SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE"

Transkript

1 SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE Utdanning for framtida! YRKESFAG OG STUDIESPESIALISERANDE PROGRAM VERDIPLATTFORM Respekt Medansvar Kunnskap Dugleik Meistre utfordringar Ta ansvar Utdanning for framtida! YRKESFAG BYGG- OG ANLEGGS- TEKNIKK DESIGN OG HANDVERK ELEKTROFAG HELSE- OG OPPVEKSTS- FAG TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON RESTAURANT- OG MATFAG SERVICE OG SAMFERDSEL STUDIESPESIALISERING FORMGJEVING IDRETTSFAG REALFAG SAMFUNNSFAG SPRÅK TEKNOLOGIFAG PÅBYGG TIL STUDIEKOMPE- TANSE Adr. 5353Straume Tlf

2 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Til denne linja treng me gutter og jenter med pågangsmot, godt humør, praktisk og teoretiske emner, kreativitet og arbeidslyst. Meinar du sjølv at du har dette, kan dette være det rette linjevalet for deg. Elevar ved bygg og anleggsteknikk (vg1) vil i løpet av skuleåret få ein innføring i dei forskjellige yrkesretningane linja inneheld. Mykje av dette foregår sjølvsagt på skulen, men ein må også rekne med å måtte oppsøkje bedriftar for å få den nødvendige kunnskap ein treng. Dette skjer m.a ved flittig bruk av det lokale næringslivet. RÅDGJEVAR Anette J. Knappskog Gerd Marion Auflem

3 Utdanning for framtida! Bygg og anleggsteknikk kan føre fram til desse faga: Bygg pg Anleggsmaskinførarfaget Fjellarbeidarfaget Betongfaget Murarfaget Stillasbyggjarfaget Tømrarfaget Rørleggjarfaget Taktekkerfaget Ventilasjon og blikkenslagerfaget Industrimalarfaget Malarfaget Reinhaldsoperatør Limtreproduksjonsfaget Trelast faget Trevare og byggjeindustrifaget Feiarfaget Glassfaget Isolatørfaget Steinfaget 5353 Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no

4 DESIGN OG HANDVERK KVA KAN DU LÆRE? Å bruke din kreativitet, å tenke utradisjonelt Du lærer å sjå; bruke dine sansar, blir meir merksam på ting i kring deg. Du lærer kva du skal sjå etter og korleis du skal vurdere kva som er god form. Du lærer å bruke farger bevisst. Du lærer å teikne. Du lærer å bruke mange ulike materialar, både tradisjonelle og utradisjonelle. Du får godt innsyn i kunst- og kulturhistorie, noe som gir ein god basis til å vera skapande

5 Utdanning for framtida! Design og handeverk er første skritt på vegen mot desse faga: Frisør Aktivstør Dekoratør Blomsterdekoratør Aktivitør, Gull-/sølvsmed, Pottemakar, Glasblåser, Taksidermist,, Huntmakar, Hattemakar, Gravør, Maskør- og parykkmakar, Bokbindar, Skomakar, Seglmakar, Handvevar, Bunadstilvirkar, Skreddar, Kjole- og draktsyar. Yrker innan design og tekstil 5353 Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR i Sund Anette J. Knappskog Gerd Marion Auflem

6 ELEKTROFAG Eit spennande yrke! Elektrofaga har nokre av dei viktigaste yrka som skal til for å få eit samfunn til å fungere. Du vil få kunnskap, kompetanse og erfaring som er gir godt grunnlag for sikre og utfordrande jobbar du kan veksa i. Det er mange moglegheiter til vidareutdanning og arbeid i andre land. Du må kunne arbeida nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør vere serviceorientert. Logisk tenkjemåte og kreativitet er og viktig for å løyse konkrete oppgåver. Det blir stilt krav til kvalitet, pålitelegheit, tryggleik og dokumentasjon. Sotra vidaregåande skule avd. Bildøy har desse programtilboda: Vg1 Elektrofag Vg2 Elenergi Vg2 Automatisering Vg3 Automatisering

7 Utdanning for framtida! Fagprøve eller vidareutdanning? Etter Vg2 Automatisering kan du ta Vg3 Automatiseringsfaget eller lærekontrakt. Vg2 Automatisering. Dette er eit nesten reint praktisk kurs. Undervisninga går føre seg tverrfagleg og studietida går for det meste med til praktisk opplæring. Læretida etter skule er her 1 ½ år. Etter avslutta Vg2 el-energi kan du søkja om lærekontrakt i bedrift. Du kan spesialisere deg til elektrikar, energimontør, heismontør og mange fleire yrke. Etter 2,5 år i lære du går opp til fagprøve. Når fagprøven er avlagt, er du sikra jobb. Det er stor etterspurnad etter fagfolk innan elektrofaga i dag. Då kan du ha heile verda som arbeidsområde. Straum er straum i heile verda elektrofaga er internasjonale Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR Lars Bastesen, skulestad Bildøy Hilde Nieuwejaar, skulestad Bildøy

8 HELSE- OG OPPVEKSTFAG Vil du arbeide med menneske? Vil du ha ein jobb der du er med og tek ansvar for barn, sjuke, eldre eller funksjonshemma? Då kan helse- og sosialfag vere rette utdanningsvalet for deg.

9 Utdanning for framtida! Barne- og ungdomsarbeidarfag. Her skal ein lære det som er viktig for å kunne ta seg av barn og unge. Du kan få arbeid til dømes i barnehage og skulefritidsordning. Helsearbeidarfag. Her skal du lære det som er viktig når du skal ta deg av sjuke, eldre og funksjonshemma. Etter dette året kan du byrje som lærling, og etter 2 år i lære kan du bli helsefagarbeidar. Då kan du få arbeid i heimebaserte tenester, eller i ulike helseinstitusjonar som til dømes sjukehus eller bofellesskap. Etter Vg2 kan du og velje å ta eit påbyggingsår. Du vil då få generell studiekompetanse Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR i Sund Anette J. Knappskog Gerd Marion Auflem

10 TEKNIKK- OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Vi har eit godt samarbeid med Askøy og Laksevåg vidaregåande skular og undervisninga i kjemi og prosessfag føregår på Laksevåg vgs. Dei andre faga har vi på Sotra vgs. Då Kunnskapsløftet blei innført i 2006 fekk vi eit nytt fag som heiter Prosjekt til fordjuping. Her kan du kan velje mellom faga industriteknikk, kjemi og prosessfag, lette køyretøy og samanføying (sveis), eller velje praksis i bedrift.

11 Utdanning for framtida! Bildøy Dersom du vel Teknikk og industriell produksjon, bør du ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Du bør både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrke innafor - teknisk industri - skipsindustri - tekoindustri - bilindustri - kjemis - prosessindustri i oljebransjen Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR Lars Bastesen, skulestad Bildøy Hilde Nieuwejaar, skulestad Bildøy

12 Ønskjer du heile verda som arbeidsplass i eit internasjonalt miljø? Vi gir tilbod om utdanning innafor Restaurant- og matfag på Vg1 og Vg2. RESTAURANT- OG MATFAG Vi gir deg tilbod om: - Kunnskap om mat og drikke - Kunnskap om eigen og andre sin matkultur - Samarbeid i grupper og ungdomsbedrifter - Konkurransar - Samarbeid med lokalt næringsliv og fagmiljø - Kunnskap om ei næring i vekst - Tilgang til ein stort arbeidsmarknad - Godt arbeidsmiljø og et engasjert lærarteam - Gode resultat ved eigeninnsats

13 Utdanning for framtida! Dette passar for deg som: - Synest mat og drikke er spanande - Er serviceinnstilt - Likar teamarbeid - Likar å jobbe med prosjekt - Er ansvarleg og kreativ - Likar høgt tempo - Er innovativ - Har god helse - Er utadvent - Har godt humør 5353 Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR Lars Bastesen, skulestad Bildøy Hilde Nieuwejaar, skulestad Bildøy

14 Ei utdanning næringslivet har bruk for! Du som vel Service og samferdsel vil vere den personen som representerer bedriftene. Du bør derfor vere høfleg, sosial og serviceinnstilt. Du må like å ha med menneske å gjere. Utdanningsprogrammet fører fram til mange ulike yrke innan servicebransjen, frå sal til transport. Onsdag gjennomførste Vg1 Service og samferdsel eit prosjekt i marknadskommunikasjon. Utfordringa var å lage til gode utstillingar til butikkvindauga som skulle lokke kundar inn i butikken.

15 Utdanning for framtida! SERVICE OG SAMFERDSEL Elevar fortel om ungdomsbedrifter for Vest Næringsråd Vi legg vekt på entreprenørskap og ungdomsbedrift både på vg1 og vg2. Du skal i desse to skuleåra, saman med andre elevar, etablere, drive og avvikle ei ungdomsbedrift med støtte frå lærarar og mentor frå næringslivet. Gjennom å drive ungdomsbedrift medan du går på skule, får du god erfaring med yrket du møter som lærling. Utdanninga med fagbrev er to år i skule og to år i bedrift. Du kan velje lærebedrifter innan butikk, kontor, reiseliv, vaktselskap, resepsjon eller logistikk/ transport og IKT-service. Alternativet etter to år i skule er påbyggingsår med allmennfag som gir studiekompetanse. Sotra vidaregåande skule gir også tilbod om Vg2 Sal, service og tryggleik som bygger på Vg1. RÅDGJEVAR Lars Bastesen, skulestad Bildøy Hilde Nieuwejaar, skulestad Bildøy 5353 Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no

16 Du som vel studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Tre år innan dette programmet fører til spesiell studiekompetanse for deg som seinare tenkjer å ta høgare utdanning på høgskule eller universitet. Viss du vel programområde for formgivingsfag eller teknologifag, bør du i tillegg ha estetisk sans og kreative evner og like å arbeide praktisk med realfag/teknologifag. Internasjonalisering er eit satsingsområde for skulen. Fleire av våre klassar drar på studieturar til land i Europa.

17 Utdanning for framtida! PEDAGOGISK PLATTFORM Sotra vgs. skal vere ein samfunnsaktiv skule som arbeider med aktuelle spørsmål som er oppe i lokalsamfunnet Sotra vgs. skal gi ungdom ein framtidsretta utdanning som gir praktisk og teoretisk grunnlag for vidare studiar og yrkeskarriere Sotra vgs. skal ha eit godt nettverk med lokale bedrifter, institusjonar og organisasjonar slik at vi saman kan utvikle framtidsretta kompetanse i Sotra-regionen Skuleplass BILDØY Studiespesialisering med - språk og samfunsfag - realfag - teknologifag Skuleplass SUND Studiespesialisering med - formgjeving Studieførebuande - Idrett Påbygg Du kan etter 2. år med yrkesfag velje påbygg 3. året for å oppnå studiekompetanse. Dettetilbodet har vi i Sund Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no

18 FORMGJEVING Programområde for Studiespesialisering Acrylmaling Collage Trykk og foto: Arbeid i Photoshop Felles programfag: Obligatoriske fag er: Visuelle kunstfag I, II og III og Design og arkitektur I, II og III. I tillegg kan ein velje dei valfrie programfaga Trykk og foto, Scenografi og kostyme og Visuell kultur og samfunn. I tillegg har dette utdanningsprogrammet fellesfag for studiespesialisering. som dei andre programområda på studiespesialisering.. Pastell

19 Utdanning for framtida! Dette programområdet har eit allmenndannande siktemål og gir grunnlag for vidare studiar og profesjonsutdanningar som t.d. - arkitekt - industridesigner - tekstildesigner - grafisk designer, - webdesigner - illustratør, - biletkunstnar - fotograf - filmrelaterte yrke - scenograf, - kunsthistorikar - kurator, - museumskonservator - faglærar, - politi - sjukepleiar - jurist - psykolog mm Skulen prøver å finne løysingar for å gjere det mogeleg for elevane å velje fordjupning i R1 matte. Det blir då færre fag på forkurs til ingeniørstudier Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR i Sund Anette J. Knappskog Gerd Marion Auflem

20 Kan du tenkje deg ei annleis utdanning som: - Kombinerer praktisk og teoretisk utdanning innan studiespesialiserande programfag? - Gir deg spesialisert utdanning innan teknologiske fag som fører fram mot arbeid som ingeniør, sivilingeniør eller andre tekniske/naturvitskapelege jobbar? TEKNOLOGILINA Programområde for Studiespesialisering Inntak: Vi har heile fylket som inntaksområde. Dersom det er likskap i poeng, vil vi prioritere jenter. Skulemiljø: Skulen legg vekt på at kvar og ein skal finna seg godt til rette i eit trygt og triveleg skulemiljø. Vi vil ha eit godt læringsmiljø der elevar får delta aktivt i utforming av opplæringa.

21 Utdanning for framtida! Studietur til Cern, Sveits Time- og fagfordeling: Vg1 Vg2 Vg3 Naturfag 5 Teknologifag 5 Teknologifag 5 Matematikk 5 Matematikk 5 Religion 3 Elektronikk/mekanikk 5 Elektronikk/mekanikk 3 Elektronikk/mekanikk 5 Geografi 2 To realfag (anten ITfag, fysikk, biologi eller kjemi) 10 To realfag (anten ITfag, matematikk, fysikk, biologi eller kjemi) Norsk 4 Norsk 4 Norsk 6 Samfunnsfag 3 Historie 2 Historie 4 2. Framandspråk (tysk, fransk eller spansk) Engelsk Framandspråk (tysk, fransk eller spansk) Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR Bildøy Lars Bastesen, skulestad Hilde Nieuwejaar, skulestad post.hfk.no Totalt 35 Totalt 35 Totalt 35 Her rekna i 45-minutts einingar.

22 IDRETTSFAG Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og høve til vidare studium ved høgskolar og universi tet. Du som vel idrettsfag, bør vere glad i trening og fysisk aktivitet, men du må òg like å arbeide med teoretiske fag. Skolane kan spesialisere seg på idrettar, så du kan ikkje få alle tilbod overalt. Men generelt kan du velje fordjuping innanfor programfaga toppidrett, breiddeidrett, friluftsliv og leiarutvikling.

23 Utdanning for framtida! Felles programfag Aktivitetslære 5t pr. veke Treningslære 2t pr. veke Val mellom valfrie programfag - Toppidrett - Breddeidrett Fellesfag Norsk Engelsk Matamatikk Naturfag 2. fremmedspråk Samfunsfag Religion Historie Geografi Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og høve til vidare studium ved høgskolar og universi tet. Det gir òg grunnlag for å ta på seg trenarjobbar innanfor idretts- og friluftsliv, spesielt innanfor barneidrett Straume tlf: e-post: www-sov.hfk.no RÅDGJEVAR i Sund Anette J. Knappskog Gerd Marion Auflem

24 VISJON Vår visjon er at elevar og tilsette ved Sotra vidaregåande skule saman skal utvikle eit inkluderande miljø prega av respekt og medansvar slik at elevar får kunnskap og dugleik til ta ansvar i yrke og samfunn og meistre utfordringane i livet. RÅDGJEVAR Bildøy Lars Bastesen, skulestad Hilde Nieuwejaar, skulestad post.hfk.no www-sov.hfk.no 5353 Straume tlf: e-post:

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r

ENTER. tannlege politi l¾rar ing f rskulelï omsorgsarbeid journalist anl konom sekre. arbeidar journalist. lege kepleia ¾r ENTER 2009 Fulldistribusjon infoavis om vidaregåande utdanning i Norheimsund og Øystese Framnes Kristne Vidaregåande Skule Øystese gymnas Norheimsund vidaregåande skule Ytre Hardanger opplæring arbeidar

Detaljer

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7

Lærling i gjenge. nesseplast. Ewos Meir side 6. BIS Production Partner Meir side 3. Det nye faget Meir side 7 Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 4. - mai 2010 BIS Production Partner Meir side 3 Ewos Meir side 6 Det nye faget Meir side 7 E DETTE ER PRO Elkem Bremanger Lærling i gjenge Runar Eikenes (18) frå Førde

Detaljer

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011

Kva skal DU bli? MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 HAVNEVIK FOTO: TONY HALL INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2011 MØRE UNG TRYGGHET MIDT I MELLOM Møre Ung er et fordelsprogram for deg mellom 18 og 33 år. Les mer på sbm.no Kva skal

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7.

nesseplast Kick-off for lærlingar Les s. 6 Gode råd gratis! Les s. 3 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 7. - januar 2013 Gode råd gratis! Les s. 3 Kick-off for lærlingar Les s. 6 Nye lærebedrifter Les s. 9-11 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger nesseplast Målet med denne utgåva

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer