MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12 Sak 82/12 Sak 83/12 Sak 84/12 Sak 85/12 Referatsaker Kommunestyret 2012 Bibliotekstruktur i Lunner kommune Utredning knyttet til Kommunedelplan Kultur Samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner kommune Bofellesskap og dagtilbud for personer med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger Resultatrapportering 2 tertial 2012 HANDLINGSPROGRAM , SKYSSREGLEMENT OG VEGLYSNORM LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Budsjettjusteringer per 2 tertial 2012 Valutaterminkontrakter Merknadsbehandling, reguleringsplan for Holtåsen Plan-ID 07/1517 Merknadsbehandling av reguleringsplan for Bislingen Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 86/12 Sak 87/12 Sak 88/12 Sak 89/12 Sak 90/12 Sak 91/12 Sak 92/12 Sak 93/12 Sak 94/12 Sak 95/12 Sak 96/12 Sak 97/12 Sak 98/12 Merknads- og sluttbehandling av reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst. Klagebehandling avkjørsel Fortau langs fv.5 mellom Oulie og Solvang Merknads- og sluttbehandling, endring av reguleringsplan for Skolevegen 173/390 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei 116/4 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Etablering av fiskebrygge ved Sølvtjern Interkommunalt legevaktsamarbeid Lunner og Gran Biogassanlegg og renseanlegg for biogass ved HRA. Kommunestyrets signaler til kommunens representant på generalforsamlingen. Bosetting av flyktninger: Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i 2013 Ny heis på LOS Istandsetting av området utenfor Fagforeningskontoret og asfaltering av parkeringsplass Tilvalg av varamedlemmer Tilvalg av varamedlemmer Søknad om fritak fra politiske verv Elin Skovly

3 LUNNER KOMMUNE Sak 99/12 Sak 100/12 Søknad om fritak fra politiske verv Atle Olimb Forliksråd - Valg av leder og varamedlem

4 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 76/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Kommunestyret Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, Fagleder REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 2012 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

5 REFERATSAKER: 54/12 Oppfølging av politiske vedtak 55/12 Vannområdet Leira Nitelva Årsmelding 2011, aktivitetsplan og budsjett /12 Oppland fylkeskommune Avslag på søknad om spillemidler til delanlegg friidrett i Harestua idrettspark 57/12 Oppland fylkeskommune Tilsagn på søknad om spillemidler til flerbruksflate med fast dekke i Harestua idrettspark 58/12 Oppland fylkeskommune Tilsagn om spillemidler til Harestua kunstgressbane 59/12 Oppland fylkeskommune Avslag på søknad om spillemidler til Frøystad kunstgressbane 60/12 Fylkesmannen i Oppland Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/ Oppland utsendelse 61/12 Riksantikvaren - Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen - Utvikling av kompetansemodell Bestilling av arbeid - Kopi av brev til Gran kommune 62/12 Jevnaker kommune - Utkast til kommunal planstrategi - Jevnaker 63/12 Frivillighet Norge - Den nasjonale frivillighetsprisen /12 Samferdselsdepartementet - Prinsipielle transportløsninger for rv 4 på strekningen Gjelleråsen 65/12 Oppland fylkeskommune - Nasjonal transportplan Høring av transportetatenes planforslag 66/12 Fylkesmannen i Oppland - Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Kopi av brev til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 67/12 Overrekkelse av underskriftskampanje mot skytebane på Kjevlingen 68/12 Miljøverndepartementet Fylkesmannens rolle i arbeidet med å sikre en tilstrekkelig boligutbygging 69/12 Inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser - Fylkestingets vedtak DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5

6 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/ MØTEBOK Ark.: C60 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet 6/12 Lunner ungdomsråd /12 Kommunestyret /12 Oppvekst- og kulturkomiteen /12 Oppvekst- og kulturkomiteen Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Lovhjemmel: Lov om folkebibliotek KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Utredningen Bibliotekstrukturen i Lunner kommune legges ut til offentlig ettersyn 2. Følgende innarbeides i forslag til Kommunedelplan Kultur kap : Framtidig hovedbibliotek lokaliseres til Harestua o Dette skal lokaliseres i Sagparken, enten i tilknytning til idrettshall eller i framtidige bygg syd for området avsatt til offentlige formål. Begrunnelse: - Nærhet til andre private og offentlige tjenestetilbud - Planlagt stor befolkningskonsentrasjon - Nærhet til offentlig kommunikasjon - Nærhet til skole og barnehage - Nærhet til fritidsaktiviteter Det etableres ny bibliotekfilial på Roa o Lik tilgang til bibliotektjenester nord og sør i kommunen o Dagens lokaler på Roa er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler til filialen tidligere enn etablering av nytt hovedbibliotek på Harestua. o Det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe for å utrede innhold, lokalisering og kostnader knyttet til ny bibliotekfilial på Roa. Arbeidet tar utgangspunkt i denne utredningen. Barnebokstua opphører som bibliotekfilial fra o For å øke kvalitet og åpningstider ved bibliotektilbudet endres bibliotekstrukturen til ett hovedbibliotek og en filial. Dette innebærer at tilbudet om 2 t/uke ved barnebokstua på Grua utgår (dette er 3 timer arbeidstid pr. uke) og at denne ressursen overføres til styrking av åpningstiden på de øvrige bibliotekstedene. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

7 Utredning av ny bibliotekfilial på Roa iverksettes straks. Nytt hovedbibliotek på Harestua utredes i sammenheng med sentrumsutviklingen på Harestua. Det skal vurderes samarbeid med næringslivet og utbyggere. o Det er viktig at etablering av nye bibliotek ivaretar at biblioteket skal være en møteplass. Folkebibliotekets engasjement på skolebibliotekene avvikles slik: o Grua skole og Lunner barneskole: Registrering av elever og lærere, registrering av bøker og purringer overtas av skolene fra o Lunner ungdomsskole: Skolen etablerer eget skolebibliotek og drifter dette ved flytting til nye Lunner ungdomsskole. Dette er planlagt gjennomført i mars o Harestua skole: Registrering av elever og lærere, registrering av bøker og purringer overtas av skolene fra o Evt. merkostnader for skolene som følge av å flytte folkebiblioteket fra skolene, må vurderes i de kommende budsjett- og økonomiplaner. Biblioteket utarbeider utvidede åpningstider som blir muliggjort ved disse endringene. Disse skal iverksettes innen Behandling og avstemming: Oppvekst og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Oppvekst og kulturkomiteens innstilling: 1. Utredningen Bibibliotekstrukturen i Lunner kommune legges ut til offentlig ettersyn 2. Følgende innarbeides i forslag til Kommunedelplan Kultur kap : Framtidig hovedbibliotek lokaliseres til Harestua o Dette skal lokaliseres i Sagparken, enten i tilknytning til idrettshall eller i framtidige bygg syd for området avsatt til offentlige formål. Begrunnelse: - Nærhet til andre private og offentlige tjenestetilbud - Planlagt stor befolkningskonsentrasjon - Nærhet til offentlig kommunikasjon - Nærhet til skole og barnehage - Nærhet til fritidsaktiviteter Det etableres ny bibliotekfilial på Roa o Lik tilgang til bibliotektjenester nord og sør i kommunen o Dagens lokaler på Roa er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler til filialen tidligere enn etablering av nytt hovedbibliotek på Harestua. o Det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe for å utrede innhold, lokalisering og kostnader knyttet til ny bibliotekfilial på Roa. Arbeidet tar utgangspunkt i denne utredningen. Barnebokstua opphører som bibliotekfilial fra o For å øke kvalitet og åpningstider ved hovedbibliotek og bibliotekfilial reduseres biblioteket til ett hovedbibliotek og en filial. Dette innebærer at tilbudet om 2 t/uke ved barnebokstua utgår (dette er 3 timer arbeidstid pr. uke). Utredning av ny bibliotekfilial på Roa iverksettes straks. Nytt hovedbibliotek på Harestua utredes i sammenheng med sentrumsutviklingen på Harestua. Det skal vurderes samarbeid med næringslivet og utbyggere. Side 7

8 o Det er viktig at etablering av nye bibliotek ivaretar at biblioteket skal være en møteplass. Folkebibliotekets engasjement på skolebibliotekene avvikles slik: o Grua skole og Lunner barneskole: Registrering av elever og lærere, registrering av bøker og purringer overtas av skolene fra o Lunner ungdomsskole: Skolen etablerer eget skolebibliotek og drifter dette ved flytting til nye Lunner ungdomsskole. Dette er planlagt gjennomført i mars o Harestua skole: Registrering av elever og lærere, registrering av bøker og purringer overtas av skolene fra Biblioteket utarbeider utvidede åpningstider som blir muliggjort ved disse endringene. Disse skal iverksettes innen Side 8

9 Saksutredning: FAKTA: Kommunestyret vedtok i sitt møte sak 121/11 Handlingsprogram/Økonomiplan og årsbudsjett Som en del av dette vedtaket ble handlingsprogrammets Kap Bibliotek, første kulepkt. endret til: Ny bibliotekstruktur skal utredes. Oppvekst- og Kulturkomiteen får i oppdrag å innarbeide forslag til ny struktur ved rullering av Kommunedelplan Kultur. Dette vedtaket er lagt inn i Kommunedelplan Kultur kapittel første kulepunkt. Oppvekst- og Kulturkomiteen fikk i sitt møte 14. mai 2012 sak 9/12 til vurdering utredningens mandat med avgrensninger, politisk behandling av utredningen, arbeidsform og disposisjon for utredningen. I vedtaket i sak 9/12 ble det fastslått et fullstendig mandat for utredningen, jfr. utredningens kap Det ble videre bestemt at Oppvekst- og Kulturkomiteen skulle ha et ekstra møte før endelig utredning forelå. Dette for at komiteen skulle kunne komme med sine synspunkter. Foreslått arbeidsform og disposisjon for utredningen ble beholdt uendret i forhold til det som ble framlagt i møtet. Oppvekst- og Kulturkomiteen fikk til sitt møte 4. september oversendt forslag til utredning. Denne ble drøftet og komiteen vedtok følgende: Oppvekst- og Kulturkomiteen har følgende innspill til utredningen: Komiteen støtter de forslag som skisseres i kapittel 2 og kapittel 8 i utredningen. Det betyr at det jobbes videre ut fra en bibliotekstruktur med ett hovedbibliotek og en filial i kommunen Det gjøres et redaksjonelt arbeid i forhold til å tydeliggjøre og konkretisere argumentasjonen for kapittel 2 og 8. Som en følge av ovennevnte vedtak har den administrative arbeidsgruppa jobbet videre med utredningen. Følgende er endret: Kap. 2 Sammendrag: Endret i tråd med konklusjonen i kap. 8. Kap. 7.1 Alternative løsninger: Beskrivelser av hovedbibliotek kontra bibliotekfilial lagt inn. Alternativ 4a 4c har fått mer utfyllende kommentarer. Kap. 7.2 Innspill til utredningen: Nytt innspill fra Anne Langerud lagt inn. Kap. 8 Dette vil vi få til: Første avsnitt har fått tilføyd følgende setning: Nivået på bevilgningene er av stor betydning for innhold og kvalitet på tjenesten. Avsnittet Samarbeid mellom skolene og biblioteket er skrevet på nytt. Kap. 8 er tilføyd konklusjoner som nedfeller det som foreslås lagt inn i Kommunedelplan Kultur kap Side 9

10 Videre saksbehandling: Kultur- og Oppvekstkomiteen fremmer innstilling til kommunestyret vedr. følgende to punkter: Utredning Bibliotekstrukturen i Lunner kommune legges ut til offentlig ettersyn. Utredningens konklusjoner legges inn i komiteens forslag til rullert Kommunedelplan Kultur. På denne måten vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn i forslag til Handlingsprogram Handlingsprogrammet vedtas sammen med økonomiplan og årsbudsjett i desember. Vedtatt Handlingsprogram veltes tilbake i rullerte kommunedelplaner. Konklusjon Saken legges fram for Kultur- og Oppvekstkomiteen med følgende innstilling: 1. Utredningen Bibibliotekstrukturen i Lunner kommune legges ut til offentlig ettersyn 2. Følgende innarbeides i Kommunedelplan Kultur kap : Framtidig hovedbibliotek lokaliseres til Harestua o Dette skal lokaliseres i Sagparken, enten i tilknytning til idrettshall eller i framtidige bygg syd for området avsatt til offentlige formål. Begrunnelse: - Nærhet til andre private og offentlige tjenestetilbud - Planlagt stor befolkningskonsentrasjon - Nærhet til offentlig kommunikasjon - Nærhet til skole og barnehage - Nærhet til fritidsaktiviteter - Det etableres ny bibliotekfilial på Roa o Lik tilgang til bibliotektjenester nord og sør i kommunen o Dagens lokaler på Roa er i en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler til filialen tidligere enn etablering av nytt hovedbibliotek på Harestua. o Det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe for å utrede innhold, lokalisering og kostnader knyttet til ny bibliotekfilial på Roa. Arbeidet tar utgangspunkt i denne utredningen. Barnebokstua opphører som bibliotekfilial fra o For å øke kvalitet og åpningstider ved hovedbibliotek og bibliotekfilial reduseres biblioteket til ett hovedbibliotek og en filial. Dette innebærer at tilbudet om 2 t/uke ved barnebokstua utgår (dette er 3 timer arbeidstid pr. uke). Utredning av ny bibliotekfilial på Roa iverksettes straks. Nytt hovedbibliotek på Harestua utredes i sammenheng med sentrumsutviklingen på Harestua. Det skal vurderes samarbeid med næringslivet og utbyggere. o Det er viktig at etablering av nye bibliotek ivaretar at biblioteket skal være en møteplass. Folkebibliotekets engasjement på skolebibliotekene avvikles slik: Side 10

11 o Grua skole og Lunner barneskole: Registrering av elever og lærere, registrering av bøker og purringer overtas av skolene fra o Lunner ungdomsskole: Skolen etablerer eget skolebibliotek og drifter dette ved flytting til nye Lunner ungdomsskole. Dette er planlagt gjennomført i mars o Harestua skole: Registrering av elever og lærere, registrering av bøker og purringer overtas av skolene fra Biblioteket utarbeider utvidede åpningstider som blir muliggjort ved disse endringene. Disse skal iverksettes innen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Bibliotekstrukturen i Lunner kommune, 7. september 2012 Øvrige dokument: Bibliotekstruktur i Lunner kommune Innspill ang. biblioteket på Harestua Bibliotekstruktur i Lunner kommune Bibliotekstruktur i Lunner kommune Svar - Bibliotekstruktur i Lunner kommune Svar - Innspill ang. biblioteket på Harestua Svar - Bibliotekstruktur i Lunner kommune Svar - Bibliotekstruktur i Lunner kommune Innspill til bibliotekstruktur i Lunner kommune Svar - Innspill til bibliotekstruktur i Lunner kommune Ang. Bibliotek på Harestua Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 11

12 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/965-8 MØTEBOK Ark.: 031 G72 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 78/12 Kommunestyret /12 Helse og omsorgskomiteen /12 Eldrerådet /12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Helse og omsorgskomiteen Saksbehandler: Tove Smeby Vassjø, Rådgiver Helse og omsorg SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER KOMMUNE KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1) Utredningen av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner kommune godkjennes. 2) Utredningen av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner kommune inngår i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Behandling og avstemming: Helse og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Helse og omsorgskomiteens innstilling: 1) Utredningen av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner kommune godkjennes. 2) Utredningen av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner kommune inngår i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

13 Sammendrag: Kommunedelplan omsorg foreslår å utrede etablering av et samordnet tilbud innen psykisk helse som inneholder boliger, dagtilbud og kontor for psykisk helse. Arbeidet med utredningen har vært organisert som et tverrfaglig prosjekt bestående av fagpersoner fra Familie og oppvekst, Tilrettelagte tjenester, Lunner omsorgssenter og rådgiver helse og omsorg. I tillegg har brukerrepresentanter fra Eldrerådet i kommunen og Mental helse vært representert og delaktige i arbeidet med utredningen. Under arbeidet med den lokale utredningen har man jobbet parallelt i delprosjektgruppen «psykiatri» innenfor samhandlingsreformen på Hadeland. Dette har vært viktig og nødvendig i forhold til de anbefalinger og tiltak man foreslår lokalt. Arbeidsgruppen påbegynte sitt arbeid med utredningen i november Utredningen er et viktig grunnlagsdokument og vil inngå i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Saksutredning: FAKTA: Psykiske lidelser er i dag en av de store helse og samfunnsutfordringene i Norge Dette er tilfelle enten man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær. Folkehelsebarometeret for Lunner kommune (2012) viser at brukere med psykiske lidelser behandles hyppigere i sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Innleggelser/konsultasjoner for psykiske lidelser kan gi noe informasjon om omfanget av psykiske lidelser i befolkningen, men det kan også si noe om omfanget av omsorgstilbudet i egen kommune. For Hadelandskommunene samlet sett ser det ut for at psykiske lidelser, sammen med kols og hjerte-karsykdommer er en av de største helseutfordringene. I Lunner kommune ser man et økende behov for tjenester til mennesker med psykiske utfordringer og lidelser, og flere har sammensatte problemer. Mange av de som i dag skrives ut av psykiatriske sykehus avdelinger, er svært syke. Noen av disse brukerne er ferdig behandlet i sykehus, andre ønsker ikke å la seg behandle i sykehus, men de fleste har behov for en eller flere tjenester i kommunen. Tilbudet innen psykisk helse er i dag organisert under to tjenesteområder: Tilrettelagte tjenester og Familie og oppvekst. I tillegg gir Lunner omsorgssenter ved hjemmetjenesten ulike tjenester til brukere med psykiske lidelser. Dette gir ingen optimal løsning i forhold til brukerne, fordi det blant annet pr. i dag ikke finnes noen naturlige arenaer for samhandling. Pr. i dag er det kun Tilrettelagte tjenester som gir døgntilbud til personer med psykiske lidelser, i form av bemannede boliger og for et begrenset antall brukere. Behandling og oppfølging fra kontoret for psykisk helse skjer kun fra klokken 08:00 15:30 alle hverdager. Side 13

14 Har brukere sammensatte behov innebærer dette at man må motta tjenester fra flere tjenesteområder. Når mange tjenester er involvert kan dette føre til manglende trygghet og tillit, noe som er grunnleggende for å ivareta behovet for kontinuitet og stabilitet hos denne brukergruppa. I tillegg er det et stort behov for å etablere faste samhandlingsarenaer/møtearenaer mellom de ulike helse og omsorgstjenestene. Det synes nødvendig at psykisk helsetjeneste er en synlig og tydelig tjeneste som har klare ansvarsforhold og som sikrer samordning. Dette støttes av forskning på området. Utgangspunktet og grunnlaget for mulige organiseringsmodeller innen psykisk helsetjeneste er at brukerperspektivet er synlig og ivaretatt. I arbeidet med utredningen er dette sikret i form av bred brukerdeltakelse underveis i arbeidet. I tillegg har det vært viktig i arbeidet med utredningen at ny organisering er realistisk i forhold til kommunens rammer. Utredningen av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner kommune med tilhørende anbefalinger, vil inngå i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Helse og omsorgskomiteen behandlet saken, saksnr. 10/12 den og utredningen ble lagt ut til offentlig ettersyn på Lunner kommunes hjemmeside i perioden til Ved høringsfristens utløp var det ikke innkommet noen høringsuttalelser. Eldrerådet behandlet saken den og har følgende merknader til utredningen: Kommentar: Det forebyggende arbeidet i utredningen bør synliggjøres enda tydeligere. Det savnes spesielt forslag til tiltak innenfor skole. Det er i dag et høyt antall elever i videregående skole som faller ut av opplæringen pga psykiske utfordringer/lidelser, og forebyggende tiltak er viktig og bør nedfelles i konkrete tiltak i utredningen. Ekstra kulepunkt i tempo aktivitetsplanen: Etablere et variert lavterskeltilbud Det er gjennom lovverk tydeliggjort kommunens ansvar for å styrke det helseforebyggende arbeidet på alle nivåer. Kommunen har et ansvar for å forebygge psykiske lidelser. I utredningens tempo og aktivitetsplan foreslås det å øke ressurser ved kontor for psykisk helse. Det innebærer også en økt kapasitet i forhold til individuell oppfølging. Det er i tillegg allerede opprettet tverrfaglige team v/ barne og ungdomskolene i kommunen. Målet med teamene er å fange opp utsatte barn og unge og å gi veiledning for å iverksette tiltak så tidlig som mulig. Det forebyggende perspektivet er sentralt og tas med inn i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Utredningen har som et konkret tiltak å kjøpe/ eller bygge et lokale i Lunner sentrum i nærheten av Lunner boligfellesskap til dagtilbud. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 9/12 den og har gitt følgende merknad til utredningen: Rådet peker på at brukere, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og brukerorganisasjoner må involveres bedre og på et tidlig tidspunkt i byggeprosjekter Side 14

15 Kommentar: av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bruker, verger, representanter fra brukerorganisasjoner eller pårørende må være brukerrepresentanter. Representanter fra kommunen bør ikke inneha denne rollen. Brukerperspektivet har vært sentralt, og et viktig element i utredningen. I arbeidet har brukerrepresentantenes erfaringer, kunnskap og innsikt vært et viktig supplement i planleggingen av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser i Lunner kommune. Brukerrepresentanter fra Eldrerådet i kommunen og Mental helse har vært representert og delaktige i arbeidet med utredningen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Utredning av et samordnet tilbud innen psykisk helse og rus for voksne i Lunner Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 15

16 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/967-7 MØTEBOK Ark.: 031 H40 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 79/12 Kommunestyret /12 Helse og omsorgskomiteen /12 Eldrerådet /12 Helse og omsorgskomiteen Saksbehandler: Tove Smeby Vassjø, Rådgiver Helse og omsorg BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD FOR PERSONER MED DEMENS OG BEHOV FOR OG PLASSERING AV OMSORGSBOLIGER KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1) Utredningen av bofellesskap og dagtilbud for pasienter med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger godkjennes. 2) Utredningen av bofellesskap og dagtilbud for personer med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger inngår i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Behandling og avstemming: Helse og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Helse og omsorgskomiteens innstilling: 1) Utredningen av bofellesskap og dagtilbud for pasienter med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger godkjennes. 2) Utredningen av bofellesskap og dagtilbud for personer med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger inngår i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

17 Sammendrag: Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra Lunner omsorgssenter og tillitsvalgt. I tillegg har brukerrepresentant fra Eldrerådet i kommunen vært representert og delaktig i arbeidet med utredningen. Arbeidet med utredningen har foregått parallelt med arbeidet innenfor delprosjektet «demens med atferdsproblemer» i forprosjektet i Samhandlingsreformen på Hadeland. Dette fordi begge utredningene berører demens og sentrale helse og omsorgsutfordringer. Utredningen er et viktig grunnlagsdokument og vil inngå i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Saksutredning: FAKTA: Utredningen berører kort behovet for omsorgsboliger/trygghetsboliger, men har dagtilbud og behovet for omsorgsboliger/bokollektiv for personer med demens som hovedfokus. Andre tilbud som er viktig i omsorgen og oppfølgingen av pasienter med demenslidelser blir derfor ikke vesentlig berørt. Det anslås at % av pasienter i sykehjem har demens, men kun halvparten er utredet og diagnostisert. Videre er demens hovedårsaken hos om lag halvparten som får innvilget langtidsplass i institusjon i dag. Demensplan 2015 «Den gode dagen» fastslår at forutsetningen for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg er at pasientene er tilstrekkelig utredet. Tidlig diagnostisering er viktig for å utelukke annen sykdom, og for å gi personer med demens og deres pårørende informasjon så de kan planlegge livet og søke hjelp i tide. Nærmere 50 % av alle med demens bor utenfor institusjon. Nasjonale undersøkelser tilbake fra 2005 viser at kun 4 % av personer med demens har et tilrettelagt dagtilbud. For hjemmeboende personer med moderate symptomer på demens vil et dagsenter kunne bidra til å bevare funksjonsnivå, og utsette utviklingen av sykdommen. Nyere forskning viser også at fysisk aktivitet også er gunstig for å forebygge demensutvikling, i tillegg har fysisk aktivitet en positiv virkning for personer med etablerte demenslidelser. Det er et stort behov for å tenke nytt og styrke tilbudet som gis til personer med demens ved Los. God demensomsorg er en generell god eldreomsorg. Det antas at nærmere 80 % av pasientene ved Los har en eller annen form for kognitiv svikt. Dette medfører at tradisjonell sykehjemsdrift med lange korridorer og store grupper ikke er hensiktsmessig. Det å gi et forsvarlig godt og tilpasset tilbud tilrettelagt for denne brukergruppen handler om å bygge videre på det vi driver pr. i dag, samt å tilpasse de fysiske omgivelsene. Flere ansatte i Lunner kommune har videreutdanning innenfor demensomsorg, og flere er i opplæring. Side 17

18 Videre er det etablert et godt dagtilbud, som med flere ressurser i form av personell og utbedringer av bygningsmasse, vil kunne yte et ennå bedre og mer omfattende tilbud. Utredningen av bofellesskap og dagtilbud til pasienter med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger med tilhørende anbefalinger, vil inngå i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Helse og omsorgskomiteen behandlet saken, saksnr.11/12 den og utredningen ble lagt ut til offentlig ettersyn på Lunner kommunes hjemmeside i perioden til Ved høringsfristens utløp var det kommet inn en høringsuttalelse. Fysioterapeut Gunhild Lindstad Røken: På side 15 i rapporten står det at fysioterapitjenesten ved Los er på 10 timer pr. uke. Dette stemmer ikke; korrekt antall timer er 16. Demens utgjør et alvorlig helseproblem blant eldre, og det er få tiltak som har vist seg å kunne forebygge utviklingen av demens. Fysisk aktivitet kan imidlertid fungere som primært forebyggende tiltak og sekundært for å hindre funksjonsnedsetting hos personer med etablert demens. Kommentar: Antall fysioterapitimer er endret fra 10 timer til 16 timer i utredningens kapittel 5 Innspill vedrørende fysisk aktivitet er tatt inn i utredningens kapittel 1 avsnitt 7 Eldrerådet behandlet saken, saksnr den 22.5 og har følgende merknader til utredningen: Eldrerådet støtter at det bygges bofelleskap for personer med demens, men ser det som nødvendig at det bygges et nytt sykehjem sentralt i kommunen. Kommentar: Prosjektet Reform i Lunner har foreslått plassering av fremtidig institusjon ved nåværende Lunner omsorgssenter. Det framgår imidlertid av hoveddokumentet «Reform i Lunner» at det er mulig å foreslå tiltak til en annen geografisk beliggenhet i kommunen. Innspillet fra Eldrerådet tas med i det videre arbeidet i prosjektet Reform i Lunner. Side 18

19 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Utredning av bofellesskap og dagtilbud for pasienter med demens og behov for og plassering av omsorgsboliger/trygghetsboliger Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19

20 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 80/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2012 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Resultatrapportering per 2 tertial 2012 tas til etterretning Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Resultatrapportering per 2 tertial 2012 tas til etterretning Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

21 Saksutredning: FAKTA: Det vises til vedlagte resultatrapport for 2 tertial Rådmannens innstilling er at kommunestyret tar rapporten til etterretning. Det blir opp til de politiske organer å komme med eventuelle merknader. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Resultatrapportering 2 tertial 2012 Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Kontrollutvalget Mona Sørlie Kjersti Vatshelle Myhre Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 21

22 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 145 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet 81/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn HANDLINGSPROGRAM , SKYSSREGLEMENT OG VEGLYSNORM LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Kommunestyrets forslag til Handlingsprogram (kommunedelplanene kap 2, 9, 10) og samlet oversikt over nye tiltak innen drift og investering legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10.november, med følgende merknader: - Punkt etter "elektriske biler" settes inn " og minst en fyllingsstasjon for biogass - Tiltaksplaner drift og investeringer og samlede oversikter oppdateres i tråd med prioriterte samletabeller slik de følger vedlagt. - Rådmannen bes legge frem et budsjettforslag i balanse som ikke innbefatter økning av satsene for eiendomsskatt og som inkluderer ny driftstiltak tom. prioritet 18. Nødvendig omstilling og konsekvenser skal beskrives - Formannskapet registrer at sykefraværet for tiden er forholdsvis høyt. Det bes om at Rådmann retter et ekstra fokus mot dette i sitt arbeid. Rådmann presenterer forslag til tiltak for å øke nærværet. 2. Forslag til Skyssreglement legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 2. november. 3. Forslag til Veglysnorm legges ut til offentlig ettersyn 2. november Behandling og avstemming: Ordfører Harald Tyrdal, AP fremmet følgende tilleggsforslag: Følgende punkt legges til under punkt 1: «Tiltaksplaner drift og investeringer og samlede oversikter oppdateres i tråd med prioriterte samletabeller slik de følger vedlagt.» Harald Tyrdals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

23 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyrets forslag til Handlingsprogram (kommunedelplanene kap 2, 9, 10) og samlet oversikt over nye tiltak innen drift og investering legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10.november, med følgende merknader: - Punkt etter "elektriske biler" settes inn " og minst en fyllingsstasjon for biogass - Rådmannen bes legge frem et budsjettforslag i balanse som ikke innbefatter økning av satsene for eiendomsskatt og som inkluderer ny driftstiltak tom. prioritet 18. Nødvendig omstilling og konsekvenser skal beskrives - Formannskapet registrer at sykefraværet for tiden er forholdsvis høyt. Det bes om at Rådmann retter et ekstra fokus mot dette i sitt arbeid. Rådmann presenterer forslag til tiltak for å øke nærværet. 2. Forslag til Skyssreglement legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. november. 3. Forslag til Veglysnorm legges ut til offentlig ettersyn 10. november Side 23

24 Kommunedel plan Organisasjon Handlingplan Kulturminner Lokaler Idrett/nærmiljøanlegg Temaer bla. Arbeidsgiverpolitikk HMS IKT Kompetanse Handlingplan Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Kommunedel plan Samfunn Temaer bla. Beredskap Næring Landbruk Biologisk mangfold Geodata Handlingplan Beredskap Eiendom Utbygging Gis Kommunedel plan Teknisk Temaer bla. VAR Trafikk Vei Vedlikehold Handlingplan Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Kommunedel plan Kultur Temaer bla. Idrett og fysisk aktivitet Kultur Kommunedel plan Omsorg Temaer bla. Omsorg i institusjon og bolig, sosialtj, og Psykisk helsevern Handlingplan Institusjonskapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Kommunedel plan Oppvekst Temaer bla. Skole Barnehage Barnevern Integrering Helsestasjon Handlingplan Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet Kommuneplandelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlingsplan Hovedrevisjon hvert 4. år Kommune planmelding: Eksempler; gir årlig innspill til til årlig økonomiplan 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. 12-års Tiltak perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Handlingsprogram /økonomplan Saksutredning: 4. Følgende prosess beskriver utarbeidelsen av Handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett 2013: Rullering Kommunedel -planer Mai og Sept. Komiteer Oppdatering Kommunedel planer Mai-August Administrasjonen HP/Ø Budsjett Vedtatt K-styre Strategi og plandag September Kommunestyre Formann skapet innstiller Handlingsprogram vedtak K-styre Høring Statsbud. Rammevilkår Årets saldering ramme Formannskapets innstilling Høring Forslag til HP/Ø Budsjett Formannskap Oppdatere Handlingsprogram Kommuneplanen i Lunner kommune Planstrategi Arealdelen Samfunnsplan: Avløp Trafikksikerhet Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Administrasjonen har oppdatert de seks kommunedelplanene. Dette innebærer at kapittel 1, 3, 4, 5, og 6 gjennomgående er oppdatert. Planene er politisk behandlet i henholdsvis formannskapet, trepartsorganet og komiteene slik: Kommunedelplan Samfunnsutvikling: Formannskapet Kommunedelplan Kommuneorganisasjon: Trepartsorganet Kommunedelplan Kultur: Oppvekst- og Kulturkomiteen Kommunedelplan Oppvekst: Oppvekst- og Kulturkomiteen Kommunedelplan Omsorg: helse- og Omsorgskomiteen Kommunedelplan Teknisk: infrastruktur- og eiendomskomiteen Side 24

25 Ovennevnte politiske behandling gir en innstilling til kommunestyret ved at kommunedelplanenes kap. 9 og 10 utgjør det årlige og 4-årige handlingsprogrammet. Kap. 10 tas inn i årsbudsjett og økonomiplan. I tråd med forslag til Kommunal planstrategi er følgende fokusområder vektlagt ved rullering av kommunedelplanene: Befolkningsutvikling Folkehelse Næringsutvikling Det er konkret foreslått målsetting i Kommuneplanen om en vekst i befolkningen på 5000 personer i løpet av en 12-års periode. Rådmannen vil ved behandling av kommuneplanen anbefale at målet om befolkningsvekst settes til 3000 personer i løpet av 12 år, noe som er en sterk vekst. Følgende momenter antas å være viktige for å oppnå ønsket vekst: Markedsføring av Lunner o Synliggjøre lokal attraktivitet o Synliggjøre Lunners nærhet til Oslo og Gardermoen o Arbeide for gode score på attraktivitetsbarometer og andre målinger av kommunen som bostedskommune og tjenesteprodusent o Vektlegge omdømmebygging Gode boforutsetninger o God kollektivtransport nord/sør o Tjenestetilbud godt tilrettelagt for pendlere o Mangfoldig aktivitetstilbud o Variert botilbud (leiligheter, rekkehus, eneboliger) o Minst en i husstanden kan ha sin arbeidsplass på Hadeland (næringsutvikling) o Tettstedsutvikling med et godt service- og tjenestetilbud, møteplasser og et offentlig rom med en tiltalende utforming. o Et sted å bo hvor omgivelsene oppleves trygge, bidrar til god folkehelse og i ønsket grad er inkluderende Støtte til utbyggere o Spille aktivt på lag med utbyggere o Kommunal støtte til utviklingsprosjekter o Systematisk oppfølging av områder som er avsatt til boligbygging i kommuneplanen o Vurdere om kommunen også skal være nærings- og boligutbygger o Tilstrekkelig plan- og saksbehandlerkapasitet Tjenestetilbud o God planlegging slik at en kan håndtere vekst og utvikling på en god måte for å oppnå et attraktivt tjenestetilbud o Trygghet i forhold til at kommunen kan gi de tjenestene en har behov for i en god kvalitet Side 25

26 Kommunedelplan Samfunnsutvikling Kommunedelplan Samfunnsutvikling som nå rulleres for perioden antas å få følende konsekvenser i forhold til en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneplanperioden på 12 år: Behov for økt kapasitet på plan- og byggesaksbehandling Kan kreve økt/spissing av fokus på samfunnsplanlegging Kommunale kostnader knyttet til samfunnsutvikling. Kan bli fastsatt gjennom utbyggingsavtaler. Økte kostnader til markedsføring Kjøp av næringsområder Harestua Særlige merknader: LIDAR-skanning (lasersvanning av synlige kulturminner) kr 60 er på grunn av beløpets størrelse flyttet fra investering til drift etter formannskapets behandling. Kommunedelplan Kommuneorganisasjon Kommunedelplan Kommuneorganisasjon som nå rulleres for perioden antas å få følende konsekvenser, hensyntatt en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneplanperioden på 12 år: Behov for å styrke rekrutteringskapasiteten fra 2016 Bruk av kompetansestyring og -planlegging som et strategisk virkemiddel Opptrapping av inntak lærlinger Etter- og videreutdanning av medarbeidere Særlige merknader: Eiendomsarkivet og 3-årig prosjekt vedr. innkjøpssamarbeidet er ikke lagt fram for trepartsorganet når de behandlet Kommunedelplan Kommuneorganisasjon. Kommunedelplan Kultur Kommunedelplan Kultur som nå rulleres for perioden antas å få følende konsekvenser, hensyntatt en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneplanperioden på 12 år: Bibliotek o Biblioteket må sees på som en viktig «institusjon» og møteplass i kommunen. Lokalene må være lett tilgjengelige for innbyggerne og være tilpasset samfunnets behov. Barn og unge o Det må etableres en møteplass for ungdom på Harestua og Grua. o Det må finnes et aktivt kulturtilbud for barn og unge flere steder i kommunen. o Det må finnes ungdomskontakt i kommunen som en viktig del av det forebyggende arbeidet o Det må være tilstrekkelig med lokaliteter slik at frivillige, lag og foreninger kan ha et bredt å variert tilbud til barn og unge. Kulturskolen o Kulturskoletilbudet må være i nærheten av der barn og unge bor og oppholder seg. o Antall elever i kulturskolen må øke i takt med befolkningsutviklingen. o Alle barn som ønsker seg et tilbud i kulturskolen, skal få dette. Side 26

27 Kulturvern og museer o Museene er en viktig identitetsbygger for innbyggerne i kommunen. Kommunen betaler bidrag pr innbygger. Flere innbyggere kan bety bl.a. økt aktivitet på bergverksmuseet. Kultur- og kunstformidling o Alle innbyggerne skal ha tilgang på profesjonelle kunst- og kulturopplevelser. Ved etablering av ny infrastruktur må man sørge for at det finnes bygningsmasse tilpasset kulturelle formål. Idrett o Flere innbyggere vil bety økt aktivitet og større press på areal som er tilknyttet organisert aktiviteter. Andre kulturaktiviteter o o o Lag og foreninger må ha tilstrekkelig tilgang på lokaler som passer deres behov. Ved planlegging av kommunal infrastruktur er det viktig at man sørger for arealer som er egnet til sambruk. Det bør finnes et kulturråd i kommunen. Det bør vurderes om Lunner kommune skal ha eget kulturkontor som kan være en viktig pådriver og premissleverandør for folkehelse og kulturelle aktiviteter i kommunen. Kirken o Det vil kunne være behov for kapell/kirkerom på Harestua. o Behov for økte arealer til kirkegård/urnelund. Særlige merknader: Klubbhus Granly er flyttet fra investering til drift, da dette vil bli å betrakte som et tilskudd fra kommunen som ikke kan akitiveres. Lunner Motorsport har behov for å utvide sin bane på Stryken. Kostnadene ved en omregulering er anslått til kr 200. Dette er det søkt kommunen om, men tiltaket ble ved en glipp ikke med da komiteen behandlet Kommunedelplan Kultur. Kommunedelplan Oppvekst Kommunedelplan Oppvekst som nå rulleres for perioden antas å få følende konsekvenser, hensyntatt en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneplanperioden på 12 år: LUB må utvides, først og fremst på småskoletrinnet. Planlagte utbygginger av barnehager gjennomføres. Lærertettheten må vurderes forløpende ifht elevtallsveksten. Økt behov innen barnevernet? Kommunedelplan Omsorg Kommunedelplan Omsorg som nå rulleres for perioden antas å få følende konsekvenser, hensyntatt en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneplanperioden på 12 år: Overordnet alle områder innenfor helse og omsorg, avhengig av vegvalg i november 2012: o For 4 års perioden må en planlegge for 12- års perspektivet. (jfr Reform i Lunner) o All planlegging må skje i et folkehelseperspektiv Side 27

28 o All planlegging må skje i henhold til krav i nytt lovverk, eksempel er koordinerende enhet, krav om Ø-hjelp fra 2016 o Våre tjenester og boliger må tilrettelegges slik at de er fleksible o Fjerne skott mellom yrkesgrupper og profesjoner o Rekruttering og mobilisering av kompetanse Omsorg i institusjon o Antall institusjonsplasser i 4- års perioden er blant annet avhengig av om man bygger ut og bemanner manglende trinn i omsorgstrappa (jfr Reform i Lunner) o Dagens tilskuddsordning avsluttes i Dette innebærer at vi ikke har lang tid til å planlegge utbygging. I tillegg må det vurderes om det er institusjon eller omsorgsboliger som skal bygges nytt Omsorg i institusjon o 13 nye institusjonsplasser kr 6 mill o Hjemmebaserte tjenester o Flere innbyggere gir flere brukere og dermed økte kostnader o Legetjeneste o 1000 nye innbygger krever 1 ny legehjemmel Sykehjemslege/geriater o Bør ansettes i perioden Kommuneoverlege o Bør økes til 100% stilling i perioden Fysioterapi og ergoterapitjeneste o Bør prioriteres i perioden o Kompetanse o Videreutdanning og nyrekruttering Psykisk helse o Vi har pr i dag en situasjon som krever 1 ny bemannet bolig i perioden kr 4 mill. o Øke ressursen ved kontor for psykisk helse, dette vil gi økte kostnader men vil forebygge eller utsette behov for omfattende omsorgstjenester = kostnadsreduserende tiltak Differensierte dagtilbud o Økte kostnader i fht økt antall dagplasser rettet mot ulike brukergrupper o Ikke nødvendig i fht lovkrav, men vil være noe av det mest kostnadsreduserende tiltak vi kan iverksette samtidig som det et forebyggende tiltak for mange brukere Sosialtjenester o Utvikle boligsosial handlingsplan (tilskudd fra Husbanken) starte arbeidet i 2013 Særlige merknader: Følgende endringer er innarbeidet i kommunedelplan omsorg Endringer som følge av vedtak i Helse og omsorgskomiteen 19 sept 2012 Kap Nytt kulepunkt 3. Framtidas omsorgsboliger må planlegges og bygges på en slik måte at det dekker alle områder av kommunen og særlig hensynta fortettet utbygging blant annet på Harestua. Side 28

29 Kap Endret til: Tilsynslegefunksjonen økes fra 10 til 15 timer pr uke fra Videre må tilsynslegefunksjonen økes til 20 timer pr uke fra 2014 og til 25 timer pr uke fra 2016 dersom det ikke ansette sykehjemslege/geriater i full stilling fra Redaksjonell endring etter avklaring i Helse og omsorgskomiteen 19 sept 2012 Kap Kulepunkt 5: Barnebolig og avlastning skal tilveiebringes av Lunner kommune. Nye tiltak lagt i kap 10 tiltaksplaner etter komitemøtet 19 sept 2012 Det er kommet inn noen nye tiltak fredag 21 sept. Administrasjonen har funnet det riktig å ta de med i oversikten da noen av tiltakene er rettighetsutløste. Imidlertid er det ikke gjort endringer i prioriteringer vedtatt i Helse og omsorgskomiteen 19 sept. Tiltak investering: Innføring av mobil omsorg. Tiltak drift: Endret til bruttobeløp rusoppfølging Endret beløp i fht legevaktsformidling dagtid og etablering av nødnett. Økte driftskostnader TT i forhold nye brukere Endret til bruttobeløp barnevernstiltak I tillegg er det gjennomgående blitt gjort noen redaksjonelle forbedringer i kommentarfeltene innenfor tiltaksplaner drift. Kommunedelplan Teknisk Kommunedelplan Teknisk som nå rulleres for perioden antas å få følgende konsekvenser, hensyntatt en befolkningsvekst på 3000 personer i kommuneplanperioden på 4 år: Vann- og avløp o Planlegge nye utbyggingsområder. I 4-årsperioden må en planlegge for 12- års perspektivet. Dette gjelder særlig Harestua, men også andre utbyggingsområder Renovasjon o Vurdere ny teknologi for avfallinnsamling i bymessige strøk ( se til Tromsø) o Håndtering av søppel på offentlige områder (sentrumsområder og andre offentlige områder/anlegg. o Må dimensjoneres for ferdig utbygde områder Vannmiljø o Opparbeiding av Klemmaparken ivaretar Klemma som miljøfaktor Veg Side 29

30 o Økte kostnader til kommunale veier, investering og drift. Dette gjelder i hovedsak Sagparken Gatelys o Noe økte utgifter i takt med utbygging av Sagparken og økt satsing i folkehelseperspektivet Trafikksikkerhet o Økte utgifter til opparbeiding av gangveier Park og idrett o Økte utgifter til parker, offentlige områder og anlegg. o Det bør budsjetteres med etablering av aktivitetspark ved Klemmaparken Bygningsmessig vedlikehold økte driftskostnader dersom dersom bygningsmassen øker ut over det som allerede er planlagt i planperioden (bemanning og andre kostnader) Særlige merknader: Kommunedelplan Teknisk har følgende vedlegg som skal vedtas/godkjennes: Skyssreglementet: Nye vurderinger på følgende strekninger: Tomtervegen via Hagagutua til Lunnerlinna, Hallumshøgda Kalvsjø, Strekningen Kongevegen x Bureiservegen Lunner kirke, Strekningen Bjørgevegen: (Arm Fv. 5 Korsrudlinna), Strekningen Fv12 Myllavegen fra x Fv13 og Strekningen Harestua skole FV 16 nordover. For mer utfyllende informasjon, se sak i Infrastruktur- og eiendomskomiteen Skyssreglementet er en forskrift og skal legges ut til offentlig ettersyn. Det vil oversendes skolene for uttalelse i FAU. Veglysnorm: Veglysnormen legges til grunn for arbeider med veglysanlegg som kommunen eier eller overtar for videre drift- og vedlikehold. Dette omfatter vei- og gatelysanlegg på fylkeskommunale veier med tilhørende gang- og sykkelveier, kommunale veier, gang- og sykkelveier, plasser og turveier som vedlikeholdes av kommunen. Kommunalt veglys skal i hovedsak etableres og driftes ved: I tettsteder som Roa, Lunner, Harestua, Grua og Kalvsjø. Særlig definerte farlige trafikkstrekninger hvor fortau/gangveier ikke er etablert og som er innenfor området som ikke dekkes av skyss for skolebarn de første skoleårene. Normen omfatter tekniske,estetiske, miljø og kvalitetskrav. Veglysnormen legges ut til offentlig ettersyn. Vedlikeholdsplan: Ved årets rullering er vedlikeholdsplanen et vedlegg til teknisk plan for første gang. Vedlikeholdsplanen består av tekstdel og en handlingsdel. Handlingsdelen viser de prioriteter på vedlikehold som foreligger etter grundige kartlegginger av bygningsmassen. I tiltaksdelen er det foreslått å avsette kr 2 mill i året opptrappende over 4 år slik at den totale avsetning til vedlikehold pr år vil ha nådd kr 8 mill. i Prioritet for 2013: Vedlikehold/oppgraderinger i fht Helse, sikkerhet og økonomi. Bygg som er nye eller i god stand skal opprettholde standarden Side 30

31 Estetiske oppgraderinger. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Generelt I kommunedelplanene presenteres tabeller med tiltak. Disse tiltakene er prioritert til dels med koder. Tiltakene presenteres også i samletabell i tilknytning til denne sak. Kodene som brukes defineres som følger: R = rettighetsutløst o Tiltak merket R har grunnlag i individuelle rettigheter i henhold til lover/forskrifter o Tiltakene er lagt på ca samme nivå som tidligere tiltak i samme kategori, og dette er per i dag ikke lavest lovlige nivå for alle tiltakene F = føringer o Gjennomfører intensjonen i statsbudsjettet på det nivået statsbudsjettet gir. o Statlige pålegg fra Fylkesmannen eller andre off. myndigheter V = igangsatte vedtak, samt vedtak som ikke kan reverseres D = driftskonsekvens o Konsekvens av vedtak om investering O = ordinær o Prioriteres av plangruppene Driftsbudsjettet Prognose for avvik mellom budsjett og regnskap i 2012 per er et merforbruk på ca kr 3 mill. Dette skyldes i det vesentlige forhold som er hensyntatt i budsjettutkastet for 2013 eller som ikke videreføres i 2013, slik at det ikke vil påvirke tallene under. Videreført budsjett fra 2012 justert for økning i eiendomsskatt iht. gjeldende økonomiplan samt nye prognoser på frie inntekter, finans og tilskudd til ressurskrevende brukere, gir et handlingsrom på kr 11 mill i budsjett Detaljer videreført budsjett fra 2012 til 2013 Skatt og rammetilskudd Frie inntekter - iht KS-modellen Frie inntekter - justering vedr. folketall Frie inntekter - tbf. Forskuttert Eiendomsskatt iht gjeldende økonomiplan Øvrige sentrale endringer Øket netto renteutgift Øket minimumsavdrag Øket rentekompensasjon Side 31

32 Øvrige endringer knyttet til tjenestene Endret tilskudd til ressurskrevende brukere Lavere strømutgifter Endret kalkulasjonsrente selvkost v/a Div andre endringer Sum Oversikten med innspill til driftstiltak viser at vi har en økonomisk utfordring. Dersom vi skal gjennomføre samtlige tiltak med status R, F og V har vi en ubalanse på kr 7 mill. Denne må dekkes inn. I tillegg er det fra kommunedelplanene ordinære tiltak på kr 23 mill. Det er ikke vesentlige nye utfordringer innen for R, F og V som vi kjenner til i økonomiplanperiodens siste 3 år. Disse tiltakene går noe ned i perioden. Tabellen i Handlingsprogrammets kap. 7 viser imidlertid at vi vil møte ytterligere økonomiske utfordringer i økonomiplanperioden knyttet til O-tiltak. Disposisjonsfond drift har ca kr 6 mill som ikke er disponert gjennom budsjetterte tiltak i Det frarådes å belaste disposisjonsfond med større beløp, da vi vil ha behov for et visst handlingsrom til uforutsette hendelser. I presenterte tall er det ikke tatt høyde for reservert tilleggsbevilgning. Mindre engangsutgifter kan om nødvendig finansieres fra fondet. Dette innebærer at Det kan ikke legges inn nye tiltak uten å ta ut noe annet Det må identifiseres muligheter for å redusere kostnader og/eller øke inntekter Investeringsbudsjettet Investeringsnivået må ses i sammenheng med tilgjengelig finansiering. Finansiering kan være egenkapital i form av fond, mva-refusjon investeringer, tilskudd eller låneopptak. I løpet av de siste årene har kommunens lånegjeld øket vesentlig. Lån ex VA, som er selvfinansierende, økte i 2012 fra kr til kr pr innbygger. Det ble da lånt mye av det som ble ansett for handlingsrommet for 4-årsperioden Det anbefales derfor ikke å øke lånenivået ytterligere per innbygger i tiden som kommer. Et forsvarlig låneopptak basert på dette vil utgjøre ca kr 20 mill pr år (i tillegg kommer VA og andre selvfinansierende lån). Generelt må hensyntas at dersom lånegjelden økes med kr 1 mill økes finanskostnadene med kr En økning av lånenivået må ses i sammenheng med nivået på drift. Dersom behovet for investeringer er høyt, må det kuttes tilsvarende i driftsbudsjettet. Det er ingen tilgjengelige ubundne fond av betydning. Side 32

33 I tabellen i Handlingsprogrammets kap. 7 er investeringsbeløpene oppgitt brutto. Dvs. at de er inkl. mva. Den mva-refusjon vedr investeringer som overføres fra drift til investering vil inngå som delfinansiering av investeringsprosjektene og redusere behov for låneopptak eller bruk av fond tilsvarende. I de fleste tilfellene utgjør mva 25% (ingen mva-refusjon for egenregi, arbeid på vei og tilskudd til kirken). Dette medfører at finansieringsbehov utgjør ca 80% av investeringens bruttobeløp. I 4- årsperioden er det imidlertid en del prosjekter som avviker fra dette. Det gjelder boliger innen omsorg som får store statstilskudd. Disse utbetales når bygningene er ferdigstilt. En del av disse vil også ha rentekompensasjonsordninger og husleieinntekter. Disse prosjektene er omhandlet i Omsorgsplanen, og det foreligger egne kalkyler hvor disse forhold er hensyntatt. I 2013 er det samlet foreslått investeringer for kr 120 mill, hvorav kr 80 mill er forutsatt lånefinansiert. Av disse er kr 4 mill selvfinansierende via selvkost. Tabellen viser at innspill til investeringstiltak langt overstiger tilgjengelig finansiering, slik at det må prioriteres. Økte driftskostnader i form av direkte driftskonsekvenser av investeringstiltakene samt økte finanskostnader ved låneopptak må innarbeides i driftsbudsjettet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Handlingsprogram Forslag til Vedlikeholdsplan Forslag til justert Skyssreglement Forslag til Veglysnorm Øvrige dokument: Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2013 Innspill til Lunner kommunes budsjettbehandling for Innvendig oppussing av Bergosenteret Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 33

34 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 82/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Lovhjemmel: Kommuneloven 47 KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2012 vedtas i tråd med tabellene i saksutredningens konklusjon. 2. Låneramme for 2012 økes med kr knyttet til prosjektene 131, 132, 233. Denne del av låneopptaket skal gjennomføres i Restmidler på prosjekt 123 Kunstgressbane Frøystad, kr , benyttes til gjerde rundt gressbanen på Frøystad. Behandling og avstemming: Repr. Trygve Brandrud og repr. Bjørn Niklas Vik Sjøstrøm ble tatt inn igjen i møtet før behandling av sak 82/12. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2012 vedtas i tråd med tabellene i saksutredningens konklusjon. 2. Låneramme for 2012 økes med kr knyttet til prosjektene 131, 132, 233. Denne del av låneopptaket skal gjennomføres i Restmidler på prosjekt 123 Kunstgressbane Frøystad, kr , benyttes til gjerde rundt gressbanen på Frøystad. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

35 Saksutredning: FAKTA: Budsjettjusteringer drift Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 2 tertial Budsjettjusteringer per 2 tertial er vurdert på bakgrunn av denne rapporteringen og det behov vi har for å skape balanse mellomdriftsnivået og økonomiske ressurser. De foreslåtte budsjettjusteringer er også kommentert i rapportering per 2 tertial. En del av avvikene per 2 tertial er ikke foreslått budsjettjustert. Frie inntekter Frie inntekter ble opprinnelig budsjettert med en forutsetning om høyere vekst i folketallet enn det som ble reelt, samt et høyere skatteanslag, slik at kommunens opprinnelige budsjett lå kr 3 mill over statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett viser en netto økning på kr 3,3 mill i forhold til statsbudsjettet for Forventningen om høyere skatteinntekter enn regjeringens anslag opprettholdes slik at budsjettet etter justering ligger kr 3 mill over KS-modellen. Ny prognose fra KS vil først foreligge etter statsbudsjettet i oktober. Dette budsjettjusteres altså ikke, men det er usikkerhet knyttet til dette. Forsikring Det er en svak netto økning i utgifter til forsikring på kr 23. Det er imidlertid behov for å omfordele budsjettet mellom funksjoner. Det foreslås å delegere til rådmannen slik omfordeling mellom funksjoner. Reservert tilleggsbevilgning Er per 2 tertial på kr Den benyttes delvis i forbindelse med budsjettjusteringer investering (se under). Det resterende foreslås benyttet som delfinansiering av øvrige behov for budsjettjusteringer. Avskrivninger Avskrivninger er rekalkulert og øker i forhold til opprinnelig budsjett. Dette har sammenheng med økt eiendomsmasse knyttet til investeringer i Dette innebærer ingen belastning på kommunens bunnlinje, da avskrivninger tilbakeføres på funksjon 860. Det er imidlertid behov for omfordelinger mellom funksjoner knyttet til avkskrivninger. Det foreslås å delegere til rådmannen slik omfordeling mellom funksjoner. Finans Det er oppdaget en feil i opprinnelig budsjett knyttet til budsjettering av renter. Det er budsjettert for lave renteutgifter og for høye renteinntekter. Dette utgjør til sammen kr 3,2 mill. Av disse foreslås kr 2 mill budsjettjustert, mens det ikke er funnet rom for å budsjettjustere de siste kr 1,2 mill. Minimumsavdrag er rekalkulert og dette øker med kr 450 i forhold til opprinnelig budsjett. Side 35

36 Refundert krav MVA Det ble i 2011 avsatt for mye penger i forbindelse med et MVA-krav. Differansen inntektsføres. Pensjon Vi har mottatt nye oppstillinger fra KLP og SPK knyttet til pensjon. KLP viser at pensjonsutgiften i 2012 vil bli kr 2,5 mill lavere enn budsjettert, mens utgiften til SPK vil bli kr 0,4 mill høyere enn budsjettert. Det foreslås å delegere til rådmannen budsjettjustering mellom funksjoner knyttet til dette. Familie og oppvekst Det er merforbruk knyttet til barnevernstiltak utenfor hjemmet på kr 1,5 mill. Dette foreslås delvis dekket opp ved et mindreforbruk knyttet til utsatt kjøp av institusjonsplass innen rus. LUPRO Husleie og drift av brakkene ved LUPRO ble behandlet i K-sak 7/11. Husleien har vært uteglemt i opprinnelig budsjett 2012, og driften (renhold og strøm) har vært dobbeltbudsjettert. Disse justeres mot bruk av disposisjonsfond. Budsjettjusteringer investering Prosjekt 123 Kunstgress Frøystad. Prosjektet er ferdig. Man ser nå at det vil være nødvendig med et gjerde rundt gressbanen. Det har hendt at folk har kjørt bil ut på banen, og det har ført til noen ødeleggelser. Ved å sette opp et gjerde rundt, hindrer man bilister å kjøre inn. Det foreslås derfor at restmidler på prosjektet, kr , benyttes til gjerde rundt gressbanen. Nytt Prosjekt 131 Ny kommunal vei Harestua Etablering av ny kommunal vei inkl. VA og gangvei. Gatebelysning og kulvert. Hoveddelen, kr , av investeringen er lagt til Kr skal dekke prosjekteringskostnader påløpt i Nytt Prosjekt 132 Sagtomta utbyggingsavtale Etablering av ny kommunal VA ledning i Fylkesvei. Nytt prosjekt 233 Omsorgs- og barneboliger, Skoleveien Harestua Prosjektet ble i vår overført fra LUBO grunnet tilskuddsordning ved bygging av omsorgs- og barneboliger. Total kostnad på prosjektet er beregnet til kr , hvorav kr er forventet å påløpe i Resten i Prosjekt 207 Etterbruk Frøystad. I K-sak 58/12 vedtok man at utbedringer og tilpasninger skulle iverksettes. Rammen på prosjektet ble satt til kr som tilsvarer tidligere vedtatte på tre prosjekter. Vi ønsker nå å overføre rammen fra prosjekt 101 og 905 til prosjekt 207, for lettere å holde oversikt. Se egen tabell for budsjettkorrigering. Prosjekt 228 EK tilskudd KLP KLP innkaller årlig egenkapitaltilskudd. Det er innkalt et noe høyere beløp enn budsjettert for Dette foreslås finansiert med overføring av reservert tilleggsbevilgning fra drift. Side 36

37 VURDERING/DRØFTING: Budsjettjusteringer drift og investering Budsjettjusteringssaken legges frem for formannskapet i balanse. KONKLUSJON: Budsjettkorrigeringer drift per 2 tertial 2012 Art Ansv Tjen Tekst Utgift Inntekt Økn Red Red Økn div 1120 div Forsikring Tømme reservert tilleggsbevilgning div Avskrivninger Avskrivninger div Netto endring i renter inn/ut Minimumsavdrag Refundert krav MVA div Pensjon - mindreutgift KLP div Pensjon - merutgift SPK Merforbruk barneverntiltak utenfor hjemmet, Mindreforbruk kjøp av institusjonsplass rus, da dette er utsatt Husleie LUPRO - Brakkene som ved en feil ikke lå i oppr. Bud Bruk av disp. fond husleie LUPRO Korr. Strøm ved brakkene LUPRO Korr. Renhold ved brakkene LUPRO Tilbakeføring bruk av disp.fond ved brakkene LUPRO Sum Netto 0 Side 37

38 Budsjettkorrigeringer investering per 2 tertial 2012 Utgift Inntekt Art Ansv. Tjen. Pro. Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Ny kommunal vei Harestua. Del av kostn..i Infrastr.som legges i ny adkomstv. Harestua stoppested Lånefinansiere pro 131 og 132 (Lånopptak i 2013) Økning i årets EK tilskudd KLP Økning i årets EK tilskudd KLP Økning i årets EK tilskudd KLP Økning i årets EK tilskudd KLP Boliger i Skolevegen Harestua, omsorgsboliger 60% X 233 Boliger i Skolevegen Harestua, barneboliger 40% Boliger i Skolevegen Harestua (Lånopptak i 2013) Boliger i Skolevegen Harestua Boliger i Skolevegen Harestua, omsorgsboliger 60% X 233 Boliger i Skolevegen Harestua, barneboliger 40% Boliger i Skolevegen Harestua Sum Netto 0 Art Ansv Tjen Pro Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning Overført fra pro 905 rest pr Overført fra pro 101 rest pr Overf.rest fra 101 og Momskomp Momskomp Momskomp Sum Netto 0 DOKUMENT I SAKEN: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Kontrollutvalget Mona Sørlie Kjersti Vatshelle Myhre Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 38

39 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 09/ Ark.: 200 &00 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 83/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Kirsti Nesbakken, Controller, leder økonomi VALUTATERMINKONTRAKTER KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Økonomireglement inklusive finansreglement utvides med følgende punkter: 1. Nytt punkt 10.7 Valuta og valutaterminkontrakter a. Kommunen kan kjøpe valuta i den hensikt å sikre kursen for betaling av en vare eller tjeneste hvor prisen er avtalt i utenlandsk valuta b. Kommunen kan kjøpe og selge valuta på termin i forbindelse med anskaffelse av kraft c. I tilknytning til sin deltagelse i felles innkjøp av kraft gjennom Ringsaker kommune, kan Lunner kommune delta i kjøp og salg av valuta som beskrevet under punkt a. og b. d. Det er ikke anledning til å inngå valutaterminkontrakter til andre formål. 2. Eksisterende punkt 10.7 Rapporteringsrutiner og 10.8 Fullmakter i finansforvaltningen endrer nummer til 10.8 og 10.9 Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: Økonomireglement inklusive finansreglement utvides med følgende punkter: 1. Nytt punkt 10.7 Valuta og valutaterminkontrakter a. Kommunen kan kjøpe valuta i den hensikt å sikre kursen for betaling av en vare eller tjeneste hvor prisen er avtalt i utenlandsk valuta b. Kommunen kan kjøpe og selge valuta på termin i forbindelse med anskaffelse av kraft c. I tilknytning til sin deltagelse i felles innkjøp av kraft gjennom Ringsaker kommune, kan Lunner kommune delta i kjøp og salg av valuta som beskrevet under punkt a. og b. d. Det er ikke anledning til å inngå valutaterminkontrakter til andre formål. 2. Eksisterende punkt 10.7 Rapporteringsrutiner og 10.8 Fullmakter i finansforvaltningen endrer nummer til 10.8 og 10.9 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

40 Saksutredning: Kommunene i Felles innkjøpsordning for Hadeland og GLT-kommunene har inngått et samarbeid med Ringsaker kommune om kjøp av kraft. Denne ordningen er en porteføljeforvaltning som gjøres av megler, per i dag Bergen Energi, men via Ringsaker sin konto hos Nordpool. Bakgrunnen for å inngå avtalen var som beskrevet under i notat fra desember 2009: Lunner kommune har i dag avtale om megling av kraft med Bergen Energi. Vi betaler en provisjon for tjenesten. Vi baserer oss på råd fra Bergen Energi i forhold til om vi skal kjøpe spot og/eller fastpriskontrakt. Kontrakten inngås direkte med strømleverandør for angitt periode. Vi har nå fått en henvendelse fra felles innkjøpsordning på Hadeland om å delta i en større sammenslutning vedrørende strømkjøp. De deltagende kommunene er Ringsaker (som har egen konto hos Nordpool), GLT-kommunene og Hadelandskommunene. Denne ordningen er en porteføljeforvaltning som gjøres av megler, per i dag Bergen Energi, men via Ringsaker sin konto hos Nordpool. Dette skal iht. lov om offentlige anskaffelser legges ut på anbud. Forskjellen fra dagens ordning er i hovedsak et tettere samarbeid med en mer løpende oppfølging. Aktuelle punkter i denne sammenheng: Større fleksibilitet som gir lavere pris fordi det kan trades med kontraktene Da kommunene ønsker forutsigbarhet kjører man med lav risiko Strategimøter 3-5 ganger i året - kunnskapsoverføring Gunstigere porteføljedrift Fakturaforvaltning Klimaregnskap Tilbud om orientering f eks til politikere Vi binder oss i så fall for en periode på 2 år (opsjon +1+1) Økonomiske konsekvenser utover de direkte knyttet til pris på kraft og forvaltning er som følger: Vi forskuddsbetaler en arbeidskapital på kr 1,8 mill. Dette dekker fortløpende den fysiske leveransen av strøm, avgifter og gebyrer. Avregning etter hver periode (mnd). Finansiell sikkerhet for fremtidig handel må stilles med kr 2,2 mill for å få inngå kontrakter. Dette blir et slags rentebærende depositum som tilbakebetales dersom vi går ut av ordningen. På Nordpool handles all kraft i Euro. Dette innebærer at det er en valutarisiko knyttet til kjøp av kraft. Ringsaker kommune har nå tatt initiativ til å åpne for sikring av denne Side 40

41 valutuarisikoen. Det er et ønske om å presisere adgangen til å foreta slik valutasikring i vårt Økonomireglement/Finansreglement, og det foreslås derfor følgende endringer: Økonomireglement inklusive finansreglement utvides med følgende punkter: 3. Nytt punkt 10.7 Valuta og valutaterminkontrakter a. Kommunen kan kjøpe valuta i den hensikt å sikre kursen for betaling av en vare eller tjeneste hvor prisen er avtalt i utenlandsk valuta b. Kommunen kan kjøpe og selge valuta på termin i forbindelse med anskaffelse av kraft c. I tilknytning til sin deltagelse i felles innkjøp av kraft gjennom Ringsaker kommune, kan Lunner kommune delta i kjøp og salg av valuta som beskrevet under punkt a. og b. d. Det er ikke anledning til å inngå valutaterminkontrakter til andre formål. 4. Eksisterende punkt 10.7 Rapporteringsrutiner og 10.8 Fullmakter i finansforvaltningen endrer nummer til 10.8 og 10.9 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 41

42 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/ Ark.: PLAN 07/1517 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 84/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet /07 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADSBEHANDLING, REGULERINGSPLAN FOR HOLTÅSEN PLAN-ID 07/1517 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Saken utsettes for at administrasjonen skal få mulighet til å vurdere nye opplysninger som er fremkommet. Behandling og avstemming: Ordfører Harald Tyrdal, AP fremmet et utsettelsesforslag. «Saken utsettes for at administrasjonen skal få mulighet til å vurdere nye opplysninger som er fremkommet.» Ordførers utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut på nytt offentlig ettersyn. Før planen kan tas opp til ny realitetsbehandling må følgende supplerende dokumentasjon foreligge: Konsekvensutredning og løsning for strømtilførsel til hytteområdet. Dokumentasjon som viser hvordan styring av beitedyr skal håndteres slik at dagens situasjon (med gjerder, ferist og grind for skogsmaskiner) opprettholdes/ivaretas. Vegrett til Markabilvegen for adkomst til hyttefeltet. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse må rettes opp tilsvarende. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

43 Sammendrag: Forslag til detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde (Skarpsno) nordvest i Lunner kommune har ligget ute til offentlig ettersyn, og innspill skal nå behandles. Det er kommet inn 4 innspill. De viktigst merknader gjelder strømforsyning og rett til adkomst. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Planforslaget omfatter 10 hyttetomter, vegsystemer, et eksisterende hyttetun, grønnstruktur og løsninger for vann- og kloakk. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forslaget ble diskutert i regionalt planforum Varsel om oppstart sendt parter Varsel om oppstart annonsert i Hadeland Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Formannskapets møte 7. juni Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august MERKNADSBEHANDLING Det er innkommet 4 merknader. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentarer til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Hadeland EnergiNett AS mottatt Opplyser at det ikke er kapasitet til flere tilkoplinger på eksisterende lavspent-framføring, og at det for dette regulerte feltet må bygges høyspent og en ny nettstasjon med de kostnader som dette innebærer for utbyggers regning. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. Bygging av høyspent-nett og ny nettstasjon får konsekvenser for mange interesser både i området hvor framføring vil skje og på/nær arealet som skal benyttes til nettstasjon. Dette krever følgelig en konsekvensutredning. Resultatet av denne vil avgjøre hvordan videre planprosess skal legges opp. Dersom planområdet må utvides, kreves nytt oppstartsvarsel og ny høring. Dersom nettstasjonen kommer innenfor planområdet, kreves tilpassing av planendokumentene til dette og også her, nytt offentlig ettersyn. 2.2 Fra Halvor Desserud mottatt Manglende vegløsning: Veganlegget Svea-Volla-Olimb eller Markabilvegen er et andelslag for skogbrukere i området der kun en av grunneierne til hyttefeltet har andeler. Ber om at planprosessen utsettes inntil godkjent avtale om rett til veg foreligger. Manglende konsekvensutredning for bruk av omkringliggende områder: Sti- og løypenettet i området er orientert slik at hyttefolket i all hovesak vil benytte seg av andre skogeiendommer enn tiltakshavernes skog uten at det foreligger verken avtaler om slik bruk eller at konsekvenser av dette er utredet. Side 43

44 Det ville vært naturlig å utsette planprosessen inntil slik utredning foreligger. Administrasjonens kommentar: Avtale om bruk av adkomstveg inn til hyttefeltet er avgjørende for om planen kan realiseres, og må avklares før planen kan vedtas. Anser ikke at belastningen på omkringliggende skogareal blir større enn hva som ligger i allemannsretten. Tas til etterretning 2.3 Fra Arvid Skjennum mottatt Er ikke kontaktet av utbyggere/planlegger angående denne saken. Har tinglyste rettigheter i planområdet som ikke kan forandres uten hans tillatelse. Strømforsyning er ikke utredet. Konsekvensen er sannsynligvis nytt anlegg som vil gå delvis over hans grunn. Ferist med tilhørende grind for skogsdrift slik det i dag er anlagt mellom hytteeiendommen og markabilvegen, må anlegges for å holde beitedyr på rett side i forhold til hytteeiendom og innmark. Er Holtåsens største grunneier så det meste av bilveger, turveger, strøm, sti-/løypenett vil bli belastet han. Mener reguleringsplan må utsettes evt. forandres. Administrasjonens kommentar: Har mottatt sakspapirer som part, men mener han skulle vært kontaktet muntlig. Dette gjelder en rett til bruk av traktorveg som går gjennom planområdet. Traseen er lagt om innenfor planområdet slik at den ikke er funksjonell til de formål den skal brukes til (for eksempel kjøring av helstammer). Dette må rettes opp slik at vegen opprettholdes slik den er i dag. Vedr. strømforsyning, se under Hadeland EnergiNett AS over. Tiltakshaver må besørge gjerding med ferist og tilhørende grind slik at dagens situasjon opprettholdes. Tas til orientering Tas til etterretning 2.4 Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt Området ligger inne som byggeområde for inntil 10 hyttetomter i kommuneplanen. Opprinnelig område ble vedtatt endret av Lunner kommune i møtet , sak 62/07. Har ikke merknader til planforslaget. Administrasjonens kommentar: Ingen. 3.KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven avviser Lunner kommune detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde slik den er framlagt. Før planen kan tas opp til ny realitetsbehandling må følgende supplerende dokumentasjon foreligge: Konsekvensutredning og løsning for strømtilførsel til hytteområdet. Side 44

45 Dokumentasjon som viser hvordan styring av beitedyr skal håndteres slik at dagens situasjon (med gjerder, ferist og grind for skogsmaskiner) opprettholdes/ivaretas. Vegrett til Markabilvegen for adkomst til hyttefeltet. Plankart, planbestemmelser og beskrivelse må rettes opp tilsvarende. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-0. jfr. forvaltningsloven kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Merknader. Øvrige dokument: Innsigelse på plassering - Hyttefelt Holtåsen F11 Reguleringsplan for Holtåsen, F11 ( ) Reguleringsarbeid i Holtåsen hytteområde, Lunner - Naboer Svar - Reguleringsarbeid i Holtåsen hytteområde, Lunner - Naboer Signert avtale - Reguleringsplan for Holtåsen Skisse over planområdet Oversendelse ifm Regionalt Planforum 13. april - Reguleringsplan for Holtåsen, F11 ( ) Krav om planprogram og konsekvensutredning - Reguleringsplan for Holtåsen Referat fra planforummøte Vurdering av planområdet - Holtåsen hytteområde i Lunner Vurdering Holtåsen hytteområde, Lunner Vurdering Holtåsen hytteområde i Lunner - Forslag til byggeområde Referat fra forhåndskonferanse vedr. oppstart av reguleringsarbeid Holtåsen Melding om oppstart av reguleringsarbeid Holtåsen Reguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Varsel om planstart 112/2-112/4 Referat fra forhåndskonferanse vedr. oppstart av reguleringsarbeid Holtåsen Reguleringsplan Holtåsen hytteområde - Varsel om oppstart Kopi av brev til Grinaker Utvikling AS Melding om oppstart av reguleringsplanarbeidet for eiendommen 112/2 og 112/4 i Holtåsen hytteområdet Kopi av brev til Grinaker Utvikling AS Reguleringsplan for Holtåsen, Lunner kommune - uttalelse etter arkeologisk befaring Kopi av brev til Grinaker Utvikling AS Nina Minirapport Oversendelse av ortofoto over planområdet Forslag til detaljereguleringsplan for Holtåsen hytteområde Oppfølging og avkalring av Holtåsen hytteområde Plan-ID 07/1517 Oversender 10 stk fotoserier over området Vedr. detaljreguleringsplan for Holtåsen - Merknad fra NVE Plan-ID 07/1517 Forslag til detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Vedlegg 9 og 10 Detaljreguleringsplan for Holtåsen hytteområde - Vedlegg 8 Oversender annonse og varsel om oppstart - Vedlegg 1 og 2 Side 45

46 Oversender forhåndkonferanse og ROS analyse - Vedlegg 3 og 7 Offentlig ettersyn reguleringsplan for Holtåsen i Lunner kommune Offentlig ettersyn reguleringsplan for Holtåsen i Lunner kommune Plan-ID 07/1517 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rune Holth,, 2730 LUNNER Karl Emil Grina, Dæhlinvegen 12, 2730 LUNNER Arvid Skjennum, Dæhlinvegen 95, 2730 LUNNER Iver Ulven, Ulvengutua 31, 2720 GRINDVOLL Leif Håkon Strøm, Torleif Haugsvei 11, 0791 OSLO Kari Myrvoll, Bruåsveien 8B, 1488 HAKADAL Anne Karin Elnæs,, 3520 JEVNAKER Dag Hofoss, Adolph Tidemands gate 12 F, 2000 LILLESTRØM Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 46

47 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 08/ Ark.: PLAN 08/1288 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 85/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR BISLINGEN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven og KOMMUNESTYRETS VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Før kommunen kan behandle forslag til reguleringsplan for nytt offentlig ettersyn, må følgende opprettinger være gjort: Planbeskrivelsen: Planprogrammet må oppfylles vedr. landskapsbildet for alt byggeri og for alternativt hotellbygg med lavere byggehøyde. Leilighetsbyggene tas ut av planen og skal erstattes av to stk eneboliger med inntil to hybelleiligheter for ansatte innen N1. Plankartet: Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn. Planbestemmelsene: Reguleringsformål hotell (kode 1320) Illustrasjon som viser fasade og uttrykk tas inn i 2 samtidig som det presiseres at dette skal gjelde for hotell. Arealregnskap i forhold til bebygd areal vises for N1 Arealregnskap og antall parkeringsplasser innenfor N1 (inkludert boligbyggene) og f_p1 vises. Rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotell skal bygges parallelt med boligene. Det utarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer at boligene harmonerer med hotellet. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

48 Dersom andre løsninger for vann- og avløp enn offentlig tilknytning blir valgt, kreves konsekvensutredning av vannmiljø/naturmiljø og evt. andre forhold som blir berørt av anleggets plassering. Det avholdes et folkemøte i første halvdel av høringsperioden. Behandling og avstemming: Ordfører Harald Tyrdal, AP fremmet habilitetsspørsmål vedrørende repr. Trygve Brandruds, styremedlem i Lunner Almenning, og repr. Bjørn Niklas Vik Sjøstrøms, bestyrer Lunner Almenning habilitet. Begge fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. I hht 6 i Forvaltningsloven ble begge enstemmig vedtatt inhabile i behandling av saken. Begge fratrådte møtet under behandling av saken. For repr. Trygve Brandrud tiltrådte varamedlem Hege Heiberg for behandling av saken. Repr. Bjørn Niklas Vik Sjøstrøm hadde ikke vara. Repr. Sigrid Helene Hammer, H fremmet følgende endringsforslag: Følgende strykes i første kulepunkt under Planbeskrivelsen: og for alternativt hotellbygg med lavere byggehøyde. Sigrid Helene Hammers endringsforslag falt med 7 stemmer mot 13 stemmer. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer mot 2 stemmer. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Før kommunen kan behandle forslag til reguleringsplan for nytt offentlig ettersyn, må følgende opprettinger være gjort: Planbeskrivelsen: Planprogrammet må oppfylles vedr. landskapsbildet for alt byggeri og for alternativt hotellbygg med lavere byggehøyde. Leilighetsbyggene tas ut av planen og skal erstattes av to stk eneboliger med inntil to hybelleiligheter for ansatte innen N1. Plankartet: Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn. Planbestemmelsene: Reguleringsformål hotell (kode 1320) Illustrasjon som viser fasade og uttrykk tas inn i 2 samtidig som det presiseres at dette skal gjelde for hotell. Arealregnskap i forhold til bebygd areal vises for N1 Arealregnskap og antall parkeringsplasser innenfor N1 (inkludert boligbyggene) og f_p1 vises. Rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotell skal bygges parallelt med boligene. Det utarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer at boligene harmonerer med hotellet. Side 48

49 Dersom andre løsninger for vann- og avløp enn offentlig tilknytning blir valgt, kreves konsekvensutredning av vannmiljø/naturmiljø og evt. andre forhold som blir berørt av anleggets plassering. Det avholdes et folkemøte i første halvdel av høringsperioden. Sammendrag: Side 49

50 Forslag til detaljreguleringsplan for Bislingen Naturhotell har vært ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader skal behandles. Det er kommet inn 11 merknader til planforslaget. I tillegg kommer fylkesutvalgets uttalelse inn i ettertid. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planforslaget ut fra mangelfull konsekvensutredning og vesentlig feil og mangler i plankart og bestemmelser. Saksutredning: 1.FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Bislingen Eiendom AS ønsker å bygge hotell på Bislingen, på tomta til fjellstua. Forslag til reguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn. Innkomne merknader skal nå behandles og det skal vurderes om planen skal vedtas, jfr. kap. 12 i plan- og byningsloven. Kartutsnittet til høyre viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bislingen og områdene rundt. Mylla ses i nordkanten av utsnittet. Planområdet ligger som byggeområde for henholdsvis idrett og erverv i gjeldende kommuneplan. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble avholdt i oktober Planoppstart ble varslet i mars Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet (K-sak 60/12). Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august. Tiltakshaver avholdt åpent møte om planforslaget 27. juli i Lunner Rådhus. Under vises utsnitt av fasaden som skal sikre enhetlig form og uttrykk for alt byggeri gjennom planbestemmelsene. 2. INNKOMNE MERKNADER MED ADMINISTRASJONENS VURDERING Side 50

51 Det er kommet inn 11 merknader. I tillegg vil fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune ettersende sin merknad. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentar til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Marianne Zimmer mottatt 3. august 2012: Mener det burde vært sendt ut invitasjon om folkemøtet til de som har eiendom i omegnen rundt Bislingen. Hvordan skulle man ellers få vite om møtet? Kan ikke regnes med at man går daglig inn på kommunens sider. Administrasjonens kommentar: Informasjon om møtet ble annonsert i avisa Hadeland 11. juli og på kommunens hjemmeside f.o.m. 7. juli. Møtet ble avholdt 27. juli. Informasjon kan alltid gjøres bedre. Fra Marianne Zimmer mottatt 6. august 2012: Beklager at folkemøtet er satt til 27. juli, en typisk feriedag hvor folk er fraværende. Protesterer kraftig mot de planene som foreligger Å kalle et høyhus en bauta er fullstendig misforstått ordbruk. Slutter seg til Fylkesmannens merknader til prosjektet. Administrasjonens kommentar: Tidspunktet var uheldig for mange, men burde også være positivt for deltakelse fra de som har hytter i området og som bruker fritiden på Mylla. Med annonsering i forkant burde det være mulig for de spesielt interesserte å få ryddet plass til møtet eller sendt en representant. Tiltakshaver sa i møtet at de gjerne stilte opp på et nytt møte hvis de ble bedt om det. Kommunen har ikke registrert noe ønske om tilleggsmøte i etterkant av møtet den 27. juli. Se kap.3 vedr. de tre siste prikkpunktene. Fra Marianne Zimmer mottatt 7. august 2012: Etterlyser referat fra folkemøtet 27. juli. Har forstått fra andre som var tilstede at det ikke framkom nye opplysninger om gjennomføringen og detaljer i prosjektet og heller ikke hvordan tiltakshaver og Lunner kommune skal imøtekomme Fylkesmannens bemerkninger mot forslaget. Har tidligere uttalt sterk skepsis til hotellets utforming som høyhus og lystårn. En slik arkitektur er lite tilpasset omgivelsene og vil lyse opp store skogsområder, også langt innover i det fredete Nordmarka. Administrasjonens kommentar: Dette var tiltakshavers møte, og det er ikke skrevet referat. Når Zimmer viser til Fylkesmannens bemerkninger, relaterer dette seg til bemerkninger fra tidligere i planfasen (planprogram/planoppstart). Planforslaget som har ligget ute til høring viser hvordan tiltakshaver har svart på Fylkesmannens bemerkninger fra innledende planfase. Se kap Fra Oslo og Omland Friluftsråd og Naturvernforbundet i Oppland mottatt : Betviler at tiltaket vil være et gode for friluftslivet. Side 51

52 Bygget vil framstå som et dominerende fremmedelement i landskapet. Tiltakshaver har ikke tatt hensyn til føringer om redusert byggehøyde. Mener utredningsplikten ifht alternativ med lavere byggehøyde ikke er oppfylt, og mener planen må suppleres eller avvises. Mener tiltaket er i konflikt med markalovens formål og med nasjonale mål om å sikre landskapskvalitetene i Marka og i omlandet for øvrig. Positiv til at det er regulert inn parkering for almennheten og at vegen åpnes igjen. Dersom kafe/restaurant og badeanlegg skal være åpen for almennheten, må dette nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Nordmarka Beitelag mottatt : Etterlyser konsekvensutredning vedr. økt biltrafikk og økt turgåing for beitedyr som vurderer: Økt trafikk ved sankebingen ved Sliperiet Driving av dyr langs veger Økt andel urbane bilførere Stengning av veg på sankedager Ferdselsåre for storfe over Bislingen og på veier/stier mellom beiteområdene Inngjerding og kart med oversikt over trekkruter Søppel Redusert tilvekst Økonomisk kompensasjon Økt hundehold Ber om at reguleringsprosessen utsettes inntil slik utredning foreligger. Administrasjonens kommentar: Konsekvensutredningen vurderes som oppfylt for dette temaet sett i forhold til planprogrammet. Dersom disse innspill hadde foreligget tidligere, kunne det vært aktuelt å vurdere å utvide kravet til utredninger fastsatt i planprogrammet. 2.4 Fra Gustav Sverdrup-Thygeson mottatt : Hotellet må legges lavere i terrenget. Plassering av utebadet vil ødelegge turfolks adgang til Bislingtoppen. Muligheten for parkering for almennheten må ikke gjøres dårligere enn tidligere. Et biobrenselanlegg vil i perioder vinterstid medføre store skyer av vanndamp omkring toppen. Skal befolkningen i Lunner belastes kostnader til vann og kloakk til hotellet og til hyttene? Bør fartsgrensen i Vestbygdvegen settes ned fra 80 km/t til 60 km/t? Administrasjonens kommentar: Tas til orientering som et synspunkt Kan ikke se at plassering av Skogbadet hindrer adgangen til Skogsbadet Forslaget legger opp til god parkeringskapasitet for almennheten Tas til orientering Side 52

53 I kommunedelplan for Teknisk heter det at de kommunale avgiftene ikke skal økes for å finansiere infrastruktur til hytteområder. Slike prosjekter må være selvfinansierende. Prosjektering av vann- og avløp til Bislingen er tenkt utført på en slik måte at hytter i Myllaområdet kan koples på ledningsnettet. Tilsvarende regler gjelder ikke for næringsetableringer. For øvrig er vann- og avløp et selvkostområde hvor brukerne betaler for eget forbruk, noe også Bislingen Eiendom AS må gjøre. Konsekvensutredningen viser ikke at det er behov for et slikt tiltak, men tiltaket/ønskes videreformidles Eiendom & Infrastruktur. 2.5 Fra Thomas Klevmark mottatt : Positiv til bygget isolert sett, men bekymret for konsekvensene for landskapet som helhet. Bekymret for lysforurensing Mener sysselsettingsbehovet er overdrevet og etterlyser grunnlag for tallet. Administrasjonens kommentar: For de to første prikkpunktene, henvises til kap.3. Vedr. sysselsettingsbehov må det forventes at bransjen selv kjenner til behovet i forhold til den planlagte driften. 2.6 Fra Hadeland Turlag mottatt : Positiv til at det skjer noe på Bislingen Sikring av tilgjengelighet til området og sikring av at hotellet har et tilbud i tråd med en tradisjonell markahytte for dagsturister, som beskrevet i planbeskrivelsen, er turlagets viktigste anliggende i saken. Administrasjonens kommentar: OK OK 2.7 Fra Jevnaker Almenning mottatt : Har kommentarer til følgende punkt i planbeskrivelsen: 1.2: Bør være presis på eierforhold og ikke skrive at forslagsstiller har «ervervet» tomta. 1.7: Bør utrede forhold rundt vegen mer nøyaktig bl.a. at Jevnaker Almenning benytter denne til tømmertransport etter muntlig avtale fra grunneier Lunner Almenning. 2.3: Tidspunkt for åpent møte var meget dårlig valgt. I tillegg framkom ved møtestart at målgruppen var barn og unge, og ingen barn/unge var møtt fram. Møtet bar ikke preg av at forslagsstillerne hadde sett for seg at det kom voksne på møtet : Positiv til bruk av tre og til miljøprofilen i prosjektet : Boligplanene er lite utdypet. I hvilken grad tillates boligbygging i forbindelse med hotelldrift når tidligere offentlige innspill har gitt klare signal på at fritidsbebyggelse ikke skal tillates. Side 53

54 5.8.4: Uenig i at det ikke blir behov for tilrettelegging for friluftslivet i form av nye løyper/stier m.m. Hvordan er økt forsøpling tenkt håndtert? Kommunen bør stille krav om organisert avfallshåndtering også i friluftsområdene rundt hotellet : Det er ikke sagt noe om det er aktuelt å gjerde inn alpinanlegget, noe som vil hindre skade på teknisk utstyr fra dyr og motsatt. Gjerding vil beslaglegge beitemark og hindre fri ferdsel. Konsekvensutredningen konkluderer med at verdien på skog er liten i området, noe som er for enkelt beskrevet da skogbruk er en langsiktig næring. Dersom vegen skal ha nytte for skogsdrift, må den rustes opp. Forslagsstiller ser for ensidig på konsekvensene av jakt og fiske, og savner vurdering av konsekvenser for grunneier av økt ferdsel i elgjakta, da dette kan føre til redusert verdi av arealene rundt hotellet som jaktområder noe som igjen reduserer grunneiers inntjening. Beitebruken tatt i betraktning, mener almenningen det blir feil når det står at konsekvensen for naturverdier blir ubetydelig. Administrasjonens kommentar: 1.2: Tas til etterretning. 1.7: Dette er et privat forhold 2.3: Tas til orientering 3.3.3: OK 3.3.4: Se kap :: Se kap : De bebygde deler av eiendommen skal gjerdes inn for å holde beitedyr ute. Alpinanlegget har eksistert i området i mange 10-år sammen med beitedyr uten at kommunen kjenner til at det har vært konflikt med beitedyr. Tas til orientering Tas til orientering Se kap.3. Se kap Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt : Mener det er gjort vesentlige endringer i planlagt utbyggingsprosjekt i fht det som var angitt i planprogrammet, spesielt tre leilighetsbygg på 5 etasjer med totalt 48 leiligheter. Konsekvensene av leilighetsbyggene er ikke utredet. Nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse er svært mangelfullt utredet Planprogrammets krav om å utrede landskapsmessig virkning av et hotell med lavere byggehøyde er ikke oppfylt. Konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelse er mangelfullt vurdert og synliggjort. Plankart oppfyller ikke formelle krav og er ikke utformet ihht nasjonale standarder. Reguleringsbestemmelsene er svært mangelfulle Uklart hvorvidt nasjonale hensyn og interesser er tilstrekkelig ivaretatt. Fremmer innsigelse til planforslaget ut fra mangelfull konsekvensutredning og vesentlige feil og mangler i plankart og bestemmelser. Side 54

55 Avventer videre tilleggsutredninger og bearbeiding før de tar stilling til de konkrete utbyggingstiltakene. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) datert : Planen er totalt uakseptabel ut fra et frilufts- og markaperspektiv. Bislingen ligger reelt sett i Marka og et konferansehotell hører ikke hjemme her. Inngrepet vil bli synlig fra store deler av Marka og må ansees som et fremmedelement. Dokumentasjonen av fjernvirkning er villedende med bruk av vidvinkel, utvalgte ståsteder og bagatellisering av flomlyset i alpinanlegget. I marka skal friluftsliv og naturopplevelse og idrett ha forrang foran annen virksomhet. Et kommersielt tiltak som dette har ikke noe i Marka å gjøre. Uenig med forslagsstiller om at tiltaket ikke vil svekke, men styrke markalovens formål. Utbygger vil oppnå en markedsmessig fordel basert på beliggenhet og utsikt på bekostning av almennheten og markas egenart. Konsekvensutredningen er i liten grad egnet til å påvise de reelle konsekvensene for Marka og Markabrukerne. Skillet mellom det klassiske og det tilrettelagte friluftslivet er kunstig og ikke i tråd med Markakulturen. Har ikke hørt at noen av de brukerne av Marka som Markaorganisasjonene representerer, har hevdet at hotellet vil være en berikelse, men tvert imot negativt. Som beskrevet i konsekvensutredningen har NOA registrert toppområdet av Bislingen som «eventyrskog» med sitt lite berørte fjellskogpreg. Planene er sterkt negative for friluftslivet. Bislingenområdet ned til Vestbygdvegen bør inngå i Marka. Evt. hotellplaner bør henvises til bunnen av slalombakken. Ber tiltakshaver om å trekke planene og Lunner kommune om å avvise planene. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Oppland Fylkeskommune, Fylkesrådmannen mottatt : I uttalelsen ved oppstart tok FK forbehold om innsigelse til bygningshøyden. Planmaterialet er mangelfullt og det er store avvik fra vedtatt planprogram. Spesielt gjelder dette 3 leilighetsbygg på 5 etasjer med totalt 48 leiligheter som ikke er nevnt ved oppstart eller i planprogrammet. Konsekvensutredning mangler for leilighetsbyggene og de er i liten grad illustrert sammen med resten av bygningsmassen jf. pbl 4-2. Mener planmaterialet mangler betraktninger rundt realistisk utbygging av området. Nær- og fjernvirkning av tiltaket er mangelfullt illustrert. Plankart med bestemmelser er mangelfullt og det er ikke samsvar mellom plankart og tegnforklaring. Savner vurdering av behov ifht avstand til Gardermoen og ifht hotell på Grua (Hadelandsparken). Side 55

56 Lav medvirkning registreres. Samlet oversikt over arealbeslag innenfor område N1 etterlyses. Stiller spørsmål ved om omfanget av boliger for ansatte er realistisk i forhold til behov. Krav til UU mangler i bestemmelsene. Savner bestemmelser som sikrer god tilgjengelighet til utearealer og sammenhengende gangareal som kan brukes av alle. Det går ikke fram av plankartet hva som er bygg 1,2 og 3. Savner mer omfattende bestemmelser som juridisk sikrer gjennomføringen av et såpass ambisiøst miljøprosjekt og som sikrer materialbruk, farger osv.. Rekkefølgebestemmelse bør sikre at hotellet bygges før leilighetsbyggene. Anbefaler at bestemmelsene drøftes i regionalt planforum. Savner illustrasjoner som viser hele området utbygd som planlagt med all bebyggelse. Savner KU for alternativer med lavere byggehøyde. Foreslår innsigelse inntil konsekvensen av tiltakets virkninger på friluftslivsinteresser og landskap er tilstrekkelig utredet. Savner dialog med regionale myndigheter forut for offentlig ettersyn. Administrasjonens kommentar: Se kap Fra Lunner Almenning mottatt : Viser til kap.1.2 hvor det står at forslagsstiller har ervervet tomta, og presiserer at dette ikke er tilfellet, men at det foreligger en festekontrakt fra 1991 som utløper Fra nevnte tidspunkt skal tomta være ryddet for bygninger og annet. Dersom grunneier og fester ikke kommer fram til ny avtale vedr. feste eller salg, vil grunneier kreve festeforholdet avviklet med de økonomiske konsekvenser det får. Dagens arealbruk er bundet opp av grunnleiekontrakten hvor det kun er lov å oppføre hotell, motellbygg og tilhørende uthus, samlet grunnflate på inntil 1500m2. Det var en klar forutsetning at grunnleiekontrakten gjaldt næringsbygg noe som ble gjentatt da det ble inngått ny grunnleiekontrakt i november 1976 ifm at det ble bygget et hus for ansatte tilknyttet hotelldriften. Grunnleiekontrakten gir ikke rom for feste til fritidsboliger og bolighus. Planen er ambisiøs vedr. byggeri, og hensyntar ikke at dette er en festekontrakt med kun 18,5 år igjen av festetiden. Forslagsstiller kan ikke påregne å få erstattet bygningsmassen når festetiden er ute og eiendommen skal være ryddet for bygninger. I avsnittet som omhandler eiendomsforhold burde det vært lagt til grunn at festekontrakten utløper i 2031 uten rett til forlengelse. Videre står det skrevet at almen bruk av vegen betinger samtykke av den som disponerer vegen. Her er det ikke opplyst om at grunnleiekontrakten sikrer at Lunner Almenning har rett til å bruk vegen i den utstrekning almenningen ønsker uten ytterligere samtykke. Samme rett gjelder for bruksberettigede tomteleiere. Boliger for ansatte må være del av næringsvirksomheten og kun i det omfang som anses nødvendig for utøvelse av næringsvirksomhet i tråd med grunnleiekontrakten. Leiligheter kan aldri seksjoneres ut for salg til private og heller ikke benyttes for langtidsutleie. I kapittel 4 nevnes boligetablering under lov om bygdealmenninger. Almenningen understreker igjen at boligetablering ikke er tillatt i henhold til grunnleiekontrakten. Side 56

57 Når det gjelder vegen, ga almenningen fri grunn i sin tid i tilknytning til festekontrakten. Breddeutvidelse kan imidlertid ikke skje uten etter samtykke fra almenningen som grunneier. Konsekvensutredningen gir ingen grundig redegjørelse for konsekvensene for beitedyr på og rundt Bislingen. Er bekymret for at økt trafikk vil føre til skader på husdyra. Almenningen krever at dette utredes bedre. Gjør oppmerksom på at almenningen har tilbudt fester både forlengelse av festekontrakt og evt. kjøp av tomta uten resultat. Administrasjonens kommentar Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning Se kommentar under Nordmarka Beitelag kap.2.3. Tas til orientering 3. OM KONSEKVENSUTREDNINGEN SVARER PÅ PLANPROGRAMMET OG VURDERING AV ANDRE VESENTLIGE MERKNADER Nedenfor gis administrasjonens vurdering av om konsekvensutredningen gir de svar som planprogrammet krever. Sist i avsnittet besvares også andre vesentlige merknader. 3.1 Konsekvensutredning - planprogram Trafikk Planprogrammet er oppfylt Landskapsbildet Fjernvirkning av hotellet er tilfredsstillende oppfylt i henhold til planprogrammet da det er laget synlighetskart og fjernvirkning er vist fra bestemte toppområder i kommunen. Belysning av anlegget i fjern- og nærvirkning er imidlertid ikke tilfredsstillende oppfylt. Her er det viktig å ha som grunnlag at det er et eksisterende anlegg på Bislingen i dag som avgir lys. Spesielt nevnes eksisterende alpintbakke med lysanlegg på samme sted som det som vises i reguleringsplanforslaget. Illustrasjoner må derfor vise forskjeller mellom eksisterende og ny situasjon. Tilsvarende mangler en vurdering av konsekvenser for landskapsbildet i sin helhet for alternativer med lavere byggehøyde. Vurderingene må også ha i seg leilighetsbyggene. Planprogrammet er ikke oppfylt Friluftsliv KU for friluftsliv er tilfredsstillende vurdert i forhold til planprogrammet. Her er det skilt mellom det enkle friluftslivet og det mer tilrettelagte. Dette er et vanskelig tema med mange oppfatninger av hva som er positivt og negativt for ulike typer friluftslivsutøvelse. Det er også presisert at det blir kafe-tilbud for dagturister, 90 parkeringsplasser for almennheten samt at Side 57

58 alpinbakken blir tilgjengelig for alle. Røde-Kors blir også godt ivaretatt med romløsning i hotellet. Planprogrammet er oppfylt Naturmiljø KU for naturmiljø er tilfredsstillende vurdert i forhold til planprogrammet. Her er gjennomført en ny biologisk kartlegging i forbindelse med konsekvensutredningen. Tidspunktet for kartleggingen gir imidlertid undersøkelsen en klar svakhet. Rimelig god biologisk kartlegging fra tidligere, gjør at dette aksepteres av kommunen. Konsekvenser for fugl og vannmiljø er utelatt da dette ikke er relevant grunnet fjerning av vindturbin og planer om tilkobling til kommunalt ledningsnett for vann og kloakk. Dersom andre løsninger for VA, blir aktuelle, må KU vedr. vannmiljø selvsagt oppfylles før utslippstillatelse evt. kan gis. Planprogrammet er oppfylt Naturressurser Dette er et krevende tema hvor utfallet i forhold til konsekvenser er svært vanskelig å anslå før det er gått flere år med hotelldrift. Konsekvenser for beitedyr og grunneiers inntjeningsmulighet på tømmer, jakt og fiske er vurdert. Inngjerding av bebygd del for å holde beitedyr ute, er vedtatt tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Planprogrammet er oppfylt Lokale/regionale virkninger Planprogrammet er oppfylt Kulturminner Planprogrammet er oppfylt ROS-analyse Dette tema må sees sammen med utbyggingsavtalen mellom kommunen og Bislingen Eiendom AS. Planprogrammet er oppfylt 3.2 Plankart og -bestemmelser Plankartet Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater for å gjøre planinnholdet entydig. Dette gjelder bl.a. eksisterende bygninger og Folaputten. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister/innspill fra Fylkesmannen. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn Planbestemmelsene: 1 og 3: Reguleringsformål for bebygd areal N1 skal være hotell (kode 1320), og ikke fritids- og turistformål som det feilaktig står i bestemmelsene. Arealformål hotell vil regulere bruken av Side 58

59 alt byggeri og hindre mulighet for bruk av leilighetsbygg til utleie til fritidsformål/boligformål. 2.2 og 2.3: Teksten spisses slik at den blir entydig. Illustrasjonen tas inn i : Grad av utnytting styrer det totalt tillatte bebygde arealet innenfor N1. Nedenfor vises et arealregnskap for dette. Arealgrunnlag N1: m Arealbeslag (BYA) fra de enkelte delelementer innenfor N1: Hotell 945m 2 Leilighetsbygg I,II,III 320m 2 Parkering 1075m 2 RødeKors hytta 82m 2 Kiosk 50m 2 Skogsbad 311m 2 Totalt i m 2 : 2783 m %BYA = 19% Parkeringsarealer og -plasser: f_p1 (2 arealer) ligger med eget arealformål med et arealgrunnlag på 3283 m2. I henhold til TEK refereres følgende: «Der felles parkeringsanlegg er avsatt som eget reguleringsformål, vil disse arealene ikke inngå i beregningsgrunnlaget.» f_p1 : 108 plasser. Parkering innenfor N1: 86 plasser. Parkeringsanlegg under leilighetsbyggene: 48 plasser. Totalt 242 parkeringsplasser innenfor planområdet. Maksimal mønehøyde er ikke gitt da planen legger opp til flate tak, og gesimshøyde er satt som høydebegrensning jf. TEK Betegnelsen bygg 1,2 og 3 endres i bestemmelsene til: leilighetsbyggene vist nord på parkeringsplassen. Andre bemerkninger til planbestemmelsene: Bestemmelser som regulerer bruken av byggene Arealformålet regulerer bruken av byggene. Det gjelder både hotell, leilighetsbygg, røde-kors hytte og kiosk/serviceanlegg. Bestemmelser som sikrer miljøkvalitet Side 59

60 Planbeskrivelsen beskriver hvordan miljøaspektet ivaretas ifht passivhusstandard med minimalt med utslipp/forbruk av energi. Likeledes beskrives hovedkilden for oppvarming til å være bioenergi muligens kombinert med jordvarme. Planbeskrivelsen er bindende. Disse forhold vil bli ivaretatt i byggesaken. Bestemmelser om universell utforming Dette er et lovpålagt krav og vil bli fulgt opp i byggesaken jf. TEK10 kap.12 og bestemmelsene 2.1. UU er også omtalt i planbeskrivelsen under kap hvor det står at anlegget vil bli tilrettelagt for bevegelseshemmede i hht. gjeldende krav. Vedr. rekkefølgebestemmelse leilighetsbygg Administrasjonen er enig i at det burde vært tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotellet oppføres og ferdigstilles før leilighetsbygg. Bestemmelser om parkering Bestemmelsene om parkering sikrer allmenn tilgjengelighet til området. Rekkefølgekrav om etablering av garasjeanlegg før leilighetsbygg kan bygges, er ikke nødvendig da kjeller må anlegges før bygget over kjeller kan reises. Boliger/leilighetsbygg og manglende KU Planprogrammet varslet at det planlegges to boliger nord på parkeringsplassen med hybelleiligheter for drivere av hotellet. Det ble ikke stilt krav til KU av dette tiltaket. Da omfanget av tiltaket ble utvidet til å gjelde 3 bygg med totalt 48 leiligheter før offentlig ettersyn, er administrasjonen enig i at tiltaket burde vært undergitt KU fordi avviket fra planprogrammet ble såvidt stort. Kommunen sikrer seg imidlertid mot at dette blir boliger/hytter ved at arealformålet er hotell (1320). Beklageligvis er bestemmelsene ikke rettet opp tilsvarende, de skulle vist hotell og ikke fritids- og turistformål (1170). Utleie til fritidsformål er ikke del av næringsformålet jf. T-1490 kap Bestemmelsene 2 og 3 skal også sikre at form og uttrykk av leilighetsbyggene skal harmonere med hotellet, nettopp for å unngå annen bruk. Friluftsliv Fylkesmannen etterlyser foto/illustrasjon som viser den visuelle effekten hotell og leilighetsbygg vil har for viktig friluftsområder/naturområder som Bislingflaka og eventyrskogen. Dette vil bli synliggjort/oppfylt gjennom den landskapsmessige nærvirkningen som etterlyses som forutsetning for nytt offentlig ettersyn. Støy fra hotellet og alpinbakken: Det har i mange årtider vært virksomhet på Bislingen med alpinbakke som gir støy og fjellstue som også bidrar med støy. Det er ikke planlagt endringer knyttet til alpinbakken som tilsier mer støy. Det er ikke ansett som nødvendig med bestemmelser knyttet til støy i alpinbakken. Når det gjelder hotellet, er det lite formålstjenlig å vurdere støykonsekvens for friluftslivet da det allerede er vurdert at det enkle friluftslivet vil bli negativt berørt av virksomheten. Med dette konkrete hotellkonseptet som har som forretningside å oppleves mest mulig naturnært, er det lite som tyder på at støynivået vil bli problematisk for det tilrettelagte friluftslivet. Side 60

61 Utøverne av det tilrettelagte friluftslivet vil være brukere av hotellets tjenester, og slik vil støynivået justeres slik at det passer denne brukergruppen. Synlighet fra Fjellsjøhøgda og Branntjernhøgda ønsker Fylkesmannen illustrert. Lunner kommune har krevet synliggjøring fra sentrale høgder i kommunen både nord, sør og øst. I Marka er det vist synlighet fra Snøplogen/Katnoshøgda som fullt ut tilfredsstiller synlighet fra Marka. Administrasjonen mener derfor at dette kravet allerede er oppfylt. 4. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven må planforslaget endres og planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Før kommunen kan behandle forslag til reguleringsplan for nytt offentlig ettersyn, må følgende opprettinger være gjort: Planbeskrivelsen: Planprogrammet må oppfylles vedr. landskapsbildet for alt byggeri og for alternativer med lavere byggehøyde Konsekvenser av etablering av leilighetsbyggene skal utredes sett i forhold til behov for overnatting for ansatte. Plankartet: Basiskartet utformes som strek-kart uten fylte flater. Høydekoter legges inn. Fargebruk/-SOSI-koder rettes opp i hht. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Eksisterende bygg vises med rett streksymbol i forhold til om de skal bestå eller forutsettes fjernet. Byggegrenser på 4 meter legges inn. Planbestemmelsene: Reguleringsformål hotell (kode 1320) Illustrasjon som viser fasade og uttrykk tas inn i 2 samtidig som det presiseres at dette skal gjelde for hotell og leilighetsbygg. Arealregnskap i forhold til bebygd areal vises for N1 Arealregnskap og antall parkeringsplasser innenfor N1 (inkludert leilighetsbyggene) og f_p1 vises. Rekkefølgebestemmelse som sikrer at hotell ferdigstilles før leilighetsbygg bygges. Dersom andre løsninger for vann- og avløp enn offentlig tilknytning blir valgt, kreves konsekvensutredning av vannmiljø/naturmiljø og evt. andre forhold som blir berørt av anleggets plassering. I tillegg bør det foreligge en fornyet disposisjonsrett til arealet som sikrer realiserbarhet og langsiktighet i prosjektet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: 11 høringsuttalelser. Øvrige dokument: Forhåndskonferanse reguleringsplan Bislingen Varsel om oppstart regulering Side 61

62 Varsel om oppstart regulering Kopi av brev til V-stil As 116/6 Bislingen - Varsel om oppstart av regulering Kopi av brev til V-stil AS Strandgt Hamar Varsel om oppstart regulering Kopi av brev til V-stil As Tilbakemelding på varsel om oppstart av regulering Varsel om oppstart regulering for Bislingen fjellstue og alpinbakke Kopi av brev til V-stil As - avdeling tegnestuen BELLA Planlagt hotellbygg på Bislingen - Konsekvenser for brann og redningstjenesten Forespørsel om miljøinformasjon/ innsyn i forvaltningen Forslag detaljert reguleringsplan for Bislingen Svar - Forslag detaljert reguleringsplan for Bislingen Reguleringsplan Bislingen - Vurdering av behov for planprogram Bislingen hotell - kommentar til innsendt planforslag Bislingen Reguleringsplan Bislingen (08/1288) Referat fra forhåndskonferanse avholdt Merknader til reguleringsplan Bislingen Innspill Bislingen Forslag til planprogram for Bislingen Naturhotell Forslag til planprogram. Innspill fra Lunner kommune Reguleringsplan Bislingen - inspill til forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell Varsel om oppstart av regulering og planprogram til offentlig ettersyn Planprogram høringsversjon mars 2011 Uttalelse vedrørende planprogram Bislingen Uttalelse til varsel om oppstart og planprogram for Bislingen naturhotell Merknader til høringsuttalelser planprogram Bislingen Vedrørende reguleringslan for Bislingen naturhotell - varsel om oppstart Kopi av brev til Snøhetta AS Forslag til reguleringsbestemmelser for Bislingen Reguleringsplanforslag Bislingen - innspill Reguleringsplan Bislinen Vurdering - Hotell Bislingen Oversender plan og terrengsnitt Bislingen Resort - funkjonshemmede gjester Høringsuttalelse oversendes for Bislingen Naturhotell Reguleringsplan Bislingen. Evakueringsplan for bevegelseshemmede Planbeskrivelse Bislingen Bestemmelser Bislingen Svar - Utsatt høringsfrist Foreløpig svar angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bislingen Naturhotell, Lunner kommune Offentlig ettersyn reguleringsplan Bislingen Reguleringsplan Bislingen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Bislingen Eiendom AS v/leif Bae Mysen, Grøndalen Søndre Gård, 2429 Tørberget Oslo og omland Friluftsråd, Postboks 8896 Youngstorget, 0028 OSLO Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Grensen 9B, 0159 OSLO Lunner Almenning, Hadelandsvegen 853, 2743 HARESTUA Inger og Jan Erik Kristiansen, Søndre Skøien veg 68, 2730 LUNNER Side 62

63 Gran og Lunner Brann og redning, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER Oslo og omland friluftsråd, Pb 8896 Youngstorget, 0028 OSLO Naturvernforbundet i Oppland, Postboks 368, 2601 LILLEHAMMER Naturvernforbundet i Gran og Lunner, Postboks 99, 2716 HARESTUA Multiconsult AS v/ Vegard Meland: Ingebjørg Skaare Snøhetta AS, Akershusstranda 21, 0150 OSLO Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 63

64 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 10/ Ark.: PLAN 10/1978 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 86/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR GRINDVOLL SENTRUM ØST. Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven KOMMUNESTYRETS VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljreguleringsplan for Grindvoll sentrum øst- del av Løken, gnr.10, bnr.1 med følgende endringer i planbeskrivelsen: Hjemmelsforhold rettes opp i forhold til eiendommen gnr. 10, bnr.10 som eies av Tonje Strand. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljreguleringsplan for Grindvoll sentrum øst- del av Løken, gnr.10, bnr.1 med følgende endringer i planbeskrivelsen: Hjemmelsforhold rettes opp i forhold til eiendommen gnr. 10, bnr.10 som eies av Tonje Strand. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. Sammendrag: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

65 Forslag til detaljregulering for Grindvoll sentrum øst, har ligget ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader skal behandles og planen skal sluttbehandles. Det er kommet inn 4 merknader. De viktigste innspill gjelder forhold for barn og unge og adkomst til planområdet. Saksutredning: 1.FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Planforslaget ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Grindvoll hvor arealet i dag er regulert til byggeområde, landbruksområde og fareområde. Planforslaget innbefatter 3 nye boligtomter, adkomstveger og 3 eksisterende boliger. 1.2 Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble avholdt med kommunen Det ble varslet oppstart med annonse i Hadeland Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august MERKNADSBEHANDLING Det er kommet inn 4 merknader. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentarer til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Statens Vegvesen mottatt : Innspillene i oppstartsfasen er ivaretatt i planen. SVV har ikke merknader til planen. Administrasjonens kommentar: Ingen. 2.2 Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt : Presiserer at det er viktig å legge til rette for hverdagsaktivitet gjennom å sikre trygge adkomster til grøntstruktur og gang- og sykkelveger i og utenfor planområdet. Anbefaler innarbeidet rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av lekeområder, friområder og trygge adkomster før området tas i bruk. Positiv til at bestemmelsene regulerer hvor støyfølsomme rom skal ligge. Administrasjonens kommentar: Enig Få boliger og lite tilrettelegging i grøntområdene samt lav trafikk i området som helhet, gjør at opparbeiding av lekeplass og pålegg om gang-/sykkelveg ikke tas inn som rekkefølgebestemmelse. Grindvollgata er ikke definert som trafikkfarlig skoleveg og 3 nye boliger, endrer ikke på denne status. Ok 2.3 Fra Oppland Fylkeskommune mottatt : Henviser til sin uttalelse vedr. oppstart, og har ingen ytterligere merknader. Side 65

66 Administrasjonens kommentar: Ok. 2.4 Fra Tonje Strand mottatt : Viser til feil i plandokumentet vedr. eierskap til 10/10 og at adkomstvegen til planområdet følgelig ligger på annen manns grunn. Ber om at plandokumentene rettes opp. Ber om å bli kontaktet vedr. planforslaget. Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning Tas til etterretning Tas til etterretning. Det forutsettes at tiltakshaver og grunneier kommer fram til en avtale som gir utvidet adkomst til planområdet. 3. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljreguleringsplan for Grindvoll sentrum øst- del av Løken, gnr.10, bnr.1 med følgende endringer i planbeskrivelsen: Hjemmelsforhold rettes opp i forhold til eiendommen gnr. 10, bnr.10 som eies av Tonje Strand. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Høringsuttalelsene. Øvrige dokument: Reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken, gnr.10, bnr.1 Forhåndskonferanse Oppstartsvarsel - Igangsetting av reguleringsarbeid for 10/1,10, 58, 59 og 67 - Grindvoll Vedrørende reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken, gnr.10, bnr.1 - varsel om oppstart Kopi av brev til COWI AS Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for 10/1,10, 58, 59 og 60 - Grindvoll Kopi av brev til Cowi AS Plankart Planbeskrivelse Planbestemmelser Offentlig ettersyn reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst i Lunner kommune Oversender plankart Oversender ROS-skjema Oversender reguleringsbestemmelser Oversender planbeskrivelse Spørsmål i forbindelse med plansak Side 66

67 Uttalelse vedrørende varsel om offentlig ettersyn angående reguleringsplan for Grindvoll sentrum øst - del av Løken 10/1 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, Vågårdsveien 210, 3516 HØNEFOSS Egil Vildmyren, Løkengutua 26, 2720 GRINDVOLL Tor Erik Østrem, Grindvollgata 21, 2720 GRINDVOLL Kari Løvland, Rugdeveien 17, 0778 OSLO Pål Jørgen Løvland, Telavåggata 6, 0564 OSLO Elisabeth Finseth, Grindvollgata 32, 2720 GRINDVOLL Willy Pedersen, Grindvollgata 32, 2720 GRINDVOLL Ketil Øyen, Nedre Dahls vei 8, 3511 HØNEFOSS Tonje Strand Øyen, Myre, Ulvengutua 113, 2720 GRINDVOLL Ingeborg Blyverket, Ulvengutua 107, 2720 GRINDVOLL Stevje Carlsen, Grindvollgata 29, 2720 GRINDVOLL Halvor Western, Grindvollgata 23, 2720 GRINDVOLL Grindvoll Vel,, 2720 GRINDVOLL Målfrid Krisitin og Øivind Mediaas, Nedre Silkestrå 7, 0375 OSLO Hilde Kari Waterud, Grindvollgata 19, 2720 GRINDVOLL Linda Merethe Hvattum, Edvardsentoppen, Grindvollgata 14a, 2720 GRINDVOLL Geir Ballangrud Hermansen, Grindvollgata 12, 2720 GRINDVOLL Bodil Svinning Roen, Grindvollgata 12, 2720 GRINDVOLL Hans Kristian Bjerkeli, Movegen 19, 2770 JAREN Line Mette Hammer, Morells vei 25G, 0487 OSLO Tom Roger Hammer, Anton Schjøths gate 18, 0454 OSLO Eva Marianne Western, Korsrudlinna 763, 2720 GRINDVOLL Rolf Hjalmar Svendsen, Ulvengutua 97, 2720 GRINDVOLL Willy Andersen, Lunde. Grindvollinna 546, 2720 GRINDVOLL Oppland Fylkeskommune,, Fylkesmannen i Oppland,, Statens vegvesen,, Hadeland energi,, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 67

68 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/ Ark.: PLAN Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 87/12 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger KLAGEBEHANDLING AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Lunner kommune opprettholder kommunestyrets vedtak 62/11 ( ) av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau langs fv.5 mellom Oulie og Solvang. De forhold som tas opp i klagen vedr. justering av avkjørsel, er tilstrekkelig hensyntatt i planen. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland til sluttbehandling, jf. plan- og bygningsloven 1-9. Behandling og avstemming: Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Ordførers innstilling: Lunner kommune opprettholder kommunestyrets vedtak 62/11 ( ) av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau langs fv.5 mellom Oulie og Solvang. De forhold som tas opp i klagen vedr. justering av avkjørsel, er tilstrekkelig hensyntatt i planen. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland til sluttbehandling, jf. plan- og bygningsloven 1-9. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

69 Sammendrag: Lunner kommunestyre vedtok reguleringsplan for fortau Fv5 Oulie-Solvang (Sak 62/11). Stadfestet plan ble kunngjort i avisa Hadeland Parter ble informert om stadfestet plan i brev datert Klage ble registrert i Lunner kommune Klagen er innkommet i rett tid, og ble behandlet i formannskapsmøtet den (sak 84/12) hvor den ikke ble anbefalt tatt til følge da de forhold klagen omhandler er ivaretatt i planen. I kommunestyret (sak 66/12) der klagebehandlingen skulle sluttføres, trakk Rådmannen saken fordi administrasjonen var usikker på om det forelå en misforståelse mellom Statens vegvesen og klager når det gjaldt utforming og bredde på avkjørselen. Administrasjonen hadde ny befaring med klager der det framkom at klager mente at SVV ikke hadde trukket avkjørselen langt nok mot nord. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, da de forhold det klages på er tilstrekkelig ivaretatt i vedtatt reguleringsplan. Saksutredning: 1.FAKTA: 1.1Formell prosess Lunner kommunestyre vedtok i sak 62/11 den reguleringsplan for fortau på strekningen Solvang-Oulie. Det er innkommet en klage fra to hjemmelshavere, Kari Oulie og Laila Barø Trojan, som begge er parter i saken etter forvaltningslovens kap. VI. Klagen er innkommet i rett tid. Statens Vegvesen (SVV) har vurdert klagen i sitt brev til Lunner kommune datert og på nytt i melding datert Klagen skal nå realitetsbehandles etter at saken ble trukket forut for kommunestyremøtet i juni fordi administrasjonen var usikker på om det forelå en misforståelse mellom klager og Statens vegvesen i saken. 1.2Medvirkning Partene hadde en befaring med SVV hvor adkomst til partenes eiendommer ble diskutert. Som følge av befaringen ble plankartet endret i tråd med ønskene som framkom under befaringen om å flytte avkjørselen 6m mot Solvang. Nedenfor vises henholdsvis utsnitt av utkast til planskisse før befaringen og vedtatt plankart. Pila viser hvor i plankartet klagen gjelder. Side 69

70 Utsnitt av vedtatt reguleringsplan Administrasjonen i Lunner kommune hadde ny befaring med klager 21. juni 2012 fordi det var skapt usikkerhet omkring hvorvidt klagers budskap hadde blitt tilstrekkelig ivaretatt i vedtatt plan slik Vegvesenet hadde konkludert med som følge av befaringen VURDERING/DRØFTING: Klagen gjelder justering av avkjørsel til eiendommene 98/61 og 98/56 ca. 6 meter mot Solvang, og klagen ligger vedlagt saken. I brev datert uttalte partene seg til høringen til reguleringsplanen, hvor de bl.a. tok opp det forholdet som klagen omfatter. SVV kommenterte forholdet i sin merknadsbehandling slik: «Utforming av felles avkjørsel er blitt justert ut i fra opprinnelig løsning (1. utkast) med grunnlag i de innspill som kom fram ifm. befaringen den Justeringen er gjort på en slik måte at den er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.» Statens vegvesen skriver i sin vurdering av den innkonmne klagen følgende: «Ut i fra reguleringsplankartet har avkjørselen riktig bredde, og plasseringen er forskjøvet i forhold til 1. utkast med minst 6 meter (se vedlagt kart datert ). SVV mener at grunnlaget for klagen ikke er til stede da avkjørselen er utbedret i forhold til vegnormalene og justert etter befaringen den På grunnlag av dette foreslår SVV at Lunner kommune avviser klagen». Administrasjonen hadde ny befaring med klager den hvor klager mente at avkjørselen ikke var flyttet langt nok mot nord og at det var behov for ytterligere justering 5 meter mot Solvang. Statens Vegvesen har vurdert klagers ønske om ytterligere utvidelse av avkjørsel, og skriver følgende: «Vi har i reguleringsplanen utformet krysset slik vi mener det må være i forhold til dagens sikkerhetskrav for private avkjørsler. Krysset blir nå strammet inn i forhold til dagens situasjon der krysset er svært utflytende. Det er tatt hensyn til gjeldende stigningsforhold på Side 70

71 strekningen samt siktlinjer. Dersom avkjørselens utforming ikke er tilstrekkelig ifht tyngre kjøretøyer, dvs. parkering av lastebil, mener SVV at dette må ses på som en egen sak». Det er på det rene at klager mener han ikke er tilstrekkelig ivaretatt i den forstand at han ønsker ytterligere bredde på sin avkjørsel. SVV har vurdert dette og kommet til at avkjørselen har en utforming og bredde som er tilstrekkelig forsvarlig i forhold til sikkerhetskrav, siktlinjer, terrengforhold på stedet, en bredde som er naturlig for en boligeiendom. De mener at dersom ytterligere bredde-behov må dette tas som egen sak der eiendommen vurderes som annet enn boligeiendom for eksempel næring. 3. KONKLUSJON Lunner kommune opprettholder kommunestyrets vedtak 62/11 ( ) av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau langs fv.5 mellom Oulie og Solvang. De forhold som tas opp i klagen vedr. flytting av avkjørsel, er tilstrekkelig ivaretatt i vedtatt reguleringsplan. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland til sluttbehandling, jf. Plan- og bygningslovens 1-9. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Klage datert SVV s vurdering av innkommet klage datert Vedtatt plankart SVV s vurdering datert vedr. klagers ønske om ytterligere utvidelse mot nord. Øvrige dokument: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau langs fv. 5 mellom Oulie og Solvang i lunner kommune - varsel om oppstart Lunner kommune - Reguleringsplan for gang og sykkelveg langs fv. 5 mellom Oulie og Solvang - Varsel om oppstart - Kopi av brev til Statens vegvesen Innspill til gang- og sykkelvei Oulie-Solvang Ønsker utbedring av vei Reguleringsplan- Fv. 5 Oulie - Solvang- Fortau i Lunner kommune- Offentlig ettersyn Vedtatt plan. Oversendelse av plandokumenter. Plan-ID Vedrørende klage på sak 62/11 - reguleringsplan for fortau Oulie - Solvang Klage på sak 62/11 reguleringsplan for fortau Oulie - Solvang på Lunner Gang-/sykkelveg Oulie-Solvang Plankart og bestemmelser Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for fortaug langs Fv. 5 Oulie - Solvang Kopi av brev til Statens vegvesen, region øst Sammendrag av høringsuttalelser med kommentarer Lunner kommune - Reguleringsplan for gang og sykkelveg langs fv. 5 mellom Oulie og Solvang - Høring - Kopi av brev til Statens vegvesen Region Øst Ønsker utbedring av vei Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Side 71

72 Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Kopi av epost til Per Arne Skartlien Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 5 fortau Oulie - Solvang Klagebehandling avkjørsel Plan-ID Klage på sak 62/11 reguleringsplan for fortau Oulie - Solvang på Lunner Plan-ID Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Trojan Laila Barø, Lunnerlinna 97 A, 2730 LUNNER Oulie Kari, Lunnerlinna 99, 2730 LUNNER Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, region øst, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 72

73 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: PLAN Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 88/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet Saksbehandler: Ingun Bjørgli Juul-Hansen, Planlegger MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI KOMMUNESTYRETS VEDTAK: I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, vedtar Lunner kommune endring av reguleringsplan for Skolevegen med følgende tilføyelse i planbeskrivelsen: Støyvurdering datert legges inn som vedlegg til planbeskrivelsen. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, vedtar Lunner kommune endring av reguleringsplan for Skolevegen med følgende tilføyelse i planbeskrivelsen: Støyvurdering datert legges inn som vedlegg til planbeskrivelsen. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

74 Sammendrag: Forslag til endring av reguleringsplan for Skolevegen har vært ute til offentlig ettersyn, og innkomne merknader skal nå behandles og planen skal sluttbehandles. Det er innkommet 4 merknader. De viktigste omhandler plassering av lekeplass og støykartlegging. Saksutredning: 1. FAKTA 1.1 Bakgrunn for saken Lunner kommune ønsker å bygge 12 omsorgsleiligheter og 8 barneboliger/avlastningsplasser i skolevegen på Harestua. Dette innebærer endring av del av gjeldende reguleringsplan for Skolevegen. Endringen berører planområdene B2, B3, Fe1 og Fe4 samt friluftsområdet og området for fjernvarmeanlegg under høyspentlinja nord for B Formell prosess og medvirkning Forhåndskonferanse ble avholdt i februar Planoppstart ble varslet i mars Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i kommunestyremøtet 21.juni. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 20. august MERKNADSBEHANDLING Det er kommet inn 4 merknader. Nedenfor følger sammendrag av hvert innspill og administrasjonens kommentarer til disse. Alle merknader ligger vedlagt saken. 2.1 Fra Hadeland EnergiNett AS mottatt : Ber om at planbeskrivelsens kap.3.5, siste avsnitt endres til: «Hadeland Energinett AS prosjekterer strømforsyning når utbygger har avklart behov for kapasitet til utbygging og bestiller prosjektering. Framføring av elektrisitet til ny bebyggelse vil skje ved jordkabel.» Administrasjonens kommentar: OK 2.2 Fra Leona Folde mottatt : Har et sterkt ønske om å beholde mest mulig av skogen mellom ungdomsbolig og nybygget (B3). Vil ikke ha anleggstrafikk på privat veg tilhørende B2. Ønsker begrunnelse for forlengelse av gangveg tilhørende B2. Vil vite hva hvit markering/veg betyr på plantegningen. Ber om kopi av et kart med høydeprofil. Spør om hovedinngangen til komplekset er fra øst. Ønsker tegninger som viser hvordan uteområdet til B3 blir når det er ferdigstilt. Vil overvann gå i anlegg eller i bakken Hva slags beboere er komplekset tiltenkt. Administrasjonens kommentar: Skogen utenfor ungdomsboligen B2 vil bli borte. Det vil imidlertid bli igjen et grøntareal i form av lekeområde inntil parkeringsplassen. Side 74

75 Det er lagt inn i planen at gangveg/adkomst til B3 opparbeides nord for gangveg til B2 slik at en unngår å forlenge og benytte gangveg til B2. Sekundærinngang til bygget fra øst. Hvit markering er ment som gangsti Kart med høydeprofil er sendt Hovedinngang er fra nord. Foreløpig utomhusplan er oversendt Håndtering av overvann er ikke avklart ennå Beboerne er personer med behov for tilrettelagte tjenester 2.3 Fra Fylkesmannen i Oppland mottatt : Forslaget ivaretar folkehelseperspektiv og miljørettet helsevern på en tilfredsstillende måte vedr. bomiljø, utearealer og gang-/sykkelveger. Forventer at prinsippene om tilgjengelighet og UU også ivaretas i den videre prosess. Medvirkning fra berørte parter forutsettes jf. pbl 5-1, spesielt for grupper som krever spesiell tilrettelegging. Lekeplass ligger nær fv.16 og parkeringsområde. Viktig at trafikksikkerhet og trygge adkomster sikres i området tilknyttet lekeplassen. Viser til RPR for barn og planlegging pkt. 5a og Miljøverndepartementets veileder for Barn og unge og planlegging etter pbl, T Alternativt kan man vurdere å flytte lekeplassen nærmere plangrensen mot øst. Ny støyretningslinje T-1521 erstatter T Alle nye reguleringsplaner bør vise støysonekart innenfor planområdet. Støyfaglig utredning skal foretas så tidlig som mulig i planprosessen. Planforslaget legger opp til å håndtere støyproblematikk i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Støyutredning skal foreligge samtidig med planforslaget. Administrasjonens kommentar: Ok Ok Ok Gang-/sykkelveg ligger imellom fylkesveg og lekeplass. Viktig at utforming blir slik at lekeplassen vender seg mot boligene og vekk fra parkering og fylkesveg. Støyvurdering etter T-1442 ble gjennomført og legges inn i planbeskrivelsen. Denne viser at lydkravet i T-1442 og NS8175 vil bli oppfylt uten behov for støydempende tiltak. Ok Ok 2.4 Fra Oppland Fylkeskommune mottatt : Forslaget synes godt gjennomarbeidet og deres innspill vedr. oppstartsvarselet er godt ivaretatt. Kulturarvenheten viser til tidligere innspill, og har ingen ytterligere merknader til planene. Administrasjonens kommentar: Ok Side 75

76 Ok 3. KONKLUSJON I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, vedtar Lunner kommune endring av reguleringsplan for Skolevegen med følgende tilføyelse i planbeskrivelsen: Støyvurdering datert legges inn som vedlegg. Planbeskrivelsens kap.3.5, siste avsnitt endres til: «Hadeland Energinett AS prosjekterer strømforsyning når utbygger har avklart behov for kapasitet til utbygging og bestiller prosjektering. Framføring av elektrisitet til ny bebyggelse vil skje ved jordkabel.» Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jfr. plan- og bygningsloven 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Alle høringsinnspill. Øvrige dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsendring Skolevegen Kopi av brev til Areal + AS Vedrørende varsling av endring av reguleringsplan Ettersender kartutsnitt Reguleringsendring Skolevegen. Plankart Møtereferat Varsel om oppstart av reguleringsendring Skolevegen - Lunner kommune 173/619 Nabolister Parkeringsbehov Skolevegen Forslag til endring av reguleringsplan for Skolevegen Situasjons- og reguleringsplanskisser Plantegninger-bygg Offentlig ettersyn reguleringsplan for Skolevegen i Lunner kommune Lunner kommune - Reguleringsplan for Skolevegen - Oppstart Kopi av brev til Areal+ AS Kommentarer til Omsorgs- og barneboliger - Skolevegen, Harestua Offentlig ettersyn reguleringsplan for skolevegen i Lunner kommune Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner Boligstiftelse, Sandsveien 1, 2740 ROA Lunner Kommune, Sandsvegen 1, 2740 ROA Bjørnevåg Leo Aleksander, Kloppavegen 1, 2743 HARESTUA Bruvold Morten As, Postboks 53, 2716 HARESTUA Ungdommens Borettslag Hare, Postboks 81, 2715 LUNNER Lunner Boligstiftelse, Sandsveien 1, 2740 ROA Bruvold Morten As, Postboks 53, 2716 HARESTUA LARKAS AS v/per Olav Hasselknippe,, Eldrerådet,, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,, Side 76

77 Ungdomsrådet,, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 77

78 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: GNR 173/390 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 89/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet Saksbehandler: Trine Myrmo, Byggesaksbehandler 173/390 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven kap. 19 Klageadgang: Avslag medfører klagerett. Positiv innstilling medfører ny nabovarsling før endelig vedtak kan fattes og klagerett gis. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Lunner kommune er positive til å innvilge søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Furumo IV da fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved å samle boligens garasjebygg på en side, forutsatt at det etableres en minimum 5 meter lang parkeringssone foran garasjeporten som ikke er i strid med eiendomsgrensen mot kommunal vei, vurderes klart større enn ulempene ved at det blir trangt mellom byggene. Dispensasjon vil bli gitt på følgende vilkår: Det skal avsettes en 5m lang parkeringssone foran garasjeportene. Denne parkeringssonen skal ikke være nærmere eiendomsgrense enn 5m målt i garasjens forlenging retning veien. Garasjen kan ikke bygges før søknad om byggetillatelse etter pbl 20-2 er ferdigbehandlet av Lunner kommune. Det må foreligge ny dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Lunner kommune er positive til å innvilge søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Furumo IV da fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved å samle boligens garasjebygg på en side, forutsatt at det etableres en minimum 5 meter lang parkeringssone foran garasjeporten som ikke er i strid med eiendomsgrensen mot kommunal vei, vurderes klart større enn ulempene ved at det blir trangt mellom byggene. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

79 Dispensasjon vil bli gitt på følgende vilkår: Det skal avsettes en 5m lang parkeringssone foran garasjeportene. Denne parkeringssonen skal ikke være nærmere eiendomsgrense enn 5m målt i garasjens forlenging retning veien. Garasjen kan ikke bygges før søknad om byggetillatelse etter pbl 20-2 er ferdigbehandlet av Lunner kommune. Det må foreligge ny dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon. Side 79

80 Sammendrag: Det er søkt om å bygge dobbeltgarasje som bryter med regulert byggegrense langs kommunal vei, Røsslyngen, på Harestua. På visse vilkår som ivaretar den kommunale veien og vedlikeholdet av den, stiller kommunen seg positiv til å innvilge dispensasjon. Det må gjennomføres ny nabovarsling til nærmeste før endelig vedtak om å innvilge dispensasjon kan gjøres. 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Lunner kommune mottok søknad om tillatelse til bygging av dobbeltgarasje på gnr 173 / bnr 390 i Røsslyngen 4 på Harestua. garasjen er foreslått som et tilbygg på boligens nordre fasade. Søknaden krevde dispensasjon fra fastsatt byggegrense mot kommunal vei. Etter noe kommunikasjon med søker, ble det gitt avslag på dispensasjonssøknad. Tiltaks-haver har i etter tid bedt byggesaksbehandler på befaring for å se på endret løsning. Søknad om ny løsning ble mottatt (den har overskrifta «Klage på avslag om dispensasjon fra byggegrense»). Ny løsning krever også dispensasjon fra regulert byggegrense. Pilen på kartet opp til høyre viser tiltakets lokalisering i Lunner kommune. Kartene under viser eksisterende situasjon på eiendommen til venstre høyre og utsnitt av gjeldende reguleringsplan til høyre. Side 80

81 Tegning under viser tiltakshavers egen oppmåling av situasjonen. OBS!En del mål er målsatt til takutstikk. Under vises ønsket tilbygg med målsetting av yttervegger. Side 81

82 På kartet under er tiltakshavers mål overført til offisielt kartverk. Nedenfor er tiltaket innpasset på kart der regulert byggegrense mot vei framgår med stiplet linje. 1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag Eiendommen GNR 173/390 er i reguleringsplan for Furumo 4 avsatt til boligområde, område B1. Av bestemmelsene framgår at garasje kan oppføres med grunnflate opptil 40m 2 uavhengig av boligstørrelse. Omsøkte tiltak er i henhold til dette kravet. Reguleringsplanen viser byggegrense 9m fra senterlinje vei og 5m fra tomtegrense. Tilbygget er vist ca 7,5m fra senterlinje vei (dvs 3,5m fra tomtegrense) og trenger da dispensasjon fra byggegrense for å kunne realiseres. Tiltaket er ellers i tråd med gjeldende arealplan. Det framgår av plan- og bygningsloven 12-4 at en reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller Side 82

83 utvidelser av eksisterende tiltak som nevnt i lovens 1-6. Kommunen kan i følge plan- og bygningslovens 19-2 gi dispensasjon fra reguleringsplaner. 1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven 19 Etter Plan- og bygningsloven 19-1 krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles dersom det ikke er åpenbart at søknaden ikke berører naboers interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet i Plan- og bygningslovens 1-8. Etter plan- og bygningslovens 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke gis dispensasjon fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Etter plan- og bygningslovens 19-3 kan midlertidig dispensasjon gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. Dispensasjonen kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller feste for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst. Etter Plan- og bygningslovens 19-4 tilligger myndigheten til å gi dispensasjon kommunen. 1.4 Begrunnelse for dispensasjon Søker skrev i første dispensasjonssøknad som fikk avslag, at plasseringen av garasjen ikke vil hindre sikt på veien, da veiradius går i nord/øst- retning. Det ble sagt at det også er god plass for en biloppstillingsplass utenfor garasjen, uten at denne vil bli til hinder for sikt på veien. Søker mente at det ikke er mulig å forskyve garasjen lengre mot vest, fordi denne da vil komme for nære nabogrense og naboens garasje. Side 83

84 Etter at det ble gitt avslag på dispensasjonssøknaden, har tiltakshaver framholdt at det er bedre plass i virkeligheten enn hva søkers opprinnelige inntegning på kartet viser. Han mener at garasjen kan trekkes så langt fra veien at biler som parkerer foran garasjeporten vil stå 2 meter fra veikanten. I nyere reguleringsplaner for boligområder, slik som på Haneknemoen, er det fastsatt at garasjer som står vinkelrett på veg skal plasseres minimum 6m fra eiendomsgrense, mens garasjeplasseringer for øvrig skal følge plankartets viste byggegrenser noe som medfører garasjeplassering 4m fra eiendomsgrense. Tiltakshaver har på telefon hevdet at flere garasjer i området har like trang situasjon for garasje som han vil få. Han nevnte spesielt Røsslyngen 26 og Nabomerknader Naboer ble varslet med nabovarsel, i første søknad der man søkte om plassering 5,5m fra senterlinje vei. Den berørte naboen på gnr 173 / bnr 391 har gitt tillatelse til at tilbygget kan oppføres 0,5m fra felles grense. Det er ikke varslet om endret plassering. Nærmeste nabo må varsles på nytt før det eventuelt gis endelig byggetillatelse. 2. HØRINGSUTTALELSER Saker om byggegrense mot kommunal vei sendes ikke på høring til overordnede myndigheter. 3. VURDERINGER 3.1 Hensynet bak bestemmelsen det ønskes dispensasjon fra (eller hensyn i loves formålsbestemmelse). Vurdering av ny løsning forutsetter at tiltakshaver har gjort nøyaktige innmålinger i terrenget. Saksbehandler har i forkant vært på befaring og antydet hvilke mål som er viktige. Byggegrense mot vei settes hovedsakelig av følgende grunner: 1. For å gjøre området rundt veien oversiktlig og trafikksikker 2. For å hindre at bygninger skades ved veivedlikehold. Også areal utenfor selve veibanen eies av kommunen og skal vedlikeholdes 3. For å skape arkitektonisk orden 4. For å gi rom for senere mindre justeringer av veien I denne saken argumenterer søker med at plassering av garasjen ikke vil hindre sikt på veien, da veiradius går i nord/østre retning. Ett bygg plassert ca 7,5m fra senterlinje vil i seg selv ikke vesentlig hindre sikten på veien, men det vil være parkering foran garasjer, som vil kunne hindre sikt, og også skape størst problemer for det kommunale veivedlikeholdet. I nye planer avsetter Lunner kommune 6m til parkering på egen grunn foran garasjeporter. Man får da en rommelig plass i forhold til anerkjent parkeringsbehov på 5m. Avstanden til vei påvirker også muligheten til snu bil utenfor veibanen. Når garasjen er skråstilt i forhold til veien, som her, vil man måtte rygge i sving nordover ut i Røsslyngen før man kan kjøre Røsslyngen sørover ut på hovedveien (Elvefaret). Det vurderes at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt når det gjelder trafikksikkerhet og hensynet til veivedlikehold når biler ikke må parkere nærmere veikant enn 2m. I en bygningsrekke der bygningene ikke ligger parallelt med veien, men hvor hushjørnene stikker ut mot veien, vil det ikke så tydelig framkomme om noen bygg ligger nærmere veien Side 84

85 enn andre. Hensynet til arkitektonisk orden vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. Tilbygget vil imidlertid oppføres svært nær naboens garasje, slik at bebyggelsen kan oppfattes som veldig tett. En må stole på at tiltakshaver og hans nabo er klar over at det blir tett, og at de har kontroll på at det blir plass til takutstikk. Garasjen er vist 6,5m lang (utvendig mål). En garasje vil også være funksjonell om den er en halv meter kortere. Tiltakshaver er innstilt på å gjøre branntekniske tiltak. Fordelende ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver kan få 2 garasjeplasser på sin eiendom, og at garasjer og utkjørsler samles på den delen av tomta som er minst attraktiv. Ulempene er at det blir trangt mellom bebyggelsen, det blir liten plass til takutstikk, og at parkerte biler foran nordre garasjeport kanskje så vidt kan bli stående parkert noe utenfor eiendomsgrense mot vei. 3.3 Statlige og regionale rammer og mål En eventuell dispensasjon berører ikke klart statlige og regionale rammer og mål. 3.5 Andre lignede saker Tiltakshaver peker på at andre bygg i området ikke forholder seg til byggegrenser eller ikke har plass til å parkere på egen eiendom. Generell kommentar til dette er at ny plan- og bygningslov av 2008 har skjerpet inn kravene for når det kan gis dispensasjon fra arealplaner. Bygninger det kan vises til er oppført før den nye loven trådte i kraft. Det er heller ikke bra om man ikke skal kunne gi avslag til uheldige løsninger fordi man tidligere har gjort et uheldig vedtak. Det vil være lite framtidsrettet å gi tillatelser til løsninger som medfører at man ikke får parkert på egen grunn. Tiltakshaver viser til Røsslyngen 26 og 28. Garasje i Røsslyngen 26 er skråstilt, men er ikke i strid med den regulerte byggegrensen byggegrense. Garasje i Røsslyngen 26 er plassert utenfor byggegrense, og det er ikke plass til å parkere bil foran på egen grunn. I byggesaken for garasjen, i 1993, er garasjen vist plassert godt bak byggegrense mot vei. Slik er det for flere bygninger som kartet viser plassert utenfor byggelinje. Byggene er vist innenfor byggegrense på søknad, men er ikke plassert korrekt. Dette gjelder bl.a. både søkers eksisterende garasje og garasje på naboeiendommen, gnr 173 / bnr 391. Gamle vedtak om byggetillatelse angir ofte at nøyaktig plassering gjøres ved utstikking, og at kommunen skal stikke ut hushjørnene. Garasje på gnr 173 / bnr 356 ligger skråstilt svært nær veien Haukåsen (en parallellvei). Det er gitt byggetillatelse i Arkivdokumentene viser at det er innsendt alternative løsninger uten av vedtaket klart sier hvilken løsning som er godkjent, men kommunen skulle selv sette ut hushjørnene. Det er ikke behandlet søknad om dispensasjon fra byggegrense. 4. TOTALVURDERING Lunner kommune vurderer at man ikke skal la seg styre av om det finnes andre garasjer i området som er oppført utenfor byggegrense mot vei. Hver sak må behandles for seg, og gamle, dårlige løsninger skal ikke legitimere at man lager nye dårlige løsninger. I denne saken blir situasjonen noe trang, men fordelene med at man ikke har 2 enkeltgarasjer, en på hver side av boligen, er nok klart større enn ulempene med at det blir trangt. Side 85

86 Garasjen er skråstilt, og man må fortsatt opprettholde kravet om at det som blir parkert foran garasjen fullt og helt står på egen grunn. Dette krever minimum at parkeringsplass foran garasjeportene ikke på noe sted er mindre enn 5m mellom port og eiendomsgrensen mot kommunal vei når det måles i garasjens forlenging retning veien. Med denne forutsetningen vurderes hensikten bak bestemmelsene ikke å bli vesentlig tilsidesatt. 5. FORSLAG TIL VEDTAK Lunner kommune er positive til å innvilge søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense i reguleringsplan for Furumo IV da fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved å samle boligens garasjebygg på en side, forutsatt at det etableres en minimum 5 meter lang parkeringssone foran garasjeporten som ikke er i strid med eiendomsgrensen mot kommunal vei, vurderes klart større enn ulempene ved at det blir trangt mellom byggene. Dispensasjon vil bli gitt på følgende vilkår: Det skal avsettes en 5m lang parkeringssone foran garasjeportene. Denne parkeringssonen skal ikke være nærmere eiendomsgrense enn 5m målt i garasjens forlenging retning veien. Garasjen kan ikke bygges før søknad om byggetillatelse etter pbl 20-2 er ferdigbehandlet av Lunner kommune. Det må foreligge ny dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven 21-3, før kommunen kan fatte endelig vedtak om å innvilge dispensasjon. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 173/390 Søknad om tillatelse uten ansvarsrett - Riving og gjenoppbygging av garasje 173/390 - Varsling om riving av garasje 173/390 Foreløpig svar på byggesøknad - Riving og gjenoppbygging av garasje 173/390 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 173/390 - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei - tillatelse til riving av eksisterende garasje 173/390 - Klage på avslag om dispensasjon fra byggegrense Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lise Flatla og Jens M. Andreassen, Røsslyngen 4, 2743 HARESTUA Ing Sverre Hagen, Postboks 26, 2714 JAREN Rett utskrift av møtebok. Roa, Side 86

87 Utvalgssekretær Side 87

88 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: GNR 116/4 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Gunn Elin Rudi, Tjenesteleder arealforvaltning 116/4 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL ETABLERING AV FISKEBRYGGE VED SØLVTJERN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Klagerett: Ved avslag på søknad KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Lunner kommune stiller seg positiv til å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av fiskebrygge ved Sølvtjern som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven kap. 19. Kommunen vurderer en slik plassering til ikke å ha negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet i tjernet, samtidig som det er et tiltak for allmennheten og ikke minst mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dispensasjon blir gitt på følgende vilkår: Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. kulturminneloven 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Fiskebrygga med adkomst skal tilfredsstille kravene til universell utforming, jfr. TEK kap. 8. Fiskebrygga skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltakshaver skal sørge for at en begrenser omfanget av graving i sedimentene og at naturlig vegetasjon bevares i størst mulig grad. Tiltak kan ikke iverksettes før det foreligger byggetillatelse. Før endelig vedtak kan fattes, må saken sendes på høring til regionale myndigheter i hht. kravene i plan- og bygningsloven kap. 19. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

89 Behandling og avstemming: Ordfører Harald Tyrdal, AP fremmet habilitetsspørsmål vedrørende repr. Trygve Brandruds, styremedlem i Lunner Almenning, og repr. Bjørn Niklas Vik Sjøstrøms, bestyrer Lunner Almenning habilitet. Begge fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet. I hht 6 i Forvaltningsloven ble begge enstemmig vedtatt inhabile i behandling av saken. Begge fratrådte møtet under behandling av saken. For repr. Trygve Brandrud tiltrådte varamedlem Hege Heiberg for behandling av saken. Repr. Bjørn Niklas Vik Sjøstrøm hadde ikke vara. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Lunner kommune stiller seg positiv til å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av fiskebrygge ved Sølvtjern som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven kap. 19. Kommunen vurderer en slik plassering til ikke å ha negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet i tjernet, samtidig som det er et tiltak for allmennheten og ikke minst mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dispensasjon blir gitt på følgende vilkår: Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. kulturminneloven 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Fiskebrygga med adkomst skal tilfredsstille kravene til universell utforming, jfr. TEK kap. 8. Fiskebrygga skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltakshaver skal sørge for at en begrenser omfanget av graving i sedimentene og at naturlig vegetasjon bevares i størst mulig grad. Tiltak kan ikke iverksettes før det foreligger byggetillatelse. Før endelig vedtak kan fattes, må saken sendes på høring til regionale myndigheter i hht. kravene i plan- og bygningsloven kap. 19. Sammendrag Side 89

90 Lunner almenning har søkt om tillatelse til å etablere fiskebrygge i Sølvtjern sør for Brovoll. Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, da det bl.a. ligger i byggeforbudssonen til vassdrag. Brygga skal tilrettelegges for rullestolbrukere. På gitte vilkår stiller kommunen seg positiv til at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanen i denne saken. 1. FAKTABESKRIVELSE 1.1 Bakgrunn Lunner kommune mottok den søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra Lunner Almenning for å etablere en enkel fiskebrygge ved/i Sølvtjern. Almenningen beskriver at formålet med brygga er å tilrettelegge for fiskere og at den skal være tilgjengelig med rullestol da den ligger i tilknytning til veg. Brygga skal være åpen for alle. Kartet til høyre viser bryggas plassering i kommunen. Kartskissen nedenfor viser bryggas plassering slik som omsøkt med rød pil. Nedenfor vises fiskebryggas plassering på kommuneplankart og ortofoto. Side 90

91 (På kommuneplankartet er vannfargen grønn) Nedenfor er det vist bilde av bryggas plassering. 1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag Side 91

92 Fiskebrygga ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) landsiden (kommuneplanens arealdel ). Selve vannet er avsatt til særskilt vern eller bruk av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven 20-5, 1.ledd nr. 5. Formålet er nærmere spesifisert som LNF-område i sjø og vassdrag. Skravuren på plankartet over viser at tiltaket ligger i byggeforbudssonen til vannet. I slike områder er det i hht. kommuneplanbestemmelsenes kap forbud mot etablering av brygger, moloer etc. Det fremgår av plan- og bygningsloven (2008) 1-6 at iverksetting av tiltak som omfattes av loven, bare kan skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Et avvik fra kommuneplanens arealdel, slik som etablering av brygge, må behandles etter reglene i lovens kapittel 19 om dispensasjon. I kommuneplanens retningslinjer for saksbehandling og dispensasjonspraksis kap. 2.7 heter det at «Under forutsetning av at bryggen er et felles tiltak for flere eiendommer og under forutsetning av at bryggen fritt kan benyttes av allmennheten, og at det kan vurderes dit hen at det ikke vil ha stor inngrepen i det biologiske mangfoldet, kan kommunen gi dispensasjon fra byggeforbudssonen utenom Marka for anleggelse av brygge». 1.3 Dispensasjon fra kommuneplanen Etter 19-1 i plan- og bygningsloven, krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon. Vedtak i dispensasjonssak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon og at det er klageadgang på vedtaket. Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende begrensninger. Kommunen skal derfor gi en utfyllende begrunnelse for vedtak om dispensasjon. Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjon. Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som fremgår av 1-1, Lovens formål og 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn Side 92

93 som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier vil være følgende punkter: - om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, - om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering - om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet - om det legges vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål - om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt. - om det dispenseres fra saksbehandlingsregler Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor kommunene, og et grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med en ev. klagesituasjon dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan. Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering om de finner grunn til å gi dispensasjon. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som i tilfelle ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan for eksempel være at de vil se saken i større sammenheng, eller at det har vært mange nok dispensasjoner i området og at det ev. bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til flere tiltak. Ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, vedtekt eller forskrift skal det legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette vil særlig gjelde i byggesaker, men når det gjelder Universell utforming tilgjengelighet for alle - er det viktig at planbestemmelser som sikrer dette ikke undergraves gjennom dispensasjoner. Dispensasjoner må derfor ikke innebære løsninger til nevneverdig skade for slike hensyn. Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Statlige og regionale rammer og mål skal legges til grunn for vurderingen og interesseavveiningen i saker som gjelder dispensasjon fra planer. Det er et Side 93

94 hovedprinsipp i loven at kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må ligge innenfor statlige og regionale rammer og mål, og det gjelder også dispensasjonssaker. Der det foreligger statlige og regionale rammer og mål for arealpolitikken, skal disse legges til grunn for dispensasjonsvurderingen i den enkelte sak. Kommunen bør ikke gi dispensasjon i strid med uttalelse fra statlig eller regional myndighet. Det forutsettes at en «negativ uttalelse» i denne sammenhengen for det første gir klart uttrykk for at myndigheten motsetter seg dispensasjonen. Dersom slik dispensasjon likevel gis, kan statlig eller regional myndighet benytte sin rett til å fremme klage dersom det er behov for å endre eller oppheve et dispensasjonsvedtak. Bestemmelsen har sammenheng med plikten til å forelegge søknader for disse myndighetene før dispensasjon gis, jf Dispensasjonshøring til regionale myndigheter blir gjennomført før endelig vedtak kan fattes i denne saken i hht. kravene i plan- og bygningsloven kap Søkers begrunnelse etablering av brygge 1.5 Nabomerknader Det er ikke naboer som skal varsles i dette tilfellet, da Lunner almenning eier store områder rundt. 2. FAGLIGE VURDERINGER 2.1 Naturmangfold Naturmangfoldloven setter krav om at for tiltak i naturområder, skal det vurderes om tiltaket vil påvirke naturmangfoldet på stedet. I henhold til naturmangfoldloven 8-12, skal det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at en vet nok om påvirkningene før en fatter en beslutning om tiltaket. I dette området er naturmangfoldet godt kartlagt og i Naturbase framkommer det ikke opplysninger om verdifulle naturtyper eller spesielle arter i eller ved tjernet Sølvtjern, annet enn orrfugl. Det vurderes slik at kravet til kunnskapsgrunnlag er oppfylt. Påvirkning på tjernet er begrenset da det ligger i et større naturområde. Det eneste som kan påvirke tjernet i negativ grad er nærføring av eksisterende veg og eventuell Side 94

95 avrenning fra denne og eventuell skogsdrift i området. Å anlegge en brygge for allmennheten i Sølvtjernet vil øke trafikken til og i området, men det vurderes slik at dette ikke vil bidra til å påvirke naturverdiene i betydelig grad og samlet belastning anses å være akseptabel. Tiltaket er et såpass beskjedent inngrep at det ikke vil påvirke biologiske verdier i stor grad. Ved etablering av brygge i tjernet er det viktig at de ansvarlige sørger for at en begrenser omfanget av graving i sedimentene og at naturlig vegetasjon bevares i størst mulig grad. Ut fra det ovenstående vurderes det slik at kravene i naturmangfoldloven 8-12 er oppfylt. 2.2 Kulturminner Det er ikke kjent at det er automatisk fredede kulturminner som blir berørt av tiltaket. Kommunen er heller ikke kjent med at det finnes nyere tids kulturminner av betydning i vannområdet som blir berørt av tiltaket. 2.3 Universell utforming Lunner almenning skriver i søknaden at brygga skal være tilgjengelig for rullestolbrukere. Det settes derfor krav til at brygga med adkomst skal være universelt utformet i hht. TEK kap VURDERING OM DISPENSASJONSKRITERIENE I LOVEN ER OPPFYLT 3.1 Om hensyn bak bestemmelser og lovens formål er vesentlig tilsidesatt Kommunen skal vurdere om hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I lovens formålsparagraf heter det at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Hensikten med arealbruken i kommuneplanen er å sikre vassdraget og bruken av dette og landområdene som LNF-område med tilhørende byggeforbud i strandsonen. Etablering av fiskebrygge sikrer allmennheten økt tilgang til vassdraget og den sikrer en gruppe som ellers har liten adgang til fiske en slik mulighet uten at dette skal ha negativ innvirkning på artsmangfoldet. 3.2 Om fordelene er klart større enn ulempene Kommunen skal vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette tilfellet vurderes tiltak i Sølvtjern opp i mot allmenne interesser som en fiskebrygge vil være. Tiltaket kommer befolkningen til gode og det er et helseaspekt både fysisk og psykisk i det å legge til rette for et aktivt friluftsliv. Kommunen mener at en fiskebrygga ikke vil påvirke biologiske verdier i noen stor grad, men det vil bli satt vilkår om at tiltakshaver begrenser omfanget av graving i sedimentene og at naturlig vegetasjon bevares i størst mulig grad. Side 95

96 3.3 Dispensasjon fra saksbehandlingsregler Kommunen skal vurdere om det dispenseres fra saksbehandlingsregler. Det er ikke tilfelle i denne saken. 4. KONKLUSJON Lunner kommune stiller seg positiv til å innvilge søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av fiskebrygge ved Sølvtjern som omsøkt, jfr. plan- og bygningsloven kap. 19. Kommunen vurderer en slik plassering til ikke å ha negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet i tjernet, samtidig som det er et tiltak for allmennheten og ikke minst mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dispensasjon blir gitt på følgende vilkår: Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. kulturminneloven 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Fiskebrygga med adkomst skal tilfredsstille kravene til universell utforming, jfr. TEK kap. 8. Fiskebrygga skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltakshaver skal sørge for at en begrenser omfanget av graving i sedimentene og at naturlig vegetasjon bevares i størst mulig grad. Tiltak kan ikke iverksettes før det foreligger byggetillatelse. Før endelig vedtak kan fattes, må saken sendes på høring til regionale myndigheter i hht. kravene i plan- og bygningsloven kap. 19. DOKUMENT I SAKEN: Øvrige dokument: 116/4 Melding om tiltak ved Sølvtjernet i Lunner Almenning Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Lunner Almenning, Hadelandsvegen, 2743 HARESTUA Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 96

97 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/295-6 MØTEBOK Ark.: G21 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 91/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Janicke Brechan, Tjenesteleder INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Lovhjemmel: Kommuneloven KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak i sak 37/9 den 17/6-09 og sak 21/11 den 10/3-11 etableres felles legevakt for Lunner og Gran kommuner med hjemmel i kommuneloven 28a. 2. Kommunestyret vedtar vedlagt forslag til avtale om interkommunalt samarbeid om Lunner og Gran legevakt 3. Lunner kommunes andel av investeringsbudsjett på innarbeides i økonomiplan i Lunner kommunes økning i driftsbudsjett med innarbeides med halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning fra 2014 i økonomiplanen. Behandling og avstemming: Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak i sak 37/9 den 17/6-09 og sak 21/11 den 10/3-11 etableres felles legevakt for Lunner og Gran kommuner med hjemmel i kommuneloven 28a. 2. Kommunestyret vedtar vedlagt forslag til avtale om interkommunalt samarbeid om Lunner og Gran legevakt 3. Lunner kommunes andel av investeringsbudsjett på innarbeides i økonomiplan i Lunner kommunes økning i driftsbudsjett med innarbeides med halvårsvirkning i 2013 og helårsvirkning fra 2014 i økonomiplanen. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

98 Sammendrag: Kommunestyrene i Gran og Lunner vedtok i mars 2011 at arbeidet med å etablere legevaktsamarbeid med Gran/Lunner igangsettes umiddelbart. På bakgrunn av dette foreligger forslag til IS avtale om Lunner og Gran legevakt. Saksutredning: FAKTA: Om interkommunale samarbeid Samarbeidet inngås med hjemmel i kommuneloven 28a og er et administrativt samarbeid etter kommuneloven 28b. Dette er tilsvarende som for de øvrige interkommunale samarbeid. Vertskommuneavtalen fastsetter uttømmende hvilken myndighet som er delegert fra kommunestyret i Lunner, via rådmannen i Lunner til rådmannen i Gran kommune. Dagens legevaktordning Lunner kommune inngår i Gjøvik interkommunale Legevakt (GIL). Samarbeidet omfatter tjenestene; nattlegevakt (kl. 23 8) og legevaktsformidling. Legevakt mellom kl på hverdager og kl på helger og høytider betjenes av kommunens fastleger og turnuslege etter oppsatt vaktplan. Kommuneoverlegen administrerer legevakttjenesten og er ansvarlig for denne. Tjenesten gis fra den vakthavende leges kontor. Bakgrunn for interkommunal legevakt Felles legevaktsording/interkommunalt samarbeid om legevakt mellom Gran og Lunner har vært til politisk behandling ved flere anledninger. I forbindelse med avtale om nattlegevakt og legevaktsformidling ved Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) i 2005 ble det fattet vedtak om utredning av konsekvenser for en felles legevaktssentral for Gran- og Lunner kommune på ettermiddag/kveld og helg. Kommunestyret vedtok i sitt møte sak 45/07 følgende: 1. Lunner kommune ønsker primært at det inngås avtale med Harestua legesenter om felles legevaktsentral for Gran og Lunner kommune. 2. Med bakgrunn i vedtak i Gran kommunestyre (sak 41/07) utsettes realitetsbehandling av saken til høsten Det utredes også alternative løsninger, herunder interkommunal redningssentral for Gran og Lunner, egen legevaktsentral for Lunner kommune og samarbeid med andre kommuner enn Gran. Gran kommune opprettet bemannet legevakt i 2008 og inviterte Lunner kommune til å delta i et interkommunalt samarbeid om denne tjenesten. Side 98

99 Kommunestyret vedtok i sitt møte sak 37/9 følgende: 1. Lunner kommunestyre er positive til en sentral legevaktsløsning i forbindelse med samlokaliseringen av nødetater. 2. Inntil samlokaliseringen av nødetatene er fullført i nytt bygg i Gran sentrum, forblir legevaktsordningen slik som i dag. Samlokalisering av nødetater Kommunestyrene i Gran og Lunner vedtok i desember 2007 igangsetting av et forprosjekt for å utrede mulighet for og konsekvenser ved etablering av en felles redningssentral for Gran og Lunner kommuner. Kommunestyret behandlet siste gang saken i sak 21/11 den og vedtok at arbeidet med å etablere legevaktsamarbeid med Gran/Lunner igangsettes umiddelbart. Med bakgrunn i vedtak er det utarbeidet forslag til IS avtale for Lunner og Gran legevakt. Forslaget er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med de to kommuneoverlegene etter samme mal som øvrige IS avtaler. Forslaget til avtale er vedlagt. VURDERING: Formålet med inngåelse av IS avtale for Lunner og Gran legevakt er å samarbeide om legevakttjeneste på kveld ( ), helger og høytider ( ) i de to deltakerkommunene. Lunner og Gran legevakt vil bidra til en faglig god legevakttjeneste for innbyggerne i Lunner og Gran. Legevakttjeneste vil være en robust tjeneste som yter legetjenester ved behov for legehjelp til personer som bor og oppholder seg i kommunene. En interkommunale bemannet legevakttjeneste vil gi bedre økonomisk utnyttelse av ressursene enn om kommunen opprettet egen bemannet legevakttjeneste. Fastlegene som deltar i legevaktsamarbeidet får en faglig tilfredsstillende og påregnelig vakttjeneste med akseptabel vaktbyrde. En bemannet legevakt med lav vaktbyrde er et fortrinn når kommunene skal rekruttere fastleger. Inntil konsekvensene av Samhandlingsreformen er bedre dokumentert opprettholder begge kommuner sine avtaler med Gjøvik interkommunale legevakt (GIL) om legevaktformidling og nattlegevakt. Avtalen med GIL kan sies opp med et års varsel. På sikt og som et ledd i å løse samhandlingsreformens oppgaver må det vurderes å innlemme legevaktformidling og nattlegevakt i IS avtalen. Rådmennene initierer utredning av dette slik at en eventuell utvidelse av avtalen avstemmes mot utviklingen av samhandlingsreformen i den enkelte kommune. Side 99

100 Økonomi Drift: INNGANGSBUDSJETT (helårsvirkning) Gran Lunner Antall innbyggere Lønnsutgifter Forbruksmateriell, inventar og utstyr Leie kostnader Strøm Vederlag i henhold til vedlikehold og driftsavtale Overheadkostnader Sum Sum fordelt etter innbyggertall Investering: BUDSJETT 2013 Gran Lunner Antall innbyggere Medisinsk utstyr Inventar, møbler (kontor, undersøkelsesrom, akuttmottak, laboratorium, skiftestue mv) IKT etablering data, server mv Sum Sum fordelt etter innbyggertall Kostnadene til Lunner og Gran legevakt er beregnet utfra utgiftene slik en kjenner de i dag på Gran legevakt. Det knytter seg en viss usikkerhet til hva drift i nye lokaler og et større nedslagsfelt vil bety for både inntekter og utgifter. Dette vil en først kunne få full oversikt over etter første fulle driftsår som vil være i Det interkommunale samarbeidet gir et årlig driftsbudsjett på kr. kr som utgjør en budsjett økning på kr for Lunner kommune. Økningen innarbeides med kr i 2013 og ytterligere i Investeringskostnad på kr legges inn i investeringsbudsjett 2013 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til avtale for Lunner og Gran legevakt Øvrige dokument: KAP. 5 i kommuneloven Viljeserklæring i forhold til interkommunalt samarbeid Håndbok for interkommunalt samarbeid Side 100

101 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 101

102 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 92/12 Kommunestyret /12 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn BIOGASSANLEGG OG RENSEANLEGG FOR BIOGASS VED HRA. KOMMUNESTYRETS SIGNALER TIL KOMMUNENS REPRESENTANT PÅ GENERALFORSAMLINGEN. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Kommunestyret slutter seg til begrunnelsene for å utvide biogassanlegget og rense biogass (beskrevet i 5 punkter i saksutredningen), og er derfor positive til at den foreslåtte investeringen gjennomføres. Behandling og avstemming: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret slutter seg til begrunnelsene for å utvide biogassanlegget og rense biogass (beskrevet i 5 punkter i saksutredningen), og er derfor positive til at den foreslåtte investeringen gjennomføres. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

103 Saksutredning: FAKTA: Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i HRA AS tirsdag 2. oktober Dette i forbindelse med at HRA trenger godkjenning av investeringen ved utbygging av biogassanlegget og etablering av et renseanlegg for biogass. Som kommunens representant på generalforsamlingen ønsker ordfører kommunestyrets syn i denne saken. I det følgende er saksutredningen frra HRA gjengitt: Side 103

104 Side 104

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/765-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 22.05.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 10/12 Sak 11/12 Sak 12/12 Sak 13/12 Referater - eldreråd 2012 Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 15.05.2012 kl. 08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur

1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur 1 Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur I hht. vedtatt planprogram skal det utarbeides en oversikt over hvilke konsekvenser planlagt utvikling har for sosial og teknisk infrastruktur. Det er tatt utgangspunkt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg Lunner rådhus, formannskapssalen 23.04.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/10 Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Forslag til revisjon av planen

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/754-6 Arkivnr.: 14 Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 15.05.2013 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/226-35 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2011-2014 FORSLAG TIL REVISJON AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 08/111-28 Arkivnr.: 146 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2011-2014 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 17.04.2012 MØTESTED: Møterom F2 MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 6/12 9/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Retningslinjer

Detaljer

LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER

LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/2146-2 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 20/15 Eldrerådet 24.11.2015 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder LUNNER ELDRERÅD 2015-2019 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 06.02.2013 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/15 15/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN MØTEDATO: 10.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Hege Bogfjellmo BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.10.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 15/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Folder fra Statens

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 29.03.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 09/181-41 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Behandling: 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG. Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn

Behandling: 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG. Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn 13/1779-6 15598/13 RÅD/PUF/ANG Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 - utlegging til offentlig ettersyn Behandling: Ordfører Harald Tyrdal, A fremmet følgende tilleggsforslag: «Som

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.06 og 10.06.15 Fra kl. 08.30 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 58/15 Til saknr.: 58/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer

Lunner kommune. Reform i Lunner. Mål og rammer Lunner kommune Reform i Lunner Mål og rammer Innholdsfortegnelse 1 Organisering... 3 1.1 Prosjektansvarlig og øvrige roller... 3 2 Milepæler og milepælsplan... 3 3 Mandater... 4 3.1 Mandat for prosjekt

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/49 Lnr.: 17936/15 Ark.: 143 Saksbehandler: Kommunalsjef Bente Rudrud REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TEKNISK Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer