Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005"

Transkript

1 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i Vi gjør med dette også regnskap for det 137. året siden Grimstad og omegns indremisjonsforening ble dannet. Vår lange tradisjon gir dype røtter, og vår nye organisasjon har gitt nye frukter. På fruktene skal treet kjennes, lærer Skriften oss. Med denne rapporten ønsker Hovedstyret å gjøre rede for fruktene. Så er det Årsmøtets viktige oppgave å gjøre opp status og gi retning til det videre arbeidet mot vårt felles mål: Vi vil gjøre Jesus synlig. Styrets sammensetning Hovedstyre i GN har i 2005 hatt følgende sammensetning: - Leder: Andreas Andersen (2006) - Leder DS: Randi Linjord (2006) - Leder ÅL: Ole Morten Raknes (2006) - Styremedlemmer: Tor Øyvind Eriksen, ÅL (2007) Oddvar Reiersølmoen, ÅL (2006) Kjellfrid Straume, DS (2007) Gunn Vold, DS (2007) - Varamedlem: Solbjørg Bryn Rysstad (2006) - Kasserer: Solveig Eriksen (2006) Styringsstrukturen Hovedstyret har, i henhold til vedtak på de to forrige årsmøtene, prøvd ut en ny styringsstruktur for GN. Strukturen bygger på et forslag som er utarbeidet av Normisjons sentrale ledelse til bruk i organisasjonenes forsamlinger. Målet er å bl.a. å legge til rette for nådegavetenkning i styrearbeidet, ivareta kontinuitet og å styrke styrets fokus på åndelig lederskap, som lett kan bli en salderingspost. HS har hatt ca. ett møte pr måned hvor felles saker har blitt behandlet, informasjon gitt og saker fordelt til hhv Driftsstyret (DS) og Åndelig lederskap (ÅL). På de fleste møtene i HS har det også vært med representanter fra de ulike gruppene på huset som har kommet med sine innspill og saker til drøfting i HS. Dette har vært nyttige og viktige møtepunkter og en praksis som bør videreføres. I tillegg til møtene i HS har DS og ÅL hver for seg hatt 1-2 møter i måneden. Disse har i praksis fungert som arbeidsutvalg som følger opp HS` vedtak. Den nye strukturen har til tider båret preg av å være under utprøving, og vi har prøvd oss frem for å finne en god arbeidsform. Men den altoverskyggende opplevelsen er likevel at denne måten å organisere styrearbeidet på fungerer svært hensiktsmessig, og bør videreføres. De ulike arbeidslagene på huset er organisert i egne team og komiteer som gjør en solid innsats for fellesskapet! Ved overgangen til tre gudstjenester i måneden ser vi behovet for å endre organiseringen av møter og gudstjenester. Dette blir en av de første oppgavene nytt HS må ta tak i. Nytt av året har vært å samle alle barneledere i ett team som sammen planlegger Mini-IMI, Shine Kids og Jungelgjengen. Vi tror dette er viktig for å skape tilhørighet for ledere og god oppfølging av barna og den gryende tenåringsbølgen som er på vei inn. 1

2 Medlemmer og deltakere Medlemslista viser 139 personer ved årsskiftet. Av disse er 11 registrert som innmeldt i personer er strøket av medlemslista i løpet av året. Siden forrige årsmøte er Astrid Haldorsen, Annie Jansen og Martha Aagre gått bort. Vi reiser oss, og i stillhet minnes vi Astrid Haldorsen, Annie Jansen og Martha Aagre med takknemlighet for den betydning de har hatt for oss. Vi lyser fred over deres gode minne. Driftsstyret har ført oversikt over alle voksne som er medlemmer i våre undergrupper. Sammen med den ordinære medlemslista teller denne 208 navn ved utgangen av Tar vi med barna som er faste deltakere i vårt arbeid ser vi at det er et ganske stort antall mennesker som nås gjennom vår virksomhet fra uke til uke. I tillegg kommer selvsagt alle de som er jevnlig på våre gudstjenester og møter, men som ikke befinner seg på noen liste i GN. Vi har i vår strategiplan sagt at målet med arbeidet er å flytte folk fra periferi til kjerne. Tatt i betraktning at medlemsstallet er relativt utforandret fra tidligere, på tross av at mange flere er knyttet til vårt arbeid, kan det tyde på at vi ikke lykkes med dette målet i stor nok grad. Det vil derfor være en viktig satsing videre å følge opp medlemmer og deltakere tettere. IMIseilasen vil være det viktigste virkemiddelet i dette. Her må vi imidlertid også ta med i betraktningen at mange av de som er i med i vårt arbeid er studenter og unge i etableringsfasen, og at samfunnet vårt er stadig mer mobilt. Vi må derfor regne med mye gjennomtrekk og ustabile medlemmer/deltakere i vårt arbeid, og lære oss å se det store i få lov til å bety noe for mennesker både i kortere og lengre perioder av deres liv. Resultater jmf handlingsplanen Det forrige årsmøtet vedtok en handlingsplan for virksomheten i GN Denne har vært styrende for HS og gitt retning til våre prioriteringer. Den gir oss også mulighet til å evaluere vårt arbeid slik at vi kan bli enda mer målrettet når vi nå ser fremover mot perioden som ligger foran. I det følgende er de fleste målsettingene listet opp og kommentert kort: Sektor Tilbedelse/Kreative uttrykk Storsamlinger for alle aldersgrupper. Gjennom søndagsmøter, G2 og G3 har vi et bredt spekter av storsamlinger, og noe for enhver smak. Noen opplever nok å ha mistet noe gjennom satsingen på nye målgrupper på søndagene. Vi håper imidlertid at det positive med denne satsingen kan veie tyngre enn det negative, og vi tror vi er på vei mot fellesskapsformer som inkluderer flere aldersgrupper enn før. Vi har ikke lykkes med å etablere to Jungelgjengen-team. Dette er i noen grad kompensert for ved å legge opp til flere møter og gudstjenester med familieprofil. Forsangergrupper til alle storsamlingene + Gi tilbud om kurs til inspirasjon for de som står i en slik tjeneste. En del personer har strukket seg langt for at det skal være allsang på alle møter. Vi har ikke tilstrekkelig med ressurser til for eksempel fire selvstendige team, og må jobbe videre med dette. Gjennom samarbeidet med Bibelskolen har vi fått et nytt team knyttet opp mot G3. Tilbud om kurs har blitt gitt, men ingen har benyttet seg av dette. Nye i tjeneste for fellesskapet: Medlemskurset er utarbeidet og gjennomført en gang i Oppslutningen var ikke stor, men vi tror dette etter hvert vil etablere seg som noe mange vil gjennomføre. De fleste gruppene har fått noen nye medarbeidere, og vi gleder oss over at stadig flere bruker sin tid og sine gaver i fellesskapet. Flere faste givere: Målet om kr ,- ( 80 gir 500,- ) er ikke nådd. Ved årsskiftet utgjorde den faste givertjenesten kr ,- pr. år. Dette ligger dramatisk langt under budsjettmålet. Dette er ytterligere kommentert under punktet økonomi. 2

3 Sektor Fellesskap 10 familier/ektepar på kurs: Det ble ikke arrangert eget kurs på IMIhuset i år. 70 medlemmer på helgetur: Turen til Westermoen samlet ca. 30 personer. Turen til Stavanger mobiliserte i underkant av 30 stk. Tilbud om cellegruppe til alle som ønsker det: Alle som har meldt inn ønske om plass i cellegruppe har fått tilbud om dette. Nye grupper er under etablering for å gi et enda bredere tilbud. Vi trenger alle slags varianter av cellegrupper for at dette skal bli allemannseie. Sektor Vekst 50 medlemmer på medlemskurset: 7 personer gjennomførte medlemskurset i Valg av tidspunkt, informasjonsstrategi og kursets omfang har vært gjenstand for evaluering. 20 personer knyttet til bønn- og forbønnstjeneste: Både seniorarbeidet og i G2/G3 har egne bønnegrupper. Det har tatt tid å få en leder for GNs bønnetjeneste, men flere har vært med å løfte opp dette perspektivet og modellert tjenesten i vår forsamling. Til sammen har 18 personer vært med i bønne- og forbønnsgrupper. Nå har Helga Raknes gått inn i rollen som bønneleder, og vi håper mange flere vil gå inn i dette plogspissarbeidet. Gjennomføre ny menighetsprofil (Naturlig Kirkevekst): ÅL har valgt å utsette dette til ny forsamlingsleder er på plass. Kontakten med vår NKV-veileder, Ommund Rolfsen, har vært opprettholdt gjennom hele perioden. Veiledning og oppfølging av ledere: GNs ledere har hatt tilbud om visjonsfest, gudstjeneste-teamene har hatt jevnlige samlinger med fellesskap, bønn og planlegging. Cellegruppeledere har også hatt sitt eget forum til erfaringsutveksling, fellesskap og bønn for arbeidet. Barneledere har blitt samlet i et stort team, og disse har også hatt hyppeige samlinger. Det har gått ut mange tilbud om kurs og seminarer, og en del har fått slike input. Ca. 30 var sammen til inspirasjon og påfyll på Normisjons forsamlingkonferanse. Det har vært et mål å ha egne sektorsamlinger, men styret har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre dette i Sektor Tjeneste/diakoni Nådegavekurs: Nådegavebasert tjeneste er en av våre verdier og et prinsipp vi søker å følge. Mange bruker sone gudgitte gaver på IMIhuset. Vi tror imidlertid det er et stort utbrukt potensial, og nådegavekurs vil bli et av kursene i IMIseilasen. Cellegruppene er jevnlig innom tematikken, og dette er kanskje også den beste arenaen for å oppdage og ta i bruk nådegaver. Web-team: Etter at Johannes Sørheim flyttet har Styret hatt hånd om oppdatering og videreutvikling av våre hjemmesider. Det gjenstår å etablere et selvstendig team som kan ha denne tjenesten. 100 dugnadstimer for medborgere i Grimstad: I mai gjennomførte vi diakoniaksjonen i byen vår. Godt over 100 timer ble lagt ned i hager, hjem og institusjoner disse dagene. Flere medarbeidere knyttet til de praktiske tjenestene: Det har vært en gledelig utvikling av medarbeidere i vaskegrupper. Kjøkkengruppene opplever dessverre å være underbemannet. Vi håper flere kan oppleve gleden i denne tjenesten (som er blant de enkelttjenestene som betyr mest for fellesskapsbygging hos oss). Det gjenstår å etablere enda bedre oppfølgingsrutiner for medarbeidere. Her merker vi svært godt at forsamlingslederen mangler. Slik oppfølging er viktig for å bevare glede og inspirasjon i de ulike tjenestegruppene. Sektor Misjon Aktiv sektorgruppe: MTG misjonstenkegruppe er etablert, og har gjort en fin jobb med å sette misjons på dagsordenen. 3

4 Alle aldersgrupper involvert og engasjert: Misjon har, om enn i ulik grad, vært tema i alle grupper og på flere storsamlinger. Gjennom utsendelse av familien Haga som misjonærer har misjonsperspektivet fått enda større aktualitet hos så vel unge som gamle. 5 medlemmer med opphold på misjonsfelt: 3 medlemmer dro på tur til Normisjons felt i Mali i januar 06. Dette tror vi er med på å skape nærhet og engasjement for misjonens sak. Det at vi også har sendt ut en hel familie til tjeneste i Ecuador er en bonus vi ikke tok høyde for i handlingsplanen. Ecuador må i tiden som kommer få en naturlig plass og et hovedfokus i GNs misjonsengasjement. Rapport fra gruppene G2 lederteam I løpet av 2005 har vi feiret 16 gudstjenester på IMI-huset. I vårsemesteret var seks av disse G2, og tre G3. I høstsemesteret hadde vi fire G2, og tre G3. Antall nattverdgjester for G2 i vårsemesteret var gjennomsnittlig 114, for G3 var tallet 57. I høstsemesteret gikk antall nattverdgjester ned for G2, mens det økte noe for G3. Snittet for G2 var 80, og for G3 67. Antall nattverdgjester er innrapportert til Grimstad menighet. Forkynnelsen i gudstjenestene i vårsemesteret spente over flere temaer, mens overordnet tema i høstsemesteret har vært de verdier som Grimstad normisjon bygger sin virksomhet på. Talere og liturger har vært en blanding av husets egne folk, og andre. G2 har en vid målgruppe, men tyngden av besøkende er småbarnsfamilier. Hovedmålgruppen for G3 er unge voksne, men alle er velkomne. Ved oppstart av G3 i vårsemesteret, fremstod gudstjenesten som rolig og enkel i formen, og favnet bredere enn G3 gjør nå. Bibelskoleelever har bidratt sterkt inn i gudstjenesten gjennom ulike tjenester og har gitt G3 et ungt preg, som vi mener appellerer bra til en viktig målgruppe. Det er mange nye fjes å se på G3. Denne gudstjenesten favner også en del av de som går på Tjue Tretti. I desember 2005 har G2 og G3 50 faste medarbeidere knyttet til gudstjenestene. Av disse er 27 Bibelskoleelever med praksisplass på IMI-huset. Det har vist seg å ikke være like enkelt å skaffe medarbeidere til alle tjenester. Noen team har god bemanning, mens andre låner folk fra gang til gang. Utfordringen videre er å bygge opp velfungerende team med mange nok medarbeidere, slik at alle blir ivaretatt. For begge gudstjenestene har det vært felles planmøte en gang per måned. Ønsket for disse møtene har vært å få medarbeiderne med i planleggingen. Dette har ikke lykkes, få har møtt opp. Fra og med våren 2006 har styret tatt initiativ til ny organisering av planmøtene, noe vi håper vil bidra til økt deltakelse. Møtegruppene En svært trofast flokk av rutinerte medarbeidere har bemannet tre ulike møtegrupper. Disse har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av søndagsmøtene og enkelte fester. Ledere for gruppene har vært Aage S. Bryn, Kåre Drsødal (2005), Arne Linjord (2006) og Tor Øyvind Eriksen. På søndagsmøtene har det i snitt vært ca møtedeltakere. Det er flest innen den eldre garde som møter. Etter inspirasjonssamlingen med fokus på storsamlingene våre, ble det tatt initiativ til å arbeide for en fornyelse av søndagsmøtene. Konkret er det foretatt en sammenslåing av møtegruppe B og C. Disse har arbeidet ut en felles lest for samværene, og fordeler vårens møter mellom seg. Vi håper at dette fornyingsarbeidet fører til en mobilisering av et større spekter av medlemmer og deltakere på søndagsmøtene. Barn & Unge Høsten 2005 samlet lederne fra Mini-IMI, Jungelgjengen og Shine Kids seg i ett team som sammen planlegger og fordeler ansvar for de mange aktivitetene som dette arbeidet representerer. Gjennom regelmessige samlinger 4

5 søker vi å inspirere hverandre, evaluere og samordne arbeidet. Et viktig mål for denne nye måten å organisere arbeidet på er å gi et helhetlig opplegg for barna i vår forsamling, både med tanke på opplegg, forkynnelse, oppfølging og ledere. Vi har et stort ansvar for å ta vare på de barna vi har, og har valgt å fokusere på å føre de vi har videre etter hvert som de blir eldre, framfor å starte nye aktiviteter for andre målgrupper. Vi tror at dersom barna og ungdommene trives så vil de ta med seg sine venner slik at flere nås. De som møter fast på samlingene i b&u-teamet er Aud Grønås, Gunn og Arvid Vold, Solveig og Tor Øyvind Eriksen, Kåre Drøsdal, Astrid Aasen, Hilde Frivold og Johnny Egilstad. Mini-IMI er for barn i alderen 6-10 år og Shine Kids fra år. På Jungelgjengen tilbyr vi opplegg for aldersspennet 4 til 13 år. Mini-IMI Vi samles på mandager i tidsrommet I 2005 har vi hatt 19 samlinger. 20 barn har vært innom våre samlinger, men en del gikk over til den største gruppa (Shine Kids) i høst. Aktivitetene er varierte, men fokuset i alt vi gjør er å gi barna en opplevelse av å blir sett og verdsatt, og å gjøre dem kjent med Jesus og Hans Ord. Det er viktig å gi rom og inspirasjon til fornyelse. I dette er kurs og fellessamlinger viktige input. Flere av lederne deltok på seminar om Promisedland i januar. Det er viktig at flest mulig av lederne deltar på slike samlinger slik at vi kan dele og gjøre oss nytte av inntrykkene sammen. Shine Kids Shine Kids ble startet opp høsten 2005 for å gi et tilbud til de av våre barn som nærmer seg tenårene. Shine Kids samler ca. 10 barn på mandager. Disse er delt inn i en jentegruppe og en guttegruppe. Jentene har vi allerede sett flere ganger i aksjon med dans på gudstjenester og møter. Tjue Tretti Tjue Tretti er en samlingsplass for studenter og unge voksne i Grimstadområdet. Det har vært arrangert møter annenhver helg og åpent hus de resterende helgene. På møtene våre har vi invitert talere til å ha undervisning over ulike temaer. Årets styre ble konstituert rett etter forrige årsmøte. Nye medlemmer ble valgt inn og tidligere styremedlemmer takket for seg. I år har styret bestått av seks medlemmer. Alle er bosatt i Grimstad. Høsten 05 fikk vi også hjelp av to bibelskolestudenter. Forrige årsrapport forteller litt om nytenkning innenfor Tjue Tretti. Det har vi gjennom dette året gjort noe med og mener at vi er kommet godt i gang. Utgangspunktet for våren 05 var å prøve noe nytt. Innholdet i møtene har blitt forandret og møtene avholdes nå i peisestua. Vi har dette året lagt vekt på undervisning fremfor et standard møte form opplegg. Og tilbakemeldingene har vært svært gode. Også det at vi dette året har hatt våre møter i peisestua har gjort til at det sosiale fellesskapet har tatt seg opp. Vi mener å kunne inkludere flere ved å ha møtene her. Møteformen er svært enkel og består av innledning, noen sanger, undervisning og avslutning. Etter hvert møte har vi kafé med salg av kioskvarer. Vi har gjennom året hatt stor variasjon på antall besøkende. Fra rundt ti personer til opp mot 35. Dette er svært kjekt, men vi har likevel en liten andel betalende medlemmer. Høsten og våren 05 var vi kun 13 betalende medlemmer. Dette er en utfordring for oss. Vi har også blitt velsignet med pianist som stiller opp de gangene hun kan. Dette er vi svært takknemlige for. 5

6 Senior har hatt et godt arbeidsår, med jevn og god oppslutning om de ulike tilbud på tirsdag formiddag. Arbeidet er firedelt: Formiddagstreff, bibeltimer, kursdag og turdag. Det kommer stadig nye mennesker inn i våre sammenhenger. Ansvarlige ledere er Åge Bryn, Gunnar Frivold, Dagfrid og Reidar Akselsen. Cellegruppene Gjennom det siste året har vi hatt 5 cellegrupper i funksjon, dvs ca. 50 mennesker med i cellegrupper ut fra IMIhuset. En cellegruppe har tatt pause i høst, men det er meningen at den skal taes opp igjen. Det har også blitt arbeidet med å starte en senior-cellegruppe, men dette er enda ikke realisert. Vi har hatt 4 ledersamlinger, 2 pr. semester. Disse ledersamlingene oppleves som inspirerende og viktige, her får vi tatt opp både gleder og frustrasjoner og kan gi hverandre råd. Dessuten er de en viktig arena for å holde varmt de grunnleggende hensiktene og verdiene vi ønsker skal gjennomsyre gruppene. Vi ser at det har vært en jevn tilstrømming av nye til gruppene, samtidig som noen har sluttet fordi de har flyttet fra byen. Noen av gruppene er store og snart klare for deling. Familiekoret Pr. 1/1 2006, er vi ca. 80 medlemmer i Familiekoret. Vi møtes til øvelse hver tredje mandag, og vi har til sammen hatt 12 vanlige øvelser. Koret blir fortsatt ledet av vår eminente dirigent, Elise Drøsdal har vært et innholdsrikt år for koret. Høydepunktet for de fleste av oss, var nok Danmarksturen i mai. Vi leide FMU-bussen, og dro av gårde til Skallerup Klit. Vi har også hatt flere opptredener i løpet av året. Vi har deltatt 4 ganger på IMI-huset, og vi har sunget i Landvik kirke, julemessa på Triangelhuset og adventskonserten i Grimstad kirke. Konserten i Holvikahallen sammen med Reigstad-søstrene under Sommer i Sør var en høydare. Leder for Familiekoret dette året har vært Nina Jacobsen, og med seg i styret har hun hatt Elise Drøsdal og Tor Heldal. Vi bør vel også nevne at vi nå stiller i Familiekor-tskjorter hver gang vi opptrer! Hobbyklubben Hobbyklubben ble startet av Tonje M. Teistedal og Marianne Rindli i begynnelsen av året. Her samles i hovedsak hjemmeværende småbarnsmødre og deres barn annenhver onsdag til fellesskap, diverse kurs, ulike former for håndarbeid, og lignende. Oppslutningen har variert fra 10 til 40 personer. Grimstad Modellskuteklubb Herbert Waarum leder Skuteklubben som samler omkring 10 aktive medlemmer ca. 30 torsdager i året. Klubben bygger alle typer modellbåter, men mest skuter. Skuteklubben har siden starten i 1993 laget 7 kirkeskip og ca. 100 modeller. Guds Ord har en naturlig plass på samlingene, og de fleste er også jevnlig å se på formiddagstreffene. 6

7 IMI Radio Imi-radio har i løpet av 2005 hatt ansvaret for totalt 16 sendinger fordelt på 13 Go`søndag morgen og 3 omsorgsprogrammer. Teknikere for Go`søndag morgen har vært: Øystein Frivold, Helge Rindli, Trond Reinum og Lars Olav Rysstad. Teknikere for omsorgsprogrammene har vært: Gunnar Frivold, Trond Reinum og Sverre B. Aamlid. Fast radioprest for Go`søndag morgen har vært: Per Myrstad. Programledere for Go`søndag morgen har vært: Kåre Drøsdal og Gunnar Frivold. Programledere for omsorgsporgrammene har vært: Kåre Drøsdal, Ingebjørg Berstad Torp, Arne Kjell Knudsen og Randi Vorhaug. Programlederne legger vekt på at Go`søndag morgen skal være et litt folkelig program. Andre personer som har vært med i Go`søndag morgen nevnes: Kjetil Glimsdal, Elise Drøsdal, Anfinn Skaaheim, Andreas Andersen, Jan Tore H. Pedersen, Herbert Waarum, Jon Solve Strand, Reidar Akselsen, Kristin Osnes, Dag Wirak, Aage Løsnesløkken og Hans Petter Foss. I løpet av 2005 har vi kjørt noen repriseprogrammer der Kåre Jacobsen var ansvarlig for programmene. Husstyret Husstyret har bestått av disse personene: Gunnar Tørvolt (leder), Elisabeth Frivold, Bjørg Imenes og Erik Frivold. Husstyret har hatt to møter (vår/høst). Arbeidet har bestått av ordinært vedlikeholdsarbeid. Hovedrengjøring ble utført i september, med litt bedre oppslutning enn året før, men det trengs flere rengjørere slik at alle rommene kan taes på en dag. Det er også blitt avklart arbeidsfordeling mellom husstyret og utegruppa. Husstyret organiserer utedugnad vår/høst, og utegruppa organiseres på lik linje som vaskekomitéene. Det har blitt fornyet servisedeler og bestikk slik at det nå teller 150. Det er inngått ny innkjøpsavtale med Oscar Pedersen på Stoa der vi får en del prosenter. Teknisk komitè Teknisk komitè (Øystein Frivold, Trond Magne Teistedal, Helge Rindli, Lars Olav Rysstad og Kjell Heimdal) har hatt møter i løpet av Ett møte var et kontaktmøte med husstyret. Videre fikk komitèen vide fullmakter på årsmøtet 2005 til å gå til innkjøp av lyd- og lysutstyr. Det er innkjøpt kabler, mikrofoner (trådløs/vanlig), stativer og en oppbevaringskasse på lydfronten, og en dimmer på lysfronten. Renholdsgrupper, utekomite, kjøkkengrupper, utleieansvarlig Sigrunn Ølnes gir seg etter 12 år som utleier av IMI-huset! Anne-Liv Teistedal har nå overtatt denne oppgaven fra (Visste du forresten at Arne Lynne er sentral i dette arbeidet; nøkkelen hentes og leveres av leietakerne hos ham i Grooseveien!) Nøkkelansvarlig er Gunnar Frivold. 5 vaskegrupper aktiviserer 29 personer! Utegruppa består av 5 personer. 7

8 Andaktsgrupper Hver mandagskveld er det andakt samtidig på disse stedene: Berge gård, Bergetun, og 3 forskjellige avdelinger på Frivolltun. Denne ordningen har pågått gjennom mange år og er et samarbeid mellom Frikirken, Frelsesarmeen, Misjonskirken, Filadelfia, Misjonssalen, Betania og IMI-huset. Det settes opp en turnusplan for hvert semester slik at alle vet når og hvor de forskjellige gruppene skal møte. IMI-huset har 2 grupper som bytter på oppgaven hver gang IMI-huset har ansvar. Det er en trofast flokk på tilsammen personer som deltar i disse to gruppene. Beboerne på hvert sted setter veldig stor pris på denne ordningen, og vi som deltar, opplever stor velsignelse ved å være med i denne tjenesten. Føler du at dette er noe for deg, så er du hjertelig velkommen til å være med. Det er behov for flere folk. 8

9 MTG - Misjonstenkegruppe MTG ble oppretta etter årsmøtet i Den har i bestått av Dagfrid Akselsen, kontaktperson, Jon Solve Strand og Ole Martin Hodnebrog. Arbeidet har vært prosjektbasert, med størst fokus på Mali. Vi har ikke hatt regelmessige møter, men kommet sammen når vi har jobbet med noe, for eksempel info-tavle, misjonsnytt på møter, planer for Mali-tur med mer. Jon Solve går ut av gruppa fra nyttår. Burmagruppa Gruppen har i 2005 vært ledet av et styre bestående av Reidar Akselsen, Ellen Møinichen, Jennifer Endresen, Roar Linjord og Gunn Linjord Vold. Vi har hatt omkring 1 planleggingsmøte i mnd. Av og til sammen med Burmesernes representanter. Med stort og smått er det nå 26 burmesere i Grimstad. De aller fleste har en baptistisk bakgrunn fra sitt hjemland. To stykker har bakgrunn fra metodistmenighet. Fra IMI-husets side har det vært 6-8 personer som har stått i nærkontakt med denne gruppen helt fra de kom til Grimstad for et par år siden. Sammen med to gode medspillere fra henholdsvis Misjonskirken og Landvik har det altså vært en uformell kontaktgruppe som har kommet sammen med burmeserne til språktrening, sang og andakt på IMI-huset på onsdagene helt fra starten av. Siden de er oppvokst i en baptistisk tradisjon, føler de en naturlig tilknytning til baptistmenighetene i Lillesand og Arendal. Men det sier seg selv at det er vanskelig å opprettholde en tett kontakt med disse to menighetene på grunn av avstandene. Fra IMI-husets side har vi sett det som viktigst å være behjelpelig med språktrening og praktisk hjelp kombinert med et vennskapelig og kristent fellesskap. Det er mange barrierer og vanskeligheter de opplever når de skal etablere seg under forhold som er totalt annerledes enn det de er vant med. De har en stresset hverdag med alt de skal lære på skolen og i praksisopplegget de to første årene. Vårt ønske og håp er at de etter hvert vil få mer tid og overskudd til å delta i forskjellige sammenhenger på IMIhuset samtidig som de bevarer sin identitet gjennom menigheten i Lillesand, eller i Arendal. Rapport fra komiteen for Fellesmøter 2005 Komiteen er en felles samling av medlemmer fra de forskjellige evangeliske forsamlinger og kirker i Grimstad Kommune. Astri Laurendz fra Misjonskirken har vært leder. Fra IMI-huset ha Johnny Egilstad og Kåre Drøsdal vært med. Gjennom hele året har det vært månedlige komité- og bønnesamlinger rundt omkring i kommunen. Fellesmøtene i 2005 ble lagt til Grimstad Kirke med internasjonal predikant Rachael Hickson fra England. Møtene ble glimrende ledet av Svein Lilleaasen og Tom Martin Berntsen. Det var god oppslutning om møtene hver kveld der noen av kollektene gikk til arbeid for Tsunamiofrene. Fellesmøtene ble fulgt opp med Alphakurs i Frikirken med ca. 40 deltakere. Israelsmisjonen Kontaktperson for Israelsmisjonen har ansvar for å arrangere ett møte hvert semester. Fram til årsskiftet har Dagfrid Akselsen hatt denne funksjonen. Ny kontaktperson er Gunstein Vetrhus. Første møte gikk av stabelen 29. januar med Ellen Raen. I 2005 ble det også arrangert årsmøte i kretsen med ungdomssekretæren som taler. Isralesmisjonen er et tredje misjonsperspektiv som bør ha en naturlig plass også i GN. 9

10 Andre arrangementer I tillegg til våre faste møter og samlinger har GN vært involvert i bl.a. disse arranengementene: Hellig-trekongers-fest, Fellesmøtene, Visjonsfest, Grimstad Menighets årsfest, Borgertoget 17. mai, Misjonærinnsettelse av familien Haga, IMI-tur til Westermoen, Kirkekaffe etter konfirmantpresentasjon i Grimstad kirke, Høstens grøde -utlodning, Misjonshelg m/ basar, Syng med oss, Inspirasjonssamling, Medlemskurs (3 samlinger), IMI-tur til Normisjons forsamlingskonferanse, Israelsmisjonsmøte, Adventskonsert i Grimstad kirke og juletrefest. Forkynnere i 2005: Ole Morten Raknes, Andreas Andersen, Geir Brokke, Bjarne Imenes, Kjetil Vestel Haga, Dag Kristoffersen, Asbjørn Aasen, Kåre Drøsdal, Anfin Skaaheim, Svein Arve Egeland, Geir Ivar Bjerkestrand, Øystein Vaaje, Svein Lilleaasen, Liv Simonsen, Alf Halvorsen, Arne Inge Vålandsmyr, Tonje M. Teistedal, Knut Svein Dale, Reidar Hillesund, Hilde Halvorsen, Anita og Hølje Haugsjå, Rita Aasen, Kjetils Svestad, Kjetil Glimsdal og Arnhild Reinum. Økonomi I 2005 har vi hatt et driftsår der inntekter og utgifter balanserer, men der inntektene er mye lavere enn budsjettert. Driftsinntektene viser nedgang i forhold til forrige år. Kollektene viser en betydelig nedgang. Fast givertjeneste har en svak økning, men gjenspeiler på langt nær målsetting og budsjett. Høstbasar og Markens Grøde bidro med kjærkomne midler, og økte fra forrige år. De fleste driftsutgifter har hatt en økning i forhold til forrige år og til budsjett. Det er bevilget kr ,- ekstra til utvikling og innarbeiding av en helhetlig grafisk profil for Grimstad Normisjon. Dette innebærer ny logo, mal for annonser, nye hjemmesider og nytt layout for IMInytt. Det har vært en økning i gaver til Normisjons internasjonale arbeid i forhold til forrige år, men noe mindre enn budsjettert. I tillegg til overskudd fra 2004 på kr ,- som ble vedtatt oversendt Normisjon, region Agder, er det blitt oversendt kr ,- som budsjettert. Finansinntekter viser inntekter på ca. kr ,-. Avbetaling på salg mobilt anlegg innbrakte kr ,-. Det er videre kjøpt inn lys- og lydutstyr for ca ,-. Regnskapet viser tydelig at vi ikke har fått ansatt noen lønnet medarbeider. Utgiftene blir ikke så store som budsjettert, men kanskje inntektene også lar vente på seg til dette er på plass? Informasjonsarbeid I styret arbeider Kjellfrid Straume med informasjonsutvikling i samarbeid med Andreas Andersen. Annonsering: Dagfrid Akselsen har ordnet med vår faste lørdagsannonse i Grimstad Adressetidende frem til august, da Kjellfrid Straume overtok. Fra høsten startet vi også med å annonsere storsamlingene på søndagene via e-post. Internettsidene: Johannes Sørheim var webmaster for frem til han flyttet til sommeren. Vi fikk ikke tak i noen med datateknisk kompetanse til å overta arbeidet med disse sidene, og noen opplysninger har vi ikke hatt tilgang til å oppdatere. Vi så oss derfor om etter et verktøy som ikke krever datateknisk kompetanse hos oss. Etter anbefaling fra Bibelskolen har vi landet på Apcom administrasjonssystem ved Anders Paulsen. Kjellfrid Straume har gjort oppdateringer av arrangementer og nyheter på nettsidene i høst, sammen med leder i hovedstyret Andreas Andersen som innehar funksjonen som ansvarlig redaktør. 10

11 IMI-nytt: Kåre Drøsdal var redaktør frem til og med sommeren. Kjellfrid Straume overtok fra høsten. Utsending av IMI-nytt og oppdatering av adresse- og medlemsliste har blitt gjort av Lars G. Gundersen til og med høsten. Dette overtok Kjellfrid Straume fra desember. Et trofast korps av medarbeidere deler ut IMI-nytt i sentrale strøk av Grimstad, mens resten blir sendt med posten. Det er gitt ut 4 nummer av IMI-nytt i Ny grafisk profil: Vi har i høst arbeidet med ny grafisk profil for IMI-huset fra Logo, webdesign, annonselayout og ny mal for IMI-nytt har vi fått utarbeidet av designer Lena W. Nystøm, også hun anbefalt av Bibelskolen. Intern informasjon: For å skape bedre informasjonsflyt intern i organisasjonen, er det utarbeidet liste over kontaktpersoner, styremedlemmer og andre sentrale funksjoner. Oversikten over tjenestesektorer er fornyet. Det er også arbeidet med informasjonsstrategi og -rutiner. I desember startet dessuten arbeidet med å samle i en liste medlemmer, deltakere i våre undergrupper og andre IMI-nytt-abonnenter. Denne lista inneholder også informasjon om hvilke grupper den enkelte er med i og hvilke tjenester den enkelte har. Dette gir oss en mye bedre oversikt over organisasjonen og forenkler en del arbeidsoppgaver. Oppsummering Vi kan se tilbake på et innholdsrikt år med høyt aktivitetsnivå. Høyt aktivitetsnivå må aldri bli et mål i seg selv, men hver for seg må aktivitetene gjenspeile vår visjon og våre hensikter. Slik styret vurderer det, synes visjonen og verdiene våre å trenge stadig dypere inn i vår bevissthet, og dette gjenspeiles også i det arbeidet som drives. Vi står ovenfor mange utfordringer, særlig i det å ta vare på medarbeidere, hjelpe medlemmer til åndelig vekst og modning, og å styrke fellesskapet på tvers av generasjoner. Men vi er på god vei, og på rett vei. Vi ønsker å takke alle som gjennom tjenester av mange slag, forbønn og engasjement er med på å bygge Guds rike i Grimstad! Vår bønn er at alt vårt arbeid blir velsignet av Gud slik at Han kan se Sin drøm gå i oppfyllelse: At mitt hus kan bli fylt. Styret for Grimstad Normisjon 18. februar

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008

Årsmelding for. Ålgård Bedehus 2008 Årsmelding for Ålgård Bedehus 2008 1 Årsmelding Lederforum Ålgård bedehus 2008 Hensikten med årsmeldingen er å gi Årsmøtet en kort oppsummering av året som har gått. Med i Lederforum: Leder: Endre O. Haus

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Årsmøte Vennesla frikirke 2014

Årsmøte Vennesla frikirke 2014 Utlagt søndag 9.mars 2014 Årsmøte 2014 Tirsdag 18. mars kl.19.00 Årsmøte 2014, Side 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer