemmin av funn o dokumentas-on i universitetsmuseenes samlin er: Det skal budsjetteres med universitetsmuseenes kostnader til katalogisering, konservering og innlernming av funn og dokumentasjon i universitetsmuseenes samlinger. Omfanget av arbeidet skal beregnes på følgende måte: For registreringer av inntil to uker (75 timer) samlet varighet i felt, skal det beregnes 7,5 timer arbeid. For registreringer med mer enn to uker (75 timer) samlet varighet i felt, skal det som hovedregel beregnes tilsvarende 10 % av feltarbeidstiden. 5. Regnskap Regnskap føres etter reelt medgått arbeidstid og reelt forbruk av varer og tjenester. Regnskap oppsummeres i samme mal som budsjett. Detaljert regnskap med timelister, kjørebøker, fakturakopier m.v. skal framlegges dersom tiltakshaver og/eller Riksantikvaren etterspør dette. 5.1 Lønn: Lønnsmidler avregnes etter reelt benyttet lønn for hver enkelt arbeidstaker, og reelt medgått arbeidstid. Korttidsengasjerte avlønnes i henhold til godkjente timelister. Langtidsengasjerte og fast ansatte er normalt månedsavlønnet, men må kunne dokumentere utført arbeid innen hvert prosjekt ved oppføring av medgåtte timer. 5.2 Reiseut -fter kost o los-i: Reiser, kost- og natfillegg føres i tråd med reelt medgått tid i felt, forbrukte kilometer ved bruk av tjenestebil eller egen bil i tjeneste i samsvar med kjørebok, regning fra bilutleiefirma, utgifter til offentlig transport m.m. 5.3 Eksternt innleide 'enester Ved innkjøpt arbeid, tjenester og konsulentbistand vedlegges spesifisert bilag fra leverandør.

7 7 6. Innbetaling, frister, oversendelse av rapport og regnskap A-konto beløp/forskuddsbetaling kan innkreves fra tiltakshaver. Fylkeskommunene/Sametinget/sjøfartsmuseene avgjør selv om de eventuelt aksepterer en bankgaranti som alternativ til forskuddsbetaling. En midlertidig redegjørelse om funn og resultater, samt en midlertidig redegjørelse for omfanget og graden eventuell konflikt med automatisk fredete kulturminner, skal gis tiltakshaver innen to uker etter registreringens avslutning i felt. Registreringsrapport, funn, prøver og dokumentasjon skal oversendes rette universitetsmuseum innen tre måneder etter avsluttet feltarbeid. Dersom det ikke foreligger resultater/svar på dateringsprøver og/eller lignende før oversendelse til rette universitetsmuseum, skal disse ettersendes så snart resultater foreligger. Sluttfaktura for universitetsmuseenes arbeid skal oversendes fylkeskommunen/sametinget innen to måneder etter at registreringsrapport, funn, prøver og dokumentasjon er oversendt. Endelig sluttregnskap/faktura og registreringsrapport skal foreligge senest fem måneder etter at feltarbeidet er avsluttet, dersom ikke annet er særskilt avtalt med tiltakshaver. Registreringsrapport skal gjøres tilgjengelig i kulturminnedatabasen Askeladden samtidig som denne oversendes tiltakshaver.

Retningslinjene omfatter ikke kostnader forbundet med undersøkelsesplikten etter kml 9.

Retningslinjene omfatter ikke kostnader forbundet med undersøkelsesplikten etter kml 9. 1 Justert 15. april 2011 UTGIFTER TIL SÆRSKILT GRANSKING AV AUTOMATISK FREDETE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER OG SKIPSFUNN, JF. KULTURMINNELOVEN 8 OG 14, JF 10 RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTERING OG REGNSKAP 1.

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver.

Øvrige virkemidler avgjøres av Politidirektoratet etter forslag fra lokal arbeidsgiver. Vedlegg 1 Virkemiddelbruk Dette dokumentet er et vedlegg til omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Dokumentet er kommet i stand etter drøftinger mellom Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund,

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer