DRI2020 Emne: Om databaser og norske arkiver /NOARK (7) Onsdag 12. oktober 2011 Foreleser: Anne Mette Dørum, Riksarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRI2020 Emne: Om databaser og norske arkiver /NOARK (7) Onsdag 12. oktober 2011 Foreleser: Anne Mette Dørum, Riksarkivet"

Transkript

1 DRI2020 Emne: Om databaser og norske arkiver /NOARK (7) Onsdag 12. oktober 2011 Foreleser: Anne Mette Dørum, Riksarkivet 1

2 Pensum og studiemål Pensum: Kjos, B. m. fl. (red.): Innføring i informasjonsteknologi, Kap Fonnes, Ivar: Arkivhåndboken, Kommuneforlaget. avsn. 6.1, side , avsn , s og , , 30 sider. Studiemål: Her er fokus arkivet, og spesielt NOARK, og forståelse av Noarks funksjon som nasjonal standard. Forelesningen skal også gi en elementær innføring i (strukturerte) databaser med eksempler fra NOARK-organiseringen 2

3 Kort om Riksarkivet hovedbølet i Arkivverket Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Leder for Arkivverket er riksarkivar Ivar Fonnes. Arkivverkets viktigste oppgaver Ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter Gjøre materialet tilgjengelig for bruk Føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene Bidra til at private arkiver blir tatt vare på Riksarkivarens myndighet er hjemlet i arkivloven. 3

4 Dagens tema Om Noark-standarden Om databaser MER om Noark-standarden 4

5 Om Noark-standarden Tidslinje En standard for journalsystem i norsk offentlig forvaltning 1984 Noark Noark 2 En lovhjemlet spesifikasjon for elektronisk journalføring og arkivering i offentlig forvaltning (også for journal- og arkivfunksjoner innebygget i fagsystem) 1994 Noark Noark 4 MoReq Noark 5, MoReq2 MoReq2010 Model Requirements (editable standard requirements) Noark 5: En ERM standard; MoReq2 kompatibilitet; kjernekrav MoReq2: A strict compliance regime, core requirements, chapter 0 Modular Requirements, pluggable and extensible architecture 5

6 Noark 5 gjeldende standard - en nasjonal, obligatorisk standard En nasjonal standard, ikke en kravspesifikasjon Definert som obligatorisk, nasjonal standard i DIFIs referansekatalog Forankret i arkivloven siden 1999 Påbudt i for offentlige organ, frivillig i det private En rendyrking av arkiv og arkivdanning Lar saksbehandlere, ledere og alle andre styre med sitt nesten uten innblanding fra arkivet Krav til hva som skal til arkivet, hvordan det skal skje og hvilke opplysninger som skal følge med Fange, fryse, søke og finne, bevare på kort og lang sikt Elektronisk arkivdanning hva betyr det? 6

7 Noark 5: En arkivstandard med funksjonelle krav i tre lag Den indre kjernen: Grunnleggende funksjonalitet for journalføring og arkivering. O- og B-krav. Den ytre kjernen: Kjernens krav til eksterne moduler. Funksjonalitet som kan styres utenfra, men som påvirker innholdet i kjernen. O- og B-krav. Den indre og ytre kjernen utgjør tilsammen Noark 5 kjerne. Noark 5 komplett: Eksterne moduler. V-krav. 7

8 Funksjonalitet i indre kjerne? ( Records Inneholder arkivdokumenter (engelsk: Arkiver dannes gjennom dokumentfangst Når dokumenter arkiveres må de tilføres metadata Dokumentene blir dermed organisert i en arkivstruktur Denne strukturen må kunne administreres Dokumentene skal kunne gjenfinnes raskt og sikkert Det må kunne foretas kassasjon av arkivdokumenter Dokumentene må kunne periodiseres, dvs. deles opp i aktive og avsluttede arkivperioder Dokumenter og tilhørende metadata skal kunne avleveres til arkivdepot (i form av datauttrekk) 8

9 Arkivstrukturen basert på UML-notasjon Arkivets indre orden Bygd opp av arkivenheter Jf. arkivrom, arkivskap, hengemapper, omslag osv. i papirbaserte arkiver Inngår i et hierarki Øverste nivå er arkiv, nederste er dokumentobjekt som inneholder referanse til selve det elektroniske dokumentet Arkivenhetene består av metadata Referansene mellom arkivenhetene er også metadata Nye navn i forhold til Noark 4 Klassifikasjonssystem (ordningsprinsipp), klasse (ordningsverdi), mappe (sak), registrering ( versjon ) (journalpost) og dokumentobjekt 9

10 Tema 2: Om (strukturerte) databaser Målet med denne forelesningen er ikke at dere skal lære datamodellering eller opprettelse og bruk av relasjonsdatabaser. Målet er derimot at dere skal kunne forstå en eksisterende datamodell og hvordan en relasjonsdatabase er strukturert og fungerer på et overordnet nivå (f.eks. for å kunne delta i bevaringsvurdering og spesifisering av arkivuttrekk fra databaser). Begreper og faguttrykk er spesielt viktig! 10

11 Strukturer for ekstern lagring av data En database er en mengde av data som består av minst én fil, og som er tilrettelagt for et bestemt formål eller for et bestemt databehandlingssystem (kalt databasesystem) (fra Norsk dataordbok). Hierarkiske databaser og nettverksdatabaser er to tidligere benyttede databasetyper. Den dominerende typen siden ca har vært relasjonsdatabaser (RDBMS). Objektorienterte databaser har vært et logisk begrep siden ca. 1990, men blir i praksis realisert ved hjelp av relasjonsteknologi (f.eks. Oracle 8). XMLdatabaser er en nyvinning fra 2000-tallet (exist m.fl.). 11

12 Relasjonsdatabaser (1) I en relasjonsdatabase er dataene organisert i en eller flere sammenhørende tabeller (engelsk: relations) En tabell inneholder opplysninger om flere ting av samme type (kalt entitetstype), f.eks. personer, eiendommer, kjøretøy, land, konti, bøker, fag osv. Opplysningene om hver enkelt ting (ofte kalt entitet eller objekt) utgjør en rad (post) i tabellen. Enkeltopplysningene innenfor hver rad i tabellen kalles dataverdier eller feltverdier, og er av en bestemt datatype (heltall, tekst, tegn, dato osv.) Opplysningene om samme egenskap tilhørende alle tingene (radene) utgjør en kolonne (felt) i tabellen. Tabellen og kolonnene i denne har egne navn. 12

13 Eks 1: Databasetabell (éntabellbase) personer 1 Per Olsen Pia Jørgensen Nina Pril Anne Vik Jens Ås Vidar Blom persnr fornavn etternavn postnr f_aar 13

14 Relasjonsdatabaser (2) En kolonne (eller flere kolonner i kombinasjon) med dataverdier som identifiserer radene i en tabell entydig, kalles en kandidatnøkkel (eng: candidate key) for tabellen. Én av kandidatnøklene (hvis flere) velges ut som primærnøkkel (eng: primary key). De resterende kalles da sekundærnøkler (eng: alternate keys). Nøkkelkolonnene skal ha en verdi i hver rad, og verdiene skal altså være unike. En kolonne (eller flere kolonner i kombinasjon) i en tabell som henviser til primærnøkkelen i en annen tabell, kalles en fremmednøkkel (eng: foreign key). Det er fremmednøklene som knytter tabellene i en relasjonsdatabase sammen. 14

15 Eks. 2: personer Databasetabeller med nøkler biler 1 Per Olsen Pia Jørgensen Nina Pril Anne Vik Jens Ås Vidar Blom persnr fornavn etternavn postnr f_aar PN Subaru DA Volvo BP Skoda VF Toyota LH Audi ZT Jeep bilnr merke aarsmod eier primærnøkkel primærnøkkel fremmednøkkel 15

16 Relasjonsdatabaser (3) En sammenheng mellom to tabeller kalles en relasjon (eng: relationship). Vi skiller mellom tre ulike relasjonstyper : Hvis det til en rad i en tabell hører maksimalt én rad i en annen tabell, har vi en en-til-en-relasjon (1:1) mellom tabellene. Hvis det til en rad i en tabell kan høre flere rader i en annen tabell, har vi en en-til-mange-relasjon (1:M) mellom tabellene. En mange-til-mange-relasjon (M:M) mellom to entitetstyper må realiseres ved hjelp av en hjelpetabell i databasen. 16

17 personer Eks. 3: Relasjonstyper biler 1 Per Olsen Pia Jørgensen Nina Pril Anne Vik Jens Ås Vidar Blom :M PN Subaru DA Volvo BP Skoda VF Toyota LH Audi ZT Jeep personer biler 1 Per Olsen PN Pia Jørgensen ZT Nina Pril BP Anne Vik DA Jens Ås VF Vidar Blom LH :1 PN Subaru DA Volvo BP Skoda VF Toyota LH Audi ZT Jeep

18 Databasedesign Aktiviteten databasedesign vil typisk bestå av følgende faser: Konseptuelt design: Formell og komplett beskrivelse av informasjonsinnholdet i databasen, uavhengig av databasesystemets egenskaper og krav. Resultat: Konseptuelt skjema = datamodell Noark 5 Logisk design: Omforming av datamodellen fra forrige fase til en databasemodell tilpasset det aktuelle databasesystemet, dvs. med navngitte tabeller og kolonner istedenfor entitetstyper og attributter. Optimaliseringsarbeid som normalisering inngår her. Resultat: Logisk skjema = databasemodell Noark 4 Fysisk design: Komplettering av databasemodellen med fysiske detaljer (f.eks. datatyper og indekser) bestemt av det aktuelle databasesystemet. Resultat: Fysisk skjema = f.eks. SQL-setninger (spørresetninger) for opprettelse og strukturering av databasen (CREATE DATABASE / CREATE TABLE) 18

19 Datamodellering En datamodell er en formell, visuell strukturbeskrivelse av informasjonsinnholdet i en database. Datamodellen viser entitetstypene, deres attributter og relasjonene mellom dem. Det finnes flere teknikker for datamodellering, f.eks. EAR (entity attribute relationship), ofte forkortet til E-R, og NIAM (Nijssen s information analysis model). 19

20 EAR-datamodell for Noark 3-system Sak Arkivnøkkel Dokument Avsender/ Mottaker Selve hoveddelen av systemet er Sak og Dokument. Arkivnøkkel og Avsender/Mottaker er (hjelpe)registre. Arkivnøkkel kan også oppfattes som et koderegister. 20

21 Datamodellering: kråkefot -notasjon Symbol Betydning Entitet Enhet, vanligvis en enkelt tabell Relasjonsformer 1 : 1 1 : M M : M Angir hvordan entiteter (tabeller) forholder seg til hverandre i en database Attributter Dataelementene i en entitet. Tilsvarer kolonner i en tabell eller felt når tabell vises i skjemaform 21

22 Relasjonsformer - eksempler Firmabil Ansatt 1:1 Skole Elev 1:M Lærer Klasse M:M Oppløst M:M-relasjon: Lærer Lærer i Klasse klasse Klasse 22

23 Tabellform vs. skjemaform Felt 1 Felt 2 Post 1 Post 2 Medl.nr. Enavn Fnavn Født Adresse 100 Andersen Marie Guristuvn Andersen Mette Kranvn Andersen Morten Maridalsvn Andersen Nils Heggelivn Andersen Ole Utmarksvn Andersen Per Ullernvn. 34 Ajourhold av medlemsregister Medl.nr. 108 Født: E.navn: F.navn: Andersen Per Adresse: Ullernvn

24 Telefonkatalogen i 4 ulike sorteringer NAVNEFORTEGNELSE Andersen Marie Lærer Guristuvn Oslo Andersen Mette Arkivar Kranvn Oslo Andersen Morten Direktør Maridalsvn Oslo Andersen Nils Selger Heggelivn Oslo Andersen Ole Telemontør Utmarksvn Oslo Andersen Per Lærer Ullernvn Oslo Andersen Rita Sykepleier Fuglevn Oslo ADRESSEFORTEGNELSE Fuglevn. 46 Andersen Rita Sykepleier 0667 Oslo Guristuvn.35 Andersen Marie Lærer 0690 Oslo Heggelivn. 49 Andersen Nils Selger 0375 Oslo Kranvn. 78 Andersen Mette Arkivar 0684 Oslo Maridalsvn. 57 Andersen Morten Direktør 0467 Oslo Ullernvn. 34 Andersen Per Lærer 0280 Oslo Utmarksvn. 42 Andersen Ole Telemontør 0689 Oslo YRKESFORTEGNELSE Arkivar Andersen Mette Kranvn Oslo Direktør Andersen Morten Maridalsvn Oslo Lærer Andersen Marie Guristuvn Oslo Lærer Andersen Per Ullernvn Oslo Selger Andersen Nils Heggelivn Oslo Sykepleier Andersen Rita Fuglevn Oslo Telemontør Andersen Ole Utmarksvn Oslo TLF.NR.-FORTEGNELSE Andersen Mette Arkivar Kranvn Oslo Andersen Nils Selger Heggelivn Oslo Andersen Marie Lærer Guristuvn Oslo Andersen Per Lærer Ullernvn Oslo Andersen Morten Direktør Maridalsvn Oslo Andersen Ole Telemontør Utmarksvn Oslo Andersen Rita Sykepleier Fuglevn Oslo 24

25 Teledatabase ( flertabell-database ) Enav n Fnav n Adresse Postnr. Telefon Andersen M arie Guristuvn Oslo Andersen Mette Kranvn Oslo Andersen Morten Maridalsvn Oslo Andersen Nils Heggelivn Oslo Andersen Ole Utmarksvn Oslo Andersen Per Ullernvn Oslo Andersen Rita Fuglevn Oslo Fast pr. kvartal 1 Fast pr. kvartal Telefon Ant. tellerskritt 1 Ant. tellerskritt Pris pr. tellerskritt 1 Pris pr. tellerskritt ,76 Teleregningen som en rapport fra teledatabasen: Faktura gjelder: Telefonregning 1. kvartal BANKGIRO Marie Andersen Telenor Guristuvn. 35 Kongensgate OSLO 0102 OSLO Fra bankkontonr. (11 siffer) Kroner Øre Til bankkontonr. (11 siffer) Referansenr

26 Synkronisering av tabeller vha. "fremmednøkler" Tlf-nr Etternavn Fornavn Adresse Postnr Abonnent Forbruk Tlf-nr (fn) Tellerskrittype (fn) Brukte tellerskritt Tellerskrittsatser Tellerskrittype. Pris pr. tellerskritt = Fremmednøkkel Enav n Fnav n Adresse Postnr. Telefon Andersen M arie Guristuvn Oslo Andersen Mette Kranvn Oslo Andersen Morten Maridalsvn Oslo Andersen Nils Heggelivn Oslo Andersen Ole Utmarksvn Oslo Andersen Per Ullernvn Oslo Andersen Rita Fuglevn Oslo Telefon Tellerskrittype Ant. tellerskritt Tellerskrittype 1 2 = Fremmednøkkel Pris pr. tellerskritt 0,97 2,76 26

27 NOARK-3: forenklet datamodell Sak M:1 Arkivkode 1:M Avsender/ mottaker 1:M Journalpost 27

28 28

29 Datamodellen i Noark 5- basert på UML Archive (Fond) Classification scheme Archive group Archive (arkiv): Mulig å inkludere mange arkiv (fra flere arkivskapere) I en og samme løsning Class Archive group (arkivdel): Deler arkivet i serier, sakstyper, perioder osv. File File (mappe): Selvdefinert antall nivå for undermapper Component (versjon, format, variant): håndterer ulike versjoner, varianter og formater for samme dokument Record Document Version Format Redaction Document file Transfer (avlevering/deponering): Hvert dokument skal bli avlevert/deponert som en fil (bit stream). Riksarkivet aksepterer disse filformatene: Tekst (UTF-8 or ISO 8859) TIFF v. 6 XML PDF/A 29

30 Komplett Noark-5 MER om Noark! Eller datamodellens konsekvenser ved avlevering! Noark-5 kjerne saksbehandling E-post Noark-5 Noark-5 kjerne Tekst osv. E-post Tekst Saksbehandling osv. Noark-5 kjerne 30

31 Konseptuell datamodell i Noark 5 Archive (Fond) Classification scheme Archive group Archive (arkiv): Mulig å inkludere mange arkiv (fra flere arkivskapere) I en og samme løsning Class Archive group (arkivdel): Deler arkivet i serier, sakstyper, perioder osv. File (mappe): Selvdefinert antall nivå for undermapper File Component (versjon, format, variant): håndterer ulike versjoner, varianter og formater for samme dokument Record Document Version Format Redaction Document file Transfer (avlevering/deponering): Hvert dokument skal bli avlevert/deponert som en fil (bit stream). Riksarkivet aksepterer disse filformatene: Tekst (UTF-8 or ISO 8859) TIFF v. 6 XML PDF/A 31

32 Noark 4: komplett data(base)modell Del 2: Tekniske spesifikasjoner Beskrivelse av datamodell for et komplett system Men ingen leverandører har implementert sine systemer akkurat slik det er beskrevet her 95 tabeller ( basisversjon ) 28 tabeller inneholder O-attributter 39 tabeller inneholder O- og O2-attributter (elektronisk arkiv) 885 attributter ( basisversjonen ) 215 O-attributter ( arkiv 69 O2-attributter (elektronisk Noark 5: Ingen datamodell, istedet konseptuelle modeller som beskriver datastrukturen og sammenhengen mellom metadatene. Tabell og attributtlistene er erstattet med en metadatakatalog. 32

33 Konsekvenser ved avlevering Noark 4 Samme format for avlevering/deponering til arkivdepot og migrering (eksport/import) mellom system - og det virker dessverre dårlig Noark 5 Bare format for avlevering/deponering, formatet testes og godkjennes av Riksarkivet. Migrering (eksport/import) mellom system er ikke definert. - og vi innbiller ingen at det finnes en enkel løsning på kompliserte utfordringer 33

34 Avleveringsformatet i Noark 4 Bevaring av hele databasen i XML-format basert på datamodellen og attributtlistene Tabelluttrekk (95 tabeller): innholdet i hver tabell eksporteres som én XML-fil De aller fleste attributter (885) er inkludert i tabelluttrekkene Egen fil (NOARK.IH) som dokumenterer uttrekkene Tilgjengeliggjøring ved import i ny database Ofte svært vanskelig p.g.a. inkonsistens i tabelluttrekkene (primærnøkler og fremmednøkler) (Skyldes m.a. at uttrekket omfatter sakene i én arkivdel, ikke alle saker i databasen, så det blir tekniske hull.) 34

35 Avleveringsformatet i Noark 5 Avleveringsuttrekket består av metadata og dokumenter Skal (vanligvis) omfatte alle mapper og dokumenter som tilhører en avsluttet arkivdel (dvs. en avsluttet arkivperiode) Metadata avleveres i et hierarkisk XML-format Basert på arkivstrukturen, metadata er nøstet inn i hverandre En stor XML-fil, alternativt egne filer for hver mappe Vedlegg: XML Skjema for avleveringsuttrekket (definisjon av struktur og innhold i XML-fila) Dokumentene avleveres i formater som er godkjent av Riksarkivaren ( 8-17 i forskriften av nr. 1566) Avleveringsuttrekk skal følge ISO OAIS (dvs være en Submission Information Package i tråd med ( Standard OAIS Open Archival Information Avleveringen kan tilgjengeliggjøres på alle måter. 35

36 Avleveringsuttrekk Metadata om den enkelte mappe med alle underordnede arkivenheter er knyttet sammen i én fil. Dokumentene er separate filer. 36

37 Finn Noark på nettet Noark 1, 2 og 3 er her: Noark 4 er her: Noark 5 er her: 37

38 Og slik er fortidens arkiv Takk for meg! 38

HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland

HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland HVORFOR FAGSYSTEM BØR BEVARES ELEKTRONISK OGSÅ! Sigve Espeland, IKA Rogaland Jeg skal si noe om... Hvorfor proprietære elektroniske fagsystem som vanligvis har hatt interaksjon med et objekt/klient ordnet

Detaljer

OM DATABASER DATABASESYSTEMER

OM DATABASER DATABASESYSTEMER OM DATABASER DATABASESYSTEMER Begrepet database brukes på flere måter, og det er ikke uvanlig å bruke det for å angi en total samling av data (i dette tilfellet lagrede opplysninger) uavhengig av hvordan

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor

URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor URI-er for begreper og data i norsk offentlig sektor Semicolon rapport Status: under arbeid. Versjon 1.0 November 2011 Endringskontroll Versjon Dato Forfatter Kommentar 0.1 31.09.2011 Jens K. Mjelva (ed.)

Detaljer

Semesteroppgave i arkiv og dokumentbehandling Våren 2012. Digital depot

Semesteroppgave i arkiv og dokumentbehandling Våren 2012. Digital depot Semesteroppgave i arkiv og dokumentbehandling Våren 2012 Digital depot Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, arkiv- og dokumentbehandling, JBI 0 Semesteroppgavens

Detaljer

5. Uttrekk for langtidslagring/konvertering...25 5.1 PDF-eksport... 25 5.2 XML-eksport... 26

5. Uttrekk for langtidslagring/konvertering...25 5.1 PDF-eksport... 25 5.2 XML-eksport... 26 Brukerhåndbok 1. Innledning...3 1.1. Brukerveiledning for Arkivplan.no...... 3 1.2. Om Arkivplan.no prosjektet... 3 1.3. Hovedområder i Arkivplan.no...... 3 1.4. Innlogging...... 4 1.4.1. Glemt passord?...5

Detaljer

Emnekart basert på standarder

Emnekart basert på standarder Marit Brodshaug Emnekart basert på standarder Trondheim, Februar 2006 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere.

Hovedoppgave. Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer. Morten Østbø. UML / UML verktøy. Visualisere Felles. Spesifisere. Hovedoppgave Anvendelse av UML til dokumentering av generiske systemer Morten Østbø UML / UML verktøy Visualisere Felles Spesifisere Programvare utvikler Dokumentere Konstruere System A System B STAVANGER

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 3 Ut mot havet Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning? Hospitering ved Riksarkivet Hvem tror du at du er? Noark

Detaljer

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i Innhold Innledning... 1 Les dette før du begynner... 1 Brukergrensesnitt... 1 Viktige begrep... 1

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 3 / 1 4 «Recordkeeping downunder»: Hva kan vi lære av seriesystemet? Vern av forretningshemmeligheter i en offentlig anbudsprosess ISO/TR 18128:2014:

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk. FAST søkemotor som indeksaksessmetode. relasjonsdatabase. Hovedoppgave.

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk. FAST søkemotor som indeksaksessmetode. relasjonsdatabase. Hovedoppgave. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for Informatikk FAST søkemotor som indeksaksessmetode i en relasjonsdatabase Hovedoppgave Håkon Clausen Februar 2004 Abstract Integrating information retrieval in relational

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 01.09.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R35/03 ISBN 82-7846-199-6 i KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering - Informasjonsmodell

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer