Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 (dekankontor), Kjølv Egelands Hus Dato: , kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. FS-TN 6/11 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-TN 7/11 Protokoll fra møte i fakultetsstyret TN /2781 FS-TN 8/11 FS-TN 9/11 FS-TN 10/11 FS-TN 11/11 FS-TN 12/11 Innspill fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet til fordeling av økonomisk ramme ved UiS i 2012 og innspill til tiltak utenfor rammen i 2013 Forslag til Handlingsplan for Det teknisknaturvitenksapelige fakultet Vurderinger av videre organisering av forkurs for ingeniørutdanning Orienteringssaker Eventuelt 2011/ / /4879

3 FS-TN 6/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

4

5

6

7

8 Universitetet i Stavanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 8/ Innspill fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet til fordeling av økonomisk ramme ved UiS i 2012 og innspill til tiltak utenfor rammen i 2013 (2011/3802) Dokumenter i saken: Saksframlegg Kopi av forslag til budsjettinnspill sendt fra dekan pr Kopi av budsjettnotat, fra rektor og universitetsdirektør, datert Bakgrunn Vi viser til vedlagte kopi av rundskriv for plan-, budsjett- og rapporteringsprosessen fra rektor, datert Her redegjøres det for årshjulet for disse prosessene, samt at det gis føringer og rammer for budsjett og planarbeidet ved universitetet. Det er i denne prosessen mange ulike frister som gjelder. Den første viktige datoen en 1. oktober. Innen denne dato kan fakultetet sende over innspill fra enhetene til fordelingen av statlig finansieringsramme for 2012 ved UiS. I tillegg kan det sendes over innspill om eventuelle satsningsforslag utenfor normal finansieringsramme for Dekan sendte den 7. oktober d.å. inn innspill til fordeling av rammen 2012 og utenfor rammen 2013, med forbehold om endelig vedtak i fakultetsstyrets møte 25. oktober. Vedlagt følger kopi av de innspill som er sendt over til universitetsdirektør. Det redegjøres for bakgrunn for de enkelte tiltak og innspill i notatet. Statsbudsjettet 2012 Forslag til statsbudsjett for 2012 ble presentert den 6.10 d.å.. UiS får totalt sett en realvekst, i forhold til 2011, på 3,5 % (nominell økning på 6,6 %). Økningen skjer i hovedsak som følge av økte resultater i form av studiepoengproduksjon. Styret ved UiS vil vedta foreløpig fordeling til av den statlige finansieringsrammen for 2012 til enhetene i styremøte primo desember Sektoren finansieres av departementet gjennom en forutsigbar budsjettmodell. Det er derfor de siste årene utarbeidet prognoser for forventet statlig finansiering. Fakultetet har i de siste årene økt sin produksjon av studiepoeng, i hovedsak siden det er tatt opp flere studenter ved våre studieprogram. TN får på bakgrunn av produksjonen i 2010 tildelt en økt statlig finansiering for Videre budsjettprosess Intern fordeling av statlig finansieringsramme for 2012 ved fakultetet vil bli fremmet for fakultetsstyret i møtet som er planlagt den 6. desember d.å.. Forslaget vil samtidig også legges frem for drøfting med de tillitsvalgte i det lokale hovedavtaleutvalget. Ledergruppen fikk på møte 14. oktober presentert et foreløpig utkast til fordeling, basert på UiS budsjettfordelingsmodell. Siden fakultetet har matriseorganisert studieprogrammene må den resultatbaserte fordelingen justeres og oppdateres. Dette vil bli utført i løpet av oktober d.å.. I tillegg skal dekan ha møte med hver instituttleder og gjennomgå plan for bemanning og lønnsbudsjettet i slutten av inneværende uke. I fakultetets budsjett utgjør lønnsandelen normalt i overkant av 90 %. Målet som er foreslått i handlingsplan for er at lønnsandel for faste stillinger bør være ca 80 %. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet godkjenner budsjettinnspill til fordeling av statlig finansiering ved UiS 2012, og innspill til tiltak utenfor budsjettrammen til fakultetet i Stavanger, /1

9 Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet NOTAT UTEN OPPFØLGING Til: Universitetsdirektør John B. Møst Kopi: Økonomi og virksomhetsdirektør Eli Kolstø, Instituttledere, prodekaner TN, Øystein Jegtvik, Iren Lobekk, Kjartan Lindland Sak: 2011/3223 Dato: Innspill til budsjettprosessen fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Vi viser til rundskriv, datert , og sender med dette over fakultetets innspill til satsningsforslag i 2012, som i hovedsak følger opp de satsningsforslag som på tilsvarende måte ble sendt inn i forbindelse med budsjettprosess for I følge rundskrivet skal innspill til satsninger ligge innenfor fakultetets og universitetets handlingsplan. Arbeidet med ny plan for perioden er i den avsluttende fasen. Det tas derfor forbehold om at prioriteringene kan endres i løpet av november-desember, som følge av fakultetsstyrets behandling av sakene. Saken skal opp til behandling i fakultetsstyrets møte den 25. oktober. Vi viser til vedlagte dokumenter, ett med innspill til internt fordeling og kommentarer til UiS fordelingsmodell, og ett med innspill til satsninger utenfor rammen i Med hilsen Ole Ringdal dekan Gro Sokn fakultetsdirektør Saksbehandler: Gro Sokn, tlf.: Vedlegg: A: Innspill utenfor rammen 2013 B: Innspill til budsjettfordelingen for 2012 C: Investeringsbehov TN foreløpig liste pr oktober 2011 Side: 1/11

10 VEDLEGG A: INNSPILL TILTAK UTENFOR FAKULTETETS RAMME Vi har valgt å dele våre innspill utenfor fakultetets ramme inn som tidligere år, i tre kategorier: 1. HMS 2. Strategiske forskningssatsinger 3. Avansert vitenskaplig utstyr/laboratorium/infrastruktur 1. HMS: Nytt laboratoriebygg til fagmiljøet innen bygg- og anlegg: Bygget blir etter planen vedtatt oppført i universitetsstyrets møte 30. september Innflytting skal etter planen skje til semesterstart våren Det er utarbeidet et detaljert romprogram. Bygget skal inneholde verkstedhall med traverskran, betonglaboratorium mm. De foreløpige prognoser og overslag knyttet til dette bygget har ikke omfattet kostnader knyttet til innredning og behovet for nytt/utskiftning av utstyr. Videre vil det ikke være rom for tilstrekkelig med kontor til ansatte, grupperom til studenter eller klasse-/møterom. Dette må det derfor settes av areal for i C-bygget, noe som kan medføre merkostnader knyttet til ombygginger. I tillegg kommer kostnadene knyttet til selve flyttingen. Fakultetet ber derfor om ekstra midler til innredning, utstyr, ombygginger og gjennomføring av flytting på ca NOK 5 millioner. 2. Strategiske forskningssatsinger: I fakultetets handlingsplan for perioden har en målsettingen vært å bli tildelt status som Senter for fremragende forskning innen minst ett forskningsområde. Ny utlysning av SFF midler skjedde i løpet av 2011, og det er i løpet av høsten sendt inn tre skisser til søknader fra fakultetet. Inkludert i disse skissene til søknader er det også lagt inn budsjett. I samtlige budsjett er det kalkulert inn bidrag fra UiS i form av egenfinansierte stipendiater, postdocs, professor II, bruk av utstyr og fasiliteter vi allerede har, samt egen forskningstid og tekniske støttestillinger. Administrative stillinger for senterets drift er forventet dekket av eventuelle tildelte SFF midler. Fakultetet vil i løpet av vinteren få tilbakemelding på om noen av våre forskningsmiljøer inviteres med til å levere mer komplette søknader. Dersom noen av våre forskningsområder får tildelt SFF status vil det kreve av UiS og fakultetet internt prioriterer dette (evt. flere) forskningsmiljøet i forbindelse med tildelinger og omallokeringer av KD-finansierte stipendiater og postdocs, eventuelt nye stillingsressurser og areal, utstyr mm. Sentrene vil mest trolig ikke bli etablert før i Fakultetet har imidlertid også behov for en del midler til disse tre miljøene i Vi viser her til eget dokument for innspill til budsjettfordelingen i 2012 ved UiS. De tre forskningsområdene som har sendt inn skisser til NFR er: A. Center for Plant Biology (tilknyttet CORE)- Et mulig fremtidig Senter for fremragende forskning (SFF): Centre for Organelle Research (CORE) er et internasjonalt ledende forskermiljø innenfor organelle biologi og bioteknologi. Et av hovedmålene til CORE er å bli tildelt status som Senter for Fremragende Forskning (SFF) i CORE har gjennom de siste tre årene hatt stor gjennomslagskraft når det gjelder ekstern finansiering basert på forskerkvalitet og publikasjoner. NFR konkluderte med følgende i sin nasjonale fagevaluering av kjemi/biologisk kjemi: This group (Centre for Organelle Research) has made a successful attempt to form an internationally visible group, contributing significant research to the community. The individual researchers have focused their activities towards a common strategy, to an extent that is rare in Norwegian chemistry/biological chemistry departments. The future strategy that has been set up is attractive and realistic, and is still open for further development. According to the bibliometric analysis, this group has the highest proportion of publications in level 2 journals among all the evaluated departments and this guarantee for a high international visibility. Å oppnå SFF status er meget krevende i hard konkurranse og er først og fremst beroende på internasjonal forskningskvalitet og publikasjonsproduksjon. I tillegg viser det seg at tidligere SFF har hatt infrastruktur som er unik i nasjonal og internasjonal målestokk. CORE er på god vei til å oppfylle alle disse kravene. CORE har hatt status som NFR FUGE teknologi node innenfor Molecular Imaging og det er nå viktig at CORE utvikler seg som unike på dette området ifm SFF søknad. Videre er det viktig at CORE klarer å beholde dyktige postdoktorer, noe som kan være problematisk i en volatil ekstern finansieringssituasjon fra NFR og EU. CORE har, i tillegg til UiS, SUS og IRIS som partnere. SUS er inne og finansierer hele eller deler av stillinger, og har også bidratt med finansiering av utstyr, samt gitt forskere tilknyttet senteret anledning til å benytte SUS infrastruktur. Dette er Side: 2/11

11 finansiering som ikke fremkommer i senterets interne budsjetter og regnskapsoversikter. I juni 2011 tilsatte SUS en fremragende og lovende kvinnelig forsker. Hun lønnes i tre år ( ) av midler ved SUS, samt at de i tillegg finansierer utstyr og støttestillinger til henne. Vedkommende sitter fysisk plassert i laboratoriearealene til CORE senteret, og benytter utstyret som er tilgjengelig her i sin forskning. Hun har blitt tildelt driftsmidler fra et EU-prosjekt, samt at hun har søkt om NFR midler. Videre er det planen at hun skal søke om et større EU-prosjekt. Hun er pr i dag tilsatt ved Stavanger Helseforskning AS/SUS. UiS har bidratt med delfinansiering fra de såkalte SFF-midler i SUS er partner i CORE. Fakultetet går inn med egenandeler til finansiering av hennes forskning gjennom at hun gis tilgang til infrastrukturen i CORE sine lokaler. Hennes forskningsfelt er knyttet opp mot sykdommen parkinson, og både SUS og EU har vist interesse for de forskningsresultatene som hun har kommet frem til. UiS bør vurdere om dette forskningsfeltet også skal styrkes og satses på innenfor våre rammer på lengre sikt. For at CORE fortsatt skal utmerke seg over andre meget gode bioteknologiske miljø i Norge og ha en reel sjanse for å bli tildelt SFF status i 2012 ble CORE gitt en strategisk bevilgning på NOK 2 millioner i 2011, med signalisering om at tilsvarende beløp kan påregnes for Det er i søknaden lagt inn egenandeler fra UiS på ca NOK 10 millioner i året, som skal dekke 9 postdocs, driftsmidler og noe smått utstyr. Totalt vil fakultetet hevde at opprettholdelse av senteret, uansett om de får status som SFF eller ikke, vil medføre et årlig finansieringsbehov på minimum 5 millioner kroner (i dagens kroneverdi). I hovedsak er det behov for mer administrativ støtte samt videre oppbygging av utstyrsparken, med mer basis utstyr som sikrer robusthet i drift og videre forskningsaktivitet. Samarbeidspartere: UiS, TN-fakultetet Finansieringsbehov: ca 52 millioner kroner over en femårsperiode B. Risk and Uncertainty Assessment Research (SEROS) Et mulig fremtidig Senter for fremragende forskning (SFF): Risikostyring og samfunnssikkerhet har vært et sentralt satsingsområde ved UiS gjennom lengre tid. Doktorgradsprogrammet innen fagfeltet ble den fjerde dr.grads utdanningen som la grunnlag for etableringen av UiS som universitet. Utviklingen de siste årene bare bekrefter at det er stort behov for tverrfaglig og flerfaglig forskning og undervisning innen fagområdet. Fagmiljøet har fått gjennomslag på flere forskningsprogrammer i Forskningsrådet (RISIT, PETROMAKS, SAMRISK), og oppnådde også positiv vurdering i den skarpe konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (2006). Målet nå er å etablere et senter for å utvikle et internasjonalt ledende miljø innen risikostyring og samfunnssikkerhet som bygger på den tverrfaglige doktorgradsplattformen. Følgende er hentet fra den skissen som er sendt til NFR: Visions, objectives and goals for the center: Visions To establish a world-class Centre for risk and uncertainty assessment at UiS. Main objective Main subgoals More specific goals To establish a new generation of principles, theories and methods for the representation and characterisation of risk and uncertainties in a decision-making context, based on an integrated perspective linking probability and alternative representations of uncertainty. 1. To develop the conceptual foundations of the new generation of principles, theories and methods. 2. To develop the principles, theories and methods, and to test them in selected applications. 3. To foster a new generation of researchers, trained in the development and use of the principles, theories and methods developed. 30 PhD defences, 10 postdoctoral fellowships of at least two years duration, 200 papers (co- )authored in internationally peer-reviewed journals, 200 papers presented at international scientific conferences, 5 books and anthologies, 25 book chapters, 25 long-term research visitors (more than one month), 100 short-term international visitors, 100 invited talks outside the CoE, 20 workshops and conferences. Det er viktig med leder og sekretærfunksjon i oppbyggingen av senteret, da disse støttefunksjonene bidrar til samling av fagmiljøet og faglig vekst og utvikling. Senteret vil i første omgang etableres ved en samlokalisering av fagstillinger fra TN og SV, slik at finansieringen er knyttet til statsbevilgningen. I tillegg har fagmiljøet allerede i dag flere NFR prosjekt, et EU prosjekt og flere andre eksterne oppdrag. Et nært samarbeid med næringsliv og myndigheter vektlegges. I søknaden er det lagt inn egenandeler pr år på NOK 15 millioner. Samarbeidspartere: UiS, SF-fakultetet og TN-fakultetet og IRIS Finansieringsbehov: ca 75 millioner kroner over en femårsperiode Side: 3/11

12 C. Center for Interfacial Processes to Improve Oil Recovery Et mulig fremtidig Senter for Fremragende forskning (SFF): TN-fakultetet har et nasjonalt og internasjonalt kjent forskningsmiljø innen petroleum og har samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale institusjoner. UiS er internasjonalt kjent innen dette fagområdet og det er ønskelig å satse tyngre og mer grunnleggende for å ta ut den gevinst som vår mer anvendte forskning hittil har bidratt med til oljeindustrien. Senterets visjon er: The vision of the center is to discover, describe quantify and forecast the microscopic displacement efficiency (MDE) of a porous medium from the chemical and mineral compositions of pore fluids and rock grains considering the sustained diagenesis. Forskningen skal dreie seg om å endre fuktpreferansen til oljereservoarer slik at de blir mer vannfuktende; at de foretrekker vann framfor olje. Da blir injisert vann sugd opp av reservoarbergarten og olje kommer ut. Dette vil øke utvinningsgraden betraktelig. Det vil være en tung innsats på eksperimentell side, men også utvikling av teorier og matematiske modeller for å øke forståelsen av hvorfor og hvordan fuktendring kan finne sted i reservoarer. Gevinsten av en god metode kan være enorm på verdensbasis. Fagmiljøet ved UiS og IRIS arbeider med dette problemet allerede. Mange prosjekter som er støttet av både forskningsråd og industri er i gang med stipendiater og laboratorieoppgaver. Det er i søknaden satt opp et budsjett som totalt inneholder 36 PhD og 15 Post Doc, og ca 5 professor II stillinger, hvorav ca halvparten er forventet finansiert fra NFR, og halvparten må dekkes inn i form av egenandeler (KD-finansierte og industrifinansierte stipendiater og postdocs, samt professor II). I tillegg kommer behov for større utstyrsenheter. Pr år er de i budsjettet satt inn ca 12 millioner i egenandel/egen finansiering via UiS/IRIS. I løpet av en 4 5 års periode vil senteret være etablert og klar til å tiltrekke seg offentlige sentermidler og/eller forsterket investeringer fra industrien. Senteret vil bidra til mastergrader og doktorgrader ved UiS. Samarbeidspartnere: UiS, TN-fakultetet og IRIS Finansieringsbehov: ca 60 millioner kroner Side: 4/11

13 3. Avansert vitenskapelig utstyr/laboratorium/infrastruktur: TN fakultetet har i sin kommende handlingsplan satt opp et mål om å tilby studenter og ansatte gode fysiske forhold, i form av blant annet oppdaterte, moderne og sikre laboratoriefasiliteter. På grunn av begrensede ressurser til oppgradering, utskiftning og/eller etablering av nye laboratorium vil det fremover være viktig at vi prioriterer. I tillegg til selv å bygge opp gode basis fasiliteter for undervisning og forskning må vi benytte oss av forskningsinfrastruktur som er bygget opp ved andre institusjoner i randsonen, eller nasjonalt og internasjonalt. Det utstyret som er listet opp nedenfor mener fakultetet er basisutstyr som en institusjon med vår type aktivitet bør tilby. I tillegg vil fakultetet sette av midler som forskerne kan søke om å få tildelt for å kunne benytte seg av infrastruktur ved andre institusjoner. Å tilby oppdaterte laboratorium vil bygge opp under målsettinger om å tiltrekke seg flere aktive forskere, det vil videre sikre at fakultetet bedrer HMS-status og standard, og det vil trolig positivt påvirke rekrutteringen av flere gode studenter. a) Laboratoriebehov/vedlikehold og oppgradering av utstyr: I en nylig utgitt rapport fra IRIS slåes det fast at Stavanger regionen har et stor udekket behov for ingeniører og teknologer. I dag er det tilsatt 9000 ingeniører i de 12 største teknologibaserte selskapene i regionen, likevel er det stor mangel på slik kompetanse, noe som er med på å bremse videre vekst for disse bedriftene. Mange ulike strategier er benyttet for å skaffe flere teknologer til regionen, det rekrutteres fra utlandet, det outsources tekniske tjenester, og man jobber med å få opp interessen for teknologi og realfag hos unge skoleelever og studenter. Næringslivet har over lang tid støttet Universitetet i Stavanger sine bestrebelser for å rekrutter flere norske ungdommer til ingeniørutdanningene. Dette har kun delvis lykkes da antall studieplasser og den gitte infrastukturen begrenser muligheten til å ta opp det antall studenter som er nødvendig for å dekke behovet. Det som må til er flere studieplasser, samt finansiering av oppdatert og ny infrastruktur som i dag begrenser våre muligheter til å utdanne flere teknologer. Infrastruktur som laboratorier, verksteder og undervisningsutstyr er begrensende på hvor store studentkull som i dag kan utdannes. For å være i stand til å møte industriens økende behov for teknologer i regionen så søker vi om en ekstraordinærbevilgning som omfatter nye studieplasser innen teknologiske fag, samt støtte til utbygging og fornyelse av infrastruktur (laboratorier, verksteder og utstyr) for å kunne bygge ut en større utdanningskapasitet for våre teknologiske studier. Foreslåtte bevilgninger vil være; 25 nye studieplasser for master i teknologi, 50 nye studieplasser innen ingeniørfag, samt en investering på 25 mill. NOK til utvikling av infrastrukturen for de samme utdanningene. Skal enhetene kunne søke om finansiering fra NFR må det dreie seg om utstyr som koster mer enn to millioner. En rask runde knyttet til budsjettinnspill for 2012 og 2013 ved fakultetet ga en liste som summerer seg opp til totalt 17 millioner i form av mindre utstyrsenheter (se vedlegg C). b) Avansert infrastruktur for CORE: CORE har som en del av sin strategi å utvikle nye avanserte og relevante metoder og teknologier innenfor bioteknologi. CORE vil gjennom denne strategien bli et regionalt, nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for akademisk og næringslivsrettet forskning i en vid forstand (planteforskning, matforskning, helseforskning, fornybar energi osv). Visjonen er å ha en hel verdikjede innenfor avansert bioteknologisk forskning hvor molekyler kan analyseres fra mikro til makronivå innenfor alle felt. For å oppnå dette trenger CORE infrastruktur som dekker avansert enzym kinetikk, protein analyse og bildebehandling: Stop Flow Kinetics System for enzyme kinetikk (2,7 mill NOK) Oppgradering av masse spektrophotometer for high-throughput protein analyse (6 mill NOK) Rapid freezing, ion-beam electron microsope (CLEM) (12 mill NOK) Samlet kostnad: 20 mill NOK (Det ble søkt om tildeling til dette formål via NFRs nasjonale infrastrukturprogram; søknaden fikk avslag.) Side: 5/11

14 Vedlegg B: Innspill fra TN til budsjettfordeling av statsfinansieringen 2012 Omstilling UiS bør også for 2012 sette av midler sentralt til ivaretakelse av behov for kompetansehevings- og kompetanseendringstiltak i kjølvannet av at ansatte tar sluttpakke og gavepensjon. I tillegg er det spesielt innenfor fagmiljøer med lav tilstrømning av studenter behov for å iverksette tiltak knyttet til dreining av den faglige kompetansen. Fakultetet vil på denne bakgrunn antydet behov for omstillingsmidler, til kompetansehevende tiltak, arrangering av seminarer/møter/studiereiser, frikjøp/overtidsbetaling til ansatte som skal arbeide frem nye planer med mer, eventuelt også mindre ombygninger og arealmessige tilpasningstiltak som følge av omorganisering av aktiviteten, på minimum ca 1-1,5 million. Utdannings- og læringsmiljø Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Ny rammeplan for ingeniørutdanningen skal implementeres fra og med opptaket studieåret Innfasing og utfasing vil da foregå i løpet av en 3-årsperiode det vil si at siste opptakskull etter gammel ordning går ut i studieåret Ekstrakostnader knyttet til dette kan grovt sett inndeles i følgende kategorier Utgifter knyttet til innkjøp av lisenser/utstyr/infrastruktur ifht. aktivitetet knyttet til oppfyllelse av forskriftsfestede læringsutbytter Utgifter knyttet til overgangsordninger (faglige): dublering av emner Utgifter knyttet til overgangsordninger (studieadministrative): merarbeid knyttet til utfasing av emner, 3. gangsekseamen etc. Prosjektledelse Utredning av praksis som del av studietilbudet På dette stadiet i implementeringsprosessen er det ikke mulig å ha på plass den eksakte oversikten over alle delelementene, så følgende estimater er foreløpige: Oppgradering/innkjøp av lisenser utstyr: o Site-lisens MATLAB (felleskurs i ingeniørfaglige arbeidsmetoder): 200 kkr* o Mindre oppgraderinger/innkjøp: 100 kkr/program: 700 kkr Overgangsordninger o Emnedubleringer (parallellkjøring av kurs) 200 kkr o Merarbeid innfasing/utfasing 100 kkr Prosjektledelse, utredning av mulig praksisetablering 100 kkr SUM 1300 kkr *Må være på plass til høsten 2012 Doktorgradsutdanningen/rekrutteringsstillinger: Fakultetet har pr i dag totalt 39 statsfinansierte PhD stillinger og 3 postdoc, som blir tildelt øremerkede midler i starten av året. Pr september 2011 er det tilsatt i totalt ca 41 stillinger. Det skjer ganske ofte at det er forsinkelser i tilsettingsprosessene, spesielt siden TN i hovedsak rekrutterer inn fra land utenfor Europa. Over årenes løp har det akkumulert seg opp en betydelig sum øremerkede midler. For å kompensere for forsinkelsene og for å disponere midlene til det formål de er tiltenkt har TN det siste året lyst ut flere stillinger enn det vi har fått tildelt. Og vi har omdisponert stipendiatstillinger til postdocs. TN fakultetet vil i 2012 legge alle stillingene inn på fakultetsnivå. I tildelingsbrevet til fakultetet bør den andel som avsettes til stipendiater fremstå som egen øremerket sum. Andelen til driftsmidler (har i flere år vært estimert til kr ,-/kr ,- pr år, pr rekrutteringsstilling) ønsker vi å legge inn i forventningene om hva som skal dekkes av rammebevilgningen til instituttet. Men da må tildelingen til UiS splittes, lønnsmidlene overføres fakultet når stipendiat er på plass, men andel drift legges inn i tildelingsrammen til fakultetet, for videre fordeling ut på instituttene iht. foreslåtte fordeling av PhD- og postdoc stillinger over statsbudsjettet. Side: 6/11

15 Vi vil minne om tidligere års argumentasjon om at våre rekrutteringsstillinger krever større grad av tilrettelagt infrastruktur enn på de øvrige fakultetene, grunnet eksperimentell forskning på laboratoriene. For 2010 og 2011 fikk TN en ekstraordinær tildeling med kr 50 ekstra pr ny stipendiatstilling. Vi mener at dette burde legges fast inn i budsjettfordelingsmodellen for UiS, slik at TN får en større samlet tildeling pr PhD enn SV og HUM. Det er ifølge KD opp til institusjonen selv å fordele midlene internt, og KD har i flere år vektlagt øremerking og oppgradering av finansiering knyttet til realfag og teknologi. Vi mener at denne ekstra tildelingen for eksempel kan tas fra akkumulerte midler. Tverrfakultært samarbeid TN fakultetet har i mange år hatt ansvaret for undervisningen av to store grunnemner i matematikk og statistikk som tilbys studenter på SV-fakultetets økonomi- og administrasjonsutdanning. I tillegg benytter TN mange emner fra studieprogram som tilbys ved SV fakultetet inn i egne program, og omvendt. Analyser viser at studiepoengproduksjonen fra denne aktiviteten totalt sett netto pr nå går i favør av TN. Siden 2008 har TN derfor krevd å få overført en andel av studiepoengproduksjonen fra SV. Totalt beløper dette seg på ca tusen pr år. Det har vist seg vanskelig å få til en avtale som sørger for enighet om forutsigbare rammer og overføring av midler. TN har sendt krav i form av faktura, men SV er ikke enige i måten TN beregner fakturagrunnlaget på. Det har derfor de siste årene blitt utført stadige avsetninger i regnskapet. Vi ber om at denne type tverrfakultære overføringer av produksjonsresultat i stedet tas inn som en del av UiS budsjettfordeling, og at TN får en andel av SV produksjonen som en del av sin rammefordeling. Infrastruktur/fellesressurser - tiltak som TN ønsker prioritert: Grupperom til bruk i undervisning og til studentenes egne studier: Kapasiteten på grupperom til studenter bør økes. I dag er kapasiteten for liten. Antall studenter økes, men infrastrukturen er ikke tilrettelagt for dette økte studentopptaket. Fakultetet vil prioritere frigjorte areal fremover til arbeids- og samlingsplass for mastergradsstudenter. Videre arbeider vi med å etablere flere kontorlandskap/flere inn på samme kontor for å kunne ivareta PhD ers behov for en egen arbeidsplass. Det er imidlertid arbeidsmiljømessige utfordringer i å sette mange på ett og samme rom (støy, lufttilførsel, varme, ulik kultur og behov for arbeidsro). UiS bør arbeide med en overordnet plan for hvordan prioritere mer areal til grupperom for studentene. Arbeidsrom for studenter med nedsatt funksjonsevne: Det burde bli avsatt egne øremerkede rom/kontor som kan tildeles studenter som har særskilte behov for egne, skjermede arbeidsplasser. Behovet varierer i stor grad, og fakultetet har begrenset med ledig kontorareal. I noen grad klarer vi å finne slike arbeidsplasser i paviljong 2. Men det burde i større grad vært satt av egnede lokaler innenfor Kjølv Egeland. Fordelingen av slike ressurser burde bli ivaretatt av Felles ressurssenter, slik at vi sikrer studentene likebehandling, på tvers av institutt og fakultetsgrenser. Undervisningsrom AV-utstyr og tilgang til stikkontakter: Vi oppfordrer til at arbeidet med å oppgradere alle undervisningsrom til standard å innholde prosjektør og PC fortsetter. Vi har ikke foretatt en grunnleggende analyse av hvor dette mangler. Tidligdialog har vist at studentene etterlyser tilgang til flere stikkontakter i undervisningsrom/forelesningssaler på grunn av økt behov for strømtilførsel til bærbar PC. Det legges i stadig større grad opp til at studenten benytter PC under forelesning/undervisning. I dag benyttes såkalte padder for å øke tilførsel, og dette er ingen løsning på lengre sikt. Denne ordningen er også brannfarlig og stor bruk av padder og skjøteledning kan medføre at sikringer ryker/strømbrudd. Vi oppfordrer til at det utarbeides en oppgraderingsplan for AV-utstyr og tilrettelegger for økt bruk av bærbare PC er i hele bygningsmassen. Videre vil vi påpeke at det også gjennom tidligdialogen kommer frem mangel på backup-utstyr som for eksempel mikrofoner. Dette er et viktig virkemiddel i undervisningen, og det bør ikke gå 14 dager før ny mikrofon er på plass. Disputas rommet (E-164): Vi gir nok ett år innspill at dersom det skal foretas oppussing av areal i Kjølv Egelandshus vil vi be om at dette rommet prioriteres. Rommet er slitt og bærer preg av hærverk på stolrygger. Våre PhD kandidater fortjener bedre og mer høvelige rammer rundt selve disputasen. Statsbygg må vurdere eventuell kostnad knyttet til dette tiltaket. Internasjonalisering kvalitetssikring av utenlandske vitnemål, engelsk oversetting og økt tilgang på informasjon på engelsk for ansatte: Fakultetet sendte nå i september et eget notat til universitetsdirektøren om behov for økt kapasitet ved UiS til kvalitetssikring av utenlandske vitnemål ifm opptak til våre utdanningstilbud. Rent spesifikt gikk dette notatet på behovet knyttet til PhD-utdanningen. Vi ber videre om at det iverksettes tiltak for å øke tilgangen til generell informasjon på engelsk, som er godkjent/oversatt av autorisert personale. Mye finnes oversatt, men egne produserte dokumenter knyttet til HMS og personal bør oversettes og publiseres. Det arbeides også på fakultetet med å få etablert en mer informativ nettside for nyansatte PhD er og andre som kommer fra engelsktalende land (spesielt utenfor Europa). Undervisnings- og eksamensplanlegging: For ytterligere å legge til rette for internasjonalisering bør rutinene for undervisnings-/timeplanleggingen endres. I dag er ofte ikke timeplanene ferdigstilt og publisert før semesteret har startet. Dette medfører en del ekstraarbeid for Side: 7/11

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: 03.05.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer