Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer."

Transkript

1 3M Espe Adper Prompt L-Pop Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1) inmasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på hånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien originalen videreselges på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 7.01 Utgitt: 09/10/2013 Erstatter: 22/10/2012 Versjonsnr. transport: 1.00 (20/04/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH ordning (1907/2006) og dens endringer. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator 3M Espe Adper Prompt L-Pop 3M Id-nummer Identifiserte relevante bruksområder stoffet stoffblandingen og bruk som det advares mot Dentalprodukt Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinmasjonssentralen: Dette produktet er et kit, og består av flere separate bestanddeler. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad hver av de ulike bestanddelene der dette er aktuelt. De respektive sikkerhetsdatabladene følger vedlagt. Vennligst oppbevar disse samlet. Aktuelle dokumentnummer kit-bestanddeler er: , TRANSPORTOPPLYSNINGER , , , Ikke transportfarlig gods MERKEETIKETT FOR KIT 2.2. Merkingselementer Side: 1 av 2

2 3M Espe Adper Prompt L-Pop FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Ingen Inneholder: For opplysninger om innholdsstoffer, se merkeetiketter kit-bestanddelene. R-setninger: S-setninger:Ingen Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er unntatt merking i henhold til skrift om, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR nr 1139) da det er definert som medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) brukes i direkte kontakt med kroppen, regulert i lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr. Produktet er klassifisert som R35 pga ph til kit komponet Inmasjon om endringer: Endringer i hold til rige versjon: Kit-komponent dokumentnummer - inmasjon ble endret. Avsnitt 1: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 2: Kommentar - inmasjon ble endret. Opphavsrett - inmasjon ble endret. Avsnitt 2: Overskrift - inmasjon ble endret. Merknad - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 15: Inmasjon - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: Etikettinmasjon - inmasjon ble tilføyd. S-setning - inmasjon ble slettet. Avsnitt 2: Inmasjon - inmasjon ble slettet. Etikett: Piktogram - inmasjon ble slettet. Etikett: Symboltekst - inmasjon ble slettet. Side: 2 av 2

3 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1) inmasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på hånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien originalen videreselges på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: Utgitt: 09/10/2013 Erstatter: 22/10/2012 Versjonsnr. transport: 1.00 (20/04/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH ordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/etaket 1.1. Produktidentifikator 3M Espe Adper Prompt Part A 1.2. Identifiserte relevante bruksområder stoffet stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Dentalprodukt. Del av dentalt limsystem Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinmasjonssentralen: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet stoffblandingen FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Identifikasjon av relevante farer: Etsende; C; R35 Irriterende; Xi; R37 Allergifremkallende; R43 For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt Merkingselementer FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Side: 1 av 19

4 Ingen Inneholder: Ingen innholdsstoffer må oppgis på etiketten. R-setninger: Ingen S-setninger: Ingen Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er unntatt merking i henhold til skrift om, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR nr 1139) da det er definert som medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) brukes i direkte kontakt med kroppen, regulert i lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr. Produktet er klassifisert som R35 pga lav ph Andre farer Kan årsake gastrointestinale etseskader. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr. Vekt% Klassifisering Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat EINECS Xi:R ; R43 (Leverandør) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 (Leverandør) Metakrylert pyrofosfat Ingen (fosfonoksy)etylm EINECS Bisfenol-A-diglycidyleterdim EINECS Tri Hema fosfat Etylendim EINECS Xi:R ; R43 (Egen) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 (Egen) R43 (Egen) Skin Sens. 1B, H317 (Egen) < 2 Xi:R37; R43 - Merknad D (EU) R52 (Egen) Etyl-4-dimetylaminobenzoat EINECS Fossyre EINECS Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 - Merknad D (CLP) < 2 Xn:R22; N:R51/53 (Egen) Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 2, H411 (Egen) < 2 C:R34 - Merknad B (EU) Side: 2 av 19

5 DL-kamferkinon EINECS EINECS ,5 Skin Corr. 1B, H314 - Merknad B (CLP) < 0,2 Xi:R36-38; R43 - Merknad D (EU) Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 - Merknad D (CLP) < 0,2 N:R50/53; R43 (Egen) Hydrokinonmonometyleter EINECS ,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) EINECS Resp. Sens. 1A, H334; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (Egen) < 0,2 Xn:R22; Xi:R36; R43 (EU) R52 (Egen) Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 (CLP) < 0,1 Kreft.3:R40; Mut.3:R68; Xn:R22; Xi:R41; N:R50; R43 (EU) Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Aquatic Acute 1, H400,M=10 (CLP) Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (Egen) Se avsnitt 16 fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene oven For inmasjon om bestanddelenes administrative norm PBT vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Hudkontakt: Skyll straks huden med store mengder vann i minst 15 minutter. Tilsølte klær må fjernes. Søk legehjelp umiddelbart. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. Svelging: Side: 3 av 19

6 Skyll munnen. Ikke fremkall brekning. Søk legehjelp umiddelbart De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og sinkede Se avsnitt 11.1 Inmasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ikke aktuelt AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann skum til brannslukking Særlige farer knyttet til stoffet stoffblandingen Ingen dette produktet. Farlige nedbrytnings- biprodukter Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Betingelse Under brenning Under brenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Uvanlig brann- eksplosjonsfare ventes ikke. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige siktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Ventiler området med frisk luft. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende inmasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer oppsamling og rensing Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt kommersielt uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- miljøfarer Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en egnet metallbeholder godkjent transport av ansvarlige myndigheter. Beholderen må være et med polyetylenplast inneholde et plastbelegg av polyetylen. Fjern restene med et passende løsemiddel utvalgt av en kvalifisert og bemyndiget person. Ventiler området med frisk luft. Les og følg holdsreglene på løsemiddeletiketten og i det tilhørende sikkerhetsdatablad. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 ytterligere inmasjon AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler sikker håndtering No-touch technique anbefales. Hvis hudkontakt ekommer, vask huden med såpe og vann. Akrylater kan penetrere vanlig brukte hanskematerialer. Hvis produktet kommer i kontakt med hansken, fjern hansken og kast den, vask straks hendene med såpe og vann og ta i bruk en ny hanske. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden klær. Ikke spis, drikk røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Unngå utslipp til miljøet. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) Holdes borte fra reaktive metaller (f.eks aluminium, sink etc.) å unngå Side: 4 av 19

7 dannelse av hydrogengass, som kan skape en eksplosjonsfare Vilkår sikker lagring, herunder eventuelle uenligheter Beskyttes mot sollys. Må ikke lagres varmt. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra sterke baser. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler. Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy andre brennbare materialer Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se inmasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Adm. norm Gj.sn (8timer): 0,5 mg/m3 Allergifremkallende (A), Kreftfremkallende (K) Hydrokinonmonometyleter Adm. norm Gj.sn (8 timer): 5 mg/m3 Fossyre Adm. norm Gj.sn (8 timer):1 mg/m Adm. norm Gj.sn (8 timer): 11 mg/m3(2 Allergifremkallende (A) ppm) Adm. norm : Administrative normer urensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll Egnede anstaltninger til eksponeringskontroll Ikke relevant Personlig verneutstyr Vern av øyne/ansikt For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiksbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene i kombinasjon etter behov å hindre kontakt med øynene /ansikt: Vernebriller med sideskjold Hud- og håndvern Se avsnitt 7.1 tilleggsinmasjon om hudvern. Åndedrettsvern Under normale brukshold ventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Væske Spesifikk fysisk m: Viskøs Side: 5 av 19

8 Utseende/Lukt Gul farge, akrylatlukt. Deteksjonsgrense lukt ph 0,9-1 Kokepunkt/kokeområde Smeltepunkt Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt 152 ºC [Testmetode:Closed Cup] Selvantennelsestemperatur Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Damptrykk Relativ tetthet 1,2 [Std. ref.:vann = 1] Vannløselighet Løselighet ikke-vann Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordamping: Damptetthet Nedbrytningstemperatur Viskositet Tetthet 9.2. Andre opplysninger Andel flyktige 1,2 g/ml AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse bindelser under visse hold, se inmasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke ekomme Forhold som skal unngås Varme Uenlige materiale Sterke syrer Sterke baser Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse Side: 6 av 19

9 Se avsnitt 5.2 farlige nedbrytningsprodukter under brenning. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke inmasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/ tegn og symptomer på eksponering, di en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi merking, ikke er eksponering at dataene ikke er relevante kjemikaliet som helhet Opplysninger om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/ inmasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Innånding: Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Hudkontakt: Farlig ved hudkontakt. Etsende (Etsesår hud): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på berøringstedet, hevelse, kløe, sterke smerter, blemmedannelse, sårdannelse og ødeleggelse av vev. Allergisk hudreaksjon (ikke foto-initiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Øyekontakt: Etsende (Etsesår øyne): tegn/symptomer kan innbefatte defekt lysgjennomtrengning i hornhinnen (hornhinnedunkling), kjemiske brannsår, sterke smerter, tårer, sår (ulcus), nedsatt synsevne tap av synet. Svelging: Farlig ved svelging. Etseskader i mage-tarmkanalen: tegn/symptomer kan innbefatte sterke smerter i munn, hals og buk, kvalme, oppkast og diarè; blod i avføring og/ oppkast kan også sees. Toksikologiske data Akutt giftighet Navn Eksponerin Art Verdi gsvei Produkt Dermal ; beregnet ATE mg/kg Produkt Svelging ; beregnet ATE mg/kg Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Svelging LD50 anslått til å være mg/kg Tri Hema fosfat Fossyre Dermal Kanin LD mg/kg Etylendim Svelging Rotte LD mg/kg Fossyre Svelging Rotte LD mg/kg DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Svelging LD50 anslått til å være mg/kg Dermal Kanin LD50 > mg/kg Svelging Rotte LD mg/kg Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Svelging Rotte LD50 > mg/kg Hydrokinonmonometyleter Svelging Rotte LD mg/kg 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Dermal Rotte LD50 > mg/kg Side: 7 av 19

10 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Svelging Rotte LD mg/kg ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende irriterende huden Navn Art Verdi Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Ikke Minimalt irriterende tilgjengel ig Tri Hema fosfat Etylendim Svakt irriterende Fossyre Kanin Etsende DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Kanin Minimalt irriterende Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Kanin Ingen vesentlig irritasjon Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Mennesk e og dyr Minimalt irriterende Alvorlig øyeskade øyeirritasjon Navn Art Verdi Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Ikke Moderat irriterende tilgjengel ig Tri Hema fosfat Etylendim Ikke Moderat irriterende tilgjengel ig Fossyre offisiell Etsende klassifise ring DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Kanin Moderat irriterende Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Kanin Ingen vesentlig irritasjon Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Sterkt irriterende Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Marsvin Sensibiliserende Tri Hema fosfat Etylendim Mus Sensibiliserende Fossyre Mennesk e Ikke sensibiliserende Side: 8 av 19

11 DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Mennesk Sensibiliserende e og dyr Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Marsvin Sensibiliserende Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Marsvin Sensibiliserende Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Tri Hema fosfat Etylendim Fossyre DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Kjønnscellemutagenitet Navn Ekspone ringsvei Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Tri Hema fosfat Etylendim In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Fossyre In vitro Ikke mutagent DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Verdi In vivo Ikke mutagent In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid In vitro Ikke mutagent Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) In vivo Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Side: 9 av 19

12 Kreftfremkallende egenskaper Navn Eksponer ingsvei Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Tri Hema fosfat Etylendim Fossyre DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Dermal Mus Ikke kreftfremkallende 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Svelging Flere dyrearter Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/ utvikling Navn Ekspone ringsvei Verdi Art Testresultat Eksponering stid Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat Data ikke (fosfonoksy)etylm Data ikke Bisfenol-A-diglycidyleterdim Svelging Ikke giftig kvinnelig reproduksjon Mus NOAEL 0,8 før og under svangerskap Bisfenol-A-diglycidyleterdim Svelging Ikke giftig mannlig reproduksjon Mus NOAEL 0,8 før og under svangerskap Bisfenol-A-diglycidyleterdim Svelging Ikke giftig utvikling Mus NOAEL 0,8 før og under svangerskap Tri Hema fosfat Data ikke Etylendim Data ikke Fossyre Svelging Ikke giftig kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL generasjon Fossyre Svelging Ikke giftig mannlig reproduksjon Rotte NOAEL generasjon Fossyre Svelging Ikke giftig utvikling Rotte NOAEL generasjon DL-kamferkinon Data ikke Etyl-4-dimetylaminobenzoat Data ikke Svelging Ikke giftig kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL Svelging Ikke giftig mannlig reproduksjon Rotte NOAEL Svelging Ikke giftig utvikling Rotte NOAEL Art Verdi før og under svangerskap 49 dager før og under svangerskap Side: 10 av 19

13 Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Data ikke Hydrokinonmonometyleter Data ikke 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Svelging Ikke giftig kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL 150 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Svelging Ikke giftig mannlig reproduksjon Rotte NOAEL 150 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Svelging Noen positive utviklingsdata, men ikke Rotte NOAEL 100 tilstrekkelig. 2 generasjon 2 generasjon ved organogenese Målorgan(er) yrkeseksponer ing ikke aktuelt ikke aktuelt Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Ekspone ringsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponerings tid Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat Data ikke (fosfonoksy)etylm Data ikke Bisfenol-Adiglycidyleterdim Data ikke Tri Hema fosfat Data ikke Etylendim Innånding irritasjon av luftveiene Kan årsake irritasjon av luftveiene offisiell klassifise NOAEL Ikke ring Fossyre Innånding irritasjon av Noen positive data, men ikke Mennesk NOAEL Ikke luftveiene tilstrekkelig e DL-kamferkinon Data ikke Etyl-4- Data ikke dimetylaminobenzoat Data ikke Bis (2,6-diklorobenzoyl) Data ikke butylfenylfosfinoksid Hydrokinonmonometyleter Data ikke 1,4-Dihydroksybenzen Svelging nervesystem Kan årsake organskader Rotte NOAEL Ikke (hydrokinon) 1,4-Dihydroksybenzen Svelging nyre og/ blære Noen positive data, men ikke Rotte NOAEL 400 (hydrokinon) tilstrekkelig mg/kg Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponer ingsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponering stid Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat Data ikke (fosfonoksy)etylm Data ikke Bisfenol-Adiglycidyleterdim Svelging hormonsystem lever nervesystem Alle data er negative Mus NOAEL 0,8 før og under svangerskap nyre og/ blære Tri Hema fosfat Data ikke Etylendim Data ikke Fossyre Data ikke DL-kamferkinon Data ikke Etyl-4- Data ikke dimetylaminobenzoat Data ikke Side: 11 av 19

14 Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Data ikke Data ikke Svelging blod Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Svelging beinmarg lever Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Svelging nyre og/ blære Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Okular øyne Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Rotte NOAEL Ikke Rotte NOAEL Ikke Rotte LOAEL 50 Mennesk NOAEL Ikke e 40 dager 9 uker 15 måneder yrkesekspone ring Aspirasjonsfare Navn Bis(metakryloyloksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)etylm Bisfenol-A-diglycidyleterdim Tri Hema fosfat Etylendim Fossyre DL-kamferkinon Etyl-4-dimetylaminobenzoat Bis (2,6-diklorobenzoyl) butylfenylfosfinoksid Hydrokinonmonometyleter 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Verdi Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Bruk kontaktinmasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet ytterligere toksikologisk inmasjon om produktet og/ bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke inmasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. Ytterligere inmasjon angående en er på espørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/ tegn og symptomer på eksponering, di en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi merking, ikke er eksponering at dataene ikke er relevante kjemikaliet som helhet Giftighet Ingen testdata produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test Testresultat sluttpunkt Bisfenol-Adiglycidyleterd im Fathead Minnow Estimert 96 timer LC50 1,1 mg/l 1,4- Dihydroksyben zen (hydrokinon) Fathead Minnow Eksperiment 96 timer LC mg/l Daphnia Eksperiment 48 timer EC mg/l Grønnalge Laboratorium 72 timer EC50 0,053 mg/l 1, Daphnia Laboratorium 48 timer EC50 0,061 mg/l Side: 12 av 19

15 Dihydroksyben zen (hydrokinon) 1,4- Dihydroksyben zen (hydrokinon) Etyl-4- dimetylaminob enzoat Regnbueørret Laboratorium 96 timer LC50 0,044 mg/l Fathead Minnow Estimert 96 timer LC50 8,8 mg/l Fossyre Golden Orfe Eksperiment 48 timer NOEC mg/l Fossyre Daphnia Eksperiment 50 timer EC mg/l Grønnalge Eksperiment 72 timer EC mg/l 1,4- Dihydroksyben zen (hydrokinon) 1,4- Dihydroksyben zen (hydrokinon) Bis(metakryloy loksyetyl) hydrogenfosfat Bisfenol-Adiglycidyleterd im DLkamferkinon (fosfonoksy)et ylm Grønnalge Eksperiment 72 timer NOEC 160 mg/l Daphnia Eksperiment 21 dager NOEC 24,1 mg/l Grønnalge Laboratorium 72 timer NOEC 0,0015 mg/l Daphnia Laboratorium 21 dager NOEC 0,0029 mg/l Data ikke Utilstrekkelig Data ikke Data ikke Hydrokinonmo nometyleter Fathead Minnow Bis (2, Fathead diklorobenzoyl Minnow ) Laboratorium 96 timer LC50 84,3 mg/l Estimert 96 timer LC50 0,156 mg/l Side: 13 av 19

16 butylfenylfosfi noksid Etylendimetakr ylat Tri Hema fosfat Data ikke Data ikke Persistens og nedbrytbarhet Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Estimert Fotolytisk 1.3 dager (t Andre metoder Fotolyse halveringstid (i 1/2) luft) DLkamferkinon Tri Hema fosfat Etylendimetakr ylat Bis (2,6- diklorobenzoyl ) butylfenylfosfi noksid Hydrokinonmo nometyleter 1,4- Dihydroksyben Eksperiment Hydrolyse Eksperiment Biodegradering Data ikke Data ikke Data ikke Estimert Biodegradering Eksperiment Biodegradering Beregnet. Fotolyse Hydrolyse halveringstid 10.9 dager (t 1/2) Andre metoder 14 dager Biologisk oksygenbru k 95 vekt% OECD 301C - MITI (I) I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A 28 dager Biologisk oksygenbru k 28 dager Biologisk oksygenbru k Fotolytisk halveringstid (i 1.7 vekt% OECD 301C - MITI (I) 86 vekt% OECD 301C - MITI (I) 1.19 dager (t 1/2) Andre metoder Side: 14 av 19

17 zen (hydrokinon) 1,4- Dihydroksyben zen (hydrokinon) Etyl-4- dimetylaminob enzoat Etyl-4- dimetylaminob enzoat Bisfenol-Adiglycidyleterd im Bis(metakryloy loksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)et ylm Laboratorium Biodegradering Estimert Fotolyse Estimert Biodegradering Estimert Biodegradering Data ikke Data ikke Fossyre Data ikke Bioakkumuleringsevne luft) 14 dager Biologisk oksygenbru k Fotolytisk halveringstid (i luft) 28 dager Biologisk oksygenbru k 28 dager Biologisk oksygenbru k 70 vekt% OECD 301C - MITI (I) 3.1 timer (t 1/2) I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A Andre metoder 29 vekt% OECD 301C - MITI (I) 33 vekt% OECD 301C - MITI (I) Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Eksperiment Biokonsentrasj on log Pow 0.47 Andre metoder DLkamferkinon Tri Hema fosfat Etylendimetakr ylat Modt Biokonsentrasj on Data ikke Data ikke log Pow 1.52 mg/l Est. oktanol-vann d. koeff. I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A Side: 15 av 19

18 Bis (2,6- diklorobenzoyl ) butylfenylfosfi noksid Hydrokinonmo nometyleter 1,4- Dihydroksyben zen (hydrokinon) Etyl-4- dimetylaminob enzoat Bisfenol-Adiglycidyleterd im Bis(metakryloy loksyetyl) hydrogenfosfat (fosfonoksy)et ylm Estimert Biokonsentrasj on Eksperiment Biokonsentrasj on Laboratorium Bioakkumuleri ng Estimert Biokonsentrasj on Data ikke Modt BCF - Andre Data ikke Fossyre Data ikke Bioakkumulasj onsfaktor 2012 Est: Bioakkumuleringsfakto r log Pow 1.58 Andre metoder log Pow 0.59 Andre metoder Bioakkumulasj onsfaktor I/A I/A I/A I/A Bioakkumulasj onsfaktor I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A I/A 19 Est: Bioakkumuleringsfakto r 3.1 Est: Bioakkumuleringsfakto r Mobilitet i jord Kontakt 3M mer inmasjon Resultater av PBT- og vpvb-vurdering på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M mer inmasjon Andre skadelige virkninger AVSNITT 13: Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Se avsnitt 11.1 Inmasjon om toksikologiske virkninger Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ fjerning av avfall: Produktet brennes i godkjent frobrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under brenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater Side: 16 av 19

19 klassifisert som farlig i henhold til gjeldende skrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsskrift. Rådfør med respektive myndigheter å bestemme e behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er uten 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg at nasjonale og/ regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- behandlingsanlegg farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * kjemikalier som består av inneholder farlige stoffer Avfallsstoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogen AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods. AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø stoffet stoffblandingen Kreftfremkallende egenskaper Bestanddeler CAS-nr Klassifisering Regelverk 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Carc. 2 Forordning (EC) No 1272/2008, Tabell 3.1 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Kreft3 Forordning (EC) No 1272/2008, Tabell 3.2 1,4-Dihydroksybenzen (hydrokinon) Gr. 3: Ikke klassifiserbart Status i globale kjemikalieregistre Kontakt 3M ytterligere inmasjon Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ikke aktuelt AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger IARC - International Agency Research on Cancer H302 H314 H315 H317 H318 H319 H334 H335 H341 H351 Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan gi allergi astmasymptomer pustevansker ved innånding. Kan årsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes å kunne gi genetiske skader. Mistenkes å kunne årsake kreft. Side: 17 av 19

20 H400 H410 H411 Meget giftig liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, liv i vann. Liste over relevante R-setninger R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. R37 Irriterer luftveiene. R38 Irriterer huden. R40 Mulig fare kreft. R41 Fare alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig vannlevende organismer. R50/53 Meget giftig vannlevende organismer, kan årsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig vannlevende organismer, kan årsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R52 Skadelig vannlevende organismer. R68 Mulig fare varig helseskade. Inmasjon om endringer: Endringer i hold til rige versjon: Avsnitt 1: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 5: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 6: Inmasjon - inmasjon ble endret. Avsnitt 6: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 8.1 Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 9: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 13: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 15: Overskrift tabell - inmasjon ble endret. Avsnitt 16: Liste over relevante R-setninger - inmasjon ble endret. Avsnitt 8: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 12: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 9: Inmasjon - inmasjon ble endret. Opphavsrett - inmasjon ble endret. Avsnitt 8: Tabell - inmasjon ble endret. Avsnitt 3: Referanse til avsnitt 15 inmasjon om merknad - inmasjon ble endret. Avsnitt 1: Inmasjon om bruk - inmasjon ble endret. Avsnitt 11: Overskrift - inmasjon ble endret. Tabell aspirasjonsfare - inmasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell - inmasjon ble endret. Tabell kreftfremkallende egenskaper - inmasjon ble endret. Tabell alvorlig øyeskade øyeirritasjon - inmasjon ble endret. Tabell kjønnscellemutagenitet - inmasjon ble endret. Tabell sensibilisering ved hudkontakt - inmasjon ble endret. Tabell sensibilisering ved innånding - inmasjon ble endret. Tabell reproduksjonstoksisitet - inmasjon ble endret. Tabell etsende irriterende huden - inmasjon ble endret. Tabell spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - inmasjon ble endret. Tabell spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - inmasjon ble endret. Avsnitt 11: Inmasjon - inmasjon ble endret. Avsnitt 2: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 5: Inmasjon - inmasjon ble endret. Avsnitt 7: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 7: Inmasjon - inmasjon ble endret. Avsnitt 7: Håndtering og lagring - inmasjon ble endret. Avsnitt 8: Inmasjon - inmasjon ble endret. Side: 18 av 19

21 Avsnitt 10: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 13.1 Notat avfallsbehandling - inmasjon ble endret. Avsnitt 13: Inmasjon - inmasjon ble endret. Avsnitt 4: Inmasjon - inmasjon ble endret. Avsnitt 4: Overskrift - inmasjon ble endret. Tabell H-setninger - inmasjon ble endret. Avsnitt 15: Overskrift - inmasjon ble endret. Avsnitt 15.2: Vurdering av kjemikaliesikkerhet - inmasjon ble endret. Avsnitt 3: Tabell - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: Identifikasjon av relevante farer - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 15: Inmasjon - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: Inmasjon - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 12: Inmasjon - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 12: Overskrift - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 14: Transportmerking - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: Overskrift - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 9: Inmasjon - inmasjon ble tilføyd. R-setning - Ingen - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 10: Tekst farlige nedbrytningsprodukter under brenning. - inmasjon ble tilføyd. Etikett: Piktogram - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 2: Etikettinmasjon - inmasjon ble tilføyd. Avsnitt 8: Inmasjon - inmasjon ble slettet. Avsnitt 12: Inmasjon - inmasjon ble slettet. Avsnitt 12: Overskrift - inmasjon ble slettet. Avsnitt 2: S-setninger - inmasjon ble slettet. Avsnitt 2: R-setninger - inmasjon ble slettet. Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler - inmasjon ble slettet. Avsnitt 15: Inmasjon om bestanddel - inmasjon ble slettet. Avsnitt 2: Identifikasjon av relevante farer - inmasjon ble slettet. Etikett: Symboltekst - inmasjon ble slettet. Etikett: Piktogram - inmasjon ble slettet. Enhver befatning med dette produktet er bundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende inmasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende inmasjonen som er gitt om produktet, herunder om holdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende inmasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale hold. Vi skal ikke holdes ansvarlig a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende inmasjonen, b) enhver skade som kan relateres til som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende inmasjonen, og c) enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet mål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter prosesser. Se 3M Norge AS sine sikkerhetsdatablader. Side: 19 av 19

22 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1) inmasjonen kopieres i sin helhet uten endringer med mindre det på hånd innhentes skriftlig tillatelse fra 3M, og (2) verken kopien originalen videreselges på annen måte distribueres med den hensikt å profittere på dette. Dokumentnr.: Versjonsnr.: 8.01 Utgitt: 09/10/2013 Erstatter: 22/10/2012 Versjonsnr. transport: 1.00 (20/04/2011) Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH ordning (1907/2006) og dens endringer. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/etaket 1.1. Produktidentifikator 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B 1.2. Identifiserte relevante bruksområder stoffet stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Dentalprodukt. Del av dentalt limsystem Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse: 3M Norge AS, Hvamveien 6, Postboks 100, 2026 Skjetten. Tlf: E-post: Nettside: Nødtelefonnummer Giftinmasjonssentralen: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet stoffblandingen FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Identifikasjon av relevante farer: Irriterende; Xi; R36/38 Allergifremkallende; R43 For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt Merkingselementer FOR nr 1139: Forskrift om, merking mv. av farlige kjemikalier Symbol(er) Side: 1 av 11

23 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Ingen Inneholder: Ingen innholdsstoffer må oppgis på etiketten. R-setninger: Ingen S-setninger: Ingen Øvrige opplysninger om merkeetiketten: Produktet er unntatt merking i henhold til skrift om, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR nr 1139) da det er definert som medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) brukes i direkte kontakt med kroppen, regulert i lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr Andre farer Ingen kjente AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Bestanddeler CAS-nr EC-nr. Vekt% Klassifisering Vann EINECS EINECS Xi:R36-38; R43 - Merknad D (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 - Merknad D (CLP) Kopolymer av itakon og akrylsyre < 2 Se avsnitt 16 fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene oven For inmasjon om bestanddelenes administrative norm PBT vpvb status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. Hudkontakt: Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes. Øyekontakt: Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. Svelging: Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og sinkede Side: 2 av 11

24 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Se avsnitt 11.1 Inmasjon om toksikologiske virkninger 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ikke aktuelt AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slokkingsmidler Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann skum til brannslukking Særlige farer knyttet til stoffet stoffblandingen Ingen dette produktet. Farlige nedbrytnings- biprodukter Stoff Karbonmonoksid Karbondioksid Betingelse Under brenning Under brenning 5.3. Råd til brannslokkingsmannskap Uvanlig brann- eksplosjonsfare ventes ikke. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige siktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Ventiler området med frisk luft. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende inmasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer oppsamling og rensing Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent transport av ansvarlige myndigheter. Fjern rester med vann. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 8 og 13 ytterligere inmasjon AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler sikker håndtering No-touch technique anbefales. Hvis hudkontakt ekommer, vask huden med såpe og vann. Akrylater kan penetrere vanlig brukte hanskematerialer. Hvis produktet kommer i kontakt med hansken, fjern hansken og kast den, vask straks hendene med såpe og vann og ta i bruk en ny hanske. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden klær. Ikke spis, drikk røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt Vilkår sikker lagring, herunder eventuelle uenligheter Beskyttes mot sollys. Må ikke lagres varmt Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se inmasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. Side: 3 av 11

25 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Bestanddeler CAS-nr Detaljer Grense Anmerkninger Adm. norm Gj.sn (8 timer): 11 mg/m3(2 Allergifremkallende (A) ppm) Adm. norm : Administrative normer urensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm T: Takverdi 8.2. Eksponeringskontroll Egnede anstaltninger til eksponeringskontroll Ikke relevant Personlig verneutstyr Vern av øyne/ansikt For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiksbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene i kombinasjon etter behov å hindre kontakt med øynene /ansikt: Vernebriller med sideskjold Hud- og håndvern Se avsnitt 7.1 tilleggsinmasjon om hudvern. Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Nitrilgummi Åndedrettsvern Under normale brukshold ventes ikke luftbåren eksponering å være av en slik betydning at åndedrettsvern er nødvendig. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk tilstand Væske Spesifikk fysisk m: Væske Utseende/Lukt Fargeløs, akrylatlukt. Deteksjonsgrense lukt ph 4,1 Kokepunkt/kokeområde Smeltepunkt Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke aktuelt Eksplosjonsegenskaper: Ikke klassifisert Oksidasjonsegenskaper: Ikke klassifisert Flammepunkt 101 ºC [Testmetode:Closed Cup] Selvantennelsestemperatur Nedre eksplosjonsgrense (LEL) Øvre eksplosjonsgrense (UEL) Damptrykk Relativ tetthet 1,0 [Std. ref.:vann = 1] Side: 4 av 11

26 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Vannløselighet Løselighet ikke-vann Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordamping: Damptetthet Nedbrytningstemperatur Viskositet Tetthet 9.2. Andre opplysninger Andel flyktige 1,03 g/ml AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet kan være reaktivt med visse bindelser under visse hold, se inmasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke ekomme Forhold som skal unngås Varme Uenlige materiale Ingen kjente Farlige nedbrytningsprodukter Stoff Ingen kjente. Betingelse Se avsnitt 5.2 farlige nedbrytningsprodukter under brenning. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke inmasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/ tegn og symptomer på eksponering, di en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi merking, ikke er eksponering at dataene ikke er relevante kjemikaliet som helhet Opplysninger om toksikologiske virkninger Tegn og symptomer på eksponering Basert på testdata og/ inmasjon om bestanddeler, kan dette produktet gi følgende helseeffekter: Side: 5 av 11

27 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Innånding: Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Hudkontakt: Mild hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. Allergisk hudreaksjon (ikke fotoinitiert): tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Øyekontakt: Moderat øyeirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet, hevelse, smerter, tårer og slørete og tåkete syn. Svelging: Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè. Toksikologiske data Akutt giftighet Navn Eksponerin Art Verdi gsvei Produkt Svelging ; beregnet ATE >5 000 mg/kg Dermal Kanin LD50 > mg/kg Svelging Rotte LD mg/kg Kopolymer av itakon og akrylsyre ATE = estimert akutt giftighet (acute toxicity estimate) Etsende irriterende huden Navn Art Verdi Kanin Minimalt irriterende Kopolymer av itakon og akrylsyre Alvorlig øyeskade øyeirritasjon Navn Art Verdi Kanin Moderat irriterende Kopolymer av itakon og akrylsyre Sensibiliserende ved hudkontakt Navn Art Verdi Mennesk Sensibiliserende e og dyr Kopolymer av itakon og akrylsyre Sensibiliserende ved innånding Navn Art Verdi Kopolymer av itakon og akrylsyre Kjønnscellemutagenitet Navn Ekspone Verdi ringsvei In vivo Ikke mutagent In vitro Noen positive data, men ikke tilstrekkelig Kopolymer av itakon og akrylsyre Side: 6 av 11

28 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Kreftfremkallende egenskaper Navn Kopolymer av itakon og akrylsyre Eksponer ingsvei Art Verdi Reproduksjonstoksisitet Effekter på reproduksjon og/ utvikling Navn Ekspone ringsvei Verdi Art Testresultat Eksponering stid Svelging Ikke giftig kvinnelig reproduksjon Rotte NOAEL før og under svangerskap Svelging Ikke giftig mannlig reproduksjon Rotte NOAEL 49 dager Svelging Ikke giftig utvikling Rotte NOAEL før og under svangerskap Kopolymer av itakon og akrylsyre Data ikke Målorgan(er) Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Navn Ekspone ringsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponerings tid Data ikke Kopolymer av itakon og akrylsyre Data ikke Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Navn Eksponer ingsvei Målorgan(er) Verdi Art Testresultat Eksponering stid Data ikke Kopolymer av itakon og akrylsyre Data ikke Aspirasjonsfare Navn Kopolymer av itakon og akrylsyre Verdi Ingen fare ved aspirasjon Ingen fare ved aspirasjon Bruk kontaktinmasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet ytterligere toksikologisk inmasjon om produktet og/ bestanddelene. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Dersom en særskilt av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke inmasjonen under med kjemikaliets angitt i Avsnitt 2. Ytterligere inmasjon angående en er på espørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets og/ tegn og symptomer på eksponering, di en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi merking, ikke er eksponering at dataene ikke er relevante kjemikaliet som helhet Giftighet Side: 7 av 11

29 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Ingen testdata produkt Stoff CAS-nr Organisme Type Eksponering Test sluttpunkt Kopolymer av Data ikke itakon og akrylsyre Testresultat Daphnia Eksperiment 21 dager NOEC 24,1 mg/l Grønnalge Eksperiment 72 timer NOEC 160 mg/l Daphnia Eksperiment 48 timer EC mg/l Grønnalge Eksperiment 72 timer EC mg/l Fathead Minnow Persistens og nedbrytbarhet Eksperiment 96 timer LC mg/l Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Kopolymer av itakon og akrylsyre Data ikke I/A I/A I/A I/A Bioakkumuleringsevne Eksperiment Hydrolyse Eksperiment Biodegradering Hydrolyse halveringstid 14 dager Biologisk oksygenbru k 10.9 dager (t 1/2) Andre metoder 95 vekt% OECD 301C - MITI (I) Stoff CAS-nr Type test Varighet Type studie Testresultat Protokoll Kopolymer av itakon og akrylsyre Data ikke I/A I/A I/A I/A Eksperiment Biokonsentrasj on log Pow 0.47 Andre metoder Side: 8 av 11

30 3M Espe Adper Prompt L-Pop Part B Mobilitet i jord Kontakt 3M mer inmasjon Resultater av PBT- og vpvb-vurdering på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M mer inmasjon Andre skadelige virkninger AVSNITT 13: Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Se avsnitt 11.1 Inmasjon om toksikologiske virkninger Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ fjerning av avfall: Produktet brennes i godkjent frobrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under brenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende skrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsskrift. Rådfør med respektive myndigheter å bestemme e behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er uten 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsskriften (FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg at nasjonale og/ regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- behandlingsanlegg farlig avfall ved avhending. EAL-kode (som solgt produkt): * kjemikalier som består av inneholder farlige stoffer Avfallsstoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogen AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods. AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø stoffet stoffblandingen Status i globale kjemikalieregistre Kontakt 3M ytterligere inmasjon Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ikke aktuelt AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger H315 Irriterer huden. Side: 9 av 11

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2010, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, Meguiar's, Inc. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av Meguiar's, Inc. produkter er tillatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Cem Maxicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Putty Quick Refill Pack 36841 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe(TM) Imprint Bite 36850, 36890 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ramitec Penta Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 4910P/ 4911P/ 5914P/ 5915P 3M ESPE Filtek Supreme XTE Universal Restorative Professional Kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Penta Heavy Refill 71484 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft Quick Refill 31768 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Penta H Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Preliminary Penta Value Pack Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Quickstep Regular Viscosity Wash Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 7540S 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-purpose Adhesive System Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe (TM) 3505 Relyx Luting Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint 4 Super Quick Regular Refill (Art. Nr. 71489) Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac Fil Plus Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M Espe Clinpro Sealant Intro Kit, Syringes Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac-Bond Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE RelyX Ultimate Trial kit Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE RelyX Unicem 2 Automix Refill Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Imprint II Regular Body 9379 Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne en med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt at:

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Express 2 Heavy Body Impression Material Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 6020/6021 3M ESPE Filtek Z250 Universal Restorative Intro Kits Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE KETAC-BOND APLICAP Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2016, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE 7616 Relyx Veneer Cement Trial Kit with Univeral Etchant/ Adhesive Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Multiglans, Yleiskiilto, Multishine 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2017, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

Dokumentnummer : 11-2209-2 Utarbeidet dato : 20.01.2005 Versjon : 6.01 Erstatter dato : 13.01.2005

Dokumentnummer : 11-2209-2 Utarbeidet dato : 20.01.2005 Versjon : 6.01 Erstatter dato : 13.01.2005 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?zzzzzzu0tdnbsegc04avvgny6juksdg&hd9&af4 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ nedlasting av denne inmasjonen med den hensikt å sørge riktig bruk av 3M produkter er tillatt utsatt at: (1)

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2015, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2012, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Impregum Penta H Duosoft Quick Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2014, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer