Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP"

Transkript

1 Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

2 GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig rørsystem Alle arbeider på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert rørlegger. Alle arbeider på el. anlegg skal utføres av autorisert el. installatør. Bedriv ALDRI vedlikeholdsarbeid på pumpen FØR den er koblet fra el. nettet, og sørg for at ikke uvedkommende kan koble det til igjen mens vedlikeholdsarbeidet pågår! Kabler skal ikke skjøtes inne i pumpekummen, men i koblingsbokser utenfor stasjonen. Ved spyling/rengjøring av pumpekum, husk personlig verneutstyr hygiene/smittefare. Det kan dannes gasser i avløpskummer, for eksempel metan. Bruk derfor ALDRI åpen ild eller varme i nærheten av en pumpekum, av hensyn til eksplosjonsfare! Ved arbeid/vedlikehold i/ved avløpskummer hvor det er fare for gass,.. ARBEID ALDRI ALENE!! ITT Norge AS er IKKE ansvarlig for følgeskader i forbindelse med bruken av det leverte produkt. LEVERINGSOMFANG. 1 stk. Pumpekum i PE m. tilbakeslagsventil, koblingsfot, geiderør, geidefeste og trykkrør. 1 stk. Avløpspumpe. 1 stk. Pumpestyring/Automatikkskap til passet det aktuelle anlegg.

3 MONTASJEVEILEDNING: Pumpekummen plasseres på et plant gulv, der hvor det er mest praktisk med hensyn til plassforhold, el. tilførsel, tilløpsledning og pumpeledning. VIKTIG! Ferdigmontert vil pumpekummen være meget tett, hvis alle gjennomføringer er bra utført. Dette betyr at tilløpsledningen må være luftet over tak, eller at tilløpsledningen er forsynt med en vakumventil. Dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå undertrykk i pumpekummen under drift, som vil føre til at vannlåser i tilløpsledningen tømmes for vann. Hvis pumpekummen står i et trykkavløpssystem, må det monteres en utvendig avstengningskran for å unngå at kummen fylles med vann før den settes i drift, det kan lekke litt vann tilbake gjennom tilbakeslagsventilen før idriftsettelse. Hvis pumpenkummen graves ned, skal den ikke settes dypere enn at lokket på stasjonen er over terreng. Innerst mot stasjonsveggen brukes singel med kornfordeling opp til 20 mm eller knust masse med kornfordeling 2 til 16 mm. NB! ALL GARANTI BORTFALLER HVIS STASJONEN ER NEDGRAVD FOR DYPT, F.EKS. AT MAN SKJØTTER VIDERE OPP TIL TERRENG MED BETONGRINGER el. DETTE MÅ IKKE FOREKOMME! Montasje av pumpe og innløp: Pumpen fires ned på koblingsfot via geiderørene. Pass på at pumpen entrer skikkelig ned på koblingsfoten. Kabler fra pumpe og kabel/slange fra nivåbryter/luftklokke tres gjennom kabel-gjennomføringene i toppen av pumpekummen. Når alle kabler/slanger er trukket gjennom, tettes det rundt kablene med fugemasse/fugeskum.

4 Innløpsmuffen i pumpekummen har en dimensjon på Ø110 hvor innløpsrøret føres inn. NB! Innløpsrøret skal ikke stikke innenfor innvendig kumvegg. Tilkobling av pumpe og nivåutstyr: NB! Alle el. arbeider må utføres av autorisert installatør. Autoskapet monteres på passende sted så nær pumpekummen som praktisk mulig. Kabler fra pumpe og nivåbryter/luftslange tilkobles ihht. vedlagte koblingsskjema for det leverte pumpestyring/autoskap. El. tilførsel til autoskapet sikres med egen sikringskurs, denne er normalt ikke med i vår leveranse, og må settes opp av el. installtør. Hvis justering er nødvendig på FGC 211 pumpestyringen, se denne enhetens brukermanual. Nivågiver, montering og innjustering Gjelder FGC211 Pumpestyring med trykkgiverklokke. Slange festes til støpejernsklokke, PG-nippel tres på slangen og henges opp som vist på bildet til venstre. PG-nippel festes i brakett som vist på bildet. Slangen trekkes opp slik at luftklokken henger ca 2 cm over bunn stasjon, og PG-nippel trekkes til så slangen sitter fast i PG-nippel. Gjelder for pumpestyring med nivåvippe. Kabel til nivåvippe tres gjennom PVC varerøret. Varerør for vippekabel monteres i brakett som vist på bildet. Kabel trekkes opp slik at kabelllengden mellom nivåvippe og varerør er ca 10 cm, og sikres med en strips som vist på bildet.

5 Prøvekjøring/Oppstart: Når el. tilførsel til pumpen er koblet, samt innløpsrør og pumpeledning er tilkoblet, er stasjonen klar for idriftsettelse. Sjekk at pumpene går riktig vei, se pumpens instruksjonsbok som henger på pumpen, eller i pumpeembalasjen. Fyll kummen forsiktig opp med vann. Pumpen har stor kapasitet og vil tømme kummen ned til stoppnivået relativt rask, fra 0,5-5 min. OBS! Hvis pumpeledningen er tilkoblet soilrør fra ovenforliggende etasje, er det viktig at soilen har fall nok til å ta unna den vannmengden pumpen gir, hvis ikke kan det slå opp i nærliggende sluk på soilen. Tilløpsrør (soil) må være luftet over tak, eller utstyrt med vakumventil. Hvis prøvepumpingen gikk greit, og det ikke er noen lekkasjer på trykkledningen og tilløpsledningen, er stasjonen klar for bruk. De første ukene etter oppstart,... sjekk at det ikke er noen lekkasjer på pumpekum og rørledninger. VEDLIKEHOLD AV PUMPESTAJON TYPE PE 630 TOP: Kummen bør rengjøres (spyles) 2 ganger pr. år. Det er spesielt viktig at nivåbryter/ luftklokke holdes rene, så feilfunksjon unngås. Når det gjelder generelt vedlikehold av pumpen, er det lite som behøver å gjøres med denne utover renhold som beskrevet ovenfor. Se forøvrig pumpens instruksjonsbok. Se siste (bakerste side) hva som IKKE skal kastes i toalettet da dette kan tette både pumpen og pumpeledningen. Hvis pumpen ikke tømmer kummen (eller man får alarm på høyt nivå hvis montert), sjekk følgende: - Er sikringene på sikringskursen til pumpeanlegget hele? Hvis nei, skift/reset sikringer. - Er motorvern løst ut? Hvis ja, reset motorvern, hvis det umiddelbart løser ut igjen, kontakt vår nærmeste serviceavdeling. - Har nivåbryteren hengt seg opp så pumpen ikke starter? Hvis ja, SKRU UT SIKRINGER/SKRU AV AUTOMATSIKRINGER, på sikringskursen til pumpen(e), frigjør/rengjør vippe, koble inn sikringer, sjekk at pumpen(e) starter og stopper normalt. Hvis ingen av de ovenfornevnte punkter løser problemet, ta kontakt med vår serviceavdeling. NB! Skulle strømtilførselen til pumpen bli brutt, eller pumpena v andre årsaker stopper, må man IKKE b enytte de tilknyttede WC, dusj etc., dette for å hindre vannskader.

6 ALARMUTSTYR FOR HØYT NIVÅ. (Tilleggsutstyr): Hvis alarmutstyret er levert, består dette av en alarmunit ATU001 (se egen veiledning for denne) og en nivåbryter (Nivåvippe) type NF-5/ 5 m. med PVC varerør. Utstyret sammenkobles som vist i koblingsskjema til ATU001 alarmboksen. Kabel til nivåvippe tres gjennom PVC varerøret. Varerør for vippekabel monteres i brakett som vist på bildet. Kabel trekkes opp slik at kabelllengden mellom nivåvippe og varerør er ca 10 cm, og sikres med en strips som vist på bildet. Hvis pumpestasjonen leveres med 2 PVC rør: Monter alarmvippen i det korteste røret. Sjekk at alarm-vippen slutter kontakt før nivået er blitt for høyt i tanken! Pass samtidig på at vippen ikke henger for lavt, da vil man få alarmsignal før startnivået nåes! Alarmfunksjonen sjekkes samtidig med spyling/rengjøring av tanken. (2 ganger pr. år). Testes enklest ved å snu nivåvippen, slik at den peker rett oppover,... da skal alarmen utløses. Flygt ATU 001 Alarmenhet med lyd & lyssignal.

7 Monteringsveiledning Varmekabel for Flygt PE 630 TOP Tilkobling av kabelen til El nettet må utføres av autorisert Elektriker Varmekabelen er selvregulerende, og trenger kun å kobles til strøm nettet. Tre varmekabelen bak braketten på toppen, ned på høyre side og bak rør opplegget. Trekk varmekabelen rundt, til skjøten mellom varmekabelen og gummikabelen er rett over braketten La varmekabelen går rundt over utløpet, og ned igjen i en ny runde. Strips enden av varmekabelen sammen med begynnelsen av varmekabelen( rett etter kabel skjøten) i topp braketten. Tre gummikabelen ut igjennom kabelinnføringshullet i stasjonen. Koble til strøm nettet. Er du i tvil ta kontakt med ditt nærmeste Xylem Water Solution Norge kontor.

8 Viktig! Avløpsvannet fra hytta skal pumpes videre. For å unngå tilstopping må IKKE følgende kastes i toalettet: * Filler * Tekstiler * Sanitærartikler (bleier og bind) * Truseinnlegg * Q-tips * Våtservietter/Wipes * Prevensjonsartikler * Frityrolje og større mengder fett Vi anbefaler på det sterkeste å bruke bleket toalettpapir. Ubleket papir/miljøpapir løser seg dårlig opp og kan skape problemer, som tetting av kloakken mm. Følges disse enkle rådene vil man kunne ha en problemfri hyttetilværelse i mange år. Og husk; Unødvendige serivcekostnader unngås.

9 Veileder for hytte eiere med privat pumpestasjon: Åpning av hytta: 1. Kontroller at alle vannkraner er stengt. Åpne stoppekran for vannet. 2. Kontroller at pumpestasjonen fungerer som den skal. Dette gjør du enklest ved å bruke mye vann samtidig som du hører etter at pumpa starter og stopper. Stenging av hytta: 1. Sørg for at pumpestasjonen tømmes for fett og lignende. Dette gjør du best ved å la det renne varmt vann i springen og gjerne tilsette Zalo. 2. For å unngå fare for vannlekkasje er det en god vane å stenge stoppekranen for vannet når man ikke er på hytta. Vinterstenging av hytta: 1. Pumpestasjonen må frostsikres best mulig. Om mulig bør denne være plassert frostfritt. I tillegg kan man sikre røropplegg og pumpestasjon ved å helle miljøvennlig frostvæske i vasker, sluker og i toalettet. Hør etter at pumpa starter slik at du vet at det også er frostvæske i pumpestasjonen. 2. Steng stoppekranen for vannet. Om mulig åpne vannrør på det laveste punktet slik at du får tømt rørene mest mulig. Vær spesielt oppmerksom på blandebatteriene da disse lett går i stykker når det blir frost. NB! Både vannledning inn og avløpspumpeledning ut fra hytta kan fryse vinterstid. Det er derfor viktig at eventuelle varmekabler på vann- og avløpspumpeledning er påsatt i god tid før man drar på hytta, f.eks. med GSM fjernstyring. Pumpestasjonen for avløp må ikke settes i drift hvis man ikke er HELT sikker på at avløpspumpeledningen er helt opptint. Du er selv ansvarlig for service og vedlikehold på pumpestasjon og stikkledning. Det anbefales at du inngår en serviceavtale for pumpestasjonen. Det er i tillegg en del enkle ting du kan gjøre for at pumpestasjonen fungerer optimalt: Vær sjenerøs ved bruk av vann. Unngå bruk av resirkulert papir. Ved stenging av hytta for en periode anbefales det å skylle gjennom stystemet med varmt vann og Zalo. Dersom som du har problemer med pumpestasjonen kan du ta kontakt med oss. OSLO HAMAR KRISTIANSAND STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM Bodø TROMSØ Stålfjæra 14 Birkerbeinerveien 21 Skibåsen 42 C Jakob Askelandsvei 9 Hardangerveien 72 Myrabakken Fossegrenda 13B Pålsvei 1 Evjenveien Oslo 2316 Hamar 4636 Kristiansand 4314 Sandnes seksjon Ålesund 7038 Trondheim 8008 Bodø 9024 Tomasjord Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Nesttun Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Fax: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Fax:

10 3068 Installasjons-, driftsog vedlikeholdshåndbok

11

12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet...3 Introduksjon...3 Sikkerhet...3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Miljøsikkerhet...4 Brukersikkerhet...5 Ex-godkjente produkter...6 Produktgaranti...7 Transport og oppbevaring...9 Kontrollere leveransen...9 Kontroller leveransen...9 Kontrollere enheten...9 Retningslinjer om transport...9 Forholdsregler...9 Posisjon og feste...9 Løfting...9 Temperaturområdet ved transport, håndtering og lagring...10 Håndtere ved temperaturer under frysepunkt...10 Enhet i "som levert" tilstand...10 Løfte enheten ut av væsken...10 Retningslinjer om oppbevaring...10 Oppbevaringssted...10 Lengre oppbevaring...11 Produktbeskrivelse...12 Pumpedesign...12 Deler...13 Overvåkingsutstyr...14 Valgfrie sensorer...14 Dataskiltet...14 Godkjenninger...15 Produktgodkjenninger til farlige steder...15 EN-godkjenningsskilt...15 FM-godkjenningsplate...15 Produktspesifisering...16 Installasjon...17 Installere pumpen...17 Myndighetsregulering...17 Fester...17 Installer med P-installasjon...18 Installer med S-installasjon...19 Installer med F-installasjon...19 Monter med X-montering...20 Utfør de elektriske tilkoplingene...21 Generelle forholdsregler...21 Krav...21 Kabler...22 Jording (gods)...22 Kople motorkabelen til pumpen...22 Kople motorkabelen til startmotoren og overvåkingsutstyret Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 1

13 Innholdsfortegnelse Kabeloversikter...23 Kontrollere rotasjonen til løpehjulet...31 Drift...33 Forholdsregler...33 Avstand til våte områder...33 Støynivå...33 Starte pumpen...33 Vedlikehold...35 Forholdsregler...35 Retningslinjer for vedlikehold...35 Momentverdier...35 Skifte oljen...36 Tøm oljen...36 Fyll med olje...37 Service på pumpen...37 Kontroll...38 Hovedettersyn...39 Service ved alarm...39 Skift ut løpehjulet...40 Fjern løpehjulet...42 Installer løpehjulet...42 Skift ut M-løpehjulet...43 Feilsøking...46 Introduksjon...46 Pumpen starter ikke...46 Pumpen stopper ikke når nivåsensoren benyttes...47 Pumpen starter-stopper-starter i rask rekkefølge...47 Pumpen kjører, men motorvernet utløses...48 Pumpen leverer for lite vann eller ikke vann i det hele tatt...48 Teknisk referanse...50 Motordata...50 Bruksgrenser Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

14 Introduksjon og sikkerhet Introduksjon og sikkerhet Introduksjon Formålet med denne håndboken Formålet med denne håndboken er å gi nødvendig informasjon for: Installasjon Drift Vedlikehold FORSIKTIG: Les denne håndboken nøye før du installerer og bruker produktet. Uriktig bruk av produktet kan forårsake personskader og skader på eiendom, og kan oppheve garantien. MERK: Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse, og ha den lett tilgjengelig. Sikkerhet ADVARSEL: Operatøren må være kjent med sikkerhetstiltakene for å forhindre personskader. En trykksatt enhet kan eksplodere, sprekke eller slippe ut innholdet ved for stort trykk. Ta alle nødvendige tiltak for å unngå overtrykk. Hvis enheten kjøres, installeres eller vedlikeholdes på en måte som ikke dekkes i denne håndboken, kan det resultere i død, alvorlige personskader eller skader på utstyret Dette inkluderer modifisering av utstyr eller bruk av deler som ikke er levert av Xylem. Hvis du har spørsmål om den tilsiktede bruken av utstyret, må du kontakte en Xylemrepresentant før du fortsetter. Denne håndboken beskriver aksepterte metoder for demontering av enheter. Disse metodene må følges. Innestengt væske kan utvide seg raskt og føre til voldsom eksplosjon og skader. Du må aldri varme opp løpehjul, propellere eller festeinnretninger for å gjøre demontering lettere. Du må ikke endre serviceapplikasjonen uten godkjenning av en autorisert Xylemrepresentant. FORSIKTIG: Du må ta hensyn til instruksjonene i denne håndboken. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til personskader, ødeleggelser eller forsinkelser. Sikkerhetsterminologi og symboler Om sikkerhetsmeldinger Det er svært viktig at du leser, forstår og følger sikkerhetsmeldingene og -forskriftene nøye før du håndterer produktet. De er gitt slik at du kan unngå følgende farer: Personlige ulykker og helseproblemer Skader på produktet Funksjonssvikt 3068 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 3

15 Introduksjon og sikkerhet Farenivåer Farenivå Indikasjon FARE: En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlige personskader ADVARSEL: En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlige personskader FORSIKTIG: En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader MERK: En mulig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan gi uønskede resultater eller tilstander En praksis som ikke er relatert til personskader Farekategorier Farekategorier kan enten falle inn under farenivåer eller la bestemte symboler erstatte de vanlige farenivåsymbolene. Elektriske farer angis av følgende symbol: Elektrisk fare: Dette er eksempler på andre kategorier som kan forekomme. De faller inn under de vanlige farenivåene og kan bruke utfyllende symboler: Klemfare Kuttefare Fare for overslag Ex-symbolet Ex-symbolet angir sikkerhetsforskrifter for Ex-godkjente produkter når de brukes i potensielt eksplosive eller antennelige miljøer. Miljøsikkerhet Arbeidsområdet Hold alltid stasjonen ren for å unngå og/eller oppdage utslipp. Avfalls- og utslippsforskrifter Følg disse sikkerhetsforskriftene for avfall og utslipp: Sørg for riktig avhending av alt avfall. Den behandlede væsken må håndteres og fjernes i samsvar med gjeldende miljøforskrifter Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

16 Introduksjon og sikkerhet Alt søl må fjernes iht. sikkerhets- og miljøprosedyrer. Alle utslipp må rapporteres til de aktuelle myndigheter. ADVARSEL: IKKE send produktet til Xylem-produsenten dersom det er blitt kontaminert av radioaktiv stråling. Gi beskjed til Xylem slik at de riktige tiltakene kan gjennomføres. Elektrisk installasjon Retningslinjer for resirkulering Brukersikkerhet Generelle sikkerhetsregler Når det gjelder resirkuleringskrav for elektriske installasjoner, kan du kontakte din strømleverandør. Resirkulering må alltid utføres i henhold til disse retningslinjene: 1. Følg lokale lover og forskrifter for resirkulering hvis enheten eller deler skal håndteres av et autorisert resirkuleringsselskap. 2. Hvis dette ikke er tilfelle, må du returnere enheten eller delene til din nærmeste Xylem-representant. Disse sikkerhetsreglene gjelder: Hold alltid arbeidsområdet rent. Vær klar over faren som gasser og damper kan utgjøre i arbeidsområdet. Unngå alle elektriske farer. Vær klar over faren for elektriske støt eller overslag. Vær alltid klar over faren for drukning, ulykker i forbindelse med elektrisitet og brannskader. Sikkerhetsutstyr Bruk sikkerhetsutstyr iht. bedriftens forskrifter. Bruk dette sikkerhetsutstyret i arbeidsområdet: Vernehjelm Vernebriller, helst med sideskjerm Vernesko Vernehansker Gassmaske Hørselvern Førstehjelpsutstyr Sikkerhetsinnretninger Elektriske tilkoplinger MERK: Kjør aldri en enhet med mindre det er installert sikkerhetsinnretninger. Se også informasjon om sikkerhetsinnretninger i andre kapitler i denne håndboken. Elektriske tilkoplinger må utføres av autoriserte elektrikere i samsvar med internasjonale, nasjonale og lokale regler og forskrifter. Hvis du ønsker mer informasjon om krav, kan du se avsnittene som spesifikt omhandler elektriske tilkoplinger Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 5

17 Introduksjon og sikkerhet Farlige væsker Vask hud og øyne Produktet er konstruert for bruk i væsker som kan være helseskadelige. Ta hensyn til følgende regler når du arbeider med produktet: Forviss deg om at alle som arbeider med biologisk farlige væsker er vaksinert mot sykdommer de kan utsettes for. Sørg for god personlig renslighet. Følg disse prosedyrene for kjemikalier eller farlige væsker som har kommet i kontakt med øynene dine eller huden: Tilstand Kjemikalier eller farlige væsker i øynene Kjemikalier eller farlige væsker på huden Handling 1. Hold øyelokkene fra hverandre med fingrene. 2. Skyll øynene med øyerensevæske eller rennende vann i minst 15 minutter. 3. Oppsøk lege. 1. Fjern forurensede klær. 2. Vask huden med såpe og vann i minst ett minutt. 3. Oppsøk lege ved behov. Ex-godkjente produkter Følg disse spesielle håndteringsinstruksjonene hvis du har en Ex-godkjent enhet. Krav til personell Følgende krav stilles til personell som skal jobbe med Ex-godkjente produkter i eksplosjonsfarlige miljøer: Alt arbeid på produktet må utføres av autoriserte elektrikere og Xylem-autoriserte teknikere. Spesielle regler gjelder for installasjoner i eksplosjonsfarlige miljøer. Alle brukere må kjenne til farene med elektrisk strøm og de kjemiske og fysiske egenskapene til gass og/eller damp på stedet. Alt vedlikehold for Ex-godkjente produkter må skje i henhold til internasjonale og nasjonale standarder (for eksempel IEC/EN ). Xylem frasier seg ethvert ansvar for arbeid utført av ikke utdannet/autorisert personell. Krav til produkter og produkthåndtering Dette er kravene som stilles til produkter og produkthåndtering for Ex-godkjente produkter i eksplosjonsfarlige miljøer: Produktet må kun brukes iht. de godkjente motordataene. Det Ex-godkjente produktet må aldri tørrkjøres under normal drift. Tørrkjøring under service og inspeksjon er bare tillatt utenfor det klassifiserte området. Før du begynner å arbeide med produktet, må du forvisse deg om at produktet og kontrollpanelet er isolert fra strømforsyningen og kontrollkretsen slik at de ikke er strømførende. Du må ikke åpne produktet mens det er strømførende eller i et rom med eksplosjonsfarlig gass. Forviss deg om at termokontaktene er koplet til en vernekrets iht. produktgodkjenningene og at de er i bruk. Egensikre kretser kreves normalt for det automatiske nivåreguleringssystemet av nivåregulatorer hvis de er montert i sone 0. Flytegrensen for fester må være i overensstemmelse med den godkjente tegningen og produktspesifikasjonen Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

18 Retningslinjer for samsvar Minimum tillatt væskenivå Overvåkingsutstyr Produktgaranti Du må ikke modifisere utstyret uten godkjenning fra en autorisert Xylem-representant. Bruk bare deler som er levert av en autorisert Xylem-representant. Samsvar oppnås bare når enheten brukes på tiltenkt måte. Du må ikke endre servicevilkårene uten godkjenning fra en Xylem-representant. Når du installerer eller vedlikeholder eksplosjonssikre produkter, må du alltid opptre i samsvar med direktivet og gjeldende standarder (for eksempel IEC/EN ). Se måltegningene av produktet for minimum tillatt væskenivå i henhold til godkjenningen for eksplosjonssikre produkter. Hvis informasjonen mangler på måltegningen, må produktet senkes helt ned. Det må installeres nivåsensorutstyr hvis produktet kan brukes ved mindre enn den minste nedsenkingsdybden. For ytterligere sikkerhet bør du bruke tilstandsovervåkingsenheter. Tilstandsovervåkingsenheter inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: Nivåindikatorer Temperatursensorer Introduksjon og sikkerhet Dekning Begrensninger Garantikrav Xylem påtar seg å reparere feil i produkter fra Xylem iht. disse vilkårene: Feilene skyldes mangler i konstruksjon, materialer og utførelse. Feilene rapporteres til en Xylem-representant i løpet av garantiperioden. Produktet brukes bare iht. vilkårene som er beskrevet i denne håndboken. Overvåkingsutstyret i produktet er riktig tilkoplet og i bruk. Alt sevice- og reparasjonsarbeid utføres av Xylem-autorisert personell. Det brukes originale Xylem-deler. Det brukes bare Ex-godkjente reservedeler og tilbehør autorisert av Xylem i Exgodkjente produkter. Garantien dekker ikke feil som skyldes disse forholdene: Manglende vedlikehold Uriktig installasjon Modifiseringer eller endringer på produktet og installasjonen som er utført uten konsultasjon med Xylem Uriktig utført reparasjonsarbeid Normal slitasje Xylem påtar seg intet ansvar for følgende: Fysiske skader Materielle skader Økonomiske tap Xylems produkter er produkter av høy kvalitet og med forventet pålitelig drift og lang levetid Skulle det imidlertid oppstå behov for et garantikrav, kan du kontakte din Xylemrepresentant Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 7

19 Introduksjon og sikkerhet Reservedeler Xylem garanterer at de vil ha reservedeler på lager i 15 år etter at dette produktet er gått ut av produksjon Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

20 Transport og oppbevaring Transport og oppbevaring Kontrollere leveransen Kontroller leveransen Kontrollere enheten 1. Kontroller leveransen for ødelagte eller manglende deler ved mottak. 2. Merk av eventuelle ødelagte eller manglende deler på kvitteringen og fraktbrevet. 3. Send et krav til transportselskapet hvis noe er skadet. Hvis produktet er hentet hos distributøren, sender du et krav direkte til distributøren. 1. Fjern emballasjematerialene fra produktet. Kast all emballasje iht. lokale forskrifter. 2. Kontroller produktet for å fastsette om noen deler er skadet eller mangler. 3. Løsne produktet ved å fjerne alle skruer, bolter eller stropper. Vær forsiktig når du håndterer spiker og stropper. 4. Ta kontakt med salgsrepresentanten hvis noe ikke fungerer. Retningslinjer om transport Forholdsregler ADVARSEL: Ikke gå under gjenstander som er løftet opp. Ta hensyn til gjeldende ulykkes- og sikkerhetsforskrifter. Posisjon og feste Enheten kan transporteres enten horisontalt eller vertikalt. Forviss deg om at enheten er forsvarlig festet under transport slik at den ikke kan rulle eller velte. Løfting ADVARSEL: Knusingsfare. Enheten og komponentene kan være tunge. Bruk egnede løftemetoder, og bruk alltid vernesko med ståltupp. Løft og håndter produktet forsiktig ved hjelp av egnet løfteutstyr. Produktet må sikres med stropping for løfting og håndtering. Bruk øyebolter eller løfteører hvis slike er tilgjengelige. Løft alltid enheten etter løftehåndtaket. Enheten må aldri løftes etter motorkabelen eller slangen. Ikke fest løftestropper rundt akselendene. Løfteutstyr Det kreves alltid løfteutstyr når enheten skal håndteres. Det må oppfylle følgende krav: Minimumshøyden (kontakt Xylem for å få informasjon) mellom løftekroken og gulvet må være tilstrekkelig til å løfte enheten. Løfteutstyret må kunne heve enheten rett opp og ned, fortrinnsvis uten behov for å innstille løftekroken på nytt Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 9

21 Transport og oppbevaring Løfteutstyret må være godt festet og i god tilstand. Løfteutstyret må klare vekten av hele enheten og må kun brukes av autorisert personell. To løfteenheter må brukes til å løfte enheten opp for reparasjonsarbeid. Løfteutstyret må være dimensjonert til å løfte enheten med resterende pumpemedium i pumpen. Løfteutstyret må ikke være overdimensjonert. MERK: Overdimensjonert løfteutstyr kan forårsake skade hvis enheten setter seg fast når den skal løftes. Temperaturområdet ved transport, håndtering og lagring Håndtere ved temperaturer under frysepunkt Ved temperaturer under frysepunkt å alt installasjonsutstyr inkludert løfteutsty, håndteres med ekstrem forsiktighet. Sørg for at produktet er varmet opp til en temperatur over frysepunktet før oppstart. Unngå å rotere løpehjulet/propelleren for hånd ved temperaturer under frysepunkt. Den anbefalte metoden for å varme opp enheten er å senke den ned i væske som blir pumpet eller blandet. MERK: Bruk aldri åpen flamme til å tine enheten. Enhet i "som levert" tilstand Løfte enheten ut av væsken Hvis enheten fremdeles er i samme tilstand som da den ble sendt fra fabrikken - all emballasje urørt - er det akseptable temperaturområdet under transport, håndtering og lagring: 50 C til +60 C. Dersom enheten er blitt utsatt for å temperaturer under frysepunktet, skal den nå omgivelsestemperaturen til samlebrønnen før den brukes. Enheten er vanligvis beskyttet mot frost mens den kjøres eller er nedsenket i væske, men løpehjulet/propelleren og akseltetningen kan fryse hvis enheten heves i en temperatur under frysepunktet. Enheter utstyrt med et internt kjølesystemet, fylles med en blanding av vann og 30 % glykol. Denne blandingen er flytende ved en temperatur ned til 13 C (9 F). Under 13 C (9 F) øker viskositeten slik at glykolblandingen mister sine flyteegenskaper. Glykol/vannblandingen stivner ikke helt og kan derfor ikke skade produktet. Følg disse retningslinjene for å unngå frostskader: 1. Tøm all pumpet væske hvis aktuelt. 2. Sjekk alle væskene er blitt brukt til smøring eller kjøling, både olje- og vann/glykolblandinger for å se ette vann. Skift om nødvendig. Retningslinjer om oppbevaring Oppbevaringssted Pumpen må oppbevares på et tørt sted fritt for varme, skitt og vibrasjoner Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

22 Transport og oppbevaring MERK: Beskytt produktet mot fuktighet, varmekilder og mekanisk skade. Ikke plasser tunge vekter på det innpakkede produktet. Lengre oppbevaring Hvis enheten skal oppbevares i mer enn 6 måneder, gjelder følgende: Før du tar i bruk enheten etter oppbevaringen må du inspisere den, og da spesielt tetningene og kabelinnføringen. Løpehjulet/propelleren må roteres annenhver måned for å hindre at tetningene fester seg til hverandre Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 11

23 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Pumpedesign Pumpen er nedsenkbar og drives av en elektrisk motor. Tilsiktet bruk Produktet er tiltenkt avløpsvann i bevegelse, mudder, vann fra naturen og rent vann. Følg alltid begrensningene som er oppgitt i Bruksgrenser (side 50). Hvis du har spørsmål om den tilsiktede bruken av utstyret, må du kontakte en Xylem-representant før du fortsetter. ADVARSEL: I eksplosive eller brannfarlige miljøer må det bare brukes Ex- eller MSHA-godkjente pumper. MERK: Du må IKKE bruke pumpen i svært etsende væsker. Reservedeler Endringer på enheten eller installasjonen skal bare utføres etter kontakt med Xylem. Originale reservedeler og ekstrautstyr som er godkjent av Xylem, er nødvendig for samsvar. Bruk av andre deler kan gjøre garanti- eller erstatningskrav ugyldige. Kontakt Xylem-representanten for mer informasjon. Trykklasse LT MT HT Lavt hode Middels hode Høyt hode Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

24 Produktbeskrivelse Deler Plassering Del Beskrivelse 1 Aksel Akselen er laget i rustfritt stål, med integrert rotor. 2 Løpehjul Det finnes flere typer løpehjul. Hvis du ønsker informasjon om pumpeløpehjulene, kan du se delelisten. 3 Mekaniske tetninger En indre og en ytre tetning i kombinasjon av materialer: Aluminiumsoksid Al 2 O 3 Karbon CSb Silikonkarbid RSiC Korrosjonsresistent sementert karbid WCCR Hvis du ønsker informasjon om pumpens mekaniske tetninger, kan du se delelisten. 4 Oljehus Oljehuset inkluderer en kjølevæske som smører og kjøler tetningene, huset fungerer som buffer mellom den pumpede væsken og drivenheten. 5 Hovedlager , , , , : Lageret består av et kulelager med toradet vinkelkontakt , : Lageret består av et enkeltradet kulelager. 6 Motor Hvis du ønsker informasjon om motoren, kan du se Motordata (side 50) Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 13

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok ENM 10 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 2 Innledning... 2 Sikkerhet...2 Sikkerhetsterminologi og symboler...2 Brukersikkerhet

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer