Karl Haakon Sævold, hovedstyremedlem HBF Habiliteringskonferansen Om å være far til et barn med funksjonshemming 23. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karl Haakon Sævold, hovedstyremedlem HBF Habiliteringskonferansen Om å være far til et barn med funksjonshemming 23. oktober 2014"

Transkript

1 Karl Haakon Sævold, hovedstyremedlem HBF Habiliteringskonferansen Om å være far til et barn med funksjonshemming 23. oktober 2014

2

3 Likestilling Likeverd Deltakelse Inkludering Verdier Menneskerettigheter Menneskesyn

4 Brukermedvirkning = Bruker med virkning

5 Møte mellom mennesker Bygge ned avstander bygge broer Jakten på de gode eksemplene Verdier

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering

19

20 Vi opplever at det blir veldig fragmentert når vi får oppfølging fra bup, sse, fastlege og habilitering. Vanskelig å vite hvor man skal henvende seg når det oppstår situasjoner. Det er samhandling mellom de som er utfordringen.

21

22

23

24 Pasienten i sentrum Pasientenes helsetjeneste Møtet mellom mennesker

25 Pasientens helsetjeneste - Fra slagord til handling Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Tenk om... Hvis pasientene hadde bestemt hvordan helsetjenestene skulle vært organisert, så hadde mye vært annerledes. Ventetid som ikke er begrunnet medisinske er borte. Pasientene slipper å fortelle de samme tingene flere ganger, informasjon er tilgjengelig for de som trenger det. Pasienten er med på viktige beslutninger om egen helse, forberedt når han kommer til sykehuset. Og pasienten er spurt om når det passer å komme. Vi må spørre: Hvordan legger vi til rette for at pasienter og fagfolk opplever at de møtes på like fot? Ingen beslutninger skal tas om meg, uten med meg. Dette gjelder den enkelte pasient og det gjelder overordnet, på systemnivå. Og, det står i pasientrettighetsloven...

26

27 NOU 1986:4 Om samordning i helse og sosialtjenesten «Kasteballproblematikken er vel kjent i. omsorgen for funksjonshemmede barn/unge, kanskje mer utbredt her enn på noe annet område i tjenesteapparatet.» «Et alminnelig trekk er at tiltakskjeden ikke er tilstrekkelig utfyllende eller sammenhengende»

28 St. meld. nr : «Selv om en sektor har tilstrekkelig tilbud, kan disse ofte ikke benyttes hvis tjenestene fra en annen viktig sektor mangler. Det er derfor en viktig politisk utfordring å få til en samordnet og helhetlig utvikling av tjenestetilbudet og samfunnstilrettelegging på tvers av etatsgrenser» «denne politiske utfordringen gjelder på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå, og i tillegg vil et helhetlig tilbud til enkeltpersoner omfatte tjenester på flere nivåer»

29 NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Samordning på tvers Utvalget konstaterer at mange barn og unge med funksjonsnedsettelser har behov for tjenester fra flere ulike offentlige instanser, og at behovene endrer seg raskere enn hos voksne fordi barn og unge er i stadig utvikling og vekst. Utvalget merker seg at samhandlings- og koordineringsutfordringene er særlig store ved overganger mellom ulike livsfaser som fra barnehage til skole, mellom ulike skoler og fra utdanning til arbeid. Virkemidler som sikrer god koordinering og samordning vil derfor være av avgjørende betydning for å få til helhetlige løsninger tilpasset hver enkelt. Med en mer gjennomgående regulering av individuell plan og rett til personlig koordinator vil man få bedre virkemidler til å møte utfordringer også knyttet til overganger mellom ulike utdanninger og mellom utdanning og skole.

30 Forløpsgruppe, multifunksjonshemmede barn, 2009 Samhandlingskompetanse er viktig, og må læres. En god koordinator er avgjørende for kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Det er vanskelig å være koordinator når en ikke kjenner øvrig hjelpeapparat, og det ikke er satt av ressurser til oppfølging.

31 Forklaringer på at brudd oppstår kan være det kan skje brudd både langs tidsaksen og mellom nivåer. Det settes ofte inn feil tiltak til feil tid, og mange tiltak settes inn for seint ulik faglig ideologi hos tjenesteutøvere som skal bistå i utvikling av individuell plan mange har en behandlingsideologi og ikke en habiliteringsideologi ulike faggrupper har forskjellig forståelse av problemene helsepersonell har manglende kjennskap til lover og forskrifter mange kommuner har manglende ressurser til en reell koordinatorfunksjon for familien manglende ansvarsfordeling og ressurser knyttet til ansvaret for individuell plan (i ansvarsgruppen) og til utøvende tiltak barneavdelingene blir ofte en erstatning for fastlegen, og dermed brytes forbindelsen mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenesteapparatet fastlegene har liten kunnskap om barn med multifunksjonshemning, noe som svekker familiens tillit til fastlegen foreldrene får for lite oppfølging og ressurser i sin utsatte situasjon

32 Tilgjengelighet Enhetlige, koordinerte tiltak Uklar praksis, uklar ansvarsfordeling, dårlig internkommunikasjon Synlighet Fast kontaktpunkt Sen kontakt, lite informasjon, fravær av systematikk Kontinuitet Uavbrutt tjenestetilgang, overgangsordninger, ansvarsoverføring Brudd

33 IP (NOVA 4/12)

34

35 BEREDSKAP

36

37

38 Nevrologer OUS Ullevål Behandlingshjelpemiddelsentralen Genetikere Saksbehandlere Fastlege OUS Ullevål Hjelpepleiere Ansvarsgruppe Bydel Sosionomer Koordinator Ernæringsfysiologer Haug skole og ressurssenter Samres Helsefagarbeidere Logoped NAV hjelpemiddelsentral Utdanningsetat Legevakten Lysejordet skole Barnehabilitering Psykiater NAV Smerteteam Ortopeder Miljøterapeuter Sykehusprest Fysioterapeuter Sangpedagoger Bærum kommune OUS Rikshospitalet Psykolog Spesialpedagoger Skoletransport Oslo kommune Gastrolog PPT OUS SSE Pasienttransport Sykepleiere Helsesøster Miljøterapeuter Assistenter Ergoterapeuter Tako-senteret Spesialsykepleiere Leketerapeuter Sophies Minde Radiolog Språkteam Avlastere TT

39 Søknad Klage Kjøretøy Hjelpemidler Avlastning Vedtak Anke Hjelpestønad Grunnstønad Pleiepenger Omsorgslønn Medisiner Bestille/avbestille transport Skole Fritid TT Pasient

40 Utprøving av hjelpemidler Bestille medisiner Resepter Bestille forbruksmateriell Bestille ernæring Tilpasning av hjelpemidler Bestille hjelpemidler Bestille vedlikehold av hjelpemidler Vedtak medisiner Bestille nye resepter grunnet feil Returnere hjelpemidler Purring, oppfølging, etterlysning

41 Arbeid Fritid Økonomi Nettverk Øvrig familie Ferie Planlegging - spontanitet Prioriteringer Holdninger Verdier

42 Timeplan Morgenstell Medisinering Ernæring måltider (4-5 t) Ståstativ Innowalk Stimulering lek Kveldsstell Medisinering Bytte «knapp» (gastroport) Oppfølging - administrasjon NAV NAV hjelpemidler Bydel Skole PPT Utdanningsetat IP IOP Ansvarsgruppe Sykehus (fem ulike lokasjoner) Helfo Medisiner Medisinsk utstyr Ernæring Rekruttering og opplæring avlastere Møter, konferanser, paneldebatter, foredrag

43 Mangler Koordinering Helhet Samordning og samarbeid IKT-systemer som snakker sammen

44

45

46

47

48

49

50

51 Man må ha en halv stilling bare for å gjøre denne jobben Ulrikke Tranberg, mor BT

52

53 - Hvorfor skal en måtte kjempe, begrunne, blottlegge seg og gjentatte ganger bruke krefter på å søke og klage, klage, klage i et tungrodd system der en altfor ofte blir møtt med mistro og likegyldighet, sier barnefysioterapeut Elisabeth Skarstein. BT,

54 - Foreldrene får ikke være foreldre for den syke og eventuelle søsken. De må også være sykepleier, lege, advokat og saksbehandler for sitt eget barn. Natasha Pedersen i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, VG

55 Dagbladet,

56 BA TV BT

57

58

59 "Ombudet får henvendelser fra foreldre til funksjonshemmede barn som må streve for å bli hørt og for å få tilbud om den avlastningen de har behov for... foreldrene beskriver det de oppfatter som mangelfull innsikt i deres livssituasjon og manglende forståelse for det reelle behovet for avlastning... Videre får Ombudet et inntrykk av at de funksjonshemmede og deres pårørende blir overlatt til seg selv når det gjelder koordinering og oppfølging. Foreldrene gir uttrykk for at det er de selv som må koordinere hjelpetilbudet til sine barn, og at de opplever dette som en stor belastning i en allerede krevende livssituasjon." Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo, årsmelding 2012

60

61 "Jeg blir ganske opprørt når jeg ser foreldre til barn med funksjonsnedsettelser som bruker alle sine krefter i kampen for sine barns rettigheter, foreldre som trenger kreftene til helt andre ting enn å gå i en evig og destruktiv runddans med bestillerkontoret i kommunen." Tidligere barneombud Reidar Hjermann, Aftenposten

62 Kåre Willoch: Samfunnets forpliktelser overfor barn med spesielle behov «Skulle man på noe område kunne bruke uttrykk som «koste hva det koste vil», så måtte det være nettopp her, av rent menneskelige grunner Man må spørre: Får foreldre til funksjonshemmede barn virkelig de økonomisk vilkår som de må ha, for å kunne sikre seg god nok hjelp til å få nok tid til å skape et godt hjem for barnet og eventuelt dets søsken, og samtidig være gode yrkesaktive Her er det behov for både litt generøse økonomiske ordninger, gode avlastningsordninger og en administrasjon som demonstrerer velvilje fremfor overdreven fokusering på regelverk Det burde være overflødig å minne om at dette gjelder foreldre som ikke nødvendigvis har dårligere dømmekraft enn politikere og byråkrater. Jeg tillater meg å si det slik eftersom jeg selv har vært både politiker og byråkrat.»

63 Koordinering Helhet Robuste, fleksible og sjenerøse ordninger Individ- og familieorientert ikke regelorientert

64 Fra tusen biter til helhet og samordning Habiliteringsløft Individuell plan som etterleves og brukes Ansvarsgrupper med ansvar Koordinator med fullmakter og engasjement Kompetanse og kvalitet Kommunikasjon, samarbeid og samhandling Gode rutiner og systemer for samhandling og kunnskap Kontinuitet og gode overganger

65

66

67 Karl Haakon Sævold Hovedstyremedlem HBF karlhaakonsaevold

68

69

70

71 Likestilling Likeverd Deltakelse Inkludering Verdier Menneskerettigheter Menneskesyn

72

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv?

Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv? Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv? Å få et funksjonshemmet barn og leve med det Ann-Mari Haug Ann-Mari Haug, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Akershus 1978. Stillingen er pr.

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer