C Kontraktsbestemmelser 05-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C Kontraktsbestemmelser 05-01"

Transkript

1 C Kontraktsbestemmelser 05-01

2 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund, med endringer og administrative bestemmelser. Med tillatelse fra Norges Standardiseringsforbund er NS 3430 gjengitt nedenfor. Staten har generelt pålagt sine etater å foreta enkelte endringer i standarden. Slike endringer er merket E. Vegvesenet har videre funnet det nødvendig å gi utfyllende bestemmelser av mer administrativ art. Disse er merket. For å lette bruken av standarden og tilleggsbestemmelsene, er disse redigert slik at de står i sammenheng med relevant punkt i NS 3430, og satt med skrifttype forskjellig fra standardteksten. Endringer og administrative bestemmelser tilhører NS 3430, pkt. 4.1 c). INNHOLD Forord 2 1 Omfang 2 2 Definisjoner 2 3 Samarbeidsplikt 2 4 Kontrakten. Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler 3 5 Partenes representanter. Byggemøter 3 6 Forhold på byggeplassen 3 7 Tegninger, beskrivelser m.m. 4 8 nsvar og risiko for materialer som byggherren leverer eller forlanger brukt 5 9 Krav til utførelsen 5 10 Kontroll, prøving m.m Bruk av underentreprenør 6 12 Overdragelse av kontraktsforpliktelser. Overtagelse av entrepriseansvar. dministrasjon av sideentrepriser 6 13 Sikkerhetsstillelse 6 14 Forsikring 7 15 Risiko for skade i byggetiden 8 16 vtalte tidsfrister 8 17 Rett til fristforlengelse 8 18 Plikt til forsvarlig fremdrift 9 19 Fremdriftsplan 9 20 Forsinkelse. Dagmulkt og erstatning Entreprenørens krav på dekning av merutgifter Gebyrer og avgifter Regler om bestemmelse av vederlaget Faktura og måling Generelle betalingsregler vdrag Regningsarbeid Endringer vbestilling Overtagelse Sluttoppgjør Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar Erstatningsansvar utenfor kontraktsforholdet Hevning på grunn av mislighold Hevning på grunn av konkurs eller insolvens Entreprenørens rett til å stanse arbeidet Eiendomsrett til kontraktarbeid og materialer Krav mot entreprenørens underentreprenører m.m Varsler Tvister () ntikontraktørklausul 21

3 C 2 FORORD Denne standard er utarbeidet og enstemmig anbefalt av en komité som er oppnevnt av Norges Byggstandardiseringsråd etter forslag fra: 2.3 entreprenør: Kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter. Byggherreforeningen Landsforeningen for bygg og anlegg Maskinentreprenørenes Forbund Norges Byggmesterforbund Norges Elektroentreprenørforbund Norges Praktiserende rkitekter Norske Boligbyggelags Landsforbund Kommunenes Sentralforbund Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS Rådgivende Ingeniørers Forening Næringsdepartementet Statens bygge- og eiendomsdirektorat Standarden gir uttrykk for hva de ovennevnte organisasjoner og institusjoner er blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av byggog anleggsarbeider. Det er forutsetningen at standarden anvendes uten endringer eller avvik, bortsett fra dem som er nødvendige på grunn av de spesielle forhold ved det enkelte prosjekt. Denne utgaven erstatter NS 3430, 1. utgave Endringene i 2. utgave gjelder partenes sikkerhetsstillelse etter pkt OMFNG Denne standard har til formål å regulere kontraktsforholdet der én part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et byggeller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren). Standarden gjelder tilsvarende i kontraktsforhold hvor én part (underentreprenøren) påtar seg en del av utførelsen av et byggeller anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg. Bestemmelsene i standarden angående byggherren gjelder da for hovedentreprenøren, mens bestemmelsene angående entreprenøren gjelder for underentreprenøren. 2.4 hovedentreprenør: Entreprenør som har en eller flere underentreprenører til å utføre en del av de forpliktelser som hans kontrakt med byggherren omfatter. 2.5 underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. 2.6 sideentreprenører: Entreprenører som på samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse av bygg- eller anleggsarbeider. 2.7 administrerende sideentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av en eller flere andre sideentreprenører (administrerte sideentreprenører). 2.8 hverdager: lle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 2.9 dager: Kalenderdager 2.10 kontraktssum: Det opprinnelig avtalte vederlag for entreprenørens oppfyllelse av sine kon- traktsforpliktelser, inkludert eksklusiv merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelig avtalte anslag over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser kontraktarbeid: Bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av kontrakten mellom byggherre og entreprenør G: Det grunnbeløp som fastsettes i medhold av lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. 3 SMRBEIDSPLIKT Partene plikter å samarbeide og vise aktsomhet under gjennomføringen av kontrakten. 2 DEFINISJONER I denne standarden gjelder følgende definisjoner: 2.1 avtaledokument: Kontrakt som er undertegnet av begge parter, eller skriftlig bekreftelse av inngått kontrakt. 2.2 byggherre: Kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter. 4 KONTRKTEN. KONTRKTSDOKU- MENTER. TOLKNINGSREGLER 4.1 Kontraktsdokumenter Med mindre annet er avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: a) avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet b) entreprenørens anbud eller tilbud b 1 ) referat fra anbudskonferanse, referat fra anbudsbefaring eller brev

4 C 3 fra byggherren om endringer til dette møtet. Byggherren kan c) anbuds- eller tilbudsgrunnlagets bestemme at møtet utvides til en 2- kontraktsvilkår d) anbuds- eller tilbudsgrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse e) anbuds- eller tilbudsgrunnlagets tegninger f) denne standard (NS 3430) 4.2 Tolkningsregler Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge som er angitt i 4.1. dagers samling som gjerne kan legges til et sted forskjellig fra vanlig arbeidssted. Deltakere vil være beslutningstakere som er direkte involvert i prosjektet, f.eks anleggsog byggeledelse, prosjektledere hos entreprenør og byggherre, eventuelt også representanter fra konsulenter, berørte offentlige etater eller underentreprenører. Partene avtaler deltakelse og dekker hver sine kostnader. For øvrig gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten foran standardiserte bestemmelser. Ved arbeider som er beskrevet både ved koder og tekst, gjelder teksten foran koden. Utførelse som bare er angitt på tegning, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten. 5 PRTENES REPRESENTNTER. BYGGEMØTER 5.1 Partenes representanter Partene skal holde hverandre underrettet om hvem som til enhver tid er deres representant. Representanten skal ha slik fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne at byggesaken kan gjennomføres uten unødvendig opphold. Entreprenøren skal i nødvendig utstrekning lede arbeidet selv eller ved en representant på byggeplassen med nødvendig fagkyndighet og fullmakt. Byggemøter skal deretter vanligvis holdes hver 14. dag under ledelse av byggherrens representant. Partene skal være representert på byggemøtene med deltagere som har fullmakt til å avgjøre ordinære saker. Det skal føres referat fra det som behandles på byggemøtene. Referatet føres normalt av byggherrens representant. Referatet sendes i god tid før neste møte til de øvrige møtedeltagere og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme innen rimelig tid, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt. Protokoll som er oppsatt og underskrevet på stedet av partene, er umiddelbart bindende med mindre annet er konkret avtalt. 5.3 Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal ha som formål å drøfte forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform med grunnlag i evalueringsskjema for utført entreprise (kap. F), samt å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. 5.2 Byggemøter Byggherren innkaller til byggemøter. Entreprenøren kan innkalle til byggemøter dersom han mener det er behov for det. Innkallelsen skal ordinært skje med minst 7 dagers varsel. Før start av arbeidet holdes et møte (oppstartmøte) hvor partene redegjør for arbeidsfordeling og fordeling av fullmakter i egen organisasjon, og dessuten avklarer spørsmål knyttet til kontrakten, eksempelvis valg av alternativer. Det tas en grundig gjennomgang av hvordan arbeidet tenkes gjennomført. Et.viktig moment er at partene skal bli kjent med hverandre. Det skal derfor settes av tilstrekkelig med tid Hver av partene kan be om at det avholdes samarbeidsmøter hvor representanter fra byggherrens og entreprenørens sentrale ledelse del tar, i tillegg til partenes anleggsledelse / byggeledelse. Første møte bør holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Deretter holdes samarbeidsmøte eksempelvis 2 ganger pr år. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt

5 C 4 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLSSEN 6.7 Bruk av stillaser og heiser Entreprenøren skal tillate at hans stillaser 6.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak Entreprenøren skal overholde de lover, offentlige forskrifter og vedtak som gjelder for hans arbeid og for forholdene på og ubetjente heiser vederlagsfritt brukes av andre entreprenører og byggherren, så langt det ikke skjer til fortrengsel for entreprenørens arbeid. Den som ønsker å byggeplassen. bruke stillaser m.m., skal varsle entreprenøren på forhånd. 6.2 Varsling ved risiko for skade m.m. Entreprenøren skal varsle byggherren dersom han mener at granneloven, eller andre lover og offentlige forskrifter gjør det nødvendig med tiltak som ikke følger av kontrakten. Det samme gjelder tiltak for å avverge skade eller fare for skade. Hvis byggherren etter å ha mottatt varsel fastholder den fremgangsmåte som er beskrevet i kontrakten, er byggherren ansvarlig for de skader denne fremgangsmåte medfører, såfremt arbeidet er utført på en forsvarlig måte. Foreligger det en øyeblikkelig fare, kan begge parter ta nødvendige forholdsregler for å hindre eller begrense skade uten varsel til den annen part. Den part som ville hatt risikoen for eventuell skade, skal betale nødvendige kostnader den annen part har hatt. 6.3 Fastmerker for utmåling, byggelinje Byggherren skal påvise fastmerker for høydemålinger, byggelinjer, nabogrenser o.l. Entreprenøren skal varsle byggherren dersom det er grunn til å anta at påvisningen er uriktig. ll videre utmåling påhviler entreprenøren. Entreprenøren skal med rimelig frist varsle byggherren når salinger er satt opp, slik at denne, hvis han ønsker det, kan foreta kontroll. 6.4 Norsk Standard, forskrifter Entreprenøren skal sørge for at det på byggeplassen er til stede et eksemplar av de forskrifter, Norsk Standard, byggdetaljblad og andre dokumenter som det er henvist til i kontraktsdokumentene. 6.5 Opprydding Entreprenøren skal holde god orden på byggeplassen for så vidt angår det arbeid han skal utføre, og skal foreta regelmessig opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette. Overholder ikke entreprenøren sine forpliktelser til opprydding, kan byggherren etter skriftlig varsel iverksette slik opprydding for entreprenørens regning. 6.6 Beskyttelse av vegetasjon Bestående vegetasjon skal gis en rimelig beskyttelse og ikke unødvendig skades eller fjernes. Kraner og betjente heiser skal også kunne brukes av andre entreprenører og byggherren, så langt det ikke skjer til fortrengsel for entreprenørens arbeid. Godtgjørelse for slik bruk avtales på forhånd mellom entreprenøren og brukeren. 6.8 rbeidstid Med mindre annet er avtalt eller det er til særlig ulempe for byggherren, har entreprenøren rett til å arbeide utenfor ordinær arbeidstid. Han skal i så fall varsle byggherren på forhånd. 7 TEGNINGER, BESKRIVELSER M.M. 7.1 Byggherrens plikt til å utarbeide tegninger m.m. Tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren hvis ikke annet følger av kontrakten. 7.2 Leveringsfrist Dokumenter som nevnt i 7.1, skal leveres i så god tid at entreprenørens planlegging og fremdrift ikke hindres eller forsinkes. Gjeldende fremdriftsplan er grunnlag for levering av endelige tegninger og materiallister. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses nødvendig og rimelig, og normalt ikke tidligere enn 1 måned før utførelse av arbeidsoperasjonen. Entreprenøren skal gi byggherren varsel i god tid dersom et dokument av spesielle årsaker må leveres tidligere enn det som er normalt, f.eks. fordi det gjelder materialer med lang bestillingstid. Når entreprenøren skal skaffe materiale som underlag for tegninger, må dette sendes byggherren i god tid før tegninger skal leveres. 7.3 Bruk av dokumenter Dokumenter som er utlevert av en part til en annen, skal ikke gjøres kjent for andre enn dem som trenger dem i byggearbeidet, og til senere bruk av bygget, herunder ombygging. De skal heller ikke brukes til andre oppdrag uten etter tillatelse fra den kontraktspart som har levert dokumentene

6 C Varsling av feil Finner entreprenøren at dokumenter levert av byggherren ikke gir tilstrekkelig veiledning KRV TIL UTFØRELSEN Kvalitet eller viser uoverensstemmelser, Er ikke kvalitetskrav til materialer og skal han straks forlange supplerende dokumenter eller byggherrens avgjørelse av hvilket dokument som skal følges. utførelse angitt i kontrakten, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlige for tilsvarende arbeider. vgjørelsen kan kreves gitt skriftlig. 7.5 nsvar for feil i dokumenter som er levert av byggherren Byggherren skal holde entreprenøren skadesløs i henhold til punkt 21 for utgifter som entreprenøren påføres som følge av feil eller uoverensstemmelser i dokumenter som byggherren har levert. 9.2 Entreprenørens arbeidsunderlag Entreprenøren har krav på at andres arbeid med bygget eller anlegget, som han skal bygge videre på, er slik at hans egen utførelse etter kontrakten kan skje uten forsinkelse eller fordyrelse. Han skal snarest varsle byggherren dersom så ikke er tilfellet. Byggherrens ansvar reduseres eller faller bort i den utstrekning entreprenøren a) har oppdaget feilen eller uoverensstemmelsen uten å varsle byggherren etter 7.4, eller b) burde ha forstått at det dreier seg om en utførelse som var uforsvarlig. 7.6 nsvar for feil i dokumenter som er levert av entreprenøren Entreprenøren bærer de utgifter som følger av feil eller uoverensstemmelser i tegninger, beskrivelser og beregninger som han leverer i henhold til kontrakten, herunder dokumenter som entreprenøren leverer ved endringsarbeider. Dersom feil i slike dokumenter medfører mangler ved kontraktarbeidet, bedømmes disse manglene etter bestemmelsene i punkt For andre dokumenter enn dem som er nevnt i 7.6.1, har entreprenøren ansvar for feil eller uoverensstemmelser bare dersom han har påtatt seg slikt ansvar nsvaret reduseres eller faller bort i den utstrekning byggherren a) har oppdaget feilen eller uoverensstemmelsen uten å varsle entreprenøren, eller b) burde ha forstått at det dreiet seg om en utførelse som var uforsvarlig. 8 NSVR OG RISIKO FOR MTERI- LER SOM BYGGHERREN LEVERER ELLER FORLNGER BRUKT Entreprenøren har intet ansvar for kvalitet eller anvendelighet av materialer som byggherren leverer, med mindre han unnlater å varsle om feil eller mangler han med rimelighet burde ha oppdaget. Entreprenøren har heller ikke ansvar for anvendelighet av navngitte produkter som byggherren forlanger brukt. 9.3 Byggherrens kontroll Er entreprenørens utførelse i strid med kontrakten, kan han ikke påberope seg at den er utført under byggherrens kontroll. 9.4 Utbedring av feil i byggetiden Er entreprenørens utførelse i strid med kontrakten, eller oppstår det feil eller skader som han har risikoen for, skal han varsle byggherren så snart han blir klar over dette. Entreprenøren plikter deretter å rette feilene og utbedre skadene uten å vente på påbud fra byggherren. 10 KONTROLL, PRØVING M.M Byggherrens rett til å føre kontroll Byggherren har rett til å føre slik kontroll med materialer og utførelse som han finner nødvendig. Blir han oppmerksom på at materialer eller utførelse er kontraktsstridige, skal han straks melde fra til entreprenøren. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold fjerne kontraktstridige materialer fra byggeplassen Opplysninger Entreprenøren plikter å gi byggherren nødvendige opplysninger til bedømmelse av utførelse og materialer. Han skal på forlangende godtgjøre at materialene tilfredsstiller kontraktens krav, oppgi varens opprinnelse og så vidt mulig skaffe byggherren adgang til å inspisere fremstillingen Kostnader Prøving som er fastsatt eller forutsatt i kontrakten, eller som normalt skal foretas, skal besørges og betales av entreprenøren Dersom resultat av utført prøving ikke er tilfredsstillende, skal ytterligere prøving utføres. Kostnader og tidsforsinkelser i forbindelse med

7 C 6 slik prøving er entreprenørens ansvar. Forlanger byggherren prøving ut over dette, skal denne betales av byggherren hvis prøvene viser at kontraktens krav er oppfylt. I motsatt fall skal den betales av entreprenøren Reklamasjonsbefaring av deler av kontraktarbeidet Dersom deler av kontraktarbeidet ikke senere kan bedømmes uten ekstraordinære foranstaltninger eller kostnader, kan entreprenøren skriftlig innkalle til besiktigelse av arbeidet. Fra besiktigelsen skal det føres protokoll. Byggherren kan ikke senere påberope seg mangler som han har oppdaget, eller som han burde ha oppdaget ved en vanlig aktsom besiktigelse. 11 BRUK V UNDERENTREPRENØR 11.1 Generelt Entreprenøren har rett til å la deler av sine kontraktsforpliktelser utføre av underentreprenør. Hans kontraktsansvar overfor byggherren endres ikke ved bruk av underentreprenør. Før kontrakt med underentreprenør inngås, skal entreprenøren underrette byggherren om hvilke deler han vil la utføre ved underentreprenør, og om hvilke underentreprenører han vil bruke Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør Byggherren kan nekte å godta entreprenørens valg av underentreprenør dersom han melder fra om dette uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter at han har mottatt entreprenørens underretning. Underentreprenører som er oppgitt i anbudet, anses som godkjent. Med mindre byggherren godtgjør at nektelsen er saklig begrunnet i underentreprenørens forhold, skal han dekke entreprenørens eventuelle merkostnader som følge av at entreprenøren må velge en annen underentreprenør. 12 OVERDRGELSE V KONTRKTS- FORPLIKTELSER. OVERTGELSE V ENTREPRISENSVR. DMINI- STRSJON V SIDEENTREPRISER 12.1 Generelt Verken entreprenøren eller byggherren kan overdra sine kontraktsforpliktelser uten at dette er særskilt avtalt Overtagelse av ansvar for entrepriser Inneholder kontrakten mellom byggherren og entreprenøren bestemmelser om at entreprenøren plikter å påta seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor en sideentreprenør, gir dette entreprenøren bare slike forpliktelser som er beskrevet i definisjonen av administrerende sideentreprenør i 2.7, jf. 12.3, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Inneholder kontrakten bestemmelse om at entreprenøren plikter å overta ansvar som hovedentreprenør for tiltransportert underentreprenør, kan han likevel, innen 14 dager etter at han har fått melding om byggherrens bestemmelse, nekte å overta dette ansvar dersom nektelsen har saklig grunn i den annen entreprenørs forhold, herunder hans solvens dministrerte sideentrepriser Byggherren kan ikke pålegge entreprenøren å utføre eller bli underlagt byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll uten at dette er uttrykkelig avtalt. dministrerende sideentreprenør skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren hvis den administrerte sideentreprenørs forhold truer med å forsinke arbeidet. Varslet skal angi antatt årsak og forventet virkning av slik forsinkelse eller hindring. Unnlater han dette, blir han erstatningsansvarlig for det tap byggherren kunne ha unngått dersom varsel var blitt gitt. Overtagelse av forpliktelse som administrerende sideentreprenør innebærer ikke at entreprenøren gir avkall på sin rett til å kreve fristforlengelse og kostnadsdekning for forhold som har sin årsak hos administrerte sideentreprenører Påslag Er det ikke avtalt vederlag for hovedentreprenørs eller administrerende sideentreprenørs ytelser og ansvar, har han krav på sedvanlig påslag. Påslaget beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprenør eller administrert sideentreprenør. 13 SIKKERHETSSTILLELSE 13.1 Generelle regler Er ikke annet avtalt, skal partene for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Sikkerheten skal stilles uten ugrunnet opphold etter kontraktens inngåelse og senest 14 dager etter mottagelsen av den annen parts sikkerhet. Sikkerheten stilles som selvskyldner-

8 13.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Er ikke annet avtalt,skal byggherren stille en sikkerhet for oppfyllelse av sine kon- C 7 kausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til den annen part og skal ikke være begrenset på annen E traktsforpliktelser på 15 % av kontraktssummen. Entreprenøren er ikke forpliktet til å starte utførelsen før han har mottatt byggherrens sikkerhetsstillelse måte enn det som følger av bestemmelsene her. Sikkerheten hefter for krav entreprenøren Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold for eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten. Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende av en part uten at den annen part har fått rimelig frist til å rette de påklagede forhold Entreprenørens sikkerhetsstillelse Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren stille en samlet sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Byggherren er ikke forpliktet til å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse. Sikkerheten for entreprenørens kontratsforpliktelser i utførelsestiden, herunder ansvar for forsinket fullføring, skal utgjøre 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten kan gjøres gjeldende for forhold byggherren påberoper seg senest ved overtagelsen. Sikkerhet skal stilles av innenlandsk bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. Når kontraktarbeidet er overtatt, reduseres denne sikkerheten til 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes det første året etter overtagelsen. Sikkerheten nedtrappes deretter til 2 % for forhold som påberopes det andre året etter overtagelsen, og til 1 % for forhold som påberopes det tredje året. Sikkerheten faller bort ved utløpet av reklamasjonsfristen, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot entreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. Sikkerheten i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantierklæringen utformes i overensstemmelse med NS 3435 (4.utgave, august 1994) med unntak av siste ledd som omhandler tvister. Tvister vedrørende garantien behandles som foreskrevet i pkt 40. E E setter fram mot byggherren senest ved oversendelsen av faktura for sluttoppgjør, samt krav som gyldig kan fremsettes senere, jf Byggherren stiller ikke sikkerhet Reduksjon av sikkerhet Senest en måned etter overtagelsen skal byggherren meddele entreprenøren om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller bortfalle. Entreprenøren skal gi tilsvarende melding E om byggherrens sikkerhetsstillelse i forbindelse med oversendelse av krav på sluttoppgjør. Dersom en part fastholder en åpenbart større sikkerhet enn det som skal til for å sikre hans krav, kan den annen part kreve erstattet de merutgifter til premiebetaling som dette har påført ham. 14 FORSIKRING 14.1 Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren holde forsikret det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet, materialer byggherren har betalt forskudd for, samt materialer byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse. Forsikringen skal omfatte skade, herunder brannskade, vannskade og hærverk samt tyveri inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. Byggherren skal oppgis som medforsikret i forsikringsbeviset. Entreprenøren skal sørge for å tegne forsikring for et beløp som gir dekning for det det vil koste å bringe kontraktarbeidet i samme stand som før skaden. Forsikringsavtalen skal ikke inneholde klausuler om underforsikring. Byggherrens rettigheter som medforsikret skal ikke innskrenkes av forbehold i forsikringsbeviset om handlinger eller unnlatelser fra forsikringstageren. Det skal heller ikke inneholde bestemmelser om at forsikringsselskapet kan forhandle med forsikringstageren om oppgjøret, eller utbetale til forsikringstageren uten byggherrens samtykke nsvarsforsikring Er ikke annet avtalt, skal entreprenøren ha

9 C 8 en ansvarsforsikring på vanlige vilkår. ferdigstillelse i lengre tid. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for skade han og hans underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet. Forsikringssummen skal ikke være mindre en 150 G. 16 VTLTE TIDSFRISTER Entreprenørens utførelse og byggherrens medvirkning skal skje i overensstemmelse med avtalte tidsfrister. Forsikringsbeviset skal ikke inneholde besemmelser som reduserer byggherrens rett til å kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet, eller som kan redusere hans krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt Kontroll Forsikringsbevisene skal forelegges byggherren for kontroll. Kontraktsarbeidet skal ikke settes igang eller forskudd på kontraktsummen utbetales før bevis for gyldig forsikring er forelagt byggherren. Kopi av godkjent forsikringsbevis skal leveres byggherren. Slik kontroll fratar ikke entreprenøren risikoen for at forsikringen er dekkende Forsikring ved ombyggingsarbeider Ved ombyggingsarbeider skal byggherren sørge for at den del av bygget som ikke omfattes av ombyggingen, er forsikret på den måte som er beskrevet i Dersom entreprenøren forlanger det, skal byggherren fremlegge dokumentasjon for slik forsikring Oppgjørsbehandlingen Byggherren skal varsle entreprenøren dersom han gjør ansvar etter entreprenørens forsikring gjeldende mot forsikringsselskapet. Entreprenøren plikter å gi byggherren rimelig assistanse i forbindelse med forsikringsselskapets behandling av slike krav. 15 RISIKO FOR SKDE I BYGGETIDEN 15.1 Hovedregel Inntil overtagelse har funnet sted, har entreprenøren risikoen for materialer og det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet. Det samme gjelder for materialer som byggherren har fremskaffet og overgitt i entreprenørens besittelse 15.2 Unntak Blir kontraktarbeidet eller materialer beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, naturkatastrofe m.m., skal entreprenøren likevel ha fullt betalt for det som er utført og levert. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør Frister for ferdigstillelse av hele eller deler av kontraktarbeidet regnes som avtalte når tidsfristene er angitt i kontrakten, se punkt 4. Det samme gjelder frister for byggherrens leveranser, tegninger, spesifikasjoner og andre ytelser. Tidsfrister i fremdriftsplan utarbeidet i henhold til punkt 19 skal bare behandles som avtalte tidsfrister hvor dette er sagt uttrykkelig. 17 RETT TIL FRISTFORLENGELSE 17.1 Entreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold Entreprenøren har rett til fristforlengelse dersom han blir forsinket som følge av a) endringer byggherren krever, eller b) feil ved, eller forsinket levering av tegninger, beskrivelse, utførelse, materialer, utstyr m.m. som byggherren skal levere selv eller ved andre (arkitekt, rådgivende ingeniør, leverandør, sideentreprenør m.m.), eller annet som må henføres til byggherrens forhold Entreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer Entreprenøren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at fremdriften hindres av forhold utenfor hans kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser Entreprenøren har ikke rett til fristforlengelse for hindring som han burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av kontrakten eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av Beror hindringen på en av entreprenørens kontraktsmedhjelpere, har entreprenøren rett til fristforlengelse bare dersom kontraktsmedhjelperens fremdrift er blitt hindret av forhold som gir kontraktsmedhjelperen rett til fristforlengelse etter , jf Entreprenøren har også rett til fristforlengelse dersom byggherren har rett til fristforlengelse etter reglene i 17.7.

10 C Beregning av entreprenørens fristforlengelse ytelser hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som er nevnt i , Fristforlengelsen skal svare til den og forsinkelse som hindringen har medført, der det blant annet tas hensyn til nødvendig avbrudd og eventuell forskyvning av utførelsen til en for entreprenøren 18 PLIKT TIL FORSVRLIG FREMDRIFT ugunstigere eller gunstigere årstid. Entreprenøren plikter å samarbeide for å forebygge og begrense skadevirkningene. vbrutt utførelse skal gjenopptas straks hindringen er bortfalt Entreprenørens krav på dekning av merutgifter som følge av forsinkelse Entreprenøren kan kreve sine merutgifter dekket av byggherren etter reglene i punkt 21 som følge av forhold beskrevet i 17.1, men ikke Påbegynnelse og avslutning av utførelsen Følger ikke annet av kontrakten, skal entreprenøren påbegynne utførelsen snarest mulig etter at kontrakt er inngått, og fullføre kontraktarbeidet med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd Samordning av entreprenører Entreprenøren skal legge opp sin fremdrift og gjennomføre utførelsen i samråd med sideentreprenørene slik at disse ikke blir unødvendig hindret eller forsinket Varsel Vil entreprenøren kreve fristforlengelse eller dekning av merutgifter, skal han skriftlig varsle byggherren. Varsel skal gis uten ugrunnet opphold etter at han er blitt klar over at det er oppstått eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter. Gis ikke slikt varsel uten ugrunnet opphold, tapes retten til å kreve fristforlengelse eller dekning av merutgifter. Entreprenøren skal innen rimelig tid nærmere spesifisere og begrunne sitt krav. Har ikke byggherren skriftlig meddelt sitt standpunkt til entreprenøren uten ugrunnet opphold, dog senest innen 21 dager, etter å ha mottatt et begrunnet krav, anses han å ha godkjent kravet om fristforlengelse. Det samme gjelder dersom byggherren ikke uten ugrunnet opphold skriftlig tar stilling til et spesifisert krav om dekning av merutgifter Forsering vslår byggherren et berettiget krav på fristforlengelse i henhold til 17.1 eller 17.2, har entreprenøren rett til å forsere arbeidet for byggherrens regning med mindre forseringsutgiftene vil bli uforholdsmessig store. Forseringsutgifter utover beløp tilsvarende påløpt dagmulkt over samme tidsrom som forseringen, anses for uforholdsmessig store. Før enhver forsering påbegynnes, skal byggherren varsles skriftlig med angivelse av hva forseringen antas å koste Byggherrens rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer Byggherren har rett til fristforlengelse dersom han godtgjør at levering av hans Entreprenøren skal erstatte byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenørene blir forsinket i sin utførelse, så fremt dette skyldes at entreprenøren har forsømt sin plikt til å samarbeide med sideentreprenøren. Byggherren kan ikke kreve erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter 20.2 for samme forhold. Dersom det kommer til nye sideentreprenører som ikke klart fremgikk av anbudsgrunnlaget, eller som entreprenøren heller ikke av andre andre grunner burde regne med, skal dette anses som et forhold som kan gi entreprenøren rett til fristforlengelse etter 17.1 og krav på kostnadsdekning etter punkt FREMDRIFTSPLN Byggherren kan til enhver tid kreve at entreprenøren utarbeider og om nødvendig reviderer fremdriftsplan for utførelsen, og at denne samordnes med byggherrens og eventuelle andre entreprenørers fremdriftsplaner, jf Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest 4 uker etter at kontrakt er inngått. Planen ajourføres om nødvendig hver måned. Byggherren kan om nødvendig nekte å godta endringer i fremdriftsplanen dersom endringene får tidsmessig betydning for byggherrens levering av materialer, tegninger, beregninger o.l. når endringene ikke er byggherrens ansvar. Byggherren kan også kreve at entreprenøren med 4 ukers varsel leverer en orienterende oversikt

11 C 10 over anleggets planlagte økonomiske fremdrift med antatt utført forsinkelsen. arbeid spesifisert pr. mnd. Denne oversikt ajourføres om nødvendig hvert kvartal. Entreprenøren kan til enhver tid kreve at byggherren utarbeider og om nødvendig reviderer fremdriftsplan for sine ytelser, herunder prosjektering av kontraktarbeidet. Ved overskridelse av avtalt eller fastlagt tidsfrist kan byggherren ikke kreve erstatning for forsinkelsen i tillegg til eller istedenfor mulkt. Dersom forsinkelsen har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos entreprenøren, kan byggherren likevel kreve erstatning istedenfor mulkt. 20 FORSINKELSE DGMULKT OG ERSTTNING 20.1 Forsinkelse Det foreligger forsinkelse dersom kontraktsarbeidet ferdigstilles senere enn den avtalte sluttfrist, eventuelt justert for entreprenørens fristforlengelse. Kontraktarbeidet anses ferdigstilt - den dag det er meldt ferdig til, såfremt det da er i en slik stand at det ikke kan nektes overtatt i henhold til 30.5, eller - den dag kontraktarbeidet overtas av byggherren. Det samme gjelder for ferdigstillelse av deler av kontraktarbeidet hvor det er avtalt delfrister Dagmulkt Byggherrren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren er forsinket i henhold til Det samme gjelder ved overskridelse av sluttfrist fastlagt etter Er ikke annet avtalt, skal mulkten per hverdag utgjøre a) 1 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller sluttfrist fastlagt etter 18.1, men ikke mindre enn kr 1000 per hverdag; b) 1 av kontraktssummen for den del av kontraktarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr 500 per hverdag. Dagmulkten slutter å løpe ved ferdigstillelse, jfr Samlet mulkt for overskridelse av delfrister og av tidsfrist for fullførelse av kontraktarbeidet skal ikke overstige 10 % av kontraktssummen. På skriftlig forespørsel fra entreprenøren plikter byggherren uten ugrunnet opphold skriftlig å opplyse om han vil påberope seg overskridelse av en delfrist. Gjør bygherren ikke det, tapes retten til å påberope 21 ENTREPRENØRENS KRV PÅ DEK- NING V MERUTGIFTER 21.1 Krav på dekning av merutgifter Blir entreprenøren påført merutgifter ved forsinkelse som nevnt i 17.1, eller påføres han merutgifter av andre årsaker som må henføres til byggherrens forhold, kan han kreve utgiftene dekket av byggherren. Entreprenøren har bare krav på kompensasjon i den utstrekning han ikke kan begrense eller forebygge utgiftene med rimelige midler. Entreprenøren har ikke krav på å få dekket merutgifter som påløper ved at byggherren har fått fristforlengelse med å levere sine ytelser etter Entreprenøren har likevel krav på dekning av de utgifter som han har til å sikre kontraktarbeidet, eller utgifter som er en direkte følge av at byggherren krever at entreprenøren skal holde beredskap av utstyr og personell. Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold etter 17.4, kompenseres normalt etter følgende regel: V = 0.05 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = Kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av byggetid utgjør 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon Varsel Vil entreprenøren kreve dekning for merutgifter ved forsinkelse, gjelder varslingsbestemmelsene i Disse

12 22 GEBYRER OG VGIFTER Gebyrer og avgifter for ytelser fra det offentlige i forbindelse med utførelsen betales av byggherren. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon betales av entreprenøren. 23 REGLER OM BESTEMMELSE V VEDERLGET 23.1 Regulering av kontraktssummen Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v., 1. utgave oktober totalindeksmetoden - med én kalender-måned som avregningsperiode, med mindre annet er avtalt Rett til kontraktsregulering Tillater avtalen regulering av kon- traktssummen jfr. kap., skal dette skje på grunnlag av etterfølgende regler. Entreprenøren har rett til tillegg i kontraktssummen, dersom det skjer en alminnelig stigning i lønninger, priser eller sosiale utgifter. C 11 bestemmelsene får tilsvarende anvendelse av frister eller kontraktsum. dersom entreprenøren vil kreve dekning for merutgifter av andre årsaker som må Forsinket leveranse henføres under byggherrens forhold. Hvis overtakelse av byggeobjektet blir forsinket av grunner som entreprenøren er ansvarlig for, skal regulering i henhold til disse regler for de forsinkede deler beregnes som om utførelsen var avsluttet i den avregningsperiode overtagelse skulle funnet sted vregning Grunnlag for beregning av reguleringsbeløpet skal være den del av byggeobjektet som er utført og de materialer som er tilkjørt byggeplassen i avregningsperioden. vregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de nødvendige statistikker for vedkommende kvartal er blitt offentliggjort. Det kan kreves at foreløbig regulering foretas ut fra kjente statistikker for tidligere kvartaler Regulering Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: e = x V x ( T / T 0-1 ) = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (ekskl. merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån/forskudd og innestående beløp. Byggherren har tilsvarende rett til reduksjon i kontraktssummen, dersom det skjer en alminnelig nedgang i lønninger, priser eller sosiale utgifter Basis for kontrakt Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var publisert og i kraft 14 kalenderdager før anbudsfristens utløp. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av justering etter , gir partene rett til regulering av frister og kontraktssum i den utstrekning endringene måtte få betydning for disse. I verdien for inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader (generalomkostninger) på grunn av masseendring tas ikke med i verdi for. Eventuell regulering ifølge pkt 21.1 tas med i verdi for. V = Regulerbar andel av kontraktssum. V = 0.75 T 0 = Det aritmetiske gjennomsnitt av indekstallet for det kvartalet anbudsfristens utløp faller i og de 3 foregående kvartaler Endring av overenskomst mellom entreprenøren og hans arbeidstakere, medfører ikke rett til regulering T = Det aritmetiske gjennomsnitt av indekstallet for avregningskvartalet og de 3

13 C 12 foregående kvartaler. b) lønns- og prisendringer; c) regningsarbeider Statistikker d) merverdiavgift For vegarbeid: Verdi av T og T o beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for veger, Riks- og fylkesveganlegg. Totalt. For bruarbeid: Verdi av T og T o beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås Byggekostnadsindeks for veger, Riks- og fylkesveganlegg. Bruer og kaier. For stålkonstruksjoner: Samme som for regulering av bruarbeid, med mindre annet er bestemt. Når bruarbeid og hovedprosess 8 i anbudssammendraget utgjør mellom 25 % og 75 % av anbudssummen, betraktes arbeidet som kombinert veg/bruarbeid. Bruarbeidet og hovedprosess 8 reguleres etter ovennevnte regel for bruarbeid, og det øvrige reguleres som vegarbeid Mengdekontroll Er det i kontrakten satt en frist for entreprenøren til å kontrollere de mengder som er angitt i anbudsgrunnlaget, skal han sammenholde beskrivelser inkludert mengdefortegnelsen med tegningene. Entreprenøren kan ikke etter fristens utløp kreve kontraktssummen endret på grunn av feil ved de angitte mengder som han burde ha oppdaget ved kontrollen Premie Er det avtalt premie for ferdigstillelse før avtalt tidsfrist, skal premien per hverdag beregnes på samme måte som mulkten i punkt 20 med de samme begrensninger, med mindre annet er avtalt. 24 FKTUR OG MÅLING 24.1 Dokumentasjon og spesifikasjon Når entreprenøren krever avdrag eller sluttoppgjør, skal han sende byggherren spesifisert faktura som kan kontrolleres, om nødvendig ved å sammenholdes med kontraktsdokumentene. Det skal medfølge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen. vregning av a) endret utførelse; skal spesifiseres på egne fakturaer. Entreprenørens notaer skal deles i følgende kategorier - avdragsnotaer/sluttoppgjør inkl. evt. endringsarbeider T - tilleggsarbeider inkl. regningsarbeider P - evt. notaer for endring i prisnivå M - Merverdiavgiftnotaer Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. Byggherren kan kreve spesifisert nota slik at beregningen kan kontrolleres. vdragsnota skal skrives på byggherrens skjema, eller skjema med tilsvarende opplysninger, og sendes månedlig, basert på status ved månedens siste dag Måling Målinger og påvisninger som er nødvendige for å beregne avdrag og oppgjør, skal foretas av entreprenøren. Byggherren har rett til å delta og skal ha varsel i rimelig tid fra entreprenøren. Måling foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. For deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, skal entreprenøren med rimelig varsel forlange måling i fellesskap med byggherren. Hvis en part unnlater å møte, er han bundet av den annen parts måling dersom ikke denne er åpenbart uriktig. Mangler kontrakten måleregler, skal måling foretas i overensstemmelse med den ved kontraktsslutningen gjeldende Norsk Standard, eller i mangel av slik, i overensstemmelse med sedvane i bransjen. Mangler kontrakten måleregler, skal måling foretas i overensstemmelse med tilsvarende måleregler i Håndbok 025 Prosesskode 1 og Håndbok 026 Prosesskode GENERELLE BETLINGSREGLER 25.1 Betalingsfrist Byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at han har mottatt faktura Heftelser

14 C 13 Dersom det hviler heftelser på tilførte materialer, plikter entreprenøren å opplyse Bestemmelsene i dette punkt 27 gjelder når det på forhånd er avtalt at utførelsen byggherren om dette senest når han delvis skal avregnes som regn- krever betaling for materialene. ingsarbeid, når dette avtales under utførelsen, Materialer som det hviler heftelser på, kan byggherren nekte å betale, med og når endringer i utførelsen skal avregnes som regningsarbeid. mindre entreprenøren stiller særskilt sikkerhet Byggherrens tilbakeholdsrett Er det påløpt dagmulkt, eller har byggherren andre krav som følge av entreprenørens kontraktbrudd, kan byggherren holde tilbake så mye av betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til å få dekket et spesifisert krav. For øvrig plikter byggherren å betale uomtvistede krav innen de fastsatte betalingsfrister Renter Ved forsinket betaling skal byggherren betale morarente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 26 VDRG 26.1 vdragsbetaling Er ikke annet avtalt, kan entreprenøren etter hvert som utførelsen skjer, kreve avdrag av kontraktssummen og annet vederlag som han har krav på etter kontrakten vdrag kan kreves på grunnlag av det som er utført, og det som er tilført byggeplassen av materialer og varer for å innbygges. Verdien beregnes etter de priser som følger av kontraktsdokumentene Faktura for avdrag skal ikke sendes oftere enn hver fjerde uke. Betaling av avdrag innebærer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura Innestående beløp vdrag kan bare kreves med 90 % av avdragsgrunnlaget, jf Entreprenørens krav på øvrige vederlag betales fullt ut. Når innestående beløp utgjør 5 % av kontraktssummen, kan avdrag deretter kreves for den fulle verdi av det som senere utføres eller tilføres bygget. Innestående beløp utbetales ved sluttoppgjøret. 27 REGNINGSRBEID Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig. Byggherren har rett til å styre utførelsen ved regningsarbeid Kostnadsoverslag Entreprenøren skal på forlangende fra byggherren gi denne et skriftlig uforbindende kostnadsoverslag. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold skriftlig varsle byggherren dersom det er grunn til å anta at det vil bli vesentlig overskridelse av kostnadsoverslaget vregning vdrag for regningsarbeid kan kreves med et beløp som svarer til den fulle verdi av det som er utført. vregning skal skje på grunnlag av entreprenørens kostnader med tillegg av sedvanlig påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Regningsarbeider skal gjøres opp på følgende måte dersom ikke annet er angitt: a) Medgåtte arbeidstimer betales etter fastsatt timepris som gis på side for timepriser. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørens samlede utgifter og påslag. b) Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter, med 8 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. c) Egne og leide maskiner betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. d) Massetransport betales i henhold til kontraktens transportpriser, uten tillegg. e) Spesielle arbeider som utføres av underentreprenører betales med tillegg på 8 % for administrasjon og fortjeneste. Ved innsendelse av notaer for tilleggsarbeider og regningsarbeider skal byggherrens rekvisisjon/ bestilling medfølge Generelt Ved regningsarbeider skal timelister

15 C 14 og materialoppgaver attesteres av byggherrens representant. Kopi av listene skal følge notaen. inngåelsen av kontrakten. For øvrig For regningsarbeid skal tillegg for overtidsarbeid ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherrens representant Kontroll og dokumentasjon Entreprenøren skal hver uke sende byggherren spesifiserte oppgaver over arbeidstid og materialer (timer/materialsedler) som er medgått. Byggherren har rett til å få dokumentert de bilag som er nødvendige for kontroll. plikter entreprenøren å utføre den pålagte endring selv om partene er uenige om vederlaget eller andre konsekvenser av endringen. lle mengder er anslåtte mengder hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på grunnlag av anbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter angitte måleregler. Kopier av eventuelle nyopptegnede profiler overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. Oppgavene over arbeidstid og materialforbruk anses som godkjente med mindre byggherren skriftlig har fremsatt innsigelse innen 14 dager etter at han mottok dem. Byggherren er likevel ikke senere avskåret fra å påberope seg at de totale kostnader ved regningsarbeidet, herunder materialforbruket, er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold. 28 ENDRINGER 28.1 Byggherrens rett til å pålegge entreprenøren endringer Byggherren har rett til i overensstemmelse med 28.2 å pålegge entreprenøren endringer i utførelsen. Endringen må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art. Endringen kan blant annet gå ut på så vel pålegg om tilleggsarbeid som reduksjon av arbeidets omfang. Med endret utførelse forstås et arbeid som dekkes av kontrakten, men der utførelsen blir endret i forhold til anbudsbeskrivelsen. I slike tilfeller gjelder 28.4 eller 28.5 for fastsetting av pris på den nye utførelsen. rbeidet registreres på avdragsnota med angivelse av ny avtalt prosess og pris, og med henvisning til avtale. Dersom endringen/tilleggsarbeidet får tidsmessige/prismessige konsekvenser, klarlegges disse i avtalen. Entreprenøren er ikke forpliktet til å utføre tilleggsarbeider som omfatter mer enn 15 % netto tillegg til kontraktssummen, jfr Merarbeid som skyldes variasjoner i avtalt anslåtte mengder anses ikke som tilleggsarbeider i denne sammenheng, med mindre variasjonene i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde tatt i betraktning ved Hvor byggherren har bestemt at mengder skal måles på bil, plikter entreprenøren å varsle byggherren før transport settes i gang Skriftlig pålegg Byggherrens pålegg om endring skal være skriftlig og gi klar beskjed om hva endringen består i. Pålegget skal gis entreprenøren i god tid før endringen skal gjennomføres. Entreprenøren har ikke plikt til å utføre endringen med mindre han har mottatt skriftlig pålegg fra byggherren Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring Krever byggherren i form av tegninger, spesifikasjoner, pålegg eller på annen måte utført et nærmere bestemt arbeid som entreprenøren mener ikke er en del av hans plikter etter kontrakten, skal han skriftlig kreve at byggherren utformer kravet som et pålegg om endring etter Unnlater entreprenøren å fremsette slikt krav uten ugrunnet opphold, taper han retten til å påberope seg arbeidet som grunnlag for fristforlengelse, ekstra betaling eller erstatning Når byggherren mottar et skriftlig krav i henhold til , skal han uten ugrunnet opphold enten a) gi pålegg om endring i henhold til 28.2, eller b) skriftlig gi begrunnet avslag på entreprenørens krav Unnlater byggherren uten ugrunnet opphold å gjøre noen av delene, anses entreprenørens krav om at arbeidet ligger utenfor kontrakten, som akseptert, slik at en endring foreligger. Når uenighet om endring ikke er avklart etter , eller

16 C ledd, konstateres uavklart bare krav på slikt tillegg som byggherren tvist. Partenes standpunkter måtte forstå at endringen ville føre til. beskrives i påfølgende byggemøtereferat med henvisning til nødvendig dokumentasjon Dersom entreprenøren mottar avslag på sitt krav, må han innen 6 måneder 70 dager regnet fra dato for byggherrens innsigelse mot sluttfaktura ref 31.3, ha krevd spørsmålet avgjort etter 40.3 eller Gjør han ikke det, anses arbeidet for å være en del av hans plikter etter kontrakten Selv om det foreligger tvist, har entreprenøren plikt til å utføre det som er E pålagt mot sikkerhetsstillelse fra byggherren Oppgjørsregler ved endringer der enhetspriser er avtalt Medfører endringen økning eller reduksjon av mengder det er fastsatt enhetspriser for, legges disse prisene til grunn for oppgjøret. Enhetsprisene legges også til grunn for oppgjøret dersom endringen gjelder arbeid som i det alt vesentlige er likeartet med arbeider det er fastsatt enhetspris for. Partene kan imidlertid kreve enhetsprisene justert for avviket. Justeringen skal reflektere de opprinnelige enhetsprisers prisnivå Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetsprisene etter på grunn av omfanget eller antallet av endringer, tidspunktet for endringene eller lignende, har begge parter krav på at det gjøres tillegg til eller fradrag i enhetsprisene for de fordyrelser eller besparelser som dette har medført Den part som vil gjøre krav på justering i henhold til eller tillegg eller fradrag i henhold til , skal uten ugrunnet opphold og før endringene iverksettes, skriftlig varsle den annen part. Unnlater han dette, har han bare krav på tillegg eller fradrag som den annen part måtte forstå at endringen ville føre til. Blir ikke partene enige om prisen på et slikt tilleggsarbeid, skal arbeidet utføres etter regning. Entreprenøren skal i så fall varsle byggherren før regningsarbeidet igangsettes. lternativt kan byggherren bestemme at andre utfører dette arbeidet 28.6 Oppgjør ved fradrag Dersom entreprenørens samlede vederlag etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen behandles som delvis avbestilling. Må entreprenøren som følge av reduksjonen i arbeidet betale avbestillingserstatning til sine underentreprenører og leverandører, kan denne kreves dekket av byggherren Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten Oppgjørsregler ved endringer der enhetspriser ikke er avtalt eller ikke er anvendelige Kan ikke oppgjørsreglene i 28.4 anvendes, skal entreprenøren gi byggherren et tilbud på tillegg eller fradrag. Et krav på tillegg skal tilsvare merkostnaden ved økning av arbeidsomfanget med tillegg av fortjeneste, mens tilbud om fradrag skal tilsvare besparelsen ved reduksjon av arbeidsomfanget. Unnlater entreprenøren å fremsette tilbud om tillegg uten ugrunnet opphold, og senest innen endringsarbeidene settes i gang, har han Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 29 VBESTILLING 29.1 Byggherrens rett til å avbestille Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktarbeidet.

17 C 16 vbestilling skal foretas skriftlig i så god overtagelsesforretningen, som skal angi tid som mulig. Endret utførelse regnes ikke som avbestilling Økonomisk oppgjør Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning for det økonomiske tap han lider som følge av avbestillingen. Entreprenøren bærer risiko for egne kostnader ved avbestillinger inntil 15% av kontraktssummen. 30 OVERTGELSE 30.1 Varsel Entreprenøren skal i rimelig tid gi byggherren skriftlig melding om når kontraktarbeidet vil bli ferdig til overtagelse. Entreprenøren skal også i rimelig tid varsle om innregulering, prøving e.l. som skal foretas av tekniske anlegg. v varselet skal fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at prøving e.l. skal kunne gjennomføres. Er det nødvendig at sideentreprenører har gjort bestemte tiltak, eller må sideentreprenører medvirke til prøvene, skal dette fremgå av varslet Innkalling til overtagelsesforretning Når det er sendt melding om når kontraktarbeidet vil bli ferdig til overtagelse, kan hver av partene med rimelig frist kreve at det skal holdes ferdigbefaring og overtagelsesforretning. En frist på 14 dager, regnet fra mottagelsen av kravet, skal normalt anses som rimelig Overtagelsesforretning Ved overtagelsesforretningen gjennomføres en besiktigelse av kontraktarbeidet. Unnlater en av partene uten gyldig grunn å møte til overtagelsesforretning innkalt i henhold til 30.2, kan den annen part gjennomføre overtagelsesforretningen alene. Dersom spesielle forhold ved overtagelsestidspunktet medfører at arbeidet vanskelig kan bedømmes etter vanlig aktsom besiktigelse, kan byggherren kreve tiden for ferdigbefaring utsatt til forholdene gjør en tilfredsstillende bedømmelse mulig. Selv om ferdigbefaring utsettes, kan overtakelsesforretning kreves Protokoll Det skal føres protokoll over a) hvem som er til stede; b) mangler som måtte påvises; c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbesiktigelse; d) hvorvidt kontraktarbeidet overtas eller nektes overtatt. e) Kontraktsmessig ferdigstillelsesdato med eventuelle avtalte fristforlengelser. Dersom byggherren nekter å overta kontraktarbeidet, skal han begrunne dette i protokollen. Godtar ikke entreprenøren nektelsen, skal han begrunne dette i protokollen. Det samme gjelder dersom partene er uenige om en påstått mangel ved kontraktarbeidet. Protokollen undertegnes av de parter som er til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokoll. I spesielle tilfeller sendes protokollen innen 6 hverdager til de berørte parter. Eventuelle innsigelser må sendes byggherren innen 12 hverdager Byggherrens rett til å nekte overtagelse Byggherren kan nekte å overta kontraktarbeidet hvis det ved overtagelsesforretningen påvises slike mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruk av kontraktarbeidet i en grad som gir byggherren rimelig grunn til å nekte overtagelse. Byggherren kan også nekte overtagelse hvis det ikke foreligger prøving, innregulering eller dokumentasjon som fastsatt i kontrakten eller som er forutsatt skal foreligge ved overtagelsesforretningen, og som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere om kontraktens krav på vesentlige punkter er oppfylt. Byggherren kan dessuten nekte å overta kontraktarbeidet før avtalt ferdigstillelsesdato Vilkår for byggherrens rett til å overta kontraktarbeidet før det er meldt ferdig Entreprenøren kan nekte byggherren å ta kontraktarbeidet i bruk før det tidspunkt det er meldt ferdig til. Dersom entreprenøren er forsinket med ferdigstillelsen og det foreligger sterke grunner for å ta kontraktarbeidet i bruk, kan byggherren likevel fremsette skriftlig

18 C 17 krav om det overfor entreprenøren. Entreprenøren plikter å etterkomme kravet med mindre dette i vesentlig grad vil hindre entreprenørens videre arbeid. Før byggherren tar kontraktarbeidet i bruk, skal det holdes overtagelsesforretning for å registrere hva som er fullført av kontraktarbeidet, hva som ikke er fullført og hvilke mangler som måtte foreligge. Byggherren skal overta de deler som er fullført, jf De øvrige deler overtas ved egen overtagelsesforretning når de er fullført. Entreprenørens plikt til å holde hele kontraktarbeidet forsikret gjelder frem til overtagelse av hele kontraktarbeidet. Ved overtagelse av deler av kontraktarbeidet etter denne bestemmelse reduseres eventuell løpende dagmulkt forholdsmessig Virkninger av overtagelse Når byggherren overtar kontraktarbeidet ved overtagelsesforretning, inntrer følgende virkninger: a) Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren, jf. punkt 15. b) Entreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret opphører, jf. punkt 14. c) Reklamasjonsfristen etter 32.8 begynner å løpe. d) Entreprenøren får rett til å sende sluttfaktura, jf. punkt 31. e) Sikkerhet som entreprenøren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes i samsvar med reglene i Tar byggherren kontraktarbeidet i bruk uten overtagelsesforretning, går risikoen for kontraktarbeidet over fra entreprenøren til byggherren i det øyeblikk dette tas i bruk. For øvrig inntrer virkningene av overtagelsen ved utløpet av den fjortende dag etter påbegynt bruk. Disse virkningene inntrer uavhengig av om entreprenøren har sendt varsel om ferdigstillelse. Sluttfaktura skal omfatte alle entreprenørenes krav, bortsett fra krav knyttet til arbeid som er utsatt til etter overtagelse. Krav som tidligere er fremmet, men ikke avgjort eller betalt, skal gjentas i forbindelse med sluttoppgjøret dersom disse krav fremdeles opprettholdes. Hvis ikke skal kravene betraktes som frafalt. Krav som ikke er medtatt i sluttoppgjøret, kan ikke fremsettes senere. Entreprenøren kan likevel ta forbehold om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregning av kravet ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjøres for spesifikt angitte ytelser. Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 7 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen Byggherrens rett til selv å sette opp sluttoppgjør Dersom entreprenøren ikke sender sluttfaktura innen fristen, kan byggherren skriftlig fastsette en rimelig tilleggsfrist og samtidig ta forbehold om selv å foreta oppstilling for sluttoppgjør etter utløpet av tilleggsfristen. Mot en slik oppstilling fra byggherren kan entreprenøren bare gjøre innsigelser dersom han reklamerer innen 14 dager fra mottagelsen av oppstillingen Innsigelse mot sluttfaktura Har byggherren innsigelser mot entreprenørens sluttfaktura, skal disse gjøres gjeldende innen en frist beregnet etter 31.5 regnet fra mottagelse av sluttfaktura. Har byggherren andre krav mot entreprenøren, skal disse fremsettes innen samme frist Overtagelse av deler av kontraktarbeidet Byggherren kan overta deler av kontraktarbeidet bare hvis kontrakten gir hjemmel for det. Ved delovertagelse får bestemmelsene om overtagelse tilsvarende anvendelse. 31 SLUTTOPPGJØR 31.1 Faktura for sluttoppgjør (sluttfaktura) Entreprenøren skal sende sluttfaktura innen en frist beregnet etter 31.5 regnet fra overtagelse Betaling av sluttoppgjør Byggherren plikter å betale sluttfaktura innen en frist beregnet etter 31.5 regnet fra mottagelse av fakturaen. For betaling av sluttfaktura gjelder de generelle betalingsregler i 25.2, 25.3 og 25.4 tilsvarende Beregning av tidsfrister Tidsfrister i forbindelse med sluttoppgjør skal beregnes i forhold til kontraktarbeidets varighet. For arbeider som har pågått i høyst 3 måneder, skal

19 C 18 det være en tidsfrist på 28 dager. Ved anledning til, kan utbedring settes bort arbeider av lengre varighet forlenges uten varsel. fristen med 7 dager for hver påbegynt 3 måneder. Fristen skal dog ikke være lenger enn i alt 70 dager. 32 MNGEL VED KONTRKTRBEIDET ERSTTNINGSNSVR 32.5 Prisavslag Vil kostnadene til utbedring bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås, kan byggherren ikke kreve utbedring foretatt eller kostnadene ved slik utbedring erstattet Mangel Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for Utbedring m.m. Mangel som er påberopt i rett tid, er entreprenøren forpliktet til å utbedre vederlagsfritt. Tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av utbedring av mangelen, dekkes av entreprenøren. Det samme gjelder utbedring av skader på andre deler av kontraktarbeidet som er oppstått etter overtagelsen, og som er en nærliggende og påregnelig følge av slik mangel. Entreprenøren er ansvarlig for utgifter til utbedring av skader på deler av bygget eller anlegget som ikke omfattes av kontrakten, når skaden er en følge av mangel som skyldes uaktsomhet hos entreprenøren. Forutsetningen er at utbedringen skjer på en rimelig og forsvarlig måte Frist for utbedring Byggherren skal sette en rimelig frist for entreprenørens utbedring etter Byggherren plikter å gi entreprenøren nødvendig atkomst slik at utbedring kan foretas. Utbedring skal skje på en slik måte at det tas hensyn til byggherrens bruk av bygget eller anlegget. Hvis det ikke er til klar ulempe for byggherren, kan entreprenøren kreve at utbedring av mangler som er reklamert etter overtagelsen, skjer samlet innen ett år fra overtagelsen Erstatning for utbedringskostnader Er utbedring ikke foretatt innen utløpet av den fastsatte frist, kan byggherren kreve at entreprenøren betaler de nødvendige kostnader til utbedring utført av andre. Byggherren skal varsle entreprenøren før utbedring settes bort til andre. Er det tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn entreprenøren har Byggherren kan i stedet kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon av byggets eller anleggets verdi som mangelen medfører. Prisavslaget skal minst settes til den besparelse entreprenøren har oppnådd som følge av at utførelsen ikke er kontraktsmessig Erstatning for tap Har en mangel påført byggherren økonomisk tap som ikke dekkes i henhold til 32.2, kan byggherren bare kreve erstatning for sitt tap dersom mangelen har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos entreprenøren Reklamasjon ved overtagelse Melder ikke byggherren ved overtagelsesforretningen fra om mangel som han har oppdaget, eller som han burde ha oppdaget ved vanlig aktsom besiktigelse, kan han ikke senere påberope seg den Har byggherren tatt kontraktarbeidet i bruk uten overtagelsesforretning, gjelder bestemmelsen i tilsvarende fra den fjortende dag etter påbegynt bruk, med mindre byggherren eller entreprenøren har begjært overtagelsesforretning innen dette tidspunkt Reklamasjonsfrist Mangel som først viser seg etter overtagelsen, må byggherren påberope seg uten ugrunnet opphold etter at han har eller burde ha oppdaget den. Påberopes ikke mangelen uten ugrunnet opphold, taper byggherren retten til å reise krav i anledning mangelen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 3 år fra overtagelsen, selv om mangelen ikke kunne ha vært oppdaget tidligere, dersom ikke annet er bestemt i spesielle kontraktsbestemmelser. Utføres deler av kontraktarbeidet etter overtagelsen, løper reklamasjonsfristen fra avslutningen av utførelsen av vedkommende del Reklamasjonsbesiktigelse Innen utløpet av reklamasjonsfristen kan hver av partene kreve at det skal holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse av

20 C 19 kontraktarbeidet. Regelen i gjelder tilsvarende Unntak fra reklamasjonsreglene Uansett reklamasjonsfristene i 32.7, 32.8 og 32.9 kan byggherren gjøre mangel gjeldende som har sin årsak i forsettelig eller grovt uaktsomt forhold hos entreprenøren. c) skal entreprenøren betale erstatning for de nødvendige merkostnader, herunder merutgifter til finansiering d) skal entreprenøren dessuten betale erstatning for tap ut over merkostnadene dersom misligholdet har sin årsak i forsettelig eller grovt uaktsomt forhold hos entreprenøren. 33 ERSTTNINGSNSVR UTENFOR KONTRKTSFORHOLDET Medfører utførelsen av kontraktarbeidet skade på byggherrens person eller på ansatte eller på ting som ikke omfattes av kontrakten, er entreprenøren erstatningsansvarlig overfor byggherren i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Tilsvarende gjelder overfor entreprenøren hvor byggherren volder skade på entreprenørens person eller på ansatte, redskaper, materialer, maskiner eller på andre ting. Skyldes skaden mangel ved kontraktarbeidet, gjelder kun reglene i punkt HEVNING PÅ GRUNN V MISLIG- HOLD 34.1 Hevning ved entreprenørens mislighold Byggherren har rett til å heve kontrakten dersom entreprenøren vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke har blitt rettet etter skriftlig varsel fra byggherren innen en rimelig frist fastsatt av byggherren Hevning skjer ved at byggherren gir entreprenøren skriftlig meddelelse om dette. Når hevning skjer a) skal entreprenøren avslutte utførelsen og forlate byggeplassen innen en rimelig frist som fastsettes av byggherren. Byggherren skal ha rett til, mot rimelig godtgjørelse, å bruke entreprenørens stillaser, maskiner, redskaper eller andre innretninger og materialer som er bestemt til utførelsen, og som befinner seg på byggeplassen når entreprenøren mottar byggherrens skriftlige meddelelse om hevning b) skal byggherren godtgjøre entreprenøren for det som er kontraktsmessig utført etter kontraktens priser. v denne godtgjørelse kan byggherren holde tilbake det som er nødvendig for å dekke krav etter c) og d) Heves kontrakten på grunn av overskridelse av fullføringsfristen, løper ikke dagmulkt etter at hevning har skjedd, men mulig påløpt dagmulkt skal gå til fradrag i eventuelt erstatningsbeløp etter d) Hevning ved byggherrens mislighold Entreprenøren har rett til å heve kontrakten dersom byggherren vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke har blitt rettet etter skriftlig varsel fra entreprenøren innen en rimelig frist fastsatt av entreprenøren. En frist på 14 dager regnet fra mottagelsen av varslet skal normalt anses som rimelig Hevning skjer ved at entreprenøren gir byggherren skriftlig meddelelse om dette. Når hevning skjer a) kan entreprenøren innstille utførelsen når som helst etter at byggherren har mottatt entreprenørens skriftlige meddelelse om hevning; b) skal byggherren betale entreprenøren for kontraktsmessig utførelse etter kontraktens priser, for nedriggings- og avviklingskostnader, samt for tap på grunn av kontraktsforpliktelser overfor underentreprenører; c) skal byggherren betale entreprenøren erstatning for tapt fortjeneste som han etter kontrakten ville ha hatt på den gjenstående del av kontraktarbeidet; d) skal byggherren betale erstatning for ytterligere tap såfremt misligholdet har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos byggherren Registrering ved hevning Ved hevning kan hver av partene skriftlig kreve at det umiddelbart avholdes en registreringsforretning over det utførte arbeid. Ved registreringsforretningen skal det føres protokoll som angir hvem som er til stede, hva som er utført og mangler ved det utførte. Unnlater en part å møte uten gyldig grunn, kan den annen part

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt av Norges Standardiseringsforbund,

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV

Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Oslo den 12. april 2007 Forslag til revidering av NS 8405 Kapittel III og IV Lasse Simonsen Forslag til revisjon av kapittel IV mm i NS 8405 2 Kapittel III Byggherrens medvirkning 19 Innholdet av byggherrens

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 44 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8405 C2 Spesielle

Detaljer

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for entrepriser

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for entrepriser Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Del II Kontraktsbestemmelser for entrepriser E06 31.01.11 Oppdatert etter kontroll av kontraktsmaler GMHHG GMOME GMKND E05 26.10.10 Korr. pkt 24.2 om måling GMOME GMRGR GMKND

Detaljer

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for entrepriser

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for entrepriser Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Del II Kontraktsbestemmelser for entrepriser E07 11.03.11 Pkt. 28.7 Øket TRD fra 60 % til 70 % GMHHG GMOME GMKND E06 31.01.11 Oppdatert etter kontroll av kontraktsmaler GMHHG

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Dato: 24.09.2001 Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS-tiltak E16, fv40, fv211, fv281 fv283, fv285, v287, Tilbudsnr. 2010096496

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS-tiltak E16, fv40, fv211, fv281 fv283, fv285, v287, Tilbudsnr. 2010096496 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS-tiltak E16, fv40, fv211, fv281 fv283, fv285, v287, Tilbudsnr. 2010096496 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Innbydelse til anbudskonkurranse 1-1 2 vtaledokument 2-1 3 Orientering

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.715 hp 10 Parsell: Pallin - Staurset. Tilbudsnr

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.715 hp 10 Parsell: Pallin - Staurset. Tilbudsnr Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.715 hp 10 Parsell: Pallin - Staurset Tilbudsnr INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Innbydelse til anbudskonkurranse 1-1 2 vtaledokument 2-1 3 Orientering 3-1 3-3 B1 Tilbudsregler

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

T Utvidelse av terminalområde Ørsta Volda lufthavn. Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

T Utvidelse av terminalområde Ørsta Volda lufthavn. Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Prosjekttittel: T-52319 Utvidelse av terminalområde Ørsta Volda lufthavn Tittel: Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Innholdsfortegnelse 1 Omfang... 4 2 Definisjoner... 4 3 Samarbeidsplikt...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Kontroll av automatiske

Detaljer

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser

Generell orientering om Jernbaneverkets kontraktsbestemmelser Side 1 av 23 Generell orientering om s kontraktsbestemmelser s kontraktsbestemmelser (kapittel C) består av: C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentreprise basert på NS 8406 C2 Spesielle

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av hjullaster, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

Bilag 7 - Kontraktsvilkår

Bilag 7 - Kontraktsvilkår Bilag 7 - Kontraktsvilkår 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR For denne avtalen gjelder NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» som alminnelige kontraktsvilkår. For oppdraget vil det gjelde

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet

Kontrakt. mellom. Justis- og beredskapsdepartementet. xxxxxxxxxxx. om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og xxxxxxxxxxx om levering av elektronisk nyhetsovervåking til Justis- og beredskapsdepartementet Kontrakten består av denne underskrevne side med etterfølgende

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407

AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 1. Partene Byggherre Navn AVTALEDOKUMENT TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 Mellom Organisasjonsnummer Totalentreprenør Navn og Organisasjonsnummer er det inngått følgende kontakt: Prosjektets navn Prosjektets

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standardno BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 VALNESFJORD SKOLE SIDEENTREPRISE EP 04 ELEKTRO / TELE / DATA * * * Mellom partene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser E05 07.09.10 Korr. Riggregulering basert på ledermøte U GMOME GMKND E04 05.03.10 Korr.basert på Kluges kommentarer 02.03.10

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

OSL T2. Del II. Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Del II Kontraktsbestemmelser for totalentrepriser E05 11.03.11 Oppdatert i samsvar med kontraktsbestemmelser for entrepriser GMHHG GMOME GMKND E04 05.03.10 Korr.basert på

Detaljer

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lysregulert fotgjengerkrysning. Parsell: Fv 36 Konnerudgata

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lysregulert fotgjengerkrysning. Parsell: Fv 36 Konnerudgata Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lysregulert fotgjengerkrysning Parsell: Fv 36 Konnerudgata Tilbudsnr: 2010147400 Dato 16.7.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til anbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2 Prosjekt: Sorteringsanlegg ROAF Tittel: Kontraktsbestemmelser for entrepriser Vedlegg 2 A04 22.08.12 Revisjon av byggeleder AS AR AR A03 16.08.12 Endret vilkår ifm Sikkertsstillelse, Forsikring, Dagmulktens

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale

Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Bilag 3 Kontraktsvilkår Kjøp av doser, inklusiv garanti- og serviceavtale Innholdsfortegnelse 1 DEFINISJONER... 2 2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 4 LOVER OG

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8406 basert. Innholdsfortegnelse. Kapittel: C Rev.: 1 Side: 1 av 20 Side: 1 av 20 Som kontraktsbestemmelser gjelder forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8406:2009 (utgave 2009) fastsatt

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks

Detaljer

Rammeavtale Suge- og spyletjenester

Rammeavtale Suge- og spyletjenester Suge- og spyletjenester Entrepriseform: Rammeavtale Avtaledokument 2012-06-23 Avtale Mellom Asker kommune som byggherre Organisasjonsnr. 944 382 038 Postadresse: Boks 353 Postnr.: 1372 Poststed: Asker

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. 1. Partene Byggherre

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer

Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer NBR BLANKETT 3501 Avtale om arbeider på fast eiendom Avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Forord Dette standard avtaledokumentet har til formål å regulere avtaleforholdet mellom tjenesteyter

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2

Sorteringsanlegg ROAF. Kontraktsbestemmelser for entrepriser. Vedlegg 2 Prosjekt: Sorteringsanlegg ROAF Tittel: Kontraktsbestemmelser for entrepriser Vedlegg 2 E01 28.08.12 For kunngjøring K2001. Noen presiseringer etter innpill fra kvalitetssikring AS PA/MH AR A04 22.08.12

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Statens vegvesen Region midt C3-1 Skilt rammeavtale Sør-Trøndelag C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser

Statens vegvesen Region midt C3-1 Skilt rammeavtale Sør-Trøndelag C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Statens vegvesen Region midt C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten særskilt fullmakt. Kontraktbestemmelser 1.1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter 1.1.1 Samarbeidsplikt Partene skal samarbeide lojalt under gjennomføringen av rammeavtalen og det enkelte oppdrag. De skal i tide underrette

Detaljer