MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 79/13 80/13 81/13 82/13 83/13 84/13 85/13 ORIENTERING DELEGERTE SAKER GNR. 107 BNR. 16 I NORDRE LAND. ØNSKER KJØP ELLER LEIE AV TOMT FOR VIDERE UTVIKLING SØKNAD OM STØTTE FRA NORDRE LAND KOMMUNES NÆRINGSFOND KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL PLAN FOR STRATEGISK KOMMUNIKASJON BUDSJETT GANGS DRØFTING NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. september Liv Solveig Alfstad ordfører

2

3 Lnr.: 9276/13 Arkivsaksnr.: 13/2413 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING Administrasjonens innstilling: 1. Ståstedsanalysen v/laila Gladbakke 2. Status Felles barnevern Nordre og Søndre Land NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. september Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

4 Lnr.: 9286/13 Arkivsaksnr.: 13/2417 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: DELEGERTE SAKER Administrasjonens innstilling: 13/ DS 3/13 TDEI//AKH 611 &55 Torill Finnerud og Tore Haugerud TOMTEKJØP - TONLIA GNR. 124, BNR. 308 NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. september Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

5 Lnr.: 8472/13 Arkivsaksnr.: 12/2037 Arkivnøkkel.: EIEND 107/16 Saksbehandler: AKH Utskrift til: Haci Omar Günes, Elgtråkket 8, 2870 DOKKA GNR. 107 BNR. 16 I NORDRE LAND. ØNSKER KJØP ELLER LEIE AV TOMT FOR VIDERE UTVIKLING Sammendrag: Nye Bito kiosk og gatekjøkken har dagens driver besluttet å legge ned om det ikke kommer på plass en leieavtale vedrørende tomt som gjør at hun kan selge bedriften. Det har vært flere interessenter men det er en konkret kjøper som nå går videre for å få til en avtale med kommunen og som ønsker å starte opp kioskdriften så fort som mulig. I tidligere sak ble det gitt en utvidelse på leiekontrakten med ett år sånn at Torpa Elinstallasjon skulle få tid til å legge fram kontrete planer for utbygging. Tegningsgrunnlag ble lagt fram men det har ikke kommet til noen avtaler om firma etc som vil inn i bygget. Det er i alle fall ikke kjent for grunneier. Rådmannen anbefaler derfor at det inngås en 3 års uoppsigelig leiekontrakt med ny driver av kiosken og da til en årlig leiepris på kr ,-. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Søknad om leie eller kjøp av tomt til Nye Bito kiosk og gatekjøkken datert Saksopplysninger: Det vises til sak 153/12 hvor driver av Bito kiosken og eier av Torpa El-installasjon ønsket å erverve dagens festetomt hvor kiosken har tilhold. Kioskeier ønsket å videreføre driften for både å ha de arbeidsplassene i Torpa samt at ungdommen spesielt skulle ha en møteplass. Torpa El-installasjon ønsket å bygge ut for å kunne tilby plass til diverse næringer. Deriblant matbutikk, frisør, bensin m.m. Vedtaket i saken ble at kiosken skulle få fortsette ett år til og at den andre interessenten skulle få mer tid til å legge fram konkrete planer for sin utbygging. Det ble framlagt tegninger over bygg tidlig 2013, men det viste seg at det ikke var like lett å finne nødvendig interesse hos bl.a. matvarekjedene. De krever en stor omsetning for å starte opp. Thomas Werner og Torpa El-installasjon har derfor besluttet å bygge ut til eget formål i første omgang. Nabovarsel ble mottatt i mai Firmaet ønsker fortsatt å erverve det omsøkte areal som ble politisk behandlet i f.sak 12/13 den og likeså være en aktuell kjøper av festetomten om salg skulle bli vurdert.

6 Dagens driver av Nye Bito kiosk og gatekjøkken har hatt flere henvendelser fra personer som ønsker å kjøpe bedriften og opprettholde driften av kiosken. De aktuelle personene mener at det ikke går an at kiosken og dens møteplass blir borte. På dette grunnlag har det kommet en skriftlig søknad fra Haci Omar Günes hvor han ønsker å leie eller kjøpe tomten sånn at han kan drifte dette videre. Han har lagt planer for noen, etter hans mening nødvendige endringer. Dette være seg bedre uteplass for små barn, et annet konsept på utvalget av mat og gjerne et noe lengre åpningstid om behovet viser seg å være der. Günes ønsker å overta så snart som mulig men må ha en avklaring på tomtespørsmålet før han kan starte opp. Han kan heller ikke ta over med en kontrakt som går kun for ett og ett år. Det må være litt mer langsiktighet i dette da han tross alt skal legge en del midler i både kjøp og nødvendige omlegginger. Dagens driver, Nora C. Berget, har i brev og telefonsamtaler til kommunen påpekt at hun nå må selge sin bedrift til minstepris for at noen skal ta over. Dette som en følge av den usikkerheten som tomtesaken har satt denne saken i. Hun peker på nytt til dette med samlingsplass for ungdom og at det er viktig med levende bygder. Vurdering: Som det framkommer i tidligere saker så er det fra rådmannens side et ønske om utvikling i området. Dette er heller ikke en avsluttet sak for den andre utbyggeren etter hva kommunen kjenner til, men det har vist seg at det ikke er like lett å få med seg enheter som var tenkt inn i nybygget. Arbeidet vil derfor ta noe mer tid og den tiden bør kanskje kunne benyttes til fortsatt drift av kiosken. Så får heller det bli et tema om utkjøp om det blir den utbyggingen som den andre parten ønsker seg. Kommunen også for den sakens skyld. Likevel er det ønskelig at det kan være en kioskdrift inntil noe annet er mer avklart. Rådmannen finner det derfor ikke tjenelig å selge tomt til kioskdrift i denne omgang men heller leie den ut. I første omgang for 3 år. Skulle det lykkes den andre utbyggeren å få på plass noe i denne perioden må partene enes om en løsning som gjør at begge kan være tjent med en videre utvikling av området. Saken må også til politisk behandling da den tid kommer så da må avtaler kunne legges fram. Det har blitt vist vilje til å finne løsninger på tomtespørsmålet med tanke på storutbygging i det aktuelle området, men rådmannen ser det som en uheldig løsning om kiosken legges ned og det går lang tid før videre utbygging kommer på plass. Rådmannen anbefaler derfor at ny kioskdriver får en tre års kontrakt på leie av tomt til Nye Bito kiosk og gatekjøkken. Denne kontrakten kan ikke sies opp av utleier før etter endt 3 års periode. Noe annet ville være uholdbart for driver som tross alt investerer både i kjøp av bedriften men og andre installasjoner og utstyr/ombygging. Etter denne 3 års perioden bør kontrakten ha en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Haci Omar Günes får en treårig festekontrakt på Fagerholt gnr. 107, bnr. 35 i Nord- Torpvegen 2 gjeldende fra

7 2. Kontrakten kan ikke sies opp av noen av partene i denne 3 års perioden. Etter denne tid gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. 3. Festeavgiften settes til kr ,- pr. år for kreves inn sammen med kommunale avgifter 1. termin hvert år. 4. Dagens fester løses fra sin avtale fra samme tidspunkt som ny avtale trår i kraft. NORDRE LAND KOMMUNE, den Jarle Snekkestad rådmann Astrid Kringli Hagen

8 Behandling i Formannskapet: Rådmannen foreslo å utsette saken. Avstemming: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Rådmannen vil legge fram supplerende opplysninger i møtet.

9 Lnr.: 8430/13 Arkivsaksnr.: 13/2149 Arkivnøkkel.: 223 U Saksbehandler: STR Utskrift til: BPKommunikasjon, Postboks 116 Næringshagen, 2882 Dokka Økonomiavdelingen SØKNAD OM STØTTE FRA NORDRE LAND KOMMUNES NÆRINGSFOND Sammendrag: BPKommunikasjon (BPK) ved Ben Henry Pedersen søker om kr ,- til etablering og oppstart av sitt enkeltpersonforetak. Selskapet har som mål og plan å utøve generell informasjons- og kommunikasjonsrådgivning, medietrening, kursing, seminarvirksomhet og foredrag (rådgivning). I tillegg vil selskapet tilby alle former for tekstproduksjon, redigeringer, korrektur, kvalifisering og kvalitetssikring (tekstrelaterte tjenester). Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Til skuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond. Vedlegg: Søknad om støtte fra Nordre Land kommunes næringsfond, mottatt 23. august Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: BPKommunikasjon (BPK) ved Ben Henry Pedersen søker om kr ,- til etablering og oppstart av sitt enkeltpersonforetak. BPK har som mål og plan å utøve generell informasjons- og kommunikasjonsrådgivning, medietrening, kursing, seminarvirksomhet og foredrag (rådgivning). I tillegg vil selskapet tilby alle former for tekstproduksjon, redigeringer, korrektur, kvalifisering og kvalitetssikring (tekstrelaterte tjenester). Søker skriver at det er oppdaget til dels stor mangel på kursing/undervisning om språk og kommunikasjonen sin betydning. Dette fører ofte til at tekstuell vektlegging i kommunikasjonen mellom privat og offentlig virksomhet ofte ikke når fram til mottaker som intendert. Ideen til BPK er ment å dekke dette behovet. Videre opplyser søker at han vil tilby rådgivningstjenester både i forhold til intern og ekstern kommunikasjon, slik at kunden kan kommunisere bedre «med seg selv» både intern og i forhold til sine omgivelser, samt nå bedre ut til sine mål- og næringsgrupper med sin informasjon.

10 Selskapet vil tilby sine tjenester til både privat og offentlig sektor, primært i distrikt og region. Kundene kan også være bedrifter tilknyttet andre næringshager og parker. Et langsiktig mål er å oppnå kontakt med og implementere faglige/kommersielle samarbeidsavtaler med alle landets næringshager eller parker. Markedsføringen av selskapet vil skje via direktekontakt med aktuell kunder og indirekte markedsføring som markeds- og medieomtale. Videre opplyser søker at det er inngått et samarbeid med Advantage reklame v/ Nina Sæther, som også er lokalisert i Landsbyen Næringshage. De skal samarbeide inne fagfeltene grafisk/webdesign og kommunikasjonsrådgivning. Det er satt opp følgende budsjett: Kostnad Sum Research, kontakt med markedet, innhenting av grunnleggende bransjekunnskap 5.000,- Tilrettelegging og etablering av kontor i næringshagen, markedsføringstiltak, ,- forprosjekter hjemmeside, Implementering næringshagens hjemmeside og facebookside Markedstiltak: Research og innhenting av kundeportefølje og opprette eget 5.000,- kundekartotek Markedstiltak, tilrettelegging av presentasjons- og reklamemateriell (brosjyre, ,- visittkort, hjemmeside, logo og brev/konvolutter) Innkjøp av PC og ekstra harddisk ,- Egeninnsats i oppstartfasen (reiser, innkjøp av kommunikasjonsapp., research) ,- Totalt ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan: Finansieringskilde Sum Egeninnsats (reise/overnatting/diett og kapitalinvesteringer) ,- Tilskudd Nordre Land kommune ,- Totalt ,- Vurdering: Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. I planen er ett av hovedsatsingsområdene nyetableringer, men søknaden faller ikke direkte inn under noen av tiltakene for dette området. Samtidig mener rådmannen at etableringen kan være positive i forhold til målsettingen om å få til etableringer innen bransjer som i liten grad er representert i næringslivet i kommunen fra før. Slik rådmannen vurderer det finnes det få, om noen, kommunikasjonsselskaper i kommunen i dag. Videre skal søknader til kommunes næringsfond vurderes i forhold til om en eventuell støtte kan virke konkurransevridende. I dette tilfellet mener rådmannen en støtte kan være delvis konkurransevridende, da det er etablert bedrifter i kommunen som tilbyr tjenester rettet mot innhold for webbaserte medier/kanaler. Søker understreker at han vil vektlegge språkets og tekstens betydning, og at det er inngått en intensjonsavtale om samarbeid med et reklamebyrå

11 som er etablert i kommunen. Rådmannen mener et slikt samarbeid kan være positivt for begge parter, ved at de kan utfylle hverandre og totalt sett gi et større marked for begge bedriftene. I henhold til vedtektenes 4 kan ikke den samlede finansieringen fra fondet til private næringstiltak overstige 50 % av det godkjente kapitalbehovet. Rådmannen har gjort en gjennomgang av budsjettet, og legger frem følgende forslag til godkjent kapitalbehov: Kostnad Sum Markedstiltak, tilrettelegging av presentasjons- og reklamemateriell (brosjyre, ,- visittkort, hjemmeside, logo og brev/konvolutter) Innkjøp av PC og ekstra harddisk ,- Totalt ,- Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr ,-. Tilskuddets størrelse er vurdert i forhold til tidligere tildelinger og at en støtte vil være delvis konkurransevridende. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr ,- til BPKommunikasjon til markedstiltak (brosjyre, visittkort, hjemmeside, logo og brev/konvolutter) og innkjøp av PC og ekstra harddisk. 2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer fondet fra kr ,- til kr NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. september 2013 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

12 ! 3/2/cyci Forretningsplan for BPkommunikasjon BPKommunikasjon org.nr Ben H Pedersen Senior rådgiver mobil Denne forretningslanen er kommet i stand og gjort mulig ved god hjelp og faglig støtte av Per Anthony Rognerud ved Landsbyen Dokka Næringshage. Undertegnede takker for all hjelp og gode dialoger gjennom hele prosessen. Dokka, Ben Henry Pedersen

13 ForretningsiU Beskriv kort forretningskwn: Hva er bedriftens produkt/tjeneste Hva skal bedriften ha inntjening på Hvilke behov i markedet dekkes BPKommunikasjon (heretter kalt «BPK») har som mål og plan å utøve generell informasjons- og kommunikasjonsrådgiving, medietrening, kursing, seminarvirksomhet og foredrag (rådgiving). I tillegg: alle former for tekstproduksjon, redigeringer, korrektur, kvalifisering og kvalitetssikring (tekstrelaterte tjenester). Det er også tenkt det slik at BPKs kunder vha. kursing og foredrag skal få innsikt i og selv kan utøve enkle kommunikasjonsstrategier. Inntjening er tenkt å skje både ved timetjenester som tekstredigering og sluttpakker etter større tjenester som nevnt i pkt a; rådgiving og tekstrelaterte tjenester. Det er oppdaget til dels stor mangel på kursing/undervisning om språk og kommunikasjonen sin betydning. Dette fører ofte til at tekstuell vektlegging i kommunikasjonen mellom både privat og offentlig virksomhet ofte ikke når fram til mottaker som intendert. Ideen til BPK er ment å dekke dette behovet. Opplysninger om bedriften Registrert dato/år Organisasjonsnr. 9 siffer Postadresse Postnr. og -sted Besøksadresse Landsbyen Dokka Næringshage Postboks Dokka Jevnakervegen Dokka Telefonnr E-postadresse Web-adresse Bedriftens kontaktperson Mailadresse og telefonnummer Eierforhold Styre Ledelse Bransje Ben Henry Pedersen E-post: Mobil: Enkeltpersonsforetak Privat Daglig leder Generell informasjons- og kommunikasjonsrådgiving. Undervisning; seminar- og foredragsvirksomhet. Tekstproduksjon, kvalifisering og kvalitetssikring BPK ble etablert etter en bachelor- og mastergrad innen media og kommunikasjon. Kort om bedriftens historie Hva har bedriften oppnådd så langt Kritiske suksessfaktorer i nærmeste fremtid BPK har og har fortsatt etablert en tett kontakt med Jernbaneverket, med avtaler om framtidig kurs- og foredragsvirksomhet. Avtale med Landsbyen Dokka Næringshage og Drivhuset Steinkjer om oppstart, faglig og kommersielt. Kontinuerlig kontakt med Landsbyen Dokka Næringshage i Nordre Land kommune og Drivhuset Steinkjer om kommersielt samarbeid.... Nøkkelen til en umiddelbar suksess er mye avhengig av at samarbeidet og dialogen med Landsbyen Dokka Næringshage, Drivhuset Steinkjer og Steinkjer Næringsforum blir effektuert og at mulighetene følges opp.

14 Antall ansatte:1 Omsetning og resultat hittil År 2012 Omsetning Årsresultat --- Bedriftens viktigste inntektskilder Viktigste inntektskilder vil bli de avtalene som kommer ut av samarbeidet med Landsbyen Landsbyen Dokka Næringshage, Drivhuset Steinkjer og Steinkjer Næringsforum. Nye, separate kundekontakter og avtaler BPK etablerer isolert Bedriftens viktigste kostnadselementer Transport og overnatting - «pendling» mellom Dokka og Steinkjer Kontorrekvisita - Innkjøp av en del elektronisk utstyr; PC, skriver, kopimaskin, prosjektor, brosjyre- og reklamemateriell. Andre kostnadselementer vil bli timeforbruk, forberedelser (research) ift. oppdrag. Private uttak til lønn Hvem er bedriftens kunder? Hvilke behov har kundene? Hva vektlegger kundene ved valg av leverandør av denne type produkter/tjenester (kjøpskriterier)? Kommenter din evne til å innfri disse i forhold til konkurrentene? Bedriftens kunder er: Privat og offentlig sektor, primært i distrikt og region. Privatpersoner og ansatte med spesielle interesser og som har et økt kunnskaps- og kompetansebehov for språk og kommunikasjon. Kunder kan også være bedrifter tilknyttet andre næringshager og -parker som Landsbyen Dokka Næringshage og Drivhuset Steinkjer allerede faktisk har kontakt med, og/eller -hager/parker det ville vært naturlig å opprette kontakt med. Et langsiktig mål er å oppnå kontakt med og implementere faglige/kommersielle samarbeidsavtaler med alle landets næringshager eller parker.både Landsbyen Dokka Næringshage, Næringsparken Steinkjer, Næringsforum Steinkjer og den etablerte kontakten med Jernbaneverket er her tenkt som referanser Hvilke behov har kundene? Intern og ekstern kommunikasjon: Kommunikasjonsrådgiving, generelt. Kommunisere bedre «med seg selv», både internt og i forhold til sine omgivelser Mjne kunder har et stort behov for å nå bedre ut til sine mål- og næringsgrupper med sin informasjon, på en «bedre måte» med hensyn til tekst og forhold tekst, bilder og animasjoner. Hva vektlegger kundene ved valg av leverandør av denne type produkter/tjenester (kjøpskriterier)? Vektlegging og bevisstgjøring av alle typer kommunikasjon for lettere og raskere for bedrifter å komme i kontakt og/eller dialog med sine kunder og potensielle målgrupper. Spesielt innen markedskommunikasjon via internnett er det viktig å være tidlig ute med «nyheter». Det er derfor viktig å være bevisst på at nettets tilgjengelighet er mye parallelt med nettavises struktur: omløpshastighet og «kamp mot klokka» og ikke minst i forhold til konkurrentene Hvor stor antas betalingsvilligheten hos kundene å kunne være og hva bestemmer denne? Betalingsvilligheten styres av hvorvidt kunden er fornøyd med tjenesten/produktet som BPK gir fra seg. Denne villigheten vil i tillegg være avhengig av målte resultater i form av respons og salg. 3.Distribusjonskanaler Hvor eller på hvilken måte leverer/distribuerer bedriften sine produkter/tjenester? ilvilke kanaler brukes for å kommunisere/markedsføre kundeverdi og fortrinn? 1. Direkte: Fysisk tilstedeværelse, brevpost, telefonhenvendelser, referanser i form av

15 egenprodusert brosjyre-materiell og internett. 2. Indirekte: Markeds- og medieomtale, intervjuer og/eller genrell omtale i media som i stor grad er «plantet» av BPK. I dette ligger behov og ønske om profilering av BPK Hvordan bygges og opprettholdes gode kunderelasjoner? Vha. egenpresentasjon, personlighet og dokumentert faglig kompetanse som skal gi tillit og gi kunden en følelse av å ha en leverandør som er 100 % konkurransedyktig i forhold til både produkt, kvalitet, tid og pris. Rutiner ift. oppfølging vil bli laget når en kjenner mer til markedet og kundene. Likevel er BPK bevisst på å ha dialoger i form av besøk, oppdateringer av hva som skjer hos BPK og invitasjoner om seminarer og foredrag. 4.Kunderelasjon Strategi: Hvordan BPK kan ha/få en positiv effekt på kunders resultatmål. Initiativ respons i en informasjons- og kommunikasjonssammenheng er at et gitt budskap skal føre til (mer)salg. Det betyr at BPK og eventuelt dennes kunde(r) står for et initiativ overfor en tredje part, altså kundens kunde. I dette ligger også en teori om «tid er penger»; det skal ta et minimum av tid fra en ide skapes og til budskapet er publisert i rett forum og medium. Dette er også tenkt skal generere ideer og synergier innenfor et potensielt bedringspotensial innenfor faglige og kommersielle agendaer og rammer: Bedre tekst gir bedre forståelse. Hvem er dine viktigste konkurrenter? Andre, bransjeliknende bedrifter; kommunikasjonsbyråer, web-utviklere og reklamebyråer. For Landsbyen Dokka Næringshages og Drivhuset Steinkjer sin del, vil IT- web- og reklamebedrifter også utgjøre en vesentlig del av BPKs samarbeidende grupper. Når og hvorfor blir disse valgt? Disse er valgt fordi de er nærmest og for en stor del jobber innenfor samme marked og rnålgruppe. Altså ligger det rasjonalitet bak ideen. 5.Inntektsstrøm Hvordan skapes inntekter fra kjernevirksomheten? Inntekten skal skapes via alle typer tjenester som BPK utøver i markedet (overfor sine kunder). Hvordan oppnås eventuelt andre inntekter? Annen, relevant inntektsstrøm kan være ulike kompetansehevende tiltak; seminarer og foredrag, kursing og undervisning i eksterne miljøer Hvilken gjennomføringsevne har bedriften? Kompetanse og personlige egenskaper som gjør deg/dere spesielt egnet til å utvikle og drive bedriften? Vha. de kontaktene som er nevnt over, kjennskap til markedet og målgruppene, burde gjennomføringsevnen være tilstrekkelig for å skape en bærekraftig bedrift innen medieinformasjons- og kommunikasjonsrådgiving. Hvilke viktige ressurser og kompetanse trenger bedriften... på kort sikt? på lenger sikt? 6. for å realisere forretningside og kundeverdien ("verdiløftet")? Nøkkelressurser og kritiske Viktige ressurser sees i sammenheng med de nevnte samarbeidsbedriftene, hvor det spesielt suksessfaktorer for ethvert verdiløfte blir behov for samarbeid med web og layout for å kunne levere en komplett nettløsning (f.eks en hjemmeside med både visuell og tekstuell informasjon)

16 7.Kjerneaktiviteter Hvilke kjerneaktiviteter må bedriften selv utføre? Generell medie- informasjons- og kommunikasjonsrådgiving. Alt innen tekstproduksjon som inkluderer redigering, korrektur, kvalifisering og kvalitetssikring, analyser, tolkninger, og rapportskriving og forskning Hvilke (kjerne-) aktiviteter kan/må settes ut til andre? Web-løsninger, layout (dette ligger allerede i avtalen med Drivhuset og en mulig med Advantage Reklame i Landsbyen Dokka Næringshage) Hva er de mest kritiske faktorer for å lykkes mht. lønnsom kommersialisering? Et godt samarbeid og promotering i form av medieomtale og egenpresentasjoner innenfor «kommunikasjonsmiljøet» - dvs. egenprofilering som viktigste kommersielle aktivitet, spesielt i en oppstart-/etablererfase 8.Partnere 9.Kostnadsstruktur Hvilke partnere og leverandører samarbeider bedriften med for å kunne levere på sitt verdiløfte (2)? Landsbyen Dokka Næringshage, Drivhuset Steinkjer og en muntlig avtale med Steinkjer Næringsforum Hvilke er avgjørende viktig på kort og på lenger sikt? Innenfor begge tidsperspektivene vil det være viktig å hele tiden se etter relevante bedrifter, både å samarbeide med, men også søke/etablere kontakter innenfor etablert kundesegment Hvilke kostnader har bedriften for å utvikle og drifte sitt forretningskonsept? Det vil være behov for økonomiske bidrag til: Noe «postal infrastruktur» (brevark, konvolutter, etc.) og datautstyr; ny PC, i tillegg til en ny internettside for BPKommunikasjon Det vil også være behov for en firmabil for å pendle mellom Steinkjer og Østlandet og bedriftsinterne besøk Beskriv hvorfor du/dere ønsker å etablere/utvikle egen bedrift 10. Vekst og Fordi, og som nevnt over, er det et stort behov for en tjeneste som har skriftspråk og tekst ambisjoner som en av sine primær-kompetanser, ikke minst på bedrifts-hjemmesider (markedskommunikasjon via internett)

17 Hvilke (vekst) ambisjoner foreligger på kort og lenger sikt (tallfest) Dette er nøye beskrevet i kap 12:«SWOT» Vekstmål nærmeste 1-2 år Beskriv hvilke mål for utvikling og vekst bedriften har de nærmeste år: Tallfest mål Status siste år Driftsinntekter Kr Andre inntekter = Sum Inntekter Kr Kostnader 'Arsresultat Vekstmål nærmeste 3-5 år Det forventes og er kalkulert med en nøktern, årlig omsettingsøkning på ca. 20 % Driftsinntekter +Andre inntekter ---SumInntekter Kr Kr Egenkapital Kr Arsresultat Verdiskaping Egenkapital «Egenskapital» er her ment som en reservekapital som skal dekke behov for nye investeringer og uforutsette kostnader Hvordan tenkes disse målene nådd? Økt produktivitet. Ansettelser, evt. legge til rette for flere selvstendige samarbeidsparter internt, altså utvide bedriften. Det nevnte, planlagte samarbeidet med landets næringsparker og hagervil her utgjøre en vesentlig ressurs. Beskriv vekstmål / muligheter på lang sikt: Markedsundersøkelser viser en til dels sterk nedgang i antall papiraviser utgitt i Norge. Dette vil føre til stadig større markeds- og profilaktiviteter via andre medier. Dette ser ut til å skje i nettbaserte løsninger, først og fremst internett/bedriftshjemmesider. Som en «underkategori» her er relevant også å nevne sosiale nettsteder, selv om deres framtid er noe usikker mht. publikumsoppslutning og verdien av proffiering på slike steder. 11. Analyse av produkt og marked nyhetsgrad, konkurransesituasjon, miljø og samfunnsansvar

18 Nyhetsgrad og innovasjonshøyde Finnes liknende produkt/tjeneste på markedet? Ja, men ikke som eksplisitt vektlegger språkets og tekstens betydning i en større kontekst. Heller ikke er det funnet bedrifter som bedriver foredrag og seminarer innenfor språk og kommunikasjon på et høyere plan. En veit at de foredrag som er på markedet for en stor grad er tematisk, for eksempel «relasjoner på arbeidsplassen» og som ofte er forbundet med rollespill. Finnes liknende løsning eller prosess på markedet? Nei, lokalt finnes ingen, verken med tanke på prosess eller kompetanse Har bedriften søkt patent eller annen form for beskyttelse? Evt hvorfor ikke? Ikke relevant. Ref. copyright/opphavsrettigheter iht. Andsverksloven Er det andre patenter som kan innvirke på bedriftens Nei ikke relevant forretningspotensial? Nærmere om marked og konkurrenter Beskriv ditt marked Markedspotensialet er privatpersoner, all privat og offentlig virksomhet med et visst behov for å kommunisere internt og eksternt. Vær så konkret som mulig: Hvor stort er det og hvordan vurderer du utviklingen Ikke tallfestet. Det største utviklingspotensialet ligger i de ulike nettløsningene i markedene? Dersom du har gjennomført en kunde- / markedsundersøkelse, legg ved en beskrivelse og resultatene Den markedsundersøkelse som er gjort (se mer om dette er studier av privatvirksomheters og offentlig hjemmesider på nett. Som nevnt avslørte disse et stort gap mellom visuelle og tekstuelle virkemidler, kvalitet og kompetanse SWOT-analyse SWOT - ANALYSE Analyse av bedriftens Styrker Strength SvakheterWeakness MuligheterOpportunities TruslerTreaths

19 Styrke: BPKs spesialkompetanse med: 1) bakgrunn i en bachelor medievitenskap. Denne er sterkt knyttet til forholdet media, publikum, offentligheten og markedet. 2) En mastergrad i anvendt språkvitenskap/muntlig og skriftlig kommunikasjon ser all tekst på tre nivåer; mikro medio - makro. I tillegg til ordinær tekstutforming også har jeg dessuten kompetanse innen (for)tolkning, analyse i tillegg til forsker-status. Jeg ser denne kompetansen som svært viktig mht. argumentering og kvalitetssikring av «mine tekster» BPK isolert sett er ny i markedet og derfor trenger en viss tid for å etablere seg og bli lagt merke til. Igjen; her kommer samarbeidspartene til sin rett De beste mulighetene ligger i profileringen av kompetansen og etterstrebe kontakt og samarbeid med andre bedrifter i beslektede bransjer En ser ingen direkte trusler a.styrker: b.svakheter:.muligheter: Mer om styrke og muligheter: Jeg har studert markedskommunikasjon og sett denne i forhold til skriftlig communikasjon med et institusjonelt og profesjonelt fokus. Denne studien ga meg en innsikt i og syn på markedskommunikasjon som mer opptatt av påvirkningskraft og manipulasjon enn å adressere tekst innenfor en naturlig kontekst overfor mottaker. Mitt alternativ til tradisjonell markedskommunikasjon er å knytte sterkere bånd mellom sender og mottaker. Sosialisering og relasjonskaping er kommunikasjonsmessige sterke begrep i en slik sammenheng. Som kommunikasjonsrådgiver vil jeg vektlegge slikt som «adressering», «mottaker- fokus», «research» og ikke minst interaktivitet. Dette er ett av de fortrinn jeg har og som jeg vil bruke min egen kompetanse på. d.trusler: Hvordan: Styrke sterke sider Utnytte muligheter Dette forklart nærmere: Språklig og tekstuelt gjøres dette ved å «invitere» leserne i teksten for å oppnå sosialisering og nærhet. Måter å gjøre dette på er f.eks. å benytte «du» som subjektform og stille spørsmål og be om svar/respons. Dette er en ganske annen kommunikasjonsform enn den for eksempel reklamebyråer benytter seg av, og hvor begrep som «sannhet» er konstruert og derfor ikke trenger nærmere redegjøring eller argumentasjon. For BPK gjelder det å være «unik» og skille seg fra «de andre» på følgende måte: 11 Undervisning; kurs, foredrag og seminarvirksomhet, hvor målet er kompetanseheving (jfr. «å være sin egen komrnunikasjonsrådgiver») Markedsføre et udekket behov for en større forståelse for tekstens betydning og viktighet. 13. Økonomiske forhold Nærmere om kostnadsstruktur og inntektsstrømmer Produktkalkyle Gode kalkyler på hvert enkelt produkt/tjeneste som produseres/tilbys og selges kan være viktig for å se hvilke produkter bedriften tjener penger på og hvor mye man tjener.

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2013 kl. 09.00 STED: Rådhuset Søndre Land kommune Tidsramme: Kl 09.00 11.00 orientering og diskusjon Kl 11.00 12.00 felles lunsj Program

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.10.2015 kl. 09.00 (budsjettseminar 28. og 29. oktober 2015) STED: Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.11.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 127/14 Til saknr.: 138/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 08.12.2010 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 23.10.2013 kl. 09.00 OG 24.10.2013 STED: SPÅTIND SPORT HOTEL MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 12.10.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer