Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005"

Transkript

1 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i Vi gjør med dette også regnskap for det 137. året siden Grimstad og omegns indremisjonsforening ble dannet. Vår lange tradisjon gir dype røtter, og vår nye organisasjon har gitt nye frukter. På fruktene skal treet kjennes, lærer Skriften oss. Med denne rapporten ønsker Hovedstyret å gjøre rede for fruktene. Så er det Årsmøtets viktige oppgave å gjøre opp status og gi retning til det videre arbeidet mot vårt felles mål: Vi vil gjøre Jesus synlig. Styrets sammensetning Hovedstyre i GN har i 2005 hatt følgende sammensetning: - Leder: Andreas Andersen (2006) - Leder DS: Randi Linjord (2006) - Leder ÅL: Ole Morten Raknes (2006) - Styremedlemmer: Tor Øyvind Eriksen, ÅL (2007) Oddvar Reiersølmoen, ÅL (2006) Kjellfrid Straume, DS (2007) Gunn Vold, DS (2007) - Varamedlem: Solbjørg Bryn Rysstad (2006) - Kasserer: Solveig Eriksen (2006) Styringsstrukturen Hovedstyret har, i henhold til vedtak på de to forrige årsmøtene, prøvd ut en ny styringsstruktur for GN. Strukturen bygger på et forslag som er utarbeidet av Normisjons sentrale ledelse til bruk i organisasjonenes forsamlinger. Målet er å bl.a. å legge til rette for nådegavetenkning i styrearbeidet, ivareta kontinuitet og å styrke styrets fokus på åndelig lederskap, som lett kan bli en salderingspost. HS har hatt ca. ett møte pr måned hvor felles saker har blitt behandlet, informasjon gitt og saker fordelt til hhv Driftsstyret (DS) og Åndelig lederskap (ÅL). På de fleste møtene i HS har det også vært med representanter fra de ulike gruppene på huset som har kommet med sine innspill og saker til drøfting i HS. Dette har vært nyttige og viktige møtepunkter og en praksis som bør videreføres. I tillegg til møtene i HS har DS og ÅL hver for seg hatt 1-2 møter i måneden. Disse har i praksis fungert som arbeidsutvalg som følger opp HS` vedtak. Den nye strukturen har til tider båret preg av å være under utprøving, og vi har prøvd oss frem for å finne en god arbeidsform. Men den altoverskyggende opplevelsen er likevel at denne måten å organisere styrearbeidet på fungerer svært hensiktsmessig, og bør videreføres. De ulike arbeidslagene på huset er organisert i egne team og komiteer som gjør en solid innsats for fellesskapet! Ved overgangen til tre gudstjenester i måneden ser vi behovet for å endre organiseringen av møter og gudstjenester. Dette blir en av de første oppgavene nytt HS må ta tak i. Nytt av året har vært å samle alle barneledere i ett team som sammen planlegger Mini-IMI, Shine Kids og Jungelgjengen. Vi tror dette er viktig for å skape tilhørighet for ledere og god oppfølging av barna og den gryende tenåringsbølgen som er på vei inn. 1

2 Medlemmer og deltakere Medlemslista viser 139 personer ved årsskiftet. Av disse er 11 registrert som innmeldt i personer er strøket av medlemslista i løpet av året. Siden forrige årsmøte er Astrid Haldorsen, Annie Jansen og Martha Aagre gått bort. Vi reiser oss, og i stillhet minnes vi Astrid Haldorsen, Annie Jansen og Martha Aagre med takknemlighet for den betydning de har hatt for oss. Vi lyser fred over deres gode minne. Driftsstyret har ført oversikt over alle voksne som er medlemmer i våre undergrupper. Sammen med den ordinære medlemslista teller denne 208 navn ved utgangen av Tar vi med barna som er faste deltakere i vårt arbeid ser vi at det er et ganske stort antall mennesker som nås gjennom vår virksomhet fra uke til uke. I tillegg kommer selvsagt alle de som er jevnlig på våre gudstjenester og møter, men som ikke befinner seg på noen liste i GN. Vi har i vår strategiplan sagt at målet med arbeidet er å flytte folk fra periferi til kjerne. Tatt i betraktning at medlemsstallet er relativt utforandret fra tidligere, på tross av at mange flere er knyttet til vårt arbeid, kan det tyde på at vi ikke lykkes med dette målet i stor nok grad. Det vil derfor være en viktig satsing videre å følge opp medlemmer og deltakere tettere. IMIseilasen vil være det viktigste virkemiddelet i dette. Her må vi imidlertid også ta med i betraktningen at mange av de som er i med i vårt arbeid er studenter og unge i etableringsfasen, og at samfunnet vårt er stadig mer mobilt. Vi må derfor regne med mye gjennomtrekk og ustabile medlemmer/deltakere i vårt arbeid, og lære oss å se det store i få lov til å bety noe for mennesker både i kortere og lengre perioder av deres liv. Resultater jmf handlingsplanen Det forrige årsmøtet vedtok en handlingsplan for virksomheten i GN Denne har vært styrende for HS og gitt retning til våre prioriteringer. Den gir oss også mulighet til å evaluere vårt arbeid slik at vi kan bli enda mer målrettet når vi nå ser fremover mot perioden som ligger foran. I det følgende er de fleste målsettingene listet opp og kommentert kort: Sektor Tilbedelse/Kreative uttrykk Storsamlinger for alle aldersgrupper. Gjennom søndagsmøter, G2 og G3 har vi et bredt spekter av storsamlinger, og noe for enhver smak. Noen opplever nok å ha mistet noe gjennom satsingen på nye målgrupper på søndagene. Vi håper imidlertid at det positive med denne satsingen kan veie tyngre enn det negative, og vi tror vi er på vei mot fellesskapsformer som inkluderer flere aldersgrupper enn før. Vi har ikke lykkes med å etablere to Jungelgjengen-team. Dette er i noen grad kompensert for ved å legge opp til flere møter og gudstjenester med familieprofil. Forsangergrupper til alle storsamlingene + Gi tilbud om kurs til inspirasjon for de som står i en slik tjeneste. En del personer har strukket seg langt for at det skal være allsang på alle møter. Vi har ikke tilstrekkelig med ressurser til for eksempel fire selvstendige team, og må jobbe videre med dette. Gjennom samarbeidet med Bibelskolen har vi fått et nytt team knyttet opp mot G3. Tilbud om kurs har blitt gitt, men ingen har benyttet seg av dette. Nye i tjeneste for fellesskapet: Medlemskurset er utarbeidet og gjennomført en gang i Oppslutningen var ikke stor, men vi tror dette etter hvert vil etablere seg som noe mange vil gjennomføre. De fleste gruppene har fått noen nye medarbeidere, og vi gleder oss over at stadig flere bruker sin tid og sine gaver i fellesskapet. Flere faste givere: Målet om kr ,- ( 80 gir 500,- ) er ikke nådd. Ved årsskiftet utgjorde den faste givertjenesten kr ,- pr. år. Dette ligger dramatisk langt under budsjettmålet. Dette er ytterligere kommentert under punktet økonomi. 2

3 Sektor Fellesskap 10 familier/ektepar på kurs: Det ble ikke arrangert eget kurs på IMIhuset i år. 70 medlemmer på helgetur: Turen til Westermoen samlet ca. 30 personer. Turen til Stavanger mobiliserte i underkant av 30 stk. Tilbud om cellegruppe til alle som ønsker det: Alle som har meldt inn ønske om plass i cellegruppe har fått tilbud om dette. Nye grupper er under etablering for å gi et enda bredere tilbud. Vi trenger alle slags varianter av cellegrupper for at dette skal bli allemannseie. Sektor Vekst 50 medlemmer på medlemskurset: 7 personer gjennomførte medlemskurset i Valg av tidspunkt, informasjonsstrategi og kursets omfang har vært gjenstand for evaluering. 20 personer knyttet til bønn- og forbønnstjeneste: Både seniorarbeidet og i G2/G3 har egne bønnegrupper. Det har tatt tid å få en leder for GNs bønnetjeneste, men flere har vært med å løfte opp dette perspektivet og modellert tjenesten i vår forsamling. Til sammen har 18 personer vært med i bønne- og forbønnsgrupper. Nå har Helga Raknes gått inn i rollen som bønneleder, og vi håper mange flere vil gå inn i dette plogspissarbeidet. Gjennomføre ny menighetsprofil (Naturlig Kirkevekst): ÅL har valgt å utsette dette til ny forsamlingsleder er på plass. Kontakten med vår NKV-veileder, Ommund Rolfsen, har vært opprettholdt gjennom hele perioden. Veiledning og oppfølging av ledere: GNs ledere har hatt tilbud om visjonsfest, gudstjeneste-teamene har hatt jevnlige samlinger med fellesskap, bønn og planlegging. Cellegruppeledere har også hatt sitt eget forum til erfaringsutveksling, fellesskap og bønn for arbeidet. Barneledere har blitt samlet i et stort team, og disse har også hatt hyppeige samlinger. Det har gått ut mange tilbud om kurs og seminarer, og en del har fått slike input. Ca. 30 var sammen til inspirasjon og påfyll på Normisjons forsamlingkonferanse. Det har vært et mål å ha egne sektorsamlinger, men styret har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dette i Sektor Tjeneste/diakoni Nådegavekurs: Nådegavebasert tjeneste er en av våre verdier og et prinsipp vi søker å følge. Mange bruker sone gudgitte gaver på IMIhuset. Vi tror imidlertid det er et stort utbrukt potensial, og nådegavekurs vil bli et av kursene i IMIseilasen. Cellegruppene er jevnlig innom tematikken, og dette er kanskje også den beste arenaen for å oppdage og ta i bruk nådegaver. Web-team: Etter at Johannes Sørheim flyttet har Styret hatt hånd om oppdatering og videreutvikling av våre hjemmesider. Det gjenstår å etablere et selvstendig team som kan ha denne tjenesten. 100 dugnadstimer for medborgere i Grimstad: I mai gjennomførte vi diakoniaksjonen i byen vår. Godt over 100 timer ble lagt ned i hager, hjem og institusjoner disse dagene. Flere medarbeidere knyttet til de praktiske tjenestene: Det har vært en gledelig utvikling av medarbeidere i vaskegrupper. Kjøkkengruppene opplever dessverre å være underbemannet. Vi håper flere kan oppleve gleden i denne tjenesten (som er blant de enkelttjenestene som betyr mest for fellesskapsbygging hos oss). Det gjenstår å etablere enda bedre oppfølgingsrutiner for medarbeidere. Her merker vi svært godt at forsamlingslederen mangler. Slik oppfølging er viktig for å bevare glede og inspirasjon i de ulike tjenestegruppene. Sektor Misjon Aktiv sektorgruppe: MTG misjonstenkegruppe er etablert, og har gjort en fin jobb med å sette misjons på dagsordenen. 3

4 Alle aldersgrupper involvert og engasjert: Misjon har, om enn i ulik grad, vært tema i alle grupper og på flere storsamlinger. Gjennom utsendelse av familien Haga som misjonærer har misjonsperspektivet fått enda større aktualitet hos så vel unge som gamle. 5 medlemmer med opphold på misjonsfelt: 3 medlemmer dro på tur til Normisjons felt i Mali i januar 06. Dette tror vi er med på å skape nærhet og engasjement for misjonens sak. Det at vi også har sendt ut en hel familie til tjeneste i Ecuador er en bonus vi ikke tok høyde for i handlingsplanen. Ecuador må i tiden som kommer få en naturlig plass og et hovedfokus i GNs misjonsengasjement. Rapport fra gruppene G2 lederteam I løpet av 2005 har vi feiret 16 gudstjenester på IMI-huset. I vårsemesteret var seks av disse G2, og tre G3. I høstsemesteret hadde vi fire G2, og tre G3. Antall nattverdgjester for G2 i vårsemesteret var gjennomsnittlig 114, for G3 var tallet 57. I høstsemesteret gikk antall nattverdgjester ned for G2, mens det økte noe for G3. Snittet for G2 var 80, og for G3 67. Antall nattverdgjester er innrapportert til Grimstad menighet. Forkynnelsen i gudstjenestene i vårsemesteret spente over flere temaer, mens overordnet tema i høstsemesteret har vært de verdier som Grimstad normisjon bygger sin virksomhet på. Talere og liturger har vært en blanding av husets egne folk, og andre. G2 har en vid målgruppe, men tyngden av besøkende er småbarnsfamilier. Hovedmålgruppen for G3 er unge voksne, men alle er velkomne. Ved oppstart av G3 i vårsemesteret, fremstod gudstjenesten som rolig og enkel i formen, og favnet bredere enn G3 gjør nå. Bibelskoleelever har bidratt sterkt inn i gudstjenesten gjennom ulike tjenester og har gitt G3 et ungt preg, som vi mener appellerer bra til en viktig målgruppe. Det er mange nye fjes å se på G3. Denne gudstjenesten favner også en del av de som går på Tjue Tretti. I desember 2005 har G2 og G3 50 faste medarbeidere knyttet til gudstjenestene. Av disse er 27 Bibelskoleelever med praksisplass på IMI-huset. Det har vist seg å ikke være like enkelt å skaffe medarbeidere til alle tjenester. Noen team har god bemanning, mens andre låner folk fra gang til gang. Utfordringen videre er å bygge opp velfungerende team med mange nok medarbeidere, slik at alle blir ivaretatt. For begge gudstjenestene har det vært felles planmøte en gang per måned. Ønsket for disse møtene har vært å få medarbeiderne med i planleggingen. Dette har ikke lykkes, få har møtt opp. Fra og med våren 2006 har styret tatt initiativ til ny organisering av planmøtene, noe vi håper vil bidra til økt deltakelse. Møtegruppene En svært trofast flokk av rutinerte medarbeidere har bemannet tre ulike møtegrupper. Disse har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av søndagsmøtene og enkelte fester. Ledere for gruppene har vært Aage S. Bryn, Kåre Drsødal (2005), Arne Linjord (2006) og Tor Øyvind Eriksen. På søndagsmøtene har det i snitt vært ca møtedeltakere. Det er flest innen den eldre garde som møter. Etter inspirasjonssamlingen med fokus på storsamlingene våre, ble det tatt initiativ til å arbeide for en fornyelse av søndagsmøtene. Konkret er det foretatt en sammenslåing av møtegruppe B og C. Disse har arbeidet ut en felles lest for samværene, og fordeler vårens møter mellom seg. Vi håper at dette fornyingsarbeidet fører til en mobilisering av et større spekter av medlemmer og deltakere på søndagsmøtene. Barn & Unge Høsten 2005 samlet lederne fra Mini-IMI, Jungelgjengen og Shine Kids seg i ett team som sammen planlegger og fordeler ansvar for de mange aktivitetene som dette arbeidet representerer. Gjennom regelmessige samlinger 4

5 søker vi å inspirere hverandre, evaluere og samordne arbeidet. Et viktig mål for denne nye måten å organisere arbeidet på er å gi et helhetlig opplegg for barna i vår forsamling, både med tanke på opplegg, forkynnelse, oppfølging og ledere. Vi har et stort ansvar for å ta vare på de barna vi har, og har valgt å fokusere på å føre de vi har videre etter hvert som de blir eldre, framfor å starte nye aktiviteter for andre målgrupper. Vi tror at dersom barna og ungdommene trives så vil de ta med seg sine venner slik at flere nås. De som møter fast på samlingene i b&u-teamet er Aud Grønås, Gunn og Arvid Vold, Solveig og Tor Øyvind Eriksen, Kåre Drøsdal, Astrid Aasen, Hilde Frivold og Johnny Egilstad. Mini-IMI er for barn i alderen 6-10 år og Shine Kids fra år. På Jungelgjengen tilbyr vi opplegg for aldersspennet 4 til 13 år. Mini-IMI Vi samles på mandager i tidsrommet I 2005 har vi hatt 19 samlinger. 20 barn har vært innom våre samlinger, men en del gikk over til den største gruppa (Shine Kids) i høst. Aktivitetene er varierte, men fokuset i alt vi gjør er å gi barna en opplevelse av å blir sett og verdsatt, og å gjøre dem kjent med Jesus og Hans Ord. Det er viktig å gi rom og inspirasjon til fornyelse. I dette er kurs og fellessamlinger viktige input. Flere av lederne deltok på seminar om Promisedland i januar. Det er viktig at flest mulig av lederne deltar på slike samlinger slik at vi kan dele og gjøre oss nytte av inntrykkene sammen. Shine Kids Shine Kids ble startet opp høsten 2005 for å gi et tilbud til de av våre barn som nærmer seg tenårene. Shine Kids samler ca. 10 barn på mandager. Disse er delt inn i en jentegruppe og en guttegruppe. Jentene har vi allerede sett flere ganger i aksjon med dans på gudstjenester og møter. Tjue Tretti Tjue Tretti er en samlingsplass for studenter og unge voksne i Grimstadområdet. Det har vært arrangert møter annenhver helg og åpent hus de resterende helgene. På møtene våre har vi invitert talere til å ha undervisning over ulike temaer. Årets styre ble konstituert rett etter forrige årsmøte. Nye medlemmer ble valgt inn og tidligere styremedlemmer takket for seg. I år har styret bestått av seks medlemmer. Alle er bosatt i Grimstad. Høsten 05 fikk vi også hjelp av to bibelskolestudenter. Forrige årsrapport forteller litt om nytenkning innenfor Tjue Tretti. Det har vi gjennom dette året gjort noe med og mener at vi er kommet godt i gang. Utgangspunktet for våren 05 var å prøve noe nytt. Innholdet i møtene har blitt forandret og møtene avholdes nå i peisestua. Vi har dette året lagt vekt på undervisning fremfor et standard møte form opplegg. Og tilbakemeldingene har vært svært gode. Også det at vi dette året har hatt våre møter i peisestua har gjort til at det sosiale fellesskapet har tatt seg opp. Vi mener å kunne inkludere flere ved å ha møtene her. Møteformen er svært enkel og består av innledning, noen sanger, undervisning og avslutning. Etter hvert møte har vi kafé med salg av kioskvarer. Vi har gjennom året hatt stor variasjon på antall besøkende. Fra rundt ti personer til opp mot 35. Dette er svært kjekt, men vi har likevel en liten andel betalende medlemmer. Høsten og våren 05 var vi kun 13 betalende medlemmer. Dette er en utfordring for oss. Vi har også blitt velsignet med pianist som stiller opp de gangene hun kan. Dette er vi svært takknemlige for. 5

6 Senior har hatt et godt arbeidsår, med jevn og god oppslutning om de ulike tilbud på tirsdag formiddag. Arbeidet er firedelt: Formiddagstreff, bibeltimer, kursdag og turdag. Det kommer stadig nye mennesker inn i våre sammenhenger. Ansvarlige ledere er Åge Bryn, Gunnar Frivold, Dagfrid og Reidar Akselsen. Cellegruppene Gjennom det siste året har vi hatt 5 cellegrupper i funksjon, dvs ca. 50 mennesker med i cellegrupper ut fra IMIhuset. En cellegruppe har tatt pause i høst, men det er meningen at den skal taes opp igjen. Det har også blitt arbeidet med å starte en senior-cellegruppe, men dette er enda ikke realisert. Vi har hatt 4 ledersamlinger, 2 pr. semester. Disse ledersamlingene oppleves som inspirerende og viktige, her får vi tatt opp både gleder og frustrasjoner og kan gi hverandre råd. Dessuten er de en viktig arena for å holde varmt de grunnleggende hensiktene og verdiene vi ønsker skal gjennomsyre gruppene. Vi ser at det har vært en jevn tilstrømming av nye til gruppene, samtidig som noen har sluttet fordi de har flyttet fra byen. Noen av gruppene er store og snart klare for deling. Familiekoret Pr. 1/1 2006, er vi ca. 80 medlemmer i Familiekoret. Vi møtes til øvelse hver tredje mandag, og vi har til sammen hatt 12 vanlige øvelser. Koret blir fortsatt ledet av vår eminente dirigent, Elise Drøsdal har vært et innholdsrikt år for koret. Høydepunktet for de fleste av oss, var nok Danmarksturen i mai. Vi leide FMU-bussen, og dro av gårde til Skallerup Klit. Vi har også hatt flere opptredener i løpet av året. Vi har deltatt 4 ganger på IMI-huset, og vi har sunget i Landvik kirke, julemessa på Triangelhuset og adventskonserten i Grimstad kirke. Konserten i Holvikahallen sammen med Reigstad-søstrene under Sommer i Sør var en høydare. Leder for Familiekoret dette året har vært Nina Jacobsen, og med seg i styret har hun hatt Elise Drøsdal og Tor Heldal. Vi bør vel også nevne at vi nå stiller i Familiekor-tskjorter hver gang vi opptrer! Hobbyklubben Hobbyklubben ble startet av Tonje M. Teistedal og Marianne Rindli i begynnelsen av året. Her samles i hovedsak hjemmeværende småbarnsmødre og deres barn annenhver onsdag til fellesskap, diverse kurs, ulike former for håndarbeid, og lignende. Oppslutningen har variert fra 10 til 40 personer. Grimstad Modellskuteklubb Herbert Waarum leder Skuteklubben som samler omkring 10 aktive medlemmer ca. 30 torsdager i året. Klubben bygger alle typer modellbåter, men mest skuter. Skuteklubben har siden starten i 1993 laget 7 kirkeskip og ca. 100 modeller. Guds Ord har en naturlig plass på samlingene, og de fleste er også jevnlig å se på formiddagstreffene. 6

7 IMI Radio Imi-radio har i løpet av 2005 hatt ansvaret for totalt 16 sendinger fordelt på 13 Go`søndag morgen og 3 omsorgsprogrammer. Teknikere for Go`søndag morgen har vært: Øystein Frivold, Helge Rindli, Trond Reinum og Lars Olav Rysstad. Teknikere for omsorgsprogrammene har vært: Gunnar Frivold, Trond Reinum og Sverre B. Aamlid. Fast radioprest for Go`søndag morgen har vært: Per Myrstad. Programledere for Go`søndag morgen har vært: Kåre Drøsdal og Gunnar Frivold. Programledere for omsorgsporgrammene har vært: Kåre Drøsdal, Ingebjørg Berstad Torp, Arne Kjell Knudsen og Randi Vorhaug. Programlederne legger vekt på at Go`søndag morgen skal være et litt folkelig program. Andre personer som har vært med i Go`søndag morgen nevnes: Kjetil Glimsdal, Elise Drøsdal, Anfinn Skaaheim, Andreas Andersen, Jan Tore H. Pedersen, Herbert Waarum, Jon Solve Strand, Reidar Akselsen, Kristin Osnes, Dag Wirak, Aage Løsnesløkken og Hans Petter Foss. I løpet av 2005 har vi kjørt noen repriseprogrammer der Kåre Jacobsen var ansvarlig for programmene. Husstyret Husstyret har bestått av disse personene: Gunnar Tørvolt (leder), Elisabeth Frivold, Bjørg Imenes og Erik Frivold. Husstyret har hatt to møter (vår/høst). Arbeidet har bestått av ordinært vedlikeholdsarbeid. Hovedrengjøring ble utført i september, med litt bedre oppslutning enn året før, men det trengs flere rengjørere slik at alle rommene kan taes på en dag. Det er også blitt avklart arbeidsfordeling mellom husstyret og utegruppa. Husstyret organiserer utedugnad vår/høst, og utegruppa organiseres på lik linje som vaskekomitéene. Det har blitt fornyet servisedeler og bestikk slik at det nå teller 150. Det er inngått ny innkjøpsavtale med Oscar Pedersen på Stoa der vi får en del prosenter. Teknisk komitè Teknisk komitè (Øystein Frivold, Trond Magne Teistedal, Helge Rindli, Lars Olav Rysstad og Kjell Heimdal) har hatt møter i løpet av Ett møte var et kontaktmøte med husstyret. Videre fikk komitèen vide fullmakter på årsmøtet 2005 til å gå til innkjøp av lyd- og lysutstyr. Det er innkjøpt kabler, mikrofoner (trådløs/vanlig), stativer og en oppbevaringskasse på lydfronten, og en dimmer på lysfronten. Renholdsgrupper, utekomite, kjøkkengrupper, utleieansvarlig Sigrunn Ølnes gir seg etter 12 år som utleier av IMI-huset! Anne-Liv Teistedal har nå overtatt denne oppgaven fra (Visste du forresten at Arne Lynne er sentral i dette arbeidet; nøkkelen hentes og leveres av leietakerne hos ham i Grooseveien!) Nøkkelansvarlig er Gunnar Frivold. 5 vaskegrupper aktiviserer 29 personer! Utegruppa består av 5 personer. 7

8 Andaktsgrupper Hver mandagskveld er det andakt samtidig på disse stedene: Berge gård, Bergetun, og 3 forskjellige avdelinger på Frivolltun. Denne ordningen har pågått gjennom mange år og er et samarbeid mellom Frikirken, Frelsesarmeen, Misjonskirken, Filadelfia, Misjonssalen, Betania og IMI-huset. Det settes opp en turnusplan for hvert semester slik at alle vet når og hvor de forskjellige gruppene skal møte. IMI-huset har 2 grupper som bytter på oppgaven hver gang IMI-huset har ansvar. Det er en trofast flokk på tilsammen personer som deltar i disse to gruppene. Beboerne på hvert sted setter veldig stor pris på denne ordningen, og vi som deltar, opplever stor velsignelse ved å være med i denne tjenesten. Føler du at dette er noe for deg, så er du hjertelig velkommen til å være med. Det er behov for flere folk. 8

9 MTG - Misjonstenkegruppe MTG ble oppretta etter årsmøtet i Den har i bestått av Dagfrid Akselsen, kontaktperson, Jon Solve Strand og Ole Martin Hodnebrog. Arbeidet har vært prosjektbasert, med størst fokus på Mali. Vi har ikke hatt regelmessige møter, men kommet sammen når vi har jobbet med noe, for eksempel info-tavle, misjonsnytt på møter, planer for Mali-tur med mer. Jon Solve går ut av gruppa fra nyttår. Burmagruppa Gruppen har i 2005 vært ledet av et styre bestående av Reidar Akselsen, Ellen Møinichen, Jennifer Endresen, Roar Linjord og Gunn Linjord Vold. Vi har hatt omkring 1 planleggingsmøte i mnd. Av og til sammen med Burmesernes representanter. Med stort og smått er det nå 26 burmesere i Grimstad. De aller fleste har en baptistisk bakgrunn fra sitt hjemland. To stykker har bakgrunn fra metodistmenighet. Fra IMI-husets side har det vært 6-8 personer som har stått i nærkontakt med denne gruppen helt fra de kom til Grimstad for et par år siden. Sammen med to gode medspillere fra henholdsvis Misjonskirken og Landvik har det altså vært en uformell kontaktgruppe som har kommet sammen med burmeserne til språktrening, sang og andakt på IMI-huset på onsdagene helt fra starten av. Siden de er oppvokst i en baptistisk tradisjon, føler de en naturlig tilknytning til baptistmenighetene i Lillesand og Arendal. Men det sier seg selv at det er vanskelig å opprettholde en tett kontakt med disse to menighetene på grunn av avstandene. Fra IMI-husets side har vi sett det som viktigst å være behjelpelig med språktrening og praktisk hjelp kombinert med et vennskapelig og kristent fellesskap. Det er mange barrierer og vanskeligheter de opplever når de skal etablere seg under forhold som er totalt annerledes enn det de er vant med. De har en stresset hverdag med alt de skal lære på skolen og i praksisopplegget de to første årene. Vårt ønske og håp er at de etter hvert vil få mer tid og overskudd til å delta i forskjellige sammenhenger på IMIhuset samtidig som de bevarer sin identitet gjennom menigheten i Lillesand, eller i Arendal. Rapport fra komiteen for Fellesmøter 2005 Komiteen er en felles samling av medlemmer fra de forskjellige evangeliske forsamlinger og kirker i Grimstad Kommune. Astri Laurendz fra Misjonskirken har vært leder. Fra IMI-huset ha Johnny Egilstad og Kåre Drøsdal vært med. Gjennom hele året har det vært månedlige komité- og bønnesamlinger rundt omkring i kommunen. Fellesmøtene i 2005 ble lagt til Grimstad Kirke med internasjonal predikant Rachael Hickson fra England. Møtene ble glimrende ledet av Svein Lilleaasen og Tom Martin Berntsen. Det var god oppslutning om møtene hver kveld der noen av kollektene gikk til arbeid for Tsunamiofrene. Fellesmøtene ble fulgt opp med Alphakurs i Frikirken med ca. 40 deltakere. Israelsmisjonen Kontaktperson for Israelsmisjonen har ansvar for å arrangere ett møte hvert semester. Fram til årsskiftet har Dagfrid Akselsen hatt denne funksjonen. Ny kontaktperson er Gunstein Vetrhus. Første møte gikk av stabelen 29. januar med Ellen Raen. I 2005 ble det også arrangert årsmøte i kretsen med ungdomssekretæren som taler. Isralesmisjonen er et tredje misjonsperspektiv som bør ha en naturlig plass også i GN. 9

10 Andre arrangementer I tillegg til våre faste møter og samlinger har GN vært involvert i bl.a. disse arranengementene: Hellig-trekongers-fest, Fellesmøtene, Visjonsfest, Grimstad Menighets årsfest, Borgertoget 17. mai, Misjonærinnsettelse av familien Haga, IMI-tur til Westermoen, Kirkekaffe etter konfirmantpresentasjon i Grimstad kirke, Høstens grøde -utlodning, Misjonshelg m/ basar, Syng med oss, Inspirasjonssamling, Medlemskurs (3 samlinger), IMI-tur til Normisjons forsamlingskonferanse, Israelsmisjonsmøte, Adventskonsert i Grimstad kirke og juletrefest. Forkynnere i 2005: Ole Morten Raknes, Andreas Andersen, Geir Brokke, Bjarne Imenes, Kjetil Vestel Haga, Dag Kristoffersen, Asbjørn Aasen, Kåre Drøsdal, Anfin Skaaheim, Svein Arve Egeland, Geir Ivar Bjerkestrand, Øystein Vaaje, Svein Lilleaasen, Liv Simonsen, Alf Halvorsen, Arne Inge Vålandsmyr, Tonje M. Teistedal, Knut Svein Dale, Reidar Hillesund, Hilde Halvorsen, Anita og Hølje Haugsjå, Rita Aasen, Kjetils Svestad, Kjetil Glimsdal og Arnhild Reinum. Økonomi I 2005 har vi hatt et driftsår der inntekter og utgifter balanserer, men der inntektene er mye lavere enn budsjettert. Driftsinntektene viser nedgang i forhold til forrige år. Kollektene viser en betydelig nedgang. Fast givertjeneste har en svak økning, men gjenspeiler på langt nær målsetting og budsjett. Høstbasar og Markens Grøde bidro med kjærkomne midler, og økte fra forrige år. De fleste driftsutgifter har hatt en økning i forhold til forrige år og til budsjett. Det er bevilget kr ,- ekstra til utvikling og innarbeiding av en helhetlig grafisk profil for Grimstad Normisjon. Dette innebærer ny logo, mal for annonser, nye hjemmesider og nytt layout for IMInytt. Det har vært en økning i gaver til Normisjons internasjonale arbeid i forhold til forrige år, men noe mindre enn budsjettert. I tillegg til overskudd fra 2004 på kr ,- som ble vedtatt oversendt Normisjon, region Agder, er det blitt oversendt kr ,- som budsjettert. Finansinntekter viser inntekter på ca. kr ,-. Avbetaling på salg mobilt anlegg innbrakte kr ,-. Det er videre kjøpt inn lys- og lydutstyr for ca ,-. Regnskapet viser tydelig at vi ikke har fått ansatt noen lønnet medarbeider. Utgiftene blir ikke så store som budsjettert, men kanskje inntektene også lar vente på seg til dette er på plass? Informasjonsarbeid I styret arbeider Kjellfrid Straume med informasjonsutvikling i samarbeid med Andreas Andersen. Annonsering: Dagfrid Akselsen har ordnet med vår faste lørdagsannonse i Grimstad Adressetidende frem til august, da Kjellfrid Straume overtok. Fra høsten startet vi også med å annonsere storsamlingene på søndagene via e-post. Internettsidene: Johannes Sørheim var webmaster for frem til han flyttet til sommeren. Vi fikk ikke tak i noen med datateknisk kompetanse til å overta arbeidet med disse sidene, og noen opplysninger har vi ikke hatt tilgang til å oppdatere. Vi så oss derfor om etter et verktøy som ikke krever datateknisk kompetanse hos oss. Etter anbefaling fra Bibelskolen har vi landet på Apcom administrasjonssystem ved Anders Paulsen. Kjellfrid Straume har gjort oppdateringer av arrangementer og nyheter på nettsidene i høst, sammen med leder i hovedstyret Andreas Andersen som innehar funksjonen som ansvarlig redaktør. 10

11 IMI-nytt: Kåre Drøsdal var redaktør frem til og med sommeren. Kjellfrid Straume overtok fra høsten. Utsending av IMI-nytt og oppdatering av adresse- og medlemsliste har blitt gjort av Lars G. Gundersen til og med høsten. Dette overtok Kjellfrid Straume fra desember. Et trofast korps av medarbeidere deler ut IMI-nytt i sentrale strøk av Grimstad, mens resten blir sendt med posten. Det er gitt ut 4 nummer av IMI-nytt i Ny grafisk profil: Vi har i høst arbeidet med ny grafisk profil for IMI-huset fra Logo, webdesign, annonselayout og ny mal for IMI-nytt har vi fått utarbeidet av designer Lena W. Nystøm, også hun anbefalt av Bibelskolen. Intern informasjon: For å skape bedre informasjonsflyt intern i organisasjonen, er det utarbeidet liste over kontaktpersoner, styremedlemmer og andre sentrale funksjoner. Oversikten over tjenestesektorer er fornyet. Det er også arbeidet med informasjonsstrategi og -rutiner. I desember startet dessuten arbeidet med å samle i en liste medlemmer, deltakere i våre undergrupper og andre IMI-nytt-abonnenter. Denne lista inneholder også informasjon om hvilke grupper den enkelte er med i og hvilke tjenester den enkelte har. Dette gir oss en mye bedre oversikt over organisasjonen og forenkler en del arbeidsoppgaver. Oppsummering Vi kan se tilbake på et innholdsrikt år med høyt aktivitetsnivå. Høyt aktivitetsnivå må aldri bli et mål i seg selv, men hver for seg må aktivitetene gjenspeile vår visjon og våre hensikter. Slik styret vurderer det, synes visjonen og verdiene våre å trenge stadig dypere inn i vår bevissthet, og dette gjenspeiles også i det arbeidet som drives. Vi står ovenfor mange utfordringer, særlig i det å ta vare på medarbeidere, hjelpe medlemmer til åndelig vekst og modning, og å styrke fellesskapet på tvers av generasjoner. Men vi er på god vei, og på rett vei. Vi ønsker å takke alle som gjennom tjenester av mange slag, forbønn og engasjement er med på å bygge Guds rike i Grimstad! Vår bønn er at alt vårt arbeid blir velsignet av Gud slik at Han kan se Sin drøm gå i oppfyllelse: At mitt hus kan bli fylt. Styret for Grimstad Normisjon 18. februar

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007

REGNSKAP PR.31.12.07 & BUDSJETT 2007 PR.31.12.07 & 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Ordinære inntekter Ordinære kostnader 17 Annonser, IMI-nytt og internettsider 58 218 49 434 60 000 40 000 18 Strøm

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsmelding 2010 for Grimstad Normisjon IMI-huset

Årsmelding 2010 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmelding 2010 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmøte lørdag 19.2.2011 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester på IMI-huset i det

Detaljer

Årsmelding 2009 for Grimstad Normisjon IMI-huset

Årsmelding 2009 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmelding 2009 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmøte lørdag 20.2.2010 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester på IMI-huset i det

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 09.03.2013

Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 09.03.2013 Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 09.03.2013 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Grimstad Normisjon / Norkirken Grimstad i det året

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 23. februar 2012 kl 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 38 medlemmer med stemmerett. Per Gunnar Riber ønsket velkommen

Detaljer

Berge gård, Frivolltun og Feviktun Våren 2016

Berge gård, Frivolltun og Feviktun Våren 2016 KULTUR- og AKTIVITETSKALENDER, og Våren 2016 Dato Tid Arrangement Sted Januar Torsd.7. 15.00 Bingo Sønd.10. 15.00 Søndagskaffe Mand.11. 11.00 Film Torsd.14. 11.00 Prestens time Mand.18. 11.00 Konsert med

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2013 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 S 10 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøte lørdag 15.03.2014

Årsmelding 2013. Årsmøte lørdag 15.03.2014 Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag 15.03.2014 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr 2016 Korpsnytt For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NLM ÅLESUND MISJONSFORSAMLING. - Ombygging

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NLM ÅLESUND MISJONSFORSAMLING. - Ombygging EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NLM ÅLESUND MISJONSFORSAMLING - Ombygging INNHOLDS- FORTEGNELSE Et åndelig hjem... 1 Veien så langt... 2 Konkrete beslutninger frem til dagens møte... 2 Mål for det ekstraordinære

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

FK-Nytt. April - Juni 2015. Tema: Best på relasjon! Foto: Oddbjørn Myklebust

FK-Nytt. April - Juni 2015. Tema: Best på relasjon! Foto: Oddbjørn Myklebust FK-Nytt. April - Juni 2015 Tema: Best på relasjon! Foto: Oddbjørn Myklebust PROGRAM APRIL 2 påskedag 06.04 kl 19.00 PÅSKE GUDSTJENESTE Sted: Elveosen Ganddal Tale: John Arve Lunde Søndag 12.04 kl 11.00

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

BYMENIGHETEN - SANDNES ÅRSMELDING 2014 INNHOLD

BYMENIGHETEN - SANDNES ÅRSMELDING 2014 INNHOLD INNHOLD BYMENIGHETEN - SANDNES ÅRSMELDING 2014 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7-8 S 9 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI DIVERSE RAPPORTER VISJON OG VERDIER S 10

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

August Søn Sommersamling

August Søn Sommersamling Semesterplan Høsten 2016 August Søn. 07.08 11.00 Sommersamling Søn. 14.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland Man. 15. 08 19.00 Misjonsforening Tir. 16.08 17.30 Ledersamling for speiderne

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Årsmelding 2007 for Grimstad Normisjon IMI-huset

Årsmelding 2007 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmelding 2007 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmøte lørdag den 1.3.2008 Styret vil takke Forsamlingslederteamet (FLT) og alle frivillige som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmøte lørdag 07.03.2015

Årsmelding 2014. Årsmøte lørdag 07.03.2015 Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag 07.03.2015 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net Hamar Normisjon Program vårsemester 2016 Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net 1 Kjære medmenneske! Når jeg skriver denne artikkelen til semesterprogrammet for våren 2016 i Hamar Normisjon,- undres

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette.

PRISER & PÅMELDING. Privat overnatting: dette kan vi ordne hvis det er ønskelig. Ta kontakt med ImF-UNG hvis du ønsker dette. PRISER & PÅMELDING Konferanseavgift: kr. 650,- pr. pers ved påmelding før 3. mars kr. 800,- pr. pers ved påmelding etter 3. mars (500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de

Detaljer

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET SEMESTERPLAN FOR GRIMSTAD FRIKIRKE - VÅREN 2014 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Ons. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd Søn. 05.01 11.00 Gudstjeneste Kristi Åpenbaringsdag Tir. 07.01 18.00 Speidersamling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon

Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Visjonsdokument for Grimstad Normisjon Strategiutvalgets innstilling Visjon Visjonen for Grimstad Normisjon er "Vi vil gjøre Jesus synlig". Vi ønsker å være et kristent fellesskap som "når de unådde" med

Detaljer

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland Semesterplan for Grimstad Frikirke Høsten 2015 August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Søn. 09.08 11.00 Gudstjeneste Taler: Kurt Hjemdal Tir. 11.08 Søn. 16.08 Konfirmantleir på Evjetun Søn. 16.08

Detaljer